Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket.


bern,_switzerland

Dette innlegget belyser hvordan maktmisbruket fra Nav og OPT startet, via innholdsrik mailutveksling (eller helst varsling fra meg uten gehør) til de ansvarlige i ledelsen. 
Les også følgende post som viser flere mail som har gått mellom meg, saksbehandlere og ledelsen i Nav:
NAVs ledelse ba om innspill, men knuser brukere som påpeker misligheter. Tapet møtereferat fra grove represalier
http://bit.ly/NntOy
VEDLEGG 6: OM RETTSSIKKERHET 
”Samarbeid og informasjonsutveksling mellom Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten – rettslige muligheter og begrensninger” 4.  Særlig om «myndighetsmisbruk»
  • Forholdmessighetsprinsippet: Forvaltningen bør bare bruke sin skjønnsmessige kompetanse der det er nødvendig, og bare der de samlede fordeler oppveier ulempene.
http://bit.ly/ddlLVD

 

 
Andre innlegg som også belyser forholdene godt;
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken.
http://bit.ly/aPvIGw
Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff.
http://bit.ly/dmtf1N

Samtlige møter med Nav og deres samarbeidspartner OPT er tatt opp på bånd.
Her vises tapet referat fra tre av møtene der jeg ble utsatt for grov sjikane og gjengjeldelser fra flere ansatte i etatene, på bakgrunn av min varsling til ledelsen i Nav;
http://bit.ly/d0Ms37
http://bit.ly/dls5B3
http://bit.ly/a0wCb1
Referatene ble opprinnelig vist i artikkelserien jeg startet på Aftenposten Debatt i mars 2008: Toppledelsen i Nav tier i hjel overgrepssak – der forumet ble lukket for godt etter 22. juli! (uvirksomme linker):
http://bit.ly/9exn3J
http://bit.ly/a1v36v
http://bit.ly/d0lEKU
Dette belyses som en siste utvei, for å understreke den totale ugjennomtrengeligheten som i alle disse årene har hersket i min sak, og hvordan store unnlatelser, vilkårlighet og lovbrudd fra flere samkjørte aktører i den offentlige tjeneste har blitt tiet i hjel og lagt fullstendig lokk på.
Jeg har fått nok etter å ha tatt saken hele runden ad riktige klageveier, til og med til politi Sivilombudsmann og Statsadvokat – uten gehør.

 


Når samtlige «ansvarlige» jeg har bønnfalt om hjelp ad riktige klageadganger i etaten rotter seg sammen og utøver et bevisst, langsiktig og massivt maktmisbruk mot et enslig individ som er syk og har funksjonshemminger, samt dekker hverandre, tvinger, manipulerer og underslår både informasjon og adekvat hjelp, og til slutt fremsetter falsk forklaring på meg for å kvitte seg med «brysom bruker» når alle deres «strategier» ikke får meg til frivillig å forlate «tiltaket», da er det faktisk ingen annen vei tilbake enn å offentliggjøre hele skrekkveldet!
Hele denne Kafka- prosessen startet, da jeg spurte Fylkesdirektør for NAV Oslo, Torild Lien Utvik om hun kunne være så snill å skjære gjennom saksbehandlers avslag som jeg dokumenterte at ikke var blitt fattet på forsvarlig grunnlag,  om jeg kunne være så snill å bli innvilget et par datakurs i InDesign og Photoshop i tillegg til min utdannelse slik at jeg ville ha en synlig og funksjonell sammensatt jobbkompetanse og tilby fremtidige arbeidsgivere fordi jeg hadde funksjonshemminger, og hadde vært ute av arbeidslivet på grunn av mange års sykdom.
Således kunne jeg arbeide hjemmefra de dagene jeg ikke klarte å stille på arbeid, slik at jeg kunne føle meg kompetent, og unngå å påføre arbeidsgiver ekstra belastninger ved sykefravær.
Hun kunne ikke det.
Det vil si – hun svarte meg aldri selv, men fikk saksbehandlere til å avslå alle mine søknader om bistand.
Denne Nav-direktøren for Osloregionen gikk senere av, og i posten linket til under, kan leses hva flere ansatte i etaten hadde og si om det:
NAV: “Ingen ønsker å stå fram grunnet frykt for represalier fra ledelsen”.
http://bit.ly/AFuBO
Utdrag fra annen persons opplevelser med unnfallenhet fra Utvik:
Politiker Ivar Johansens blogg 13.05.2008 – NAV – Krevende for den med hjelpebehov
Jeg har 2 ganger gitt topplederen for NAV i Oslo – Torild Lien Utvik – mulighet til å gripe inn i saken. Først ved mail av 7. mai 2007, hvor NAV gjennom dette fikk mulighet til å rette opp saksbehandlingsfeilene før Trygderetten måtte behandle saken. Den mulighet ble ikke benyttet.
http://bit.ly/PCUl2d

 

Her vises et lite utdrag fra korrespondanse som aldri tidligere er vist i sak, samt tapet møtereferat med NAV Nordstrand Arbeid av 29.04.2008
Til Fylkesdirektør for Oslo, Torild Lien Utvik
Oslo 10.08.2007
(…) Avslaget fra (saksbehandler Hans Per Hem), vil få omfattende og ødeleggende konsekvenser for meg.
Jeg ber Dem derfor om å skjære igjennom, og være så snill å lese min omtalte søknad/klage når De er tilbake fra ferie mandag 13.08.2007, for jeg kan ikke tro at ledelsen i NAV velger å håndtere en slik forferdelig sak på en så slett måte.
Jeg må bare undre hvordan andre mennesker som er under utdanning eller i jobbsøk hos NAV blir møtt, og de konsekvensene som rammer både disse og derav samfunnet, i møtet med eventuelle uegnede saksbehandlere uten innsikt i eller forståelse for den enkleste form for kommunikasjon.
Jeg er fullstendig overbevist om, at når jeg orker å arbeide så hardt med å nå frem med velbegrunnede og dokumenterte forslag til videre tiltak og hjelp fra NAV – og resultatet av dette kun er videre overgrep og avslag, så aner man ikke engang rekkevidden av konsekvensene dette må få for alle de andre som ikke orker å ha den tilleggsbelastningen det er å føre en klage!
Det som har tatt plass her, vet jeg at ikke er et enkeltstående tilfelle.
Jeg ber altså om Deres hjelp til å kunne skjære igjennom og ta tak i det som har skjedd så langt i min sak, og gjøre det som trengs for at jeg ikke skal lide mer i dette hittil svært tungrodde systemet.  Jeg vil altså ha Advokat til å bistå meg videre i denne saken, noe jeg finner helt absurd at jeg skulle trenge, i min fra før av svært vanskelige livssituasjon kjent til fulle av NAV!
Jeg limer videre inn e- mailen jeg sendte Hem i går, og ber Dem være så snill å lese denne også, og ta med i Deres vurdering av saken som helhet;

 

Til saksbehandler Hans- Per Hem
Oslo 09.08.2007
De ga meg altså ingen respons på mitt brev til Dere av 12.07.2007 før nå, og da først etter påtrykk fra ledelsen i NAV som jeg hadde skrevet til og klaget på vedrørende dette. De sa da De ringte meg i går, at møtet tidligst kunne foregå min eksamensdag 17.08.2007, som De også tilkjennega at De visste om, (skjønt møtet skulle foregå tidligere på dagen samme dag som eksamen)
(Dette var til alt overmål avsluttende eksamen til bachelorgrad i Kultur- og samfunnsfag som jeg tok ved Universitetet)!
Jeg fremhevet videre sterkt i telefonsamtalen med Dem, NAVS Parole om Arbeidsmarkedstiltak. Her opplyses det:
”Man har rett på kurs som tilpasses den enkeltes behov for kvalifisering. Kombinasjoner av forskjellige tiltak og helhetstenkning, gir yrkeshemmede det de trenger for å komme ut i jobb”.
Anita Endahl som for øvrig har vært en svært ryddig, effektiv og imøtekommende saksbehandler så langt, svarte meg i telefonsamtale med henne 27.02.2006 på mitt spørsmål om det kunne være mulig for meg å t.o.m få støtte til å ta en Mastergrad etter fullført bachelor som var satt i den opprinnelige handlingsplanen, dette:
”Ja, det er muligheter for at du kan få dette innvilget på grunn av gyldig grunn som sykdom over flere år, som har fratatt deg arbeidsmuligheter og jobberfaring”.
Videre ønsker jeg å fremheve Sosialleder Wivi- Ann Bamrud sine uttalelser til LO- Magasinet Aktuell i november 2006 under overskriften Fokus på kasteballer”:
For å ha brukeren i fokus, har vi satt ned fire tverrfaglige team som går igjennom sakene. Det er ikke lov å avslå ytelser til bruker før det er diskutert i teamet, understreker hun”.

ABOV

Mitt spørsmål til Dem vil da være:
Hvilke andre tverrfaglige team hadde De rukket å diskutere min søknad med, og komme frem til et altomfattende og enstemmig avslag vedrørende min søkte ytelse/støtte til videre (…) datakurs på de ca. 1 – 3  timene det tok fra De mottok gjenpart av min søknad over e- mail fra ledelsen i NAV 08.08.2007 og til De ringte meg samme dag?
Jeg ber Dem om å navngi disse personene, begrunnelsen deres for de enstemmige avslagene og hvilke team disse personene sitter i, fordi gangen i dette virker meget søkt og underlig på meg.
Jeg må få lov til å tilkjennegi min sterke mistro til at hele denne saksgangen har tatt plass, og til at min søknad har gjennomgått en slik omfattende profesjonell vurdering – og det på så kort tid.
Jeg forsøkte i telefonsamtalen og kommunisere med Dem rundt avslagene De ga meg, og fremholdt at De måtte forklare meg ”logikken” i at jeg, som har kjempet så hardt, selv med (kjent for Dem og NAV) alvorlig sykdom og omfattende operasjoner i tillegg til bachelor- studiet mitt, skal få avslag på mitt høyeste og veldokumenterte, velbegrunnede og skriftlige ønske om å få lov til å ta de datakursene som jeg dokumenterer at vil kunne forbedre mine muligheter på arbeidsmarkedet betraktelig, og som jeg har jobbet hardt for å finne frem til at vil være det absolutt riktige for meg med min utdannelse.
Dette begrunner også Universitetet at de vil være, når man som jeg har en bachelor i Kultur og samfunnsfag for å kunne tilegne seg økt relevant jobbkompetanse! Dette viser jeg til i søknaden og presenterte der i tillegg for Dem, linken til denne uttalelsen fra Universitetet.

ALOGONAV

Jeg forklarte Dem også, at ”kun” en bachelor etter så mange års fravær i arbeidslivet uten ytterligere kurs, ikke ville gi meg gode muligheter på arbeidsmarkedet.
Det måtte en helhetstenkning til her.
Kommunikasjonen fra Deres side over alt dette var fraværende, og svaret De ga meg var fullstendig meningsløst og uakseptabelt!
De svarte konsekvent, og ut fra en hver vinkel jeg forsøkte å belyse dette på:
”Jeg ser det slik at du ikke trenger disse kursene”! ”Du skal i stedet få hjelp til å komme deg innenfor en IA- bedrift uten lønn! Du vil eventuelt motta lønn på sikt”!
Dette blir for dumt!
Jeg føler dette som et monumentalt overgrep og tilleggsbelastning, grunnet Deres omfattende viten om min totale livssituasjon!
Jeg er ikke interessert i å bli overkjørt ytterligere av subjektiviteten til saksbehandlere, hvis vurderinger ikke holder mål!
Jeg mener dette er en ubegavet, hårreisende og uprofesjonell måte å møte arbeidstakere på. Jeg er i tillegg den type menneske som jobber hardt for å nå mine mål, hvilket De også ser at er bevist i opplysninger i min søknad.
Derfor synes jeg at avslaget som i tillegg innbefatter Deres viten om de omfattende følgene og konsekvensene dette vedtaket får, som er (…) avskjæringen av mine videre ønsker om kurs som vil heve min jobb- kompetanse betraktelig og derav resultere i større valg- muligheter på arbeidsmarkedet, er hinsides min fatteevne. Jeg føler Deres totale avslag som et enormt overgrep (…)
Med hilsen
Jeanine

På denne klagen og alle spørsmålene jeg hadde stilt Hem i henhold til hva som ifølge NAVs paroler ville være forsvarlig saksbehandling og utredning av videre oppfølging som jeg hadde tilkjennegitt at var svært viktig for meg å motta i også tidligere innsendte mail, presterer han å sende meg følgende korte tilsvar;
Oslo 10.08.2007
Hei. Endahl har permisjon.
Jeg ble satt på denne saken av fungerende DA-sjef Azmat Butt, da det hastet å gi deg et svar. Avslaget på ønsket ditt ble tatt etter diskusjon mellom Butt og meg!
Jeg ble fullstendig satt ut, og sendte Utvik følgende mail;
11.08.2007 Til Fylkesdirektør Torild Lien Utvik
Klage på Saksbehandler Hans- Per Hem fortsetter
Herunder har jeg kopiert svaret fra Hem til meg i tilsvaret han sendte over e- mail til meg på min klage. Den såkalte ”redegjørelsen” i dette tilsvaret over måten han har håndtert min sak på før sitt avslag, finner jeg fullstendig uakseptabel.
Jeg ber Dem om å være så snill å ta tak i dette omgående, og delegere ansvaret for min videre handlingsplan til en annen saksbehandler øyeblikkelig, på det grunnlag av at Hem ikke har fulgt de riktige prosedyrene i NAVs forvaltning (beskrevet i tidligere mail) forut for sitt avslag (…)
Jeg finner Hems avslag helt absurd, også grunnet hans unnlatelse av å engang gå inn i og se helhetstenkningen rundt dette! I telefonsamtalen vi hadde, ga Hem meg en begrunnelse for sitt avslag som jeg glemte å ta med i foregående klager.
Han svarte også dette, på mitt spørsmål om hvorfor han ga meg avslag;
”DET ER FORDI AT DET DU SØKER OM, IKKE STÅR I DIN OPPRINNELIGE HANDLINGSPLAN! VI MÅ FØLGE DEN”!
Jeg trenger sikkert ikke kommentere denne inkompetansen overfor Dem, men føler at jeg ønsker å gjøre det med dette fra NAVs egne sider om Arbeidsmarkedstiltak:
”Navs tilbud om arbeidsmarkedstiltak er fleksibelt og kan tilpasses den enkeltes behov for kvalifisering og arbeidstrening.
Vi baserer tilbudet om arbeidsmarkedstiltak på individuell vurdering og kombinasjoner av forskjellige tiltak og helhetstenkning (…)
Jeg minner om både NAVs og Hems viten om mine (…) mange års sykdom.
Min (bachelor i Kultur- og samfunnsfag) er hittil det eneste jeg har å presentere for potensielle arbeidsgivere, og under denne alene, ligger heller ikke umiddelbar synlig jobbrelevans!

 

NAV og Hem har også bred kjennskap til min nedsatte funksjonsevne, og data- kursene Hem også avslo, ville ha vært med på å heve min livskvalitet og følelse av at jeg endelig kunne klare å fungere i et relevant yrke til fulle, ved at jeg med disse datakunnskapene sammen med min bachelor kunne ha fått oppleve mestring og et velfungerende liv.
Jeg kunne da i stor utstrekning ha valgt min arbeidstid selv, og jobbet med saker til forskjellige tider på døgnet selv om jeg følte meg så dårlig at jeg ikke klarte å gå ut av døra.
Jeg kunne altså hatt nettkontakt med arbeidsgiver(e), og gjort arbeidet hjemmefra og innenfor gitte frister i informasjons / konsulent og / eller research- arbeide / journalistikk, i stedet for å stille på jobb kl. 08.00 hver dag resten av livet.
Dette vil Dere forstå av mitt sykdomsbilde at er fullstendig ugjennomførbart, noe som igjen ville føre til at jeg ville oppleve meg selv som utilstrekkelig og inkompetent, og etter hvert gi opp helt.
Jeg har også, som kommer fram i CV Manpower, utdanning innenfor estetikk, form og farge (…).
Med Datakursene kunne jeg derfor også tilegnet meg kompetanse til å visualisere mine ideer og kunnskap, og gjøre de synlige for potensielle arbeidsgivere.
Vær så snill å endelig gi meg en saksbehandler som er i stand til å gjennomføre en helhetstenkning her.
Hems avslag om videreutdanning og kurs må derfor oppheves på grunn av alt nevnt i denne og tidligere klager, og omgjøres.
Vennlig hilsen
Jeanine

ABELPRA

Ingen respons ble gitt, men jeg fikk ny saksbehandler Ingrid Raab som – på Utviks vegne – igjen avslo min bønn til Utvik da jeg gikk inn med advokat.
Hun sendte meg rett til OPT (bedrift for psykisk utviklingshemmede) der jeg opplevde grov trakassering fra NB (Astrid Helle Kalland.
Resten er inngående beskrevet og linket til på hovedsiden i bloggen, og vist i et sammendrag i denne posten:
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Under, linkes til (tapet) møtereferat, fra 20.12.2007,der Ingrid Raab og fungerende Distriktsarbeidssjef June M. Fjeld innkaller meg til møte med dem i et brev med truende ordlyd, og fremsetter grove represalier over min klage på NBs trakassering av meg i OPT etter at jeg hadde gjort dette kjent for både NBs sjef og direktørene i NAV der jeg også ba om å få bytte tilrettelegger og komme over i et kvalitetssikret tiltak uten gehør.
Møtereferatene (Raab & Fjelds versjon samt min belysning av myndighetsmisbruket) står gjengitt et stykke nede i følgende post:
Direktør Saglie, LO, NTL *Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del 1.
http://bit.ly/cxAIYM
Hva gjelder det nøye koordinerte intrigemakeriet som de innklagede aktører utsatte meg for, vises dette etter de to første tapede møtereferatene i denne posten:
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP

aletter

Deretter mottar jeg på selveste julaften 2007 innkallelse fra innklaget aktør «NB» Astrid Ingeborg Helle Kalland i OPT, at jeg skal komme tilbake til henne!
(Les mer her):
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Jeg nekter, og sender Utvik og Saglie flere mail om at de må gripe inn.
De overser dette.
Jeg sender en mail til NB og ber henne utlevere meg alt som OPT har skrevet om meg så lenge jeg har vært i «tiltaket».
Her er svaret jeg mottar;

ABWPOSt

Vedrørende mailer sendt 31/12/07 og 2/1/08
Det vises til mailer du har sendt de siste dagene (…)
Når det gjelder retten til innsyn i interne dokumenter henvises det til Personopplysningsloven § 18 og 23. Disse dokumenter anses som til bruk for intern saksforberedelse og er kun til internt bruk i OPT».
Med hilsen
Oslo Produksjon & Tjenester AS
”NB”. Avdelingssjef Attføring.

ABWPOSt

02.01.2008 skriver jeg til NB;
1. nyttårsdag mottok jeg e-post fra Deres sjef, Direktør Trond Stenberg, som forklarte at han var på ferie, og at jeg skulle rette alt det jeg etterlyste hos ham til Dem. Det gjør jeg her (…)».
Det høres urimelig ut for meg at ingen dokumentasjon, ingen notater eller noe som helst er skrevet ned om meg, spesielt fordi jeg følte meg såpass trakassert av Dem at jeg opplyste om at klage ville bli sendt.
Er ikke De og OPT pålagt i loven å opplyse og rapportere om avvik når store avvik skjer, slik som opplevde og fremsatte utsagn fra meg om overgrep?
Slik jeg husker det fra vernepleien står det i loven at dette er pålagt.
Er det riktig å forstå Dem slik De forteller meg at absolutt ingen grep er foretatt fra Deres side, nedtegnet fra Dem eller fra Deres sjefer over dette og sendt noen som helst steder, ikke en gang opplyst skriftlig fra til NAV om?
Er ingen avviksrapport sendt?
Konkret svar ønskes på dette (…)
Her vises «svaret» jeg mottok, gjengitt fra tapede telefon- og møtesamtaler:
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1

 

Her er annet spørsmål jeg måtte stille flere ganger til flere aktører i OPT og purre på før de reagerte.
Når tilsvaret endelig kom, trodde jeg ikke mine egne øyne.
Det handler om et fiktivt jobbintervju som tok plass i OPT med to av lederne der, hyggelige nok, de ga meg masse ros, og en av dem (Wasshaug) sa til meg etter at det halvannen times lange «intervjuet» var over, at hadde dette vært på «riktig», så hadde han ansatt meg på dagen!
Dette var like før jeg innklaget deres kollega NB for trakassering.
Jeg skriver til NB i OPT og etterlyser referatet fra «intervjuet» som jeg spurte Wasshaug etter like før jeg dro den dagen, og som NB forsikret meg om at han ville skrive ned og gi meg litt senere;
(…) I tilknytning til det fiktive intervjuet jeg hadde med Wasshaug og Schulstock 01.11.2007, vil jeg for det første tro at disse følger de vanlige prosedyrene denne bedriften må inneha som er vanlig for alle andre bedrifter å rette seg etter, ved å lage et journalnotat (eller kalt noe annet) på meg i etterkant av det lange intervjuet.
Ellers ville jo det hele være meningsløst.
Dermed finnes det dokumenter allerede her, og jeg husker også at De fortalte meg at et sådan ville bli skrevet i etterkant.
Dokumentet / notatet skal blant annet inneholde redegjørelse for hvordan jeg ble oppfattet i det halvannen times lange intervjuet jeg var der, og si noe om for eksempel min styrke og eventuelle svakheter slik at jeg skal kunne benytte meg av denne kompetansen og kommentarene som der kommer frem underveis i mine jobbsøk.
De muntlige tilbakemeldingene til meg var mange, omfattende og utelukkende positive som De selv hørte (…)

AEQUASS-logo

Wasshaug svarer meg etterhvert;
Viser til e-post fra deg den 13.10.08 sendt meg via Tor Schulstock.
Den eneste kommentaren jeg har til dette er at vi var med på et fiktivt intervju for at du skulle trene deg i en intervjusituasjon.
Det er ikke skrevet noe referat fra ”intervjuet” og vi har derfor ikke noe å tilføye i denne saken.
Ha en god dag!
Med vennlig hilsen
Oslo Produksjon & Tjenester AS
Kjell Prytz Wasshaug
Personalsjef
Litt videre korrespondanse som fulgte litt inn i 2008 mellom meg og innklagede aktører i NAV og OPT;

 

Til Distriktsarbeidsssjef June M. Fjeld
Oslo 19.03.2008
Første person jeg i klagesak har varslet både OPT og NAV om at har begått overgrep mot meg, NB ved OPT, har våget å sende meg (enda en) innkallelse til møte 27.03.2008.
Her sier hun at det er De som står bak denne innkallelsen.
Hva er det som foregår?
Jeg krever at De omgående gir meg svar på følgende enkle spørsmål siden både De og Ingrid Raab også er innklaget i varsel om ytterligere grov trakassering av meg, samt utførte represalier på min varsling om overgrep, til NAVs toppledelse;
Hvem er det som har gitt Dem tillatelse til å (fortsette å) utføre denne ufattelige trakasseringen?
Da håper jeg at det står klart for Dem at jeg forlanger et navn på denne personen, og det umiddelbart over min e-post; (…)».
På bakgrunn av opplysninger gitt (som for lengst burde ha vært kjent for Dem), gjentar jeg enda en gang at jeg skal ikke tilbake til overgriperen (…)

27.03.2008 blir kopi av dette brevet sendt fylkesdirektør for NAV Oslo, Torild Lien Utvik og Tor Johan Saglie, med krav om en omgående orientering rundt hvordan de ville gripe denne saken an, og enda en bønn om å få bli overflyttet til kvalitetssikret foretak med egnet personell – Uten respons.
08.04.2008 mottar jeg tvert i mot og helt uanfektet enda et brev, denne gangen fra to av de innklagede aktørene Ingrid Raab og June M.Fjeld i NAV med informasjon om at et møte om meg, deriblant med min fastlege, vil bli avholdt 29.04.2009 uavhengig av min tilstedeværelse!
De avslutter med: «Oppfølging av din sak har hos NAV Oslo Sør Arbeid vil bli foretatt av saksbehandler Eirin Bjerke hos Nav Nordstrand Arbeid.
Ingrid Raab er nå fagansvarlig i bydel Østensjø, og siden hun nå er tilknyttet en annen bydel er det Eirin Bjerke som vil fungere som din hovedsaksbehandler.
Ingrid Raab vil imidlertid være med på oppfølgingen av deg i tiden fremover for å sikre kontinuitet i sdaken din!»
(Les mer om forbindelsene aktørene i mellom i posten under):
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt

 

17.04.2008 informerer jeg om dette vanvittige samkjørte intrigemakeriet til fylkesdirektør Torild Lien Utvik, og ber henne være snill å videresende denne klagen i mail til direktør Saglie;
Til direktør Tor Johan Saglie Oslo 17 .04.2008
Vedrørende overgrepssak NAV og OPT opprinnelig sendt Dem, direktør Torild Lien Utvik for NAV Oslo sør, flere ministere, journalister og statsråder 31.12.2007 med flere tillegg til denne klagen sendt dere utover i 2008.
Klage på I.R og J.M.Fs pågående trakassering av meg, med grove overtramp, som urettmessig innkalling av min fastlege på det tidspunkt jeg varsler om overgrep fra person i OPT (videre belysning av dette står å lese i artikkelserien jeg lagde på Aftenposten debatt ”Toppledelsen i NAV tier i hjel overgrepssak”):
http://bit.ly/b5lZf2
(JEG TILFØYER 08.02.2012 – DEBATTCENTRALEN ER NEDLAGT, MEN JEG HADDE LAGRET OVERNEVNTE. DET KAN LESES LIKE ETTER INNLEDNINGEN I FØLGENDE POST):
Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dmtf1N

 

I tilknytning til varslingen, opplevde jeg omfattende represalier fra J.M.F og I.R, hvilket legeinnkallingen og omstendighetene rundt er en del av disse.
Jeg ber Direktøren omgående om å stanse denne grove trakasseringen, samt stanse møtet som I.R og J.M.F har innkalt blant annet min fastlege til 29.04.2008.
Eventuell gjennomføring av møtet med min fastlege til stede, vil avstedkomme rettssak.
June.M.Fjeld og Ingrid.Raab har ved flere anledninger blitt krevd fjernet fra overgrepssaken.
Det er ufattelig at de enda får lov til å herje på slik de gjør.
Jeg ber Direktøren om å stanse disse personene umiddelbart.
Dette er også en klage på fylkesdirektør Torild Lien Utvik for Nav Oslo og saksbehandlerene satt på overgrepssaken; Jan Greger Olsen og Ole Steen Larsen i NDU, som overhodet ikke har fulgt opp eller svart meg noensinne på de spørsmålene jeg har stilt dem, eller kravene jeg har fremmet og opplysningene jeg har gitt.
Således har disse latt overgriperne omtalt få lov til å utfolde seg fritt.
Med hilsen
Jeanine.

ABWPOSt

Her setter jeg inn noen av e-postene jeg skrev, hvor avdekkes – ikke bare en enestående uegnethet i det å utøve kvalitetssikret  saksbehandling, men også det at Utvik har videresendt klagene mine til sprett springende gal instans.
Dette er hva NDU driver med Fra *Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008; Tillegg 2 til Dokument 1
(2009-2010) Utdrag:
Pensjonsprogrammet arbeider nå med å utvikle et system som skal ivareta et nytt pensjonsregelverk.
Etaten har en organisasjonsmodell som skiller mellom strategisk og operativt ansvar for ikt.
Ikt-stab i Arbeids- og velferdsdirektoratet har et særskilt ansvar for å bidra til den strategiske styringen av ikt-virksomheten, og NAV Drift og utvikling (NDU) har det operative ansvaret.
http://bit.ly/eKqUpA
Ikke en gang min kontaktperson i NTL – Anita Busch reagerte da hun mottok opplysninger om at NDU hadde å gjøre med saken.
Hun kommuniserte tvert i mot med avdelingen, og ga meg aldri orientering om hva NDU egentlig drev med!:
LO, Arbeidstilsynet og NTL Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP

Men så viser det seg at jeg da enda ikke hadde begrep om at NDU har flere «hatter» – det fant jeg først ut i 2011, hvilket er beskrevet nærmere i denne posten:
Strategi for oppfølging av brukere i NAV, og Kompetanse i NAV- kontoret – Overordnede prinsipper og føringer
http://bit.ly/fmeaJl
09.01.2008 sender jeg informasjon i e-post om alle mine klager på NAV og OPT i mail til NAVs ledelse til ny saksbehandler jeg har fått vite at jeg har i NDU; Ole Steen Larsen der saken da befant seg.
Samme dag ringer jeg ham, og det han opplyser meg om i telefonsamtalen er svært sjokkerende, og jeg setter bare rett og slett inn min respons til denne samtalen som jeg fem minutter etterpå sendte Larsen i e-post:
Oslo 09.01.2008.
Jeg har nettopp fått vite at De er min saksbehandler, og vi har nettopp snakket sammen over telefon.
Her må De korrigere meg om jeg har misforstått Dem;
De forteller meg at Fylkesdirektør Torild Lien Utvik hittil ikke har sendt Dem et eneste dokument i min overgrepssak som De er satt til å behandle.
De har derimot mottatt en kort og grei redegjørelse for hva saken gjelder av min (innklagede) saksbehandler der: Ingrid Raab som De sier at De har å forholde Dem til for å kunne fatte et vedtak i denne overgrepssaken.
Stemmer dette?
Har jeg forstått Dem riktig?
Hvis ikke ber jeg om at De korrigerer meg omgående, da jeg sa til Dem i telefonsamtalen nettopp at jeg ville sende Dem siste redegjørelse til Utvik (som følger her): (…)

ABWPOSt

14.01.2008 sender jeg Larsen purring på min forespørsel av 09.01.2008, der jeg spør om han behandler min sak på bakgrunn av alle klager spesifisert på datoer som jeg tidligere hadde sendt Utvik per e-post, og bedt henne legge ved til NDU og Larsen.
Jeg spør altså om han behandler min klagesak på bakgrunn av samtlige av mine opplysninger gitt i sak.
19.01.2008 sender jeg Larsen for sikkerhets skyld hele min klagesak på NAV og OPT i detalj – på nytt og rekommandert, i tilfelle han ikke hadde mottatt relevante mail i sak fra Utvik
(Les mer om denne postgangen fra meg til Utvik her):
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM
Men når jeg ringte Ole Steen- Larsen var han alltid «på seminar«… Jeg hørte aldri mer fra ham!
Jan Greger Olsen overtok så plutselig min sak etter Larsen – (hvilket jeg måtte finne ut av selv) – som tilsynelatende ikke hadde bidratt med noen verdens ting underveis, og jeg sendte Olsen også det hele og fullstendige sammendrag av min sak 23.01.2008.
Denne personen hørte jeg aldri noe fra, det foregikk ingen kommunikasjon mellom oss. Han svarte aldri på mine mail!

ABEGRI

Klagen til Saglie fortsetter;
Jeg har nå altså mottatt innkallelse fra NAV, atter en gang undertegnet I.R og J.M.F.
Dette viser at ledelsen i NAV overhodet ikke enda har tatt noen av mine klager på alvor eller valgt å iverksette tiltak overfor overgriperne som utrolig nok fremdeles får lov til å herje på som de lyster overfor meg (…)
Dette ble også fullstendig ignorert av de to direktørene i NAV:
Møte NAV Nordstrand Trygd 29.04.2008 REFERAT fra Jeanine (bruker av NAVs tjenester).
http://bit.ly/d0Ms37

Fra Toppledelsen i NAV tier i hjel overgrepssak – artikkelserien om Nav som jeg startet på Aftenposten Debatt 17.mars 2008:
http://bit.ly/gZNxzC
Dette er svaret “Ingolf” ga til annen debattant som langet ut mot meg i serien som ble slettet på Aftenposten debatt – Toppledelsen i Nav tier i hjel overgrepssak:
Det finnes ikke en eneste arbeidsplass her i landet der du ikke finner folk som aldri burde vært i sin stilling, det gjelder ansatte som sjefer.
Og legg merke til at de vanskeligste og udugeligste, de er de værste å få fjernet. De kan regler, sine rettigheter,- ja alt kan de på fingerspissene. Og jaggu er de mestre på å overføre det som ikke funker i deres jobb som en årsak som tilligger andre.
Vil du påstå at slike individer i NAV ikke er i etaten ? NAV overtok et gjeng som allerede var i systemet. Mange er gått over i stillinger som de har fått på grunn av sin ansinitet osv. Fra å være den som skriver navnet på reiseregninger til sykehus, så er de blitt tilretteleggere og har direkte kontakt med folk.
Tror du virkelig at det er bare oppegående individer som bekler stillinger i NAV.
Hvis du mener det, så aner ikke jeg hvilken verden du er i for virkilgheten er noe helt annet.
Og  ja, Jeanine har nok sine feil, hun med som alle andre. Hun prøver å komme seg i jobb, gjennom det systemet som nettopp er opprettet for at de som trenger et puff skal komme seg i arbeide.
Kan du fortelle meg hvor hun ellers burde henvendt seg, hvis det ikke er til NAV?
Videre burde NAV ha fokusert på hva hun ber om, ikke hva hun sloss mot, saksbehandler eller hva det er i NAV.
Hva er problemet med å gi henne nye saksbehandlere?
Kjemi har alltid noe å si i mellommenneskelige forhold, også i forholdet bruker og saksbehandler i NAV.
Er det vanskelig å forstå?
Og en person som er arrogant og føler at vedkommende ikke får Jeanine i jobb, vil føle det slik at vedkommende ikke har gjort sin jobb, og dermed er det enklest å få henne framstillt som tverr og vanskelig.
Det er heller ikke vanskelig å forstå.
Saken har låst seg totalt, og når NAV sine tilkjennegir at de vet om tråden her på AD, bruker det mot henne, så er det nok et bevis på at NAV sin saksbehandler bør fjernes fra stillingen og ut og vekk med elendigheta (…)
En slik lavmålt saksbehandling og kamp mot ett-1- menneske, det bør NAV holde seg for god til. Rett og slett.
Utfallet er gitt på forhand, ingen kan alene vinne en kamp mot et slikt massivt system som har alt å tjene på at kritikk ikke kommer fram.
Husk at NAV er så politisk betent, og NAV skal fungere, for det skal AP vinne valget på om litt over ett år.
Og hva er da Jeanine og andre som sloss mot NAV for offer, mot et tap ovenfor velgerne?
http://bit.ly/bqF85R

 

Abgjengen

“Newman” skriver: Jeanne d’Arc ble brent på bålet, Jeanine ble ofret på prestisjens alter!
Jeanine – skal du hente ut av NAV den best mulige støtte, så må du være klar over at det er personer der som snakker seg imellom om kravstore “brukere” som aldri blir fornøyd.
Det dannes en bedriftskultur som blir provosert av “udsiplinerte” brukere – du kjemper mot en hel kultur!
Mot slike må du bruke taktikk, fra ryggpissing til underdanig dumhet osv. du må få dem til å jobbe MED deg og ikke MOT deg.
Det koster ikke NAV noe å gi deg den resterende utdannelse, ikke i det hele tatt
– det er deg som person de nå retter skytset mot og de TAR deg – så du vet det.
De har makt – og de liker å bruke den.
I ditt tilfelle har du sannsynligvis vært for klar, tydelig og saksorientert at du har glemt å pisse visse opp etter ryggen etc.
Dess hardere du kjører på det apparatet nå, jo hardere blir motstanden, for de er nå overbevist om at du er en “konfliktskaper” og saken har blitt en personlig prestisje sak for etaten MOT deg.
Slike maktmennesker tåler ikke motstand.
For å få dem til å jobbe MED deg, må du jobbe MED dem, ved å gjøre deres hverdag enklere – beklager slik er virkeligheten.
http://bit.ly/95xLxY
http://bit.ly/bTv47o

ABeace-and-justice1

Debattforumet ble stengt i juli 2011, og her kan leses mitt syn på den saken:
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe

 

Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken (De to første møtene med innklagede aktører i OPT rett fra lydopptak etter at Navs eksekusjonspeletong tvang meg tilbake dit etter møtet av 29.04.2008, står nede i posten)
http://bit.ly/cMeFZP

abarl

Jarle Petterson, redaktør for “INorden.org”, diskuterte med flere av sine korrespondenter da jeg spurte om de ville fremheve min sak med Nav, og anførte det følgende 25.06.2008:
“Jeanines historie er intet mindre enn skremmende, om den stemmer — noe vi ikke ser noen grunn til å betvile. Problemet er naturligvis at vi heller ikke har grunnlag for det motsatte — og at det er vanskeligere å feste lit til sannhetsgehalten i beretningene fra en av partene i en konflikt. Derfor har heller ikke Jeanines beretninger fått den oppmerksomheten de fortjener — eller ei — på iNorden.
For hvis det hun skriver stemmer, ville det være lite annet enn et borgerjournalistisk scoop”.
Om Jarle Petterson:
https://plus.google.com/+JarlePetterson/about
Pettersons kommentar falt (jeg har fått den tilsendt på mail) etter at jeg hadde lagt ut i skrift det tapede innholdet på iNorden – den samme informasjonen som jeg la ut på Aftenposten debatt, men som gikk med i dragsuget når avisen slettet mange års opplysninger etter 22.juli 2011!
Varslingen ble senere lagt inn på blogg i følgende poster:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1

 

RAIN

LES OGSÅ POSTENE:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://bit.ly/101QCi2
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
”Klageadgangene” man har når saksbehandlere ikke gjør jobben sin, trenerer saksbehandlingen, legger til grunnlag feil beregning for stønader osv. er bare en eneste stor farse.
Her vises et typisk eksempel på hvordan en kan bli møtt når man er i akutt behov av hjelp!:
Oslo byrådets hevn
Det skal være vanskelig å få sosialhjelp! uttalte helse- og sosialbyråd Listhaug på et fagmøte om sosialklienter i regi av Kirkens Bymisjon i 2006.
Så vanskelig at sosialklienter dør langt tidligere.
http://bit.ly/izZ2dS
Klagen til Fylkesmannen der rådgiver forsikrer meg om at sosialtjenestens brudd på taushetsplikt ikke kan behandles:
http://t.co/yfvAx54KxQ
13.06.2013: Til leder for Nav Nordstrand sosial – Massive unnlatelser av lovpålagt oppfølging av søker fortsetter!‏
http://t.co/eZNPnKUd0X
08.06.2013: Nav Sosial – Lydopptak til politiker avslører grov manipulering av faktiske forhold mot bedre vitende, og vil senere bli lagt ut på Youtube
http://t.co/KHJqn192FB

Listen over alle bloggposter:

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Én kommentar på “Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket.

  1. Tilbaketråkk: Om meg; Bakgrunn og historie. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2009
M T O T F L S
« jul   sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: