Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Min far var yrkesbefal, og på kompanibildene står han rett under H.M. Kong Haakon.


AFYLKES

Olav Horntvedt
har tjenestegjort i Rikets Krigsmakt
utenfor Norge i
millitære avdelinger i Sverige
fra januar 44 til 7. mai 1945.
Norge takker Deg
for Din innsats i Frihetskampen
Olav
Forsvarssjef
(Daværende Kronprins Olav)
http://no.wikipedia.org/wiki/Forsvarssjefen
Horntvedt og Krane – Vår slekt
http://bit.ly/l14hPs

abhaakon

H.M Kongens Garde – Pionertroppen 1946:
Her står pappa som den gang var Troppsjef Horntvedt, avbildet t/v rett under H.M Kongen (Haakon) sammen med resten av befalet – Kompanisjef Aasen, Gardesjef Petersson og Nestkommanderende Ruud – og resten av troppen står under dem igjen.
Pappa var yrkesbefal i Hæren, og ledet bl.a flere kompanier for mineryddinger etter krigen.
Han var den som aldri mistet en eneste mann under oppdragene.
Offiser: «Millitær tjenestemann som utleder sin makt direkte fra en suveren myndighet. Offiserer er bemyndiget til å benytte dødelig makt for å fullbyrde lovlige ordre fra sin regjering, enten direkte eller gjennom ordre til menige personer»
«Det norske forsvaret besto av et ganske begrenset antall offiserer før krigen.
En Kapteins grad tilsvarte gjerne Oberst i dag.
Kaptein, er den høyeste Kompanioffisersgrad i Hæren».
http://bit.ly/iH7WTK
http://no.wikipedia.org/wiki/Befal
http://no.wikipedia.org/wiki/Kaptein_%28grad%29
Millitære grader i hæren i offisersklassen startet med Fenrik, og gikk oppover til Generalfeltmarskalk.
Min far rakk her til Kapteins grad før han døde etter kreftsykdom i 1965.
Kisten ble båret ut fra Ullevål ved æresvakt.
Jeg ble veldig glad da jeg fant disse skattene gjemt og glemt i et skap hos mamma like før jul.
Der hadde de ligget i over 60 år…

Ingeniørregimentet Oslo, den 19 desember 1946
jnr. 94/46 M.
Tjenestelig uttalelse.
Fenrik Olav Horntvedt, født 8/1-1924.
Rekruttskole, Färna, Sverige 15/1-12/4-1944.
Pionerbefalskurs, Voxna, Sverige 13/4-31/7-1944.
(nr.23 av 63 uteksaminerte)
Beskikket til korporal 1/8-1944.
Lagfører, Pioneravd., Voxna 1/8-3110-1944
Nesttroppsjef »                           » 1/11-44-8/1-45.
             »                     » pi.troppen/Feltbatj. V 9/1-30/5-1945.
Beskikket til utskrevet sersjant 1/4-1945
Troppsjef, pi.-troppen/Feltbatj. V 1/6-31/10-1945.
Midlertidig beskikket til  fenrik 1/8-1945, som følge av at troppsjefen ble drept (…)
Begge undertegnede har førstehånds kjennskap til fenrik Horntvedt fra hans opphold på Voxna, Sverige.
Fenriken er tjenestevillig, arbeidssom og rolig.
Han er høflig og behagelig i sin opptreden.
Han er meget brukbar som detaljinstruktør i minetjeneste, sperringer, sprengning o.l.
Kaare Vennerød (sign)
-Oberst –
B. Stensland (sign)
-kaptein-
Bildet under: Pappa med Gardekompaniet i Logen 1956
Han sitter til venstre for skiltet med bart og briller, i uniform.
ABEPAPPA
ATTEST
Fenrik Olav Horntvedt har siden 1947, vesentlig medvirket ved utförelse av en rekke tekniske arbeider i Husebyleiren, således prosjektering, tegning, beskrivelse og kalkulasjon vedr. eksempelvis kinobygg, gymnastikksal, bad, idrettsplass m.v. Likeledes har han medvirket ved det ganske omfattende vedlikeholdsarbeidet i leiren.
Distriktsingeniören har fått det inntrykk at fenrik Horntvedt har vist stor energi og dyktighet i disse tekniske arbeider.
Forsvarets distriktsingeniør Viken. Oslo den 10. juli 1953.
O. Jyssum (sign)
major.
IMG_7211
I dag 4 mars 2012 setter jeg inn  fra to aviser vedrørende pappas bortgang som jeg nylig fant:
Dødsfall
Kaptein Olav Horntvedt som ble gravlagt i Tromsø mandag hadde sterk tilknytning til Tromsø gjennom giftemål og gjennom mange venner og kjente.
Han var en av befalsmennene som kom fra Sverige til Tromsø i maidagene 1945 og har seinere regnet Tromsø som «sin by» til tross for at han bodde i Oslo der han det meste av tida etter 1946 tjenestegjorde i Garden.
Horntvedt var en drivende arbeidskraft, og i tillegg til sitt daglige yrke, rakk han å utdanne seg til bedriftsøkonom og byggmester (Arkitekt er uteglemt her)
Da sykdommen slo ham ned, var han innstilt på å flytte til Tromsø (Nei det var han ikke, han hadde akkurat både tegnet og laget modellen til et nytt hus som han skulle bygge her i Oslo)
Olav Horntvedt var en lun og humoristisk kar som hadde lett for å vinne venner, alltid hjelpsom og hyggelig.
Han vil bli saknet av mange som sterkt beklager hans tidlige bortgang, bare 41 år gammel.

***************************************************************************************

Begravelse
(Kaptein) Olav Horntvedt ble under stor deltakelse av slekt, venner og kolleger begravet fra Kapellet forleden.
Kisten bar en mengde signerte kranser og var plassert mellom kransene, levende blomster og tendte lys.

ATOMBERGAN

Fru Bodil Bergan (mammas kusine, gift med professor og overlege Tom Bergan (bildet)
http://tidsskriftet.no/article/383787/
åpnet minnestunden med «Arie» av Bendel hvoretter sørgeskaren sang «O bli hos meg».
Marineprest Ingebrigtsen forrettet og talte ut over ordene «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader» og sa bl.a.
«Vi er i dag samlet ved Olav Horntvedts båre.
Han ble bare 41 år gammel.
I 1944 flyktet han til Sverige som sersjant.
Etter hjemkomsten tjenestegjorde han i H.M. Kongens Garde og var nå avansert til løytnant.
Han var et arbeidsjern og hadde mange gode venner som nå vil savne hans bortgang (…)
Han kjempet trofast og tålmodig mot sykdommen i halvannet år, (feil, han lå syk i tre år) som til slutt brøt ham ned. Slik skulle vi altså møte ham.
Det er tungt for hans kjære, hans hustru og lille datter og slekt og venner her i Tromsø.
Vi sier: Herren gav, Herren tok, Herrens navn være lovet.
Etter den dypt følte og vakkert framførte talen, sang sørgeskaren, «Blott en dag».
Fra hustruen og lille Jeanine ble der ved presten nedlagt en vakker krans med inderlig takk til ektefelle og far for den tiden de fikk sammen.
Fra mor og bror (Nora og Karl Horntvedt) var det også en en krans med inderlig takk til sønn og bror.
Også en krans fra svigerforeldrene med takk og farvel (Borghild og Ragnvald Krane)
Det var krans fra Hæren (…) «Takk for trofast og pålitelig utført arbeide. I dyp takknemlighet sier vi Fred over ditt minne»
Major Herman Skutle med frue Eva, samt Major Reidar Blyberg med frue Tordis, var mamma og pappas næreste omgangsvenner.
Vi har noen flotte bilder av dem fra selskap i et av husene pappa bygget.

ASLOTTET

Major Skutles nekrolog fra avis:
(…) Skutle var kompanisjef i Garden fra den ble gjenopprettet i 1945. Først som sjef for 3. geværkompani, senere som sjef for stabskompaniet. I 1969 ble han beordret som plassmajor på Akershus festning.
I løpet av disse 23 år ble han en institusjon i Garden.
Skutle førte æreskompaniet i kronprinsesse Märthas gravferd og ved kong Haakons bisettelse.
http://bit.ly/HdLtbJ
http://bit.ly/HdrBSj
Han ledsaget kong Olav på signingsferden til Trondheim.
Videre hadde han ansvaret for det millitære innslag ved kronprins Haralds bryllup.
Skutle var vossing. Han fikk sin soldatutdannelse på Hvalsmoen som ingeniørsoldat i 1927.
I 1940 var han på hvalfangst og meldte seg raskt til tjeneste i Storbrittania.
Skutle gikk en rekke kurser og ble utskrevet kaptein 1. mai 1945.
Han ble konstituert som kaptein i 1948 og utnevnt til major i 1965.
Han gikk av i 1970.
Skutle var blant de norske commandos som ble satt inn i landgangsoperasjonen på Walcheren.
Skutle innehadde en rekke dekorasjoner, bl.a Krigsmedaljen og Deltagermedaljen.
Han var Member of the Royal Victoran Cross og innehadde France and Germany Star» – samt Star and Defence Medal.
Klipp fra annen avisartikkel fra 20.02.1970:
(…) Det er en kjent sak at Kong Haakon sate meget stor pris på Herman Skutle (…) Major Skutle var en stram og flott kompanisjef. Han satte ekstra pris på å være i Kongens Garde, som jo er en eliteavdeling hvor bare stridende A G + slipper inn (…)

AMILITARSERCICEMEN

Utdrag fra
Gardens Historie etter krigen.
Av Gardist Stian Jenssen.
Gardistene regner det for en ære å holde vakt om Kongen og vil gjerne gi uttrykk for sin følelse av takknemlighet over hva Hans Majestet har gjort for og betyr for land og folk.’’1
Slik uttalte daværende Gardesjef Petersson seg i forbindelse med Gardens gjenopprettelse etter krigen.
I enhver historie som spenner seg over det 20 århundre vil den andre verdenskrig stå som et sentralt og definerende skille, så også for Garden. Som en av få norske militære avdelinger var Garden aktivt involvert i de hektiske aprildagene 1940.2
Totalt falt 94 Gardister under den andre verdenskrig.3 Den andre verdenskrig står derfor som en monumental hendelse i Gardens historie. Ikke bare fordi det var første og hittil eneste gang Garden var i krig, eller fordi et stor antall Gardister falt, men kanskje først og fremst fordi man fikk bevist i 1940 at man var oppdraget verdig.
Garden var mer enn en vakt og parade avdeling og hadde bestått den ultimate prøvelsen i felt.
Man hadde lyktes i å beskytte Kongen i krig. Bragden ble ikke gjort mindre spesiell av at det var nettopp Kong Haakon som var den nasjonale samlende kraft, symbolet på det frie Norge, under den andre verdenskrig.
Det var derfor med en viss ærefrykt at monumentet over de falne Gardister ble avduket av Kong Haakon den 24 Juni 1948. Selv om Garden da var gjenopprettet og i full operativ stand, og kongen uttalte at ‘minnet om vår trengsels tid allerede er begynt å blekne’4 så står 24 juni som et klart symbolsk skille mellom den nye og den gamle Garde.
Gardesjef Petersson uttalte at ‘vår gjeld til dem som ved denne anledning ga det beste de hadde å gi kan aldri bli gjort opp. Det har siden frigjøringen vært helt på det rene at det først og fremst sto opptil Garden å bevitne dem denne heder, og vi har ansette det for å være maktpåliggende for oss, at vi ikke har kunnet regne med å være kommet ordentlig i gang igjen etter krigen før vi hadde fått vist i ord og gjerning hva vi skyldte dem.
De har føyd et ærefult blad til Gardens historie, og deres minne vil for all fremtid bli vernet om av kommende generasjoner som det dyrebareste vi har».
http://bit.ly/fLFUOd
Så oppdager jeg plutselig at overnevnte kronikk er slettet fra alle søkemonitorer.
Unødvendig!
Men når jeg ved Google søk forsøkte å finne kroniken, kom jeg over en annen tale som jeg gjengir utdrag fra her:

ABILLIT

Gardisten Nr. 4 2006 – Page 6:
(…) Ved kongelig resolusjon av 6. mai 1856, ble det derfor bestemt at et infanterikompani av frivillige skulle innkommanderes til Stockholm som Hans Majestets Norske Garde.
I 1888 ble Garden overført til Kristiania, og etter unions-oppløsningen i 1905 fikk avdelingen navnet HM Kongens Garde, samtidig som det opprinnelige kompaniet ble til en hel bataljon.
Og med den dramatiske nedbyggingen av forsvaret som fant sted i 1920 og 30 årene ble også avdelingens rent militære betydning større.
I 1940 deltok Garden i flere kamphandlinger, blant annet ved Midtskogen, hvor tyskerne ble hindret i å nå frem til kongen og regjeringen på Elverum.
La meg i den forbindelse få lov å fortelle om hva jeg opplevde den 10. april 1990, da vi markerte 50-års-jubileet for aprildagene i 1940.
Som Forsvarsminister hadde jeg den ære å få følge Kong Olav, først til Nybergsund, og så til Elverum der Kongen talte.
På veien tilbake var det lagt inn en bekransning ved minnestøtten på Midtskogen, der forsvarsministeren var den plan- lagte taler.
Men da jeg var ferdig ba Kong Olav om å få mikrofonen og holdt et svært engasjert innlegg der han understreket betydningen av gardistenes og de frivilliges innsats.
Han fremhevet sterkt hvilken betydning det hadde for norsk historie og for Kongen og Kronprinsen at tyskerne ble stoppet der og da!
Et uforglemmelig minne!
Egne gardister som liv – og æres- vakter for fyrstelige personer, har i sannhet en lang historie, med mange spennende beretninger, fra Alexander den store og framover.
Opprinnelig var de små vaktstyrker, som litt om litt vokste seg til sterke enheter.
Dette var utvalgte folk med helt spesielle uniformer og var alltid å betrakte som elitesoldater (…)
http://bit.ly/Twdktz

ABGARDEN

4. Gardekompani 3-5-1955 – 15-5-1956
Pappa står i andre rekke under H.M. Kong Haakon, nummer tre fra høyre. Den gang Løytnant Horntvedt:
Kaptein i forsvaret
Kaptein er ei offisersgrad som blir brukt i det meste av verda.
I forsvaret i dei fleste land er kaptein den høgaste kompanioffisersgrada, og historisk har ein kaptein altså vore leiar for eit kompani.
Tittelen blir for det meste brukt i landbasert forsvar (hæren), men i nokre land også i luftvåpenet og marinen (…)
Ordet kaptein kjem frå fransk «fører» (av latin capitaneus «leiar, sjef», av caput, «hovud»). Det tilsvarar den tyske tittelen Hauptmann.
I Noreg blir grada kaptein brukt i hæren og luftforsvaret, og er offisersgrada mellom løytnant og major (…)
Hærordninga av 1. januar 1977 gjorde at dei eldste av dei gamle stabssersjantane fekk kapteins grad.
Graden kapteins har symbolet tre stjerner.
http://nn.wikipedia.org/wiki/Kaptein_i_forsvaret

Da mamma og pappa giftet seg og flyttet til Oslo, bodde de hos operasanger Bye (faren til Erik Bye) til pappa fikk bygget ferdig deres første hus.
En gang han var vaktkommandør på Skaugum og mamma var der på besøk, kom Kong Olav (den gang kronprins Olav) ned personlig med melk og kaker til dem i vakthuset sammen med barna Astrid, Ragnhild og Harald.

Akershus festning, festningsplassen, H.M. Kongens Garde, uniform, hest, kommandantboligen
Datering
1925
Kunngjøring fra Det Kgl. Slott. Oslo.
25 november 1955

AIngv Smith-Kielland

Fra
H.M. Kongens Hoffmarskalk
Herr løytnant O. Horntvedt.
I anledning av H.M. Kongens 50- års regjerings-jubileum har Hans Majestet tildelt Dem sin jubileums-medalje, som oversendes hermed.
Medaljen bæres efter Kroningsmedaljen.
Ærbødigst
Ingv. Smith – Kielland.
Om Ingvald Maryllus Emil Smith-Kielland (utdrag):
(…) 1949 kammerherre og hoffmarskalk hos kong Haakon VII. 1955 -65 hoffsjef. Utmerket seg som langrennsløper for skiklubben Trym. Formann i Norges Skiforbund 1934 – 36, generalsekretær i Det internasjonale skiforbundet (FIS), 1933 – 36.
Kommandør med stjerne av St. Olavs Orden. Kommandør Bulgarias Alexanderorden, den danske Dannebrogsorden, Polonia Restituta orden, K.Br.K.O., Offiser av den portugisiske Christusorden, Ridder av den franske æreslegion, R.S.S.O., Ridder av den spanske Carlos IIIs orden, Haakon VIIs minnemedalje, Haakon VIIs jubileumsmedalje, Haakon VIIs 70 års medalje, Idrettsmerket i gull, Christian Xs frihetsmedalje, tildelt den olympiske ærestittel av 1. klasse.
http://bit.ly/YQQ5t6

abaksj

Jeg fant også en avisartikkel fra 8. mai 1940 (min fødselsdag forøvrig) der Smith-Kielland ble nevnt:
«Med saks gjennom dagspressen»
http://bit.ly/lbac9y
Så fant jeg invitasjonen pappa fikk til H.M. Kongens gardes 100 års jubileum. Gøy!

ACROWN

Festmiddag
15. november 1956
Meny
Kold Laks m/fløtepepperrot
Kalvestek m/grønnsaker
Is m/frukter
Kaffe avec
VINE:
Bordeaux Blanc
Medoc
Amontillado
Pils – Farris
Pjolter
Ved siden av å være yrkesbefal, var pappa bedriftsøkonom, byggmester og arkitekt, og tegnet og bygde selv blant annet to av de tre eneboligene han og mamma bodde i på Bekkestua, i Bærum og på Nordstrand samt svømmebassenget i Husebyleiren i Kongens Garde.
Her er bilder fra et av husene han bygget til seg og mamma på 50 tallet på Bekkestua.
Akkurat slik så det ut når vi besøkte nåværende eiere i august 2010, som i 1950. Det var mamma som laget muren på huset:

Kong Haakon VII (1872-1957) ankommer Norge med skip fra København 25. november 1905 med sønnen kronprins Olav (seinere kong Olav) på armen. Statsminister Christian Michelsen ønsker den nye kongen velkommen:

Daværende prins Carl og prins Alexander, senere kong Haakon og kronprins Olav av Norge. Udatert foto, tatt før 1905:

Kong Haakon 25. november 1905 sammen med sin kone Maud og deres sønn Alexander, som ble gitt navnet Olav:

Prinsessene Ragnhild og Astrid vinker til folket fra Stiftsgården i Trondheim etter signingen av kong Olav i Nidarosdomen i juni 1958. Kong Olav står til venstre, mens kronprins Harald står til høyre:

Haakon 7
«I det okkuperte Norge økte kongens popularitet etter hvert som hjemmefronten vokste. Det ble stadig klarere at de allierte ville vinne krigen, og flere og flere kom til at kongen og regjeringen hadde valgt rett i 1940. Kongens monogram “H 7” ble et symbol som ble brukt overalt i illegal sammenheng og malt og tegnet på de forskjelligste steder. Arnulf Øverlands og Nordahl Griegs kongedikt ble kjent og sitert under hånden, kongesangen ble sunget som aldri før i lukkede forsamlinger, og folk lyttet til kongens taler over London radio eller leste dem i illegale skrifter.»
http://nbl.snl.no/Haakon_7/utdypning
Haakon den Gode
Tre vinduer lyste matt
i den mørke slottsfasaden.
Vi sto der og stirret op
mot den våknende vindusraden.
Hvad var det, vi ventet på?
– At lyset skulle slukkes,
som når et øie lukkes?
Nogen tok til å gå.
Det knaste i bakkens grus.
Så stille var det
nedenfor kongens hus.
    * * *
Han døde inatt.
Han var den beste konge,
Norge har hatt.
    * * *
Han kom til oss, da vi trengte en
å samles om.
da landet var uten konge.
Kongen kom.
I klassekampens tid
stod vi på sprang mot hinannen.
Da var han i stillhet mannen
som hindret strid.
Vi merket, hvor fast han stod,
lydig mot lov og regler,
men `og den myndige megler:
Her skal ikke flyte blod!
Vi følte ham som en far,
vi kunde stole på.
Og det var det, han var.
Rådløst var kongens råd
i Hamar og Nybergsund.
Han måtte svare for oss
i nødens stund.
Han visste, at nazi-løfter
var lite verd,
og den som vil verge sin frihet,
må bære sverd.
Sende de unge i døden
så dårlig væpnet, så svake,
det kunde han ikke.  Men bøiet vi oss,
da måtte han tre tilbake.
Hans avslag reddet vår ære.
Han bar vårt nederlag.
Det måtte nogen bære,
fem år, hver blodig dag.
Et gammelt faderhjerte,
det kjenner angst og ve;
men til siste stund er det fylt av tro
på slekter, han ikke får se.
Måtte hans blikk, det klare,
følge vår vei,
slik at vi vet å svare,
om atter en gang i fare,
et fast og rolig nei!
    * * *
Vår konge, den gode, gamle,
blir båret ut fra sin borg.
Ennù en gang skal han samle
sitt folk  –  i sorg.
Nu hviler han sitt hode
fra tankene  på vårt gavn.
Og han var Haakon den Gode,
velsignet være hans navn !
                                                                                                 ARNULF ØVERLAND
17.08.2001: Invitert til tronen
Dronning Maud og kong Haakon trodde de skulle leve et tilbaketrukket liv i København da de giftet seg. Men så ble de spurt om de ville regjere i Norge.
http://www.dagbladet.no/nyheter/2001/08/17/275272.html

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEKong_Haakons_hjemkomst,_7._juni_1945,_Hjemme_igjen_på_Oslo_slott,_Oslo_Museum,_OB.F12570u_-_Crop

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEKONGEFAM
 ACLAIR
Vi er i slekt med den Sinclair som bygget Rosslyn Chapel!
John Williamson Sinclair var min 14. oldefar.
Broren hans – Henry Sinclair, 1st Earl of Orkney, er således min femtende grandonkel.
Grandonkels sønn var Henry Sinclair, 2nd Earl of Orkney – min første fetter, 15. times removed.
Hans sønn: Sir William Sinclair, 1st Earl of Caithness – er min andre fetter, 14. times removed.
Sistnevnte, bygget Rosslyn Chapel, som også er kjent fra Dan Browns – Da Vinci-Koden: (…)
http://bit.ly/1QPtWsF
Horntvedt og Krane – Vår slekt
http://bit.ly/l14hPs
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

2 kommentarer på “Min far var yrkesbefal, og på kompanibildene står han rett under H.M. Kong Haakon.

  1. Tilbaketråkk: Om meg; Bakgrunn og historie. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  2. Tilbaketråkk: Informasjonen som knebles i det offentlige rom. (Bloggvalget og oversikt over alle mine blogger); « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2010
M T O T F L S
« feb   apr »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: