Om meg; Bakgrunn og historie.


Definisjonsmakt, etikk, fattigdom, FNs menneskerettighetserklæring, ignorering, inkompetanse, ivaretakelse, kunnskapsløshet, kvalitetssikring, maktmisbruk, menneskeverd, moral, NAV, offentlige kontor, omstillingsperiode, overgrep, overstyring, pasientjournaler, Politikk, relasjoner, saksbehandlere, Samfunn, samfunnsforhold, samfunnskritikk, Soria Moria-erklæringen, sykemelding, taushetsplikt, tidsskrift, tvang, uetiske metoder, undertrykking, urett, velferd, vilkårlighet,, , , , , , ,
NYESTE TRIOLOGI
Eldre diabetessyk kvinne utestengt fra Nav St.Hanshaugen etter nektet nødhjelp ved akutt oppstått lidelse som raskt kan utvikle seg malignt.
https://bit.ly/2Ge7jjx
Utestengelse fra Nav-kontor- i strid med forsvarlig saksbehandling
https://bit.ly/2XHFDP0
Unnlatelsen er straffbar! Sosialtjenesten St.Hanshaugen hadde en rimelig mulighet til å oppfylle plikten!
https://bit.ly/2Sf3NtU
Utdrag fra en diskusjon på FB 7/6-17: «Jeg har fulgt deg her på FB i flere år – og jeg ser jo at du har vært utsatt for en rekke saksbehandlingsfeil og mangel på oppfølging.»
Min respons: Nei, jeg har ikke «vært utsatt for en rekke saksbehandlingsfeil».
Jeg har i alle disse årene vært utsatt for hevn, grove represalier og uttallige indirekte mordforsøk fra to sosialtjenester (og ditto klageinstanser), begått med vitende, vilje og et dødbringende forsett, her de har totalignorert flere legers klare beskjed: «livstruende» (eksakt term benyttet) via deres 11- årige unnlatelse av å gi meg tilstrekkelig og forsvarlig økonomisk bistand iht. de sykdommer jeg har, samt at de konsekvent har nektet å gi meg nødhjelp og latt meg ligge på aller minste flate grunnsats sosialhjelp like lenge!
For å begå «saksbehandlingsfeil», må den offentlig ansatte være i god tro i utgangspunktet og ikke være seg bevisst at dennes vurderinger og anførsler er uriktige, og straks søke å rette feilen når borgeren synliggjør og klager på denne, med riktig lovanvendelse vedlagt.
Men det har aldri skjedd! Klager blir kun fortiet, ignorert, eller raljert med og omdefinert.
Jeg kjemper heller ikke «bare» for å få korrekt og rettferdig behandling i det offentlige systemet» – men også for at skadevolderene skal bli satt bak lås og slå, betale bøter og bli fratatt all tilgang på å ha makt og myndighet over menneskets ve og vel i fremtiden! Både hva gjelder meg og andre!;

AVVIKK

Politi på Nav St.Hanshaugen 11 april 2017

http://bit.ly/2oFnTkq

Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen (Jeg vil presisere at denne sosialsjefen omtalt, ble byttet ut med ny sosialsjef i midten/slutten av år 2018 – Hassan Mughal)
https://sommer17.wordpress.com/2014/04/29/trusselbrevet-fra-sosalsjefen-ved-nav-st-hanshaugen/

Sosialsjefens trusselbrev – spesifisering:
http://bit.ly/2suYLMu

Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold. Del 2.
http://bit.ly/2gZ07hv

Leder av Helse- og sosialkomiteen er mer opptatt av å drive valgkamp enn å ta nødvendige grep, når samrøre i forvaltningen avdekkes.
http://bit.ly/2jaHyrf

Byråden skyver sitt udiskutable ansvar over på Fylkesmannen. Rettssikkerheten for innbyggerne har derfor i mange år vært ikke-eksisterende!
http://bit.ly/2x8X7Dl

Den åpenlyse dekkoperasjonen fra Direktøren i Statens Helsetilsyn
http://bit.ly/2xN8W43

Fylkesmannen anser ikke forpliktende lydopptak som relevant!
http://bit.ly/2yHYpW8

ERROR

Advokat: Offentlig ansatte saboterer rettigheter for «vanskelige klienter» – forsettlig!
https://sommer17.wordpress.com/2019/02/12/advokat-offentlig-ansatte-saboterer-rettigheter-for-vanskelige-klienter-forsettlig/
Listen over alle bloggposter – Del 2
https://sommer17.wordpress.com/2019/02/11/listen-over-alle-bloggposter-del-2/https://sommer17.wordpress.com/2019/02/11/listen-over-alle-bloggposter-del-2/

STAMI

Jeg sendte STAMI relevant utdrag fra min dokumentarserie på Aftenposten Debatt der jeg vitnet om det graverende myndighetsmisbruket jeg erfarte fra Nav og deres samarbeidspartner OPT etter varsling, og mottok følgende svar 31.03.2008 (utdrag):
Kjære Jeanine!
Takk for henvendelsen, som jeg har lest med sympati.
Og takk for tilliten du viser oss ved å kontakte Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).
Jeg oversender din henvendelse til vår fagavdeling for organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøforhold v/avdelingsdirektør Bjørn Lau.
Med vennlig hilsen/Best regards
Trygve Eklund
MBA PhD MSc BSc
Direktør/Director General
Statens arbeidsmiljøinstitutt/National Institute of Occupational Health
Svar fra avdelingsdirektør Bjørn Lau 05.05.2008
Kjære Jeanine
Viser til dine mail til Trygve Eklund som har blitt videresendt til meg.
Jeg har forståelse for at du er i en vanskelig situasjon.
Jeg ser momenter her som kan være av betydning for vår forskning i området organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.
Lykke til videre med dine anstrengelser med å komme tilbake til arbeidslivet.
Vennlig hilsen
Bjørn Lau, dr.philos
Avdelingsdirektør, STAMI

AFTENPOSTTT

Udugelige offentlig ansatte (utdrag fra art. i Aftenposten) 24.09.2009:
Privat næringsliv kvitter seg med udugelige ansatte. Men i det offentlige finnes ikke reell kvalitetssikring, skriver Dagfinn Nordbø (…)
Hun måtte gå fra sosialkontoret uten en krone til mat og med ubetalt husleie – fordi en annen offentlig etat hadde begått flere grove saksbehandlingsfeil. Hun klaget og vant til slutt, men var blitt ydmyket på det groveste – enda en gang. Slike ting skjer hver dag, uten den minste konsekvens for de udugelige.
Grelle eksempler på hvordan systemene forsvarer seg selv, finnes bl.a. på Jeanines Horntvedts meget velformulerte blogg
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/M3KLm/–Udugelige-offentlig-ansatte
Dyptgripende forvaltningskriminalitet som Nav effektuerer, bemøtes kun med repeterende tåketaler fra definisjonsmakten, og alvorlige avvik fra forsvarlig yrkesutøvelse som ruinerer menneskers livskvalitet helse og økonomi, reduseres ofte til å dreie seg om mindre irritasjonsmomenter, som f.eks. «lang ventetid på telefon».
Når ingen politikere velger å sanksjonere overfor Nav, og både «Servicklager» og annen varsling om de massive krenkelser som skadevolderene i etaten bedriver blir avfeid med få pennestrøk, er man i sin fulle rett til å benytte seg av sin lovfestede ytringsfrihet:
Som å legge ut lydopptak av notorisk avvikspraktiserende ansatte i forvaltningen og/eller en direkte avskrift fra disse.
Mine utgitte vitnesbyrd gjennom drøye ti år, dreier seg kanskje om noe av det mest veldokumenterte bevismateriale som noen her til lands har offentliggjort av samkjørte og forsettlige forbrytelser i offentlig tjeneste, både fra Nav, Helse- og sosialombud, Fylkes- og Sivilombudsmann.
Uttalelsen fra Politiker og sykepleier Laila Marie Reiertsen (FrP) der hun fastslår at det i min sak dreier seg om personforfølgelse, er også festet til tape:
Alvorlig helseforverring etter å ha blitt holdt ulovlig nede på minstesats sosialhjelp i hele ti år
https://sommer17.wordpress.com/2018/09/02/alvorlig-helseforverring-etter-a-ha-blitt-holdt-ulovlig-nede-pa-minstesats-sosialhjelp-i-hele-ti-ar/
Bevisføringen er ubestridelig etterprøvbar, siden alle møter og telefonsamtaler jeg refererer fra er tatt opp på bånd med utmerket lydkvalitet. I denne forbindelse, viser jeg til lover, paragrafer, Stortingets innstillinger, offentlige utredninger m.m., som blant annet bekrefter at etatsrammede borgere har lov til å publisere både gjerningspersoner og deres avvik, i posten:
Ulovlig praksis fra sosialtjenesten ved Nav St.Hanshaugen. Her, en oversikt over borgerenes motmakt (utdrag):
Sanne ærekrenkelser er i utgangspunktet ikke rettsstridige.
Straff etter §§ 246 og 247 kommer ikke til anvendelse dersom det føres bevis for beskyldningens sannhet.
https://sommer17.wordpress.com/2018/06/25/ulovlig-praksis-ved-sosialtjenesten-ved-nav-st-hanshaugen-her-en-oversikt-over-bogerenes-motmakt/

ABABABABABABABADVOKAT

Får du et kjelkete forhold til den saksbehandleren som er satt til å hjelpe deg har du i realiteten ingen sjanse. Det blir en kamp mot vindmøller, og mot tida.
Det sier advokat Tore Leiros, partner og daglig leder i Advokatene Leiros & Olsen AS.
Det er (…) en stor grad av vilkårlighet i dette, og det er veldig problematisk.
Ingen fortjener å få avslått eksistensielle rettigheter på grunn av manglende oppfølging, vilkårlighet, slurv eller personlige motsetningsforhold, sier Leiros
I noen tilfeller bruker man derimot store ressurser etter at første vedtak er truffet, og for å forsvare sin egen opprinnelige saksbehandling
https://sommer17.wordpress.com/2015/02/02/politimannens-mote-med-nav/
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd der etatens panel forsøker å få meg til å erklære meg psykisk syk etter min varsling om grov trakassering fra deres samarbeidende aktør!:
http://bit.ly/d0Ms37

abababababababababababharassabso

Følgende belysning må stå helt sentralt:
Nav kunne ha anmeldt meg til politiet hvis de mente at de hadde en sak; At jeg har misbrukt min ytringsfrihet, fremlagt falske påstander, tatt ulovlige lydopptak og urettmessig ærekrenket ledere og ansatte, men nei! Det har de aldri gjort, enda de har hatt full anledning til å stanse min «vedvarende trakassering og sjikane av dem på blogg som de har oplevd som særdeles belastende»!
– Virkelig? Innrømmer jeg endelig her at dette er tilfellet? – Nei.
Mine vitnesbyrd har hele veien medført riktighet, understøttet av flere titalls lydopptak og dokumenter som bekrefter den største etterprøvbarhet.
Påstandene er hentet fra brevet sosialsjef Sigurd Røeggen –  leder for sosialtjenesten i bydel St.Hanshaugen sendte meg i år 2014, som – i stedet for å oppfylle lovpålagt internkontroll og ta min varsling om utstrakt ulovlig forvaltningsføsel på alvor, besørget at represalier og gjengjeldelser fikk hagle fritt, med kollegial aksept fra sosialtjenestens støttespillere ved klageinstansene:
ALARM: Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014
«Det er DU som påstår at det har skjedd lovbrudd, og da må DU bevise det, for å komme med slike påstander!» (Tapet samtale)
http://bit.ly/1mPFVX4
Før jeg flyttet hjem igjen her jeg bor nå i bydel St.Hanshaugen, hørte jeg under Nav Nordstrand, og derfra fant jeg igjen en journalnedtegnelse som i grunn sier det meste, og som må ses i rett kontekst – sammen med overnevnte trusselbrev som jeg mottok fra sosialsjef Sigurd Røeggen i 2014 (sitat):
Saksbehandler Anette Jørve – Utdrag fra vedtak s. 2 – 10.05.2013:
«Sosialtjenesten vil også påpeke at Horntvedt selv legger ut opplysninger om sin sosialsak/trygdesak på sin blogg som er åpen for alle å se på nett. Dette har imidlertid ikke noe med sosialtjenestens taushetsplikt å gjøre, men belyser noe av det vanskelige samarbeidet i forhold til hennes sosialsak».
Les: Sosialsjefens trusselbrev – spesifisering:
Loven jeg viser til under her som følger, måtte sosialsjef Sigurd Røeggen ha påberopt seg at jeg skulle rammes av og stevnet meg for – hvilket han altså ikke gjorde, dersom hans opprinnelige agenda med å sende meg denne type brev var fundert på hederlige intensjoner og inneholdt det minste snev av kredibilitet.
Dette understøtter min påstand om at brevet utelukkende var et spillfekteri, ment for å true, skremme, utmatte og skade, og at brevet således ikke kunne oppfattes som annet enn en reell trussel der ordlyden ikke levnet noe tvil om at misjonen var at jeg skulle slutte å belyse kontorets overtramp på blogg!
Hvis ikke ville «det gode samarbeidet mellom oss» aldri bli en realitet.
http://bit.ly/2suYLMu

POLITIIIIIII

Forholdene er også utdypet bl.a her: Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold. Del 2.
Sosialsjefens trusler opprettholdes
Politi på Nav St.Hanshaugen 11 april 2017
http://bit.ly/2oFnTkq
Sosialtjenesten m.fl. har altså – som allerede nevnt, hatt full anledning til, hver eneste dag gjennom drøye ti år, og publisere et uttall dementier iht. den uttalte «trakassering» de angivelig skal ha oppfattet mine offentlige innlegg som, og således «avslørt og stanset meg» for lengst, ved å avsløre meg som en løgner! Denne muligheten har de aldri grepet. Bare dette i seg selv, og den inkriminerende uttalelsen fra sosialkonsulent Jørve, borger for en slutning om at aktørene i stedet har gått inn for å begrave meg i stillhet, ved  å besørge en konsekvent nekt av livsnødvendig, tilstrekkelig økonomisk bistand m.m, og at mine kunngjøringer medfører riktighet.
Dette, er hva skadevolderene vitterlig kunne ha foretatt seg opp gjennom alle år, hvis de mente seg urettmessig krenket. Vel har Pressen ikke ønsket å ta i min sak med ildtang trass mine gjentatte oppfordringer, men bloggen er såpass omfattende at tilsvarende bestemmelser nok ville kunne ha trådt i kraft likevel:
Nav Rundskriv Forvaltningsloven – Saksbehandlingsrundskriv – Kapittel III. Alminnelige regler om saksbehandlingen. Omarbeidet i sin helhet 15.04.2016 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Kunnskapsavdelingen, Juridisk seksjon. Sist endret 24.05.2017, jf. overskriften: § 12 første ledd § 12 andre ledd:
§ 13 a nr. 3
Det offentliges taushetsplikt er begrenset hvor «ingen berettiget interesse tilsier» hemmelighold. Som eksempel på dette nevner loven at opplysningene er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.
Det bør vises forsiktighet med anvendelsen av bestemmelsen ut over de helt opplagte tilfellene.
Som eksempel kan nevnes en sak hvor bruker selv har tatt initiativ til presseomtale av saken.
I slike tilfeller taler mye for at ingen berettiget interesse tilsier at NAV skal være forpliktet til å holde tilbake enhver opplysning i forhold til pressen.
Bruker har selv stilt opplysningene til disposisjon og kan da ikke forvente at Arbeids- og velferdsetaten ikke skal kunne gi noen form for kommentarer på grunn av taushetsplikt.
Dersom de opplysningene som er fremkommet er feil og derved setter forståelsen av reglene og administrasjonens håndtering av reglene i et galt lys, kan det være nødvendig at etaten gjør kjent at de opplysningene som er kommet frem er misvisende.
Det kan redegjøres nøytralt for regelens innhold og etatens praksis – uten at den konkrete saken kommenteres.
Er det parten selv som har brakt opplysningene til media, og det er fremsatt injurier eller andre grove beskyldninger, kan det være nødvendig i noen grad å korrigere de fremsatte beskyldningene.
Det kan i slike saker være nødvendig å gi ytterligere opplysninger.
Det skal mer til å oppheve taushetsplikten etter § 13 a nr. 3 for spesielt følsomme opplysninger enn alminnelige, men likevel taushetsbelagte opplysninger.
Arbeids- og velferdsetaten må forholde seg til en svært uensartet gruppe personer, noen vil i tillegg ha svekket dømmekraft.
Vi må derfor i en viss grad være forberedt på at enkelte velger å la sinne og frustrasjon komme til uttrykk i media.
For å sikre at etatens utspill i media ikke er basert på sårede følelser, men en objektiv vurdering av behovet for korreksjon, vil vi anmode det organ i etaten, som får en slik mediasak, å ta kontakt med overordnet organ og kommunikasjonsstaben og drøfte saken.
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/forvaltningsloven-saksbehandlingsrundskriv-kapittel-iii.alminnelige-regler-om-saksbehandlingen?fbclid=IwAR3I2k5yxL8YGWFcsKORyDrU0s6iVyJSAb5rK5XXj7bZJ4WSB6z9uxgJj-o

Ledere for to Navkontor og sosialtjenester, Helse- og sosialombud, Fylkesmann og Sivilombud har i stedet latt massive brudd på lov- etikk og regelverk begått av uegnet personell passere ustraffet i taus indignasjon over hele ti år, og både omdefinert, tiet ihjel og underslått mine høyst etterprøvbare bevis for ulovlig forvaltningsførsel konsekvent.
De har forsettlig medvirket til at en funksjonshemmet eldre borger har blitt påført unødvendige store lidelser og eskalerende forverring av allerede alvorlig sykdom med sin ignoranse, og latt opp i dagen forbrytelser i offentlig tjeneste passere konsekvensfritt!
Som følge av deres massive unnlatelser har jeg for lengst utviklet nevropati, som er understøttet med legeerklæring. Det dreier seg om signaltap fra nervetråder i legger og føtter, og er en diabeteskonsekvens som kan ende med amputasjon.
https://sommer17.wordpress.com/2018/09/02/alvorlig-helseforverring-etter-a-ha-blitt-holdt-ulovlig-nede-pa-minstesats-sosialhjelp-i-hele-ti-ar/
Tilstanden oppstår bl.a etter uriktig og utilstrekkelig kost over lengre tid. I mitt tilfelle – hele ti år!
Flere klare beskjeder opp gjennom årene fra min fastlege og advokater om at aller minste grunnsats sosialhjelp (det er IKKE det samme som nødhjelp) og som i høyden kan gis inntil tre måneder med utgangspunkt tatt i normalt friske mennesker – som de er pliktet til å heve ved alder, sykdom og når det er tale om langtidsytelse, har konsekvent blitt ignorert.
«På bakrommet» forsøkte seksjonssjef hos Fylkesmannen – Grete Finstad å lage en hestehandel med meg, etter at jeg hadde påklaget at de ikke vil gi meg navnet på saksbehandler der som hadde gitt skadevolderene ved Nav St.Hanshaugen fullt medhold i at de gikk inn for å la meg og min hund sulte i hjel på 70 kroner dagen under hele 75 dager – selv med deres viten om alvorlig diabetessysykdom innbefattet, at hvis jeg slettet noen fire år gamle blogginnlegg der jeg med rette hadde kritisert en Rådgiver hos dem – Rigmor Hartvedt som hadde harselert med meg på det groveste i samme telefonsamtale som der hun først kondolerte meg med at jeg nylig hadde funnet min mor død i hjemmet, så skulle hun «sette på plass navnet til saksbehandler igjen»!
https://sommer17.wordpress.com/2017/03/31/fylkesmannen-slett-hva-du-har-skrevet-om-oss-pa-nettet-ellers-vil-du-aldri-fa-oppgitt-navnet-pa-saksbehandleren-din/
Tjenesteavviket kom med en bindegal påstand og et fire år gammelt agg om at det var JEG som hadde sjikanert Hartvedt!
Hjerterå manipulering fra Rådgiver Rigmor Hartvedt etter dødsfall:
https://sommer17.wordpress.com/2013/05/22/klagen-til-fylkesmannen-2012-der-radgiver-forsikrer-om-at-sosialtjenestens-brudd-pa-taushetsplikt-ikke-faller-under-deres-plikt-a-behandle/
Hva som skjedde når jeg klaget de åpenbare avikene inn for Sivilombudsmannen? (og da mener jeg tre-måneders utpiningen, raljeringen, navnenekten, brudd på ytringsfrihet og alt):
«Spesialrådgiver» Katrine Evers støttet Fylkesmannen og de forsettlig avvikspraktiseredne aktører i sosialtjenesten fullt ut i at deres behandling av meg var helt forbilledlig, enda det tydelig fremgår fra Fylkesmannen selv i annen sak som vil være betegnende for de ganske avgjørelser:
(S. 23 og 24): «Fylkesmannen er av den oppfatning at kr 70 er for lite å leve for i en såpass lang periode (over en måned i 2009), og mener klager er berettiget til livsopphold utregnet etter ordinær sats og regner derav ikke klager som å befinne seg i en slik situasjon der han har behov for nødhjelp (2008/0346) Helse- og sosialombudet er enig med fylkesmannen i at en periode for nødhjelp ikke bør strekke seg ut over en måned. Ombudet er imidlertid av den oppfatning at også en periode på en måned tangerer grensen for det forsvarlige.»
http://www.ivarjohansen.no/dmdocuments/helseogsosial2009.pdf
Hele 8 år senere, fastslo altså Katrine Evers at kun 70 kroner dagen fremdeles skulle gjelde – ikke «bare» i en måned, men nærmere tre, og det for diabetessyk eldre kvinne med hund, enda selv minste grunnsats sosialhjelp for lengst var blitt fastslått som «livstruende» av flere profesjoner i mitt tilfelle!
Min sak i ”korte” trekk;
Nav innvilget meg et ekstra år på Universitetet slik at jeg brukte 4 i stedet for tre år på å ta bachelor i Kultur- og samfunnsfag etter at jeg hadde gått 4 år deltid på høgskolen, i et yrke jeg fant ut at ikke ville klare å stå i pga forringet helse som kulminerte i operasjon der jeg postoperativt nesten døde da hovedpulsåren sprakk. I alle de påfølgende fire årene ved Universitetet gikk jeg med stor svulst i halsen som gjorde det svært vanskelig for meg å puste. Jeg ble ikke tatt på alvor av legene, så da de endelig opererte ut denne, hadde den rukket å vokse inn i luftrøret. Nav kjente og til ytterligere sykdomsbakgrunn; (tidligere) 9 år med store smerter, enda en operasjon, med dertil vunnet pasientskadeerstatning. Til sammen medvirket alle belastningene med kroniske følger til at jeg ikke hadde klart å være stort ute i arbeidslivet.
Så – I en alder av den gang 46 år, stilte jeg kun med en bachelorgrad på lik linje med nyutdannede 22- åringer. Derfor søkte jeg Nav om et par datakurs med omfattende dokumentasjon og underbyggelser for søknaden. Disse ville bidra til at jeg kunne synliggjøre en sammensatt og faktisk operativ kompetanse overfor arbeidsgivere for større sjanser og lettere komme med i betraktning, og jeg ville således være i stand til og arbeide hjemmefra de dagene smertene ikke tillot meg å møte fysisk på jobbb, for jeg var allerede da ufør, men med en prosentgrad som tillot meg å arbeide under disse forutsetningene.
Saksbehandler Hans Per Hem avslo den omfattende søknaden med; ”Du trenger ikke flere kurs. Avslaget ble tatt etter kort samtale mellom meg og Azmat Butt”!
Min klage til ledelsen i Nav falt på stengrunn;
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket.
https://sommer17.wordpress.com/2009/08/26/direktorene-i-nav-var-de-siste-som-onsket-a-hjelpe-da-det-var-de-som-frontet-maktmisbruket/
Derfor gikk jeg inn med advokat, fordi jeg mente at kursene var viktige, men ny saksbehandler skiftet ikke mening. De beordret meg i stedet til OPT, en ekstern samarbeidspartner av Nav som primært sysselsatte psykisk utviklingshemmede. Der skulle jeg lære å skrive CV og søke på jobb!
I OPT ble jeg møtt med omfattende trakassering av ”tilrettelegger” Astrid Helle Kalland som jeg anonymiserte til ”NB” på Aftenposten Debatt, og varslet om dette til hennes sjef, direktøren for OPT – Trond Torolf Stenberg; ”ØØ”. Han avviste min klage hvor jeg hadde beskrevet forholdene i detalj.
Videre klage på bagatelliseringen gikk da til ledelsen i NAV, Torild Lien Utvik og direktør Tor Johan Saglie, der jeg pent ba om å få bytte til en annen tilrettelegger ved et kvalitetssikret tiltak siden OPT ikke var sådant.
Det resulterte i at jeg ble jeg møtt med grove represalier og gjengjeldelser fra to Nav-ansatte – Ingrid Raab og June M. Fjeld, i et møte jeg ble innkalt til via et brev med truende ordlyd. I begynnelsen av møtet tillot de meg å ha på båndopptaker, men ba meg flere ganger svært irritert underveis om å skru av denne.
Direktørene mottok også orientering om overtrampene begått på «møtet», men tiet meg atter i hjel. Deretter ble jeg innkalt til nok et møte, denne gang med hele 5 av Navs fotfolk (skulle være 7, men to av dem uteble). Her forela de meg to ”tilbud”, de så åpenlyst maskerte tvangen som;
1. Gå tilbake til den du velger å kalle «overgriper» i OPT.
2. Si deg villig til å underkaste deg en omfattende psykologisk utredning.
«Alternativ»; Min Yrkesrettede attføring ville bli stanset med øyeblikkelig virkning hvis jeg ikke godtok et av ”tilbudene”. En person til skulle settes inn sammen med innklaget aktør ”NB” i OPT, men de ”visste ikke” hvem denne personen ble enda…
Vedkommende viste seg vanvittig nok å være selveste direktøren for OPT som hadde ignorert min varsling – ”ØØ”, hvilket jeg oppdaget etter å ha måttet godta tvangen om å bli sendt tilbake til foretaket for ikke å miste hele mitt eksistensgrunnlag!
Navdirektør Tor Johan Saglie ga meg kun et kort tilsvar i e-post over min fortvilte mail til ham om å endelig sette foten ned og stanse dette maktmisbruket, om at han sterkt anbefalte meg å godta ”tilbudene”!

SAGLIE

Her vises møtereferatet i sin helhet, og Saglies respons;
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Min tilbakemelding:
Til direktør Saglie Oslo 17.05.2008
Deres anbefaling til meg i går om å godta de to overgrepene som De sendte fem av Deres fotfolk for å presentere for meg på møtet 29.04.2008, står for meg som totalt meningsløs.
Er Deres agering i min sak gjengs for den opptreden De utøver overfor alle andre som ber Dem om hjelp vedrørende overgrep av ulike slag innenfor NAV- systemet generelt?
De svarer meg blant annet:
”NAV Oslo har gitt (mitt etternavn) den bistand som er mulig innefor etatens mandat og muligheter».
At De en gang TØR å servere noen som helst slik svada når De sitter i den posisjonen De gjør, er for meg særdeles skremmende.
”NAV Oslo” er ikke et uangripelig mangehodet uhyre som ingen har kontroll over og som alle ikke tør annet enn å rette seg etter.
Der sitter mennesker som hver og en tar beslutninger som de må stå ansvarlige for, med Dem som øverste myndighet.
De har en absolutt myndighet til å skaffe meg en annen tilrettelegger når saken er slik som den er.
De har valgt å ikke benytte Dem av den.
I saken har kun overgripernes forklaringer blitt lagt til grunn.
Dere har slått ring rundt hverandre, og eliminert meg med taushet og overstyring uten en gang å gi meg en eneste linje med forklaring rundt saksgangen og hvordan dere har kommet frem til ”løsningen” og ”anbefalingene” gitt, som utgjør de ytterligere to overgrepene.
De er svært klar over at sådanne ble presentert for meg i møtet 29.04.2008, sett i lys av sakens realiteter.
Så lenge De velger å overkjøre menneskers opplevelser av maktmisbruk og trakassering innenfor NAV- systemet ved å bevisst ignorere varslingen som gjøres kjent for Dem – og til alt overmål tillate og godkjenne at ytterligere overgrep skal få lov til å ta plass, så har De ingenting med å gå ut med de uttalelsene De gjør i Deres kronikker!
Eminente ytringer kan et hvert individ fremsette, spesielt hvis de har førsteklasses rådgivere som pusser glorien først.
De fleste mennesker i et hvert samfunn vil se på de faktiske handlingene som blir utøvet og ikke la seg blende av lettvinte ord som blir ytret og som ikke inngir mening.
Evnen til å utøve gode handlinger med sunt omdømme og menneskelig skjønn gir etter hvert suksess.
Denne vil følge naturlig fordi disse gjerningene leder til respekt og tillit.
Det er dette som skiller suksessfulle ledere fra de som avstedkommer nederlag.
Med hilsen
Jeanine Horntvedt
Jeg minner herunder om Saglies uttalelse i Dagbladet 20.12.2009: Det går inn på meg når folk har grunn til å være sinte på oss
Jeg tenker på brukerne våre hver eneste dag. Det går inn på meg når det feiles og folk har grunn til å være sinte på oss.
Først og fremst undersøker jeg om feilene som er begått er systemmessige, slik at de kan ryddes av veien.
Jeg tar hver eneste henvendelse alvorlig og følger dem opp, sier Tor Saglie, uten å vike med blikket.
https://www.dagbladet.no/nyheter/det-gar-inn-pa-meg-nar-folk-har-grunn-til-a-vaere-sinte-pa-oss/65189266

bullyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

På OPT utsatte NB og ØØ meg for ytterligere grove represalier og gjengjeldelser over min varsling om utilbørlige forhold, og over artikkelserien rundt maktmisbruket som jeg hadde skrevet på Aftenposten Debatt;
I ”tilretteleggingstimen” av 12.06.2008, valgte NB og Ø.Ø å fremsette følgende usanne påstander om meg (tilbakevist med hemmelige lydopptak jeg har fra samtlige av møtene med dem, som er nedtegnet referat fra i poster der opptakene er linket til – hviket jo var mitt eneste sikkerhetsnett mot de hevnaksjoner jeg visste at ville ta plass):
– Jeg har et «reaksjonsmønster som jeg må vokte meg for»!
– Jeg hører ikke på det de sier»
– Jeg utviser «voldsomme reaksjoner»
– Jeg er «aggressiv»
– Jeg «lytter» ikke
– Jeg er på tå hev over «filleting».
– Jeg «føler» at jeg blir «angrepet«
De knyttet alle disse negative karakteristikkene av meg, opp mot debatten jeg hadde startet på Aftenposten Debatt, hvor ØØ sa at jeg ”hengte ut ham, NB og OPT»!
De ”evaluerte” meg altså dit hen at jeg var en paranoid og aggressiv person med et særdeles negativt reaksjonsmønster, som hele tiden utviste voldsomme reaksjoner og følte at jeg ble angrepet!
Her skulle jeg lære en lekse om at varsling om maktmisbruk overhodet ikke blir akseptert, og derfor så de seg samlet fritt berettiget til å bake inn en grotesk oppkonstruert ”beskrivelse” av min personlighet på bakgrunn av mine skriverier på AD i deres ”tilrettelegging” overfor meg.
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Etter møtet, endte jeg opp hos legen med forhøyet blodtrykk. (OPT og NAV kjenner fra før til at jeg bruker medikamenter for både diabetes og høyt blodtrykk). Jeg var derfor for syk til å stille i neste time, noe jeg sendte legeerklæring på til både Nav og OPT, og ba igjen Saglie om beskyttelse mot overgrepene og om å bli forflyttet til kvalitetssikret tiltak. Alt ble ignorert, bortsett fra et kort svar fra Saglie om at jeg underforstått bare måtte finne meg i dette!
Samtidig sendte saksbehandler i NAV, Eiring Bjerke ”B.B” meg trusselbrev om at min attføring ville bli stanset hvis jeg ikke bekreftet at jeg kom til å fortsette i ”tiltaket” i OPT. Jeg bekreftet ja, det måtte jeg inntil de fant et annet sted.
”B.B” erklærte til alt overmål i tapet telefonsamtale vi hadde at hun behandlet klagene mine ut fra det hun kunne lese seg til fra min ”blogg” hun kalte artikkelserien jeg hadde startet på Aftenposten Debatt uten at dette heller ble tatt tak i. Fortløpende orienteringer om hele hendelsesforløpet ble kontinuerlig oppdatert og varslet om fra meg til NAV- ledelsen, men jeg erfarte verken respons eller bistand.
Neste gang i ”tilretteleggingstime” med den innklagede NB – uten ØØ til stede, utsatte hun meg for grov manipulering. Hun forsøkte å få meg til og tenke over om jeg i det hele tatt ville kunne klare å jobbe, på bakgrunn av legeerklæringen gitt henne om at jeg måtte til legen etter deres graverende maktmisbruk i forrige møte.
Her benyttet hun seg altså av informasjonen hun satt inne med om min funksjonsnedsettelse (høyt blodtrykk som på en legeliste var ført opp under «funksjonshemminger» i år 2005) bevisst mot meg, i fortsettelsen av sine gjengjeldelser. I tillegg har jeg store skader i muskler og skjelett. Benvevet smuldrer opp;
Utdrag; NB; ”I en arbeidssituasjon vil det ALLTID, UANSETT oppstå situasjoner. Man er uenig, man diskuterer, og det kan bli høylytt. Det må man TÅLE, mener jeg. Og hvis ”man” IKKE tåler det og har HØYT BLODTRYKK o.l, hvis ”man” IKKE TÅLER en diskusjon på en arbeidsplass, da må ”man” jo selv vurdere om man i det hele tatt KLARER å stå i en jobb. Hvis ”man” ikke tolererer, ikke KLARER en ”diskusjon”, KLARER ”MAN” DA Å JOBBE? Dette er et spørsmål, og jeg kan ikke gi deg svar, men dette DU TENKE OVER”!!
Deretter skrev NB og hennes beskyttende direktør ØØ meg ut av tiltaket i OPT, i en gjennomgående falsk rapport uten min viten, men som jeg varslet ledelsen i Nav om umidddelbart når jeg endelig fant det ut. Ingenting skjedde!;
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
På dette lovstridige grunnlaget tok Nav fra meg hele min yrkesrettede attføring samt husholdspenger sommeren 2008, som de på papiret opprinnelig hadde tilstått meg frem til høsten 2010.
De stanset ytelsene to eller tre dager før vedtaket i det hele tatt var meg bekjent og i hende og sendte meg meg rett over på sosialkontoret. Vedtakene med avslag ble undertegnet av flere tidligere innklagede aktører.
Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven). Anden Del. Forbrydelse r.13de Kapitel. Forbrydelser mod den almindelige Orden og Fred (utdrag):
Straffeloven § 135 a. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år.
Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme ringeakt overfor noen på grunn av deres
d) nedsatte funksjonsevne.
https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1902-05-22-10/KAPITTEL_2-6#%C2%A7139
Ingen fikk sparken i denne saken men jeg ble rettsløs, og de tre påfølgende møtene jeg ble tvunget til med de jeg hadde varslet om, var for meg minst like ille som det denne arbeidstakeren erfarte (Youtube har systematisk fjernet de aller fleste av mine lydopptak, men i følgende avisartikkel hører man opptaket nederst; Angriper varsleren – utdrag): 
«Stendal hadde hørt hvordan Holt kunne oppføre seg i møter og fryktet det verste. Derfor startet han lydopptakeren på mobiltelefonen, og fikk dokumentert oppførselen. Opptaket gjorde at Audun Holt fikk sparken få timer etter at Jernias eiere fikk høre det.»
https://www.dagbladet.no/nyheter/angriper-varsleren/60149964
– «Dette er slikt vi som forskere får høre om når vi intervjuer arbeidstakere, men som vi ikke helt tror på. Vi tar det som overdrivelser. Men slikt skjer faktisk, sier Bitten Nordrik, også hun er forsker på AFI. Begge reagerer både på formen på møtet og på innholdet.»
https://www.dagbladet.no/spesial/jerniasaken/
Jeg fikk aldri assistanse fra ATIL, men Anita Busch i NTL der jeg var betalende medlem, skrev dog til Nav (uten respons eller gehør):
”Jeanine er nå kommet i en situasjon hvor hun opplever at det er umulig å samarbeide med OPTs kontakt Astrid Helle Kalland. Hun har bedt om å få bytte kontaktperson men dette er avvist da OPT kun har en person der med slik kompetanse. Det er NAV som vurderer hvilke tiltak som er ”nødvendig og hensiktsmessig” men det er en uttalt målsetting for NAV at bruker skal medvirke, dvs bli hørt, når NAV vurderer hva som er nødvendig og hensiktsmessig.
Det er allikevel slik at Jeanine ikke har mulighet til å klage på hvilke tiltak hun tilbys. Dersom hun takker nei eller uteblir fra tiltak straffes hun økonomisk ved at stønader og attføringspenger fratas henne”.
Jeanine har fått beskjed av NAV om å fortsette hos OPT etter møte med NAV 20.12.2007.
(Hun sikter her til møtet med XX – Ingrid Raab & YY – distriktsarbeidssjef June M. Fjeld i Nav)
(Senere er disse møtereferatene, både de Nav-ansattes og min versjon gjengitt litt lenger ned i dette blogginnlegget):
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM
Abanner_left
Uttalelsen fra Anita Busch forts:
Dersom OPT får betalt pr deltaker som kommer ut i arbeid, vil dette kunne være opplysende for den situasjonen som nå er oppstått.
Det er også underlig at OPT kun har en person som ivaretar “Arbeid med bistand” slik at det er umulig å bytte kontaktperson dersom det oppstår konflikter.
Det er NAVs ansvar at tjenester som kjøpes har nødvendig kvalitet for å oppfylle formålet med tjenesten.
Jeanine har varslet om at hun er utsatt for det hun opplever som utilbørlig oppførsel fra NB.
Disse varslene oppleves ikke å bli tatt alvorlig av OPT – som avviser forholdene, og NAV Arbeid som ikke ønsker å gå inn og endre tiltaket som det varsles om.
At Jeanine blir sendt tilbake til OPT og tilbake til den som står bak det som kan oppleves som utilbørlig oppførsel, kan anses som en negativ reaksjon på varslingen.
Viser her til arbeidsmiljølovens § 2-5.
https://sommer17.wordpress.com/2011/10/18/massakrering-av-regelverket-bevisste-overgrep/
https://sommer17.wordpress.com/2010/06/03/arbeidstilsynet-ntl-unnlatelser-av-hjelp-mot-overgrep-fra-nav-mailer-i-saken/
Omfattende informasjon om alle grove tjenestlige overgrep som gjennomsyrer denne saken – sendt både Nav Nordstrand arbeid og til Klagenemnda i Kristiansand, ble underslått av begge forvaltningene. Det dreier seg om massiv tåkelegging, falskneri og omdefinering av faktiske forhold i saken, og signifikante underslag av mine klageanførsler. Dette vil – blant alt det andre – falle under lovparagrafen «Forbrytelser i den offentlige tjeneste»;
Flere aktører i NAV og OPT ble gjentatte ganger politianmeldt – samtlige anmeldelser ble henlagt uten begrunnelse.

LUNDTEIGEN.jpg

Er det enda noen som lurer på hvorfor jeg er begravet på 10 året etter kontinuerlig å ha varslet om maktovergrep fra Nav, når selv denne lille publikasjonen ledet til at Nav gikk inn for å skyte spurver med kanoner?:
06.03.2017: Marius (21) og Renate (33) stilte opp på TV 2 for å gi arbeidsledige et ansikt. Det fikk enorme konsekvenser for dem.
Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) reagerer etter å ha hørt historiene til Marius og Renate.
– Jeg synes det er usmakelig å straffe personer som står frem og synliggjør en systemfeil.
Og galskapen får fortsette når folk holder kjeft. Dermed blir ingen politisk oppmerksomhet eller debatt omkring dette.
http://www.tv2.no/nyheter/8973718/

MEGAPHONE

Vel, jeg har åpenbart ikke holdt kjeft.
Jeg har tvert imot kontaktet blant annet flere titalls politikere og ministre over et helt Decennium – som i sin tur har holdt kjeft, og en straks 10- års avhandling om maktmisbruk og pågående, konsekvente represalier fra Nav etter varsling er fremdeles ikke reagert forskriftsmessig på noen steder fra, vi skriver år 2018.
Både Nav og Fylkesmannen har forsøkt å true meg til taushet, og henholdsvis skriftlig og muntlig oppfordret meg til å slette hva jeg har skrevet om dem på blogg. Ombudet har hele veien nektet meg bistand;
VARSLING – Sosialtjenesten: Slett all negativ omtale av Nav og andre samarbeidspartnere på nettet umiddelbart!
Fylkesmannen forsøker gjøre privat avtale med meg om at jeg må slette det jeg har skrevet om dem på nettet.
http://bit.ly/2nugIby
Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!
http://bit.ly/2gU0GEr
Line Tunsve & Randi Trøeng ved Nav St.Hanshaugen sosial – med sosialsjef Sigurd Røeggen som taus og derav bifallende bisitter, har systematisk og med etterprøvbart forsett gått inn for å indirekte ta mitt liv ved konsekvent å nekte meg livsnødvendige, lovpålagte og tilstrekkelige økonomiske ytelser gjenom de siste fire år, enda de vet at jeg er eldre diabetiker med hypertensjon essensiell m.m. og tidligere har hatt flere sykehusopphold bak meg – blant annet akuttinnleggelse etter hjertearytmi;
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
http://bit.ly/28THamH
Jeg (56) er utdannet Bachelor i Kultur- og samfunnsfag ved Universitet i Oslo (UIO). Les mer her:
Om meg – Bakgrunn og historie – Del 2
Listen over alle bloggposter:
Mitt valg har således vært å utlevere både navnene på urederlige ansatte og deres ledere samt tapede samtaler med forvaltningsmobben, som i fellesskap besørger at internjustisen opprettholdes i egne gjørmepøler – deres ubegrensede sanksjonsmuligheter overfor varslere som ødelegger helse og i ytterste konsekvens tar liv. Dette, etter å ha anonymisert skadevolderene i flere år i debatter i aviser og ulike fora på nettet og varslet til samtlige overordnede klageinstanser – fullstendig uten gehør!
Nav tar alltid kun vare på seg selv og sitt når forvaltningsrammede kringkaster sine vitnesbyrd, og den fagforeningsbeskyttede etatsbermen setter ubekymret inn tungt artilleri for å eliminere varsleren.
Deres kyniske og livsfarlige lek med liv skal ikke få ta plass i det skjulte, og må bli flombelyst på lik linje med #Metoo siden deres forurettede og førkrøpne herjinger avstedkommer svært alvorlige konsekvenser.
Derfor ønsker jeg selvsagt å vitne om sosialtjenestens åpenlyse unnlatelse av å oppfylle mine rettigheter etter loven, for i stedet å bedrive en bokstavelig talt livsfarlig og grenseløs raljering etter eget hevngjerrige forgodtbefinnende.
For ti år siden, fikk jeg mange flotte kommentarer til dokumentarserien jeg startet på Aftenposten Debatt (AD) «Toppledelsen i Nav tier i hjel overgrepssak» med førstehånds avsløringer rundt det omfattende maktmisbruket fra Nav.
Men når denne hadde oppnådd ca. trehundre tusen treff i løpet av få måneder uten å avta og telleren raste avgårde med flere tusen treff i døgnet, sperret redaksjonen debatten tvert.
Jeg gjengir her et par av svarene, hvis essens er like aktuell i dag, for represaliene har på ingen måte avtatt!:
“Ingolf”: Det finnes ikke en eneste arbeidsplass her i landet der du ikke finner folk som aldri burde vært i sin stilling, det gjelder ansatte som sjefer.
Og legg merke til at de vanskeligste og udugeligste, de er de værste å få fjernet. De kan regler, sine rettigheter,- ja alt kan de på fingerspissene. Og jaggu er de mestre på å overføre det som ikke funker i deres jobb som en årsak som tilligger andre.
NAV overtok et gjeng som allerede var i systemet. Fra å være den som skriver navnet på reiseregninger til sykehus, så er de blitt tilretteleggere og har direkte kontakt med folk.
NAV burde ha fokusert på hva Jeanine ber om, ikke hva hun sloss mot, saksbehandler eller hva det er i NAV. Hva er problemet med å gi henne nye saksbehandlere?
Kjemi har alltid noe å si i mellommenneskelige forhold, også i forholdet bruker og saksbehandler i NAV. Er det vanskelig å forstå?
Saken har låst seg totalt, og når NAV sine tilkjennegir at de vet om tråden her på AD, bruker det mot henne, så er det nok et bevis på at NAV sin saksbehandler bør fjernes fra stillingen og ut og vekk med elendigheta.
En slik lavmålt saksbehandling og kamp mot ett menneske, det bør NAV holde seg for god til. Rett og slett. Utfallet er gitt på forhand, ingen kan alene vinne en kamp mot et slikt massivt system som har alt å tjene på at kritikk ikke kommer fram.
Husk at NAV er så politisk betent, og NAV skal fungere, for det skal AP vinne valget på om litt over ett år. Og hva er da Jeanine og andre som sloss mot NAV for offer, mot et tap ovenfor velgerne”?
“Newman”: Jeanne d’Arc ble brent på bålet, Jeanine ble ofret på prestisjens alter!
Jeanine – skal du hente ut av NAV den best mulige støtte, så må du være klar over at det er personer der som snakker seg imellom om kravstore “brukere” som aldri blir fornøyd.
Det dannes en bedriftskultur som blir provosert av “udsiplinerte” brukere – du kjemper mot en hel kultur!
Mot slike må du bruke taktikk, fra ryggpissing til underdanig dumhet osv. du må få dem til å jobbe MED deg og ikke MOT deg.
Det koster ikke NAV noe å gi deg den resterende utdannelse, ikke i det hele tatt.
Det er deg som person de nå retter skytset mot og de TAR deg – så du vet det. De har makt – og de liker å bruke den.
I ditt tilfelle har du sannsynligvis vært for klar, tydelig og saksorientert at du har glemt å pisse visse opp etter ryggen etc.
Dess hardere du kjører på det apparatet nå, jo hardere blir motstanden, for de er nå overbevist om at du er en “konfliktskaper” og saken har blitt en personlig prestisje sak for etaten MOT deg. Slike maktmennesker tåler ikke motstand.
For å få dem til å jobbe MED deg, må du jobbe MED dem, ved å gjøre deres hverdag enklere – beklager slik er virkeligheten (sitater slutt)
Begynnelsen (vist i Aftenposten men med aktørene anonymisert): Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV
Under, vises posten som «Ingolf» sikter til der han skriver: «Saken har låst seg totalt, og når NAV sine tilkjennegir at de vet om tråden her på AD, bruker det mot henne, så er det nok et bevis på at NAV sin saksbehandler bør fjernes fra stillingen og ut og vekk med elendigheta.»
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
Ø.Ø (Trond Torolf Stenberg); Jeg vil jo spørre deg om disse ”kronikkene” som du snakker om – Er det disse bloggene hvor du henger ut meg, OPT og NB (Astid Helle Kalland)?
Jeg; Jeg har skrevet om dere der, hvorfor spør du om det? Har dere lest det?
Ø.Ø; Ja, vi har lest ALT om deg!
(De holder på å trakassere meg svært lenge, og provoserer meg kraftig med fullt overlegg):
Jeg; Jammen dette er jo noe DERE fremprovoserer for å få meg til å fremstå i et mest mulig dårlig lys nå!
Ø.Ø; Ja, jeg TRIGGER deg nå, jeg – MED VILJE!
Begge svarer meg at de har opplevd det jeg skriver som en stor belastning og at de følte seg uthengt, men sa at de likevel ville la meg ”få lov til å ”holde på” selv om – som de understreket – de hadde mulighet til å gå til ledelsen i avisen og få stanset min informasjon på grunn av de påkjenninger de selv mente seg utsatt for!
(Og artikkelserien ble jo udiskutabelt stanset få uker etter – 14.07.2008 – permanent!)
Jeg ble kraftig sensurert underveis og fikk flere advarsler av debattledelsen som til slutt sperret tråden for godt rett etter at jeg hadde utlevert både et møtereferat til med Kalland og meg, samt en tapet telefonsamtale med min saksbehandler på Nav – Eirin Bjerke, som tilkjennega for meg at hun behandlet min klagesak på dem direkte ut fra min «blogg» hun kalte debatten jeg hadde startet i avisen.
http://bit.ly/dls5B3
(Innklagede aktører var altså anonymisert i Aftenposten)
Nav stanset ulovlig min Yrkesrettende Attføring i juli 2008 samt mine Husholdspenger (på bakgrunn av falsk Rapport fra OPT sine utro tjenere som de hadde et nært og inneforstått samarbeid med) som de (begge deler) på papiret hadde tilstått meg ut år 2010 og sendte meg rett over på sosialen uten å ha oppfylt sine plikter:
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Men av artikkelen under, fremgår bevis for at min søknad som jeg i utgangspunktet hadde sendt inn vedr. tilleggskurs som ville komplettere min øvrige utdannelse og som jeg var i behov av for i det hele tatt å kunne stå i et arbeid reelt på bakgrunn av mine funksjonshemminger var høyst berettiget og burde ha blitt godkjent:
Arbeidsmiljøsenteret TEMA: Arbeidsmedisin – Utgave: 04/2010 publisert 02.07.2014:  Fra rettighet til almisse?
1. mars 2010 kan vise seg å bli en dag å minnes. Fra da av ble arbeidsavklaringspenger det NAV kunne tilby personer som tidligere ville fått yrkesrettet attføring.
Og da snakker vi om personer som har fått nedsatt evne til å skaffe seg arbeid på grunn av skade, sykdom eller lyte.
Yrkesrettet attføring tok sikte på å bevare personens yrkesmessige status og inntekt, og NAV bekostet ny utdannelse, gjerne over flere år.
I NAVs interne retningslinjer het det at arbeidssøkerens egne vurderinger og interesser skulle tillegges avgjørende betydning for NAVs beslutning i slike saker.
https://www.arbeidsmiljo.no/fra-rettighet-til-almisse-om-overgangen-fra-yrkesrettet-attforing-til-arbeidsavklaringspenger/
Her er hva som i realiteten tok plass:
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket.
http://bit.ly/28WYrOb
Nav 2008 – Tor Saglies juridiske rådgiver Haakon Hertzberg gir meg falske løfter om en god løsning i varslingssaken!
I overnevnte post gir jeg en svært forenklet men dog tung bevisføring for at Yrkesrettet attføring aldri skulle tas fra meg og jeg sendes rett på sosialen.
Her vil jeg sterkt understreke at jeg også hadde sendt alle direktørene i Nav LEGEERKLÆRING som attesterte at mitt blodtrykk (på det tidspunkt allerede konstatert som hypertensjon essensiell) var blitt forhøyet etter trakasseringen jeg var blitt utsatt for i «tiltaket» hos Navs samarbeidspartner OPT – Oslo Produksjon og Tjenester.
Mine økonomiske ytelser ble stanset tre dager før vedtaket i det hele tatt var meg bekjent og i hende sommeren 2008.
Dette, selv om Saglies egen personlige Rådgiver Haakon Hertzberg hadde forsikret meg på lydopptak at han skulle gjøre sitt ytterste for at jeg ikke skulle bli sykere av å være i tiltaket.
http://bit.ly/1CHBLLt
De innklagede aktører i  OPT skrev falsk erklæring om meg i 2008 fordi jeg varslet om utilbørlige forhold hos dem til i Nav (belyst lenger nede på siden)
På dette grunnlag ble jeg fratatt Yrkesrettet attføring og Husholdspenger urettmessig og sendt rett over på sosialen, hvilket har bidratt til at jeg – som ikke hadde en eneste inkasso frem til år 2008, ikke lenger var i stand til å betjene noen utgifter og regninger utover husleie og strøm, og inkassoene hopet seg opp i løpet av disse årene.
Alle aktører involvert VET at erklæringen var falsk, men ønsker å hegne om egen prestisje og ofre meg.
Det kan jeg ikke leve med lenger. Min helse har gått fra ille til verre, medisindosene for diabetes og høyt blodtykk er både tre og firedoblet, jeg har hatt hjertearytmi og har begynnende nevropati og jeg får ikke lån til bolig på bakgrunn av deres svik.
Min historie er bare en blant mange, men for å ta de rystende forholdene et steg videre og ikke slippe fokuset på den forvaltningskriminalitet som ustraffet pågår uten at Regjeringen foretar seg det skapte grann for å besørge reell rettssikkerhet, foretar jeg stadig en nøye seleksjon av materiale som er utgitt av blant annet forskere, professorer, offentlige utredninger, siterer viktige passasjer fra Lov- etikk og regelverk, samt fremhever andre borgeres historier.
Førstnevnte innehar en faglig legitimitet som ikke så lett kan avfeies, og mye av innholdet er med på å underbygge en stor del av nettopp de uakseptable forhold i sosialtjenesten og ved Nav arbeid som jeg avdekker, som startet med Artikkelserien jeg ga ut i Aftenposten i mars 2008 og som deretter fortsatte her på bloggen fordi redaksjonen valgte å sperre serien for godt kun fire måneder senere; «Toppledelsen i Nav tier ihjel overgrepsak.»
Totalt, hadde alle innleggene jeg har skrevet i ulike debattfora samt på blogg hatt over 1,2 millioner treff per 15.01.2012
Det er ganske pussig, når jeg tenker tilbake på at en kjent journalist kunne fortelle meg i mail jeg mottok fra ham i 2008 med avslag på forespørsel om utgivelse, at mine avsløringer nok ville være av «marginal interesse»…
Her kan man lese hvordan varslingen om graverende avvik i Nav som jeg først vitnet om på Aftenposten debatt i 2008 ble håndtert av avisen – Kneblet og slettet, selv om jeg ikke navnga noen av skadevolderene:
Varslere i fare. Bruker pressen oss som offerlam på vilkårlige premisser?
http://bit.ly/NatM0
Direktøren for STAMI, Statens Arbeidsmiljøinstitutt var blant de første som mottok informasjon om hovedinnlegget – (artikkelserien i Aftenposten), og Avdelingsdirektøren dr.philos Bjørn Lau, ga meg tilsvar om at det finnes momenter i min sak som kan være av betydning for deres forskning i området organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.
Nærmere belyst i posten;
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP
Jeg håper at jeg vil klare å avstedkomme endringer av sosialtjenestens svinske praksis, som innbefatter tapede vitnesbyrd om en rovdrift av spektakulære dimensjoner – der to forurettede sosialtjenester og kolleger med dypt gjengjeldelsesbehov gjennom hele ni år og med full determinasjon har gått inn for å ta livet til eldre, diabetessyk funksjonshemmet borger ved å holde lovpålagt skjønn og tilstrekkelige øk. ytelser på «ikke eksisterende» – etter min varsling.
Av mange støttemail jeg har mottatt opp gjennom årene, fremgår blant annet at det hjelper for andre som står i stampe med etaten å lese at de ikke er alene om å erfare uegnede aktørers vrede og vrangvilje, og mitt mål er at avhandlingen vil kunne skape endringer på sikt både for meg og for alle de som ikke orker å stå løpet ut og klage på utstrakt ulovlig forvaltningsførsel, men som får livene ødelagt i stillhet.
Jeg administrerer en av de tre største Facebookgruppene om Nav, omtalt i Aftenposten Aften onsdag 11.02.2009, og på TV2- nyhetene fredag 13.02.2009 kl. 18:30.
NAV – når du trodde du hadde nådd bånn, hjelper NAV deg mye lenger ned
http://on.fb.me/1zm
P4 24.03.2010 – Fortvilte NAV-brukere ringer hjelpetelefon
At folk er frustrerte kommer også tydelig fram på flere facebook-grupper der tusenvis av NAV-brukere nå er medlem. Administrator for gruppen «NAV – når du trodde du hadde nådd bunnen hjelper NAV deg enda lengre ned», Jeanine Horntvedt, sier folk stadig tar kontakt med henne for å fortelle hvor fortvilte de er.
http://bit.ly/2fY59I7
Nav begår fremdeles strukturell vold mot bistandstrengende borgere.
Mange tusen takk til NorAlliansen, for å ha anbefalt og linket til min blogg!:
«Jeanines Blogg. Vi anbefaler at denne bloggen, som stadig oppdateres, blir lest ofte. Den gir et godt innblikk i byråkratenes saksbehandling.»
http://bit.ly/2cCJuED

POLITIIIIIII

Politi på Nav St.Hanshaugen 11 april 2017
Politiet ble tilkalt og kom på Nav St.Hanshaugen tirsdag 11 april 2017. Dette, etter krav fra meg.
Jeg nektet å gå før jeg hadde mottatt utbetaling av mitt rettmessige og lovfestede krav om livsnødvendig nødhjelp.
Ingen assistanse ble gitt, kun hersketeknikker og graverende raljering med kommandoer innbefattet for å få meg ut av kontoret fordi «makteliten» skulle ha «et møte» – hvilket jeg ikke rettet meg etter.
Myndighetmisbruket er tatt opp på bånd og sitat fra lydopptaket er gjengitt i denne posten.
http://bit.ly/2oFnTkq

JEANINE

Sammenfatning av maktmisbruket jeg har erfart fra Nav gjennom de ti – TI siste år er akkurat nå på det nærmeste ferdigstilt her på denne bloggens hovedside, og jeg leser det hele totalt klinisk som en «ikke-person».
Ingen følelser er involvert – jeg er fullstendig tom.
Jeg står helt utenfor meg selv, observerer og undrer:
Har jeg virkelig vært gjennom alt dette!? – 10 ÅR PÅ OG UNDER ALLER MINSTE FLATE SOSIALHJELPS NORM fordi en god rekke samarbeidende kolleger systematisk har besørget å holde meg der etter min varsling om graverende forbrytelser i offentlig tjeneste i år 2007!
Massive gjengjeldelser og vedvarende ødeleggelser av liv, økonomi og helse – enda det jeg opprinnelig ville kun var å motta påkrevd bistand for å komme meg ut i arbeid siden jeg er funksjonshemmet!
MERK: Følgende innlegg belyser hvordan maktmisbruket fra Nav og OPT startet, via innholdsrik mailutveksling (eller helst varsling fra meg uten gehør) til de (u)ansvarlige i ledelsen.:
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket.
http://bit.ly/28WYrOb
Sykepleier og Politiker Laila Marie Reiertsen (FrP) konstaterte allerede for flere år tilbake (tapet) i et to timers møte med meg etter å ha satt seg grundig inn i min sak og hørt på opptakene – at Nav bedriver personforfølgelse overfor meg, at de fremsetter trusler, besørger rovdrift, og at ageringen utøves bevisst!
Hun lovte meg at hun ville presentere saken – som hun uttalte at var den verste hun hadde bevitnet for en journalistvenn av henne i VG: Denne «bør ut»!
Men hun sviktet meg stort!:

REIERTSEN

Utdrag fra en mail hun sendte meg flere måneder senere:

Jeg har vært i samtaler med flere aktører innen forvaltningen.

Og hatt samtaler med en god venninne av meg i Nav systemet.

Men det er ikke enkelt å nå frem og ikke minst hva en bør gjøre. Og det handler ikke om vilje fra min side til å ønske å gjøre noe. Hadde vi (FrP) sittet med styringen hadde nok bildet vært helt annerledes (…)
Mvh Laila Marie Reiertsen
Stortingsrepresentant /Member of Parliament Fremskrittspartiet/Progress Party
Arbeids- og sosialkomiteen/Standing Commitee on Labour and Social Affairs
Les serien i seks deler: Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.
http://t.co/gVxiWvwDEu
i «Fraksjonen» som ble fortalt meg at skulle behandle min klagesak på Reiertsens ufattelig nedrige løftebrudd, satt til alt overmål også Reiertsen selv… :
Maktapparatet inkludert innklaget aktør og hennes parifeller sto sammen i solidaritet mot en enslig funksjonshemmet kvinne som trodde på at hun endelig skulle få hjelp, og handlingen – eller rettere sagt fraværet av en gjennomgang som også skulle ha vært upartisk, blir således hinsides avskyelig og nesten ikke til å begripe!
Ingen tok tatt tak i det store svik som godt betalt politiker viste seg å utøve overfor syk og utslått ubemidlet borger etter at Nav hadde «gjort sitt beste»!:
Del 3:
http://bit.ly/1LCjvn6
 

SPOTT

Søkelys.com Side 2:  Jeanine Horntvedts innlegg på Verdidebatt ble slettet
Laila Marie Reiertsen (FrP)  En løftebryter!
Norske politikere har for vane å framsette løfter de vet eller ikke har intensjon om å oppfylle. En av dem som har fått kjenne på politikernes falske løfter er Jeanine Horntvedt som hadde fått forsikringer om «FRP hjelp» i forbindelse med at hun som kronisk syk var blitt slett behandlet av NAV. Les Jeanine Horntvedts egen beretning om sine erfaringer med den kvinnelige politikeren Laila Marie Reiertsens løftebrudd. «Laila Maria Reisersen fra FRP hadde min hele og fulle tillit,» skrev Horntvedt i sitt innlegg på verdidebatt.no. Innlegget som opprinnelig lå her er nå fjernet av nettstedet som hatt fått mye kritikk på grunn av sin praksis ved sensurere eller fjerne hele debatter. Les mer om Jeanine Horntvedts kamp mot systemet og løgnaktige politikere  her
http://www.sokelys.com/side_2.htm

Advokat om min Navsak: «Myndighetsmisbruk Big Time!»
Har du bevis kan dette bli «sprengstoff» i pressen (…)
Det er jo veldig mye sjikane og trakassering du er blitt utsatt for i forvaltningen.

Klarer du å dokumentere dette er det jo snakk om ulovlig forvaltningsførsel og myndighetsmisbruk «big time».

Saksbehandlingen bærer jo også preg av tilfeldigheter, sjikane med mere (…)
NAV kan selvsagt ikke nekte ytelser eller tilbaketrekke vedtatte ytelser på grunn av et ønske om å straffe bruker, gjengjeldelse og hevn mot bruker er ulovlig.
Alle borgere har rett til lovens ytelse om lovens vilkår for oppfyllelse av ytelsen foreligger.
Dersom NAV ikke fatter et vedtak om en konkret ytelse på bakgrunn av gjengjeldelse etc. er dette usaklige hensyn/utenforliggende hensyn som ikke er gyldige i forhold til rettsanvendelse (…)
Jeg følger også med i NAV gruppen som du administrerer, her er det mye gode innspill og nyheter for oss som jobber med NAV saker (…)

Har dessverre ikke noe mere å si enn at dette er rystende lesing, og lykke til med saken om du velger å forfølge den.
http://bit.ly/1tiy3Xr

abarl

Jarle Petterson, redaktør for “INorden.org”, diskuterte med flere av sine korrespondenter da jeg spurte om de ville fremheve min sak med Nav, og anførte det følgende 25.06.2008:
Jeanines historie er intet mindre enn skremmende, om den stemmer – noe vi ikke ser noen grunn til å betvile. Problemet er naturligvis at vi heller ikke har grunnlag for det motsatte — og at det er vanskeligere å feste lit til sannhetsgehalten i beretningene fra en av partene i en konflikt. Derfor har heller ikke Jeanines beretninger fått den oppmerksomheten de fortjener — eller ei — på iNorden.
For hvis det hun skriver stemmer, ville det være lite annet enn et borgerjournalistisk scoop»!
Om Jarle Petterson:
http://bit.ly/10DQl3C

TUSENTAKK

Tusen takk til alle mennesker som opp gjennom årene har sendt meg personlige støttemail for å ha avslørt Navs heslige natur fra innsiden, med start på Aftenposten Debatt 16 mars 2008.
Det vises et knippe i følgende post:
 • Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende:
  http://bit.ly/10HWWes
 
Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker
De forbrytelser i offentlig tjeneste som her er bevist at er begått med vitende, vilje og absolutt forsett, er pålagt å møtes med sanksjoner!
Det sier seg selv at når jeg som diabetiker ikke har muligheter for å overholde et strikt kostholds- og medisinregime hver eneste bidige dag på bakgrunn av sosialtjenestens illvilje og bevisste tjenesteforsømmelse, så kan dette bli fatalt, og min fastlege har spesifisert overfor dem:
«Livstruende»!
http://bit.ly/18UVVpn
En av uttalige ganger der Tunse & Trøeng beytter seg av avlivningsatser:
Fredag 19.02.2014 mottok jeg  500 kroner, som var ment å vare til den 28/2 – i hele NI dager!
Jeg krevde mer, med begrunnelse i at de var nødt til å hensynsta min alder og helsesituasjon og at bakgrunnen for søknaden var omstendigheter som lå utenfor min kontroll – hviket prellet av som vann på gåsa.
Tunsve responderte med at hun hadde lest nesten alle mine mail, men agerte slett ikke på det alarmerende innholdet, og brøt således både med loverk, reglement og etiske retningslinjer.
I denne posten er også sitert fra flere av varslingene om graverende avvik som jeg sendte sosialsjefen forut for hans trusselbrev til meg (linket til under):
Ombudet – Ane Stavrum – min orientering til henne over mail, om myndighetsmisbruket fra Nav St.Hanshaugen sosial
http://bit.ly/1nu4Ty
Eksempler på hvordan Ombudet er MENT å opptre og hvordan de møter alle andre enn meg, som de mest sannsynlig har en stilltiende avtale med sosialtjenesten i Bydel St.Hanshaugen om at de skal «begrave», jfr. trusselbrevet jeg mottok fra sosialsjef Sigurd Røeggen;
Helse,- sosial- og eldreombudet
http://bit.ly/1GYMzX6
Realitetene
Helse-, sosial og eldreombudet i Oslo utøver vilkårlighet og forskjellsbehandling
 http://bit.ly/1NOb5KH

ABAFAG

Utdrag fra HELSETILSYNETS TILSYNSMELDING 2004:
Sosionom Krishna Chudasama
Sosialombud mellom tjenester og bruker (…)
Refleksjon
Det er en stor utfordring og risiko for ubalanse når bare en etat/tjenesteyters forståelse skal være gjeldende for de anbefalinger og vurderinger som gjøres både i første vedtak og i en klagesak.
Denne risikoen forsterkes når klagen i praksis behandles av samme saksbehandler og drøftes med Fylkesmannen før den endelig sendes til Fylkesmannen.
Fylkesmannen har også en uheldig dobbeltrolle; som rådgiver overfor sosialtjenesten og som klageinstans.
Praksis og behandlingstid ved klagesaker bør gjennomgås på nytt for å sikre og styrke rettssikkerheten.
Side 14 og 15:
https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/tilsynsmelding/tilsynsmelding2004.pdf
Jeg tok filmopptak av Helsetilsynets side 09.06.2016, av følgende avsløring ut av episke dimensjoner:
Klage og klagemuligheter – sosiale tjenester 15.01.2016

klagebehandling illustrasjon

Helsetilsynet kan omgjøre fylkesmannens avgjørelse
I de tilfeller der Helsetilsynet blir klar over at en avgjørelse som er truffet av fylkesmannen høyst sannsynlig er feil, kan det på eget initiativ prøve saken og omgjøre avgjørelsen.
Det gjør de som overordnet myndighet.
Slik overprøving kan også skje etter initiativ fra andre, for eksempel fra deg som klager.
http://bit.ly/1YffONZ
Vel, vel vel!
Jeg har sendt flere varslinger til Helsetilsynet om den ulovlige og dypt uetiske forvaltningsførsel og de massive gjengjeldelser jeg har blitt  utsatt for på bakgrunn av min offentliggjøring av udådene som Bydel Nordstrand og Bydel St.Hanshaugen i samarbeid har opprettholdt overfor meg i flere år (se trusselbrevet fra sosialsjefen der dette innrømmes) sammen med flere graverende lydopptak som også er linket til her på hovedsiden – og forklart at Fylkesmannen har ignorert det hele og fulle materialet i min overklaging konsekvent slik at de må ta affære, men har kun mottatt brev tilbake om at slike forhold ikke hører under Helsetilsynets gebet!
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
http://bit.ly/28THamH
Klagen til Fylkesmannen der rådgiver forsikrer meg om at sosialtjenestens brudd på taushetsplikt ikke kan behandles 
Jeg ringer Fylkesmannen og min saksbehandler der – Rådgiver Rigmor Hartvedt
(Så fort jeg har ringt opp ringer det på døren, og jeg får blomster av naboen i anledning min mors bortgang).
Hartvedt er klar over at jeg nylig har funnet mamma død i hjemmet, og vi snakker en stund om dette.
Først utspør hun meg om dødsfallet, og hun hører at jeg er svært langt nede.
Dette gjør ageringen spesielt stygg!
HØR HVA HARTVEDT PÅSTÅR 7,38 MINUTTER INNE I OPPTAKET av 02.04.2013 etter at jeg har orientert henne om sosialtjenestens gjentatte og fortløpende brudd på taushetsplikt ved urettmessig å sende penger direkte til kreditorer uten mitt samtykke, trass multiple klager fra meg på dette:
«Det som står, da er at den type avgjørelser ikke kan sendes til Fylkesmannen, eller det er noe Fylkesmannen ikke har anledning til å gå inn i!
Jeg sitter og behandler saken din nå som sagt, og jeg kommer til å kommentere det da og si hva som står i skrivet om hvordan det skal gjøres, men vi kan ikke behandle det som en egen del i klagesaken, da»!
http://t.co/yfvAx54KxQ
FYLKESMANNEN – Hjerterå manipulering fra rådgiver etter dødsfall (LYDOPPTAKET):
http://bit.ly/1zEAvm
Hva som tok foranlediget at jeg sendte klager på (den gang) sosialtjenesten i Bydel Nordstrand til Fykesmannen v/Hartvedt som saksbehandler (Les de to postene under bildet av Nav Nordstrand utvendig)
Sosialtjenesten fortsatte å nekte meg som er diabetiker forsvarlig livsopphold, og lot meg leve 11 dager til (av en hel mnd til sammen) på minstesats nødhjelp etter at jeg ikke klarte mer, hadde hatt voldsomme brystsmerter, besvimt, kastet opp og ambulanse kom.
Fylkesmannen ved rådgiver Rigmor Hartvedt brukte over et år på å besvare klagen, og lot sosialtjenesten selv få pønske ut hvor mye mer de aktet å tilstå meg etter mordforsøket.
Nav Sosial – Lydopptak til politiker avslører grov manipulering av faktiske forhold mot bedre vitende
Her vises sanksjonene som Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo lot regne over meg noen år etter, fordi jeg offentliggjorde styggedommen:
Fylkesmannen forsøker gjøre privat avtale med meg om at jeg må slette det jeg har skrevet om dem på nettet
http://bit.ly/2nugIby
Fylkesmannen: Slett hva du har skrevet om oss på nettet, ellers vil du aldri få oppgitt navnet på saksbehandleren din!
http://bit.ly/2nnEIfw

Randi Trøeng er Seksjonssjef, og Line Tunsve sin overordnede – den andre halvdel av «radarparet» som alltid undertegner sine «vedtak» sammen. Om den forræderske posøren Trøeng: :
Klassekampen (oppdatert) 22.10.2013
01.06.2012 – Streiker for lik lønn

Tungt: Sosialarbeiderne ved bydel St. Hanshaugen synes de ikke har noe annet valg enn å gå til streik for lønnsvekst.

Det er klart det er vanskelig å gå ut i streik.

Brukerne vi har er ganske marginale, og mange sliter.

Vi representerer det siste sikkerhetsnettet i samfunnet sier Randi Trøeng til Klassekampen.

http://bit.ly/1cJHOknTRØENG FORHØRER MEG VEDR KONTOUTSKRIFT 22.08.14
Her er mye venting, så spol frem til 13:35 min. inne i opptaket – der hører man det overnevnte lovbruddet ta plass før Trøeng går ut for å «diskutere med en annen om de akter å innvilge meg nødhjelp eller ikke» – og spol deretter til 26:50 min. inne i opptaket når hun har kommet tilbake igjen!
28:05 min. inne i opptaket når Trøeng kommer tilbake og kunngjør at jeg kun vil få kr. 500,- å leve for en hel uke, fremhever jeg det hun allerede vet, bl.a  at de dette året har latt meg stå hele 33 dager til sammen uten mat og penger og at så lite penger ikke vil være forsvarlig.

Til alt overmål kan man høre Trøeng innrømme at hun er godt kjent med min helsesituasjon ca. 28:37:
«Du HAR helseproblemer, du ER diabetiker»!

Min respons: Men jeg står jo som diabetiker og med helseproblemer som du vitterlig innrømmer nå, UTEN mat og penger – det er de FAKTISKE forhold i dag, og da er det ingen retorikk som skal ligge til bakgrunn for det, da er det å sørge for et FORSVARLIG livsopphold for en diabetiker!  Og det er ikke 70 kroner dagen i en uke med alt det jeg har gjennomgått …

Trøeng avbryter uten skam, og uten å gå i dialog som alltid:
«Det er det vi gir deg nå»!
https://www.youtube.com/watch?v=ZJQ1KQ4UZQ
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
Utdrag fra en av mailene – 24.02.2014:
(…) Videre fremhever jeg sterkt hva som skjedde sist sosialtjenesten (bydel Nordstrand) lot meg leve på nødhjelp med min svært dårlige helsetilstand i juli 2011 (nå har jeg levd nesten 6 år på minste sosialhjelps norm)
Det medførte at jeg ble gradvis dårligere og til slutt besvimte, våknet med store brystsmerter og kastet voldsomt opp. Ambulanse ble tilkalt, og jeg ble undersøkt på stedet.
Utskriften fra ambulansepersonellet ligger i «mappa mi» som dere fikk tilsendt fra Nordstrand i desember 2013!
Dette skal IKKE skje igjen, jeg kan miste livet! Derfor søkes livsoppholdssatser for nødhjelp i dag. (AVSLÅTT)!
http://bit.ly/1Y1ysKG

ATKORT

Trøeng & Tunsve avslo i tillegg legens vektige og godt dokumenterte søknad om fortsatt tilskudd til Reisepenger når jeg byttet til dette kontoret fra Nav Nordstrand i påvente av at min søknad om TT-kort skulle bli behandlet uten at de sendte meg forhåndsvarsel om dette slik forvaltningsloven tilsier, med «begrunnelsen»: «DET ER KORT VEI MELLOM DIN BOLIG OG VÅRT KONTOR«!

Man kan faktisk høre at seksjonsleder Randi Trøeng i tillegg på opptaket påstår at Nav St.Hanshaugen sosial ikke praktiserer forvaltningsloven!

 En må selvsagt
høre lydopptaket for å kunne feste lit til slike påstander, og de dokumenteres fra 2:50 – 3:23, og deretter fra 5:15 – 5:29 minutter inne i  samtalen;

«RANDI TRØENG NAV ST HANSHAUGEN SOSIAL LYD OG BILDER»

http://bit.ly/1XPKkOp

KEYYY

Her følger kort sitat fra lovverket som Trøeng atter en gang valgte å skjule for meg, i hennes iver etter å raljere som hun bare lystet på bakgrunn av det lovstridige vedtaket som hun visste at de hadde fattet:
Forvaltningsloven – Saksbehandlingsrundskriv Revidert av Arbeids- og velferdsdirektørens sekretariat (…) Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak § 16 (forhåndsvarsling)
§ 16 første ledd fastslår at en part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis anledning til å uttale seg innen en fastsatt frist.
Hensynet bak bestemmelsen er å gi parten (…) anledning til å ivareta sine interesser i saken.
Personer som får vite hva som er i ferd med å skje, har en mulighet til å komme med nye opplysninger eller innsigelser. De kan likeledes innrette seg i henhold til varselets innhold dersom de ikke har innsigelser (…)
I forarbeidene fremheves det at hensynet til parten tilsier at varsel skal gis på et meget tidlig stadium.
I varselet skal parten gis en frist til å uttale seg (…)
I hvilke typer saker skal det gis forhåndsvarsel
Som utgangspunkt gjelder plikten til å gi forhåndsvarsel i alle saker (…)
Ellers er det hovedsakelig aktuelt med varslingsplikt når en løpende ytelse skal stanses eller reguleres (…)
Varslingsplikt vil som hovedregel foreligge i saker der vedtak om endring treffes på skjønnsmessig grunnlag (…)
http://bit.ly/fTQiSK
Også disse kriminelle forholdene ble varslet om til sosialsjefen som atter tiet meg ihjel og tettet igjen alle sporene etter skadevoldingen til Fylkesmannen, som gav sosialtjenesten fullt medhold i at de ikke hadde gjort noe galt overhodet – enda jeg sørget for å sende mail med bevisopptakene direkte dit
Justis- og beredskapsdepartementet Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) 6.15 Hensettelse i hjelpeløs tilstand mv.
Straffeloven 1902 § 242 første ledd rammer den som hensetter en annen i hjelpeløs tilstand.
Det kreves en positiv handling som fremkaller den hjelpeløse tilstanden, jf. «hensetter». Det behøver ikke å være noe pliktforhold mellom personene.
Med «hjelpeløs tilstand» menes at situasjonen volder fare for liv, kropp eller helse, se til illustrasjon Rt. 1948 side 246, Rt. 1954 side 674 og Rt. 1969 side 941.
Skyldkravet er forsett, jf. straffeloven 1902 § 40.
Medvirkning er særskilt nevnt og dermed straffbar. Den øvre strafferamme er fengsel inntil 3 år (…)
http://bit.ly/1hs7hT9

ADVOKAT THORSTENSEN

Jeg viser til Advokats uttalelse rundt overnevnte paragraf, i artikkel av 24.09.2006:
Anmeldte sosialkontoret (RB.no) av Alexander Gjermundshaug
«Odd Erik Anderssen fikk ikke penger til mat da han møtte opp blakk og utsultet på sosialkontoret i Lørenskog.
Nå har han anmeldt forholdet (…)
Jeg har kronisk sukkersyke og er avhengig av mat på grunn av blodsukkeret, forteller Anderssen (…)
I et rundskriv fra Sosial- og helsedepartementet er det slått fast at sosialtjenesten må vurdere søknader om akutt hjelp raskt, helst samme dag.
Dersom søker hevder å være helt uten midler før en helg, må søknaden vurderes med dette utgangspunkt (…)
Advokat Thomas Thorstensen (anmeldte) de ansvarlige ved sosialtjenesten i Lørenskog for å ha unnlat å yte Odd Erik Anderssen nødvendig hjelp da han fredag var i en nødssituasjon.
Thorstensen mener sosialtjenesten har brutt sine plikter etter Sosialtjenesteloven § 5-1, og dermed også brutt Straffelovens § 242 ved å ikke hjelpe et menneske i nød.
Det er helt utrolig at det kan gå en uke før man får svar når man søker om nødhjelp. Jeg er sjokkert over at et sosialkontor ikke tar mennesker mer på alvor, sier advokaten (…)»
http://www.rb.no/lokale_nyheter/article2310329.ec
Den samme Advokaten sendte meg – på min forespørsel, også følgende informasjon over mail som viser at man kan søke nødhjelp selv om man har fått sitt livsopphold men brukt det opp.
Samtidig understreker jeg at Advokaten vant begge disse sakene mot sosialtjenesten! (saken under er ikke lagt ut på nettet):
(…) Samboer fikk utbetalt dagpenger den 21 .September med kr. 2.163,-.
Sosialtjenesten fant det da rimelig å anta at søker og samboeren hadde brukt deler av midlene de hadde mottatt i denne perioden til innkjøp av nedvendige matvarer.
Særlig nar det ikke var opplyst om noen uforutsett hendelse eller utgift som hadde vanskeliggjort matinnkjøp. Sosialtjenesten fant derfor ikke grunnlag for a innvilge nødhjelp.
I klagen anfører klager at «rett til nødhjelp utløses ved a konstantere at man ikke har penger.»
Sosialtjenesten uttaler at dette teoretisk sett kan være riktig, men det a være uten penger er ikke alltid ensbetydende med a være uten mat i huset.
(MERK: HER KOMMER POENGET SOM ER RELEVANT HVA ANGÅR FLERE AV SOSIALTJENESTENS UNNLATELSER OGSÅ OVERFOR MEG, VED Å SYSTEMATISK OG KONTINUERLIG BESØRGE UTILSTREKKELIGE YTELSER):
Klager var tidligere i måneden ytt matpenger med kr. 735,- til livsopphold.
Videre er ikke årsaken til hjelpebehovet relevant, det avgjørende er om det foreligger er reelt behov for akutt hjelp.
*** Det er derfor ikke av avgjørende betydning hvorvidt klager fikk tildelt matpenger tidligere i måneden.
Lovens forarbeider Ot.prp. nr. 29 1990-91 s. 79 viser at retten til nødhjelp utløses «uavhengig av arsaken til hjelpebehovet.»
Det nedlegges pastand om at vedtaket av 26.09.2007 skal omgjøres til gunst for klager, slik at han får etterbetalt nødhjelp for perioden 24.09.07 – 01.10.07.
(Sitatene fra Advokat Thorstensen slutt).

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABTRAITORABABEPEABABABABABABABABABABABABABABABABABAEMUMABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERYMM

Helse-, sosial og eldreombudet i Oslo utøver vilkårlighet og forskjellsbehandling
Flotte ord og føringer blir kastet av svin til godtroende borgere.
Her bevises imidlertid hva som i realiteten tok plass når jeg henvendte meg til Ombudet for hjelp og bistand med å overleve massive represalier og gjengjeldelser fra både ledelse og ansatte ved sosialtjenesten i Bydel St.Hanshaugen, som gikk ut på at de gikk sammen om å indirekte ta mitt liv ved gjentatte ganger å nekte meg livsnødvendig bistand i form av tilstrekkelig livsopphold under full viten om at jeg har diabetes.
33 dager sto jeg helt uten mat og penger dette året (2014) under deres absolutte viten, og i ca. tre måneder samlet mottok jeg kun 70 kroner dagen!: (…)
Ombudet: «Du klarer fint å skrive klager selv»! – «Vi går ikke inn i denne saken»!
http://bit.ly/1NOb5KH
Lydopptaket følger:

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETUBE

Ane Stavrum ved Helse-, sosial og eldreombudet i Oslo nekter å bistå meg i sak med Nav 24.03.2014
Hør fra ca. 4:33. min. inne i opptaket:
Stavrum nekter fremdeles konsekvent å bistå meg i forhold til sosialtjenesten, og påstår at jeg som er skrivefør, fint kan klare meg selv iht. dette!
Selv om jeg fremhever at sosialtjenesten avslår alt jeg søker om – livsnødvendigheter innbefattet – og leser opp for henne regelverket som tilsier at Ombudet plikter å hjelpe, er hun rask til å finne frem til avsnittet som gir kontrabeskjed – om at det ikke er alle saker Ombudet behøver å gå inn i, og understreker for meg at min sak står for henne som nettopp en slik!
http://bit.ly/1sBOr4m
3:50 påstår Stavrum at man ikke har rett til å bytte saksbehandler!
TULL!
Her er bevis for hva Stavrum som har som oppgave å bistå, informere og veilede mennesker på best mulig måte vedr. sosialdelen sentralt innbefattet i sitt gebet, TILBAKEHOLDER overfor meg med vitende og vilje!:
Nav – Rett til å bytte saksbehandler og Navkontor
http://bit.ly/185OCul

ABEHAIS

Nedtegnelsen av lydopptaket på blogg: «Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler» (øvrig utdrag fra posten):
(Jeg skrev en klage på Stavrums illvilje og oppgavenekt til hennes overordnede Anne Lise Kristensen 08.04.2014 der jeg spurte om hun var syk, og fortsatte):
Hvis ikke – Hvorfor blir jeg – i min særdeles vanskelige og uholdbare helsesituasjon raljert med av din underordnede?
Hvorfor overser hun i så fall mine henvendelser og ikke retter opp sine fatale feil umiddelbart som krevet?
Jeg har ikke helse til å vente lenger!
Eller er det slik at dere bare har valgt den søplete strategien å tie meg ihjel og anta at jeg kommer til å gjøre Ombudets jobb ved å rette feilen Stavrum har gjort ved å melde dette til overgrepsforetaket?
Er det slik dere opererer?
Jeg forventer et svar ØYEBLIKKELIG!
Jeanine Horntvedt
Men tausheten var total!
Stavrum hadde rett og slett satt seg ned for å slikke poten, og hele banden ved kontoret stilte seg ved hennes side i og utøve en samkjørt raljering uten sidestykke overfor meg en liten tid senere, med oppstart torsdag 10 april 2014 like før de alle skulle på påskeferie!
Da lot de en funksjonshemmet seniorinnbygger med diabetes og andre sykdommer stå helt alene på tredje dagen uten mat og penger med et avslag fra sosialtjenesten om nødhjelp fra søknadsdato 8. april og ut hele måneden – uten at de løftet en finger!
Men et brev fra Stavrum og leder Anne-Lise Krisensen (bildet) ble overlevert meg personlig med høytidelig mine der jeg sto hjelpeløs på kontoret hos dem fredag 11 april.
Det gikk som følger: (…)
http://bit.ly/25uoQZv

Ombudets eliminering av meg i 2017:

Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!
http://bit.ly/2gU0GEr
Del 2 – Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!

HANGING UP

Lydopptak – Ane Stavrum, Helse , sosial og eldreombudet legger på røret
MERK: 1:40 inne i lydopptaket av denne samtalen kan man høre at Stavrum orienterer meg om at Tunsve hadde opplyst henne om at de nå hadde skrevet et saksfremlegg som ville sendes meg innen kort tid!
Sosialsjefens trusselbrev til meg var altså datert denne dagen – 25.04.2014!
Videre sa hun, at sosialtjenesten holdt på å behandle min klagesak fra 09.02.2014 som de hadde sagt at var så omfattende at de ikke hadde klart å gjøre den ferdig enda!
2:54 spurte jeg Stavrum om hun hadde understreket i samtalen med min saksbehandler ved sosialtjenesten, Line Tunsve at jeg er diabetiker og har levd 6 år på minste sosialhjelps norm, men hun snakket det bort.
Men når jeg ikke vil slippe dette sentrale tema og gikk henne på klingen ved å gjenta i samme normale toneleie: Ja men GJORDE du det? – så tok Stavrum helt av!:
«Vet du hva – du klarer fint å skriver klager selv, og jeg finner meg ikke i at du bruker denne tonen til meg»!
Lytt til opptaket:
https://www.youtube.com/watch?v=aDq5aQJjDy8&feature=youtu.be
Dette skal altså forestille «bistanden» Ombudet gir»!
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014
http://bit.ly/1mPFVX4

Nav nektet meg to datakurs høsten 2007 etter at jeg hadde fullført 4-årig Bachelorgrad i Kultur og samfunnsfag ved Universitetet i Oslo.

I stedet plasserte de meg hos deres samarbeidspartner OPT (Oslo Produksjon og Tjenester) i tiltaket AMB (Arbeid Med Bistand) der jeg kun var ment å lære meg å skrive CV og søke på jobber, selv om Nav visste at jeg nesten aldri tidligere hade vært ute i arbeidslivet pga langvarig sykdom (innrømmet pasientskadeerstatning) og da var 45 år.

Jeg var lite datakyndig, men Nav hensynstok allikevel ikke mine anførsler om at jeg var i behov av kursene for å komplettere utdanningen slik at jeg kunne vise til full operativ kompetanse for å arbeide som informasjonskonsulent hos foretak som jeg således hadde mulighet å utføre jobben for hjemmefra, fordi mine funksjonshemminger gjorde det umulig for meg å møte på arbeidsplassen hver dag.

Jeg var altså i stort i behov av siste del med påkrevd tilrettelegging, som ikke ble innvilget.
«Tilretteleggeren» i OPT – Astrid Helle Kalland trakasserte meg på det groveste i «tilretteleggingstimene», hvilket jeg varslet om til både hennes sjef Trond Torolf Stenberg og til ledelsen i Nav som alle ignorerte dette (alle lydopptak med bevis for det jeg informerer om finnes, og er gjengitt skriftlig på min blogg, og opptak ligger på Youtube)

ANGRYNavdirektør Saglie trommet i stedet sammen et panel på 7 ansatte for å eliminerte mine klager i et påfølgende møte 29.04.2008, der de regelett tvang meg å gå tilbake til den innklagede, eller å underkaste meg en omfattende psykologisk utredning.

De sa at de ville sette inn en person til sammen med Kalland, for å «kvalitetssikre» oppfølgingen av meg men ønsket ikke å oppgi navn på vedkommende.

Godtok jeg ingen av delene, ville de ta fra meg alle økonomiske ytelser på dagen!

Maktmisbruket av det helt spektakulære er tatt opp på bånd, med svært god lydkvalitet og jeg siterer et lite utdrag:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
Tom Pettersen «PP» fra Nav Arbeid:
Kan du tenke deg at et tiltak som Arbeid med Bistand ( i OPT) vil føre deg tilbake i jobb?
Jeg: Ja, hvis jeg møter en tilrettelegger som ikke utøver trakassering.
Pettersen: Nå sier Nav Arbeid at det vil bli lagt ekstra trykk på å hjelpe deg ved at det kommer inn en person i tillegg!
Jeg (troskyldig): Hvorfor kan jeg ikke få DEN personen I STEDET for å oppleve den belastningen det er å gå tilbake til overgriper? Det forstår ikke jeg…
Videre i det tapede møtet – ca. 27:15 min. inne i opptaket, lover Pettersen meg følgende!:
(…) Arbeid med Bistand – for nettopp i det tiltaket så har du inntil tre år på å gjøre deg rustet for arbeidslivet, samtidig som du da får en praktisering av det du har lært og kan på en TRYGG GRUNN hvor det er HJELPERE – jeg velger å kalle det det – som har kompetanse, og som kan bistå deg i den prosessen!

BULLLLLL

Jeg spør hvem det er han prater om.
Pettersen svarer: «Jeg snakker om Kalland, og jeg snakker om en til – som vi supplerer deg med!»
Jeg: Hvem er det? Hva er navnet på den personen?!…
Pettersen: Det navnet har jeg dessverre ikke!
Av hensyn til bredden og kvaliteten i tilbudet, i og med at du åpenbart ikke har den nødvendige tilliten til den personen du velger å kalle for overgriper, så setter vi inn ekstra ressurser!
Legen fra Nav  innskyter at han forstår at valgene må høres «BIZARRE» ut for meg, og tilføyer så!:

”Du sier jo at du vil gå inn i et tiltak, men der ligger også konfliktsituasjonen”.

23:25 minutter inne i opptaket innrømmer samme lege panelets nedrige fremferd overfor meg:

«Men noe av bakgrunnen til at man har et arbeidsrettet tiltak i det hele tatt – Arbeid Med Bistand (AMB) i OPT) – det er jo for det at du i hvert fall søker bistand for å komme meg inn i en arbeidssituasjon – ikke noe du kan holde på med på egenhånd. Så på et eller annet sett, så har du hindringer eller komplikasjoner som gjør at du er avhengig av noe assistanse, og derfor så har man dette tiltaket»!

Og så forstår jeg at det er for å si det mildt – dårlig kjemi mellom det du bys av saksbehandlere, og det er såpass provoserende for deg at du ser det helt ut betenkelig.

SPOL TIL 31:50, der legen fra Nav igjen snakker:

 Legen gjentar to ganger at han godt kan forstå at jeg ønsker meg en annen tilrettelegger ut fra min opplevelse av det hele – Men svaret fra Nav er åpenbart nei!

Det eneste andre alternativet de har sier han, for å opprettholde yrkesliv, er en annen variant og den er ikke svelgelig for deg i det hele tatt.

”DET ER EN VEI OM Å SYKELIGGJØRE DEG”!

Jeg svarer at ja, og at det vil da være et utenkelig overgrep!

Legen svarer: «DETTE ER BEKLAGELIGVIS DE ENESTE TO TEORETISKE ALTERNATIVENE VI SITTER MED!»

Jeg spør hva som vil skje hvis jeg takker nei til begge ”tilbudene” som er gitt.
B.B svarer meg at da vil NAV Arbeid avslutte attføringen min med ØYEBLIKKELIG VIRKNING!
Jeg: Så jeg blir TVUNGET TIL å gå tilbake til overgriper med andre ord?
Legen (fra Nav): Det høres sånn ut!

http://bit.ly/1OSUxaO

Lydopptaket nedtegnet:
http://bit.ly/d0Ms37

ABEGRI

Daværende Navdirektør Saglie ga meg sin første, siste og eneste respons over e-post etter at jeg sendte ham lydopptak og avskrift fra møtet;
Han anbefalte meg sterkt å godta “tilbudene:
Subject: VS: Jeanine ber om hjelp vedr. møtet med Nav Nordstrand Trygd 29.04.2008
Date: Thu, 15 May 2008 15:07:07 +0200
From: Tor.Saglie@nav.no
To: (emmali1@msn.com)
Jeanine
Jeg viser til din e-post av 1. mai 2008 med vedlegg. I vårt brev til Departementet av 21.02.2008 konkluderer direktoratet med at “NAV Oslo har gitt Jeanine den bistand som er mulig innefor etatens mandat og muligheter”.
Jeg anbefaler derfor at du stiller deg velvillig til de tilbudene som du i etterkant har mottatt fra NAV Oslo.
Mvh
Tor Saglie
Stikk i motstrid til:

20080903-033

26.11.2006: Superetat skal helbrede trygdelandet Norge
Den nye NAV-byråkraten som skal dyrkes frem, er ingen byråkrat i ordets mytebefengte forstand.
Rollen skal ikke være regelforvalter eller paragrafrytter. Derfor foretrekker Saglie begrepet rådgiver.
«Dette skal være en person som har en profesjonell stolthet i å finne gode løsninger for det enkelte mennesket.
«Skal vi lykkes i dette arbeidet, må vi se enkeltmenneskets situasjon spesielt.
Den nye NAV-rådgiveren skal legge bak seg den strenge regelforvaltningen og bruke mer skjønn.
http://bit.ly/18Ltnvu
NAV Kommune – Felles innsats for felles brukere
06.03.2008: Vi skal skape gode brukeropplevelser i NAV, og resultatene skal komme med økt samhandling, sa Saglie.
Det viktigste da er at ingen fraskriver seg ansvaret, men tar ansvar for at saken blir løst.
http://kommune.nav.no/805380073.cms
Artikkelen er fjernet i dag!
Her følger både lydopptak og avskrift av de massive gjengjeldelser, represalier og graverende trakassering jeg ble møtt med, når jeg etterkom panelets tvang om å gå tilbake til den innklagede i OPT av redsel for å miste mine økonomiske ytelser –
– hvilket jeg så alikevel gjorde, siden aktørene i OPT rett etterpå valgte å konstruere en falsk Rapport som bidro til at denne ble stanset – tre dager før vedtaket var meg bekjent og i hende, og jeg ble sendt rett over på sosialen (der jeg kun har mottatt minste (og under) soisialhjelps norm i hele 7 år – fra 2008 – 2015 da jeg endelig ble innvilget uføretrygd i mai på bakgrunn av 4 – fjerde leges erklæring om at jeg er 100 % ufør.
Under tiden hadde jeg startet artikkelserien i Aftenposten Debatt der jeg avslørte hele hendelsesforløpet vedr. trakasseringen der jeg anonymiserte den innklagede og hennes sjef.

I de påfølgende «veiledningstimene» med innklagede Kalland som Nav hadde tvunget meg til å møte opp på, hadde Nav satt inn «den ukjente personen» som viste seg å være nettopp hennes sjef – Trond Torolf Stenberg som hadde avvist min klage på henne i første hånd.
Nå satt begge to der og overfalt meg med kraftige represaler over min varsling i avisen om deres agering!
Jeg tok lydopptak av dette og sendte Navdirektøren igjen som også  denne gang tiet meg ihjel.
Personen som panelet i møtet påstod at de ”ikke ante hvem var” viste seg etterhvert å være allerede innklaget direktør for OPT som hadde avvist min varsling om trakassering fra hans ansatte, og han var ikke satt inn i tiltaket annet enn som en ”ressurs” for Nav selv, som et ”førstehånds vitne” til at denne vanskelige klienten som hadde våget og varsle om utilbørligheter i foretakene (jeg), selv var en ”paranoid og aggressiv person med et negativt reaksjonsmønster”.
De møtte meg begge med utenkelige represalier på bakgrunn av artikkelserien jeg hadde startet i Aftenposten 17.04.2008 der jeg fortløpende hadde lagt ut informasjon om forbrytelsene i Offentlig tjeneste som haglet og gikk –  med personene omtalt anonymisert, siden min varsling til ledelsen i Nav om dette falt på stengrunn.
Samhandlingen mellom de innklagede aktørene i Nav og OPT overfor varsleren de ville bli kvitt, medførte at jeg – med minst 12 fysiske diagnoser og svært dårlig helsetilstand ble fratatt min Yrkesrettede Attføring (som på papiret i utgangspunktet var tilstått meg til ut år 2010) og sendt rett over på sosialen til deres gode kolleger der som fortsatte å utøve forbrytelser i offentlig tjeneste i stor stil.
Utdrag fra posten der opptaket er nedtegnet, og lydopptaket på Youtube:
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass.
ØØ (Stenberg): Jeg vil jo spørre deg om disse ”kronikkene” som du snakker om – Er det disse bloggene hvor du henger ut meg, OPT og NB?
Jeg; Jeg har skrevet om dere der, hvorfor spør du om det? Har dere lest det?
Ø.Ø; Ja, vi har lest ALT om deg!
(Stenberg & Kalland lager et lite rollespill som de vet at jeg blir nødt til å reagere på)
Jeg; Jammen dette er jo noe DERE fremprovoserer for å få meg til å fremstå i et mest mulig dårlig lys nå!
Ø.Ø; Ja, jeg TRIGGER deg nå, jeg – MED VILJE! (…)
Jeg; Dette her synes jeg at er helt, helt absurd!
Den problemstillingen eller de føringene som blir lagt her nå, opplever jeg som skikkelig ubehagelige, og faktisk rent ut BEDRITNE!
Ø.Ø: Men det skjønner jeg.
Jeg; Hvorfor sitter dere her og konstruerer en ubehagelig situasjon… (de avbryter meg igjen)
Ø.Ø; Men hør nå her Jeanine! (Her bevises at de massive represalier de utsetter meg for, springer ut fra  følgende):
Det du har skrevet om OPT, om Trond Stenberg og Astrid Kalland, det er ikke direkte behagelig det heller, men DET er skrevet til ”et par hundre tusen mennesker”.
HELE MØTET NEDTEGNET: Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3

ABEBAFGT

LYDOPPTAKET fra overnevnte møte i OPT av 12.06.2008 – Lagt ut på Youtube lørdag 31.05.2014, men slettet igjen på befaling fra skadevolderene flere ganger.
Derfor har jeg lastet opp dette enda en gang, 31 mai 2016, så opptaket kan høres.
Lytt spesielt fra ca. 43:40 minutter inne i samtalen, der den innklagedes sjef på død og liv skal ha meg til å passe hans agenda som er å oppkonstruere en situasjon der han manipulerer det hele dithen at jeg – varsleren, er en «konfliktskaper»!:

ABABABABABABABABABABABABABABABABABESTISK

NAV hadde som vist, sin agenda, når jeg, fullstendig avskåret fra valg som inneholdt rederlige og akseptable alternativer, på død og liv måtte føres tilbake til nettopp innklagede aktører hos NAVs samarbeidspartner OPT uten mulighet til å bli hørt i mine gjentatte oppfordringer til etatens ledelse om å bli flyttet over til et forsvarlig og kvalitetssikret tiltak siden jeg i OPT var blitt møtt med grov trakassering fra såkalte «tilrettelegger» Astrid Ingeborg Helle Kalland!
Hele hendelsesforløpet var selvfølgelig lagt opp til og kalkulert med hvordan skulle komme til å arte seg en god stund før den falske forsikringen ble formidlet for meg på basismøtet 29.04.2008, og aktørene i NAV satt allerede før de la frem ”forsikringen” inne med vissheten om at denne ikke holdt vann.
Aktørene i OPT på sin side, satt allerede klare med fullmakt fra NAVs ledelse til å utøve trakassering og gjengjeldelser overfor meg i den utstrekning som ”skulle til” (for permanent å fjerne meg fra tiltaket hvis intet annet førte frem).
Utdrag fra distriktsarbeidssjef June Miriam Fjeld og min daværende saksbehandler Ingrid Raab (Nav Østensjø) sin rapport etter møtet vi hadde før det overnevnte – her den 20.12.2007 dit de først innkalte meg etter varslingen.
I»Rapporten» de deretter skrev, presterte e å anvende betegnelsen «KONFLIKTER» i forbindelse med min person hele 10 – TI ganger, – MERK: nøyaktig samme beregnende vinkling som direktøren fra OPT på død og liv skulle hefte ved meg i møtet av 12.06.2008!.
Møtt og Rapporten fra disse, kom i stand etter min varsling til ledelsen i Nav – Saglie og Utvik om graverende trakassering fra «tilrettelegger» Kalland i OPT:
Utdrag fra Rapporten: «Søker spør om det da menes at hun skal gå tilbake til “overgriperen“.
(Jeg tilføyer) Jeg håper alle merker seg myndighetsmisbrukets absolutte heslighet i sitt innerste vesen som her materialiseres):
Fagansvarlig sier at det er det tilbudet vi har p.t.»
(Nøyaktig den samme spektakulære innrømmelsen som legen fra Nav også ytrer – vist i lydopptaket over i møtet med Nav Nordstrand 29.04.2008)!
http://bit.ly/cxAIYM
Når jeg atter varslet ledelsen i Nav om eskalerende trakassering – denne gang fra Raab & Fjeld, valgte de kun og trappe opp med forsterkninger i manipuleringsøymed.
Direktørene ignorerte meg fullstendig, og lot innklagede aktører –  Raab og Fjeld stå for innkallelsen av meg til det nye møtet av 29.04.2008, hvor det var satt inn hele fem personer som skulle bearbeide, manipulere og tvinge meg til å adlyde ledelsens beslutninger.
Det skulle i utgangspunktet være to personer til, altså syv stykker – bl.a Raab, men det fikk jeg avverget: (se møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd som vist utdrag fra over)

ACOWARDD

Panelet forsikret meg altså om at tiltaket nå var kvalitetssikret, og at jeg ville få god oppfølging!
De løy så det lyste av dem!
I det neste møtet med Kalland i OPT forsøkte hun med alle midler å manipulere meg til å søke uføretrygd, med base i min reaksjon på hennes og direktørens graverende gjengjeldelser overfor meg 12.06.2008:
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker sin viten om mine funksjonshemminger mot meg:
http://bit.ly/1eqe8N8

LYDOPPTAKET:

– alt mens hun og hennes sjef anførte i «Rapporten» som de skrev til Nav og som bidro til å stanse Attføringen, det eneste riktige i en ellers gjennomgående falsk forklaring:
«Det antas at Jeanine i utgangspunktet har et sterkt ønske om å jobbe»!
Den grove manipuleringen med å få meg til å tenke over om jeg i det hele tatt ville klare å stå i et arbeid – og med sitt egentlige utspring i viten om mine funksjonshemminger og den bevisste trakasseringen, gjengjeldelsene og de negative reaksjonene på min varsling som både Kalland og hennes sjef effektuerte i vårt forrige møte av 12.06.2008 med blant annet bevisst «trigging» av meg som direktøren så generøst innrømmet at var det han holdt på med, er etter min mening såpass grotesk i sin form, at denne alene burde være grunn nok til å kunne frata aktørene ansvaret for å ha noe med brukere å gjøre i det hele tatt i fremtiden – permanent!
Samme dag som Kalland utsetter meg for denne utrolige manipuleringen og jeg velger å være kritisk og konfrontere henne med deres gjengjeldelser, skriver hun og direktøren meg ut av tiltaket i OPT rett etter jeg har gått ut av døren, i en gjennomgående falsk rapport uten min viten enda man kan høre på slutten av opptaket at hun ber meg gjøre noen oppgaver, og avslutter med (20:40): «OG SÅ TAR VI ALT NÅR JEG KOMMER TILBAKE FRA FERIE»!
«Tilretteleggeren» serverer meg altså her en bevisst løgn som et siste spark i baken til meg, rasende som hun er etter at jeg gikk ut med varslingen offentlig.
Denne ageringen alene, understøtter utvilsomt min påstand om at Rapporten grunnleggende springer ut fra onde intensjoner og hevnmotiv selv om denne selvsagt også er tilbakevist bortenfor en hver tvil med flere av lydopptakene som jeg sitter inne med fra ALLE møtene! Les fra Bransjestandard og Pliktverk som er sitert under her, som konstaterer at jeg skulle ha vært med på å evaluere Rapportens innhold, avgi kommentarer, godkjenne og medsignere denne – hvilket overhodet ikke var et tema!
Ledelsen i Nav ble øyeblikkelig varslet om lovbruddet da jeg først ca. 2-3 uker etterpå ble gjort kjent med at Attføringen var tatt fra meg av tre av de tidligere innklagede aktørene i Nav som bifalte løgnene i rapporten. De reagerte overhodet ikke…
Mine økonomiske ytelser ble stanset tre dager før vedtaket i det hele tatt var meg bekjent og i hende.
Dette, selv om Saglies egen personlige Rådgiver Haakon Hertzberg hadde forsikret meg på lydopptak at han skulle gjøre sitt ytterste for at jeg ikke skulle bli sykere av å være i tiltaket.

2. opptak med Haakon Hertzberg – Tor Saglies juridiske rådgiver

https://www.youtube.com/watch?v=f-jZudzHmRA
Bloggposten om temaet:
Nav 2008 – Tor Saglies juridiske rådgiver Haakon Hertzberg gir meg falske løfter om en god løsning i varslingssaken!
http://bit.ly/1CHBLLt
Her fremhever jeg Regelverket for Arbeid med Bistand i OPT – «Attføringsbedriftenes Bransjestandard»som de innklagede aktørene har brutt med hinsides all fatteevne, og viser et kort utdrag:
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep
Dersom det ikke har lykkes å etablere et arbeidsforhold, bør det gis begrunnede forslag til videreføring
Hvilken form for bistand som er gitt og omfanget
Arbeidssøkerens kommentarer og signatur
Dersom du ikke er tilfreds med oppfølgingen oppfordres du til å ta dette opp med din kontaktperson.
Avdelingsleder kan eventuelt kontaktes.
http://bit.ly/qBXUGT
Ja – vi har jo bevitnet resultatet!
ABEADING
Les posten – Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring (der jeg blant annet fremhevet sentralt regelverk som også var gjeldende for OPT- ikke minst hva sluttrapporten angikk!):
Idébanken deler gode eksempler og verktøy du kan bruke i din virksomhet.
Et gratis tilbud fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Idèbanken 01.01.2005 – Funksjonsvurdering i attføringsbedrift
Forutsetninger i attføringsbedriften
 • Ansvarlig for at eksterne bedrifter som eventuelt benyttes i funksjonsvurderingen holder god faglig og miljømessig standard.
 • Arbeidstaker skal være kjent med og godkjenne sluttrapportens innhold. (DET BLE JEG ABSOLUTT IKKE, jeg ble villedet og løyet for)!
 • Arbeidstaker og arbeidsgiver skal få anledning til å evaluere den gjennomførte funksjonsvurderingen.
 • Rapporten fra funksjonsvurderingen bygger på et kvalitetssikret dokumentasjonssystem.
http://bit.ly/btWVJt

ABEID MED BISTANDD

PÅSTAND FRA DEN FALSKE RAPPORTEN:

«Hun (Jeanine) har ikke villet hospitere for å skaffe seg hensiktsmessig arbeidstrening mens hun har vært i tiltaket.»

Det er løgn!
Allerede i første møtet med de innklagede 22.05.2008 som tok plass etter at panelet fra Nav tvang meg tilbake til disse, presiserte jeg de føringer som der ble lagt fra Tom Pettersen (PP) og siterer fra lydopptaket fra møtet jeg nå sitter i:
Jeg; Det var det som ble sagt på møtet (29.04.2008), at «vi skulle være ute i felten.
Men Kalland (NB) svarer meg at det vil ikke være aktuelt å reise rundt og søke på arbeid.
NB påstår at hun ikke kjenner til det møtet, men at vi primært skal møte der (på OPT). Så sier hun at hvis jeg for eksempel hadde ønsket å jobbe i kantina til Statens vegvesen, da kunne vi ha dratt bort dit for å se på lokalitetene. ”DA driver vi oppsøkende virksomhet”!
”Men for deg som ønsker en kontorjobb, ER DET IKKE AKTUELT Å DRA RUNDT, fordi et kontor er et kontor, og det er ikke så veldig mye mer å si om det”!
NB sier at det eneste å se på i det tilfellet, ville være OMRÅDET; Om det var enkelt å komme seg dit, med buss eller T-bane og lignende (sitat slutt)
Hele møtet av 22.05.2008 gjengitt: Nav – Hittil upubliserte tapede møtereferater tilknyttet klagesaken.
http://bit.ly/1J0M3qi
Avslutning – Brukers kommentar til rapporten:
«Bruker (Jeanine) har ikke lest rapporten, men kan uttale seg om rapporten direkte til Nav»
Underskrifter:
Trond Stenberg, Adm.dir
NB, Tilrettelegger/Avdelingssjef Attføring
Jeg mottok orienteringen fra Nav om dette 19.07.2008.
Stans av ytelsene var datert 16.07.2008.
ABAM
Min klage på overnevnte med flere tillegg gikk til Nav Klage- og Anke i Kristiansand på 53 sider med flere vedlegg, og belyste det følgende (kort utdrag);
Eirin Bjerke og Tom Pettersen burde ha vært sparket på hodet ut av sine stillinger øyeblikkelig, for å velge å fremsette slike bevisste løgner i kraft av deres stillingsposisjoner! Dette er i aller høyeste grad straffbart, og jeg henviser med dette til Straffeloven; 11te Kapitel;
Forbrydelser i den offentlige Tjeneste; § 120.: (sitat slutt)
Et lengre utdrag er vist et stykke nede i posten:
Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff.
http://bit.ly/1Un3VUh
For å sette seg ytterligere inn i akkurat HVOR mye det overnevnte regelverk avviker fra de faktiske forhold – som om ikke det som allerede er beskrevet skulle være nok, må også denne posten leses:
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken
MERK: Der vises også store deler av mailutvekslingen mellom meg og min daværende saksbehandler Eirin Bjerke (BB) som var en av de store pådriverene for å få meg til å gå tilbake til hennes gode kollega – den innklagede Kalland i møtet av 29.04.2008 :
http://bit.ly/1XPf7ci

HOUSE

Tilbake til posten «Forbrytelser i den offentlige tjeneste – Forbrytelser uten straff» – der vises også mitt svar i sin helhet til Kalland av 21.07.2008, som jeg sendte henne med kopi til alle involverte aktører samt til ledelsen i Nav etter at jeg hadde mistet min yrkesrettede attføring på bakgrunn av hennes og sjefens falske rapport (kort utdrag fra start og slutt):
«De har oppgitt falsk forklaring til NAV, samt utelatt store og avgjørende deler av sammenhengen i det De rapporterer, i henhold til det som fremkommer i ”Melding om vedtak – Yrkesrettet attføring – avslag” datert 17.07.2008 som jeg mottar fra NAV 19.07.2008. Her stanses alle pengene mine siden fra tre dager tilbake; 16.07.2008 (…)
Jeg hadde akkurat søkt på kjøp av bolig med bakgrunn i at jeg har et vedtak som tilstår meg yrkesrettet attføring ut år 2010, samt at jeg er arbeidssøker.
Det var avgjørende viktig for meg å få tilslag på dette, og min lege har også forklart Boligkontoret at jeg må ha permanent bolig fordi helsen min ikke tillater meg å flytte rundt mer. Min leiekontrakt her jeg bor, går ut ca. 15 november d.å. noe som både OPT og NAV kjenner til fra langt tidligere i oppgitte helseopplysninger, samt uttalelser rundt dette i møter (…)
Utfallet av søknaden var selvfølgelig ikke kjent på dette tidspunkt, men øyeblikkelig stans i Attføringen har medført at søknaden blir stanset allerede før den er behandlet da jeg nå ikke lenger har inntekt i noen form.
Jeg vil således ikke ha noen muligheter i det hele tatt for å få lån til bolig i dag.
Deres mened avstedkommer derfor dramatiske konsekvenser for min totale livs- bo- jobb og helsesituasjon, og jeg oppfordrer Dem sterkt til å revurdere de uttalelsene De har kommet med til NAV som har klart å stanse min attføring med øyeblikkelig virkning.
Dette har De klart å avstedkomme selv om De er på ferie, og jeg forventer således at De vil gi meg et øyeblikkelig tilsvar på denne klagen på alle punkter, og over min e-post. Takk».
Med hilsen Jeanine.
ABWPOSt
 
Her er det iskalde korte arrogante tilsvaret som jeg rett etter og samme dag mottok fra Kalland, under hennes viten om at hun satt godt beskyttet av både sin sjef og sine gode venninner i Nav:
Jeg har mottatt mail fra deg ang klage på stans i attføring. Jeg ber deg vennligst henvende deg til NAV i sakens anledning.
Ytterligere henvendelser fra deg sendt på mail til OPT vil derfor ikke besvares.
Det medfører riktighet at jeg anbefaler at du skrives ut av tiltaket.
Kopi av rapporten vil du motta når jeg kommer tilbake etter ferien!
Mvh Astrid Helle Kalland
http://bit.ly/aPvIGw

ABABABABABABABABABABABABLIEABABABABABABABABABABABABCVIK

Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
«Når samtlige «ansvarlige» jeg har bønnfalt om hjelp ad riktige klageadganger i etaten rotter seg sammen og utøver et bevisst, langsiktig og massivt maktmisbruk mot et enslig individ som er syk og har funksjonshemminger, samt dekker hverandre, tvinger, manipulerer og underslår både informasjon og adekvat hjelp, og til slutt fremsetter falsk forklaring på meg for å kvitte seg med «brysom bruker» når alle deres «strategier» ikke får meg til frivillig å forlate «tiltaket», da er det faktisk ingen annen vei tilbake enn å offentliggjøre hele skrekkveldet»! (…)
http://bit.ly/9KlfzV
NAVs ledelse ba om innspill, men knuser brukere som påpeker misligheter. Tapet møtereferat fra grove represalier
NTL der jeg var medlem ga meg aldri påkrevd assistanse da jeg ba om hjelp mot myndighetsmisbruket fra Nav og deres samarbeidspartner OPT.
Forbundssekretær Anita Busch «opplyste» meg tvert i mot i møte jeg hadde med henne det følgende (Utdrag);
«Man var forventet å være ”ydmyk” overfor en slik mektig Statsetat som det NAV er, og at min omfattende men berettigede varsling om overgrep ville kunne komme til å bli sett på som noe i retning ”parodisk”.
”NAV kunne – i bunn og grunn gjøre akkurat som de ville overfor meg.
Jeg hadde i realiteten ”ingenting å kreve eller å fare med”.
NAV kunne – med retten på sin side som Statsforvaltning, innkalle min lege for å forsøke å sette spørsmål ved min mentale tilstand»!
Noe de også forsøkte seg på (…)
http://bit.ly/NntOy

ABAUS

Verken ledelsen i Nav, Nav Klage- og Anke SØR, Politiet, Sivilombudsmannen eller Statsadvokaten som mottok mine klager gjennom tidene der jeg varslet om flere forhold gjengitt på denne bloggen, hadde noe å si på den behandlingen jeg var blitt utsatt for!
Alt var for dem «som det skulle være», og jeg fikk avslag på medhold i alle ledd.
Trygderetten ga meg også avslag etter at en av de innklagede aktørene – Tom Pettersen hadde underslått min klage dit i nærmere 8 måneder, godt dekket av sin teamleder Anne Mette Bakke noe som kan leses i denne posten hvor alle samtaler er tapet:
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ
Les flere av klagene i posten under – der er innbefattet anmeldelsen jeg innleverte:
Politiet henla selvfølgelig saken.
Dvs. de sendte den til Statsadvokaten som henla saken!

APOLLLL

Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok/og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk (utdrag):
Oslo 18.06.2008;
Til Politiet Manglerud (En liten del av anmeldelsen der omtalte aktører i OPT samt direktør Saglie ble politianmeldt – sistnevnte for total ignorering av omfattende og kontinuerlig varsling om grovt maktmisbruk og således medvirkning til at dette ble holdt i hevd):
Utdyping av min anmeldelse levert inn i går 17.06.2008, vedrørende blant annet grovt maktmisbruk og represalier, utøvet overfor meg fra direktøren for OPT; Trond Torolf Stenberg og hans ansatte; avdelingssjef Astrid Ingeborg Helle Kalland.
12.06.2008: Åsted: OPT (Oslo kommunale Produksjon og Tjenester)
På denne dato ble det utøvet samkjørt maktmisbruk, represalier, personangrep, manipulering, samt negative reaksjoner og gjengjeldelse, fra Stenberg og NB overfor meg.
Bakgrunnen for dette maktmisbruket, var knyttet til mine uttalelser i media (Aftenposten Debatt under kategori; ”Jobb” – innlegg; ”Toppledelsen i NAV tier i hjel overgrepssak” (…)
http://bit.ly/bVsCBM

ABEARNEFLI

Utdrag fra (posten) Klagen på Nav og deres samarbeidspartner OPT til Sivilombudsmannen 22.03.2008
Da var jeg så sliten syk og redusert at jeg kun hadde klippet ut og limt inn flere e-poster med klager på forvaltningen.
Jeg hadde ikke krefter på det tidspunkt å legge varslingen frem annerledes:
(…) NAV har også gjentatte ganger brutt forvaltningsloven, ved å aldri gi meg svar på hva som konkret vil bli gjort i overgrepssaken.
De har aldri svart meg på et eneste av mine mange spørsmål.
Jeg har forsøkt å kommunisere skriftlig med flere saksbehandlere som har hatt saken underveis.
Gjentatte brev med nye opplysninger og etterlysninger av svar er sendt fra meg til ”klagebehandlere” og til NAVs toppledelse, uten en eneste respons (til sammen ca. 16 stk).
Flere lovbrudd har altså blitt begått fra NAV siden helt fra da jeg gjorde første overgrep kjent når jeg innklaget NB ved OPT, til hennes sjef – direktør ØØ.
Deretter har både Arbeids- og velferdsdirektør for NAV Tor Johan Saglie og Fylkesdirektør for NAV Oslo, Torild Lien Utvik primært (innenfor NAV), mottatt min hovedklage på samtlige av overgrepene, som jeg sendte dem 31.12.2007.
Jeg viser til flere klagebehandlere i min sak – deriblant PP i NDU og  FF i en annen avdeling i Nav som også mottok kopi av klagen samt en hel rekke tilleggsopplysninger fra meg vedrørende varslingen om myndighetsmisbruk.
Ombudet får vite at jeg ikke hadde mottatt respons på mine mail fra noen av klageinstansene som jeg sendte varslingen til – noe som således vil være brudd på Forvaltningsloven, og at selv om jeg hadde innklaget både NB og YY var (på det tidspunkt) siste utvikling i saken, at NB nylig hadde sendt meg et brev om at YY hadde bestemt seg for at jeg skulle fortsette i tiltaket hos henne i OPT.
Jeg understreker at dette IKKE vil være et alternativ!
Jeg skal ikke gå tilbake til overgriper overhodet, og heller ikke i lys av ubehandlet overgrepssak (…)
Jeg ber Sivilombudsmannen om å gå inn med sterke reaksjoner.
Jeg takker for at De leste alt dette, og håper på et snarlig svar og hjelp.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
Kun fem uker senere, mottar jeg svar fra Sivilombudsmannen – høyesterettsadvokat Arne Fliflet om at han ikke kunne se at saken ville være egnet for oppfølging fra hans side!
http://bit.ly/1iAA2xL

ABHYSJ

OsloJournalisten nr. 3 – 1998

Oslo blir en mer og mer lukket kommune (…)
Bare 5 av 29 selskaper har svart positivt på våre henvendelser, mens resten nekter innsyn eller svarer at de ikke har postlister.
Dårligst ut kommer de vernede bedriftene som driver sysselsetting og arbeidstrening for personer med en eller annen form for funksjonshemming:
Bare 2 av 10 slike Oslo-bedrifter lar presse og publikum kikke dem i kortene.
En av dem som nekter innsyn er Oslo kommunale Produksjon & Tjenester AS, (OPT) selv om Oslo eier alle aksjer og mesteparten av inntektene er tilskudd fra staten.
http://bit.ly/cWRW1l

ABABABABABABABABABABABABABABABABABEFANTA

ABETISK

Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dmtf1N
I overnevnte post som tydelig ble opplyst motparten om at var essensiell og lese for å få en oversikt i forbrytelsene begått, linkes blant annet til mitt møte med Nav av 29.04.2008 der flere deltakere tvinger meg å gå tilbake til OPT og ansatt der «NB» Astrid Ingeborg Helle Kalland som jeg hadde varslet ledelsen i Nav om at bedrev grov trakassering og ba om å få bytte over i annet kvalitetssikret tiltak uten at jeg ble tatt på alvor.
I «Forbrytelser»  vises til at at den aktør som horribelt nok sto ansvarlig for å oversende min klagesak på Nav Arbeid og deres samarbeidspartner OPT til Trygderetten (via Nav Klage- og Anke Sør som først hadde blåst klagen en lang marsj og ikke drøftet lovbruddene i det hele tatt men som allikevel skulle stå ansvarlig for å behandle min påklaging av deres ignoranse for å i sin tur oversende Trygderetten denne ad riktig klagevei) var Tom Pettersen – allerede innklaget aktør i Nav etter møtet av 29.04.2008, og etter at min saksbehandler i Nav – Eirin Bjerke (også innklaget) i første rekke hadde mottatt klagen og gått gjennom den!:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Og Tom Pettersen var den aktør som underslo saken som først skulle oversendes Nav Klage- og Anke Sør i hele 8 måneder uten min viten, hvilket ble linket til i posten motparten fikk for gjennomlesning:
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ

ABELO

Det viste seg altså etterhvert at Pettersen aldri hadde sendt saken fra seg slik han var pålagt å gjøre i slutten av januar 2009 – selv etter flere purringer fra Nav Klage- og Anke Sør.
Som om ikke det var ille nok – Her er poenget:
Anne Mette Bakke som er i jobbrelatert partnerskap med sosialsjef Vildgun Steinhaugen, var Tom Pettersens enhetsleder!
(Les herunder det andre innlegget om Bakke):
Anne-Mette Bakke er med i banden «den harde kjerne» i Nav som målrettet går inn for å knuse varslere
http://bit.ly/1UEOF5J
I posten først omtalt kan leses (og selvsagt bevises ut fra lydopptak) at Bakke bevisst lyver til meg om forholdene ved å gi meg sterkt villedende opplysninger for å dekke over realitetene der hun hardnakket beskylder klageinstans Sør for å stå bak underslaget!
I «Forbrytelser» linker jeg blant annet til serien jeg laget i 6 deler om lovbruddene ved sosialkontoret, og viser til Del 5 der jeg har et tre kvarters møte med konsulent John Arne Kolstø ved kontoret 03.07.2009 som får kjennskap til en god del av den fortvilte situasjonen jeg står i med Nav Arbeid.
Han lover meg oppfølging og at han skal iverksette et samarbeidsmøte med Nav Arbeid om trygd for meg, da jeg for noen måneder siden var blitt såpass dårlig av myndighetsmisbruket at jeg ikke kunne se at jeg klarte å komme meg i arbeid igjen – og forteller at aktøren fra Nav som skal stille i møtet vil bli «Tom Pettersen«!
Jeg visste jo godt at uføretrygd ikke var lett å få i utgangspunktet uansett, og med alle represalier og gjengjeldelser jeg hittil hadde erfart fra Nav Arbeid allerede over min varsling ville dette på det nærmeste kunne holdes for fullstendig usannsynlig.
Jeg var derfor i behov av gode støttespillere ved sosialkontoret – noen jeg kunne ha tillit til.
Derfor understreket jeg for Kolstø at tidligere innklagede Tom Pettersen ikke under noen omstendigheter skulle stille i samarbeidsmøtet denne gangen.
Jeg forlangte en annen uhildet person som ikke var innklaget!
Jeg forklarte ham også inngående om Pettersens underslag av min klage til Trygderetten (som skulle sendes gjennom Nav Klage- og Anke).
Dessuten hadde sosialsenteret allerede mottatt skriftlig møtereferat fra meg i mail jeg sendte dem i november 2008 om møtet av 29.04.2008 der jeg erfarte grovt misbruk av myndighet og som bl.a Pettersen deltok i, ut fra den opprinnelige gjengivelsen som ble publisert i artikkelserien jeg startet på Aftenposten Debatt (første link).
Jeg sendte dem også linker til de andre møtereferatene fra Nav og OPT som jeg hadde lagt ut på AD for raskere å mota bistanden jeg var i behov av – uten at det hjalp meg:
(Kopiert, og senere lagt inn på blogg etter at Aftenpostens Debattcentral ble nedlagt etter 22.juli 2011):
http://bit.ly/d0Ms37
http://bit.ly/dls5B3
http://bit.ly/a0wCb1
DA bakket Kolstø ut!
Han sa (og jeg refererer fra møtet som er linket til under og som motpartene i saken har lest):
Da må jeg først snakke med “overordnede her” for å ta det i riktig rekkefølge!
Jeg: Men da snakker DE med Pettersens overordnede?
NN: Det må jeg se på.
Jeg: Det er noe jeg BER DEG OM!
NN: Ja jeg kan høre med de, men jeg kan ikke love for mye…
Deretter stanser sosiallederen – eller Gunnes – eller begge to  (jeg har sjekket nå i februar 2010 at Steinhaugen var Kolstøs sjef med Marit Gunnes som mellomledd) all videre agering for progresjon i min sak – permanent!
Møtereferatet som Kolstø skrev på mens jeg var der «forsvinner» og i min kamp for å overleve i det daglige på grunn av stor oppfinnsomhet fra kollegene ved kontoret med å holde meg konstant okkupert med å klage på livsopphold som også «forsvinner», oppdelte ukeskjerver m.m så går bare tiden og jeg blir sykere og sykere.
Les hele referatet her:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 5 (Møtet med konsulent Kolstø)
http://bit.ly/cdYGKF
Litt om Marit Gunnes sine «bidrag» i min sak kan lese i flere poster, blant annet her, hvilket partene i rettsaken også ble orientert om:
Nav (Nordstrand) Sosial – Herske- og utmattelsesteknikker kontra etiske regler for Oslo Kommune og vanlig anstendighet.
http://bit.ly/aYmRUA
Informasjon om grovt maktmisbrukfortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
Motpartene ble også bedt om å lese hele serien i 6 deler.
Både Kommune- og Regjeringsadvokaten mottok altså linker til overnevnte informasjon som gjaldt som bevisføring vedrørende oppsiktsvekkende misbruk av myndighet i vedlegget jeg sendte ved til stevningen for gjennomgang før deres tilsvar, hvorav andre del i serien er linket til under her.
Del 1 og 4 er redigert inn i de andre postene:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 2.
http://bit.ly/d23aa
Overnevnte bevisinformasjon har selvsagt blitt knyttet opp mot det regelverk og de lover som er brutt med i henhold til dette!
Allikevel overser partene totalt hele bevisføringen, og anfører beleilig at de ikke begriper noe som helst!

INGMAR

Dommer Nestor Nilsen stanser rettssaken endog før jeg i det hele tatt har fått svart  Regjeringsadvokaten for Nav Arbeid (Staten v/ Arbeids- og velferdsdirektoratet) på det korte tilsvaret som han kom opp med:
«Staten kjenner seg ikke igjen i de beskyldninger om trakassering saksøker har fremsatt i stevningen. Arbeids- og velferdsdirektoratet har innhentet og gjennomgått alle dokumenter i saksøkers mappe hos trygdemyndighetene«.
Jeg tilføyer: «Hos TRYGDEMYNDIGHETENE?!
Men en av grunnene til at Staten saksøkes er jo nettopp «Feilaktig og ulovlig behandling av min trygdesak».
Nav Klage- og Anke Sør hadde jo overhodet ikke drøftet noen verdens ting av det omfattende samkjørte og grove myndighetsmisbruk en god rekke samarbeidende aktører i både Nav og OPT hadde utsatt meg for som jeg inngående beskrev i min klage på dem – bevismaterialet har blitt underslått og makulert!
DET ER JO NETTOPP DET SOM I FØRSTE REKKE UTGJØR DEN FEILAKTIGE OG ULOVLIGE BEHANDLINGEN AV MIN TRYYYGDESAAAAK!
Hvordan kan dette i det hele tatt være menneskelig mulig å overse?!
Hvor er drøftet mine bevis!?
Regjeringsadvokaten fortsetter trøstig:
Ingenting i disse dokumentene tilsier at saksøker har blitt trakassert.
Staten har foreløpig ikke vært i kontakt med samtlige involverte i trygdemyndighetene for å høre om disses kontakt med saksøker.
(Jeg tilføyer – enda Nav allerede hadde fått 2 – TO utsettelser av Tingretten til å forberede seg på sitt tilsvar hvilket utgjorde nær to måneder totalt!)
Her tilkjennegis ikke med et pennestrøk at noen av postene vedlagt stevningen der omstendelig redegjøring fra meg rundt myndighetsmisbruket begått har blitt lest – hverken av Kommune – eller Regjeringsadvokat!
(De samme lovbrudd som selvsagt også ble redegjort for på ca. 55 sider med fem tilleggsskriv fra meg på Nav Arbeid og deres samarbeidspartner OPT til Nav Klage- og Anke Sør 28.07.2008 som på sin side ikke debatterte dette overhodet, og kom opp med et økseskaftsvar av dimensjoner som jeg igjen klaget på til Trygderetten hvis påklaging skulle gå via Tom Pettersen på Nav Nordstrand Arbeid til Nav Klage- og Anke Sør som i sin tur skulle gå gjennom denne for å sende videre til Trygderetten men som de altså aldri mottok fra Pettersen i januar 2009 selv etter at de gjennom flere måneder hadde purret på hvor klagen ble av! (PUH)).
http://bit.ly/aSnrTJ
Regjeringsadvokaten forts: Det arbeides videre med dette.
Det fremstår for staten som uklart nøyaktig hva en eventuell trakassering av saksøker skal ha bestått i, og på hvilken måte dette utgjør grunnlag for erstatning. 
I likhet med kommunen ber staten om at saksøker pålegges å klargjøre dette.
Før slik klargjøring er gitt anser heller ikke staten det som hensiktsmessig å gi noen fremstilling av søkers kontakt med trygdemyndighetene.
Når klargjøring er gitt vil staten også arbeide videre med å kontakte aktuelle ansatte for å klargjøre en eventuell vitneførsel i saken.
Undertegnede har mottatt saksøkers prosesskriv (e-post) av 27 januar d.å, som er ment som en klargjøring av faktum hva gjelder forholdet til kommunen. Staten oppfatter ikke prosesskrivet som tilstrekkelig klargjørende.
For at det skal være mulig å imøtegå saksøkers påstander om trakassering må det konkretiseres hva en eventuell trakassering bestod i (…)
Oslo 31 januar 2011
REGJERINGSADVOKATEN
Anders Wilhelmsen

ADOLPH1

Hva i…. !?
Dommer Nestor Nilsen gjør en stund etter, kort prosess.
Han har altså mottatt fra meg i første omgang fire lydopptak av en overveldende bevismengde hva angår blant annet grove represalier, trakassering og sjikane som jeg 27.01.2011 hadde opplyst dommeren skriftlig om at fortløpende ville bli oversendt Tingretten i prosesskrivet til Høstmælingen sammen med lydopptak.
Samme dag som de fire første bevisopptakene foreligger på Nestor Nilsens bord og han har hørt gjenom dem – hvilket er 07.02.12011, skriver han brevet som pålegger meg å stille med bistandsadvokat innen 21.02.2011 ellers avvises saken!
Jeg spør ham i telefonsamtale et par dager etter om jeg allikevel har lov til å sende inn mitt prosesskriv til Nav og Regjeringsadvokaten der jeg har blitt gitt en frist til 18.02.2011 å svare fordi mitt tilsvar av 27.01.2011 kun hadde blitt pålagt meg å gjelde SOSIALdelen (som ikke hørte under Nav før desember 2011) og får vite at det kan jeg gjerne gjøre, men at det overhodet ikke vil tillegges vekt eller ha noen betydning i noen som helst retning lenger hva angår rettssaken!
Han anfører sågar feil bevisopptak i sitt tilsvar!
Min sak er allerede avvist før mitt første prosesskriv til Regjeringsadvokaten foreligger selv om jeg leverer dette, da dommeren og motpartene vet at jeg ikke har økonomiske midler til å stille med prosessfulmektig innen 21.02.2011.
Jeg blir orientert om at dommerens avgjørelse kan påklages.
Kommuneadvokat Bodil Høstmælingen var den første av partene som ga sitt tilsvar til Tingretten vedrørende sosialkontoret som jeg fikk frist til 27.01.2011 å besvare med videre utdyping av denne delen da kommunen angivelig ikke skjønte hva overgrepene hadde bestått i selv om de var pålagt og lese bl.a serien i 6 deler jeg hadde laget om Nordstrand sosialkontor – hvilket jeg gjorde, uten bistand eller veiledning fra Tingretten som jeg etterpå i alt stresset oppdager at jeg evt. har hatt krav på.
Mitt prosesskriv vedrørende Nav Arbeid til Regjeringsadvokaten vil altså ikke en gang bli tatt hensyn til hvis jeg skulle velge å ferdigstille arbeidet med dette og allikevel sende inn på deres forespørsel.
Jeg kommer ikke en gang så langtfordi saken nå avvises!
Nær kr. 7000 er allerede innbetalt i rettsgebyr for å sette opp stevningen.
 

business_teamNAAAV

Dommer Ingmar Nestor Nilsen hadde for lengst avslått å tilstå meg fri rettshjelp enda jeg viste til det følgende fra «Vilkårlighet, tilfeldighet, forskjellsbehandling – sosialhjelpssatsene i kommunene»Innspill til Fagforbundets Fattigdomskonferanse den 22. oktober 2008 Advokat Kjetil Edvardsen, Forbundsadvokatene:
*Unntaksbestemmelse: “unntaksvis innvilges fri sakførsel dersom det økonomiske vilkåret etter annet ledd er oppfylt og saken objektivt sett berører søker i særlig sterk grad
http://bit.ly/aEFbl3
http://bit.ly/clMyRg
Jeg trodde jeg hadde mulighet for å føre saken selv, hvilket jeg tidlig gjorde klart for dommer Knut Erik Strøm som hjalp meg med og sette opp stevningen at jeg var nødt til.
Jeg viser til Tingrettens egne informasjonssider:
Sivil sak: Etter at stevningen er kommet inn til retten, undersøker den forberedende dommeren om den oppfyller kravene i loven. Stevningen sendes deretter til den som er saksøkt. Saksøkte får en frist til å besvare den, vanligvis tre uker.
Hvis saksøkte ikke godtar de krav saksøkeren har kommet med, må saksøkte gi uttrykk for dette i svaret, som kalles tilsvar. Tilsvar kan inngis muntlig ved personlig oppmøte i domstolen dersom saksøkte ikke har advokat.
Tilsvaret bør også avsluttes med en påstand, for eksempel krav om frifinnelse (…)Tvisteloven innebærer en dreining mot en mer dommerstyrt prosess.
Retten skal aktivt og planmessig styre saksforberedelsen for å oppnå en rask, prosessøkonomisk og forsvarlig behandling.
Så står det: «Retten skal straks etter at tilsvar er inngitt i saken legge en plan for den videre behandling av saken etter drøfting med partene» 
Dette omfatter blant annet om det skal gjennomføres rettsmekling, om det skal inngis skriftlige innlegg, gjennomgåelse av bevisføringen, og berammelse av hovedforhandlingen (rettsmøtet).
«Denne drøftingen med partene kan skje i en telefonkonferanse eller videokonferanse»
Saksforberedelsen skal være avsluttet to uker før hovedforhandlingen, om ikke retten bestemmer et annet tidspunkt (…)
Mulighet til å føre egen sak
Partene kan opptre uten prosessfullmektig (advokat) ved domstolsbehandling av sivile saker (…)
Saksforberedelse
(…) Dommeren skal bistå partene med å tilrettelegge saken best mulig under saksforberedelsen.
I allmennprosessen skal retten straks etter at tilsvar er inngitt i et rettsmøte legge en plan for den videre behandling av saken etter drøfting med partene, jf. tvisteloven § 9-4.
Dette planleggingsmøtet kan holdes som telefon- eller videokonferanse.
(Jeg tilføyer: Etter at Høstmælingen hadde inngitt sitt tilsvar vedrørende sosialdelen til Tingretten, ble jeg overhodet ikke minnet på at jeg hadde rett bistand i form av en telefonkonferanse med partene vedr. bl.a bevisføringen før jeg gikk videre i prosessen og sendte inn den nærmere redegjøring som hun etterlyste)!
Forts: I planleggingsmøtet skal retten fastsette frister og treffe nødvendige beslutninger. I småkravsprosessen vil saksforberedelsen skje mer uformelt og muntlig, og også her forutsettes det at dommeren er aktiv i saksstyringen (…)
http://bit.ly/hG8fU6
http://bit.ly/fRg6zb

ABETTSIKKER

Og jeg legger til:
Beviskrav i sivile saker
Forfatteren driver til daglig rettshjelpvirksomhet i firmaet WebJuristen.
Alle har hørt setningen ”bevises utover enhver rimelig tvil”. Med et slikt beviskrav vil det være svært vanskelig å vinne frem i en rettssak.
Men i saker som angår folk flest gjelder en helt annen bevisregel!
En sivil rettssak er det samme som en sak om private spørsmål –altså alle andre rettssaker enn straffesaker.
Det kan være spørsmål om utkastelse fra bolig, gjennomføringen av en forretningsavtale eller et krav mot staten for å nevne noen.
Dersom du noen gang skulle måtte gå til domstolene for å få din rett, vil du ikke trenge å bevise faka i saken i den forstand at du må ha håndfaste bevis.
Selv ikke i straffesaker er beviskravet så høyt.
I sivile saker er det den parten som krever noe (som oftest penger), som har bevisbyrden.
Dersom du går til sak er det du som må dokumentere det faktum du hevder.
Men hvor høy grad av dokumentasjon kreves egentlig?
I motsetning til hva folk flest tror er ikke dokumentasjonskravet så voldsomt høyt: du skal overbevise dommeren om at det er mer sannsynlig at fakta var slik du hevder, enn slik din motpart hevder.
Det er nemlig kun et krav om sannsynlighetsovervekt i sivile saker: at dommeren anser det som mer enn 50 prosent sannsynlig at din beskrivelse av faktum er riktig. (I tillegg må selvfølgelig jussen støtte din sak, men det er ikke et bevisspørmål.)
http://www.paragrafen.no/?id=148

abblåst

Så – hva er problemet da?
Både dommer og alle parter har fått med seg at jeg har lydopptak fra hvert eneste komma i saken!
Men jeg må nesten holde for sannsynlig etter hva jeg nå erfarer –  at det nettopp er det som er problemet..
Det som her vises til over her (uthevet) har jo overhodet ikke tatt plass i min sak!
Tvert i mot opplyser jeg for dommeren i går 10.02.2011 over telefon da jeg plutselig får et lyst øyeblikk midt i sjokkbeskjeden jeg mottar, at «skulle vi ikke hatt en eller annen form for telefonkonferanse» – hvorpå jeg bare får et avvisende svar om at det ikke lå noen «automatikk i dette.
Han svarte meg både med det overnevnte. og videre at retten kun hadde plikt å hjelpe meg med å sette opp stevningen (hvilket ble gjort) og å veilede meg under hovedforhandlingene.
Ikke mer.
Intet om at jeg hadde krav på gjennomgang med dommeren av bevisføringen forut for innlevering hvis jeg har forstått dette rett…
Jeg er alvorlig syk nå – hvilket jeg igjen forklarte ham. Blodtrykket som nylig er målt hos lege tre ganger ligger konstant på 180/110, all mat går tvers igjennom, og medisiner jeg tar virker ikke som de skal. Dette, etter å ha ligget på minste sosialhjelps norm i over 2 1/2 år og det siste året hele 4-500 kroner under dette igjen uten å motta forsvarlig bistand, hvilket alle parter i saken er meget godt orientert om.
Jeg er allergisk mot alle typer blodtrykksmedisiner, men den jeg tar er av den mildeste typen og gjør meg «bare» syk.
Høyere doser samt andre synonympreparater er forsøkt ut 6-7 ganger tidligere med kraftige allergiske reaksjoner, hvorav jeg tre ganger ble akuttinnlagt på Ullevål. Slik har det vært i lang tid. Derfor er jeg desorientert og utmattet.
Jeg mener at jeg har fått frem alle ulovligheter vedrørende sak – spesielt ved og underbygge med poster linket til, og kan ikke fatte og begripe at motpartene angivelig ikke skal «skjønne noenting» av det jeg fremlegger!
Både Staten og Kommunen har i sine tilsvar til Tingretten anført at «de ser det som usikkert om jeg kan fremstille saken på en forståelig måte».
Regjeringsadvokaten for Nav Arbeid har sågar den ultimate frekkhet og anføre:
«Det fremstår for staten som uklart hva en eventuell trakassering av saksøker skal ha bestått i»!
Men det ble selvsagt beskrevet inngående i vedlegget mitt til selve stevningen, og en god del av innholdet kan leses ut fra flere møtereferater m.m i mine bloggposter (som selvsagt ble linket til) – så utmattelsesteknikker ser ut til å være ren plankekjøring, og dette er under lavmål.
Hvorpå dommeren etterkommer partenes pålegg om at jeg skal stille med prossessfullmektig enda jeg hittil ikke har stilt opp min bevisføring hva angår Nav Arbeid, da Kommuneadvokaten i siste brev påla meg å forklare nærmere kun om sosialdelen!
Ingen steder i saken som har rullet og gått nå i ca. tre måneder ble meg noensinne forklart at retten plutselig kunne finne på å gjøre kuvending og kneble meg i og føre egen sak.
I telefonsamtale jeg har med Tingretten og Aslaug Hasselberg 10.12.2010, forteller hun meg da jeg stresser litt hva som videre vil skje at vi skal avvente tilsvar fra Kommuneadvokat (Bodil Kristine Høstmælingen) – hvilket jeg gjorde, og ikke sende inn bevisføring før det.
Kommuneadvokaten ber meg i tilsvaret om å klargjøre for hva jeg hadde vært utsatt for mht sosialkontoret da de ikke forstår hva trakasseringen består i og hvordan dette kan være erstatningsbetingende (som om jeg ikke allerede hadde gjort det), og etter at mitt første og eneste tilsvar på krav fra kun den ene motparten, setter altså dommeren foten ned fordi partene sutrer om at de angivelig ikke skjønner bæret.
Er det mulig?
For videre i samtalen med Hasselberg, forteller hun meg faktisk at «det som skal skje nå (etter at Høstmælingens hadde inngitt tilsvar til stevningen på vegne av Oslo kommune) er at jeg, Høstmælingen og dommeren skal ha et samarbeidsmøte over telefon, hvor vi planlegger hva vi skal gjøre videre i saken – om det er mulighet om å komme til enighet underveis og «mange sånne ting»!
Det har altså ikke skjedd!
Jeg spør Hasselberg om Nav kan blåse i det jeg sier og bare avfeie meg, men der får jeg et 3 x NEI!
Jeg spør om jeg uansett kan kreve at Nav møter meg i retten, og får et ja – «hvis det går så langt, at dere ikke først blir enige på et tidligere tidspunkt«!
Så – ÅÅÅ så forberedt jeg var på denne vendingen!
ET prosesskriv har jeg sendt vedrørende sosialdelen, etterfulgt av de første 4 lydopptak av ca. 50 i saken – hvorpå jeg blir kneblet resolutt!
Alle parter i saken vet at jeg lever ca. 4-500 kroner under minste sosialhjelps norm, og ikke har midler å betale advokat.
Det kan ikke være lov og plutselig stanse noen i og føre egen sak fordi motpartene hvis styrkeforhold ikke en gang kan sammenliknes, velger å gjøre seg dumme!
Til alt overmål har dommeren tatt med såpass lett hånd på min innlevering av bevismateriale at han anfører galt bevisopptak i pålegget han sender meg 07.02.2011 om å skaffe bistandsadvokat innen 21.02.2011!
Fra  mailen jeg sender ham fredag 04.02.2011:
Til Tingretten og Dommer Ingmar Nestor Nilsen Sak nr. 10-173964
Jeg opplyste om i mitt tilsvar til Kommuneadvokat Høstmælingeni mail til Dem 27.01.2011 at jeg ville begynne og sende inn opptak med bevisføring i saken “mot slutten av neste uke”.
I dag fredag 04.02.2011 oversender jeg per postgang de fire første opptakene.
Vedlagt CD følger også et skrevet referat fra opptakene som er printet ut.
ABAKT
I tillegg kan de samme referatene leses i en av bloggpostene som jeg har linket til i vedlegget til stevningen, med tittel: Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg:”
http://bit.ly/hsANUP
For å se og høre alle fire opptakene med spole- og stoppfunksjon, trykk på valget som kommer opp etter at CD er satt inn:“Åpne mappen for å vise filene”.
Tittel på CD-opptakene: 1. OPT Kalland og jeg alene siste møte 02.07.2008.
De skriver falsk forklaring denne dagen.
2. OPT Kalland ringer meg og sier hun har mottatt kopi av legeattest.
3. Jeg ringer Hertzberg.
4. Haakon Hertzberg ringer meg. Rådgiver for Tor Saglie.
1. Opptak er av 21 minutter og 50 sekunders varighet.
2. Opptak – 07:05
3. Opptak – 04:39
4. Opptak – 03.07
Jeg ber om en rask tilbakemelding over mail med svar på om opptakene virker, og går an å spilles av. Jeg får det til, men jeg vet ikke om det er annerledes funksjoner på andre maskiner.
Tusen takk.
Med vennlig hilsen Jeanine
DOMMER INGMAR NESTOR NILSEN
Her siterer jeg Nestor Nilsen ordrett fra hans tilsvar:
«Ved e-post av 4. februar 2011 har retten mottatt en redegjørelse fra Horntvedt samt en CD med «bevisopptak» samt utskrift av «tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av NAV, der grove represalier tok plass»
Men – Nei, han har ikke det – noe som meget vel bevises i mailen over.
Jeg gikk nitidig igjennom kopierte opptak før jeg sendte fra meg disse, sjekket merkingen samt utskriften som medfulgte.
Og hadde ikke utskriften matchet opptakene så måtte jeg ha blitt gjort oppmerksom på dette, hvilket brevet ikke sier noe om.
(Tilføyes senere): Jeg har nå funnet kopi av første siden med utskrift fra referatet jeg sendte dommeren, og det viser seg at jeg har rett)!
Men av en eller annen grunn har dommeren hengt seg opp i overnevnte opptak som enda ikke var sendt inn, da jeg holdt på å gå igjennom nedtegnelsene før jeg sendte fra meg dette.
Her står direkte gjengivelse fra opptaket dommeren mener han har mottatt:
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
ABEBAFGT
Dette opptaket er av hele 1:10:06 minuters varighet, og har altså heller ikke en varighet på  21:50 minutter som jeg anførte i mailen.
Interessant dog – om ikke annet – at dommeren gjorde akkurat denne feilen!
(OPPDATERES)
Andre saker dommer Ingmar Nestor Nilsen har dømt i:
Han skal avgjøre ME-ofrenes skjebne
Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen skal gjennom to pilotrettssaker avgjøre om ME-syke vaksineofre har krav på erstatning.
http://bit.ly/dV077c
Anne May (34) tapte kampen for hundrevis av vaksineofre
Jeg synes dommen er feig, sier den ME-syke tobarnsmora.
http://bit.ly/gsaFnn
ablaiiiiii

Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:

http://t.co/gVxiWvwDEu
Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!:
http://t.co/zp3fg9YhVe
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Oppsiktsvekkende forskjellshåndtering av pasientklager og klager på Nav!
http://bit.ly/19Av1lQ
Hvem skal kontrollere kontrolløren?
http://bit.ly/Nm3M2q
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
Kommentar til Dumskapens system av prisvinner Heidi Follett
http://t.co/Bn767rXS0p
Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende
http://t.co/wAtGCfyqHg
13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.                         
http://t.co/9p5HXIZ6Sd
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7

14 kommentarer om “Om meg; Bakgrunn og historie.

 1. […] https://sommer17.wordpress.com/2009/08/17/om-meg-bakgrunn-og-historie/ Det virket som om KK og JJ kjente godt til to av de innklagede som hadde vært mine saksbehandlere i Nav, da de omtaler disse ved fornavn. De sier; ”Så det er Ingrid og Eirin som har vært dine saksbehandlere”? Jeg forklarer også at Eirin Bjerke fortalte meg i tapet telefonsamtale, at hun satt og behandlet min alvorlige klagesak på Nav og OPT ut fra opplysninger som hun hadde innhentet ”på bloggen min på Aftenposten debatt”! Opplysningen fikk jeg helt tilfeldig, da jeg spurte henne om hun hadde fått den siste alvorlige graverende klagen på OPT; ”den kan jeg ikke huske å ha sendt til deg”. Den hadde hun heller ikke fått svarte Bjerke, men hvis jeg hadde noe mer å tilføye utover det jeg hadde skrevet på Aftenposten debatt, så kunne jeg sende det inn! Jeg sier; […]

 2. Hei,

  Ønsker å gi min dypeste medfølelse for den horrible behandling du mottar i det offentlige «støtteapparatet»; din historie er ganske forferdelig å lese! Dessverre er du ikke alene, har forstått såpass gjennom årene, men det er likevel fullstendig tragisk at menneskene i systemet har spillerom til denne typen nedverdigende og manipulerende tilsnakk, inkludert avbrytelser og såkalt «bevisst trekking/ provosering» og umenneskelig oppførsel generelt.

  Håper du når frem med dine krav i retten, og etterhvert får overskudd nok til å ta bedre vare på deg selv og din helse. Stå på; ønsker deg alt godt!

 3. Jeanine: INVITASJON: Du inviteres til Fatatighuset Grønlandsleiret 39 torsdag kl 17.

  Fattighuset har et seminar torsdag den 4. november kl 17 om Nav, men i stor grad blir det om Nav Nordstrand siden jeg også har samme opplevelsen med trygdesjef (ingen klagebehanadling, maktmisbruk) og sosialsjef. Bjørn Dæli, kontorsjef hos Sivilommbudsmannen kommer og vil også bli en av de talerne. Vi invitert Anne Mette Bakke , men hun avslo tilbudet (hun har barna). Det ønskes at du kommer. Oss to er grunnlag for å vise et oppførselsmonster fra Bakke og Steinhagen, Rivandi (jeg vet mye om ham som du ikke vet) Kommer du kan du også tale eller bare stille spørsmål till f.eks. Dæli ang.
  ombudets toleranse for det som Nav Nordstrand gjør.

  1. Jeg forsøkte flere ganger å komme i kontakt med deg Starr, og la igjen beskjeder på telefonsvareren til Fattighuset med mitt nr. Skulle gjerne ha vært i møtet med for syk.

 4. hei,
  sitter her helt hoderystende….. er det virkelig mulig?? jeg trodde jeg hadde problemer med mitt lokale NAV-kontors ansatte, men ser jo at mine problemer bare er blåbær i forhold til dine. Man skal jammen være frisk for å kunne være syk, er min erfaring….. Jeg håper du blir kvitt litt frustrasjon og dårlige følelser ved å skrive ned hverdagen din 🙂
  Det var en som sa til meg at «Det er ikke NAV systemet det er noe galt med, det er enkeltmenneske som jobber der» og det virker jo slik i ditt tilfelle da (i mitt også forøvrig….)
  Jeg håper du når frem en gang og at du faktisk greier å endre din egen håpløse situasjon – masse masse lykke til!!

  1. Hei, og takk for hyggelig respons. Det er enda godt å høre at dine problemer med Nav ikke er like store 🙂 Jeg utgir ikke denne varslingen for å bli kvitt frustrasjon, men som et forsøk på å bidra med kunnskap rundt hvordan borgere i dette landet kan risikere å bli behandlet av uegnede elementer innenfor offentlig forvaltning. Jeg mener at hvert eneste ledd i kjeden heretter skal kunne navngis og følges opp tett, slik at myndighetsmisbruk ikke lenger skal kunne livnære seg selv i taushet og i skjul bak lukkede dører (se utdypende forklaring hovedside) Hvis flere følger opp, burde dette kunne tvinge frem kompetente og ryddige medarbeidere, og en sunnere kultur innad i dette bedervede systemet. Tusen takk skal du ha, og det samme til deg.

 5. Hei.
  Du har mye sjokkerende å fortelle, både for egen historie og for andre Nav-brukere. Du har jo blitt utsatt for mye vondt, så det er ikke rart om reaksjonen blir en del sinne, nokså berettiget. Vi er vel litt ulike der, jeg hadde ikke orket å ta tak i den uretten så hardt som du har gjort, ikke greid å bli så sint heller. Ellers var det mange brikker som falt på plass etter å ha lest en del på bloggen din. Det opplevdes nyttig.

  Jeg har behov for hjelp av Nav, men har ikke så negative opplevelser som deg. Det mest negative er vel den utrolige langdrektige saksbehandlingen. Og at syke saksbehandlere ikke får vikarer.

 6. Hei, her var det mye materiale for en som allerde er full av forvirring. Derfor spør jeg heller direkte. Finnes det noen «mal2 instruksjon for hvordan man saksøker stat og kummune? Jeg ønsker også å politianmelde Stoltenberg og den rødgrønne regjering for grov misshandling av 54 000 tidsbegrensede uføre, meg inkludert. Med et pennestrøk vedok ukompetente politikere i helsesaker at legeattestene til disse var ugyldige, og vi ble overført på arbeidsavklaringspenger. Vi var plutselig arbeidsdyktige og måtte levere meldekort. da jeg krysset av for syk, og i stedet for at jeg var på tiltak, som jeg jo ikke var, fikk jeg etter kort tid brev fra NAV om at hvis jeg fortsatte å krysse av for syk, så fikk jeg ikke penger. Jeg ble dermed tvunget til å lyve.

  Selv Erna Solberg mente i et radiointervjo at dette var et taktisk bedrag for å vinne valget i 2009. Det fikk ingen konsekvenser. Da fristen for å finne ut av de resterende tidsbegrensede uføre gikk ut i mars 2013 tror jeg, økte antall sosialklienter med 6000, og man forstod ikke hva det store hoppet kom av… http://www.nrk.no/norge/120-000-lever-pa-sosialhjelp-1.11795968 Jeg tror dette r siste rest og av dem som ikke har et sterkt nok støtteapperat. Min lege sluttet i perioden og jeg står alene. Likevel har jeg legeattest på 100% ufør, men den er verdiløs. Politikere uten legekompetanse vet bedre…

  Mitt problem er omfattende. Jeg ønsker Søksmål mot to kommuner, de rødgrønne og staten. Dette grunnet ødelagt skolegang, mm i oppvekstkommune som medførte sosialstønad fra ung alder. I denne kommunen jeg bor nå har jeg bodd i 20 år, og bortsett fra 9 mnd på tidsbegrenset uførestønad, og et par år på arbeidsavklaringspenger, har jeg levd på tvungen sosialstønad i 25 år. Man har ikke noe valg, og på tross av at dette er ulovlig, for å ikke nevne menneskerettighetsbruddene det medfører, så klarer ikke 50 saksbehandlere å få til annet enn å forverre situasjonen. jeg misstenker såkalt «stalking» i flere tilfeller, og jeg tror mange kan være offer for dette. Uansett burde man organisere seg. Samhold gir srtyrke, men jeg vil aldri få utlevert hvem de resterende 6000 er, og slik har man sikret systemet? Både Hadja og kolberg inntok kontrollfunksjonene i stortinget etter 8 års vanstyre, og slikt er jo taktisk? De har full kontroll med eventuelle reaksjoner.

  Dette ble noe rotete, men spørsmålet er som følger. Hvordan begynner jeg mitt søksmål? Går til politiet? Er det egne skjema? Hvordan får jeg rettshjelp, en god erfaren advokat. Jeg har null formue og knapt sosialstønad. Det skulle funnes en ABC på dette..

  mvh

 7. Hei!
  Jeg har nylig funnet bloggen din og vil bare si takk for inspirasjonen og det er forferdelig å lese om det du har opplevd, men samtidig var det godt å se at jeg ikke var alene uten at det er noen trøst for deg (eller meg). Uansett, jeg vil følge med og håper jeg kan hjelpe deg med noe hvis du skulle ønske det. God helg!

  1. Takk for det, og riktig god helg til deg og 🙂 Men den eneste som kan hjelpe her er en Avokat som tar sosialsaker Pro Bono, og slike er vanskelige å finne.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: