Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Bydelsdirektør Ellen Oldereids avgang i Bydel St.Hanshaugen er forbigått i stillhet. Grunnen?:


Slik går det når man bl.a politianmelder Bydelsdirektør Ellen Oldereid ved St.Hanshaugen for unnfallenhet og fravær av inngripen overfor forvaltningskriminaliteten som utøves av sosialtjenesten her.
Da stanses all rett til å få sin sak belyst i råd, utvalg og komiteer!:
Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene. Del 2
http://bit.ly/1Snvs7I
Del 3:
http://bit.ly/29iFlWf
Venninnene i Departementene
http://bit.ly/29cAWnD

 

bydel-st-hans

Når forrige direktør Tone Frønes (bildet)  gikk av i 2010, var det avskjedstale:
Nettavisen – Bye, bye, bydel!
Tone Frønes takker for seg etter 20 år som bydelsdirektør i Bydel St. Hanshaugen.
http://bit.ly/2cyeRkD
  • Samt oppslag når Oldereid tiltrådte:
Nettavisen – Oslo var en skummel by
I august ble det klart at bydelsdirektør Tone Frønes sluttet etter 20 år i toppstillingen i Bydel St. Hanshaugen. Nå er det klart at hennes etterfølger blir Ellen Oldereid, som kommer fra stillingen som assisterende bydelsdirektør i Bydel Nordre Aker.
Men den nye direktøren er langt fra noen fersking. Hun har vært i Nordre Aker siden 2004, og var økonomisjef i tidligere Bydel Vinderen i fire år. I 18 år har Oslo kommune vært arbeidsgiveren hennes, og hun har vært innom både Frogner og Østensjø.
http://bit.ly/2cygVJF

 

BYDEL ST.HANSHAUGEN

Mitt spørsmål på Bydel St.Hanshaugens FB-side 09.09.2016:
http://bit.ly/2cMshpR
Jeg forstår ikke at Ellen Oldereid fremdeles er bydelsdirektør for St.Hanshaugen når det på sidene til Oslo Kommune står at det er Hilde Terese Hamre som er bydelsdirektør. Hva er det som er riktig?
http://bit.ly/29dAq5Z
Bydel St. Hanshaugen: Hei! Ellen Oldereid hadde sin siste dag som bydelsdirektør 1. september og Hilde Terese Hamre tiltrådte som bydelsdirektør 5. september.
Jeanine Horntvedt: Takk! Jeg trålet siden her for å finne denne markeringen, men dere skrev ikke noe om den, hvilket jeg synes er noe underlig. Kan jeg spørre om grunnene til Oldereids avgang? (sitat slutt)
Intet svar…
13.09.2016 svarte de endelig: Bydel St. Hanshaugen Hei! Ellen Oldereid har fått tilbud om jobb som bydelsdirektør i Bydel Grûnerløkka og har takket ja til tilbudet.

 

 

 

 

Bergens Tidende 30.05.2017 – Riksrevisjonen: Alvorlige mangler ved åpenhet i forvaltningen
Det er en redselskultur for åpenhet i statsforvaltningen, mener riksrevisor Per-Kristian Foss. Departementer og statlig forvaltning bryter stadig loven.
Riksrevisjonen har avdekket omfattende svikt i praktisering av reglene for arkivering av dokumenter og åpenhet i statsforvaltningen.
– Det er ikke mindre alvorlig å bryte arkivloven enn å bryte straffeloven, sier riksrevisor Per-Kristian Foss (…)
Tre departementer – Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Forsvarsdepartementet – unntok nesten halvparten av sine journalførte dokumenter på forhånd (…)
Da Riksrevisjonens eksperter sjekket avslag på dokumentinnsyn i sju departementer, viste det seg at mer enn hvert tredje avslag manglet rettslig holdbart grunnlag.
http://bit.ly/2riC8wk

 

 

Tilsynsrapporter Oslo kommune – Tilsyn med arkivene i Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen
1.1. Bakgrunn for tilsynet: Statsarkivet i Oslo gjennomførte stedlig tilsyn hos Bydel St. Hanshaugen i Oslo kommune den 27.08.2015, etter først å ha varslet Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Statsarkivet i Oslo Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen v/ Steinar Nøstan Postboks 6999 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref. Vår ref. 201500919-8 2015/15400 MARLIE Dato 09.11.2015
Fra Statsarkivet i Oslo møtte seniorrådgiverne Jon Sandven, Pétur Kristjánsson og Marcus Liebold.
Fra Bydel St. Hanshaugen møtte:
Ellen Oldereid, bydelsdirektør (…)
Sigurd Røeggen, seksjonssjef for NAV kommune (…)
2.2. Arkivtjenesten
I Bydel St. Hanshaugen er det bydelsdirektøren som har det formelle arkivansvaret i virksomheten (…)

 

3.1. Arkivdanning, journalføring og fagsystemer
Som nevnt ovenfor fastslår arkivforskriften § 1-1 at “det overordnede ansvaret for arkivarbeidet i et offentlig organ tilligger den øverste ledelsen i organet (…)
Dette innebærer at det er bydelsdirektøren som administrasjonssjef i bydelen som har det øverste arkivansvaret i en bydel.
Forholdet er nevnt i bydelens arkivplan, samtidig som det henvises til at ansvaret delegeres til avdelingslederne som igjen delegerer ansvaret til enhetslederne.
Under tilsynet fremkom det at arkivleder har fått delegert arkivansvaret, men det er uklart hvilke fullmakter vedkommende råder over.
Det uklare ansvarsforholdet indikerer mangel på overordnet styring for arkivholdet i bydelen (…)
Bydel St. Hanshaugen har en arkivplan, men planen er utdatert og inneholder referanser til gammelt lov- og regelverk samtidig som den henviser til foreldede fremgangsmåter i forhold til håndtering av arkiv.
Planen kan derfor ikke ansees som en reell beskrivelse av arkivholdet i bydelen per dags dato.
Av planen fremkommer det heller ikke når den ble tatt i bruk eller når den ble oppdatert sist (…)
I og med at bydelen ikke har periodisert journalen og det tilhørende arkivmaterialet, gjelder alt materialet skapt i perioden 2004-d.d. som daglig arkiv.
Dagligarkivet oppbevares derimot ikke i kontorlokalene til bydelsadministrasjonen, men i bortsettingsarkivet til bydelen.
Gjeldende praksis er ikke i tråd med arkivforskriften §§ 2-4 – 2-5 (…)

 

Under intervjuet med medarbeiderne i NAV og barnevernstjenesten ble det opplyst at fagsystemet Fasit skal erstatte Oskar og Sokrates. En konkret dato for utrullingen av systemet er ikke kjent enda.
Ingen av fagsystemene er godkjent for elektronisk arkiv.
Arkivlederen opplyste under tilsynet om at det derfor er papirversjonen som gjelder som arkivoriginal.
Ansvaret for fagsystemene framgår ikke av arkivplanen og det er heller ingen helhetlig framstilling av dette i den øvrige dokumentasjon bydelen har lagt fram.
Bydel St. Hanshaugen mangler en tydelig plassering av arkivansvaret og en oppdatert arkivplan.
Forholdet svekker muligheten for styring og kontroll med arkivholdet i bydelen.
Fagsystemene er helt utenfor bydelsadministrasjonens kontroll, selv om det meste av bydelens arkivdanning foregår her (…)

 

 

Bydel St. Hanshaugen har kommet med flere tilbakemeldinger på rapporten.
Statsarkivet merker seg tilbakemeldingene, men anser ikke at disse kan forandre på de varslede påleggene.
Den endelige tilsynsrapporten sendes vedlagt.
Hovedfunn
Arkivholdet i Bydel St. Hanshaugen avviker i stor grad fra kravene i lov og forskrifter om arkivdanning, sikring og tilgjengeliggjøring av arkivene.
Bydel St. Hanshaugen mangler en tydelig plassering av arkivansvaret og en oppdatert arkivplan.
Dette svekker muligheten for styring og kontroll med arkiv og dokumentasjon i bydelen (…)
Bydelen mangler konkrete planer for vedlikehold, periodisering og langtidsbevaring av den elektroniske journalen.
Utover dette har Bydel St. Hanshaugen betydelige utfordringer med hensyn til dokumentfangst.
Med bakgrunn i dette, reiser Statsarkivet i Oslo spørsmål ved om bydelen oppfyller journalføringsplikten i arkivforskriften § 2-6.
Manglende ansvarsplassering, oversikter og rutiner innebærer risiko for at dokumentasjon går tapt og at retten til innsyn ikke sikres (…)
http://bit.ly/1NpHGMZ

 

 

Dagens Medisin Bedrag eller selvbedrag? Publisert: 2015-05-18 10:40 Skrevet av: Gisle Roksund
Det er og blir komplett uforståelig at en mastodont som Nav skal bestå.
Etter at jeg i mars skrev om min bekymring for dette i Varden, under tittelen «NAVs måløye», kunne vår fylkesdirektør i Nav, i en radiodebatt, opplyse at hovedansvaret til Nav er å få folk i arbeid.
Dette til tross for at det vitterlig er slik at Nav forvalter hele trygdelovgivningen med de rettigheter og krav på anstendig saksbehandling dette gir alle i fedrelandet (…)
Når vi tar hensyn til den høye arbeidsdeltakelsen i landet vårt, er det ikke noe å si på verken sykefravær eller antallet uføretrygdede, eller folks arbeidsvilje – for å bruke et slikt ord.
Derfor grenser det til mobbing av både arbeidstakere og sykmeldere når Nav og politikere til stadighet maser på at folk for enhver pris må tilbake i arbeidet, og at vi har for høyt fravær (…)
http://bit.ly/2c5ntL7

 

Nav St.Hanshaugen – INTET OM ØKONOMISK VANSKELIGSTILTE OG GOD SOSIALFAGLIG OPPFØLGING!
Alt dreier seg utelukkende om å få mennesker ut i arbeid:
Og – selvsagt har antall mottakere av økonomisk sosialhjelp gått ned!
Det skyldes utelukkende at borgere som søker sosialhjelp og tilstrekkelig livsopphold i denne bydelen overhodet ikke mottar de lovpålagte ytelsene vi har krav på! :
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Vedlegg: Organisasjonskart. Årsberetning for 2015
Side 26:  Antall sosialhjelpsmottakere
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i 2015 har hatt en marginal nedgang fra 2014.
Gjennomsnittet for 2015 var på 474 brukere med utbetaling hver måned mot 489 brukere i 2014.
Gjennomsnittlig stønadsperiode på økonomisk sosialhjelp i 2015 er tilnærmet uendret fra 2014 på 4,8 måneder. Tilsvarende tall for mottakere mellom 18 – 24 år var på 3,6 måneder, dette er også  uendret i forhold til 2014 (...)
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp har hatt en marginal nedgang i 2015 fra 2014
.
Arbeidet med å bedre resultatene vil fortsette i 2016 med fokus på arbeidsledige unge, arbeidsledige generelt, rusavhengige og personer med psykiske vansker (…)
 
Side 58: 4.10 (Ja nå skal de få kjørt seg!):
GJELDSOFFERASSISTANSE
Nav St. Hanshaugen kommunale tjenester har egen gjeldsrådgiver som bistår publikum i bydelen med økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning.
Rådgiveren gir bistand i et stort antall saker og har på den måten hjulpet mange med å etablere en ny og bedre økonomisk livssituasjon.
Økonomisk rådgivning / gjeldsrådgivning er en del av kjerneoppgavene til Nav kommunale tjenester og spiller en viktig rolle som ett av flere tiltak overfor den enkelte for å kunne overvinne  en vanskelig livssituasjon.
Tjenesten er svært etterspurt fra mange av våre brukere, og gjeldsrådgiveren har et stort antall timeavtaler og brukere som betjenes (…)
Side 61: 6 UTKVITTERING AV BYSTYRETS VERBALVEDTAK OG MERKNADER
H6. Kommunalt boligtilskudd lukkes for nye brukere
Ordningen med kommunalt boligtilskudd lukkes for nye mottakere fra 1.1.2015.
Kommunalt boligtilskudd videreføres for husstander som har løpende vedtak ved nyttår (…)
Side 66: Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø – Boligbehovsplan
Komiteen ønsker et botilbud som bidrar til at flest mulig blir selvhjulpne.
Velferdsetaten har et hovedansvar for å holde oversikt over boligbehov og gi bistand til bydelene i deres boligsosiale arbeid.
Boligbehovsplanen skisserer flere strategier som må følges tett opp i samarbeid med bydelene, blant annet for å sikre at flere hjelpes til å etablere seg i egen bolig (…)
Side 70: H31. Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold
Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 2,77 % og fastsettes slik for 2015: (…)
FRAUDD
Saksbehandlingstid
Gjennomsnitt saksbehandlingstid for sosialsaker er 92 % innen 2 uker i 2015.
Forlenget saksbehandlingstid i vedtak etter sosialtjenesteloven skyldes i hovedsak påvente av dokumentasjon som er nødvendig for å ferdigbehandle en sak. (sitat slutt)
http://bit.ly/2chMVjy
Enten er dette en monumental løgn, eller det dreier seg om velorganiserte represalier overfor meg, siden sosialtjenesten nesten utelukkende gjennom hele 3 år har sendt meg tilsvar om at saksbehandlingstiden for mine søknader vil være 5-8 uker!
Svikere! Omsorgsplan 2015 i helse- og sosialtjenesten
SHdir hadde som overordnet mål å sikre «Sosial trygghet og god helse» i Norge (…)
Men etter følgende dokumentutgivelse ble «Sosial trygghet» utradert fullstendig, og kun arbeidet for god helse stod igjen etter at nye koster ga blaffen i og overholde de oppgaver som var dem pålagt! (…)
http://bit.ly/1ywFqGn
 
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Strategisk plan 2016-2019 Vedtatt i bydelsutvalget 10. mai 2016 :
Planen er et administrativt styringsdokument som gir føringer for hvordan vi tilbyr tjenester til befolkningen
.
De tre strategiske hovedgrepene, riktige forventninger, ansvarliggjøring, kompetanse og ledelse skal gjenspeiles i bydelens budsjett og årsplanene til avdelinger og tjenestesteder.
Mål: Bydel St. Hanshaugen leverer helhetlige tjenester som skaper best mulig livskvalitet i bydelen innenfor disponible ressurser. (!!!)
Oslo kommunes verdigrunnlag: Innbyggerorientering – Redelighet – Engasjement – Respekt
Med bakgrunn i disse verdiene har Bydel St. Hanshaugen valgt de verdikjennetegn som skal utgjøre bydelens ”identitet” (og så følger de vante floskler som overhodet verken innrømmer borgerene motmakt eller beskyttelse mot maktmisbruk):

 

 

Innbyggerorientering vises når vi

møter innbyggerne med forståelse for deres behov

fokuserer på løsninger

er serviceinnstilt
Redelighet viser vi når vi

spiller med åpne kort

holder det vi lover

gjør det vi sier
Engasjement oppnår vi når vi

tar initiativ

viser interesse

gjør hverandre gode
Respekt viser vi når vi er

anerkjennende

direkte

tolerante (sitat slutt)
http://bit.ly/2c0KTk3

 

Sosionom i NAV-systemet: – Jobber som byråkrat, produserer dokumenter ved samlebåndet
Profesjon.no Publisert: 03.05.2013
Mye av det jeg gjør kunne blitt utført av en robot. Så hvorfor ansettes sosionomer i stillinger som min?» spør Follett, som avslutningsvis antyder at hun forstår at klientens møte med systemet kan utløse trusler mot saksbehandlere eller NAV-kontor.
http://bit.ly/2cM5fDB
Ledelsen ved Nav St.Hanshaugen er vår tids nazister.
De innehar ubegrensede blankofullmakter til å ustraffet ta beslutninger om hvem som skal leve, hvem som skal dø, og hvilke de føler for å drive i døden.
http://bit.ly/2c9RWfo
http://bit.ly/1VKFC0U
Det sentrale eldreråd er et rådgivende organ for byråd og bystyret i saker som angår levekårene for eldre i Oslo kommune. Eldrerådene er oppnevnt for å styrke eldres deltakelse og innflytelse i lokalpolitikken. Eldrerådet er et rådgivende organ for byens politikere, med mandat til å avgi uttalelser, anmodninger og råd.
http://bit.ly/2cjuUR6
Oslo kommune – (Om) St. Hanshaugen eldreråd (Bildet t/v: Skalle, Stian Fredrik (Høyre), og nederst – Leder Trygve Lindsjørn)
Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.
De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.
Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.
http://bit.ly/2cjyk6o

 

Torild Lien Utvik er også medlem av eldrerådet, og her er mitt vitnesbyrd om hennes (u)gjerninger:
Nav- fylkesdirektør for Oslo Torild Lien Utvik var en av aktørene som jeg politianmeldte sammen med direktør Saglie for ignorering av varsling om graverende misligheter innenfor NAV og deres samarbeidspartner OPT i år 2007.
Hun reagerte overhodet ikke på mailene jeg sendte henne der jeg varslet om ekstreme avvik fra stillingsinstruks og ba henne gripe inn i det misbruk av myndighet jeg erfarte, hvis sammenfatning står å lese her: (…)
Venninnene i Departementene
http://bit.ly/29cAWnD

 

Oslo kommune Det sentrale eldreråd Postadresse:Rådhuset, 0037 Oslo
Helse- og sosialkomiteen Rådhuset 0037 OSLO Vår ref (saksnr): 201501940-28 Arkivkode: 027 Saksbeh. Siri-Anett Myhre
DET SENTRALE ELDRERÅD – INNSPILL I FORBINDELSE MED DEPUTASJON – BUDSJETT 2016
Takk for denne mulighet til å kommunisere med dere i den nye komite, som er den viktigste for Det sentrale eldreråd  som skal gi dere råd om eldres levekår i byen (…)
Skulle vi føle at det er berettiget å komme med kritikk, skal den følges av forslag til bedre løsninger.
Møte og talerett i helse- og sosialkomiteen
Noe har vi ikke fått nok gjennomslag for, og her har dere mulighet til å gjøre noe bedre enn den forrige komiteen;
(…) Rådet kommer ofte for sent inn i mange saker. I tillegg er brukerrepresentasjonen altfor svak mange steder, til og med helt fraværende.
Dette svekker nytten av et eldreråd for dere.
Forslaget til en bedre løsning for bedre kommunikasjon om eldre brukeres synspunkter på et tidligere stadium i saksbehandlingen er at dere åpner adgang for Det sentrale eldreråds deltagelse i Helse- og sosialkomiteen, med talerett (…)
Et slikt system praktiseres flere steder i landet (…)
Oslo, 30 oktober 2015 Det Sentrale Eldreråd, representert ved leder Odd Grann og nestleder Bergfinn Aabø.
http://bit.ly/2cP0DMP

 

28.08.2015 – VEDRØRENDE NY INSTRUKS OG NAVNEENDRING FOR HELSE-, SOSIAL- OG ELDREOMBUDET – UTTALELSE FRA DET SENTRALE ELDRERÅD
Oslo kommune hadde i perioden 2007-2010 et eget eldreombud.
Det sentrale eldreråd har i brev av 14.05.2014 til Bystyret anmodet om at stillingen som et selvstendig eldreombud gjenopprettes. Bakgrunnen for anmodningen er behovet hos byens eldre for å ha et eget kontaktpunkt (…)
Rådet anser at en navnendring der «eldreombud» er en undertittel under Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus vil være en ytterligere svekkelse av ombudsordningen for eldre.
Det sentrale eldreråd mener at kravet om å ha et rådgivende utvalg ikke bør tas ut (…)
Erfaringer og innspill fra brukere og pårørende er viktige bidrag i den videre utviklingen av brukerorienterte helse- og omsorgstjenester (…)
Videre kan representasjon fra både brukere og tjenester bidra til tverrfaglighet og bredde i utvalgets innspill til ombudet.
Med hilsen Odd Grann – Leder.
http://bit.ly/2cnKtaX
13.10.2015 – ENDRING I RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLING FOR DET SENTRALE/FYLKESKOMMUNALE ELDRERÅD I OSLO –UTTALELSE FRA DET SENTRALE ELDRERÅD
http://bit.ly/2cgH8HR
01.07.2015 – HØRING OM «ET NAV MED MULIGHETER, BEDRE BRUKERMØTER, STØRRE HANDLINGSROM OG TETTERE PÅ ARBEIDSMARKEDET – SLUTTRAPPORT FRA EKSPERTGRUPPEN, APRIL 2015» – INNSPILL FRA DET SENTRALE ELDRERÅD
http://bit.ly/2cvPtep

 

Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?
Interpellasjon fra representanten Ingjerd Schou til justis- og beredskapsministeren:
Også der det blir påstått at brudd skjer og det blir dokumentert, får det få eller ingen konsekvenser for den offentlige tjenestemann eller -kvinne, meldes og rapporteres det av flere.
Det oppleves som farlig og ødeleggende for en selv å gå til kamp mot det vi kaller systemet.
http://bit.ly/2bRjbup
Oppsiktsvekkende forskjellshåndtering av pasientklager og klager på Nav!
http://bit.ly/19Av1lQ
Ytringsfrihet – Sivilombudsmannens uttalelse om varslere, blir underslått.
http://bit.ly/1nWE4DU

 

Jeg siterer Sivilombudsmannen i sak av 7. oktober 2010 (Sak 2009/167)
Av forvaltningsloven 10. februar 1967 §17 første ledd følger det at et forvaltningsorgan skal påse «at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes».
Det samme prinsippet gjelder ved klageinstansens behandling av en klagesak, jamfør forvaltningsloven §33 femte ledd.
En konsekvens av dette er at klageinstansen i utgangspunktet er forpliktet til å ta alle foreliggende opplysninger i betraktning ved vurderingen av saken, se blant annet Høyesteretts dom gjengitt i Rt-2000-402 (…)
På denne bakgrunn må det legges til grunn at tilsynet i fylket i utgangspunktet vil være forpliktet til å ta også skjulte lydopptak i betraktning, dersom dette inngår som en del av de foreliggende opplysningene i saken.
Avvik fra dette utgangspunktet forutsetter et særskilt rettslig grunnlag.
3. Unntak fra utredningsplikten – bevisavskjæring i forvaltningssaker
Forvaltningsloven inneholder ingen bestemmelser som uttrykkelig gir forvaltningen adgang til å avskjære bevis eller se bort fra visse typer opplysninger.
Det er verken straffbart eller lovstridig å gjøre opptak av samtaler som man selv deltar i, selv om dette holdes skjult for andre samtaleparter (…)
Det er (…) viktig at opplysningene som fremgår (…) er riktige.
Dersom de(t) kan fremlegge skjulte lydopptak som etter deres oppfatning viser at opplysningene om dem i (…) journal er feilaktige, har tilsynsmyndighetene ikke anledning til å se bort fra dette.
http://bit.ly/1iskn2c

 

Årsaksforholdene bak Fylkesmannens klagesabotering
Fylkesmannen gir mange ganger Nav medhold i opplagte saker, der det foreligger ugjendrivelige dokumentasjonsbevis på at forvaltningen har begått grove saksbehandlingsfeil (…)
http://bit.ly/1JzOx00
Line Tunsve ved sosialtjenesten iverksatte den endelige dødsdommen for meg i juni 2016:
Et enkelt lite oppslag i avisen ville ha snudd situasjonen umiddelbart!
Men eldre, ubemidlede borgeres kamp mot en eneveldig og helseskadelig sosialtjeneste, er totalt uakseptable forhold som Pressen strategisk aldri begunstiger spalteplass!
Når art. «Det skakkjørte NAV-systemet» av journalistfaen Anders Giæver ble utgitt i 2013 der han listig fremhevet: «NAVs uakseptable behandling av sine brukere skyldes ikke inkompetente eller vrange saksbehandlere. Det er styrt fra toppen», gikk jeg i svart:
FB 27.08.2013 – MEN FAEN I HELVETE DA!!!
Lov- etikk og regelverk som Nav Sosial bryter med flere ganger daglig:
http://bit.ly/2brKL1i

 

Et godt svar jeg fikk til overnevnte innlegg på FB:
Det er grov forvaltningskriminalitet endog om de påstår det er regler og feil.
Lek for dem.. farlig service … helsefare ytterligere og et totalt ødelagt liv for brukeren.
Maktmisbruket er totalrått.
Slik leker dem livet til klientene i stykke samt raner klienten til benet.
Politiske føringer for fattigdomsproduksjon…
De vet hvordan de skal leke klienter ihjel i systemet…
Maktmisbruk…
Alle offentlig ansatte sorterer under EMD og står selv ansvarlige for å følge lovverket.
Det politisk ansvarlige som må rydde uverdighet (sitat slutt)

 

Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
http://bit.ly/28THamH
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEHELSE
Nav – Kommuner bryter loven bevisst, og lovbruddene er satt i system uten at konsekvenser rammer
HELSETILSYNET – tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene
Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2010 med sosiale tjenester i Nav. Kommuner bryter loven ved henvendelser om økonomisk stønad – Rapport fra Helsetilsynet 4/2011 – Februar 2011
Kommunen plikter å skaffe oversikt over risikoområder knyttet til forvaltningen av saker som gjelder økonomisk stønad (…)
Mangler ved styringen øker sannsynligheten for at en utsatt og sårbar brukergruppe ikke får økonomisk stønad i samsvar med regelverket.
Det er alvorlig at henvendelser ikke håndteres med nødvendig kompetanse (…)
Statens helsetilsyn vurderer det også som alvorlig at mange kommuner ikke sikrer at de oppfyller sin plikt til å opplyse saker så godt som mulig, eller gjennom tilstrekkelig styring sikrer forsvarlig kartlegging av søkerens totale situasjon.
Det er videre alvorlig at individuell vurdering ikke gjennomføres slik loven forutsetter (…)
Kommuner og Nav-kontor som ikke har hatt tilsyn i denne omgang, anbefales å gå gjennom oppsummeringsrapporten og diskutere status for sine sosialtjenester i Nav, med sikte på å forhindre at lignende lovbrudd skjer i egen kommune (…)

 

Side 8. Pkt. 2.1 – Tema for fylkesmennenes tilsyn
Om kommunen sikrer at hånd­tering og behandling av henvendelser eller søknader om økonomisk stønad skjer i tråd med lov og forskriftskrav (…)
om kommunen sikrer at det foretas kartlegging, inkludert innhenting av opplysninger, i henhold til lov- og forskriftskrav med særlig vekt på kravet om at det skal foretas en individuell vurdering av om stønad skal ytes, stønadens størrelse og stønadsform (…)
Side 12: Det må innhentes tilstrekkelige opplysninger om personlige forhold, familieforhold, sosiale forhold som aktiviteter og interesser, helsemessige utfordringer, søkers inntekter og inntektsmuligheter og utgifter (…)
Opplysninger kan innhentes (…) på telefon (…) osv. Opplysninger skal så langt som mulig innhentes i samarbeid med søker.
Opplysningene og kartleggingen bør dokumenteres skriftlig slik at videre vurdering og beslutning kan foretas med bakgrunn i dokumenter eller nedtegnede opplysninger som er framkommet i samtale med søker.
Dette blir særlig viktig når vurdering og beslutning i saken foretas av andre enn den eller de som kartlegger (…)

 

ABAKARA
Side 13: Det skal foretas en individuell vurdering både av søkers inntekter og utgifter.
Kommunen har en plikt til å legge til grunn utgifter søker har for å dekke sitt livsopphold.
Livsopphold er ikke et entydig begrep og det er ikke nærmere presisert i loven.
I lov om sosiale tjenester i Nav og Rundskriv I-34/2001 redegjøres det for hva som ligger i kjerneområdet av livsoppholdsbegrepet.
Kommunen har både rett og plikt til å utøve skjønn og gjennomføre en konkret individuell vurdering.
Selv om det skal foretas individuell vurdering, skal dette skje innen rammen av regelverket.
Lovens forutsetning om individuell behovsprøving når det gjelder utmåling av stønaden er overordnet de statlige veiledende retningslinjene som er gitt og eventuelle lokalt fastsatte normer for utmåling av stønad.
Den individuelle vurderingen skal gjøres på bakgrunn av opplysningene som er innhentet i den aktuelle saken.
Søkeren kan selv fremme søknad om, eller opplyse om behovet for, stønad til å dekke utgifter som ligger utenfor kjernen av livsoppholdsbegrepet.
Kommunen har uansett plikt til å sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst slik at det kan foretas en vurdering av om også spesielle utgifter skal legges til grunn når tildeling og utmåling skal vurderes.
http://bit.ly/1ySVWqh

 

Herunder blir det svært viktig å merke seg følgende materiale, fra landets overbetalte posører som ikke leder til noen endringer som helst (Utdrag fra posten – Blandede artikler om Nav – Del 1):
Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2012, kapitler under Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (rammeområde 7)
Innst. 15 S (2011–2012) Kildedok: Prop. 1 S (2011–2012) Dato: 28.11.2011 Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Komiteen ser svært alvorlig på at Helsetilsynets landsomfattende tilsyn i 2010 avdekket flere lovbrudd og utilstrekkelig styring i behandlingen av økonomisk sosialhjelp i Nav-kontorene.
Dette gjaldt mangelfulle arbeidsprosesser knyttet til kartlegging, vurderinger og beslutninger og at det blant annet ikke er foretatt individuelle vurderinger av stønadsbehovet (…)
http://bit.ly/1B9cpQS

 

Årsaker til vold mot Nav-ansatte
For å bedre sikkerheten til Navansatte, sløste de vekk en hel million på tiltak som overhodet ikke hadde vært nødvendige hvis svinebingen i utgangspunktet hadde utført sitt gebet med faglig forsvarlighet!
Lovbryterene selv, var også de som etter hvert ble beskyttet mot trusler og vold i forskrift!
De massive skader og ringvirkningene som deres ugjerninger forvolder derimot – både hva gjelder den Navrammede og dennes familie, blir strategisk fortiet av en samlet Presse og avstedkommer fremdeles ingen reelle konsekvenser for døgeniktene!
Hetsen av de offentlig ansatte
http://bit.ly/2btqDg
Millionprosjekt til forsvar for de Navansatte – Søplete saksbehandlermentalitet manifisterer seg utilsiktet i et unikt foreviget øyeblikk!
http://bit.ly/2aSxHgx
Fylkesmannens lovbrudd
http://bit.ly/1XZJJLF
Det største svik
http://bit.ly/28OCJdm

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEALIAOLS

21.01.2015 – Natalia Olsen og varslingen om fryktkulturen i Nav

Listen over alle bloggposter:

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

september 2016
M T O T F L S
« aug   nov »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: