Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Klagen til Fylkesmannen 2012 der rådgiver bedyrer at sosialtjenestens brudd på taushetsplikt ikke faller under deres mandat å behandle!


ABEHELSETI

Denne informasjonen er tilknyttet postene som viser min varsling av 06.12.2013 som gikk over mail til Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland og Fylkeslege Petter Schou.
De behandlet aldri denne, og tiet forholdene konsekvent ihjel!:
Til Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland vedrørende sosialtjenesten Bydel Nordstrand
http://t.co/sAgin8CMYz
Fylkesmannen: Vi har ikke mandat til å behandle brudd på taushetsplikt!
http://t.co/CjLZAnGTwz
Telefonsamtale 08.11.2012: Jeg snakker med seniorrådgiver Arnfinn Løvik hos Fylkesmannen som jeg tilkjennega for at jeg hadde blitt opplyst om at hadde blitt min saksbehandler etter at Snorre Førli sluttet.
Løvik motstrider ikke denne informasjonen.
Flere måneder senere – uten at noen verdens ting har skjedd, oppdager jeg ved en tilfeldighet at han heller ikke er min saksbehandler lenger, men har gitt fra seg klagesakene til en «Rigmor Hartvedt» – sosionom og rådgiver i foretaket, enda Løvik ikke er den vanlige polvott og meget vel måtte begripe at her forlengst var levert en særdeles stygg og omfattende varsling – hvilket også ble utførlig diskutert i telefonsamtalen…
MERK: Tiden 18:00 til 29:38 i dette opptaket kan utelates, fordi jeg her bare venter på diverse aktører som aldri tar telefonen:
YUOUTUBE: Fylkesmannen – Arnfinn Løvik 08 11 12 – om forsvunnet varsling
http://bit.ly/1EMTykQ

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABECECILIE

Her redegjør jeg for de øvrige forholdene – supplert av flere lydopptak:
I telefonsamtale jeg hadde med Hartvedt 02.04.2013 er hun tilsynelatende såpass inkompetent at hun velger å  meddele meg at min varsling om sosialtjenestens massive brudd på taushetsplikt ikke faller under Fylkesmannens mandat å behandle!
Dette er såpass søkt at jeg kobler det til at hun forsøker å dekke avvikene til hennes evt. tidligere kolleger eller også kan hende studiekamerater som nå sitter i forvaltningen, siden Hartvedt i annen tapet samtale oppgir at hun er utdannet sosionom!
(Les: Fylkesmannen og kameraderiet – Del 1)
http://bit.ly/1vHVQZM
Senere måtte hun ta dette tilbake etter påtrykk fra meg, hvilket vil bli gjort omfattende rede for i annet innlegg.
Hartvedt nektet å oppgi sin stillingstittel når jeg spurte etter denne i annen telefonsamtale der hun i stedet oppgav at hun var «sosionom», men i et brev jeg mottok fra Fylkesmannen noe senere, fremgikk det at hun er RÅDGIVER ved Fylkesmannens kontor! 
Da innrømmet hun også at hun hadde «tatt feil» vedr. brudd på taushetsplikten som hun hadde påstått overfor meg at lå utenfor Fylkesmannens mandat å behandle, men det var kun fordi jeg hadde nedtegnet hennes falsum og sendt fra meg i mail til en myndighet hvorfra kunne spores at hun hadde villedet meg, ikke fordi hun plutselig følte for å være ærlig!
MERK: Lydopptak av overnevnte samtale vil også legges inn etterhvert!
Her vises hva hun som rådgiver har som krav å besitte av kunnskap og formell stillingskompetanse:
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Harvedts agering springer ikke ut fra «god tro» og/eller oppsiktsvekkende ukunne!
Manøveren ble foretatt som et forsøk på å stanse varslingen.
Det er helt opp i dagen.
For sammenlikning er manipuleringen like rablende opplagt som om jeg for eksempel skulle kommet inn til et forsikringsselskap til en erfaren rådgiver der og bedt om å få tegne en forsikring, hvorpå jeg ville blitt møtt med et:
«Det er ikke det vi driver med her».
Da hadde jeg konfrontert personen med dette åpenbare falsumet, og vedkommende ville respondert:
«Jeg må nesten drøfte dette med mine kolleger her først».
Hartvedt nektet å oppgi yrkestittel for meg, men jeg fant senere ut at mennesket er rådgiver for hele konsernet!
Har alle tatt poenget nå?

agenda1ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETUBE

TELEFONSAMTALEN MED HARTVEDT 02.04.2013
Hun villeder meg med vitende og vilje om at brudd på taushetsplikt og hyppighet av utbetalinger ikke ligger under Fylkesmannens mandat å behandle, selv om dette er basale plikter for embetet.
Bortreist i sjokktilstanden jeg enda var i, erindret jeg slett ikke dette, ei heller informasjonen jeg hadde postet 01.01.2012 om Fylkesmannens ansvar for sosialtjenestens avvik:
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Lydopptaket på Youtube:
FYLKESMANNEN – Hjerterå manipulering fra rådgiver etter dødsfall
http://bit.ly/1zEAvmi
Jeg ringer Fylkesmannen og min saksbehandler der – Rådgiver Rigmor Hartvedt mens jeg enda bor på Nordstrand.
(Så fort jeg har ringt opp ringer det på døren, og jeg får blomster av naboen i anledning min mors bortgang).
Hartvedt er klar over at jeg nylig har funnet mamma død i hjemmet, og vi snakker en stund om dette.
Først utspør hun meg om dødsfallet 15 mars 2013, og hun hører at jeg er svært langt nede.
Dette gjør ageringen spesielt stygg!
HØR HVA HARTVEDT PÅSTÅR 7,38 MINUTTER INNE I OVERNEVNTE LYDOPPTAK AV 02.04.2013 etter at jeg har orientert henne om sosialtjenestens gjentatte og fortløpende brudd på taushetsplikt ved urettmessig å sende penger direkte til kreditorer uten mitt samtykke, trass multiple klager fra meg på dette.
«Det som står, da er at den type avgjørelser ikke kan sendes til Fylkesmannen, eller det er noe Fylkesmannen ikke har anledning til å gå inn i! Jeg sitter og behandler saken din nå som sagt, og jeg kommer til å kommentere det da og si hva som står i skrivet om hvordan det skal gjøres, men vi kan ikke behandle det som en egen del i klagesaken, da»!
Jeg: Kan dere ikke behandle lovbruddene?!
Hartvedt: Ikke når det gjelder hvem de har sendt pengene til, det kan jeg ikke behandle!
Og heller ikke det som går på utbetalingshyppighet på den nødhjelpen du fikk!
Her innskyter jeg at også dette er bevisst underslag av fakta, og underbygger med art:
Lukker avvikene sine

Nav i Kautokeino har satt i verk tiltak etter at det ble påvist flere avvik fra gjeldende regelverk da fylkesmannens helse- og sosial­avdeling førte tilsyn med virksomheten. Kommunen fikk blant annet kritikk for at de ikke la individuelle vurderinger til grunn når det kom til stønadsnivå og utbetalingsmåte for økonomisk sosialhjelp, og at de ikke sikret at alle elementer i søknader ble behandlet i henhold til lov og forskrift. I et brev til fylkesmannen skriver Nav at de nå er i ferd med å gjøre grep for å lukke avvikene.
| 20.10.2011 | Kautokeino-nytt |

http://www.sagat.no/kautokeino-nyheter/2011/10/20/13009/
http://www.sagat.no/sak&article=30194

(Samtalen med Hartvedt forts): Så det jeg da behandler, det er om hvorvidt du fikk tilstrekkelige midler i juli i fjor!
(8:26) Jeg supplerer med at det gjorde jo sosialtjenesten ikke, enda ambulansen hadde vært her.
Hartvedt bekrefter at hun kjenner til det!
9:05 bekrefter Hartvedt at brudd på taushetsplikt (som jeg flere ganger minnet om at var et av hovedpunktene i min varsling var svært alvorlig, men at det ikke lå i Fylkesmannens mandat å ta stilling til!
Men når jeg da samtidig konfronterte henne med at jeg hadde kjennskap til Fylkesmannens behandling av slike avvik tidligere, bryter hun samtalen tvert (9:37)
10:55 har jeg hatt henne i tale igjen i noen sekunder, og hun sier nå at det ikke er alle enkeltsaker de kan gå inn i, vedr. dette – kun spesielle «tilsynssaker» – «Men i enkeltsaker – når det kommer til en konkret klagesak så er det ikke alt vi kan gå inn i – det er bare «noe»!
12:07 leser jeg opp en sak fra Helsetilsynet som jeg har referert i et av mine blogginnlegg, der Fylkesmannen refser et kontor for ikke å ha overholdt taushetsplikt, men utbetalt penger direkte til strømleverandør – akkurat som tifellet er i min sak.
Men Hartvedt gjorde seg totalt evneveik, og spør meg tilsynelatende troskyldig 12:42:
«FIKK DE AVVIK PÅ DET, ELLER»?…
Og jeg responderte oppriktig troskyldig: «Ja absolutt»!
13:15 fremlegger jeg at sosialtjenesten har oppfordret meg til å trekke mine repeterende klager på disse gjentatte avvik tidligere, men Hartvedt reagerer slett ikke «forskriftsmessig» på dette!
Hun bifaller tvert i mot sosialens konsekvente tjenestefeil!:
13:39 Hartvedt: Hvis det er DET du har klaget på nå – på samme måte som tidligere, så fører jo det for så vidt ikke noe fram da, i og med at vi ikke kan behandle det her!
Da forsøkte jeg å minne henne på at lovbrudd som dette fordrer både bøter og politianmeldelse, men det prellet av som vann på gåsa.
Selv ikke her ringte det angivelig noen klokker for rådgiveren!
14:18 inne i opptaket villeder Hartvedt meg faktisk med at veien å gå for å ta tak i sosialtjenestens brudd på taushetsplikt, er for meg å ta kontakt med JURIST!
Men selv sørget hun for å vaske sine hender, hva manipuleringen angikk:
For 14:40 spurte jeg Hartvedt om hun kunne skrive et lite notat (til Nav Nordstrand) om dagens samtale  (og gir henne et resymê over hvordan jeg har oppfattet det hele hittil); – om at det ikke vil bli opprettet noen «egen sak» på dette (bruddet på taushetsplikt) fordi det ikke ligger i deres mandat, «sånn at de bare avslutter der når du blir ferdig med det du sier behandles nå om at jeg skulle hatt de pengene/livsoppholdet for april (juli var det- jeg husket feil) i fjor og konkluderer ja eller nei med det, og så overføres bare hele saken ned til Nav St.Hanshaugen sånn at ikke de begynner å rote med noe mere her nå?!»
Tilsvaret fra Hartvedt 15:16:
«Det er nok du som må ta den henvendelsen! Du bør jo egentlig trekke den klagen skriftlig da!»
Jeg 15:25: Men hvis jeg trekker den klagen skriftlig nå, så kan jo ikke Sivilombudet behandle den heller!?

Hartvedt 15:30 (repeterer): Jeg anbefaler at du snakker med en JURIST da!
Jeg 15:36: Men du mener at jeg bør TREKKE denne klagen nå uan…
Hartvedt 15:39: Det er jo DITT valg da! Men nå har jeg sagt at hvis den blir sendt til oss, så får ikke vi gjort noe mere med den – og å vente et halvt år på å vente på at vi skal si at vi ikke får gjort noe med den, det er kanskje ikke så hensiktsmessig!
Jeg 15:58: Når fikk du – hvilken dato fikk du at jeg klagde over at dem (Nav Nordstrand) ikke hadde utbetalt meg livsopphold i juli 2012?
Hartvedt: Den kom i JANUAR vel, men jeg behandler den raskere nå fordi jeg ser at du har klagd for veldig lenge siden (…) for vi har vanligvis 4 måneders behandlingstid (…) Klagen ble behandlet (av sosialkontoret) 15.01, og vi fikk den 14 februar.
Jeg 17:45: For det som var spesielt grovt her, det var at de (Nav Nordstrand) visste at ambulanse hadde vært her, de fikk fullmakt av meg til å ringe rett ned til ambulansetjenesten og legevakt. Allikevel så opprettholdt de … (å fortsatt gi meg som er diabetiker70 kr. dagen i hele 11 dager til, ut måneden) – at ikke det er fengselsstraff for det, fatter og begriper ikke jeg.  Jeg tror det er noe av det groveste dere har fått på deres bord. Går det virkelig an?
Men Hartvedt tar ikke tak dette med den grad av påkrevd agering som vitnesbyrdet fordrer, og reagerer slett ikke med avsky.
Hun lar seg rett og slett ikke affisere av den aldeles spektakulære forbrytelsen i offentlig tjeneste som har blitt servert henne på et sølvfat, men jatter jevnt over med meg, og vrenger ut av seg:
18:15: «Du blir litt oppgitt over det, det skjønner jeg»!
Jeg: Også kommer de da etterpå og sier at «ja, men det var sånn vi vurderte det»  – og så gir de ikke noen begrunnelse – altså de har ingen valid – de kan jo ikke si noe til det. Dermed så sier de «det var bare sånn det var»!  De KAN jo ikke slippe unna med noe sånt.
Ingen reaksjon!
21:05 spør Hartvedt om når jeg skal flytte, og jeg svarer at det vil være første mai!
ALLIKEVEL presterer hun å sende meg kopi av sin «avgjørelse» en tid etter til min gamle adresse (t.o.m med skriftlig tilkjennegiving inne i vedtaket om at hun er kjent med at jeg flytter 1. mai) – til min GAMLE adresse!
Det medfører at vedtaket er meg i hende flere uker etterpå, slik at sosialtjenesten i mellomtiden har hatt god tid til å besvare avgjørelsen – uten at jeg har hatt anledning til å kommentere denne!
21:40 spør Hartvedt meg ut vedr. om jeg har fått uføretrygd – og hvor saken står nå, og om jeg har fått avslag – hva nå dette skulle være godt for, og hun sier da også 23:20: «Det har jo ingen betydning sånn sett»! … Så spør hun om hun skal skrive at jeg har fått avslag tidligere og at jeg nå har Advokat inne i saken, men gjentar seg selv like etter: Det har jo ingen betydning da»…
Urovekkende!
11:42 spør jeg om hun har hørt på alle opptakene (jeg sendte henne på CD), men Hartvedt svarer at jeg jo har sitert mye av opptakene i mailene jeg har sendt henne, og at hun har lest dem!
24.55 fremhever jeg dog for henne et veldig viktig opptak med Marte Lie Albert som jeg sterkt fremhever at hun må lytte til, på 12 minutter.
25.50: Hartvedt bekrefter for meg at hun vil høre gjennom dette!
Samtalen avsluttes.
Her er det essensielle lydopptaket som Hartvedt lover meg å lytte til, siden både dette og flere andre opptak for lengst hadde blitt overlevert henne på CD:
Sosialtjenesten nekter diabetiker forsvarlig livsopphold
http://bit.ly/1MPwqWt

bomb with fuse

Dette er fortsettelsen av informasjonen i saken som ble innledet i følgende poster:
14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser –  og saksbehandler hos Fylkesmannen legger fra seg omfattende varslingssak uten å sikre den nærmere oppfølging, tar sin hatt – og går (slutter)!
http://bit.ly/WoBmZ7
13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.
http://t.co/9p5HXIZ6Sd
Med ytterligere oppdateringer 22 og 23.05.2013:
NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2013 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!
http://t.co/3Dx7zKDWNy
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:
http://t.co/gVxiWvwDEu
Del 2:
http://t.co/m2aE7Wcyxl
Del 3:
http://t.co/9ehCWi866k

IMG_7211

Til Fylkesmannen og min saksbehandler Arnfinn Løvik                   Oslo 09.02.2013
Jeg ber med dette, Fylkesmannen om å få komme med noen få tilføyelser kun tre dager etter fristen 06.02.2013 som jeg ikke maktet å ringe sosialtjenesten å be om å få utvidet atter en gang, på grunn av at Telenor hadde stengt min telefon og internett fordi jeg midt oppe i langvarige stressbelastninger hadde glemt å betale dem.
Jeg ber om at tillegget vil bli godkjent og tatt med i saksbehandlingen siden dette sendes kun tre dager etter utløp av frist, sett i lys av de store merbelastninger som hittil er bevist at er påført meg gjennom flere år med sterk forverring av helsetilstand og konsentrasjon som konsekvens – og sett opp mot det faktum at sosialtjenesten har hatt ubegrenset frist til å avgi sitt tilsvar til Fylkesmannen – hvilket har tatt dem så mye som et halvt år.
«Det følger av forvaltningsloven § 33 at dersom påklaget vedtak ikke blir endret, skal dokumentene i saken sendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse av klagesaken.»
http://bit.ly/Sga7Ak
Mine tilføyelser:
De mottok rettidig tilsvar over mail fra meg 06.02.2013, på sosialtjenesten Nav Nordstrands innstilling av 15.01.1013 – med Vår ref: 2012/03544
Samme dag sendte jeg Dem per brevpost de dokumenter jeg i klagen anførte at ville bli sendt, samt noen av lydopptakene som der ble varslet – og jeg presiserer først journalarkenes innhold:
To sider med tilsvar fra Bydelsdirektør Per Johannessen – sosialleder Vildgun Steinhaugens overordnede – hans ignoranse, og dermed også underslag av to klager jeg sendte inn på henne.
Utdrag fra den andre klagen som ble underslått 25.11.2009 – hvilket jeg da heller aldri mottok svar på:
Spørsmål fra meg:
«Kan denne klagen sendes Fylkesmannen samtidig som min klage (annen og mye mer omfattende klage enn dette, med denne klagen lagt ved) går til Helse- og Sosialombudet for at disse skal kunne behandle denne OMGÅENDE?
Klagen er fremsatt rettidig, på siste dag av fristen som er 25.11.2009.
Hvis svaret er et udiskutabelt nei, kan klagen unnlates å sendes Fylkesmannen men fremdeles være gjeldende når jeg sender den til Helse- og Sosialombudet med kopi blant annet til Fylkesmann og en hel rekke andre instanser i stedet?» (SITAT SLUTT) (Intet svar).
To sider fra sosialtjenesten der de bekrefter at jeg har etterlyst journalutskrift fra to møter jeg hadde ved kontoret i august 2008 fordi jeg husket at jeg på det tidspunkt skrev under på fullmakt for dem å innhente min legejournal (møtene er tapet og kan sendes Fylkesmann på evt. forespørsel) hvorav utskrift ble lagt ved, og jeg siterer relevant utdrag:
«Hun skriver under på samtykkeskjema i forhold til at vi kan kontakte (…) fastlege (…) at vi kan innhente opplysninger som så blir taushetsbelagte hos oss»!
Herunder blir viktig for Fylkesmannen å kjenne til, at Helse- og sosialombudets Magne Berg – etter å ha samtalet med Enhetsleder ved sosialtjenesten – Marit Gunnes (i dag øverste leder) 03.08.2010, ringte meg opp og fortalte at hun hadde informert ham om at sosialtjenesten ikke satt med noen helseopplysninger på meg!

MERK: Berg bekreftet også falsumet fra Gunnes i brev han sendte meg av 06.08.2010 og jeg siterer ham: «Sosialkontoret har informert ombudet om at man savner dokumentasjon fra lege på Deres sykdommer».
Men Gunnes løy jo – som bevist – og jeg minner om straffeloven som jeg har fremhevet i hovedklage – svar.
Brevet fra Berg ble uteglemt i min forsendelse av 06.02.2013, men er nå lagt ved i brev som går per post til Fylkesmannen i dag.
ABeport1

Utdrag fra min for lengst innhentede sosialjournal. Gunnes sjef – Vildgun Steinhaugens udiskutable viten om min daværende helsetilstand så langt tilbake som i 2003:


“Saksfremlegg Saksnr: 2003/01562 Dato 18.08.2003. (Jeg siterer Steinhaugen under helse/sosiale forhold): “Det fremkommer i tillegg fra klagers side at hun har (…) Disse sykdommene forsterkes av langvarig stress. Dette er dokumentert av lege Svein Høegh Henriksen datert 12.06.02.
Klager har innlevert dokumentasjon på nylig legebesøk vedrørende  (…)
Klager har selv ønsket at det ble vedlagt papirer fra legevaktbesøk. Vedlegg nr. 13 (…)
Mer om bl.a Gunnes ytterligere lov- regel- og etikkbrudd her, som allerede vist til i opprinnelig varsling av 19.07.2012 – og her er også grundig utvidelse av resten av materialet som er vist i dette tillegget hva angår alle innklagede aktører:
På Nav med balltre (Del 1)
http://bit.ly/PFW66m
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
Nav (Nordstrand) Sosial – Herske- og utmattelsesteknikker kontra etiske regler for Oslo Kommune og vanlig anstendighet (UTDRAG FRA POST SOM ER NØDVENDIG Å FREMHEVE FOR Å SE HELHETEN I YTTERLIGERE VARSLINGVEDR. DETTE SOM UTDYPES SENERE I DETTE VEDLEGGET TIL KLAGE):
03.08.2010: Nav Nordstrand v/Marit Gunnes nekter diabetiker nødhjelp.
«Hassan Rivandi – min saksbehandler ved Nav Nordstrand forteller meg i dag over telefon at søknaden jeg leverte inn i går om nødhjelp kr. 70,- etter Fylkesmannens satser med full dokumentasjon (kvitteringer) på at livsoppholdet for 14 dager fremover som jeg mottok 29.07.2010 som gjaldt frem til 16 august er brukt oppvil bli ignorert, og ingen nødhjelp vil bli utbetalt meg selv om jeg igjen forklarte at jeg sitter uten mat og andre nødvendigheter som medisiner, reisekort og toalettartikler.
Hans overordnede Marit Gunnes som dette innlegget forøvrig handler om –  uakseptabel behandling jeg erfarer gang på gang fra denne kanten da hun både har vært min forrige saksbehandler Trude Amundsens teamleder i nær to år, nå for Rivandi – og følgelig sitter med øverste beslutningsmyndighet for denne type vedtak (over henne er sosialsjef Vildgun Steinhaugen), fortalte meg imidlertid da jeg ringte opp igjen at livsoppholdet jeg skulle få utbetalt for 14 dager fra 16 august ville bli utposjonert i deler til meg litt av gangen (OG VIL BLI TRUKKET FRA MITT EGET KOMMENDE LIVSOPPHOLD 16.08) og gitt ut allerede nå 03.08.10 (500 kr som jeg skal leve på i hele 9 dager) slik at jeg naturlig nok ser for meg en fremtid der umulig livssituasjon  raskt vil bli fullstendig uholdbar og mer prekær enn noen gang – hvis overhodet mulig.
Gunnes utelukket fremdeles nødhjelp!
Jeg kunne komme og hente “litt” i dag, men hun ante angivelig ikke hvor “mye” dette ble enda»(sitat slutt)
http://bit.ly/aYmRUA
ABentroll--og-konstitusjonskomiteen
Herunder fremhever jeg relevant utdrag fra:
 • Arbeids og inkluderingsdepartementet
  Postboks 8019
  Dep.
  0030 Oslo
  Ref:
  200706340-/MOM
  Vår ref:
  2008/1161Saksbeh.:
  Sigrun Hoel
  Dato: 13.03.2008
 • HØRINGSUTTALELSE OM NY MIDLERTIDIG FOLKETRYGDYTELSE (ARBEIDSAVKLARINGSPENGER) OG KOMMENTARER TIL DOKUMENTET ARBEIDSEVNEVURDERINGER I NAV:
 • «Når den kommunale sosialtjeneste og NAV stat skal arbeide side om side, er det viktig at en er klar over forskjellen på folketrygdloven og sosialtjenesteloven kap. 5 – og også klar over at sosialtjenesten alltid vil være forpliktet til å gi nødhjelp uansett årsak til hjelpebehov.»
 • Dag Jenssen – Dekan
 • Marja Lundell – avdelingsdirektør
Et ark fra Sivilombudsmannen av 26.07.2012 der han skriver at jeg kan kontakte ham når Fylkesmannens endelige avgjørelse foreligger, hvilket pulveriserer Anette Jørves falske informasjon til meg i vedlagt opptak sendt Fylkesmannen 06.02.2013, der man hører henne påstå at all klageadgang stanser hos Dem!
Et ark fra Nav Trygd, som bekrefter at min Grunnstønad er til telefonhold og ikke for hjelp til dyrere kosthold!
Sosialtjenesten har som kjent forfalsket dette i sin innstilling/vedtak, og påstått at dette er for diett!
I tillegg ble oversendt fem sider fra min nåværende fastlege som beskriver mine multiple og mangeårige sykdommer og skader jeg har i kroppen til fulle –  innbefattet søknaden han skrev om TT-kort for meg, hviket Hanne Marte Johansen som var min saksbehandler forut for nåværende Marte Lie Albert også sendte inn krav om til TT-tjenesten for ca. et år siden med bred orientering om sosialtjenestens kjennskap til min svært dårlige helsetilstand i bunn!
Hennes sjef var enten Marit Gunnes, eller Birgitte Mølstad – Det er kun disse to teamlederene som arbeider ved kontoret, som gitt meg i orientering fra Mølstad tidligere.
Sosialtjenesten bedyrer overfor Fylkesmannen at de ikke er kjent med andre aspekter vedkommende for saken, men her vil jeg sterkt fremheve overnevnte brev fra Johansen av 13.10.2011 (sendes med tilleggsskrivene- og resten av opptakene til Fylkesmannen i dag – to sider).
Der vises at sosialtjenesten meget vel forstår hvor dårlig jeg er.
Johansen lister opp en god rekke av mine sykdommer, og anbefaler herav sterkt TT-tjenesten om å innvilge meg TT-kort for avhjelping av min helsesituasjon!
Det skal en del til for å få innvilget TT-kort – man slenger ikke inn en søknad i hytt og tåke uten at helsesituasjonen oppfattes som svært dårlig, hvilket Johansen med dette viste at hun var klar over.

abrticle_office_bully_01


ALLIKEVEL ANBEFALER SOSIALTJENESTEN MED HILSEN FRA ØVERSTE LEDER – MARIT GUNNES, AT JEG SKAL LEVE NÆR EN HEL MÅNED PÅ 70 KRONER DAGEN – UTEN Å NEVNE MED ET ORD HVA DERES «GRUNDIGE VURDERING» BESTÅR I!
OG SELVSAGT KAN DE IKKE KOMME OPP MED NOEN BEGRUNNELSE HER, FORDI HER MER ENN GODT NOK KAN SLUTTES AT DE HAR VÆRT VEL BEVISSTE PÅ AT DE HAR BEGÅTT FORBRYTELSER I OFFENTLIG TJENESTE MOT BEDRE VITENDE (LYDOPPTAKENE)!
DERFOR BLE DET SVÆRT VIKTIG FOR DEM Å SÅ TVIL OM MIN OPPTREDEN I DERES INNSTILLING!
Vedlagt er da også enda et opptak med min saksbehandler i 2009 – Trude Amundsen der det blir viktig å høre først fra ca. 6 minutter inne i opptaket og ut.
Der hører man henne si at de har oppfattet at jeg er sykere nå, enn da jeg først ble overført til dem (juli 2008).
Jeg gjør grundig rede for hvor fortvilt jeg er på grunn av deres unnlatte hjelp og bistand i nær et helt år, og får bare til svar at «det er synd du oppfatter det sånn»! Ikke en gang her opplyser hun meg om at jeg kan ha krav på Individuell Plan!:
Opptaket – «SOS TRUDE AMUNDSEN 29.06.2009 INNKALLER MEG TIL KONSULENT JOHN ARNE KOLSTØ OG SIER DE HAR OPPFATTET AT JEG ER FOR SYK TIL Å ARBEIDE»
Hva mer er – Sosialtjenesten mottok allerede i 2009 tre journalark fra min daværende fastlege Maida Ilic som attesterte at jeg var meget syk, og både hadde vært, og at jeg ville bli innlagt på Ullevål (datert 26.02.2009, 24.04.2009 og 06.05.2009) Derfor hadde jeg ikke rukket å søke om livsopphold for de kommende perioder.

De tre skrivene vil i dag sendes Fylkesmannen, som bekrefter tre akuttinnleggelser ved sykehuset på kort tid.
Erklæringene er ikke stemplet av sosialtjenesten, men logisk sluttet vil jo uansett være at de hadde stanset all videre økonomisk støtte til meg hvis disse ikke var blitt forelagt dem!
Man hører også på opptakene med Amundsen at «vi har mottatt noen erklæringer fra din lege ja».
Enda overnevnte opplysninger ble gitt dem, valgte sosialtjenesten under denne tiden og starte med å utposjonere meg ukeskjerver av mitt eget livsopphold, etter en søknad «for mye» fra meg om nødhjelp som ble sendt inn med forklaring om at jeg var så syk at jeg bl.a måtte ta taxi til selv de enkleste gjøremål.
Jeg ble altså straffet for at jeg var syk og ba om hjelp!
Hør spesielt på dette opptaket og les hele posten linket til. Legg merke til datoen!:
”SOS –  TRUDE AMUNDSEN 09.06.2009. MENER JEG SKULLE HA LEVD PÅ 84 KRONER I 5 DAGER. SÅ GIR HUN MEG NØDHJELP I NÆR EN MÅNED PÅ 60 KRONER DAGEN”.
http://bit.ly/9V1i2P
EN SLIK AGERING ER IKKE EN GANG TILNÆRMET NORMAL – DEN ER UOMTVISTELIG FORETATT I OND HENSIKT!
abalpractice-2

MIN VELDOKUMENTERTE PÅSTAND BLIR SÅLEDES AT MARIT GUNNES & CO MED ALL DENNE VITEN I BUNN, HAR SVIKTET SINE KONSTITUERTE TJENESTEPLIKTER GROVT – MED VITENDE, VILJE OG ABSOLUTT FORSETT.
DE HAR KOORDINERT SEG I MELLOM HERJINGEN MED ET SYKT OG HJELPELØST MENNESKE I BEHOV AV FORSVARLIGE TJENESTER, OG UTELATT SENTRAL BAKGRUNNSINFORMASJON OM MIN DÅRLIGE HELSETILSTAND SOM DE VED FLERE ANLEDNINGER HAR FÅTT DOKUMENTERT, OVERFOR FYLKESMANNEN – BÅDE GJENNOM TIDLIGERE ÅR, OG I DERES FØRSTE AVSLAG I JULI 2013 SAMT I INNSTILLINGEN DERES AV 15.01.2013.
DERAV HAR DE HELLER IKKE KUNNET GJØRE REDE FOR HVA DERES ANGIVELIGE «GRUNDIGE VURDERING» ER BASERT PÅ SOM SKULLE KUNNE «RETTFERDIGGJØRE» DERES BESLUTNING OM 70 KR. FOR MEG Å OVERLEVE PÅ I EN MÅNED. (JEG MINNER OGSÅ OM OPPTAKENE SOM ER OVERSENDT FYLKESMANNEN DER MAN HØRER AT DE NEKTER Å GI MEG BEGRUNNELSEN I TELEFONSAMTALER)!
IMPLISITT, BEVISES DET AT DE REGELRETT LYVER OM AT EN SLIK KVALITETSUTREDNING VITTERLIG ER FORETATT!
DERES PÅSTAND FALLER JO HARDT PÅ EGEN URIMELIGHET!
DE PÅSTÅR OGSÅ AT INGEN ANDRE OPPLYSNINGER HAR FREMKOMMET, OG FORSØKER RESOLUTT Å DREIE FOKUSET VEKK FRA EGNE LØGNER OG MONSTRØSE AVVIK VED Å HA MAGE TIL Å FREMHEVE MEG SOM EN «VANSKELIG PERSON Å SAMARBEIDE MED»!
Vedrørende nekt av begrunnelse for å tilstå meg 70 kroner dagen i et såpass langt tidsrom både fra Ingjer og Albert (i hvert sitt lydopptak):
«DEN FÅR DU IKKE»!:

LES HERUNDER:

Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester – behandling av søknader om økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i Nav – §§ 18 og 19 ved Bodø kommune Nav Bodø 2010 – 01.03.2011
Avvik 2:
Bodø kommune sikrer ikke at kravet til at saken skal være så godt opplyst som mulig er tilfredsstilt.
(…) Ved fatting av vedtak etter § 18 og 19 er en stor del av vurderingene skjønnsmessig.Når slike vurderinger ikke fremgår av vedtak eller kan spores i saken mangler en vesentlig del av informasjonen som viser hva vedtaket bygger på.Vurderingen i saken er en del av saksopplysningen, som etter forvaltningsloven § 17 skal være så god som mulig.
Den som mottar et vedtak etter sosialtjenesteloven § 18 og 19 har kravpå å vitehva vedtaket bygger på.
Uten at det er rutiner for å nedtegne vurderinger i saken eller i journalnotater vil det by på vanskeligheter å spore saksbehandlers vurdering (…)
http://bit.ly/XfgKk0

ABEEEE

Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester i Nav Sandefjord kommune 04.12.2011

«Hjelp blir avslått uten at det er undersøkt om søkeren har penger til sitt livsopphold (…)

Hovedprinsippet for behandling av søknad om økonomisk stønad er at det skal foretas konkrete og individuelle vurderinger av hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform.

Nav- kontoret har både rett og plikt til å foreta skjønnsmessige vurderinger i hver enkelt sak.

I alle vurderinger skal det legges vekt på å fremme lovens formål best mulig.

Vurderingene skal gjøres innenfor rammen av gjeldende lov- og forskriftsbestemmelser, og så langt som mulig foretas i samarbeid med tjenestemottakeren.

Utredningen av hjelpebehovet skal ta utgangspunkt i den enkeltes faktiske situasjon.

Søknader kan ikke avslås kun med henvisning til at søker har inntekter over fastsatte satser, og stønadsbeløp kan heller ikke kun fastsettes i henhold til satser.»

http://bit.ly/ZiS8GF
 ABAFRAUD
Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester i Nav Svelvik kommune 2010 – 08.02.2011
Avvik 3 (Kommentar):
«Økonomisk stønad etter lov sosiale tjenester i Nav skal sikre at alle har tilstrekkelige midler til livsopphold (…)
Hvor stønadsbehovet er ulikt, må også ytelsene være forskjellige.
Kommunen har et betydelig rom for skjønn når det gjelder ytelsens nivå og art.
Dette skjønnet innskrenkes imidlertid av lovens krav om at tjenesten skal være forsvarlig og av formålsbestemmelsen i loven.
De konkrete vurderingene som kommunen har lagt til grunn ved utmålingen av stønad må fremgå av vedtaket (…)
Søknader skal avgjøres ut fra en konkret og individuell vurdering av den enkeltes hjelpebehov.
Søknader kan ikke avslås kun med henvisning til at søker har inntekter over fastsatte satser, og stønadsbeløp kan heller ikke kun fastsettes i henhold til standardiserte satser (…)
Lovfestet plikt til å etablere et styringssystem på området økonomisk stønad ble innført 1. januar 2010, jf § 5 i lov om sosiale tjenester i Nav.
Kommunen skal påse at virksomheten er innrettet slik at søknader om økonomisk stønad behandles i tråd med gjelde lovregler.
Gjennom styringssystemet skal virksomheten sikre at oppgaver og tjenester utføres i samsvar med lovkrav slik at det ikke blir tilfeldig om lovbestemmelser etterleves (…)

Det er et lederansvar å følge med på den daglige driften og påse at tiltak og tjenester fungerer som forutsatt (…)
http://bit.ly/WFNJvS
ABEEEE
Herunder minner jeg om:
Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011:
Rapport fra tilsyn med Stange kommune / Nav Stange 01.08.2011
 1. Det er ikke tilstrekkelig sikret at alle som først møter bruker har tilstrekkelig kunnskap om lov om sosiale tjenester i Nav, til å sikre at alle nødvendige opplysninger innhentes for å belyse brukers sosiale, helsemessige og økonomiske situasjon.
 2. Det er heller ikke tilstrekkelig sikret at de som behandler søknad om økonomisk stønad, gjennomfører samtale med bruker eller gjennomfører andre aktiviteter for å sikre tilstrekkelig opplysning av saken før vedtak fattes.
 3. Dette fører til at det er en risiko for at søknad om økonomisk stønad blir besluttet uten tilstrekkelig informasjon om brukers situasjon (…)
http://bit.ly/USmnVR
Jeg kan ikke tro annet enn at de innklagede aktørers forsettlige agering vil kunne medføre både bøter og fengselsstraff.
De har alle lang fartstid i sitt virke, og har underveis i «saksbehandlingen» mottatt mer enn tilstrekkelig opplysende informasjon fra meg vedrørende fortvilt og eskalerende helsesituasjon til det verre – også med linker til adekvat lov- og regelverk herunder!:

Lov om statens tjenestemenn m.m.

Annet kapittel. Tjenestens opphør, ordensstraff, avskjed m.m.

§ 15. Avskjed.
       En embets- eller tjenestemann kan avskjediges når vedkommende:

a. har vist grov uforstand i tjenesten eller grovt har krenket sine tjenesteplikter eller trass i skriftlig advarsel eller irettesettelse gjentatt har krenket sine tjenesteplikter,
b. ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen.

       Bestemmelsen i denne paragraf begrenser ikke adgangen til å fradømme en embets- eller tjenestemann stillingen som straff i medhold av straffelovgivningens regler.

§ 15a. Avskjed av embetsmann.
Tilføyes ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 16. Suspensjon.
1. Dersom tjenestens tarv krever det, kan en embets- eller tjenestemann med øyeblikkelig virkning fjernes midlertidig fra sin stilling (suspenderes) når det er grunn til å anta at vedkommende har gjort seg skyldig i atferd som kan føre til avskjed etter § 15 (SITAT SLUTT)

Andre utdrag fra Fylkesmannen og Helsetilsynets avviksrapporter på nettet:

«Forvaltningsloven stiller som krav at et vedtak skal grunngis, og begrunnelsen skal gis samtidig med vedtaket. Bare dersom det ikke er grunn til å tro at mottakeren er uenig i avgjørelsen, kan begrunnelsen utelates. Forvaltningsloven § 25 setter krav til innholdet i vedtakets begrunnelse. Foruten å vise til lovhjemmelen skal det gjengis hvilket faktum som legges til grunn.»

«Det må gå klart fram av vedtakene som fattes at det er foretatt en individuell vurdering av alle relevante forhold i saken«

«Søknad om økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i Nav§§ 18 og 19 skal behandles etter en konkret individuell vurdering. I dette ligger at det i hver sak skal gjøres en vurdering av søker sin situasjon (…)

Dersom søknad blir avslått etter § 18, skal den vurderes etter § 19.

Forvaltningsloven §§ 24 og 25 har nærmere regler om krav til innhold i begrunnelsen.»
12.01.2011 Avvik 2:Lindesnes kommune sikrer ikke at vurderinger og beslutninger ved avgjørelse om økonomisk stønad foretas i henhold til lov-og forskriftskrav.
ABverdier

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Lov om sosiale tjenester i Nav §§ 18 og 19, jf §§ 4 og 42, jf § 5

Avviket bygger på følgende: 

«Gjennomgåtte vedtak har i stor grad standardiserte begrunnelser med få spor av individuelle vurderinger knyttet både til innvilgelse av -og avslag på stønad (…)

Gjennomgang av saksmappene viser i liten grad hvordan man er kommet frem til stønadsnivået -hvilken individuell vurdering som ligger til grunn, eller hvilket skjønn som er utøvet.» (sitat slutt)

 • «Det er i enkelte tilfeller innvilget annen ytelse enn det som presenteres i søknad uten at dette er begrunnet.
 • Videre er enkelte søknader om nødhjelp avslått med begrunnelse i at søker burde hatt tilstrekkelige midler til livsopphold uten at søkers konkrete situasjon er kartlagt og vurdert (…)
(SITAT SLUTT)
Både første brevpost til Fylkesmannen og denne, går til:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Tordenskioldsgate 12, Postboks 8111 Dep., 
0032 Oslo.
I konvolutten fulgte et brev som jeg også her gjengir ordlyden i, da der ble linket til bloggposter med avskrift fra opptakene.
Dette limes inn her sammen med noen få tilføyelser vedr. mitt tilsvar av 06.02.2013 for at Fylkesmannen skal kunne trykke på linkene og gå rett til postene som kan leses samtidig med avspilling av opptakene.

ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large

Til Fylkesmannen og min saksbehandler Arnfinn Løvik                                   Oslo 06.02.2013

Jeg viser til mine kommentarer til Nav Nordstrand sosial sin innstilling som jeg sendte Dem over mail i dag, der jeg linker til flere essensielle bloggposter med avskrift direkte fra lydopptak med sosialtjeneste og lege.
I klagen gjør jeg også oppmerksom på lydopptak som jeg tidligere hadde skrevet at ville bli sendt, i min opprinnelige klage/varsling til Fylkesmannen av 19.07.2012.
Opptakene er linket til i mailene jeg har sendt dem på E-post, så De lett kan gå inn derfra.
Disse er nå samlet på vedlagte CD, og jeg spesifiserer:
SOS –  TRUDE AMUNDSEN 09.06.2009. MENER JEG SKULLE HA LEVD PÅ 84 KRONER I 5 DAGER. SÅ GIR HUN MEG NØDHJELP I NÆR EN MÅNED PÅ 60 KRONER DAGEN”
http://bit.ly/9V1i2P
”SOSIALKONTORETS PROJISERING – TAPET SAMTALE MED VILDGUN STEINHAUGEN 02.02.2011”
http://bit.ly/AuljKL

Der er mye uvesentligheter i begynnelsen av opptaket, og den sentrale informasjonen som er nedtegnet i bloggpost med samme overskrift (linket til i klagen på e-posten jeg sendte Dem i dag), starter ca. 15 minutter inne i opptaket.
Det er svært viktig at Fylkesmannen hører opptaket herfra og helt ut.
Sosiallederen sendte videre som vist i varslingen, en klage jeg leverte inn på henne til sin sjef -Bydelsdirektør Per Johannessen, og det er rimelig grunn til å anta at hun visste at han ikke ville behandle denne.
Jeg gikk imidlertid i god tro, og sendte inn et tillegg til klagen samt purring på svar til Steinhaugen.
Allikevel presterer hun å sende denne videre til Johannessen atter en gang.
Der ble begge klagene stanset og arkivert!
”SOS – INGJER MANIPULERER – VIL FÅ MEG FRA Å KLAGE TIL FYLKESMANNEN – PÅSTÅR HUN KAN GÅ DIREKTE TIL NAV TRYGD OG HENTE OPPLYSNINGER OM MIN UFØRESAK UTEN MITT SAMTYKKE”
(Til informasjon – Avskrift av dette opptaket er enda ikke lagt ut på blogg eller på Youtube)
”SOSIAL – MARTE LIE ALBERT KAN IKKE BEGRUNNE AVSLAG LIVSOPPHOLD JULI 2012 OG SIER MARIT GUNNES VAR ØVERSTE LEDER” (29.08.2012)
(Til informasjon – Avskrift av dette opptaket er enda ikke lagt ut på blogg eller på Youtube)
Her er det viktig å høre 3 minutter inne i opptaket og ut dette.
Der ligger essensiell bevisføring for at Albert forstår hva det er de har gjort, og jeg forteller hvor hardt deres lovbrudd har rammet meg!
Jeg ber om at dette vil vektlegges stort – spesielt i forhold til passasjen i sosialtjenestens innstilling øverst på side 5 om at de har tatt ”en grundig vurdering i min sak”!
”SOSIAL 03.07.2009 MØTE MED KONSULENT KOLSTØ”:
http://bit.ly/cdYGKF
Dette er alle svært viktige opptak å høre gjennom, for bevisgangen i saken.
Jeg minner Fylkesmannen om at det er lov å ta opptak av samtaler en selv deltar i – hvilket han nok selv er godt kjent med, og jeg linker i tillegg til passasjer fra Sivilombudsmannens uttalelser om dette i e-posten jeg sendte Dem i dag.
(Jeg tilføyer link)
Opptak i møtet med Nav
http://bit.ly/oZdafr
I denne konvolutten sammen med Cden, ligger også 12 ark som jeg i klagen som ble sendt Dem på e-post i dag er spesifisert at jeg ville oversende.
Herunder har jeg lagt med fastleges søknad for meg om uføretrygd så en kan oppfatte hvor syk jeg er, samt to ark fra sosialtjenesten  – journalutskrift der det dokumenteres at de innhentet min legejournal allerede i 2008 og så hvor dårlig det sto til.

Sykdommene og skadene jeg har i kroppen er ikke av nyere dato, de har jeg hatt i svært mange år.
Sosialtjenesten vet således utmerket godt hva det er de foretar seg av overgrep!
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
(SITAT FRA BREVET TIL ARNFINN LØVIK SLUTTER)

ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large

Vedrørende opptaket: ”SOSIAL – MARTE LIE ALBERT KAN IKKE BEGRUNNE AVSLAG LIVSOPPHOLD JULI 2012 OG SIER MARIT GUNNES VAR ØVERSTE LEDER” (29.08.2012)
Her kan De tydelig høre – etter ca. 5 minutter inne i opptaket, at Albert sier det var øverste leder – Marit Gunnes – som i øverste instans hadde tatt avgjørelsen om å gi meg 70 kroner dagen å leve for en hel måned – på tross av min veldokumenterte søknad.
Marit Gunnes – den ene av to teamledere ved kontoret var Trude Amundsens overordnede (andre teamleder er Birgitte Mølstad) med Vildgun Steinhaugen som øverste leder.
Jeg viser til straffeloven:
Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
Det følger av straffeloven 1902 § 123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling.
Etter straffeloven 1902 § 124 straffes en offentlig tjenestemann som rettsstridig benytter sin offentlige stilling til å få eller som forsøker å få noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe. Straffeloven 1902 § 125 rammer ulike former for medvirkning.
Bestemmelsen er rettet mot offentlige tjenestemenn som forleder eller tilskynder en underordnet eller en tjenestemann under hans oppsyn til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende eller vitende lar ham forbryte seg (…)

http://bit.ly/dERX7U

ABAFRAUD
Uteglemt opptak som også er tatt med på ny CD som sendes Fylkesmannen i dag:


«ANETTE JØRVE INGJER AVSLÅR LIVSOPPHOLD TIRSDAG 24.07.2012 OG OPPRETTER STRØMABBONEMENT»
Fra ca. 4,20 min. inne i opptaket og utover vil være essensielt viktig å merke seg, da Fylkesmannen med dette får bekreftet et såpass alvorlig overtramp fra Ingjer som ikke en gang den beste avokat i dette landet vil kunne klare å dekke over.
Ca. 6,55 minutter inne i opptaket hører man at Ingjer nekter meg tvert å oppgi begrunnelsen for at jeg med alle mine sykdommer skal leve for 70 kroner dagen, etter at hun litt tidligere i samtalen hadde forsøkt å avfeie meg med at «de måtte ta en vurdering på det» – selv etter at hun like før det igjen i samtalen hadde fortalt meg at avslaget allerede var satt!
Det blir naturlig å slutte at Ingjer har panikk, og snakker over seg!
Men så kan man spørre seg – hva skulle hun ha panikk for, når deres tvang om nødhjelp angivelig var fattet på bakgrunn av en «grundig vurdering»?
Trass denne samtalen og flere som jeg hadde både med Albert og Ingjer der jeg tilkjennegir en aldeles horribel helsesituasjon, så anfører de i sin innstilling at «ingen ytterligere opplysninger er fremkommet» (Sosialtjenestens innstilling til Fylkesmannen side 2 av 15.01.2013)
GROV LØGN SOM ATTER EN GANG BEVISELIG OG UOMTVISTELIG ER FREMSATT MOT BEDRE VITENDE SOM ALLTID ELLERS I TILSVAR DE HAR SENDT FYLKESMANNEN SOM RESPONS PÅ KLAGER FRA MEG TIDLIGERE, MEN SOM JEG IKKE HAR ORKET Å TA TAK I!
INGEN «begrunnelse» er da heller tatt med i overnevnte innstilling for hvordan i all verden de kan beslutte å sette et menneske med de sykdommer jeg har på en måneds utpining på 70 kroner dagen og kalle det «forsvarlig», enn at de angivelig skal ha tatt «en grundig vurdering»!
Men løgnen er så åpenlyst grov og etterprøvbar, at den faller tilbake på dem selv og treffer hardt.

ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large

De vil se av min rettidige innleverte klage av 06.02.2013 samt av opprinnelige klager av 19 og 24.07.2012, at jeg der orienterte om at dette opptaket ville oversendes Dem.
Jeg gikk litt i surr når jeg sendte inn CD per brevpost til dem for et par dager siden da en annen varslet samtale med Ingjer var tatt med der, så opptaket er derfor lagt inn på ny CD som sendes Dem i dag.
Så også opptakene med Birgitte Mølstad – To stk (lagt inn på CD av i dag):
1. SOSIAL – BIRGITTE MØLSTAD UNDERSLÅR 5 DAGERS LIVSOPPHOLD I TELEFONSAMTALE AV 27.08.2010. JEG MØTER VED KONTORET SAMME DAG.
2. SOSIAL 27.08.2010. BIRGITTE MØLSTAD UNDERSLÅR 5 DAGERS LIVSOPPHOLD NÅR JEG MØTER OPP VED KONTORET.
(Utdrag fra siste opptak, også vist i bloggposten under, samt i mailen jeg sender personlig til både Gunnes, Rivandi og Steinhaugen med kopi til Fylkesmann og Gerd Reinsvollsveen som vises et lite stykke under her med heading:
«Mandag 13.09.10: HASTER – JEG SITTER UTEN MAT NÅ! Les dette før du ringer meg – Fra Jeanine Horntvedt» der jeg bla. går grundig igjennom underslaget av 5 dagers livsopphold i august, samt deres nye underslag av livsopphold fem dager i september!):
(Utdrag – MØLSTAD I SKRANKEN PÅ SOSIALKONTORET):
Abully_woman_400
«DU HAR FÅTT BASISBELØP EHMMM – 27.07: 2761, DU HAR FÅTT KR. 700 DEN 04.08, (SOM SOSIALKONTORET FORSKUTTERTE MEG UT FRA MINE EGNE LIVSOPPHOLDSPENGER SOM SKULLE UTBETALES MEG NESTE GANG OG SOM DERAV BLE REDUSERT TILSVARENDE)
DU HAR FÅTT UTBETALT KR. 1063 DEN 10.08 – (SOM VAR MEG I HENDE OG SKULLE GJELDE FRA 13.08 ETTER AT JEG HADDE LEVD PÅ 500 KRONER I HELE 9 DAGER FRA JEG HENTET DE 700SOM VAR FORSKUTTERING AV MITT EGET FREMTIDIGE LIVSOPPHOLD PÅ KONTORET 04.08 DER JEG HADDE FORKLART AT NÆR 200 KRONER ØYEBLIKKELIG VILLE GÅ BORT I REISEKORT FORDI JEG TAR BEHANDLINGER FOR LYMFEØDEM- UTEN AT JEG FIKK GEHØR FOR DETTE!
(Se link under her til post som forklarer nærmere)
MØLSTAD FORTSETTER: SÅ HAR DU FÅTT UTBETALT 997 KRONER DEN 17.08 (SOM VAR MEG I HENDE 20.08)! (…)
Jeg: Men hva med GAPET i mellom17 august og første september?!
MØLSTAD babler på: Du har jo ikke fått regelmessig, du har jo fått to ganger i måneden, du inntil nå første september!
Men det har vært utbetalinger FLERE GANGER av ULIKE ÅRSAKER som jeg ikke har den hele og fulle kjennskap til, men du har jo fått da: EN – TO – TRE- FIRE utbetalinger i august.
Det ble ikke SYSTEMATISERT før nå 01.09!
Og derfor har det blitt rotete i august, og jeg skjønner at det er vanskelig å forutse hva som er riktig og gæærnt da, men… men du … de pengene som daaaa…
Jeg: DU SLITER NÅ!
MØLSTAD bruser opp: NEI JEG SLITER IKKE NÅ! (…)
Fra: «Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial»
http://bit.ly/bMLPNv
BRED FORKLARING RUNDT TIDSPUNKT OG BELØP ER VIST I DENNE POSTEN – SOSIALTJENESTEN FORSKUTTERER MEG PENGER AV MITT EGET KOMMENDE LIVSOPPHOLD!:
Klagen på Nav Nordstrand Sosial til Fylkesmannen (24.08.2010)
http://bit.ly/YLm5k6
(MERK: Jeg er syk og sløv og erindrer ikke i samtalene at de underslår livsopphold for hele 5 dager, fordi jeg ikke husket at det var 31 dager i akkurat den måneden. Ingen gjorde meg oppmerksom på dette heller)

ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large

3. SOSIAL MANDAG 13.09.10. JEG RINGER FOR TREDJE GANG OG FÅR SNAKKE MED GUNNES ETTER Å HA SENDT HENNE MAIL, OG HUN NEKTER MEG ALL HJELP.
Det tredje opptaket er også svært viktig å lytte til, da man kan høre at Gunnes fremdeles ignorerer min svært opplysende mail som jeg hadde sendt henne samme dag.
Mailen omtalt, blir oversendt Fylkesmannen og Arnfinn Løvik i dag for seg selv, da jeg ikke husker hvordan jeg attacher mail og beklager for det.
Overskriften vil være som fra dokumentet: Mandag 13.09.10: HASTER – JEG SITTER UTEN MAT NÅ! Les dette før du ringer meg – Fra Jeanine Horntvedt.
Mailen har en absolutt tilknytning til sosialtjenestens innstilling av 15.01.2013, da her vises at denne ble sendt både Fylkesmannen i daværende pågående klagesak, og til Gunnes, hennes overordnede – sosialleder Vildgun Steinhaugen, og til min daværende saksbehandler Hassan Rivandi.
Alle relevante aktører ble med dette godt orienterte om både det nye underslaget av hjelp i ytterligere fem dager som de denne gangen – få uker etter 27 august 2010 påførte meg, samt udiskutable bevis for deres underslag av 5 dagers livsopphold få uker før (se overnevnte opptak) av 27.08.2010.
Herunder er viktig å høre på dette opptaket med Vildgun Steinhaugen fire dager etter – 17.09.2010. Sosialtjenesten vet godt hva det er jeg vil når jeg ringer dit og ber om å få snakke med Hassan Rivandi 17.09.2010.
Man hører at mottaket bryter meg hele 6 ganger – men jeg gir ikke opp, og Steinhaugen kommer endelig i telefonen først når det har gått 19 minutter:
«SOSIAL VILDGUN STEINHAUGEN 17.09.2010VIRKELIGHETEN ER IKKE SÅNN SOM DU BESKRIV DEN – FEM DAGERS UNDERSLÅTT LIVSOPPHOLD»
Denne uttalelsen kommer ca. 27 min. ute i opptaket, og rett etter påstår sosiallederen at de er fire stykker på kontoret som har gjennomgått gangen i det jeg klager over kritisk (2 X 5 dagers underslått livsopphold for meg på ca. en måned), og ingen av dem – inkludert henne selv, hadde funnet noen feil!
(JEG HAR FLERE OPPTAK OG JOURNALARK SOM BEVISER AT JEG HAR RETT, HVIS FYLKESMANNEN SKULLE VÆRE USIKKER HER. DE VI I SÅFALL BLI LETT FREM OG OVERSENDT UMIDDELBART!)
Opptaket som følger (sendt i dag) er også kritisk viktig at Fylkesmannen gjennomgår, for å kunne se helheten i overnevnte:
«SOSIAL – HASSAN RIVANDI AVSLÅR NØDHJELP 03.08.2010 – JEG SNAKKER MED MARIT GUNNES ETTERPÅ. SÅ FORBANNET HAR JEG ALDRI VÆRT»

Både dette og flere av opptakene, står nedtegnet her:
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
Det følgende mailer jeg ikke til Dem i dag da det blir vel mye å ta med, men jeg gjør Dem sterkt oppmerksom på mailen jeg sendte Fylkesmannen, de innklagede aktører og Gerd Reinsvollsveen 15.09.2010 med svært viktig informasjon om – og bevis for aktørenes horrible opptreden:
«YTTERLIGERE INFORMASJON I SAKEN OM 5 DAGERS LIVSOPPHOLD SOM IGJEN HAR «KOMMET BORT» OG ANNEN SJEKK SOM NAV N.S PÅSTÅR POSTEN HAR ROTET BORT, FRA JEANINE HORNTVEDT. Vedtaket av 03.08.2010 med saksnummer 2010/03412‏»
De kan sikkert finne mailen i Deres arkiv hvis De ønsker å lese denne. Jeg sendte den til: gerd.reinsvollsveen@fmoa.no
Jeg var i den tro at det var hun som behandlet saken, men det viste seg altså å være Snorre Førli.
Da avslaget hans kom med total ignorering av all min varsling og legitime krav og stjerne i boka til sosialtjenesten, hadde han til alt overmål anført at han hadde lest ALLE mine innkommende poster – tillegg til min opprinnelige varsling på det tidspunkt – men at han ikke kunne finne noe galt!
De vises et godt utdrag fra her:
Klagen på Nav Nordstrand Sosial til Fylkesmannen:
http://bit.ly/asA4eH
Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen
http://bit.ly/dyKpip
abrticle_office_bully_01
Slik skal jeg ikke behandles mer! Det er lovstridig!
Og jeg kan forsikre Fylkesmannen om at myndighetsmisbruket jeg har gjort rede for denne gangen, kun vil utgjøre en brøkdel av alle de omfattende forbrytelser i den offentlige tjeneste som de innklagede aktører har utsatt meg for gjennom fire og et halvt år.
Jeg har med dette ført ugjendrivelige bevis for – både tidligere og nå, og varslet Fylkesmannen om den «usynlige volden» både mot meg og person X – de utenkelige represalier og gjengjeldelser som varslere av myndighetsmisbruk blir møtt med og som leder til at jeg av oss sakte men sikkert blir tatt livet av – like sikkert som om sosialtjenesten skulle ha satt en pistol for pannen min og skutt.
Dette er overgrepene som løgnerene har forsøkt å slå meg i hartkorn med – at et stort ansvar bør legges over på meg – at det er jeg som angivelig skal være «en vanskelig bruker»
Min helsetilstand etter fire og et halvt år både på – og et helt år langt under minste sosialhjelps norm, er såpass markert forringet at jeg kjenner jeg ikke har lang tid igjen å leve.
Og jeg ber Fylkesmannen om å vektlegge den absolutte terror jeg som hjelpeløs mottaker av tiltrengte og rettighetsbaserte tjenesteytelser fra vårt hjelpeapparat ubestridelig har opplevd når disse ikke har blitt tilstått meg over år – det er en ting og graverende nok i seg selv, men også ved å erfare at overgriperene har hatt fritt leide til å utfolde seg som de bare lyster over fire og et halvt år, uten at noen av mine klager har blitt tatt til følge – verken av dem selv, eller Fylkesmannen på et eneste punkt.
Brukermedvirkningen har vært ikke-eksisterende.
Det dreier seg om regelrett personforfølgelse – hvilket FrP- politiker Laila Marie Reiertsen oppfattet med en gang, og som min forrige fastlege Dr. Strekerud kunne bekrefte i telefonsamtale: «De er ilske på meg der borte»! (Se utdyping i mitt tilsvar av 06.02.2013)
Godt lønnede og sammensveisede kolleger rotter seg sammen for å ta en bruker av deres tjenester som ligger nede for telling, og som har avslørt deres lovbrudd på blogg gjennom flere år.
Alene mot overmakten, har jeg måttet se meg nødt til å sloss for de smuler jeg har rett og krav på – men allikevel ikke fått – noe lydopptakene beviser bortenfor en hver tvil.

Jeg finner det underlig at intet automatisk svar dukket opp da jeg sendte e-posten av 06.02.2013 til Fylkesmannen, med mitt rettidige svar på sosialtjenestens innstilling til denne Epost-adressen:
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
Derfor sender jeg Fylkesmannen denne på nytt – også med direkte e-post adresse til min saksbehandler Arnfinn Løvik etter at jeg har sendt dette tillegget på samme adresse som jeg fikk i dag da jeg ringte instansen: fmoaalov@fylkesmannen.no for å være sikker på at klagen har kommet frem til Dem, da jeg ikke vet hvordan man attacher vedlegg. Beklager for dette.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
E-post: emmali1@msn.com

abeken

(KLAGEN FORTSETTER – JEG BELYSER):


HELSEDIREKTORATET
TIL DEG SOM BRUKER:
Tema – Kvalitetsforbedring
ABETPEO
«For at du som bruker skal motta gode, trygge og virksomme tjenester, presenterer direktoratet en overordnet strategi for sosial- og helsetjenesten.
En slik strategi skal bidra til å sikre at sosial- og helsetjenesten har et felles verdigrunnlag, at det er sammenheng i tjenestetilbudet og at brukeren er i sentrum
Mennesker møter ofte tjenesteapparatet i de mest sårbare situasjonene i livet. Det er når man trenger hjelp og er avhengige av andres omsorg, omtanke og handling at kvaliteten skal prøves.
Denne strategien vil legge forhold og systemer til rette for at det skal bli gode og likeverdige møter (…)
Målet er at tjenestene er av god kvalitet.
For sosial- og helsetjenestene innebærer dette at tjenestene:

Er virkningsfulle
Er trygge og sikre
Involverer brukere og gir dem innflytelse (…)

God kvalitet innebærer at brukeren og pasienten blir sett og tatt på alvor (…)
Brukermedvirkning er en rettighet nedfelt i lovverket og kan skje på ulike nivå; gjennom medvirkning i politikkutforming, påvirkning på systemnivå og på individnivå.
Brukere skal medvirke og ha innflytelse både i planlegging av tjenestene og i den enkelte konsultasjon/samtale (…)
Tre elementer er derfor gjennomgående i strategien:
1. Faglig gode tjenester
2. Levert på en menneskelig sett god måte
3. I et system som fremmer helhet
Strategien tar utgangspunkt i brukeren som en viktig premissleverandør for god kvalitet.
Dette gjelder både for utforming av tjenesteapparatet og i det enkelte møte (…)
Sosial- og helsetjenesten skal være sin egen kontrollør. Internkontroll er et lovkrav (…)
Det er et lederansvar å sikre ”rett person på rett plass” og at utøverne har nødvendig kunnskap og kompetanse (…)
Som bruker av helse- og sosialtjenester skal du oppleve at de tjenester som du mottar, er samordnet – uansett om du er i kontakt med din fastlege, med helse- og omsorgstjenestene i kommunen eller med spesialisthelsetjenesten.
Bjørn-Inge Larsen
helsedirektør (…)

UTDRAGENE ER FRA BLOGGPOSTEN:

Sosialtjenesten Om å holde orden i eget hus.Hvordan blir brukeren møtt?
http://bit.ly/9mRaTO
alaiiiiiiiiiiiiiii
HELSEDIREKTORATET
Individuell plan. Justert og oppdatert mot endringer i gjeldende lovverk, forskrifter og rundskriv pr 01.01.2010:
1.4 Ansvar for at det utarbeides individuell plan
1.4.1 Den enkelte tjenesteyters ansvar
Flere instanser er pålagt å utarbeide en individuell plan etter sosial- og helselovgivningen, se punkt 1.1. 
Det må også legges til grunn at private rehabiliteringsinstitusjoner som yter spesialisthelsetjenester etter avtale med regionale helseforetak har tilsvarende forpliktelser.
Utarbeiding av en individuell plan forutsetter at disse instansene samarbeider der det er nødvendig og i samsvar med tjenestemottakers behov.
Forskrift om individuell plan inneholder en presisering om at den delen av kommunens helse- og sosialtjenester eller helseforetaket som tjeneste – mottakeren henvender seg til, har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidet med individuell plan igangsettes.
Dette gjelder uavhengig av om tjenestemottaker mottar eller har mottatt bistand fra andre deler av tjenesteapparatet(forskriftens § 6 første ledd) (…)
Ansvar for utarbeidelse av individuell plan er som nevnt forankret i flere lovverk. Dermed er ansvaret definert likelydende for mange ulike tjenester.
Prinsippet om felles ansvar er begrunnet i at tjenesteyterne ikke skal kunne fraskrive seg ansvar før rollefordeling og ansvar for oppfølging er tydelig forankret og avtalt (St.meld nr 21,1998-99)
alaiiiiiiiiiiiiiiiiii
UTDRAGENE ER FRA:
Individuell plan – Ansvar Utarbeidelsen av planen skal skje gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteytere og etater:
http://bit.ly/9RSuFs
Relevant utdrag herunder, tas med fra bloggposten «Sosialkontorets projisering – tapet samtale med Vildgun Steinhaugen 02.02.2011» som også ble sendt på opptak til Fylkesmannen 06.02.2013: 
Jeg: “Nei, men dere har jo et ansvar for å koordinere samarbeid med andre etater for å få til et best mulig samhandling med meg, skrive en personlig plan – individuell plan – det har aldri blitt gjort! (…)
Steinhaugen kjører på med dødsforakt” Du har SELV et ansvar også!
Du kan ikkje legge det hele og fulle ansvaret over på sosialkontoret!
Jeg har på dette tidspunkt fått nok av at alle grove unnlatelser og klare lovbrudd begått av sosialtjenesten over flere år forsøkes projisert over på meg – uten unntak – at det i bunn og grunn vil være jeg selv som angivelig må stå som hovedansvarlig for dette, og roper:
“Du VÅGER ikke å ta den tonen til meg! – Du VÅGER IKKE!!
Du behøver ikke dra den attityden der, du vet UTMERKET GODT hva dere har bedrevet overfor meg!
Og hvorfor har det ikke blitt skrevet noen individuell plan til meg på to og et halvt år?”
Steinhaugen: “Det har ikkje vært vurdert, at du e på en måte i målgruppa for Individuell Plan!
Æ kan heller ikkje registrere noen steder at du har meldt ditt behov for en koordinator på en Individuell Plan!”
Jeg legger til det følgende for ytterligere å synliggjøre dette ufattelige lovbruddet begått av øverste leder ved sosialkontoret da hun her – bevisst og med forsett, tar og villeder meg for å dreie min oppmerksomhet vekk fra realitetene.
I stedet projiserer hun snedig den grove tjenesteunnlatelsen som taktisk har pågått over flere år, over på meg:
alaiiiiiiiiiiii
NOU 2004:18
Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene
9.2 Kartlegging av hjelpebehovet
Det individuelle behovet skal dekkes, og tjenestenes art og omfang må gjenspeile behovet.
God og grundig kartlegging av den enkeltes behov for hjelp er en forutsetning for at tjenestetilbudet på best mulig måte skal kunne dekke det faktiske behovet.
9.6: Retten til informasjon er en grunnleggende rettighet, og det skal det mye til for å unnta informasjon fra tjenestemottakers kunnskap.
Tjenestemottakeren skal som alminnelig utgangspunkt få informasjonen automatisk og uten å be om det.
Informasjon må være tilstrekkelig og tilpasset den enkeltes forutsetninger for at tjenestemottaker kan samtykke i forslag og medvirke ved valg av ytelser (…)
“For brukere av sosiale tjenester er retten til informasjon kommet til uttrykk i Sosialtjenesteloven § 4-1, den alminnelige veiledningsplikten som følger av Forvaltningsloven § 11, og bestemmelsene om forhåndsvarsel etter samme lovs § 16 og om rett til partsinnsyn i § 18.
For øvrig følger en rett til innsyn og informasjonsplikt av Personopplysningsloven § 18 flg (…)
Medvirkning er et viktig element i kartleggingen og informasjon er en forutsetning for å kunne medvirke.
Retten til medvirkning er videre nært knyttet til samtykke som forutsetning for behandling/ytelser og retten til informasjon, og også et viktig motiverende virkemiddel i forhold til tjenestemottakeren.
For å kunne yte forsvarlig sosial- og helsehjelp og dokumentere hva som er gjort av observasjoner, vurderinger, beslutninger og konkrete handlinger, er det en forutsetning at alle relevante opplysninger nedtegnes.
Dokumentasjon er også et middel til kommunikasjon mellom dem som har medansvar for oppfølging av tjenestemottakeren på en faglig forsvarlig måte.
Dokumentasjonen har for øvrig også en viktig funksjon ved eventuelle klage- og erstatningssaker, i kontroll- og tilsynsvirksomhet, og ved evaluering og endring av tjenestetilbudet.
Retten til medvirkning, samtykke og informasjon innebærer at tjenestemottakeren i større utstrekning blir en samarbeidspartner, som i tillegg til å motta hjelp, skal bidra til å fastsette premissene for hva som skal gjøres og på hvilken måte.
Både i sosial- og helsetjenesten er medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet lovfestet, jf. Pasientrettighetsloven § 3-1 og Sosialtjenesteloven § 8-4 (…)
http://bit.ly/AuljKL
VILDGUN STEINHAUGEN PÅ FACEBOOK
Vildgun Steinhaugen Jakobsen (bildet) har vært sosialleder i mer enn 13 år med de plikter og klare ansvar som stillingen medfører, samt innehar bred erfaring og omfattende viten om lov- og regelverk som en såpass lang tjenestetid udiskutabelt gir.
Derfor dreier handlingene beskrevet seg om overlagt raljering og maktbrynde.
Forbrytelsene i den offentlige tjeneste som Steinhaugen som øverste leder har koordinert overfor meg i alle disse årene, bevises således utøvd med forsett.
Jeg viser igjen til mitt krav i tilsvar på sosialtjenestens innstilling som ble sendt Dem over e-post 06.02.2013:
De seks personene som har begått de groveste tjenestefeilene samt multiple lov- etikk og regelbrudd over år i min sak, og som jeg igjen ber om at må fratre sine stillinger, er:
Vildgun Steinhaugen
Marit Elisabet Gunnes
Anette Jørve Ingjer
Birgitte Mølstad
Trude Amundsen Sørheim
Hassan Rivandi

JEG BER OGSÅ OM AVGANGEN TIL MARTE LIE ALBERT, DA HUN HAR HANDLET MOT BEDRE VITENDE UNDER OPPSYN AV OVERORDNET EMBEDSMANN (ANETTE JØRVE INGJER) (SE STRAFFELOVEN)

Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt

ABEBETRAY

Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
http://t.co/wxUWgsUwFf
Kvinne tente på seg selv på Nav St.Hanshaugen
http://bit.ly/1fYhtTG
07.03.2014 Helse,- sosial- og eldreombudet
http://bit.ly/1npbNm6
25.02.2014 – Vanlig kost for Navansatte
Hvem blir det neste offeret Eriksson – og på hvilken side av det kabylske hus vil vedkommende befinne seg!?
De faktiske forhold dreier seg altså om liv eller død – legg deg det på minnet!
http://t.co/tO63vFYe0C
22.02.2014 – Journaliststandens tabuemne
http://bit.ly/1bwnk1a
22.02.2014 – Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
Dette er hva journalistene ikke ønsker å opplyse almennheten om:
http://t.co/3poMZUDgVE
26.01.2014 – Til Arbeidsminister Robert Eriksson
http://bit.ly/1e7wos2
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Innlegg fra Navgruppa på Facebook – Del 2
(Utdrag): Saksbehandler har tilgjengelig lover og regler som er aktuelle for den enkelte bruker.
For å finne frem til disse kan vedkommende oppsøke samarbeid med ansatte fra andre fagområder.

Det de da blir nødt til å samarbeide om, er brukers unike behov for vedtak på bakgrunn av lover, regler og skjønn i forhold til den situasjonen som bruker er i.
For at det skal bli et vedtak som er til beste for den enkelte bruker er det altså av betydning at vedkommendes situasjon og behov blir gjenstand for utredning i forhold til alle muligheter i de lover, regler og kriterier som kan være aktuelle.
Dette krever samarbeid (…)
Det er et krav fra NAV-direktoratet at det skal samarbeides rundt den enkelte bruker.
http://bit.ly/NpiKGH
Del 1:
http://bit.ly/1qN5Mm5
Sosialhjelpsnormen må heves: .
http://t.co/FVqwWf2uoX
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://bit.ly/101QCi2
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2013
M T O T F L S
« mar   jun »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: