Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.


 
Et viktig satirisk sammenlikningsgrunnlag for den absolutte terror Nav har bedrevet i min sak, står og lese her:
Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede
http://bit.ly/eOMfax
Aarbeidstilsynett
Jeg mottok aldri den bistand fra verken Arbeidstilsynet (ATIL) eller NTL som jeg hadde krav på.
Forbundsleder Turid Lilleheie svarte meg aldri på klager jeg sendte inn vedrørende unnlatelsene, heller ikke makttoppene i LO.
ATIL opplyste meg skriftlig om at min utplassering i OPT som var Navs samarbeidspartner ikke inkluderte meg i arbeidsmiljølovens rettigheter – stikk i strid med hva Anita Busch informerte meg om i møtet jeg hadde med henne i NTL – både muntlig og skriftlig!
EN ÅRSRAPPORT FRA ARBEIDSTILSYNET 2007:
INGENTING MELLOM LINJENE
Alt tåler dagens lys og vi i Arbeidstilsynet viser at vi er kompetent, solid og synlig.
Samarbeid med STAMI og NOA
Arbeidstilsynet har avtale om samarbeid med Statens arbeids-miljøinstitutt (STAMI) og Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA).
STAMI er eit forskingsinstitutt og er som Arbeidstilsynet organisert under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). NOA er ei avdeling ved STAMI.
STAMI/NOA er såleis i ei særstilling som leverandør av kunnskap og data Arbeidstilsynet har bruk for når etaten skal vurdere angrepsvinkel på ulike arbeidsmiljøproblem.
Arbeidstilsynet har også gjeve bidrag til utvikling av NOA og kome med forslag til nye leveransar derifrå.
http://bit.ly/bmzyyW
Aarbeidstilsynett
ArbeidsTILsynet skrev til meg at de hadde forståelse for at jeg var i en vanskelig situasjon, og for at jeg opplevde konflikten som belastende.
De så derimot ingen kritikkverdige forhold i deres behandling av min sak.
ATIL viser til lovparagraf tatt med av meg i klage, arbeidsmiljøloven § 1 – 6 første ledd, og opplyser meg om at det er en forutsetning at jeg utfører arbeid i en virksomhet, for at denne skal kunne komme til anvendelse.
Man måtte altså og angivelig være tilsatt i en virksomhet i et»arbeidslignende» forhold!
Dette fant jeg meget merkelig, for etter alle mail jeg sendte dem fant jeg et skriv i en perm som jeg hadde fått fra OPT hvor det følgende står svart på hvitt:
«Informasjon, vilkår og krav til tiltaksdeltaker – Arbeid med bistand (AB)»
Her opplyses det blant annet at AB kan brukes i forbindelse med overgang fra skolegang til arbeid. (Jeg var da mellom Universitet og jobb, mottok yrkesrettet attføring, og «lærte meg å skrive CV og skrive jobbsøknader» i OPT som er en AB –bedrift).
Deretter under skrivets pkt. 5; «GENERELLE VILKÅR I HENHOLD TIL LOV OG AVTALEVERK» kommer frem:
«ORDINÆRE LOVER OG AVTALER FOR ARBEIDSLIVET GJELDER. DETTE GJELDER ARBEIDSMILJØLOVEN, FERIELOVEN, LOV OM YRKESSKADEFORSIKRING OG LOV OM SKADEERSTATNING«!
Aarbeidstilsynett
PÅ TROSS AV at ATIL mottok overnevnte opplysninger, klarte de altså og tolke det dit hen at jeg ikke hadde krav på bistand fra dem!!?
Forsiktig sagt så finner jeg dette underlig, på grunn av at jeg sendte min sak til Trygve Eklund – direktøren for STAMI på et forholdsvis tidlig tidspunkt i saken før maktmisbruket steg til ufattelige høyder.
Og jeg informerte i debatten jeg hadde startet i Aftenposten om myndighetsmisbruket i Nav, det følgende 31.03.2008:
Direktøren for Statens Arbeidsmiljøinstitutt har vært så snill å gi meg et svar på min henvendelse allerede i dag, som viser stor menneskelig innsikt. STAMI kan naturlig nok ikke ta opp slike saker med myndighetene, på grunn av visse kriterier og lovpålegg som må etterleves og overholdes. Saken vil allikevel bli sett på.
http://bit.ly/fqOtEE
E-posten jeg mottok fra direktør Eklund 31.03.2008:
Astami_logo_140
Kjære Jeanine!
Takk for henvendelsen, som jeg har lest med sympati.
Og takk for tilliten du viser oss ved å kontakte Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).
STAMI har imidlertid ingen rolle som tilsynsmyndighet, men er et forskningsinstitutt som gir råd til myndigheter baserte på egen og andres forskning og utredning.
Vi kan derfor ikke uten videre ta opp din sak overfor andre myndigheter.
Dette lyder kanskje formalistisk, men det er faktisk en nødvendighet for oss å holde oss innenfor tildelt myndighetsområde.
Uansett formaliteter: Jeg oversender din henvendelse til vår fagavdeling for organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøforhold v/avdelingsdirektør Bjørn Lau.
Med vennlig hilsen/Best regards
Trygve Eklund
MBA PhD MSc BSc
Direktør/Director General
Statens arbeidsmiljøinstitutt/National Institute of Occupational Health
Astami_logo_140
Svar fra avdelingsdirektør Bjørn Lau 05.05.2008
Kjære Jeanine
Viser til dine mail til Trygve Eklund som har blitt videresendt til meg.
Jeg har forståelse for at du er i en vanskelig situasjon.
Det er dessverre lite vi kan gjøre med den konkrete situasjonen du er oppe i, men jeg ser momenter her som kan være av betydning for vår forskning i området organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.
Derfor kan jeg ikke gjøre annet enn å ønske deg lykke til videre med dine anstrengelser med å komme tilbake til arbeidslivet.
Lykke til videre
Vennlig hilsen
Bjørn Lau, dr.philos
Avdelingsdirektør, STAMI
Aarbeidstilsynett
21.12.2007
Turid Brattset, seniorrådgiver ved Arbeidstilsynet Oslo sender meg tilsvar på min bønn om assistanse derfra:
Hei,
viser til dine henvendelser til Arbeidstilsynet både pr e-post og telefon.
Vi har gått igjennom de papirer du har sent oss, og har problemer med å skjønne hva saken egentlig dreier seg om.
Det regelverk Arbeidstilsynet forvalter forutsetter at det foreligger et arbeidsforhold. Hvis vi skal kunne gi deg god veiledning, må vi ha svar på følgende spørsmål:
Har du et arbeidsforhold, og hvem er i så fall din arbeidsgiver?
Hvis du ikke er tilsatt noe sted, er den konflikten du er oppe i, en sak du må ta opp med NAV.
AIngrid-Finboe-Svendsen-Arbeidstilsynet_half
Dette tilsvaret klaget jeg inn for direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen 30.03.2008, og la ved omfattende informasjon i sak.
Jeg mottok et brev i etterkant som jeg ikke har for hånden, men der ble i alle fall repetert at jeg ikke ville ha rett på hjelp fra dem.
ANTL
Til ledelsen i NTL
Turid Lilleheie
Oslo 01.02.2008
Klage på ”hjelpen” fra Anita Busch i svært stygg overgrepssak NAV/OPT.
Jeg mener at AB på langt nær har ”stått på min side” og gitt meg den hjelpen jeg hadde forventet som betalende medlem av NTL. Jeg er svært sjokkert over ABs unnlatelser og unnskyldninger over fravær av tilsvar og hjelp rundt de viktigste problemstillingene jeg – etter mye tid og arbeide lagt ned – forsøker å kommunisere og forklare henne utførlig om i en rekke e-poster limt inn her.
Først gir jeg et sammendrag av overgrepssaken, og her er ABs innspill tatt med og belyst enkelte steder. Videre er jeg sjokkert over ABs fravær av å kontakte meg igjen forut for møtet jeg på forhånd sa at jeg gruet meg til å delta i ved NAV 20.12.2007.
AB sa hun skulle sjekke for meg hva NTL kunne bistå meg med her, men jeg hørte aldri noe mer fra henne og måtte gå i møtet alene.
Der ble det begått ufattelige overgrep mot meg. AB har tidligere mottatt blant annet overgrepssak over e-post fra meg i sin helhet datert 31.12.2007, som omhandler overgrepene som ble utført før jeg skulle i møtet 20.12.2007 OG de som tok plass i møtet (opprinnelig sendt direktørene for NAV).
(Jeg legger til fra Forvaltningsloven) § 12. (advokat eller annen fullmektig):
En part har rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen. 
Som fullmektig kan brukes enhver myndig person eller en organisasjon som vedkommende er medlem av.
http://bit.ly/avxONH
Allikevel var det angivelig stooor usikkerhet rundt det om NTL kunne være med meg på møtet hos Nav fra Buschs side!
Personlig ante jeg overhodet ingenting om denne loven på det tidspukt, og trodde fraværet sprang ut fra at dette ikke var noe Busch hadde plikt til og bistå meg med, selv om jeg var betalende medlem hos NTL!
ANTLL
«AB maskerer sine unnlatelser av å gi meg svar på relevante og omfattende spørsmål med dette; ”hun har hatt noe vanskeligheter med å motta e-post fra meg”. Dette er TULL!
Hun har mottatt både overgrepssak, og andre henvendelser fra meg uten ”vanskeligheter”, så denne bortforklaringen finner jeg helt absurd. (…).
Videre kunne AB ha gitt meg svarene jeg etterlyste når hun endelig ”fant” igjen disse e-postene hvilket hun heller ikke har gjort.
Jeg satte som ”subject” alltid; ”Overgrepssak NAV/OPT fra Jeanine! Dette kan selvfølgelig bevises i selve e-postene!
Jeg har i utgangspunktet forsøkt å være så høflig jeg kan i mine tilsvar til AB over hennes unnlatelser/konklusjoner slik De vil se, men dette har ikke ført meg noen steder.
Skremmende nok er – som fremkommer, at ABs ”beste” råd til meg er å gå tilbake til overgriper i OPT for å kunne beholde husholdspengene mine fra NAV uten at disse stanses! Deretter har hun altså hatt ”vanskeligheter med å motta e-post fra meg”!
Så – hva ER dette her for slags ”håndtering” av svært belastende og stygg sak å ”tilby” av NTL til medlemmene sine?
Jeg viser til noen av NTLs uttalelser;
ANTL
”Du får juridisk veiledning og bistand i arbeidsforholdet dersom du skulle trenge det”. ”Melder du deg in i NTL vil dyktige tillitsvalgte arbeide for dine lønns- og arbeidsvilkår (…)”!
Jeg ønsker derfor å vite hvilke tiltak denne klagen vil avstedkomme, jeg forventer at denne vil bli tatt seriøst og håper på raskt tilbakemelding. Hvis klagen mot formodning ikke skulle bli tatt alvorlig – med alle mine forespørsler om hjelp i e-poster til AB ryddig kommentert og tatt tak i, vil denne bringes omfattende videre. Dette til ren orientering (…).
Jeg har nå tatt denne saken til JussBuss på grunn av opplevd manglende innsatsvilje fra AB.
Med vennlig hilsen
Jeanine.
(Skriver påsken 2008; JussBuss ved Snimer Bhogal svarte at de ikke kunne hjelpe).
Ingen svar ble heller gitt fra ledelsen i NTL på mine henvendelser – selv etter purringer!
ANTLL
Til
Anita Busch
Oslo 16.01.2008
Jeg viser til Deres raske svar til meg på e- post rett etter møtet vi hadde, datert 11.01.2008.
Der opplyser De meg om at ”De vil ta kontakt med Nav drift og utvikling (NDU) i forhold til å få klarhet i hvilke realiteter de tar stilling til der rett over helga. Du vil bli løpende orientert om utviklingen”.
I morgen er det torsdag 17.01.2008, og De har enda ikke orientert meg vedrørende det De lovte meg. Det er viktig for meg at De overholder det De har lovet, med fullmakten jeg gav Dem til å foreta undersøkelser på mine vegne.
Jeg vil ikke risikere å motta tilsvar med avslag på husholdspenger fra NAV grunnet evt. det at ingen har undersøkt tydelig nok i min sak hvilke av mine klager som er lest, forstått, og lagt til grunn forut for evt. avslag. Håper på et svar fra Dem over hva som skjer allerede i morgen tidlig. Jeg limer inn her alle mine henvendelser til saksbehandleren jeg har der nede nå, hvis jeg skulle ha glemt å sende Dem disse fra før. Her er også e-post oversikten jeg krever at må ligge til grunn for avgjørelse blir tatt i overgrepsklage.
Håper også på snarlig redegjørelse fra Dem over mine spørsmål over saken som jeg glemte å ta opp i møtet med Dem, sendt Dem pr. e-post datert 13.01.2008
Tusen takk.
Med vennlig hilsen

Jeanine
(Saksbehandler i NDU har ikke gitt meg et eneste tilsvar pr. i dag 16.01.2008). Dette godtar jeg ikke).
ANITA BUSCH
Mail fra Busch 11.01.2008 kl. 17.25
Hei, og takk for møtet i dag.
Vi har nå mottatt referatet fra møtet den 20.12.07 med NAV Arbeid.
Referatet avklarer noen av de spørsmål som sto uavklart etter vår samtale.
Herunder hva som skjer med Attføringsstønaden din framover.
Det presiseres fra fagansvarlig Raab at:
«Fagansvarlig sier at OPT har sagt seg villig til å ta henne tilbake, og at de pga kapsitetshensyn ikke har noen andre tilretteleggere å tilby. Fagansvarlig forklarer søker at attføringsstønader er knyttet opp mot tiltaksdeltakelse, og søker er ikke i tiltak. Dersom vi flytter henne til en annen tiltaksbedrift er det dessverre ventelister, og attføringsstønaden vil da stoppe mens attføringspengene løper. »
(Vi går ut i fra at det er dine uthevinger og understrekninger.) – (Ja det er riktig).
NTL vurderer at denne uttalelsen er et varsel om at attføringsstønaden  (hushodspenger mm.) stanses dersom du velger ikke å møte opp ved OPT.
Vi ber om at du opplyser om du tidligere har mottatt vedtak om stans i utbetaling av attføringsstønad? – Evt har dette kommet i form av at det gis stønad kun for et bestemt tidsrom? (f.eks. fom 1.09.07 tom 31.12.07). Dersom du mottar et slikt vedtak nå, vil du kunne klage på dette og begrunne dette med de problemer som er oppstått.
Sett ut i fra de nye opplysningene i referatet, vurderer vi at du følgende alternativer:
ANITA BUSCH
1. Du gjennopptar kontakten med OPT, da det å være på tiltak er et vilkår for å motta attføringsstønad. Du må forholde deg til den personen du har krevd å få byttet ut, og du vil motta attføringsstønad som før.
2. Du kan holde deg passiv.
Får du et nytt vedtak på stans av attføringsstønad, kan dette påklages. Men det er usikkert om du vil få medhold på klagen. Får du medhold er det igjen usikkert om et medhold vil medføre at attføringsstønaden kan utbetales. Attføringsstønaden er knyttet opp mot faktiske utgifter du har fordi du er på tiltak, og du har ikke vært på slikt tiltak.
3. Du gir NAV Arbeid beskjed om at du vil gå over på et annet tiltak.
De opplyser i møtet den 20.12.07 at det er venteliste på andre tiltak.
Det vil si at du ikke ha krav på attføringsstønaden mens du står på venteliste.
Jeg håper dette er avklarende.
Jeg vil ta kontakt med NAV drift og utvikling i forhold til å få klarhet i hvilke realiteter de tar stilling til der rett over helga.
Du vil bli holdt løpende orientert om utviklingen.
God helg!
Med vennlig hilsen
Anita Busch
ANTLL
Tilsvar fra Busch:
Hei Jeanine (17.01.2008)
Viser til tidligere mailer og møte her den 11. januar 08.
Jeg har vært i kontakt med NAV Drift og Utvikling. De opplyser at din klage er oversendt Arbeids og velferdsdirektoratet.
NAV Drift og utvikling (NDU) har innhentet opplysninger om saken fra NAV Arbeid før den ble oversendt direktoratet.
Så langt jeg kan forstå vil saken bli behandlet som en klage på forvaltningen.
Det vil ikke bli fattet et enkeltvedtak i saken og det vil derfor ikke være mulig å klage på den vurdering direktoratet gjør.
Jeg har forhørt meg i NAV om det finnes interne rutiner for hvordan man forholder seg når en bruker ber om å få ny saksbehandler eller få sin sak behandlet ved et annet kontor.
Det viser seg at de ikke har rutiner for dette.
Allikevel har praksis vært slik at det ikke skal by på store problemer å få endret saksbehandler, men at det kreves noe mer for å få sin sak vurdert av et nytt kontor. 
Med vennlig hilsen AB
IMG_7211
Til AB Oslo 20.01.2008
Jeg viser til min e-post til Dem av 13.01.2008, og Deres tilsvar på blant annet denne av 17.01.2008.
Driver De gjøn med meg?
I deres tilsvar er overhodet ikke tatt hensyn til, eller er vist at er lest og forstått, noen av mine stilte spørsmål til Dem fra 13.01.2008.
Jeg er betalende medlem i NTL, og forventer en oppegående og saklig kommunikasjon rundt spørsmål stilt i overgrepssaken som jeg har vist Dem at er en enorm belastning for meg, samt ”kampvilje” i en såpass stygg og omfattende overgrepssak som dette. Deres tilsvar som de viser til at er en ”sammenfatning” over hele e-post gangen og spørsmål stilt av meg i saken, gir absolutt ingen mening…
Jeg føler at De ikke tar overgrepssaken alvorlig, og at De bare har innhentet og godtatt ”informasjon” fra NDU som overfor denne saken selvfølgelig ikke holder mål. Jeg hadde forventet en stå på argumentasjon fra Deres side vedrørende NAVs monumentale overgrep overfor meg, men svaret De gir meg – gir overhodet ingen mening.
I møtet vi hadde sa De selv at De hadde blitt rasende over slik behandling jeg har gjennomgått, men De la også overraskende til at man var forventet å være ”ydmyk” overfor en slik mektig Statsetat som det NAV er, og at min omfattende men berettigede varsling om overgrep ville kunne komme til å bli sett på som noe i retning ”parodisk”.
”NAV kunne – i bunn og grunn gjøre akkurat som de ville overfor meg. Jeg hadde i realiteten ”ingenting å kreve eller å fare med”.
NAV kunne – sa De, med retten på sin side som Statsforvaltning, innkalle min lege for å forsøke å sette spørsmål ved min mentale tilstand!
Jeg trodde dog at De ønsket å ”kjempe” for meg, i alle fall å tale/føre min sak med tyngde bak, men med Deres siste tilsvar er det ingenting som tyder på det. Hvorfor?
Hvis ”hjelpen” De hittil har valgt å gi meg er gjengs for all ”hjelp” LO eller ansatte i NTL providerer overfor deres betalende medlemmer er jeg rystet.
ANITA BUSCH
De forklarte meg på møtet vi hadde om farene ved ”å gå til slike ytterligheter/angrep som jeg har gjort ved å fremlegge min sak så pass detaljert. Jeg kunne ”komme til å bite meg selv i halen”!…
Jeg velger i stedet, og det kan jeg på bakgrunn av blant annet de menneskerettighetene som står nedfelt i loven – å ikke forholde meg til svada og retorikk som noen sorte får anser som ”legitimerende” for å kunne klare avfeie og overkjøre enkeltmenneskers høyst reelle opplevelser av – og varsling om overgrep med små ”autoritative” setninger og pennestrøk.
Det er ikke disse feige frasene fra enkelte aktører som danner den skjulte ”etatsmobben” som skal være representative for det fundamentet norsk lov er bygget på !
De er det inkompetente og maktbegjærlige enkeltmennesker som fremsetter, i frykt for fare for egen stilling og anseelse.
Deres absurde tolkning av loven, er ikke noe jeg skal sitte og se passivt på og tillate at skal få lov til å ramme meg og mine.
Jeg har også rettigheter.
Opplysningene gitt, sammen med det De hittil har gjort for meg, (og jeg forstår det slik at dette er alt De kan / vil ”gjøre for meg”) siden ikke videre kommentarer rundt eventuell videre utredning fra Deres side er forelagt meg i Deres siste tilsvar, holder på langt nær ikke mål for denne saken.
Jeg spurte Dem blant annet om De ville svare meg på en del juridiske spørsmål i e-post av 13.01.2008, om De kunne være så snill å legge til momenter jeg påpeker der i møtereferatet som ble skrevet på kontoret og sende meg dette over e- post (…).
Min sak skal ut til offentligheten på en eller annen måte. Jeg er overhodet ikke redd for å ”bite meg selv i halen”, og jeg ønsker ikke å ”være ydmyk”.
Her er begått stor urett, og overgrepene som er forvoldt, er monumentale.
Disse skal frem i lyset både for min egen del, og til hjelp for alle andre som sliter med skjulte overgrep fra enkelte aktører innenfor Statsforvaltningen – som jeg har forstått ut fra det De forklarte meg på møtet at ”ikke var noe å gjøre med”!
Korriger meg hvis jeg har tatt feil.
Det er synd at jeg ikke får noen hjelp fra Dem slik jeg forstår det, og De må altså korrigere meg hvis det er noe jeg har misforstått underveis.
Journalnotatet som foreløpig er skrevet, opplyste De på kontoret om at skulle være til bruk for meg selv”!
Hva er dette for noe? Hvis noe – så skulle dette notatet legges frem for ansvarlige i NAV, slik at de kunne se at i alle fall enkelte momenter er påpekt av NTL. Jeg trenger så mye mer fra Dem enn det De har vist vilje til å providere i denne saken.
ANTL
Jeg er betalende medlem av NTL (…)
Jeg forstår derfor ikke logikken i fullmakten jeg undertegnet hos Dem hvor jeg opplyste om at De kunne handle på mine vegne – og at jeg så lenge De skulle det – ”ikke ville foreta meg noe mer i saken inn til videre”.
Ingen konkrete grep er foretatt av Dem, det er dette som er tilfellet.
De opplyser meg kun om, fra Deres telefonsamtale med NDU, noe i retning at ”det ikke vil bli fattet enkeltvedtak i saken” (…). Hva kan jeg mer tilføye?
Dette er meningsløst!
Jeg løser Dem herved fra fullmakten jeg gav Dem og ber Dem være så snill å sende meg møtereferatet fra 11.01.2008 over e-post til meg umiddelbart.
Tusen takk for det.
Mvh Jeanine
ANTLL
Mail fra Anita Busch:
Hei Jeanine
Som jeg tidligere har opplyst har jeg noe problemer i forbindelse med mottagelse av mailer fra deg. Jeg har imidlertid nå mottatt understående mail og en mail datert 13.01.08.
Vi avtalte i vårt møte at NTL skal ta rede på hvordan saken som var oversendt NTL NDU ble behandlet. Det har vi i mail av 17. januar 08.
Til dine spørsmål i mail av 13. januar:
Stans av videre oppfølging fra NAV:
Du sier i din mail;  «Slik De ser, har Raab allerede 31.12.2008 fått vite skriftlig fra meg at jeg har opplevd overgrep fra de to aktørene.
Allikevel har hun ikke forholdt seg til eller respektert dette, men jobber systematisk videre med sin agenda som om hun ingenting har lest, eller hørt noe fra Utvik jeg sendte klagen til.
Jeg ber Dem om å være så snill å stoppe henne i dette til overgrepssaken er ferdigbehandlet.
Jeg har i klagen (av 31.12.2008) belyst at jeg var i mot at lege skulle innkalles på grunnlag av det at jeg leverte inn varsling om overgrep!
Det får være måte på trakassering og injurier.»
Vi oppfatter det slik at du her ber NTL stanse oppfølgingsmøtet med NAV, din lege og deg.
NTL har ikke myndighet til å stanse et slikt møte.
NTL er en fagforening som har virkemidler knyttet opp mot arbeidsforhold, og ikke opp mot forhold mellom våre medlemmer og NAV.  Dette har vi opplyst deg i vår mail til deg av 13.12.07 (…)
Slik jeg forstår mailen under, har du ikke videre ønske om at vi følger opp din sak. Vi avslutter derfor vårt videre arbeid med saken.
Med vennlig hilsen
Anita Busch
ABEACH
Nav
Rundskriv
§ 11-11 Oppfølging
Utarbeidet 01.03.2010 av NAV Drift og utvikling, Fag Drift og utvikling, Seksjon for Arbeid og aktivitet
(…) For å nå målet om å komme i arbeid er det viktig med tett og god oppfølging. Det vil imidlertid være individuelt hvor hyppig oppfølging den enkelte bruker trenger. Brukergruppen er uensartet og brukerne har svært ulikt behov for oppfølging.
Den enkelte brukers behov for oppfølging vil ofte endres over tid.
Oppfølgingspunkter må derfor fastsettes av NAV og bruker i fellesskap, basert på individuelle behov og forutsetninger.
Det stilles ikke krav om at NAV og bruker må møtes fysisk i forbindelse med oppfølgingen.
Likevel vil det i  mange tilfeller være hensiktsmessig med oppfølgingsmøter ved NAV.
Dersom deltakelse i aktiv behandling og/eller arbeidsrettede tiltak eller andre tilfeller hindrer personlig oppmøte, kan oppfølging skje på andre måter (eksempelvis ved brev, telefon, e-post) (…)
http://bit.ly/eJAPTO
31.03.2008 Klage på denne behandlingen, samt fullstendig klagesak vedrørende NAV, OPT NTL og Arbeidstilsynet, er i dag sendt to av LOs toppsjefer.
AIngrid-Finboe-Svendsen-Arbeidstilsynet_half
Til Direktør for Arbeidstilsynet
Ingrid Finboe Svendsen
Oslo 06.05.2008
Dette er mitt tilsvar på saksbehandler Dorthe Henden Clarks svar til meg, datert 29.04.2008 vedrørende min bønn om hjelp til Arbeidstilsynet angående konflikter med NAV, OPT og NTL.
Jeg forstår det slik at Arbeidstilsynet viser til utdrag fra lovparagrafer tatt med av meg i klage som går på arbeidsmiljøloven § 1 – 6 første ledd. Ut fra denne lovparagrafen opplyser dere meg om at det er en forutsetning at jeg utfører arbeid i en virksomhet, for at denne skal kunne komme til anvendelse, hvilket jeg forstår at dere mener at ikke gjelder for meg, siden dere igjen spør meg om jeg kan svare på de samme spørsmålene dere stilte meg i e-post 21.12.2007.
Disse dreier seg om følgende:
1.      Er du i et arbeidsforhold?
  1. Hvem er i så fall din arbeidsgiver. Deretter opplyste dere om at hvis jeg ikke var tilsatt noe sted, måtte jeg ta opp saken med NAV.  
    Avdelingsleder og rådgiver i Arbeidstilsynet avsluttet tilsvaret med at dere fortsatt vil vurdere min sak dersom den faller inn under deres myndighetsområde. Jeg blir derfor bedt om å svare en gang til på deres allerede stilte spørsmål.
IMG_7211
Mitt tilsvar gikk som følger:
Jeg har i klage tidligere til dere av 30.03.2008 lagt ved saken min som opprinnelig ble sendt dere 21.12.2007 – klage på behandlingen jeg mottok i NTL.
Her viser jeg til Arbeidsmiljøloven kap.14 § 1-6;
«Personer som ikke er arbeidstakere”:
Følgende personer anses som arbeidstakere i forhold til lovens regler om helse, miljø og sikkerhet (…)» F) «Personer som i opplærings – eller attføringsøymed utplasseres i virksomheter UTEN å være arbeidstakere» – og forklart dere at jeg er utplassert fra NAV på Arbeidsmarkedstiltak hos OPT.
Min kontaktperson i NTL og jeg fant ut at jeg er omfattet av Arbeidsmiljøloven selv om rådgiver hos dere skriftlig hadde uttalt seg til meg om at det var jeg ikke. Hun forklarte meg at rådgiveren derfor hadde feil i sin uttalelse.

På bakgrunn av kontaktpersonens opplysninger la jeg også ved til dere enda en begrunnelse for hvorfor Arbeidsmiljøloven skulle kunne omfatte meg i det tiltaket jeg var i (Offisielt skriv):
Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere
FOR 2005-12-16 nr 1568:
§ 5; ”Personer som uten å være arbeidstakere utplasseres i virksomheter i opplærings- eller attføringsøymed eller som deltar i arbeidsmarkedstiltak, (slik jeg gjorde da jeg mottok Yrkesrettede attføring – Arbeid med Bistand) –
– SKAL ANSES SOM ARBEIDSTAKERE i forhold til arbeidsmiljøloven kapittel 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1011,12,13,18,og 19 med unntak av § 19-2); 
http://www.lovdata.no/for/sf/ad/td-20051216-1568-0.html
ABEIDMEBI
(Jeg tilføyer)
OPT  – samarbeidspartner av Nav der jeg var utplassert i «Arbeid med bistand»,  er unektelig et arbeidsmarkedstiltak.
Jeg siterer fra bedriftens egne sider før de ble endret (Jeg hadde lagret siden):
OPTOslo Produksjon og Tjenester a/s
AB
Formål:
Arbeid med Bistand (AB) er et arbeidsmarkedstiltak som skal bistå arbeidssøkere til å få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidsliv.
Innhold:
Arbeid med bistand gir deg individuell praktisk bistand og veiledning slik at du skal bli i stand til å komme ut i ordinær jobb.
For hvem:
Arbeid med bistand er et tilbud for personer på yrkesrettet attføring som er ferdig kartlagt for å gå ut i ordinært arbeid, men som har bistandsbehov for å klare å få og ikke minst beholde et arbeid (…)
http://www.opt-as.no/html/ab.html
ABFØR
Men jeg ble skrevet ut av tiltaket på bakgrunn av falsk forklaring fra «tilrettelegger»:
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.
http://bit.ly/qBXUGT
Hva er arbeid med bistand og hva kan du forvente:
http://bit.ly/m81YOY
Attføringsbedriftenes Bransjestandard:
http://bit.ly/luIJ2o
ABENTER
(Klagen til Arbeidstilsynet fortsetter)
Arbeidsmiljølovens § 13. 1. ledd, setter forbud mot direkte og indirekte diskriminering på grunn av (…) funksjonshemming.
Trakassering og instruks om å diskriminere personer av ulike grunner, regnes som DISKRIMINERING jfr. § 13-1. andre ledd.
http://bit.ly/mJCYet
Tilføyelse: (Overnevnte er ikke riktig link da jeg ikke for mitt bare liv finner igjen hvilket departement jeg siterte her og som fortsetter):
Forbudet mot trakassering i diskrimineringsloven er absolutt §§ 4.5.
Loven skal gjelde på ALLE samfunnsområder, herunder i arbeidslivet.
Jeg skal ikke fortsette å gjenta meg selv, men ber ATIL om å gå igjennom disse allerede gitte opplysningene i min sak en gang til, når jeg nå repeterer disse her. Jeg ser i deres tilsvar at § 5 overhodet ikke er tatt med og drøftet. Jeg ber om at den blir det innen dere gir meg et nytt svar. Tusen takk for det.
Jeg ber med dette Arbeidstilsynet enda en gang om bistand i forhold vedrørende NAV, OPT og NTL.
Mvh
Jeanine
Med det overnevnte sikter jeg til inklagede «tilrettegger» i OPT som forsøkte manipulere meg til å vurdere uføretrygd ut fra sin kjennskap til mine funksjonshemminger – noe som må oppfattes som et ledd i alle gjengjeldelser jeg der ble møtt med på bakgrunn av min varsling:
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
ALOn
Til Lederen av LO- stat
Morten Øye
Og
LO- leder Roar Flåthen
Oslo 01.04.2008
Klage på NTL- leder Turid Lilleheie
(De fikk hver sin e-post fra meg)
Jeg tror at det er viktig – i det store og det hele – å informere Dem om en sak som omhandler grove overgrep og unnlatelser fra NAV, NTL, OPT og Arbeidstilsynet overfor funksjonshemmet person (meg). Dette for å belyse forholdene i klagen på best mulig måte.
Jeg ber Dere om å være så snill å innhente min opprinnelige klage fra Lilleheie med alle vedlegg jeg har sendt henne, og alle svar fra Busch og takker så mye for dette. Klagen går ut på at Lilleheie i hele to måneder nå, fullstendig har unnlatt å svare meg på min klage til henne over måten min varsling om overgrep fra OPT og NAV – og derav bønn om hjelp – ble håndtert av Anita Busch i NTL.
Her sender jeg Dere klagen(e), slik den/de er satt frem i Aftenposten Debatt under ”Jobb og Arbeidsliv”. Disse er svært oppklarende for situasjonen.
Personene omtalt, er selvfølgelig anonymisert, og Lilleheie er omtalt som D.D.
Z.Z, er forbundssekretær Anita Busch i NTL.
Til informasjon, slik Dere vil se at kommer frem i teksten underveis, – (jeg har ikke tatt med responsene jeg har fått under hovedinnlegget: ”Toppledelsen i NAV tier i hjel overgrepssak”), – har jeg først forsøkt å kontakte ca. 30 personer innenfor ”de riktige veiene å gå”, før jeg til slutt så meg nødt til å fremlegge overgrepssaken offentlig i tre deler da responsen fra ”de riktige personene” omtrent har vært fraværende.
Jeg ber Dere altså om å være så snill å lese hele min sak som følger her, om hva jeg har opplevd hos hver og en av de enkelte aktørene beskrevet, og håper på en rask tilbakemelding fra Dere vedrørende hva som vil bli gjort med de innklagede forhold. Jeg har nådd langt over taket for maksimal stressbelastning, fordi jeg kun er et enkeltmenneske hvis varsling om overgrep og unnlatelser ignoreres fullstendig av ”makteliten”.
Dette er helt utrolig, det er stygt, og livskvaliteten er sterkt forringet som følge av maktmisbruket som pågår. Jeg ber Dere om hjelp.
Jeg viser til innleggene på Aftenposten Debatt for saksgang.
Tusen takk for at Dere leser dette.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
ANTLL
Utdrag fra rapport som Anita Busch i NTL (Norsk Tjenestemannslag) der jeg var betalende medlem skrev, og som jeg sendte ledelsen i Nav etter at Busch i møtet jeg hadde med henne forklarte meg at rapporten var ment å gjelde «for min egen del»…??
”Jeanine er nå kommet i en situasjon hvor hun opplever at det er umulig å samarbeide med OPTs kontakt “NB”.
Hun har bedt om å få bytte kontaktperson men dette er avvist da OPT kun har en person der med slik kompetanse. Det er NAV som vurderer hvilke tiltak som er ”nødvendig og hensiktsmessig” men det er en uttalt målsetting for NAV at bruker skal medvirke, dvs bli hørt, når NAV vurderer hva som er nødvendig og hensiktsmessig.
Det er allikevel slik at Jeanine ikke har mulighet til å klage på hvilke tiltak hun tilbys. Dersom hun takker nei eller uteblir fra tiltak straffes hun økonomisk ved at stønader og attføringspenger fratas henne”.
Vurdering;
Dersom OPT får betalt pr. deltaker som kommer ut i arbeid, vil dette kunne være opplysende for den situasjonen som nå er oppstått.
Det er også underlig at OPT kun har  en person som ivaretar ”arbeid med bistand” slik at det er umulig å bytte kontaktperson dersom det oppstår konflikter eller andre forhold som gjør samhandlingen vanskelig.
Det er i NAVs ansvar at tjenester som kjøpes har nødvendig kvalitet for å oppfylle formålet med tjenesten”.
Jeanine har varslet om at hun er utsatt for det hun opplever som utilbørlig oppførsel fra sin kontaktperson ved OPT, og sin saksbehandler ved NAV arbeid. Disse varslene oppleves ikke å bli tatt alvorlig av OPT som avviser forholdene, og NAV Arbeid som som ikke ønsker / kan gå inn å endre tiltaket som det varsles om.
At Jeanine blir sendt tilbake til OPT og den som står bak det som oppleves som utilbørlig oppførsel, kan anses som en negativ reaksjon på varslingen. – Viser her til arbeidsmiljølovens § 2-5 (…)
ABEGRI
Ledelsen i NAV klarte å ignorere også dette fullstendig da jeg sendte dem redegjørelsen, og Bush ga meg deretter ikke oppfølging og videre hjelp.
NAV kunne – sa Busch, med retten på sin side som Statsforvaltning, innkalle min lege for å forsøke å sette spørsmål ved min mentale tilstand!
Busch: ”Det er for at de håper på å kunne få konstatert at du er noe i retning psykisk ustabil”!
(Noe Nav også forsøkte seg på, og som kan leses her på s. 3 i artikkelserien jeg startet på Aftenposten Debatt – senere satt inn her):
Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff.
http://bit.ly/dZxQ3D
Busch presenterte da også følgende “alternativ” for meg som jeg var ment å forholde meg til, en stund etter møtet jeg hadde med henne som varte i hele 3 timer.
Du gjennopptar kontakten med OPT, da det å være på tiltak er et vilkår for å motta attføringsstønad.
Du må forholde deg til den personen du har krevd å få byttet ut, og du vil motta attføringsstønad som før (…)
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERROR
OMFATTENDE (TAPET) BEVISFØRSEL I SAK
16.12.2013 – FØRSTE LYDOPPTAK AV DET VANVITTIGE MYNDIGHETSMISBRUKET SOM NAV OG DERES SAMARBEIDSPARTNERE HAR UTØVD OVERFOR MEG I OVER 6 ÅR, ER NÅ LAGT UT PÅ YOUTUBE!
SETT UT FRA FORHOLDENE SLIK DE ER NÅ, HAR JEG ABSOLUTT INGENTING Å TAPE!
TIL ALLE SOM SER VIDEOEN: LAGRE DEN! Mulig denne vil bli slettet.
Her kan man endelig høre hele lydopptaket av møtet jeg hadde med Nav Nordstrand Trygd 29.04.2008!
http://youtu.be/1HCMA6g2fyM
MERK – Fra midten av følgende post, er opptaket nedtegnet:
Tapet Møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd:
http://bit.ly/1fhgBps
(Lyden på opptaket blir mye bedre etter et par minutter)!
ABEBAFGT
NAV lydopptak av møte 02 07 2008 hos OPT – samarbeidspartner av Nav:
http://youtu.be/N0joRAR3Tog
MERK – Fra midten av følgende post, er opptaket nedtegnet:
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Der konfronterer jeg den innklagede aktøren med de grove represaliene hun og hennes sjef utøvde overfor meg i møtet vi hadde før dette, som står og lese her – og som snart vil bli utgitt med lyd:
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Utdrag fra “Rapporten” som saksbehandler og distriktsarbeidssjef skrev om meg, der de forøvrig benyttet seg av termen “konflikter” for å beskrive min personlighet hele 10 ganger:
“Søker spør om det menes at hun skal gå tilbake til overgriperen, Fagansvarlig sier at det er det tilbudet vi har:
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM
Advokat om min Navsak:
“Myndighetsmisbruk Big Time!”
Klarer du å dokumentere dette er det jo snakk om ulovlig forvaltningsførsel og myndighetsmisbruk “big time”.
Saksbehandlingen bærer jo også preg av tilfeldigheter, sjikane med mere.»
http://bit.ly/VyoTE4
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://bit.ly/101QCi2
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juni 2010
M T O T F L S
« mai   jul »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: