Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

IKT-moderniseringen i Nav


 

ABABABABARTIN

28.11.2014: Kolberg er ikke fornøyd etter høring om Navs IKT-satsing
Vi har fortsatt ikke fått vite hvorfor utviklingen av IKT-systemet har stoppet opp.
Det er også uklart hvem som har ansvaret for dette.
Dette må vi finne ut av, sier Kolberg, som leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, til NTB (…)
Uførereform pluss IKT-løsning ble for ambisiøst for Nav. Hvorfor ingen oppdaget dette før sommeren 2013, hadde velferds- og arbeidsdirektør Lystad ikke noe godt svar på (…)
Ifølge Kolberg er trolig flere hundre millioner kroner blitt brukt på eksterne konsulenter.
Men Nav har ikke greid å komme opp med et konkret anslag.
Det er i seg selv bekymringsfullt.
Hva har vi fått igjen for disse pengene (…)
http://bit.ly/1rCKrzt

ABABABABABABABEIL

28.11.2011 – Den gjenstridige samhandlingen
KRONIKK: Difi-rapport med store mangler.
Tydeligere politisk lederskap for samordning, og endret budsjettprosess, er to av de tiltakene Difi-rapporten foreslår.
Begge forslagene er urealistiske i den forstand at ingen av delene vil skje.
Det forutsetter (…) en selvinnsikt hos politikerne om at samordning er problemet og at helhetstenkning er løsningen.
En slik selvinnsikt har de ikke, og vil de heller ikke få.
Det har sammenheng med at ingen ting tyder på at prosessen i forbindelse med utarbeidelse av statsbudsjettet vil endres fra sektortenkning til helhetstenkning (…)
Tidligere forskning har også vist at tildelingsbrevene – fra departementer til underliggende etater – ikke fungerer som samordningskrav, til tross for at departementene for lengst er bedt om å innarbeide slike krav i sin styring overfor etatene.
En kuriositet i rapporten er at den benytter en hel side – og bistand fra jusprofessorene Eivind Smith og Jan Fridthjof Bernt – til å slå fastat det ikke er grunnlovsstridig å bedrive samordning i forvaltningen (!)
Med andre ord må noen sentrale embetsmenn i forvaltningen åpenbart mene det er grunnlovsstridig – og samtidig overse det faktum at Stortingets oppgave er å drive kontroll med forvaltningen, og at den mest praktiske måte å gjøre det på er å forholde seg til den enkelte statsråd.
«Samordningsutfordringer må synliggjøres og løftes frem» foreslår rapporten.
Ja, nettopp. Men det er urealistisk å tro at dette vil komme frem i byråkratiet selv.
Det må utenforstående – som media og interesseorganisasjoner som Abelia og IKT Norge – gjøre.
Samordningsproblemene kan ikke bli løst uten et ytre press fra omgivelsene (…)
Og det er her utfordringen ligger: Kravene til samordning kommer fra utviklingstrekk i omgivelsene, og som i sin tid i første rekke utfordrer offentlige aktørers (også personers) interne agendaer.
Allerede i 2006 pekte daværende Statskonsult på at påvirkning fra eksterne faktorer kan føre til en differensiert og sektoriell politikk som går på tvers av kollektiv og samordnet handling.
En kan ikke møte eksterne utfordringer med kun interne tiltak.
ABABABABABABECEDE
OECD sier om dette:
”(forvaltningspolitikk) er å organisere offentlig sektor på en måte som muliggjør tilpasninger til endringer i samfunnsmessige behov, uten at hensynet til helhet eller demokratiske og forvaltningsmessige verdier går tapt.
Regjeringer med fornyelse på dagsorden må være lydhøre for ulike gruppers forventninger og behov.
Men når offentlige tjenester blir differensierte og fragmenterte, vil dette kunne redusere kapasiteten til kollektiv handling.
Nye tilnærminger innenfor offentlig ledelse og administrasjon må omfatte mer enn rapportering og kontraktstyring.
Å kople samfunnsmessige interesser til enkeltpersoners motiver og verdier må gis fornyet oppmerksomhet.” (…)
Difi-rapporten skal nå brukes som kunnskapsgrunnlag i programmet for bedre styring og ledelse i staten som settes i gang av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
http://bit.ly/1vvrmgR

ABABABABSCARE

 NRK Møre og Romsdal 15.10.2012 – Nå skal du få lese NAV-mappen din
Det blir større åpenhet i NAV.
I løpet av neste år får du tilgang til å lese mappen din på internett.
Fra oktober 2013 skal publikum kunne lese og se alle dokumenter som har kommet inn i løpet av året. Folk kan da gå inn på www.nav.no, på min side, og sjekke sin egen sak, sier direktør i NAV Møre og Romsdal Stein Atle Veland.
Moderniseringsprogrammet vil skje over hele landet. Folk vil få innsyn i sine egne saker, notater, journaler og mappen sin (…)
Nordli forteller at tanken er at arbeidssøkeren i NAV skal eie sin egen prosess og ha innsyn i det som skjer rundt egen situasjon og sak.
NAV vil bli skjerpet (…)
Når ord kommer på trykk blir de fort gjenstand for diskusjon. Når folk får innsyn i detaljene sine, vil det skjerpe NAV. Vi må være tydeligere i notatene, skrive det som er relevant og ikke ha synsing og for mange romslige formuleringer, sier han.
http://bit.ly/1DCXHE1
Men det satte noen en effektiv stopper for.
For et år senere – tidlig i oktober 2013 – nøyaktig den måneden som Nav hadde lovet at borgerene skulle få innsyn i egne notater og saker, ble moderniseringsprogrammet i Nav sabotert:

ABABABACOFTE

TU.no 07.10.2013 – MODERNISERINGSPROGRAMMET I NAV
Nav: Direktøren har sluttet, 100 medarbeidere er flyttet
Teknisk Ukeblad har fått informasjon om at
 • utviklingen er overtatt av det interne fag- og it-utviklingsmiljøet i Nav
 • et hundretalls mennesker fra Moderniseringsprogrammet er med på flyttelasset
 • moderniseringsdirektør Erik Oftedal (bildet) har gått av.
 • ABABABAGAAAL
 • Direktør Ingunn Midttun Godal (bildet)  blir utpekt til å svare når TU ber om informasjon.
 • Hun leder Utviklingssekretariatet, som koordinerer utviklingsaktivitetene i Nav.
 • Det viste seg å bli mer komplekst enn i forutså å utvikle en ny uføreløsning som skulle integreres med alderspensjonsløsningen, som allerede er oppe og går. I stedet satser vi på å tilpasse denne til uføretjenestene, forklarer direktøren.
  Problemet ble oppdaget først da utviklerne var begynt å jobbe seg godt ned i utfordringen. Dette var før sommeren. Da vurderte man det hun kaller en ny realiseringsstrategi.
  Det ser ut til å være mer effektivt å flytte prosjektet over til linjen, altså til det ordinære fag- og it-utviklingsmiljøet i Nav. Her finnes det solid kompetanse på alderspensjonsløsningen som kan bidra, sier Midttun Godal (…)
 • http://bit.ly/1wo3BY8
 • ABABABASTATE
 • Les mer om dette lenger nede i posten her, ved siden av samme bildet av propagandamaskinen og debatten om bruk av Altinn-plattformen!
 • Der lyver hun glatt om de gode løsninger Altinn-sjefen dokumenterer at hadde vært optimale for Nav, og påstår med største frekkhet:
«Gode løsninger for våre 2,8 millioner brukere er viktigst. Viktigere enn bråk fra Brekk»!
Men de gode løsningene kunne vi jo se langt etter, som nå kan stadfestes!

ABABABACEMLIG

Saken er den at de mange brodne skår i forvaltningen slett ikke ønsket at arbeidssøkeren skulle eie egen prosess og lett få tilgang til etatens nedtegnelser om dem.
Jeg tør påstå at dette var en såpass het potet som ville avsløre hele den bedragerske institusjonen og deres vilkårlige innsideraljering med menneskeliv at «noe måtte gjøres»!
Litt bakgrunn for min påstand:
06.08.2009: Nav bekrefter at journaler sensureres
Nav forbeholder seg retten til å arkivere hva de syns om deg. 
Dokumentene får du ikke se:

«Tønnessen mener Krekens tilfelle dreier seg om innsyn i sakens dokumenter, og ikke endring av orginaldokumenter. Ifølge fylkesdirektøren kan Nav selv bestemme hva de ønsker at brukeren skal få lese. De kan med andre ord gjøre endringer i kopien som du får tilgang til»
http://bit.ly/REQiRD
Dette skulle han ikke få se Spesialisterklæringen ble endret og sensurert på en rekke punkter.
«Begge de to versjonene avsluttes med ordene «Er det noe i erklæringen pas. ikke bør få kjennskap til?
Nei».»
http://bit.ly/13h6afT

ABABABCENS

04.06.2009: Nektes uføretrygd
Både Nav Arbeid og Nav Forvaltning har konkludert med at Elise Lang ikke har helse til å være i arbeid. Men uføretrygd får hun ikke (…)
De overser viktige legejournaler som taler til hennes fordel, og oppsummerer legejournaler ved omskrivning av innholdet.
– Det blir klippet og limt så mye fra journalene at innholdet mister sammenheng. 
Faktiske feil i journalene blir aldri rettet opp, uansett hvor mange ganger jeg gjør dem oppmerksom på disse. De fortsetter å bruke gamle og uopprettede journaler (…)».
http://bit.ly/Zo09dx
Alle artiklene er i dag slettet fra samtlige søkemonitorer, og jeg satte dem opprinnelig inn i følgende post:
For syk til arbeid er fastslått. Nektes uføretrygd!
http://bit.ly/WvZRyL

ABABABABAMENT

Nav har gjort uttallige forsøk på å plante psykiske diagnoser på folk og tvinge mennesker med reelle somatiske sykdommer til å gå til etatens egen oppnevnte psykolog for å hale ut tiden og trakassere borgerene på det mest uanstendige!:
30.08.2013 – Uføre Lars Ove (56) nektes uførepensjon
Hjerteoperert to ganger, men Nav mener han ikke har gjort nok for å komme seg tilbake i jobb.
Nav avslo kravet om uførepensjon. Årsak: Han hadde ikke fått behandling for depresjon.
Jeg nevnte for Nav at jeg var lei meg fordi jeg ikke kunne jobbe lenger, men det var jo ikke derfor jeg søkte om uførepensjon. Jeg søkte jo nettopp fordi jeg var plaget av smerter. Hvordan kunne de konkludere med at jeg var deprimert? Dette var jo bare grepet ut av lufta, sier han (…)
http://bit.ly/1ubH9nz
Når man kommer på svartelista hos Nav – Del 1
Er de sykmeldte forpliktet til å gå i terapi for å få utbetalt sykepenger?
Det står ingenting i papirene om hva som vil skje med de «utakknemlige sjelene» som ikke ønsker tilbudet.
Er det greit å takke nei til terapi eller kommer man på svartelista hos NAV? (…)
http://bit.ly/REoJcO
08.08.2009 – NAV på hemmelig svindeljakt: Vil se hele mappa di
I all hemmelighet kan NAV lese din fortrolige pasientjournal.
- Å informere pasienter på forhånd, vil gjøre kontrallarbeidet umulig, mener NAVs Magne Fladby. Foto: Scanpix  Å informere pasienter på forhånd, vil gjøre kontrallarbeidet umulig, mener NAVs Magne Fladby. Foto: Scanpix
Legeforeningen mener det er paradoksalt at NAV har større mulighet til å innhente pasientjournaler i jakten på trygdesvindlere «enn politiet har for å innhente informasjon i en drapssak».
Vi mener pasienten må informeres. Det er allerede mange unntak fra lov om taushetsplikt, og NAVs praksis uthuler denne (…)
http://bit.ly/1wMXLkn
12.03.2010 – Ingen kontroll med journalene i NAV
En kvinne i Stavanger ba Arbeids- og velferdsetaten (NAV) om å opplyse henne hvem som hadde lest i journalen. Dette kunne NAV ikke svare på – fordi etaten ikke har noe system for dette (…)
Pasienten ba om innsyn i sin mappe hos NAV og en logg over hvem som har hatt innsyn i den. Hun ønsket å sikre seg at ingen hadde tatt seg til rette og lest noe de ikke hadde rett til.
Etter å ha purret, fikk hun muntlig beskjed om at hun kunne få kopi av mappen, men ikke en logg over hvem som hadde lest.
NAV bekrefter ovenfor Dagens Medisin at det ikke kan spores hvem som har lest papirjournaler som etaten har fått tilsendt fra legene (…)
http://bit.ly/1rZunlB

BESTILLINGSVERK

ABABABACK29.10.2014

På grensen til straffbart!

Professor Petter Gottschalk mener Aulies oppsigelse virker som et bestillingsverk
Professoren i it-strategi, som er ansatt ved institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, synes det er feigt av toppledere å bruke konsulentfirma til å bli kvitt en medarbeider.
Han mener det er det som har skjedd i forbindelse med Nina Aulies avgang som it-direktør i Nav (…)
I en epost til kollegaene skrev it-direktøren at «arbeidsgiver har siden sommeren 2014 utsatt meg for et umenneskelig press for å få meg til å slutte som ikt-direktør … Arbeidsgiver bruker nå en oppsumering av McKinsey sin gjennomgang av Nav Ikt som grunnlag for sitt ønske om å fjerne meg fra min stilling».
– Vil man bli kvitt noen så går man til et konsulentfirma og ber de om å konstruere en rapport, og så skriver konsulentselskapet det oppdragsgiver vil ha. Dette er på grensen til straffbart og et brudd på arbeidsmiljøloven, sier Gottschalk (…)
http://bit.ly/1wLsgIZ

ABABABAFALL

31.10.2014 – Varsler Nav-«rystelser»
DN har fått tilgang til en ny epost, sendt til de tillitsvalgte i Nav natt til torsdag. Der gir hun sin versjon av bakgrunnen for avgangen.
I den nye eposten varsler Aulie alvorlige konsekvenser for Navs flere millioner brukere hvis rapporten fra McKinsey legges til grunn for det videre arbeidet i etaten (…)
«Jeg finner grunn til å påpeke at dette vil skape rystelser i organisasjonen og øke risikoen knyttet til NAVs IKT-virksomhet dramatisk. Dette vil trolig innebære fare for ustabil drift og manglende gjennomføringsevne til politisk bestemte endringer.
Det planlagte løpet for videre modernisering (prosjekt 2 og 3) vil påføres en wbetydelig økt risiko og vil sannsynligvis måtte utsettes»
http://bit.ly/1wLKR4d

ABestad

30.10.2014 – Rapporten som felte Aulie
«Jeg understreker at selv om vi har bedt om eksterne vurderinger, så er det etaten selv som vil ta stilling til eventuelle endringsbehov. Involvering av organisasjonene og medarbeidere vil være del av en slik prosess. Dette skal skje under ledelse av ny ikt-direktør, sier Lystad.»
http://bit.ly/1wPxyD9

ABACOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Utdrag fra GAIDEN, for medlemmer i NTL NAV Oktober 2014
S. 7 : NTL NAVs leder Hanne Nordhaug er skeptisk til gjennomføringen av denne undersøkelsen:
Vi mener det først skulle vært en analyse av hva etaten faktisk har behov for.
Nå har #McKinsey kommet med et tilbud som arbeidsgiver velger å benytte uten at det i forkant har blitt vurdert hverken behov, metode, om dette eventuelt kunne gjennomføres av egne krefter, hvilke eksterne som eventuelt skulle benyttes, sier Hanne (…)
Spørsmålet er imidlertid om denne undersøkelsen vil gi oss det vi har behov for.
Vi ba om en bedre prosess før beslutning fattes, men fikk ikke gjennomslag for dette (…)
NTL NAVs nestleder, Sven Ivar Skodjevåg redegjør:
(…) På bakgrunn av den dårlige saksforberedelsen, manglende tro på selve undersøkelsen og fordi vi ikke kjente til hva dette ville koste, sa NTL nei til undersøkelsen.
Det gjorde ikke de andre organisasjonene.
Arbeids- og Velferdsdirektøren sa imidlertid av hans beslutning var å gjennomføre undersøkelsen.
Sven Ivar mener dette er et soleklart brudd på forutsetningene i «felleserklæringen» om tidlig, åpen og reell involvering av de tillitsvalgte (…)

ABAVVVVVVVVVVVVVVVV

Side 8: Linn Herning fra «For velferdsstaten»:
Det store tillitsbruddet som denne undersøkelsen avslører, ligger i det at etatens øverste leder henvender seg direkte til hver enkelt ansatt med denne undersøkelsen, påpeker Linn.
Han omgår dermed de tillitsvalgte, når han i stedet, via konsulentfirma, stiller spørsmålene direkte til hver enkelt medarbeider (…)
OHI-undersøkelsen er en standardundersøkelse fra McKinsey.
Den er utviklet i USA for amerikanske forhold.
Linn mener at hele undersøkelsen preges av synet på ansatte som kun er på jobb på grunn av sin egen lønn.
De motiveres kun av dette, ikke av andre faktorer.
McKinsey holder sine kunder hemmelig, men påstår at undersøkelsen har vært brukt i offentlig sektor i Danmark.
De sier intet om resultatene (…)

ABABABABATOPP

Side 9: Professor Rune Slagstad er blant dem som har viet McKinsey oppmerksomhet, da særlig for selskapets rolle i sykehusfusjonen i Oslo.
I følge McKinsey ville fusjonen gi en årlig gevinst på 600-900 millioner kr.
Resultatet har blitt noe ganske annet:
Ved årsskiftet 2013/2014 hadde Oslo Universitetssykehus en akkumulert gjeld på 3,2 milliarder kr! (…)
Slagstad mener i denne forbindelse det er foruroligende at utvilsomt overbetalte og faglig sett urimelig
selvbevisste McKinseykonsulenter innkasserer hundretalls millioner på sykehussammenslåingen.
Like foruroligende er det at de beveger seg fra å være premissleverandører til å bli iverksettere av den politikken de selv har foreslått.
McKinsey gjorde sin inntreden i Norge på 1980-tallet og var blant annet sentrale i omorganiseringen av jernbanen og det statlige eierskapet i elektrisitetssektoren på 80- og 90-tallet.
McKinseys deltakelse i disse prosessene har nær sammenheng med New Public Management, der hovedpoenget er at offentlig sektor henter idealer for organisering, styring og ledelse fra markedsbaserte, kommersielle bedrifter.
Det er nettopp denne kompetansen managementkonsulentene har og som gjør det naturlig å leie dem inn når offentlig sektor skal endres i tråd med disse idealene.
http://bit.ly/1tB1VKY

ABABAAHAHA

Les herunder: #Antihumanistisk Målstyringsideologi!
http://bit.ly/1wn87c1
Fortsettelsen på overnevnte innlegg står å lese her:
#Ekspertutvalgenes «uhildede» aktører og deres haleheng – Millioner sløses vekk!
http://bit.ly/10Qu5qr

ABABABAKERIII

 
http://bit.ly/1wDcH2s
ABABABASVEINSMÅKONGENE og deres ødeleggende behov for makt, påpekt av SS:
27.10.2014 – Teknologisk spagetti
KOMMENTAR: Når statens datamaskiner sier nei, blir selv de folkevalgte maktesløse.
(…)  Det nærmeste Norge kommer en «IT-statsråd» er kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), som skal modernisere og digitalisere offentlig sektor.
Men han ingen makt over for eksempel Nav, som styres av Arbeids- og sosialdepartementet (…)
Satt på spissen er konsekvensen at offentlig sektor ledes av en rekke småkonger med hvert sitt store IT-prosjekt under seg (…)
Reformbehovet er åpenbart. Ansvaret for statens samfunnskritiske IT-løsningen burde vært samlet hos én statsråd, som fikk nødvendig myndighet.
Men det vil flytte makt fra småkonger og ministre.
Det skjer aldri uten motstand.
http://bit.ly/12SguA9
ABabaBAKONG
Det kongelige fornyings- , administrasjons- og kirkedepartement
Meld. St. 23 (2012 –– 2013)
Melding til Stortinget
Digital agenda for Norge
IKT for vekst og verdiskaping
Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 22. mars 2013, godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Stoltenberg II)
S. 80: 8.2.1 Digital postkasse til innbyggere og bedrifter
8.2.2 Altinn som felles plattform for digitale tjenester.
Regjeringens digitaliseringsprogram beskriver hvordan fremtidens digitale tjenester skal etableres på en felles plattform av felles tekniske løsninger.
Altinn skal være en sentral del av denne felles plattformen.
Altinn er kanskje det beste forenklingsredskapet vi har.
Regjeringen fortsetter derfor det gode arbeidet med å utvikle Altinn-plattformen som et av de viktigste verktøyene for digitale tjenester for næringsliv og privatpersoner.
Altinn II-prosjektet, som har utviklet den nye Altinn-platt- formen, er inne i siste fase i 2013, etter å ha pågått siden 2008.
For å sikre og utnytte de verdiene som er skapt og som Altinn representerer i dag, jobbes det på kort sikt med å gjøre plattformen mer robust og øke bruken av eksisterende funksjonalitet og tjenester.
S. 82 – Pkt. 70.
Altinn skal gjøres mer robust og videreutvikles.
Nærings- og handelsdepartementet ønsker å videreutvikle Altinn, slik at plattformen fortsetter å være et sentralt element i utvikling av offentlige digitale tjenester og elektronisk samhandling på de områdene der det ikke tilbys tilfredsstillende kommersielle løsninger (…)
http://bit.ly/1svA0XC
Ansvarlige og ledelse i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet:
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fra Høyre var statsråd, Paul Chaffey (H), Per-Willy Amundsen (Frp), Jardar Jensen (H) og Anders Bals (H) statssekretærer. Rikke Sjøberg (H) var Sanners politiske rådgiver.
http://bit.ly/1pRnn9D
NAVs IKT-strategi 2008-2013: Selvbetjening av tjenester:
Elektronisk samhandling mellom bruker og NAV;
HelsIT, Trondheim 23. september 2008
Tron Kallum, Arbeids-og velferdsdirektoratet
http://bit.ly/1rszrhh
ABABABABSEIP
Åsmund Arup Seip – IKT i staten
Delstudie i prosjektet IKT og samfunnsutvikling.
Et fellesprosjekt mellom Econ Pöyry og Fafo
Les spesielt side 11, 12 og 13 – Historisk bakgrunn
http://bit.ly/1tzM5BG
ABABABREKK
 
14.10.2014 – NAV OG ALTINN
NAV betaler 29 millioner kroner for #Altinn uten å bruke plattformen
Sterk kritikk fra Altinn-sjef Lars Peder Brekk.
Jeg er overrasket over at Nav ikke har vært mer opptatt av å lete etter de gode løsningene i samarbeid med oss, sier direktør Lars Peder Brekk i Brønnøysundregistrene, som har ansvaret for Altinn, til Dagens Næringsliv (…)
Nav opplyste imidlertid til Dagens Næringsliv allerede i sommer at dette vil være for teknisk krevende fordi søknaden krever signatur fra to personer samtidig.
– Det er bare tull. Det er ingen problem for oss å få inn både én, to og ti signaturer dersom folk bruker Altinn og kan identifisere seg, sier Brekk.
http://bit.ly/1o8EcSb
ABABABAGAAALNav svarer:
Gode løsninger for våre 2,8 millioner brukere er viktigst. Viktigere enn bråk fra Brekk, sier utviklings­direktør Ingunn Midttun Godal i Nav (…)
Vi leter alltid først etter offentlige fellesløsninger eller data-«hyllevare» før vi utvikler selv.
Men vi må ta utgangspunkt i brukernes behov og gjøre et effektivt utviklingsarbeid ut fra dette (…)
http://bit.ly/1zcNMYS
14.10.2014 – Altinnsjef om Nav-unnskyldning: «Bare tull»
Nav sier Altinn ikke kan brukes til å ­digitalisere prosessen.
«Bare tull», sier Altinn-sjefen (…)
http://bit.ly/ZXDEno

ABADAG

Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren
Dokument nr. 15:52 (2014-2015)
Innlevert: 14.10.2014
Sendt: 14.10.2014
Besvart: 23.10.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson
Hva er grunnen til at Nav heller satser på å utvikle nye systemer enn å benytte eksisterende løsninger som de allerede betaler for? (…)
Nav var en av dem som leverte kravspesifikasjoner da Altinn ble modernisert for et par år siden, noe som tyder på at Nav, i hvert fall på det tidspunktet, vurderte Altinn som en mulig løsning (…)
Eriksson: Det var etter direktoratets vurdering på det tidspunktet stor tvil om Altinn faktisk kunne støtte døgnåpne tjenester fra Arbeids- og velferdsetaten grunnet måten plattformen ble forvaltet og driftet på. Dette ville være ekstra krevende i perioder med stor belastning, f.eks. samtidig med kjøring av selvangivelsen (…)
http://bit.ly/1z3fDK8

ABABABAASRID

Tale / artikkel, 27.10.2010
Fornying av offentlig sektor ved bruk av IKT
Bruk av IKT er den enkeltfaktoren som kan bidra mest til positiv fornying i de kommende 20 åra, sa fornyingsminister Rigmor Aasrud i sitt åpningsforedrag på NOKIOS-konferansen i Trondheim 27. oktober 2010.
Avslutningsvis vil jeg ta opp en gammel klassiker, nemlig behovet for samordning av IKT-utviklingen i forvaltningen. Noen av dere har sikkert hørt om det før. Regjeringa har i flere år jobbet med dette området. Og vi begynner å bli gode på en del ting (…)
AltInn er et annet strålende godt eksempel. Fra etableringen i 2003 til nå har 50 millioner skjemaer fra 32 deltakende etater blitt sendt gjennom løsningen, og 400 000 bedrifter har gått over fra papir til elektronisk innlevering.
Og nå står Altinn 2 på trappene. Den vil bli en av de helt sentrale felleskomponentene for utvikling av samhandlede løsninger for e-forvaltning.
http://bit.ly/1w9iUoP

ABABABAASRID

En historisk løgn:
21.10.2010: Dataproblemene i Nav vil fortsette i flere år
Rigmor Aasrud: «Politikerne forsto ikke tidlig nok at IKT-problemer kan rasere store offentlige reformer. Vi har vært for dårlige til det, for jeg tror man har undervurdert betydningen av IKT i noen av de store reformene»!
http://bit.ly/1jF5ucd
DIGI.no 20.10.2014 – IKT i Nav er et demokratisk problem
Rigmor Aasrud (Ap) som var fornyningsminister i Stoltenbergs andre regjering sier at «dette er noe politikerne må leve med…På en måte har vi ikke noe særlig valg, hvis vi skal ha det løst i it-systemene. Alternativet er å bygge manuelle systemer inntil man har it-systemer som kan takle det».
Selvsagt kan man ikke leve med at IKT setter stopper for viktige velferdstiltak. Da har man et demokratisk problem. !!!
http://bit.ly/1ptbJ4B

ABACABAHATT

Arbeids- og sosialdepartementet St.prp. nr. 46 (2004-2005)
Ny arbeids- og velferdsforvaltning
1.8 Samfunnsøkonomiske effekter og omstillingskostnader
(…) De viktigste kostnadselementene omfatter utvikling av funksjonelle IKT-systemer, etablering av en samlokalisert førstelinjetjeneste over hele landet (…)
Samlet er kostnadene til en IKT-plattform og organisatoriske omstillingskostnader, med den usikkerhet som ligger i forutsetninger og beretningsmetoder, anslått til nærmere 3 milliarder kroner fordelt over en periode på 5-7 år.
Det er da ikke tatt hensyn til eventuelle merkostnader ved utvikling av en langsiktig IKT-løsning utover slike kostnader uten en organisasjonsreform, eller kostnader ved en ev. omstrukturering av det fylkesvise/regionale nivået i den statlige etaten utover samlokalisering.
Kostnadene er knyttet til nødvendige investeringer og tiltak for å kunne ta ut potensielle effektiviseringsgevinster og sikre at reformen skal kunne være samfunnsøkonomisk lønnsom.
Det er ikke gjort vurderinger av kostnadsfordelingen mellom stat og kommune.
Regjeringen legger til grunn at staten skal bære kostnadene dersom kommunene får utgifter knyttet til flytting for å oppnå det nye kravet til minimumsløsning for samlokalisering i av førstelinjetjenesten, og vil komme tilbake til et konkret forslag til kostnadsdeling.
Regjeringen vil understreke at anslagene, både når det gjelder samfunnsøkonomisk lønnsomhet, administrative effektiviseringsgevinster på lang sikt og gjennomføringskostnadene ved reformen er usikre.
Regjeringen vil derfor legge stor vekt på å analysere usikkerheten i forutsetninger og anslag, og sikre god oppfølging av og kontroll med kostnadsutviklingen.
http://bit.ly/1FQKvPN
39986-aba

 

20.03.2009 – 710 millioner til Nav:
Nå skal Nav bli mer effektivt, slik at folk får dagpengene sine i tide.
«Etatens driftsbevilgning foreslås styrket med i alt 710 millioner kroner.
Pengene skal brukes slik: (…)
Om lag 80 millioner går til tiltak som skal bidra til en mer sikker drift av ikt-systemene i etaten.
http://bit.ly/1tizeni
Digi.no 05.10.2010 – Varsler nye IKT-systemer i NAV
«Det understrekes at IKT-modernisering i etaten vil være et «langsiktig prosjekt». I 2011 foreslår regjeringen å bevilge 10 millioner kroner til planleggingsarbeid.»
http://bit.ly/1zBdGFU
ABABABAKASMA
DN.no 06.03.2012 – I morgen gjør Atle Antonsen narr av NAV på tv
Én søknad – fem datasystemer
Rapporten trekker fram en del eksempler på hvordan situasjonen beskrives av de ansatte selv. Blant annet avslører intervju med de ansatte at saksbehandlere som behandler søknader om ytelser til enslige forsørgere, bruker fem forskjellige datasystemer som ledd i saksbehandlingen.
De fem, Arena, Gosys, Pesys, Bisys og Infogtrygd, er alle bygd opp ulik og krever høy grad av IT-kompetanse for å håndtere (…)
http://bit.ly/1DH1fHk
23.01.2014 – Nav kastet bort millioner på IT-prosjekt
«Nav skal modernisere sin IT-plattform kraftig, og har fram til 2018 satt av 3,3 milliarder kroner til moderniseringen.
Nå har et delprosjekt blitt stanset etter at 700 millioner kroner er brukt (…)
(Lystad) bekrefter imidlertid at Nav leide inn konsulenttjenester for 1,5 millioner kroner for å få hjelp til å ta beslutningen om å stoppe prosjektet (…)
Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) mener at IT-problemene burde ha blitt oppdaget på et mye tidligere tidspunkt, men sier at han fortsatt har tiltro til arbeidsdirektøren (…)
http://bit.ly/1tidZ4U

ABABABlde

23.01.2014 – En stinkende suppe
Moderniseringen i Nav kan bli et mareritt, skriver digi.nos redaktør.
Hele moderniseringen av Nav bør settes under et intenst offentlig søkelys.
Dette angår ikke bare IT-bransjen men hele samfunnet (…)
Situasjonen er den at IT-systemene faktisk gjør at Nav ikke har vært i stand til å igangsette vedtatte og viktige sosialpolitiske reformer. Informasjon går tapt og dobbeltarbeidet er formidabelt.
For å bøte på dette har Nav fått tilsagn på 3,3 milliarder kroner for å modernisere hele IT-regimet.
Som digi.no har meldt tidligere, og som VG slår opp på forsiden torsdag, har dette vært mislykket.
«Moderniseringsprogrammet», som skulle ta Nav fra kaos til effektiv kontroll ble lagt ned i fjor høst. Utad sa Nav nesten ingen ting. Vi i digi.no forsøkte å få innsyn i moderniseringsprosessen.
Det ble en utmattende affære for en liten redaksjon:
Konkrete spørsmål ble besvart med bomull.
Da vi ba om innsyn i kontrakter fikk vi vite at de bare kunne sendes som papir – filene var for store til å sendes elektronisk og Dropbox hadde de ikke hørt om (…)
Den kanskje viktigste ingrediensen i NAVs IT-suppe heter InfoTrygd. Det er et system som ble laget på 1970-tallet. Om dette systemet skulle kollapse eller gå ned, som var tilfellet for Altinn, vil det få alvorlige konsekvenser for store grupper av det norske folk.
Det nå avviklede «moderniseringsprogrammet» skulle løse dette problemet.
Men bare dager etter at prosjektet faktisk leverte grunnmuren som skulle erstatte det antikvariske systemet, fikk de ansatte beskjed om at det var over – og at de kunne få andre oppgaver i etaten.
Innleide konsulenter ble kastet på dør.
Utviklingsarbeidet stoppet opp (…)
Hvorfor kom denne beslutningen? I VG har de lykkes med å få Nav til å innrømme at det var Accenture som ga rådet til ledelsen i Nav.
Accenture er tungt inne som både leverandør og rådgiver i etaten. Selskapet, som ikke gir noen kommentarer om sine kundeforhold, bygget blant annet løsningen for pensjon i Nav (Pesys). Men de hadde en beskjeden rolle i moderniseringsarbeidet:
Dette skulle Nav klare selv, gjennom å være sin egen systemintegrator.
http://bit.ly/1FM6zv0
 ABABABAFALLFRA
Digi.no 22.10.2012: Blir sin egen systemintegrator
Dette er kanskje Europas mest spennende IT-arbeidsplass, sier NAV-topp.
Vi har svært mange løsninger integrert i hverandre og som alle skal understøtte de prosessene som gjør at vi leverer våre tjenester.
Da mener jeg at det er nødvendig å ha riktig kompetanse på dette i eget hus.
Det er nødvendig for å beholde forretningsforståelsen, sier Aulie til digi.no. Men hun ser at dette ikke betyr at de ikke trenger bistand.
NAV er en storkjøper av systemforvaltning og -utvikling.
De har avtaler med blant annet Bekk, Computas, Accenture og Capgemini på dette (…)
http://bit.ly/1e16DuY
02.07.2012 – Bygger Nav 2.0 for 3,3 milliarder kr.
Vårt mål er å modernisere it-systemene våre, men det vil være parallelldrift på noen mindre områder også i fremtiden, sier hun.
Hele prosjektet skal kjøres etter smidige utviklingsmetoder. Men det betyr ikke at det knytter seg usikkerhet til hva som skal gjøres.
Aulie har brukt tre år på å bygge det som skal bli grunnmuren for de neste seks årene.
Aulie vil ikke si mye om teknologivalg som eventuelt ligger bak de nye systemene, men sier at Nav helst bruker hyllevare så lenge det er mulig, og utvikler der det er nødvendig.
For at vi skal klare å gjennomføre dette har vi selv en viktig rolle som systemintegrator.
Vi trenger mye kompetanse.
Bare i 2012 har vi ansatt mer enn 100 nye it-hoder med tanke på denne moderniseringen, sier hun.
http://bit.ly/1eVKUB3
26.01.2010 – Gammelt og vanskelig i Nav
IT-SJEFEN: Nina Aulie i Nav skal skifte ut det meste.
«Moderniseringen av ikt slik at det understøtter våre behov. Som en del av Nav-reformen har vi utviklet felles ikt-infrastruktur for alle Nav-kontor, samt nye systemer.
Navs ikt-systemer er basert på tidligere etaters systemer, blant annet Infotrygd som skulle vært skiftet ut gjennom TRESS 90 tidlig på 90-tallet.
Sentrale elementer i dagens systemportefølje er ustrukturert, silopreget og komplekse. Utvikling av nye ikt-løsninger må til for å møte brukernes forventninger og etatens behov. Det vil være meget krevende og kreve god planlegging.
Vi har revidert vår ikt-strategi i 2009 og har nå i 2010 igangsatt et forberedende arbeid for en fremtidig modernisering av ikt-støtten i NAV (…)
Jeg jobber mye med igangsettingen av en fagdrevet ikt-modernisering (…)
http://bit.ly/1t88rcd
ABABABAKERIII
27.10.2014 – Utsatt meg for et umenneskelig press
IKT-direktøren i NAV gikk på dagen.
Arbeidsgiver har siden sommeren 2014 utsatt meg for et umenneskelig press for å få meg til å slutte som IKT-direktør, skriver Aulie i eposten, ifølge avisa.
Ifølge DN skriver hun at ledelsen i NAV bruker en oppsummering av McKinsey sin gjennomgang av NAV som grunnlag for å fjerne henne fra hennes stilling.
– Det finner jeg meg ikke, skriver Aulie, som mener rapporten inneholder flere feil og mangler.
McKinsey har undersøkt organisasjonen og skal ha kommet med en rapport i dag.
NAV-direktør Joakim Lystad bekrefter at det har vært en konflikt mellom han og Aulie.
http://bit.ly/1wxOQ5d
ABAETIKK
NAV – IKT direktør Nina Aulie – SlideShare
http://slidesha.re/1pRfLnG
Kvalitetssikring fase 1
(KS1 – Konseptvalg) av Modernisering av IKT i NAV
Rapport til Arbeidsdepartementet og Finansdepartement
Dato: 30. juni 2011
Ansvarlig: Svein Olaussen
http://bit.ly/1tZR0wA
ABACABAHATT
24.01.2014 – Feil om Moderniseringsprogram
Nav svarer digi.nos redaktør.
«digi.no slår fast at Steria skulle være hovedleverandør av kompetanse og teknologi.
Dette er feil.
I oppstarten av moderniseringsarbeidet i Nav ble det lyst ut og anskaffet tre såkalte grunnutviklingskontrakter.
Disse skulle benyttes til å etablere nye systemløsninger innenfor hovedområdene portal/selvbetjening, vedtakshåndtering og ressurs/produksjonsstyring.
Omfanget på disse kontraktene er tidligere kommunisert til digi.no. Tre ulike leverandører har disse kontraktene: Bekk, Accenture og Computas»
http://bit.ly/MhuOKz
Men hvorfor er det feil? :
FRA STERIA.COM: 30.10.2012 – Stor IKT-avtale med NAV
«Steria har fått jobben med å sørge for at NAV har tilstrekkelig ressurser og kompetanse til å gjennomføre et omfattende IKTmoderniseringsprogram.
Kontrakten er verdt inntil 800 millioner kroner over seks år (…)
Steria vil selv direkte ha ansvar for fire av de fem fagområdene som det skal leveres tjenester på:
forretningsrådgivning, prosjektledelse, teknisk bistand og testing, mens underleverandør Acando får hovedansvaret for arkitektur (…)
http://bit.ly/1hOWGQH
ABERÅ
16.10.2014 – Departementer mislykkes med dyre IKT-prosjekter
Det holder ikke bare å si ifra når det går skikkelig galt, sa Foss da han torsdag la fram Riksrevisjonens årlige rapport (…)
Navs forsøk på å fornye sine datasystemer er det mest kjente eksempelet på denne typen problemer.
Over 720 millioner kroner er brukt, tidligere reformplaner er skrinlagt, og fortsatt er det uklart om de nye planene kan gjennomføres slik de er tenkt.
Han mener bruken av om lag 700 millioner i praksis har vært bortkastet.
http://bit.ly/1sM8REU
ABEBAFAG
16.10.2014 – «Høy risiko for feil i pensjons- og ytelsesbetalinger»
IKT-kollaps for Nav etter «urealistiske planer».
«Uten en moderneringsering av ikt-systemer vil nåværende løsninger være til hinder for at etaten kan løse sine primæroppgaver effektivt i lang tid framover», skriver Riksrevisjonen i sin nye rapport.
De skriver videre at det er «en høy risiko for feil i beregninger og utbetaling av pensjoner og ytelser» (…)
Noen av hovedårsakene var mangelfull kompetanse og urealistiske planer.
http://bit.ly/1Cqbnlj

ABABABAUST

25.10.2013 – Nav omorganiserer sin IT-fornying
Avdelingsdirektør Tone Bringedal mener Nav har tatt en voksen beslutning:
Når man sitter på et stort gjennomføringsansvar og begynner å kjenne at man ikke jobber på rett måte, er det ansvarlig å ta en pust i bakken.
Både forskning og erfaring viser at man heller har for vane å gå for langt før man stopper (…)
Avdelingsdirektøren tror Nav selv har best kompetanse til å finne veien videre (…)
I arbeidet med uførereformen har det vist seg at samspillet mellom nye og gamle løsninger er langt mer komplisert enn Nav forutså.
Analyser gjennom våren og sommeren medførte at vi i høst besluttet en ny strategi for uførereformen, sier hun.
http://bit.ly/1jDkCqK
«Avdelingsdirektøren tror Nav selv har best kompetanse til å finne veien videre» … Akkja…
Jeanine Horntvedt sitt bilde.
23.01.2014 – NAV sier opp 15 ansatte i Oppland
Arbeidstakerorganisasjon i harnisk over driften.
«Norsk Tjenestemannslag i NAV Oppland og Hedmark er i harnisk over måten NAV driftes på. Nå har de sendt ut en pressemelding der de går rett i strupen på staten, og advarer brukerne mot lengre ventetid og mindre oppfølging. De gir også NAVs IKT-systemer det glatte lag, og kaller det et fossilt dataverktøy.»
http://bit.ly/1mxFGOV

ABEFLOPP

Regjeringen
Pressemelding, 08.10.2012
Nr.: 58
Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II
Utgiver: Arbeidsdepartementet (Opprettet 31.12.2009) – Bedre tjenester med storsatsing på IKT i NAV
http://bit.ly/1eVKUB3

ABABABACANDA

02.11.2011 – Acando fortsetter moderniseringen av NAV
«Acando har bidratt med arkitekturkompetanse innen programmet for modernisering av IKT plattformen i NAV siden 2009»
http://bit.ly/1hOYNUr
Computerworld 16.08.2010 kl 09:04
Den fjerde av sju million-avtaler undertegnes med IBM i dag
(…) Dette er altså fjerde kontrakten i rekken på syv som NAV skal inngå den nærmeste tiden.
Accenture har allerede vunnet en kontrakt på 330 millioner kroner, Capgemini har sikret seg 90 millioner, det samme har Computas.
De tre avtalene siste skal inngås i oktober og november.
http://bit.ly/LZEt8d

arob

Et halvt år senere – 24.02.2011 – NAVs datasystem er fra 1978!:
Arbeidsminister Robert Eriksson på Youtube:
«Man har et datasystem som har gått ut på dato for snart 20 år sia – og som er fra slutten på 70- tallet og som fører til at det systemet nærmest står i kollaps.
Nav bruker 150 millioner kroner hvert eneste år på å vedlikeholde det elendige datasystemet for å forhindre at hele systemet kollapser»!
http://bit.ly/1eh0HsR
Hva skjer?!
Fra artikkelen av 16.08.2010:
«Sent i fjor fortalte NAV at de skulle inngå syv it-avtaler til en verdi på rundt 1,6 milliarder kroner.
I dag blir den fjerde avtalen i dette arbeidet undertegnet, melder Finansavisen (…)
Dette er altså fjerde kontrakten i rekken på syv som NAV skal inngå den nærmeste tiden (…)
De tre avtalene siste skal inngås i oktober og november»
Hva skjedde ???
25.10.2013 – Nav omorganiserer sin IT-fornying
«Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) besluttet fredag med umiddelbar virkning å omorganisere den omfattende IT-fornyingen som pågår i etaten (…)
Spesialkompetanse hentes inn fra eksterne leverandører gjennom rammeavtaler.
IT-selskapet Steria er blant de største leverandørene til programmet og har flere medarbeidere hos Nav (…) …
http://bit.ly/KLXlWU

ABABABACOFTE

TU.no 07.10.2013 – MODERNISERINGSPROGRAMMET I NAV
Nav: Direktøren har sluttet, 100 medarbeidere er flyttet
Teknisk Ukeblad har fått informasjon om at
 • utviklingen er overtatt av det interne fag- og it-utviklingsmiljøet i Nav
 • et hundretalls mennesker fra Moderniseringsprogrammet er med på flyttelasset
 • moderniseringsdirektør Erik Oftedal (bildet) har gått av.
 • http://bit.ly/1wo3BY8

ABEFAIL

28. oktober 2013 – Derfor omorganiserer NAV milliardprosjektet.
Bare to uker etter den avgåtte regjeringen bevilget over 700 millioner kroner til å modernisere den mektige NAV-etaten, fikk de ansatte som gjør dette arbeidet beskjed:
Moderniseringsprogrammet blir lagt ned.
http://bit.ly/1eVKqel

ABestad

04.11.2013 – «Dere kan jo faen ikke levere!»
(…) NAV-direktør Joakim Lystad omtalte leveransen som en «ny grunnmur» og en «teknisk plattform» som NAV skal bygge videre.
Men ikke alle i NAVs enorme organisasjon deler denne entusiasmen.
I forkant av arrangementet ble det holdt en limerick-konkurranse.
Vinneren skulle offentliggjøres under middagen.
I juryen satt en sentral leder i IKT-staben til NAV.
Vinneren ble denne limericken.
«NAV skulle modernisere
Og gikk over bekken etter flere
Det gikk ikke bra
Og Joakim sa
Dere kan jo faen ikke levere!»
http://bit.ly/1g52M1G

ABABABARBAID

08.10.2012 – Styrket Nav-reform
«Regjeringen vil styrke Nav-reformen og inkludere unge og funksjonshemmede i arbeidslivet.
(…) Arbeidsdepartementet går inn for å bevilge 735,5 millioner kroner til IKT-modernisering i Arbeids- og velferdsetaten i 2013.
Brukerne skal få bedre tjenester, arbeidsgivere vil kunne kommunisere enklere med Nav, og de ansatte vil bruke mindre tid på skjemaer, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap).
Moderniseringsarbeidet i Nav er et av de aller største IKT-programmene i offentlig sektor og skal etter planen strekke seg over seks år i tre prosjekter.
Regjeringen vil ha flere med funksjonsnedsettelse ut i arbeidslivet og knytter 400 flere tiltaksplasser til målgruppen (…)
http://bit.ly/KM3JgI
11.01. 2011 – Datatrøbbel lammer Nav
Nøkkelverktøy går i stå og skjerper alle de øvrige problemene i etaten.
http://bit.ly/1jF4Xam
12.04.2011 – Nav-problemer med uførereform
Nav har ikke datasystemer som klarer å takle innføring av ny uførestønad.
Frp krever utsettelse til 2014.
«Vi vil utsette innføringen av ny uførestønad til Nav har fått på plass nødvendige IKT-løsninger.
Det vil med andre ord si at ny uføretrygd ikke kan bli gjort gjeldende før kanskje i 2014, sier stortingsrepresentant Robert Eriksson (…)
Frp-talsmannen viser til møter med Nav-direktør Joacim Lystad, der det ble bekreftet at Nav står ovenfor store IKT-utfordringer, noe som innebærer at etaten ikke har datasystemer til å takle innføring av ny uførestønad (…)
Kaoset startet ved manglende satsing fra midten av 80-tallet. Og etter den tid må skiftende regjeringer ta sitt ansvar, sier Eriksson (…)
http://bit.ly/1jqtvpO
20-03.2011 – Utdaterte datasystem hemmer NAV-ansatte å gjøre jobben sin
(…) Det er snart seks år siden NAV reformen ble vedtatt i Stortinget, men det kan fortsatt ta mange år før nye datasystemer er på plass.
Jarle Berge er hovedtillitsvalgt for flertallet av landets 17.000 NAV-ansatte. Han frykter årlig nedbemanning som følge av gamle og kostnadskrevende datasystemer (…)
Vi må ha øremerkede midler til satsning på datasystemer i NAV, sier Berge.
Men hos Arbeidsdepartementet kan man ikke love verken øremerkede penger til NAV eller nye datasystemer før etter 2015 (…)!!!
http://bit.ly/ImZesp

ABABABACOFTE

Arbeids- og Velferdsdirektoratet
v/ Arbeid og Aktivitet
Erik Oftedal
Oslo 07.10.09
Tilbakemeldinger vedr Effekt 09 – Uføreområdet – endringer oppgavedeling og grensesnitt
Innspill fra Nav lokalt vilkårsvurdering ΙΙ:
Å overføre ansvaret for vilkårsvurdering ΙΙ til pensjonsenhet vil medføre en utfordring i forhold til kompetanse i pensjonsenhetene.
Nav lokalt og forvaltning har i dag god kunnskap i både nytt og gammelt regelverk, samt til alle etatens datasystemer.
Nav Pensjon besitter ikke denne kunnskapen i dag.
http://bit.ly/1wjhuti

ABABABABOONM

Computerworld 20.05.2008: Massivt SOA-forsøk i Nav:
Nav benytter SOA for å sy sammen organisasjonens mange tjenester. Det skaper ny driftsproblematikk.
Sammenslåingen av Aetat og Rikstrygdeverket har ført til nye systemløsninger basert på en frontløsning for saksbehandling.
Denne frontløsningen, Personkortet, skaffer informasjon om klienten med grunnlag i trygdesystemet Infotrygd, kommunale systemer og arbeidsmarkedssystemet Arena.
Bare dette totalsystemet medfører datamaskiner fordelt på fire steder fra en rekke leverandører med forskjellige programvareforutsetninger.
Logica sørger for drift av Arena i to datahaller. Rikstrygdeverket kjører Infotrygd i eget bygg, med reserveløsning hos Ementor. Drift av dagens systemer er dermed vel etablert. Drift av den kommende Pensjonsløsningen er derimot en utfordring (…)
Driftsproblematikken er kompleks og annerledes enn tidligere. Den krever verktøy, opplæring og erfaring, sier Are Torgersen, fagmann på SOA i IBM.
Åttende desember i år (2008) skal dagens tekniske løsning for trygdesystemet kjøres for siste gang. Da foretas det en direkte overgang til den nye teknologiske SOA-løsningen.
-Pensjonen for desember er den siste på dagens system.
Den nye løsningen vil ta seg av oppsummeringen og oversikten for innværende år. I januar kjøres den nye Pensjonsløsningen, forklarer Lasse Andresen.
Det er derfor en kritisk linje med hensyn til tid for å få alt på plass. De 200 ansatte i NAV IKT og de nye får noe å bryne seg på det neste halve året.
http://bit.ly/1nBWISt

?????????????????????????????????????????????????????????????????

04.05.1995: Oskar plager Rune G.
Kommunerevisjonen går ikke god for sosialhjelpsregnskapet (…)
Årsaken er nok en gang svakheter i sosialhjelpssystemet Oskar.
Samtidig sitter kommunen på 25 millioner kroner som bystyret i fjor bevilget til maskinopprustning i bydelene.
Innkjøp av UNIX-maskiner til bydelene skulle få Oskar til å fungere bedre (…)
Dette er tredje år på rad Kommunerevisjonen i Oslo påpeker svakheter i sosialhjelpssystemet Oskar og tilhørende manuelle rutiner ved sosialkontorene (…)
Saken er i første rekke en het potet for Torild Lien Utvik, byråd for arbeid og sosiale tjenester, men også finansbyråd Rune Bjerke har et direkte ansvar for den regnskapsmessige siden av Oskar.
Til syvende og sist er det byrådsleder Rune Gerhardsens ansvar at Oslo kommune etter fem år med Oskar ennå ikke har greid å temme systemet (…)
http://bit.ly/1sWT30N

ABABABAMEN

Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!
http://bit.ly/10qDmWq
Å rotte seg sammen for å knuse andre
http://bit.ly/1rsye9k
Antihumanistisk Målstyringsideologi!
http://bit.ly/1wn87c1
Ekspertutvalgenes “uhildede” aktører og deres haleheng – Millioner sløses vekk!
http://t.co/VSNvuKQSHY
ABABABAKAST
Sykefraværet, og apekattenes anklager.
http://bit.ly/1su1InC
Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører:
http://bit.ly/rZ3Whq
Sykefraværet. Regjeringen dikterer forskere:
http://bit.ly/u5ZzJc

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den oktober 24, 2014 av i manipulering, Nav, Nyheter&Debatt, offentlige kontor, Politikk, Politikk, Samfunn med stikkord , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

oktober 2014
M T O T F L S
« sep   nov »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: