Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav snoker på deg


NRK 11.11.2016 – De avslørte NAV-sjefens snoking
En slengbemerkning fra naboen fikk ekteparet til å fatte en mistanke de trodde var for utrolig til å være sann.
Nå er den tidligere Nav-lederen politianmeldt for å ha misbrukt tilgangen til personlige opplysninger. Men de som avslørte snokingen føler seg ikke trygge.
– Jeg føler en utrygghet i livet. Det som for eksempel skal være mellom legen min og meg, kan plutselig være delt med en jeg har en nabokonflikt med, en som ikke vil meg og min familie vel (…)
I alt har den tidligere seksjonssjefen i Nav gjort 180 oppslag på familien.
På henne, på mannen, og også deres sønn (…) Uten å ha det som heter tjenstlig behov (…)
Nav har nå valgt å politianmelde kvinnen etter brudd på straffelovens paragraf 171, sier kunnskapsdirektør i Nav Yngvar Åsholt til NRK.
MERK: Den Nav-ansatte sa opp sin stilling, og er nå i jobb et annet sted i det offentlige (!!!)
https://www.nrk.no/norge/xl/de-avslorte-nav-sjefens-snoking-1.13211627

 

NRK 01.11.2016 – Dette kan Nav-ansatte finne ut om deg
Sykdom, økonomi og hemmelig adresse er bare noen av mange svært sensitive opplysninger Nav har tilgang på om deg.
https://www.nrk.no/norge/dette-kan-nav-ansatte-finne-ut-om-deg-1.13205505
NRK 01.11.2016 – Rapport: Nav-ansatte snoker på venner og kjendiser.
De risikerer sjelden å bli oppdaget, viser en ny rapport (…)
Motivene er blant annet nysgjerrighet, å undersøke eller påvirke stønadssaker.
http://bit.ly/2gDQa7m

 

Fra BDO og Wiersholms rapport i overnevnte art:
«NAV har ikke evnet, i tilstrekkelig grad, å forstå betydningen av hvor sentralt behandling av personopplysninger står i NAVs virksomhet og hvilket ansvar og rettslige plikter som følger av dette.»
– Jeg blir rødglødende når jeg stadig vekk bivåner det velkjente bagatelliserende mantraet!
Hvem er «NAV»?
Sikter spyttslikkerene til ledelsen i Nav?
Den jevne ansatte?
Mellomlederene? Seksjonssjefene? osv. osv?
SAMTLIGE aktører har et eksplisitt og udebatterbart ansvar for å sette seg inn i denne grunnleggende – GRUNNLEGGENDE og lovpålangte –  LOVPÅLAGTE basisopplæringen BASISOPPLÆRINGEN, hvilket rapportskriblerene er seg meget vel bevisst!
Er det da ingen talerør som har integritet nok til å adressere banden med rett betegnelse?!
Les gjerne posten:
Nav og avviksrapportering 2015: Hæ? Hva, hvem og hvordan?
De åndsforlatte ynkryggene og posørene skulle hatt seg en på trynet kort og godt, og blitt sparket for bevisst ignoranse og harselas rundt forsvarlig yrkesutøvelse!
http://bit.ly/1JmOFyM

 

bullyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

«Rapport» meg midt i ryggen nå i 2016.
INTET er endret siden jeg opprettet FB-gruppa «Ufaglærte NAV-ansatte skal IKKE lese våre pasientjournaler!» i år 2010 – og så våger de å komme opp med The Bleeding Obvious i dag, 6 år senere!
Syretesten på komplett udugelighet og videre – samrøre!
Ufaglærte NAV-ansatte skal IKKE lese våre pasientjournaler! (utdrag):
Her bagatelliserer Bjurstrøm hele denne viktige problemstillingen, og utbasunerer med største dødsforakt at Datatilsynets krav til dem om å forklare seg rundt hvem i etaten som leser journalene der de konkret må redegjøre for hvordan de loggfører hvilke ansatte som leser i klientenes mapper, kun vil dreie seg om en liten «dialog» mellom tilsynet og direktoratet, og ikke en tilsynssak! Hun anfører: «Det er ikke mulig å spore hvem som har lest denne type saksinformasjon.»
https://www.facebook.com/groups/137450381367/?hc_location=ufi
Blogginnlegget: Personvern
https://sommer17.wordpress.com/2009/08/16/personvern-og-nav/

 

06.05.2011: DATATILSYNETS ENDELIGE KONTROLLRAPPORT MED NAV
Vedtak om pålegg – endelig kontrollrapport for Arbeids- og velferdsdirektoratet
Side 2: Vedtak om pålegg
Med hjemmel i personopplysningsloven § 46 gir Datatilsynet følgende pålegg:
1. Arbeids- og velferdsdirektoratet må etablere logging av oppslag på enkeltpersoner i sine fagsystemer i samsvar med personopplysningslovens § 13, jf. personopplysningsforskriftens §§ 2-8 og 2-14. Det vises til kontrollrapportens punkt 6.4.3.
http://bit.ly/2eyAjVI
Navs reaksjon (posten fortsetter under bildet):

 

bite-me

Datatilsynet – NAV Kontroll (endelig rapport) (Publisert: 03.10.2012)
NAV har svart på Datatilsynets varslede vedtak. Etter å ha behandlet svaret, har Datatilsynet nå vedtatt at NAV må gjøre flere endringer i sin kontrollvirksomhet.
Dette er noen av hovedpunktene i vedtaket:
  • NAV informerer ikke personer om at de er kontrolert og at etaten har hentet inn opplysninger om dem (..
I Datatilsynets rapport framgår det at NAVs klare hovedregel har vært at de unnlater å informere den som kontrolleres (den registrerte) om at det hentes inn og viderebehandles personopplysninger. Dette gjelder både dem som er mistenkt for å ha mottatt velferdsmidler uriktig og andre kontrollerte personer.
– NAV har vært kreative innenfor de interne hjemlene og retningslinjene de har.
Det betyr at de kan ringe rundt i den enkeltes omgangskrets å få opplysninger om dem (…)

 

gardkjerringa

Etaten ble altså totalslaktet, men forvaltningskriminalteten fortsatte å bli godt ivaretatt av den stormannsgale «småbrukerkjerringa» Monland ved roret som gav blanke f*en i Datatilsynets pålegg, og ufortrødent heiet de maktsyke ukritiske småkongene i Nav frem med sine spinnville hjemmelagede regler og forrykte tilrettetaken – les posten «Tomfyllet Kjersti Monland – Ytelsesdirektør i Nav» – utdrag:
«Vi mener vi har grunnlag i lovbestemmelsene til å innhente informasjon og unnlate varsling»!
Videre fra samme art: «I NAV oppfordres det til å være kreativ innenfor de interne hjemlene og retningslinjene de har.» !!! (…)
Hun mener at Facebook-bruk og oppringning av naboer er innen lovverket.
http://bit.ly/2fJKYKF

 

legalitetsprinsippet

Datatilsynet Endelig kontrollrapport Saksnummer 12/00116 Dato for kontroll: 07.03.2012 Rapportdato: 22.08.2012  Kontrollobjekt: Nav Direktoratet Sted: NAV Kontroll, og NAV Kontroll Øst PDF-doc. side 6-7 (utdrag):
5.1.1 Legalitetsprinsippet
En behandling av personopplysninger er i prinsippet et tiltak som innebærer et inngrep i den enkeltes privatliv. Det følger av EMK artikkel 8, av EUs personverndirektiv og av personopplysningslovens § 11 at en behandling av personopplysninger derfor krever rettslig grunnlag.
I henhold til legalitetsprinsippet skal det rettslige grunnlagets styrke og klarhet stå i forhold  til hvor inngripende den aktuelle behandlingen er.
https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/05_tilsynsrapporter/2012/12_00116_8_navkontroll_endelig_kontrollrapport.pdf

 

legalitetsprinsippet

Jusinfo.no: Legalitetsprinsippet er en overordnet rettsregel og prinsipp av Grunnlovs rang (konstitusjonell sedvanerett) som går ut på at offentlige myndigheter ikke kan gripe inn og endre eller etablere bindende rettsforhold overfor borgerne, uten å ha hjemmel for det i formell lov – såfremt ikke andre kompetansegrunnlag finnes.
Legalitetsprinsippet kalles gjerne lovskravet.
Ethvert inngrep fra det offentlige i privat borgers rettsstilling må som en konsekvens ha hjemmel i lov, hvis det ikke bygger på annet kompetansegrunnlag som avtale mv.
http://www.jusinfo.no/index.php?site=default/721/1285/1304/1305
I Norge er kravet at for å straffedømme noen må straffebestemmelsen stå i en lov og verken forskrift, rettspraksis eller allmenne rettsoppfatninger kan gi grunnlag for straff i Norge.
Legalitetsprinsippet – Wikipedia:
Lovprinsippet er tolket slik at det er selve straffetrusselen som må stå i loven, gjerningsbeskrivelsen kan stå i en forskrift[7].
  • ^ Svein Slettan og Toril Marie Øie: Forbrytelse og straff, bind 1: Innføring i strafferett. Universitesforlaget 2001. ISBN. 82-518-4025-2. Sidene 69-73.
https://no.wikipedia.org/wiki/Legalitetsprinsippet

 

Datatilsynet – Rett til informasjon og innsyn (Publisert: 14.05.2014 Sist endret: 20.04.2015)
Virksomheter som behandler personopplysninger, har plikt til å gi informasjon om dette, både på eget initiativ og når du ber om det (…)
Dersom du er registrert har du (…) rett til å be om innsyn i:
  • hvilke opplysninger virksomheten behandler om deg
  • hvilke sikkerhetstiltak virksomheten har rundt bruken av opplysningene dine (så lenge det ikke svekker sikkerheten)
Virksomheten skal svare så snart som mulig, og senest 30 dager etter å ha fått henvendelsen. Fristen gjelder uansett om innsynet gjelder generell informasjon eller innsyn i egne personopplys­ninger. Hvis særlige forhold gjør det umulig å svare innen 30 dager, må virksomheten sende et foreløpig svar med en begrunnelse for forsinkelsen og informasjon om sannsynlig tidspunkt for svar.
https://www.datatilsynet.no/personvern/innsynsrett/

 

 

Tidligere:
Computerworld 09.10.2009 – Nav bøyer seg for Datatilsynet
Nå må de informere pasientene ved innsyn i pasientjournaler.
http://www.cw.no/artikkel/sikkerhet/nav-boyer-seg-datatilsynet
Dagens Medisin 20.03.2010: NAV må forklare seg
Datatilsynet har gitt NAV drøye tre uker på seg for å forklare hvordan etaten loggfører hvilke ansatte som leser i klientenes mapper ved de forskjellige kontorene.
I forbindelse med kontroll hos NAV i november 2007 ga tilsynet pålegg om at det etableres tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til tilgangsstyring og logging i samsvar med personsopplysningsloven, skriver Datatilsynet.
På grunn av de nye opplysningene har Datatilsynet derfor funnet grunn til ¨ta kontakt for å undersøke hva som er status» nå, flere år senere. !!!
NAV må sende sin redegjørelse til Datatilsynet innen 14. april.
http://bit.ly/2iHagfB

 

Datatilsynet – Endelig Kontrollrapport. Saksnummer 10/01228 Dato for kontroll: NOV 2010 Rapportdato: 06.05.2011:
Datatilsynet gjennomførte i november 2007 kontroller med tre lokale NAV-kontor. Datatilsynet konkluderte da med at saksbehandlingssystemene i NAV ikke hadde tilfredsstillende funksjoner for å ivareta konfidensialitet etter personopplysningslovens § 13, personopplysningsforskriftens § 2 – 11. Manglende tilgangsstyring og manglende funksjonalitet for logging ble vurdert å være i strid med kravene i personopplysningsforskriftens §§ 2 – 8 og 2-14 (…)
http://bit.ly/2j1R5wz

 

Visste du at Nav kan kreve å få utlevert data om telefonsamtalane dine eller hvilke nettsider du har besøkt med loven i hånd? NAV har rett til å få dette utlevert utan å spørre noen. De behøver ikke en gang søke Post- og teletilsynet (PT) om lov slik politiet må.
NRK 20.11.2010 – NAV kan spionere heilt lovleg
NAV har fått tilgang til å krevje utlevering av data som er så sensitive at ikkje ein gong politiet har tilgang på det.
http://bit.ly/2hUhq32
Digi.no 23.11.2010 – Nav-hjemmel trekkes tilbake
Nav får inntil videre forbud mot å sjekke sine klienters telefon- og internettbruk.
Nav har til nå hatt en lovhjemmel som ga dem lov til dette for å hindre trygdemisbruk.
http://bit.ly/2hUrFUT
Tomfyllet Kjersti Monland – Ytelsesdirektør i Nav
http://bit.ly/2fJKYKF
Nav kan ikke nekte lydopptak!
http://bit.ly/1EXVS6H
Hvem skal kontrollere kontrolløren?
http://bit.ly/2hUY4pF

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den januar 5, 2017 av i Nav, Nyheter, Nyheter&Debatt, offentlige kontor, Politikk, Politikk, Politikk, Samfunn, samfunn med stikkord , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

januar 2017
M T O T F L S
« des   mar »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: