Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.


ABFØR

ATTFØRINGSBEDRIFTENE
Veileder for sluttrapporter 01.03.2010
http://bit.ly/RKomwP
AMB- tiltaket (Kvalifisering i AMB, Tilrettelagt arbeid i AMB, Ekstern kvalifisering):
Fagkonsept
Attføringsbedriftene har også utviklet fagkonsept for tiltakene: (Utdrag)
Verdigrunnlag
1. Holdninger og menneskesyn
(…) Utgangspunktet er Bransjestandardens formulering: Som aktør i egen prosess.
For å sikre dette, har vi sett det som avgjørende å legge noen grunnleggende verdier til grunn for dette fagkonseptet.
På lik linje med behovet for å ha en felles faglig plattform, ser vi behov for en felles etisk plattform.
”Alle mennesker er likeverdige, og skal møtes med verdighet, respekt og omsorg.”
Effekten av å møte deltakerne med dette utgangspunktet slik at den enkelte blir sett, trodd og tatt på alvor, er et kjennetegn på et godt tilbud fra en attføringsbedrift (…)
(JEG TILFØYER): Under, vises et utdrag fra brevet jeg mottok fra OPTs direktør Trond Torolf Stenberg etter at jeg hadde sendt ham varsling om trakassering fra hans ansatte i AMB-bedriften OPT – Astrid Ingeborg Helle Kalland (gjengitt i følgende post):
Klagen til Nav som satte i gang hele det omfattende maktmisbruket. Ikke tidligere publisert:
http://bit.ly/bZSsti
“Vi har mottatt deres klage av 16/11 hvor De har ønske om å bytte tilrettelegger omgående. (Så orienteres det at OPT kun har en tilrettelegger til som snart skal slutte, og derfor ses det ikke som hensiktsmessig at jeg skal bytte)!
“Når det gjelder noe av klagens innhold oppfatter jeg at du i flere sammenhenger berører forhold som tangerer Kallands integritet på en negativ måte. De forholdene vil jeg avvise. Ellers kan jeg ikke se at Kalland har opptrådt på en annen måte enn den man til daglig opplever i arbeidslivet. Jeg beklager at du har opplevd tiltaket slik du beskriver, men kan dessverre ikke imøtekomme ditt krav“! (Sitat slutt)
ABERLOVSORDNING
(Utdrag fra Fagkonseptet forts): Lederen kommuniserer veiledende
I denne læreprosessen blir lederens rolle å være veileder, det vil si å kommunisere veiledende.
Lederens rolle blir dermed å legge til rette for at arbeidstakeren gjør valg som er hensiktsmessige for seg selv på lang sikt (…)
God veiledning handler om å klargjøre dette ståstedet, ikke minst for arbeidstakeren selv
Å kommunisere veiledende innebærer altså:
– å hjelpe andre til å kjenne seg selv
– å hjelpe andre til å se muligheter (…)
http://bit.ly/Q1bGki
Herunder viser jeg til posten med avskrift direkte fra opptak, som beviser at min «veileder» i OPT – A.I.H. Kalland forsøker å manipulere meg til å søke uføretrygd fordi jeg i følge henne «ikke tålte diskusjoner».
Dette med klar henvisning til det forrige møtet vi hadde, der både hun og hennes sjef T.T. Stenberg – direktøren i foretaket som da var til stede, utøvde grov trakassering i form av gjengjeldelser og represalier overfor meg, fordi jeg hadde gått ut offentlig med varslingen som direktøren ikke hadde tatt alvorlig, på Aftenposten debatt (Link nr.2):
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
En av postene som oppsummerer foranledningen til det omfattende myndighetsmisbruket:
«Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff«.
Der vises lagret innledning av serien jeg startet på Aftenposten Debatt 17 mars 2008:
«Toppledelsen i Nav tier i hjel overgrepssak» – som ble sperret av avisen etter ca. 3 måneder.
http://bit.ly/dZxQ3D
Der viser jeg blant annet utdrag fra det lov- etikk- og regelverk som er fastslått og gjeldende i Attføringsbedriftenes Bransjestandard, og supplerer med kommentarer rundt hva som egentlig har tatt plass i min sak som avviker sterkt fra dette.
ABETTIGH
Hva er Arbeid med Bistand (AB) og hva kan du forvente:
http://bit.ly/m81YOY
Ytterligere belysning (…) Kartlegging
En betingelse for å være i tiltaket er at arbeidssøkeren underskriver på en samtykkeerklæring (…)
Samtykkeerklæringen gir tilretteleggeren anledning til å innhente og oppbevare relevante opplysninger (…)
Følgende områder kartlegges:
1. Ressurser, ønsker og bistandsbehov
(…) I startfasen blir det fokusert på trygghet og tillit.
Det settes av tilstrekkelig tid til denne oppgaven.
Tilrettelegger er fleksibel ift arena og har mulighet til å treffe arbeidssøker utenfor kontorsted (…)
4. Helse/yrkeshemming og arbeid
Arbeidssøkeren bes sette ord på hvordan yrkeshemmingen oppleves i dagliglivet og hvilke begrensninger den kan sette, – er den fysisk, psykisk eller kognitiv? (…)
(Jeg innskyter): Og jeg hadde jo i første rekke søkt Nav om datakurs slik at jeg ville være i stand til å arbeide hjemmefra når jeg var for syk til å stille på arbeidsplassen, men de avslo og sendte meg i stedet til bedriften for psykisk utviklingshemmede og «tilrettelegger» NB – Astrid Ingeborg Helle Kalland.
Dette måtte jo uansett være den første opplysningen NB mottok fra Nav vedrørende oversendelsen av meg dit.
Les flere av mine brev til Nav der jeg påklaget overnevnte avgjørelse i denne posten:
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket.
http://bit.ly/9KlfzV
Viktig og lese i så måte, blir også denne posten:
NAV-direktør trekker seg
http://bit.ly/z497m
Abully_woman_400
Og jeg satte helt klart ord på hvordan yrkeshemming opplevdes i dagliglivet og hvilke begrensninger denne satte for meg overfor «tilrettelegger» NB siden hun påsto at hun overhodet ikke hadde kjennskap til min bakgrunn av noeslag forut for at Nav sendte meg til henne.
Her er hva hun svarte meg etter min lange forklaring der jeg understreket at det å motta støtte til datakurs ville være til stor hjelp for mulighet til deltakelse i arbeidslivet.
Utdrag fra posten
Klagen til Nav som satte i gang hele det omfattende maktmisbruket. Ikke tidligere publisert:
(…) NB snudde om etter dette.
Hun ga uttrykk for at hun forstod min fortvilelse og avsluttet med ordene (ordrett);
”Mm. Men da tror jeg at jeg skal se på om det allikevel kan være mulig å klare å få til et eller annet her,  jeg”!
Jeg ble så utrolig lettet og glad og takket så inderlig mye og svarte at det hadde vært storartet! (…)
(Så ble jeg innkalt til fiktivt intervju ved bedriften, for å trenes opp i spørsmål jeg kunne komme til å få under reelt jobbintervju):
Intervjuet varte i halvannen time, både A og B fremsto som svært kompetente, saklige og ryddige personer, og det var en komfortabel atmosfære i rommet under hele seansen.
Da NB kom inn etterpå og spurte om vi var ferdige, gikk det ikke lang tid før A påpekte at han syntes at kjemien forandret seg merkbart i rommet da hun kom inn.
”Var det noen spesiell grunn til dette”?
NB spilte uforstående, og jeg sa følgende;
”Det har vel vært en del gnisninger mellom oss.
Dette ønsker jeg ikke å påpeke/eller dra frem her nå, og jeg må jo bare gå ut i fra at NB vil meg vel, og ønsker å få meg ut i arbeide”.
Så lurte jeg på om jeg kunne få lov til å spørre sjefene som hadde intervjuet meg, om det i det hele tatt var mulig at de på en eller annen måte eventuelt kunne hjelpe meg videre vedrørende avslagene på datakurs.
NB  kastet seg omgående inn i denne spørsmålsstillingen.
ABEBAGENS
(Begge sjefene var altså til stede da NB etter hvert forkynte følgende utrolige påstander hvorav det andre utsagnet blir ekstra stygt på grunn av hennes viten om mine funksjonshemminger som gjør det umulig for meg å virke i arbeid med fullt oppmøte, men som ved hjelp av dataopplæringen jeg søkte om kunne ha gi meg den resterende kompetanse jeg var i behov av for å føle meg kompetent og trygg på at jeg uansett ville kunne gjøre arbeidet hjemmefra de dagene jeg var for syk til fysisk å stille på jobb)
”Du kan da ikke forvente at du, etter alt det du hittil har mottatt fra Nav, i tillegg skal få disse kursene”!
”Det er ikke Navs/(eller) min oppgave å sørge for disse kursene slik at du skal kunne “skli rett inn i en kremjobb“!
Du får ta deg en jobb som du er kvalifisert for nå, og evt. jobbe deg oppover”!
”Disse kursene er ikke relevante for om du skal kunne få deg en jobb eller ikke”! (…)
http://bit.ly/bZSsti
Jeg skrev flere mail til OPT, bl.a til Kalland, og etterlyste referatet fra det halvannen times “intervjuet” som jeg hadde spurt den ene aktøren –  Wasshaug etter like før jeg dro den dagen slik at jeg kunne ha noe å forholde meg til vedrørende fremtidige intervjuer og lære noe om hvordan jeg ble oppfattet, sterke og svake sider, og som Kalland den dagen forsikret meg om at han ville skrive ned og gi meg litt senere.
Men nei.
Jeg ble bare ignorert.
Wasshaug sa til meg etter at “intervjuet” var over: hadde dette vært på “riktig”, så hadde han ansatt meg på dagen!
Dette var like før jeg innklaget deres kollega NB for trakassering.
Etter flere purringer fra meg, responderte Wasshaug kort:
”Viser til e-post fra deg den 13.10.08 sendt meg via Tor Schulstock.  Den eneste kommentaren jeg har til dette er at vi var med på et fiktivt intervju for at du skulle trene deg i en intervjusituasjon. Det er ikke skrevet noe referat fra ”intervjuet” og vi har derfor ikke noe å tilføye i denne saken. Ha en god dag”!
Jeg mente allikevel at det var nedfelt i lov eller/og forskrifter at all offentlig forvaltning hadde plikt til og nedtegne en hver samhandling som tok plass mellom ansatte og brukere, og dette tok jeg med i min klage til ledelsen i Nav over ignoransen jeg var blitt møtt med av direktøren for OPT vedrørende min klage på hans ansatte.
Men klagen ble verken behandlet eller tatt notis av,  jeg fortsatte bare og få innkallinger til flere møter hos OPT…
Les også denne posten herunder:
NAVs ledelse ba om inspill, men knuser brukere som påpeker misligheter. Tapet møtereferat fra grove represalier.
http://bit.ly/IOBVkY
abevhj
Her følger utdrag fra en av alle de ubesvarte klagene jeg sendte ledelsen i Nav med kopi til en rekke andre relevante aktører på bakgrunn av denne og liknende trakassering fra «tilrettelegger» NB over tid.
Utdrag fra selve hovedklagen av 31.12.2007, vist til i posten-
NAVs ledelse ba om innspill, men knuser brukere som påpeker misligheter (…)
(…) Jeg ber om å være så snill å umiddelbart bli overflyttet til et annet sted, hvor jeg kan ha tillit til at riktige og kvalitetssikrede tjenester fra profesjonelt personell blir gitt meg, som skal hjelpe meg ut i arbeid uten å benytte seg av mobbing og trakassering.
OPT leverer ikke kvalitetssikrede tjenester, slik jeg har opplevd det.
OPT er også primært et tilbud til psykisk utviklingshemmede.
Har det vært riktig av Ingrid Raab å plassere meg her?
Har i det hele tatt mine interesser, med dette – blitt ivaretatt på ”best mulig måte” i min attføring?
Jeg viser til Kommunal håndbok 01 for Oslo
«OPT får tilskudd fra Arbeidsmarkedsetaten etter gjeldende regler for produksjonsrettede verksteder.
Målgruppen er primært psykisk utviklingshemmede men søknad fra andre yrkeshemmede kan også vurderes (…)
http://bit.ly/NntOy
ANITA BUSCH
Senere sendte jeg direktørene i Nav ytterligere varslinger ettersom mine klager forble ubesvarte og myndighetsmisbruket bare tiltok i styrke, deriblant uttalelsen fra min kontakt i NTL hvor jeg var medlem – forbundssekretær UU – Anita Bush som hadde fastslått det følgende i møtet jeg hadde med henne 11.01.2008:
(…) Jeanine har fått beskjed av NAV om å fortsette hos OPT etter møte med NAV 20.12.2007 (…)
(Hun sikter her til møtet med XX – Ingrid Raab & YY – distriktsarbeidssjef June M. Fjeld i Nav)
(Senere er disse møtereferatene, både de Nav-ansattes og min versjon gjengitt litt lenger ned i dette blogginnlegget):
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM
Abanner_left
Uttalelsen fra UU – Anita Busch forts:
Dersom OPT får betalt pr deltaker som kommer ut i arbeid, vil dette kunne være opplysende for den situasjonen som nå er oppstått.
Det er også underlig at OPT kun har en person som ivaretar “Arbeid med bistand” slik at det er umulig å bytte kontaktperson dersom det oppstår konflikter (…)
Det er NAVs ansvar at tjenester som kjøpes har nødvendig kvalitet for å oppfylle formålet med tjenesten (…)
Jeanine har varslet om at hun er utsatt for det hun opplever som utilbørlig oppførsel fra NB.
Disse varslene oppleves ikke å bli tatt alvorlig av OPT – som avviser forholdene, og NAV Arbeid som ikke ønsker å gå inn og endre tiltaket som det varsles om.
At Jeanine blir sendt tilbake til OPT og tilbake til den som står bak det som kan oppleves som utilbørlig oppførsel, kan anses som en negativ reaksjon på varslingen.
Viser her til arbeidsmiljølovens § 2-5 (…)
Både Utvik, Saglie og saksbehandlere i Nav samt Arbeidstilsynet og Politiet mottok denne informasjonen – uten å agere.
Mer om dette i postene allerede linket til, samt:
LO, Arbeidstilsynet og NTLUnnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP

ABFØR

(Hva er arbeid med bistand forts):
5. Individuell handlingsplan

Den individuelle handlingsplanen er en skriftlig forpliktende avtale mellom arbeidssøkeren og tiltaket.
Den individuelle handlingsplanen skal være utformet med utgangspunkt i arbeidssøkerens identifiserte behov, forutsetninger og ønsker (…)
Den individuelle handlingsplanen skal i tillegg være utformet i samråd med, og signert av, arbeidssøkeren.
Den individuelle handlingsplanen skal være et dynamisk verktøy som evalueres og tilpasses ulike faser og endrede behov.

Nav lokalt skal ha kopi av individuell handlingsplan.

Finne egnet arbeidsgiver
Kartleggingen som er beskrevet overfor, sammen med arbeidstakerens ønsker, skal danne utgangspunktet for arbeidet med å finne egnet arbeidsgiver.

ABFØØØR

Metodikk

God kontakt med ulike bransjer er sentralt.
Bruk av eget, samt arbeidssøkers nettverk kan være en døråpner for mulig jobbkontakt.
Tilretteleggerens kjennskap til det lokale næringsliv og kommunal sektor i de ulike kommunene, gir et godt bilde over ulike arbeidsoppgaver.
Aktiv oppsøkende virksomhet for å presentere Arbeid med bistand, vil ofte være nødvendig.
Kontakt med organisasjoner både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden vil kunne være hensiktsmessig.
Det å spre informasjon om tiltaket til offentlige etater og lokale partier, kan bidra til nettverksoppbygging lokalt.

Kontakten med arbeidsgiver kan i denne undersøkelsesfasen være pr. telefon eller av mer uformell karakter, der tilrettelegger ønsker omvisning på arbeidsplassen.
(Jeg tilføyer): Jeg gjorde NB oppmerksom på – etter at Navpanelet hadde sendt meg tilbake til innklagede etter møtet av 29.04.2008, at aktørene hadde understreket at veiledningen heretter ikke ville foregå inne på et kontor, men at vi nå «skulle aktivt ut i felten og søke tjeneste»!

Dette er responsen jeg mottok fra NB (og alt er tapet).
Fra posten
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP
(…) NB viser til en mail jeg skrev til henne om to personer i tiltaket i fortsettelsen.
Der fremhever jeg at jeg i møtet 29.04.2008 med fem av NAVs fotfolk, ble fortalt at tilretteleggingstimene heretter ikke ville dreie seg om å sitte inne på et kontor med NB men å reise rundt med NB og hennes medarbeider på ulike bedrifter og søke jobb.
NB siterer meg; ”Mitt ja til å gå tilbake til OPT er fremsatt under tvang, hvor andre ”valget” var å sykeliggjøre meg”.
Her presiserte NB at de jobbet ikke i NAV, og at ”det som du har med NAV å gjøre, kan ikke vi bruke å ha fokus på, for da gjør ikke jeg den jobben jeg skal gjøre”.
NB: Metoden vi bruker for å få arbeidssøkere ut i arbeid, den er lagt opp individuelt for den enkelte person. Men det er ting som vi MÅ igjennom, og det er å se på hva en god CV er, hva en god søknad er, fine stillinger, finne arbeidsplasser, finne områder man har lyst til å konsentrere seg om, og søke på stillinger i.
Abully_woman_400
Og så blir det da å se om MAN kan finne en ARBEIDSTRENINGSPLASS HVIS det er aktuelt, eller MAN fortsetter å søke på jobber.
Det vil ikke være aktuelt å reise rundt og søke på arbeid.
Jeg; Det var det som ble sagt på møtet, at “vi skulle være ute i felten.
NB sier at hun ikke kjenner til det møtet, men at vi primært skal møte der (på OPT).
Så sier hun at hvis jeg for eksempel hadde ønsket å jobbe i kantina til Statens vegvesen, da kunne vi ha dratt bort dit for å se på lokalitetene.
”DA driver vi oppsøkende virksomhet”!
”Men for deg som ønsker en kontorjobb, ER DET IKKE AKTUELT Å DRA RUNDT, fordi et kontor er et kontor, og det er ikke så veldig mye mer å si om det”!
NB sier at det eneste å se på i det tilfellet, ville være OMRÅDET; Om det var enkelt å komme seg dit, med buss eller T-bane og lignende (…)
Påstand fra den falske rapporten, med uttalelser som bidro til at jeg mistet min Yrkesrettede attføring og sendt rett over på sosialen:
Hun (Jeanine) har ikke villet hospitere for å skaffe seg hensiktsmessig arbeidstrening mens hun har vært i tiltaket!
Les mer om dette i posten:
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring
http://bit.ly/btWVJt
ABlsnordhus
Og vedrørende punktet «Finne egnet arbeidsgiver» så gjør jeg oppmerksom på at jeg hadde gjort et grundig forarbeide og sendte til og med listen jeg hadde utarbeidet over hva slags arbeid som interesserte meg og som jeg var kvalifisert for, samt forslag til arbeidsplasser som jeg kunne tenke meg å arbeide ved (med datakursene som gjorde meg i stand til å arbeide hjemmefra) over mail til min advokat Nils Christian Nordhus 22.08.2007 i forkant av møtet vi skulle ha med XX – Ingrid Raab på Nav rett etter, der XX igjen avslo min søknad om datakurs og sendte meg til NB.
Jeg sakser et lite avsnitt fra forsiden av bloggen der jeg beskrev vårt møte med XX:
«Advokaten var også kjent med at jeg var blitt puttet inn i foretak for psykisk utviklingshemmede tidligere da han og jeg hadde hatt et møte forut for møtet i Nav, og fremla det for XX da vi var der.
Han ville ha en forsikring om at dette ikke ville skje igjen.
XX bedyret at dette ikke var tilfellet denne gangen, og advokaten unnskyldte seg for meg og sa:
“Jeg tror at jeg vil ta en liten prat med din saksbehandler på tomannshånd.
Er det greit for deg”?
Jeg ble så overrasket at jeg bare svarte ja.
XX og advokaten gikk ut av møterommet, og jeg satt igjen som et stort spørsmålstegn.
Etter 7 minutter kom de leende inn igjen…
ABlsnordhus
Advokaten understreket så for meg the bleeding obvious som han var godt kjent med i møtet vi to hadde før besøket på Nav, at jeg ville komme til å miste hele attføringen samt husholdspengene hvis jeg valgte å forfølge dette videre til Trygderetten:
“Det kan trekke ut i langdrag, det kan bli dyrt, og i mellomtiden vil du stå uten økonomiske ytelser“.
Jeg så meg derfor nødt til å akseptere overføringen til OPT som – først da jeg kom dit, oppdaget at nettopp var – et foretak for psykisk utviklingshemmede.«
Jeg kan bekrefte at XX i møtet mottok utskrift av overnevnte mail som jeg hadde sendt advokaten, og selvsagt var hun pålagt og sende kopi av denne over til NB i foretaket for psykisk utviklingshemmede som angivelig skulle «hjelpe meg videre ut i arbeid» som basis for utgangspunktet.
Her vises et lite utdrag av mine forarbeider som jeg både sendte over mail og ga til XX, hvor jeg også tok med litt informasjon rundt rettigheter:
Vox.no – Voksnes rettigheter.
«Man kan få dekket utgifter til et nytt utdanningsløp av NAV.
Kriterier (…) og at ens evne til å utføre inntektsgivende arbeid er varig nedsatt pga sykdom, skade eller lyte, eller at mulighetene til å velge yrke eller arbeidsplass er vesentlig innskrenket».
Deretter satte jeg inn beskrivelse av Bachelorgraden jeg tok ved UIO, som bla. dreiet seg om tverrfaglige studier som gjør bruk av metoder og teoretiske innfallsvinkler fra både humanistiske og samfunnsvitenskapelige disipliner som bl.a
-Historie
-psykologi
-sosiologi
-sosialantropologi
-idè- og litteraturhistorie
Hva jeg ønsker å arbeide med/som.
Journalist med dekning av bl.a. emnene «Bo, spise, drikke» ved et av disse magasinene.
Reiseliv
Reiser & Ferie
Vagabond
Great
Zinetravel
Hotellmagasinet
KK
Hjemmet Mortensen
Allers
Norsk Ukeblad
Kulturavdelingen i avisredaksjoner
Statens Filmtilsyn
Koordinator i avdelingen for Kultur, Lov og likestilling
Kulur og Kirkedepartementet
Kultur og Utdanningsutvalget
Rådgiver i Nordisk Kulturfond
Prosjektmedarbeider i kulturavdelingen
Det Norske Kulturråd som har inngått samarbeidsavtale med Trygdeetaten om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) og som skal ansette og beholde eldre arbeidstakere
Flyktningehjelpen (informasjonskonsulent)
NORAD
Kulturell Dialog
IKADA – Samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge, Kulturell Dialog, UIO, KHIO og AHO.
SMED – Senter mot etnisk diskriminering
Kommunal- og Regionaldepartementet – Minoritetspolitisk seksjon
Jeg søker om et eller fler av disse kursene:
Indesign
Photoshop
Illustrator
Core Publisher
Disse kursene var spesifikt søkt om hos min forrige saksbehandler Hans Per Hem 12.07.2007 (…)
http://bit.ly/9KlfzV
Så viser jeg til FunkWeb og InSteg som er ansvarlige for flere av de kurs som vil være relevante for meg og spesifiserer disse med opptakskoder, telefonnr og kontaktinfo.
Jeg avslutter med å vise til de databaser jeg allerede har lagt ut min CV i:
Zett.no
Manpower.no
Finn.no
Kvinnebasen
Karrierelink.no
Stepstone Jobbagent
Nasjonalbiblioteket
ABBFØRINGS
(Hva er arbeid med bistand forts):
Overfor arbeidsgiver fokuseres det på hva Arbeid med bistand kan bidra med overfor arbeidsgiver / arbeidsplassen og de positive yrkesmessige og sosiale konsekvensene dette kan få for yrkeshemmede.
Kartlegging og etablering på arbeidsplassen (…)

Det er viktig å bli kjent med bedriften gjennom en presentasjon.
Hvilken personalpolitikk har bedriften, målsettinger, rutiner (formelle og uformelle), sosiale og velferdsmessige ordninger og forventninger?
En slik presentasjon kan gjøres ved omvisning i bedriften, gjennom samtaler med sentrale personer i bedriften og skriftlig materiell.
Det kan være aktuelt å arbeide noen dager på arbeidsplassen for å gjøre seg kjent med oppgaver og rutiner.
I prosessen med å finne en ”job-match” kan det være nyttig å få informasjon om hvordan de ansatte beskriver arbeidsplassen og sitt eget arbeidsfelt (…)
ABEIDMEBI
Samarbeid
Samarbeid med andre aktører i det offentlige apparatet er ofte en forutsetning for at arbeidssøkeren skal lykkes i jobbsituasjonen.
Dette bygger på en tanke om at mennesket er en sammensatt helhet, der jobben er én del.
Mangelfullt nettverk /dårlig nettverk, bosituasjon, dårlig økonomi, rus og psykiske helseplager er eksempler på områder der Arbeid med bistand bør samarbeide med det offentlige hjelpeapparatet rundt den enkelte.
(Jeg tilføyer): Javel! Og hvilke av disse kriteriene var det jeg i utgangspunktet «matchet med» da ledelsen i Nav satte standarden og henviste meg til NB i foretaket for psykisk utviklingshemmede) – INGEN!
(Forts): Tiltaket sikrer seg nødvendig kompetanse om hvilke hjelpemidler som finnes på markedet, gjennom regelmessig kontakt med Hjelpemiddelsentralen og kontakt med andre tilretteleggere i fylket.

Ringer i vannet CMYK

Trening i sosiale ferdigheter
Gjennom kartleggingsfasen skal en ha tilegnet seg kjennskap til arbeidsplassens regler og normer som skal danne utgangspunkt for sosial trening og tilpassing.
Det er viktig at arbeidssøkeren har en fast kontaktperson som kan fortelle om arbeidsplassens spilleregler og eventuelt gi korrigerende tilbakemeldinger.
Det er viktig å knekke koden til arbeidsplassens sosiale miljø. Akseptert språkbruk, klesstil og væremåte er avgjørende for å kunne fungere i det sosiale fellesskapet.
Det bør videre fokuseres på at arbeidssøkeren skal kunne bidra, ikke bare delta, i det sosiale livet på arbeidsplassen.
God kommunikasjon mellom de ansatte og godt inkluderende fellesskap på arbeidsplassen er nøkkelord i veiledningen av en ny arbeidssøker.
Veiledning og sosial trening kan foregå både på arbeidsplassen og i skjermede omgivelser.
Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hva som er hensiktsmessig og hvilke hensyn som er viktig. Innholdet i denne treningen vil variere i forhold til den enkelte arbeidssøker og arbeidsplass (…)

Abs

(Jeg tilføyer): Og det var nettopp «treningen på sosiale ferdigheter» aktørene i OPT så snedig valgte seg ut fra forskriften og konsentrerte seg om i de represalier og gjengjeldelser som de utsatte meg for etter Navledelsens tilbakeføring av meg til dem etter min varsling om trakasseringen NB hadde utøvd overfor meg i tidligere «tilretteleggingstimer» (jfr. møtereferatet av 29.04.2008)
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37

Det faller uansett på egen urimelighet at jeg – med 9-årig høyere utdannelse og utmerkede attester fra tidligere arbeidsplasser både skulle ha behov for, og tvinges til en «opplæring» i dette.
Uansett så ville denne delen av forskriften være ment gjeldende i forbindelse med avsnittet «Samarbeid», som bl.a har følgende ordlyd:
«Mangelfullt nettverk /dårlig nettverk, bosituasjon, dårlig økonomi, rus og psykiske helseplager er eksempler på områder der Arbeid med bistand bør samarbeide med det offentlige hjelpeapparatet rundt den enkelte.»
Ingenting herunder var betegnende for meg og min sak!
Underbygging av overnevnte og tapet møtereferat av myndighetsmisbruket:
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
(Forts): Arbeidsavtalen som brukes av Arbeid med bistand inneholder punkt om gjeldene, aktuelle lovbestemmelser i arbeidsmiljøloven og ferieloven.
Den bygger på gjeldende regelverk for Arbeid med bistand utarbeidet av Arbeidsdirektoratet.
Tilrettelegger gjennomgår gjeldende regelverk, som regulerer arbeidsforholdet før avtalen formaliseres (…)
Rapportering til Nav
På bakgrunn av dokumenterte opplysninger om arbeidsforholdet i perioden, skal det lages minimum halvårlige rapporter.
Følgende punkter må beskrives:
Startdato
Hvilken periode rapporten omhandler: fra – til
Status og utvikling i forhold til handlingsplan fra Nav lokalt
Arbeidsoppgaver
Type arbeidsavtale, eventuelt andre avtaler mellom AB og arbeidssøker
Oppfølging i perioden
Videre planer for deltakelsen i AB
Funksjonsvurderinger – forholdet mellom helse, yrkeshemming og arbeid
Type og omfang av bistand gitt til arbeidssøker
Tiltaket sender også månedsrapporter i perioder hvor arbeidssøker ikke er i et arbeidsforhold.
aaaayyy
Sluttrapport
Det avholdes møte med Nav lokalt før en arbeidssøker skrives ut.
Sluttrapporten oversendes Nav lokalt innen 14 dager.
Kopi sendes til arbeidssøker.
(Jeg tilføyer): Vedrørende siste setning – Etter at jeg hadde skrevet en mail til NB og bedt henne trekke den falske rapporten, (Hele mailen er gjengitt i posten linket til under) – mottar jeg følgende utrolige tilsvar:
21.07.2008  Jeg har mottatt mail fra deg ang klage på stans i attføring. Jeg ber deg vennligst henvende deg til NAV i sakens anledning.
Ytterligere henvendelser fra deg sendt på mail til OPT vil derfor ikke besvares.
Det medfører riktighet at jeg anbefaler at du skrives ut av tiltaket.
Kopi av rapporten vil du motta når jeg kommer tilbake etter ferien.
Mvh NB
Fra Posten
Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dmtf1N
(Forts). Rapporten skal minimum inneholde:
Begrunnelse for avslutning
Partens vurdering av fungeringsnivå, både arbeidsmessig og sosialt
Ved kombinasjonene trygd /lønn skal muligheten for lønnsutvikling vurderes
Dersom det ikke har lykkes å etablere et arbeidsforhold, bør det gis begrunnede forslag til videreføring
Hvilken form for bistand som er gitt og omfanget
Arbeidssøkerens kommentarer og signatur
Rettigheter og plikter
Som deltaker i Arbeid med bistand har du rett til:
Personlig oppfølging av en fast tilrettelegger.
Dersom du ikke er tilfreds med oppfølgingen oppfordres du til å ta dette opp med din kontaktperson.
Avdelingsleder kan eventuelt kontaktes (…)
ABUNDE
(Jeg tilføyer): Min varsling om trakassering fra Kalland gikk til hennes sjef  ØØ – Trond Stenberg, direktøren i OPT.
Igjen vises utdrag fra hans tilsvar til meg:
“Når det gjelder noe av klagens innhold oppfatter jeg at du i flere sammenhenger berører forhold som tangerer Kallands integritet på en negativ måte.
De forholdene vil jeg avvise!
Ellers kan jeg ikke se at Kalland har opptrådt på en annen måte enn den man til daglig opplever i arbeidslivet. Jeg beklager at du har opplevd tiltaket slik du beskriver, men kan dessverre ikke imøtekomme ditt krav“!
Nederst i posten «Nav Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken»
http://bit.ly/cMeFZP
–  belyses at ledelsen i Nav ignorerte OPTdirektørens mildt sagt uetiske respons, de ignorerte min bønn om å stanse trakasseringen og la meg bytte til annet tiltak da det nåværende ikke var kvalitetssikret, og fremmet videre trakassering iblandet gjengjeldelser overfor min varsling via min saksbehandler i Nav – Ingrid Raab, og distriktsarbeidssjef June M. Fjeld.
Tospannet benyttet seg utelukkende av utenkelige metoder for å tvinge meg tilbake til Kalland – og sjefen hennes, direktør Stenberg som hadde ignorert min varsling, og valgte bevisst å benytte seg av termen «konflikter» i forbindelse med min person hele 10 ganger i rapporten de skrev etter møtet.
Både deres og min versjon av møtet kan leses ca. midt i følgende post:
ABESaglie
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM
I posten «Forbrytelser (…) viser jeg også til lov- og regelverk som bekrefter at ledelsen i Nav med dette bevisste overgrepet – samt videre ignorering av min varsling om eskalerende sjikane og represalier fra innklagede aktører i OPT har begått rimelig oppsiktsvekkende lovbrudd:
http://bit.ly/dmtf1N
ABEIDMEBIST
(Forts.regelverk): Innsyn i journaler og rapporter som er skrevet i forbindelse med din deltakelse i tiltaket.
(Jeg tilføyer): Under «Sluttrapport» er utelatt viktig regelverk som fremkommer i
Attføringsbedriftene – En bro til arbeidslivet
Arbeid Med Bistand

Attføringsbedriftenes bransjestandard
som jeg har vist en del utdrag fra langt nede i denne posten:
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
Utdrag fra Bransjestandarden:
Sluttrapporter skal som hovedregel signeres av deltakeren som også må ha mulighet til å komme med eventuelle tilleggskommentarer (…)
(NEI den muligheten fikk jeg ikke, da Astrid Ingeborg Helle Kalland – en av de innklagede aktørene i OPT som Navs kriminelle panel sendte meg tilbake til etter å ha ignorert min omfattende varsling fra lydopptak, sendte meg ut av døren 02.07.2008 med bevisst villedende løfte om at vi skulle gjennomgå det hun hadde bedt meg om å gjøre denne dagen når hun var tilbake fra ferie, enda hun på det tidspunkt var klar over at vi aldri ville treffes mer. Samme dag – like etter at jeg var gått, satte hun seg ned med direktøren for foretaket som hadde ignorert min klage på henne, og forfattet den falske rapporten som tre innklagede aktører ved Nav Arbeid satte sine underskrifter på – hvilket ledet til at jeg ble fratatt min Yrkesrettede Attføring og Husholdspenger på dagen, og sendt rett over på sosialkontoret )! – Les posten:
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
OG
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
I siste post som også er nedtegnet direkte fra lydopptak, bekreftes altså at Kalland gir meg arbeidsoppgaver som hun forventer at jeg skal gjøre i forbindelse med tiltaket like før jeg går ut døren i siste møte, og hun avslutter med ordene: «Og så gjennomgår vi alt når jeg er tilbake fra ferie!»
Når jeg etterhvert får tilgang på den falske rapporten, oppdager jeg til min store forferdelse  at hennes eliminering av meg fra tiltaket ble skrevet rett etter at jeg har gått ut av døren, samme dag/dato som hun kommuniserer til meg det overnevnte!

ABverdier

6. Avslutning av bistanden
• Når oppfølgingen skal avsluttes bør man alltid ha en grundig avslutningssamtale med arbeidsgiver- og taker for å sikre at alle nødvendige forhold knyttet til arbeidsforholdet er ivaretatt.
Her er det viktig også å diskutere premisser mv. for videre karriereutvikling.
• Når oppfølgingen fra AB opphører er hovedregelen at den fases over i naturlig bistand eller med oppfølging fra andre naturlige instanser.
• Overgang til naturlig bistand skal skje planmessig og systematisk
Jeg innskyter – Det ble som kjent ikke gjort, da jeg i stedet ble sendt rett over på sosialkontoret da alle klager og varling fra meg til ledelsen i Nav ble ignorert.
Avslutning av bistanden forts: «Arbeidstakeren mottar kopi av sluttrapporten som Attføringsbedriften oversender NAV Arbeid.» (Sitat slutt)

(NB orienterte meg attpåtil om i mail atjeg ville motta kopi av rapporten først når hun var tilbake fra ferie“ etter at jeg hadde sendte henne mail med oppfordring om å trekke sine falske påstander i Rapporten!
(Forts): Å klage.
Er det noe du er misfornøyd med eller har en opplevelse av å bli behandlet feil, urettferdig og lignende har du rett til å klage.
Vern mot diskriminering på bakgrunn av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell legning, religion eller etnisitet.
(Jeg tilføyer): Les også avskriften fra lydopptak som viser at NB forsøkte å manipulere meg til å søke uføretrygd på bakgrunn av hennes viten om mine funksjonshemminger, selv om hun i rapporten anfører det følgende:
«Det antas at Jeanine har et sterkt ønske om å arbeide»!:
http://bit.ly/a0wCb1
Ytterligere relevant utdrag fra lovverket som jeg innledet denne posten med:
AMB- tiltaket (Kvalifisering i AMB, Tilrettelagt arbeid i AMB, Ekstern kvalifisering):
Fagkonsept
(…) Når KIA (Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift) og TIA – tiltaket avsluttes, skal bedriften i samarbeid med brukeren utarbeide en rapport som vil redegjøre for gjennomføringen av tiltaket.
Her skal brukeren ha anledning til å fremme egne synspunkter og signere den endelige rapporten.
Se for øvrig vår Veileder for sluttrapporter.
ABEID MED BISTANDD
I kvalitetssikringsmerket Equass Assurance, hvor bedriftene våre må resertifiseres hvert annet år, legges det sterk vekt på arbeidstakerens posisjon.
Enhver sertifisert bedrift har vist at den har grunnleggende rutiner for å ivareta arbeidstakerens medvirkning og myndighet.
Eksempelvis gjennom rutiner knyttet til brukerundersøkelser, rutiner for klagebehandling og selvfølgelig gjennom
fagorganisering, jfr. AMB-overenskomsten (…) 
En deltaker på en attføringsbedrift har formulert brukermedvirkning på følgende måte:
Jeg blir sett – ikke oversett.
Jeg blir akseptert – ikke belært.
Jeg blir pratet med – ikke bare til (…)
S. 15: Sentralt i veiledning og oppfølging står kartlegging av deltakers mål, ressurser og behov.
Dette arbeidet må drives framover som en dynamisk prosess tilpasset den enkeltes modenhet og livssituasjon.
I gode prosesser vil arbeidstakeren oppleve at målene vokser fram og endrer seg underveis, knyttet til økt selvinnsikt og trygghet (…)
S. 20 0g 21: Vår anbefaling er å organisere tilbudene slik at alle tiltaksdeltakere kan ”shoppe” de mulighetene bedriften har å by på.
Husk at en slik valgmulighet vil svært få andre konkurrenter kunne stille opp med!
Temamenyen kommer i tillegg til hva som vi betegner som det ordinære tilbudet i KIA og TIA og deltaker velger seg tema etter individuelt behov.
Målet er at en kombinasjon av de ulike elementene skal sikre skreddersøm for den enkelte deltaker.
Eksempel på en aktuell meny:
 Læringsnettverket
 Kosthold, ernæring og fysisk aktivitet
 Karriereveiledning
 SMART økonomi
Datakurs
(Sitat slutt)
DATAKURS, faktisk!
ABeace-and-justice1
Svært viktig blir det igjen herunder å fremheve innholdet i følgende post vedrørende avslaget på disse, samt Kallands bakholdsangrep på meg da jeg nevnte datakursene etter det fiktive jobbintervjuet hos Wasshaug & co:
”Du kan da ikke forvente at du, etter alt det du hittil har mottatt fra Nav, i tillegg skal få disse kursene”!
”Det er ikke Navs/(eller) min oppgave å sørge for disse kursene slik at du skal kunne “skli rett inn i en kremjobb“!
Du får ta deg en jobb som du er kvalifisert for nå, og evt. jobbe deg oppover”!
”Disse kursene er ikke relevante for om du skal kunne få deg en jobb eller ikke”! (…)
http://bit.ly/bZSsti
(Fagkonseptet forts. S. 24): Metode for kvalitetssikring
Generelt går kvalitetssikring ut på (…):

– at bedriftene planlegger hvordan tiltaket skal gjennomføres, med fokus på at kundens krav skal innfris og at brukere av tiltaket skal få innfridd sine forventninger og sitt bistandsbehov, samt ha en positiv opplevelse av tiden de er i tiltak.
– at bedriftene gjennomfører tiltaket iht planer de har laget, og evaluerer om tjenesten gir det forventede resultat.
– at dersom en vurdering av et resultat gjør det nødvendig å endre planene, så justeres de iht behov (…)
ABEID MED BISTANDD
S. 25: EQUASS
(…) Equass Assurance legger bl.a. stor vekt på følgende punkter: 
S. 26 (…) f. Alle tjenester som leveres skal basere seg på brukers identifiserte behov for bistand.
g. Bedriftene skal fokusere på brukers helhetlige behov for bistand, og legge til rette for at dette behovet kan dekkes enten internt eller i samarbeid med andre. Bedriften skal ha et fokus på å bedre brukers livskvalitet.
h. Det skal være mulig for brukere, kunder, og andre interesseparter å gi tilbakemelding til bedriften om egne erfaringer med tilbudet.
Dette inkluderer muligheten for å sende klager (…)
Alle bedrifter som er godkjente tiltaksarrangører har i flere år hatt krav om å kvalitetssikre tiltak og tjenester de leverer, for å sikre at de innfrir alle krav i kravspesifikasjonene for de ulike tiltak.
I tillegg krever nå Arbeids- og velferdsdirektoratet at alle godkjente tiltaksarrangører innenfor skjermede arbeidsmarkedstiltak skal ha påbegynt arbeidet med å innføre et kvalitetssikringssystem med ekstern revisjon og sertifisering innen utgangen av 2009 (…)
http://bit.ly/Q1bGki
aaaayyy
Jeg avslutter med å se nærmere på avsnittet fra «Hva er Arbeid med Bistand» – «Å klage«, og viser herunder til følgende bloggpost som med solide referanser underbygger at det er gigantisk forskjell på håndteringen av varsling som går til Etaten.
OPPSUMMERING:
Jeg varslet direktørene i Nav om trakassering fra «tilrettelegger NB»ved foretaket for psykisk utviklingshemmede OPT som Nav hadde plassert meg i «for å lære å skrive CV og søke på jobb» etter å ha gjennomført Høyskole- og Universitetsutdannelse og fått avslag på datakurs jeg søkte om for å ha mulighet til å arbeide hjemmefra til tider på grunn av mine sykdommer, og ble deretter møtt med utstrakte represalier fra et helt batteri av kolleger i Etaten over flere måneder.
Som følge av min varsling som ble ignorert, tilbakeføres jeg til de samme personer jeg hadde innklaget hos Navs samarbeidspartner, da det andre «valget» Etatens utsendte panel ga meg var å underkaste meg en omfattende psykologisk utredning.
Min bønn til ledelsen i Nav om å bli overflyttet til annet og kvalitetssikret tiltak ble fullstendig oversett.:
http://bit.ly/9KlfzV
http://bit.ly/NntOy
Deretter skrev de innklagede aktørene ved begge foretak meg ut av tiltaket ved hjelp av oppkonstruert falsk rapport som sendte meg rett over på sosialen.
I posten:
Nav Arbeid og sosial bryter systematisk og bevisst ned helse og livskvalitet hos sine kunder Slik skaper etaten uføretrygdede:
http://bit.ly/eOMfax
– belyste jeg blant annet at OPT – Oslo Produksjon og Tjenester, 06.01.2011 – mottok kvalitetssertifisering (Equass).
«En fin bekreftelse på at vi har høy kvalitet i alt vi gjør!” – skrev de selv på sin FB-side!
http://bit.ly/mAq2Ru
Som dere vil se, er artikkelen nå fjernet!
Annen person som varslet Navledelsen om at hun ikke godtok – etter å som jeg ha fullført høyere utdannelse at hun ble tilbudt et kurs i CV-skriving og at hun hadde opplevd – som meg- at saksbehandler oppfordret henne til å uføretrygde seg, fikk derimot arbeid i Etaten hos selveste Navdirektøren
Etterpå fikk hun jobb som rådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Arbeidstilsynet tok kontakt og ba henne holde foredrag, og hun ble intervjuet av NRK – både i TV og radio.
«Rett til å klage» – Jeg tror ikke det!
Les utdyping av påstand i bloggposten
Navdirektør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd
http://bit.ly/c4jHqu
(Samt hva det videre myndighetsmisbruket angikk, da de sendte meg rett over på sosialen):
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
Herunder viser jeg til debatten tidligere Rådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet Kristin Floer startet på Nye Meninger 09.01.2012, hvor jeg gikk inn og spurte om hennes syn på at Navdirektøren hadde bedrevet forskjellsbehandling mellom henne og meg:
Arbeid for alle?
Floer svarte meg ikke, men Heidi Stakset oppklarte “mysteriet” grundig.
Jeg siterer hennes svar i sin helhet:
Slu strategi
Forskjellsbehandlingen skyldes at Navdirektør Tor Saglie brukte Kristin Floer til å skape mediaoppmerksomhet rundt seg selv og sin etat. Hun hadde gått ut i mediene, og dermed kunne han følge opp- via mediene.
Omdømme har alt å si.
Når det kommer en til- Jeanine Horntvedt- som også er høyt utdannet- er hun uinteresssant.  
Navdirektøren kan ikke gjøre mediestuntet to ganger.

ABEGRI

Kristin Floer ble brukt  for  Navdirektørens omdømme. 
Dette er ledernes- og politikerens taktikk for å holde på makten og posisjonene.
Statsministeren har fått krass kritikk for sin brutale håndtering av den suicidale asylsøkeren Aaron- via tre-fire innlegg i Dagsavisa. Statsministerens stunt er å fremme  kritikk av Tyrkias behandling av journalister.
Slik fremstiller statsministeren seg selv som en ridder for de fengslede journalistene, alt mens han selv fratar en syk asylsøker behandling og kaster han i en mørk fangecelle på Trandum- i isolat- før han overgir han til sine fiender som fengsler han ved ankomst.
http://bit.ly/xQH8u2
I februar 2010 sendte angivelig ikke ledelsen i Nav høyt utdannede mennesker til bedrifter for psykisk utviklingshemmede lenger:
Knekker jobbkoden for høyt utdannede høyt utdannede sliter i ledighetskøen. BI og Nav tok opp kampen i fellesskap.
http://bit.ly/asGa7M
Til kamp mot ledighet Høyere utdannede sliter med å få jobb. Det skal BI og Nav i fellesskap gjøre noe med.
http://bit.ly/aQCWsd
Hva som skjedde etter at den falske Rapporten ble skrevet:
ABAKT
Sosialkontorets projisering  Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen
http://bit.ly/AuljKL
Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede
http://bit.ly/eOMfax
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
08.06.2013: Nav Sosial – Lydopptak til politiker
http://t.co/KHJqn192FB
NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2012 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!
http://t.co/3Dx7zKDWNy
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:
http://t.co/gVxiWvwDEu
Lydopptak av grove gjengjeldelser etter varsling, stanset. Nav og OPT:
http://t.co/mPjzdKHski
14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser 
http://bit.ly/WoBmZ7
13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.  
http://t.co/9p5HXIZ6Sd
04-07.2013 – Fylkesmannen: Vi har ikke mandat til å behandle brudd på taushetsplikt!
http://t.co/CjLZAnGTwz
22.02.2014 – Journaliststandens tabuemne
http://bit.ly/1bwnk1a
22.02.2014 – Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
Dette er hva journalistene ikke ønsker å opplyse almennheten om:
http://t.co/3poMZUDgVE
26.01.2014 – Til Arbeidsminister Robert Eriksson
Jeg skal dø lenge før tiden fordi jeg på snart 6. året – (og uforskyldt) er mottaker av minste sosialhjelps norm med alvorlige sykdommer i bunn. Det bekymrer meg stort, for jeg har barn!
Og ingen hjelp er det å få – tvert i mot.
Jeg er en varsler: (…)
http://bit.ly/1e7wos2

ABAAAAV

Hvem skal kontrollere kontrolløren?
http://bit.ly/Nm3M2q
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
Nav og Arbeidsministerens konsekvente ignorering av mangeårig åpenlys sosialkriminalitet
http://bit.ly/La5XGL
Strategi for oppfølging av brukere i NAV, og Kompetanse i NAV- kontoret – Overordnede prinsipper og føringer
http://bit.ly/pjTyqQ
Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
En av år 2012 viktigste kronikker
http://bit.ly/Vl9cdv
abone_brekke
Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Én kommentar på “Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.

  1. Tilbaketråkk: Listen over alle bloggposter: | Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

oktober 2011
M T O T F L S
« sep   nov »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: