Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Politimannens møte med Nav


ABABAYYYYYYYYYABABABABABABABABABABABABABABABABRSTISABABABABABABABABABABABABABABABABABESTISKABABABABABABABABABABABABABABOLTABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETRUSOLOABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGNORE

02.02.2015 – Helges kamp mot NAV opprører mange: – Flere har fortalt om folk som har bukket under og tatt sitt eget liv

«Om dette var NAV som ville skadebegrense og stoppe kjeften på meg, vet jeg ikke.»
http://bit.ly/1Kky2Dv
31.01.2015 – Helge Horne, Politimann og familiefar, ble alvorlig skadet i tjeneste.
Møtet med NAV holdt på å ødelegge resten av livet hans (…)
Får du et kjelkete forhold til den saksbehandleren som er satt til å hjelpe deg har du i realiteten ingen sjanse. Det blir en kamp mot vindmøller, og mot tida.
Det sier advokat Tore Leiros, partner og daglig leder i Advokatene Leiros & Olsen AS (…)
Det er (…) en stor grad av vilkårlighet i dette, og det er veldig problematisk (…)
Ingen fortjener å få avslått eksistensielle rettigheter på grunn av manglende oppfølging, vilkårlighet, slurv eller personlige motsetningsforhold, sier Leiros (…)
I noen saker ser vi at det ikke settes inn nok ressurser fra NAV til at saksbehandleren får gått tilstrekkelig i dybden til at saken blir belyst.
I noen tilfeller bruker man derimot store ressurser etter at første vedtak er truffet, og for å forsvare sin egen opprinnelige saksbehandling, sier advokaten (…)
Helge Horne: (…) Problemene har oppstått i møte med NAV–forvaltning (…)
NAV ble en motstander som har gjort sitt ytterste for velte saken min.
Etter at de hadde fått et overveldende dokumentasjon kom det siste halmstrået:
En saksbehandler mente at det som plaget meg kunne være restene av en gammel bihulebetennelse.
Dette kom altså ikke fra en lege, men fra en saksbehandler i Nav, sier Horne (…)
http://bit.ly/1wT8SEL
SE VIDEO: NAV gjorde en feil – det ble starten på et fem år langt mareritt
http://bit.ly/1BXxzoI
Og stor takk til Horne, som – i kraft av sin stilling, er et av de talerør som Media velger å begunstige spalteplass!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEPOSTEN

Viktig informasjon i blogger, blir fortsatt kneblet; Om offentlig ansattes udugelighet (Aftenposten):
«Grelle eksempler på hvordan systemene forsvarer seg selv, finnes bl.a. på Jeanines Horntvedts meget velformulerte blogg»
http://bit.ly/mKgzM
Min intensjon med å fremheve overnevnte post, er å illustrere at som oftest så må de Navrammede borgere som pressen velger å løfte frem i media og gir anleding til å uttale seg, inneha fremtredende posisjoner i samfunnet – lik som politimannen –  tidligere en Advokat, en sosionom osv. osv.
– Absurde kriterier for «kredittverdighet» og oppsiktsvekkende brudd på flere punkter ved pressens Vær Varsom-plakat!
For er det ikke svært betenkelig at min vanvittige sak med Nav som har pågått i hele 8 år, her jeg kontinuerlig har avslørt etatens grove, samkjørte og vedvarende misbruk av makt på blogg og informert media om dette underveis med linker til bevis for forvaltningskriminaliteten via lydopptak – fremdeles aldri har oppnådd gehør?
Når skal pressen ta «menigmanns» vitnesbyrd til inntekt og kringkaste dette – til hjelp for både borgeren selv og andre?

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEPROTEST

Et medlem av Navgruppa jeg er med på å administrere – Marit Vindvik, opplyser der samme dag – 01.02.15 at Horne har kommentert saken på en annen gruppe som omhandler Nav, og siterte ham derfra:
Helge Horne skriver: «Her har dere litt av mitt helvete. MEN JEG BANKET GØRRA AV DEM!!!!»
«NESTE KAMP: Jeg er aktiv i Høyre, og sitter å lurer på hva jeg nå skal slåss for. Svaret er ankommet: Jeg kontakter statsråden i mitt eget parti, og vil prøve å
forandre hele mentaliteten i NAV. Jeg vet at han blir å høre på meg. Jeg kan ikke nå si til meg selv at jeg er ufør, når så mange mennesker blir tråkket ned. Skulle likt å visst hvror mange som har tatt livene sine i denne kampen.»
«Og det varmer virkelig at så mange kjente og ukjente mennesker nå hilser til meg. Dette er ikke en kamp for en person, men for å forandre et system. Vi kan ikke ha det slik at livene til mange mennesker er avhengig av hvilken saksbehandler man får utlevert. Nav har alle verktøy som trenges for å hjelpe, men det funker ikke med feile mennesker bak spakene.»
«Ja. Og jeg har meeget mektige kontakter. Dette skal bli min kamp videre. Når jeg ikke lenger kan hjelpe i uniform, vil jeg prøve å hjelpe som naver. Det skal ikke være slik. Vi kan ikke bare la det skure og gå når egen sak er i boks. Nå må det en saklig og ærlig debatt til.»
http://on.fb.me/1zmzKUG
Link til Navgruppa politimannen kommenterte i:
http://on.fb.me/1yr7UkH

IMG_7211

Min respons: Takk! Jeg vil videreformidle dette i eget blogginnlegg.
Jeg hadde kommunikasjon med en av hovedadmin. i gruppa du linker til for flere år siden, og spurte om han kunne belyse min sak ytterligere. Men han svarte meg at det det kunne de ikke, siden jeg hadde valgt å navngi aktørene som bedrev myndighetsmisbruk i Nav.
Så personlig blir jeg aldri medlem av den gruppa, og tar den derfor heller ikke seriøst (sitat slutt)

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETRUEEABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETRUSLEILABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETRUENE

«JO» til art:
Er det fortsatt noen som lurer på hvorfor det skjer fysiske angrep på og drap av nav ansatte?
Jeg svarer:
Nav herjer med de borgere som de vet at aldri vil gå amok og skade dem fysisk. Det er vel få yrkesgrupper som er er så feige og slue som offentlig ansatte.
Her vises klipp fra en erfaring jeg gjorde meg for kort tid siden, i samtale med Inger Elisabeth Salvesen – spesialrådgiver for EST (Byrådet for eldre og sosiale tjenester):
Salvesen har altså blitt orientert om et inhabilt Sosialkontor, en Sosialleder og et Ombud som har sendt meg trusselbrev og en Bydelsdirektør (samt sosialtjeneste) som er politianmeldt for grove lov- etikk og regelbrudd.
Hun utviser forferdelse, men er allikevel så frekk at hun våger å villede meg med at hun rett og slett IKKE VET om Byrådet vil eller kan gå inn og se på en sak som dette! (…)
http://bit.ly/1y37fFQ
Og det er på grunn av denne jernrustningen som er bygget omkring skadevolderene i Nav, som mennesker enkelte ganger velger å gå fysisk til verks.
En hver forsvarlig klageadgang er ikke-gjeldende for borgere i behov av etatens tjenester.
En kan sende inn så mange klager man vil, men de blir ikke hensynstatt – og selv Fri Rettshjelp som skilter med å være «sikkerhetsnettet for de aller mest utsatte i samfunnet» gir svært sjelden bistand til klager på sosialsaker i Nav.
Vi rettmessig forbannede og krenkede Navrammede borgere, har intet sikkerhetsnett mot den farlige fagorganisert etatsbermen som i dag til og med er underlagt «dobbel beskyttelse» mht. omtalte ivaretakelse via straffeloven!
For akkurat hvilke sanksjoner er det åpenbart uskikkede tjenestemenn som trakasserer, trenerer og utøver represalier erfarer overfor borgeres berettigete varsling?!
Altså: INGEN! Les:
Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»!
http://bit.ly/1zhPOa5
Det må som kjent assistanse fra pressen til for at noe i det hele tatt skal løsne i vanskelige saker der den harde kjerne i Nav går sammen om å utmatte en borger som har en opplagt sak!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEHANDELER

 

 

http://www.veslemoytegneserie.com/
Vigdis von Ely – styreleder i Velferdsalliansen, som også har sittet i styret i European Anti-Poverty Network og vært nasjonal koordinator for Fattigdomsåret 2010, avga følgende respons til artikkelen (utdrag):
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELY
Helges kamp er snarere regelen enn unntaket skjønner vi alle når det gjelder yrkesskade.
Ingen minister kan gå inn i etatenes saksbehandling har vi jo fått med oss, da hjelper det ikke å skifte regjering.
Hele regjeringsapparatet er faktisk maktesløse over sine ansatte i det ganske land.
Utviklingen i NAV blir ikke bedre med tiden.
Enhver udyktig saksbehandler kan sitte med sine fordommer og uvitenhet å dømme hele familier til undergang.
Rettssikkerhet er til for hverdagsmennesket og skal være en overordnet etisk, juridisk og moralsk HOLDNING til å finne den løsningen som hjelper en borger videre i livet (sitat slutt)

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERROR

Jeg svarer Ely:
Jeg kan ikke være enig med deg Ely, fordi du beskriver Nav som en institusjon som nærmest står over naturlovene og som det vil være spent umulig for noen i vårt maktapparat og sanksjonere mot.
Men dette er imidlertid realitetene – utdrag fra Det medisinske fakultet – UNIVERSITETET I OSLO
01.05.2012 Side 5 – 2.6 Yrkesetisk grunnlagsdokument
Sosionomenes yrkesetiske grunnlagsdokument (FO 2010) har blant annet som målsetting åbidra til å styrke yrkesutøvernes etiske bevissthet og handling og bidra til å sette kritisk søkelys på sosialtjenestene.
Som sentrale prinsipper kan nevnes sosionomenes moralske varslingsansvar dersom de gjøres kjent med forhold som skaper problemer for enkeltmennesker eller grupper, ivaretakelse av brukernes rettigheter og sosionomenes individuelle ansvar for å holde et høyt faglig nivå samt at den enkelte yrkesutøver er ansvarlig for egne handlinger.
Så selv om en handling er pålagt av overordnet myndighet er det den enkelte yrkesutøveren som står inne for konsekvensene (…)
Individuelt ansvar (…)
Den enkelte yrkesutøver er ansvarlig for egne handlinger.
Selv om en handling er pålagt av overordnet myndighet, er det den enkelte yrkesutøver som handler, gjør de etiske vurderingene og som står inne for konsekvensene av disse (…) sitat slutt.
(Les gjerne hele posten som sitatet står i):
Man skylder på «Systemet» – Forvaltningskriminaliteten i Nav
http://bit.ly/1CnEFWg

ABACOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Og sanksjonene som skal settes i verk når Navansatte bryter med etikk- lov og regelverk, står tydelig nedtegnet her, selv om disse aldri iverksettes:
Etiske regler for ansatte i Oslo kommune- utfyllende kommentarer
12 – Personlig ansvar
Hver enkelt ansatt har et personlig ansvar for å følge kommunens etiske regler.
Ingen kan pålegges å utføre ulovlige eller uetiske handlinger, og ingen har lydighetsplikt overfor slike pålegg.
Brudd på etiske regler kan sanksjoneres i henhold til personalreglementet §§ 9, 10 og 11.
Det kan dreie seg om tjenestepåtale (alternativt tjenestelig tilrettevisning), oppsigelse, suspensjon og avskjed (sitat slutt)
Les hele posten som overnevnte sitat er satt inn i, for å se en større sammenheng:
Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»!
http://bit.ly/1zhPOa5
ABABABABABABABABABABABABABABEDERLABABABABABABABABABABABABABABOLT
DETTE er altså utgangspunktet man må alltid bør gå ut fra når man diskuterer forvaltningsbermen som tilsynelatende innehar diplomatisk immunitet:
Hvorfor lovverket aldri fungerer etter intensjonen, samt HVEM som i øverste instans står ansvarlige for bevisst sabotering av borgerenes rettigheter og besørger at forvaltningskriminaliteten blir holdt i hevd.

Jeg skal i så måte avsløre fasiten med en gang – Byrådet! Les:
Sentraladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere.
http://bit.ly/1rSWt5a
Og – Post med viktige innspill fra politiker:
Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.
ABABABABABABABABABABABABABABABOHANS
«Jeg ser allikevel stadig oftere at byråder viker unna, og nekter å forholde seg til enkeltsaker der det trolig dokumenteres systematisk systemsvikt.
Dette kan måtte innebære at Byrådet må gå inn i enkeltsaker, da det er enkeltsakers behandling som kan avdekke systematisk systemsvikt.»
http://bit.ly/1uGbR45
Nav – uprofesjonalitet og manipulering. Lydopptaket med bl.a Byrådet i elefantens decennium!
Jeg snakker med Inger Elisabeth Salvesen – spesialrådgiver for EST (Byrådet for eldre og sosiale tjenester):
Salvesen har altså blitt orientert om et inhabilt Sosialkontor, en Sosialleder og et Ombud som har sendt meg trusselbrev og en Bydelsdirektør (samt sosialtjeneste) som er politianmeldt for grove lov-
etikk og regelbrudd – hun utviser forferdelse, men er allikevel så frekk at hun våger å villede meg med at hun rett og slett IKKE VET om Byrådet vil eller kan gå inn og se på en sak som dette! (…)
http://bit.ly/1y37fFQ

ABABABABABABABABABABABABENNN

Og jeg la til:
Ely – du påstår at «Ingen minister kan gå inn i etatenes saksbehandling».
Det tror jeg ikke er helt riktig, men mens jeg leter etter fullstendig relevant materiale kan jeg imidlertid belyse det følgende vedr. en konkret sak som ble trukket frem av aktører med påvirkningskraft:
Marianne Borgen (SV) sitter i Oslo Bystyre, og er medlem av Helse- og sosialkomiteen.
Onsdag 28.03.2012 la hun ut dette på sin FB-status (utdrag):
«Idag har jeg sammen med flertallet i Bystyret bedt om at Aud Kvalbein bidrar til at funksjonshemmede i Oslo får et fleksibelt tilbud, les brevet! «
Til Byråd Aud Kvalbein
«Vi vil med dette brevet rette en innstendig oppfordring til byråd Aud Kvalbein om umiddelbart å ta de nødvendige grep overfor bydel Nordre Aker for å sikre at Stine Machlar får bevilget flere brukerstyrt personlig assistanse (BPA)-timer, slik at hun ikke må avbryte studiet hun er i gang med (…)
Eksamen er nært forestående, men siden Machlar nå mangler BPA-timer står både eksamen og videre studier i fare.
Hvis Machlar ikke kan fullføre studiet vil ikke Lånekassen omgjøre studielånet til stipend.
Får hun ikke fullført utdanning vil hun kunne miste muligheten til å komme seg ut i arbeidslivet og til å gi noe tilbake til samfunnet.
Alternativet kan være et liv på trygd (…) (Sitat slutt)

ABABABABABABABABABABABHARASS

Sitatet er hentet fra mitt vitnesbyrd av 06.04.2014 om blant annet sentrale makthavere som aktivt hindrer klageadgang – Dokumentarserien jeg laget om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene Del 2:
Dette er en serie hvor jeg blant annet dokumenterer ugjennomtrengeligheten jeg som Navrammet seniorinnbygger med en rekke funksjonshemminger har møtt på, etter at jeg sendte inn varsling om oppsiktsvekkende lov- regel plikt og etikkbrudd i sosialdelen av Nav Bydel St.Hanshaugen.
Her vises blant annet full mailutveksling mellom meg og Maria Badea – Leder i HSK (Helse- og sosialkomiteen) St.Hanshaugen (H) – Medlem i BU (Brukerutvalget) (H) og Medlem i Styret St Hanshaugen Høyre, som jeg – via de absurde svar hun etterhvert ga meg, kom til å slutte at ble gitt meg fordi Bydelsdirektøren (Ellen Oldereid) evt. satte foten ned hva belysningen av min varsling angikk, som Badea skriftlig hadde lovet meg å ta opp både i utvalg og komite!
http://bit.ly/1iaDtGA

ABABABABABABABABABOLO

Vedr. Elys påstand om at «Ingen minister kan gå inn i etatenes saksbehandling».
Her fant jeg materialet som motbeviser dette, og det står faktisk nedtegnet på forsiden av min blogg, til alt overmål!:
Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren – Dokument nr. 15:1777 (2010-2011)
Besvart: 26.08.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm
Spørsmål – Robert Eriksson (FrP):
En Nav-bruker opplyser at Nav-Bjerke har forfalsket hennes CV og ført opp utdanning hun ikke har, eller en gang skjønner hva innebærer!
I CVen er det ikke ført opp utdanning hun faktisk har og som hun har gjennomgått med støtte fra Nav.
Hun opplever også at det blir formidlet ærekrenkende og feilaktig informasjon om hennes opptreden og kunnskaper fra en saksbehandler som aldri har truffet henne.
Skal Nav-brukere være nødt til å finne seg i denne typen feilinformasjon og trakassering? (…)

ABABABABABABABABABOLO

Svar (fra tidligere Arbeidsminister) Hanne Inger Bjurstrøm:
«Representanten Robert Eriksson stiller spørsmål som vedrører en enkeltsak fra NAV Bjerke.
Jeg oppfatter at saken i hovedsak omhandler Arbeids- og velferdsetatens håndtering og service overfor brukeren.
Da brukeren ikke er identifisert, kan jeg ikke kommentere saken spesielt».
http://bit.ly/Hhv9mz
Et annet eksempel:
Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren – Dokument nr. 15:1830 (2010-2011) Innlevert: 25.08.2011
Besvart av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm:
«Representanten Vigdis Giltun stiller spørsmål som vedrører en klage til NAV Pensjon. Da brukeren ikke er identifisert, kan jeg ikke kommentere saken spesielt.»
http://bit.ly/1qeVZnt
Så her fremgår vitterlig at politikerene meget vel kan tale den enkelte borgers sak, og at ministre og statsråder vil ha full anledning til å kommentere enkeltsaker – såfremt vedkommende saken gjelder er navngitt!

ABABABABANAVABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGNORE

ABAIRAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

ABABAYYYYYY

I Hornes sak (videoen) sier både han og Advokaten at «Nav er en mektig motstander»!
Men jeg synes den betegnelsen bidrar til å opphøye forholdene, selv om jeg begriper skadeomfanget etaten klarer å avstedkomme.
For saken er den at «den mektige motstander» ikke er annet enn forvorpne individer som opererer i team – et ormebol av psykopater og infame skruppelløse sadister og undermålere som politikerene lar utfolde seg fritt iht. rasering av alt etikk, regel og lovverk som tenkes kan overfor bistandstrengende borgere – og det fullstendig uten konsekvenser.
Det er samfunnets absolutte bunnfall og deres NPM-klakkører som samarbeider om å utøve og opprettholde overgrep og krenkelser.
De må stanses!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGRANA

MITT NAV YouTube SINGEL. Bengt Ole Nordstrøm

Publisert 3. feb. 2015
NAV – En organisasjon med systematisk mistillit og nedverdigelse av kronikere og andre som ikke passer inn.

«MITT NAV» er en singel fra albumet «Innhentet av livet» med Bengt Ole Nordstrøm. Produsert av Ingar Helgesen

Avslutning: «DEN NESTE KOMMER KANSKJE INN MED EN GRANAT»!
http://bit.ly/1F8ZB1m

ABABABABABABAHØL

Tjenestedirektør i Nav – Bjørn Gudbjørgsrud, kjenner seg aldri igjen!

(…) En samlet presse har tiet all min formidling konsekvent i hjel, lik som de har gjort med alle henvendelser fra meg de siste 7 årene.
Det er andre som skal slippe til –  de som vitner om det samme som jeg i årevis har belyst, men som har «et navn og/eller posisjon med tyngde bak» og denne gang – ikke en person som er i ferd med å dø av mangeårige represalier fra etaten etter straks 7 år på minste sosialhjelps norm med alvorlig sykdom i bunn.
http://bit.ly/1zyNdrs
Oppsiktsvekkende forskjellshåndtering av pasientklager og klager på Nav!
http://bit.ly/1z2qoam
Årsaksforholdene bak Fylkesmannens klagesabotering
http://bit.ly/1JzOx00
14.12.2014: Til Hilde Haugsgjerd – Aftenposten sletter all kritikk av din kronikk i kommentarfeltet!
Hvem er vel mer sårbare enn forvaltningsbermen i Nav – eller oligarkene in spe – Haugsgjerd og avisredaksjonene? …
http://bit.ly/1yRrr1h

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEHIPPO

Lege, om de korrupte rådgivende overleger i Nav:
http://bit.ly/1Eoh4FA
Paris-prinsippene – Om å ikke holde orden i eget hus.
Individuell klagerett?
Nei.
http://bit.ly/1BAtVRq
Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!
http://bit.ly/10qDmWq
Sivilombudsmannens bifall av åpenlys ansvarsfraskrivelse i alle ledd:
Vel, vel vel!
Når Sivilombudsmannen, borgerenes siste håp, selv presiserer at han er godt kjent med at Nav nedtoner hindringene som følge av brukerens sykdom eller funksjonshemning for å kunne tvinge syke mennesker ut i arbeid – hvilket er formidable lov- etikk og regelbrudd som udiskutabelt skal sanksjoneres etter straffeloven – og kun sitter der og kåserer over dette faktum samt bevitner at ingen affære blir tatt, er dette samtidig et bifall av åpenlys ansvarsfraskrivelse i alle ledd, og en resignert aksept av en totalitær og lovløs institusjon.
http://bit.ly/1ruVfxj

ABABABABABABABABABABABABABABABABABEFANTA

30.12.2013: Lydopptak av grove gjengjeldelser etter varsling, stanset. Nav og OPT:
Posten ble lagt ut på Diskusjon.no, men Moderator lot denne aldri se dagens lys – og mailer meg på privaten:
«Opptaket handler utelukkende om din personlige arbeidssituasjon, og jeg kan heller ikke se at det blir gjort noen avsløringer om NAV som ville vært verd en artikkel i VG.»
http://t.co/mPjzdKHski

ABEBOHAN

Men Raymond Johansen, med selveste Ordføreren i Kommunen i ryggen var da vitterlig «verd en artikkel» i avisen med monsterheadingen:
«Skrekkmøte hos Nav»
Skrekkmøtet var tuftet på noe så enkelt som at en saksbehandler hadde sagt til ham:
«Det er ingen som tvinger deg til å være her»!
http://bit.ly/19Bz53i
Når en enkelt dr*ttkommentar som «Det er ingen som tvinger deg til å være her» blåses opp av journalister til å handle om et «skrekkmøte hos Nav», så er det noe som skurrer grelt med den taushet som konsekvent har fulgt mine og andres avsløringer av fundamentalt grovere kaliber!
Da blir det utvilsomt en enkel sak å sette ting i perspektiv og begynne å gjøre seg opp tanker over hvor farlige pressen mener at de avsløringer jeg har brakt til torgs er! (Lydopptakene):
http://bit.ly/ZEuJGK

ablai5

Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:
Politikeren: “Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i! “Her er det altså personforfølgelse, rett og slett”
http://t.co/gVxiWvwDEu
Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat
http://t.co/u5eiFV10xV
Dokumentar (i to deler)
Flere Navrammede velger å offentliggjøre lydopptak med etaten – Del 2
Nav Oppegård og «samarbeidspartner» Åspro har ikke samarbeidet om annet enn å trakassere en borger i behov av bistand
http://bit.ly/1Ch5vhc
Dokumentar i 10 Deler – Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
Hovedinnlegg: ALARM – Nav St.Hanshaugen sosial og Helse-, sosial- og eldreombudet – Brudd på Straffelovens § 242:
Hensette en annen i hjelpeløs tilstand.
Skadevolderene: (…)
http://bit.ly/1iH36Dj
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER:
http://bit.ly/hwKs7V

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABECORRU

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

februar 2015
M T O T F L S
« jan   mar »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: