Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2012 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!


From: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Sent: Thursday, July 19, 2012 11:41:44 AM
To: post@arbeidstilsynet.no; post@ombudet.no; vogt@jur.uib.no; postmottak@helsetilsynet.no; nina.frisak@smk.dep.no; riksrevisjonen@riksrevisjonen.no; jan.fridthjof.bernt@jur.uib.no; laila.davoy@stortinget.no; trine.grande@stortinget.no; ilp@ombudet.no; postmottak@ad.dep.no; robert.eriksson@stortinget.no; byradsleder@radhuset.oslo.kommune.no; postmottak.sosialsenter@bns.oslo.kommune.no; Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com); statsministeren@smk.dep.no; postmottak@sivilombudsmannen.no; fmoapostmottak@fylkesmannen.no; laila-marie.reiertsen@stortinget.no
BAKGRUNN: DETTE ER EN KLAGEN AV 19.07.2012 SOM FYLKESMANNEN ENDA IKKE HAR FERDIGBEHANDLET – VI SKRIVER 23.05.2013.
Det dreier seg om at sosialtjenesten i Bydel Nordstrand – med deres grundige og mangeårige kjennskap til min sterkt reduserte helsetilstand pga minstesatser sosialhjelpsnorm over da fire år, atter en gang lot meg leve på 70 kroner dagen en hel måned etter at jeg uforskyldt hadde blitt frastjålet hele månedens livsopphold.
Selv ikke etter at jeg opplyste dem om at jeg hadde besvimt, kastet opp og hatt voldsomme brystsmerter med påfølgende legevaktbesøk hjem, endret de sin «beslutning» som forøvrig aldri kom med noen valid begrunnelse (selvsagt) – det ville jo også ha vært en umulighet!
FRA VARSELET OM AMBULANSETILKALLINGEN BLE SENDT DEM – MEN IGNORERT, MÅTTE JEG LEVE HELE 11 DAGER TIL PÅ 70 KRONER DAGEN.
«Beslutningstakerene» var: Marit Gunnes, Anette Jørve Ingjer og Marte Lie Albert som arbeider ved dette Navkontoret:
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABECECILIE
VIKTIG ORIENTERING I SENERE POST AV 08.06.2013: Nav Sosial – Lydopptak til politiker avslører grov manipulering av faktiske forhold mot bedre vitende, og vil senere bli lagt ut på Youtube
(Utdrag): Se et av lydopptakene med vedtaksansvarlige Anette Jørve Ingjer som siteres litt nede i denne klagen, der hun vitterlig manipulerer meg til å la være å sende inn klager fordi “jeg ikke vil komme noen vei med det!” (…)
http://t.co/KHJqn192FB
(Siste poster som ble utgitt i går, er relevant å lese i forkant):
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:
http://bit.ly/1AzIuol
Del 2:
http://t.co/m2aE7Wcyxl
Del 3:
http://t.co/9ehCWi866k
Del 4
http://bit.ly/16cU8cC

ABLAI2

Del 5 (utdrag): Politikeren: “Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i!
Her er det altså personforfølgelse, rett og slett”!
Jeg følger opp: “Ja du skjønner det”?
Reiertsen: “Ja jeg skjønner det, jeg skjønner det! Det er helt uvirkelig, og jeg aksepterer ikke sånt, jeg – rett og slett! (…)
Det er heilt GRUSOMT å lese – eg synes det er helt forferdeleg! (…)
Det er “en rovdrift på et menneske” (…)
Det er hvertfall da du kommer deg opp igjen, som du bør ha ett visst levegrunnlag – livskvalitet.
Så er det noen andre ytterfaktorer som klarer å rive deg ned igjen!

Og i dette tilfellet hos deg, så er det jo sosialkontoret som er pådriveren i en sånn situasjon som dette her! (…)
Jeg: Så de holder på i det lengste, alt som kan gå galt, skal gå galt!
Politikeren svarer:
Når de skal ta knekken på et menneske, så klarer de det godt!
Jeg sier: For så DUM går det ikke an å være, så mange FEIL
Reiertsen bryter inn mens jeg snakker: “Nei, nei nei –  Det er bevisst, det er bevisst! (…)
Vi snakker mer, og jeg fremhever Sosialtjenestens skriftlige advarsler om at de vil dele opp mitt livsopphold igjen, hvis jeg våger å søke nødhjelp flere ganger.
Reiertsen konstaterer at dette er trusler!
Når Reiertsen går, sier hun at min sak er meget spesiell, og “Det er sånn at du bør få han ut, altså!”
Hun sier at VG-journalisten hun kjenner må se på alt sammen, “snakke med deg “og “gå et par runder på hvordan vi skal legge det ut”, og at “det her vil nok ta en liten måned vil eg tru”! (…)
http://t.co/YAGNqwUHh4

abcrossed

04-07.2013 – Fylkesmannen: Vi har ikke mandat til å behandle brudd på taushetsplikt!
http://t.co/CjLZAnGTwz
04.07.2013 – Til Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland vedrørende sosialtjenesten Bydel Nordstrand
http://t.co/sAgin8CMYz
Klagen til Fylkesmannen der rådgiver forsikrer meg om at sosialtjenestens brudd på taushetsplikt ikke kan behandles:
http://t.co/yfvAx54KxQ

IMG_7211

Til Fylkesmannen som vil være første klageinstans hvis ikke Nav Nordstrand Sosial omgjør sine ugyldige vedtak.
GENERELL ORIENTERING TIL ALLE MOTTAKERE
Jeg ønsker at så mange som mulig skal få kjennskap til det utstrakte myndighetsmisbruket Nav Nordstrand Sosial bedriver overfor enkelte av sine søkere – Alt fra øverste ledelse, teamledere til et stort antall saksbehandlere.
Klagen sendes i sin helhet Fylkesmann og Sivilombudsmann som kopi over mail, da jeg har gode grunner for å tro at Nav Sosial har en historie med å ikke legge ved fulle og hele klager fra meg, men sender over «utvalgte passasjer». Jeg vet at Fylkesmannen (hvis det som antatt går så langt) må behandle klagen ferdig før Sivilombudet kan gå inn – sånn for ordens skyld.

Videre ber jeg de mottakere av denne kopien av klagen (Nav Nordstrand sosial har allerede mottatt denne) som har anledning til å kontakte meg privat, som f.eks politikere og professorer om å gjøre det.
Jeg vet at f.eks Robert Erikson og Laila Marie Reiertsen har tatt en del stygge saker for borgerene opp på Stortinget.

Jeg ønsker at denne saken skal offentliggjøres for allmennheten.
Jeg vil dø alt for tidlig av denne pågående lovstridige behandlingen som har tatt plass gjennom de siste fire år, og er i dag svært syk.
Jeg ber om bistand.
Tusen takk.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
ABABABCOOL
Oslo 18.07.2012                            

Til Fylkesmannen hvis det går så langt (og hvis det atter en gang vil være forvaltningens yndling og «faste kontakt» Snorre Førli som saksbehandler, belyser jeg følgende):
Jeg minner om tidligere fravær av opplysningsplikt overfor meg i deres tidligere uforsvarlige avgjørelser i sosialtjenestens favør, der De ikke bare satte gale datoer, men også sprett springende gale årstall fra der De kun refererte et par korte passasjer fra alle mine argumenter og konkluderte med at avgjørelsen i min disfavør var endelig:
Men denne gangen vil klagen tas videre til Sivilombudsmannen som jeg på egen hånd har funnet ut at jeg vitterlig har rett til!
Saken vil offentilggjøres i media og på blogg. Dette til ren orientering.
Nav Nordstrands åpenlyse og ustraffede lovstridige behandling av meg over svært mange år, vil ta livet mitt alt for tidlig.
Jeg innskyter – Denne klagen er skrevet over flere dager, og den var nesten ferdig i går – tirsdag 17.07.2012 da jeg besvimte.
Deretter fikk jeg et kraftig illebefinnende med oppkast og brystsmerter og måtte ringe 113.
To menn fra legevakten kom med ambulanse og tok prøver. Jeg følte meg for svak til å være med dem ned til Legevakten, men min sønn hadde da kommet og ble hos meg.
Sosialtjenesten har med dette skriftlig tillatelse fra meg om å ringe Legevakt for å få bekreftet utrykningen.
aberner
KLAGE PÅ VEDTAK SAKSNR. 2012/03323 av 12.07.2012

Klagen gjelder:

Min søknad av 02.07.2012 om LIVSOPPHOLD m.m. til min nåværende saksbehandler Marte Lie Albert med utfyllende tilleggsopplysninger
sendt fra meg natt til 12.07.2012 over mail  til samme saksbehandler, har heller ikke denne gangen verken blitt vurdert eller behandlet etter LOST, gjeldende lover, underliggende lovkrav, etiske retningslinjer eller rådende forskrifter.

Referanser som underbygger overnevnte påstander, er tatt med og vist til under min signatur av denne klagen.


Ulovsfestede regler er ikke tatt hensyn til


Her er begått flere alvorlige og bevisste brudd på taushetsplikt – klientforhold tilkjennegis overfor flere utenforstående instanser (se avslaget)


Påstander (og helhetsbilde) blir underbygget i  lydopptak med vedtaksansvarlige Anette Jørve Ingjer – (flere opptak er referert, hvor bevises at hun bl.a bedriver overfor meg utstrakt manipulering, forsøk på å få meg til å avstå fra å klage, og standhaftig
prøver å tvinge meg til å samtykke til noe jeg flere ganger tilkjennegir at jeg overhodet ikke føler for. Les referatene fra lydopptak langt nede i klagen. (Sendes Fylkes- og Sivilombudsmann)

Ingen individuell vurdering av søkerens (mitt) behov for hjelp er foretatt  – (verken denne gangen eller forøvrig i løpet av fire år)
Søkerens situasjon har verken blitt kartlagt før vedtaket ble fattet, eller diskutert i vedtaketVedtaksansvarlige har (som alltid) brutt med plikten til å rådføre seg med søkeren

Falsk påstand er lagt til grunn for utmåling av økonomisk hjelp på side 2 i vedtaket – her står «Du har nå søkt om nødpenger» når jeg tydelig i både søknad OG tilleggsskriv ber om LIVOPPHOLDSPENGER med bred begrunnelse gitt.
Også journalark fra lege som bekrefter at jeg er i behov av dyrere kosthold på grunn av sykdom ble vedlagt (i alt 10 vedlegg ble levert på sosialkontoret sammen med søknaden, stemplet, og gitt meg i kopi)
Kort oppsummert: Den enkleste viten om de mest basale plikter for embetsområdet synes ukjent for de ansvarlige, hvilket ikke kan bedømmes som reelt.
Det er begått flere kompetanse- og saksbehandlingsfeil som videre konkretisert under, og avgjørelsene fattet i vedtaket er således ugyldige:* Feil fakta
* Feil i utnyttelse av skjønnsfrihet

* Grov urimelighet


* Vilkårlighet


* Uforholdsmessighet
Jeg understreker sterkt at dette er alle forhold som også tidligere har vært tatt med i flere klager fra meg, men som aldri har blitt vektlagt av Fylkesmannen.
Jeg klager også endelig over vedtak med avslag på min søknad om Vår- og Sommergarderobe for 2012.
Begrunnelsene fremkommer i lydopptak med Ingjer lenger nede i denne klagen.
Krav om øyeblikkelig endring av vedtak SAKSNR. 2012/03323 – Det haster, og må omgjøres før helgen
Mitt krav om livsoppholdssatser – et sentralt moment både i søknaden og tilleggsmailen, noe jeg oppga gode grunner for begge steder og som jeg ba om at måtte utbetales meg i en omgang – hvilket også ble totalt oversett – er ikke en gang drøftet i avslaget – ei heller hensynstatt.Kravet er ikke en gang belyst med et pennestrøk i avslaget.

Saksbehandler fremsetter derimot bevisst falsk informasjon under «FAKTISKE FORHOLD» på side 2 i vedtaket:
«Du har nå søkt om nødpenger»!
 ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEHIPPO

Utdrag fra min opprinnelige søknad av 02.07.2012:

«Jeg er svært, inderlig og dypt fortvilet, og ber innstendig om økonomisk hjelp til nyttl ivsopphold og husleietilskudd for juli måned 2012 slik at min umulige livs- og helsesituasjon kan – om ikke annet opprettholdes (…)

To fastleger har erklært meg 100 % ufør, således er det bevist at jeg er svært og uhelbredelig syk, og søknaden ligger nå til behandling hos Nav – hvilket du kan sjekke.

Jeg ber på dette grunnlag om etisk forsvarlig og anstendig behandling i tråd med sosialtjenesteloven, Regjeringens føringer, samt påleggene fra Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005-2015)
og sett i lys av den utstrakte kjennskap sosialtjenesten har fra tidligere rundt min svært dårlige helsesituasjon som har blitt sterkt forverret etter fire år på og i lang periode under minste sosialhjelps norm.

Hvis sosialleder Vildgun Steinhaugen eller Marit Gunnes/Birgitte Mølstad (jeg tilføyer – her glemte jeg rent Anette Jørve Ingjer) avslår denne søknaden fra meg om nytt livsopphold og støtte til juli-husleie som jeg forventer at de gjør ut fra det ekstreme myndighetsmisbruket de samlet har valgt å utvise overfor meg i alle disse årene samt deres viten om min offentliggjørelse av disse, ber jeg deg om å ta affære på eget initiativ.

Jeg klarer ikke mer.

Les i så fall begrunnelse her:»

Sosialkontorets projisering

http://bit.ly/AuljKL

(Sitat slutt)

ABAILOOOOOOOOO

Utdrag fra tilleggsopplysninger til overnevnte søknad som jeg sendte Albert natt til torsdag 12.07.2012 – kl. 06:29:03. Vedtaket ble altså angivelig fattet samme dag selv om jeg mottok det først lørdag 14.07.2012 men tilleggsmailen jeg sendte dem, var altså tilgjengelig for dem fra de kom på kontoret om morgenen den 12.07.

«Jeg ligger på etterskudd med mange livsnødvendigheter fra før som nevnt i min opprinnelige søknad under her, og ber om å få livsoppholdssats fra dagen jeg søkte (…)

Som kjent for deg, så har Regjeringen understreket at minstesatser kun er en mal, og at sosialtjenesten har stort spillerom for å innvilge beløp av den størrelsesorden som må til for å sikre et hvert individ forsvarlig livsopphold, helse og livskvalitet samt at man skal kunne delta i sosialt samvær.

Det har jeg ikke vært sikret de siste fire år (…)

Jeg ber om å få hele livsoppholdet utbetalt i en skjerv og ikke oppdelt, da situsjonen jeg står i ikke er min feil.» (sitat slutt)

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEPLANAKTIV
12.07.2012 ringte jeg til og med sosialtjenestens mottak og ba vedkommende sende over ekstra skriftlig orientering til Marte Lie Albert for å forsikre meg om at hun hadde mottatt min tilleggsmail, og damen bekreftet at hun ville gi denne beskjeden til Albert (OPPTAK).
Hun informerte om at Albert var der, men var utilgjengelig og hadde skrudd av telefonen.
Jeg krever vedtaket omgjort, og at livsoppholdssatser fra dagen jeg søkte må innvilges meg og fattes i en hastebehandling før helgen.
En av opplysningene fra meg i tilleggsmailen av 02.07.2012, var at jeg omgående var nødt til å kjøpe nye sko (les begrunnelse i søknad) hvilket jeg gjorde når «nødhjelpen» ble satt inn på kronekortet.
Med de omfattende skader jeg har i kroppen, hadde jeg ellers ikke klart å gå ute mer om så en dag til med avrevne remmer på begge av skoene jeg hadde fra i fjor.
Sosialen er kjent med at min søknad om vår- og sommergarderobe for 2012 ble avslått av den gang selvoppnevnte saksbehandler for meg – Anette Jørve Ingjer som også (evt. har behandlet) men som i alle fall har skrevet under dette påklagede vedtaket alene.
Kontoret er også vel kjent med at det sist sommer ved min søknad ble innlevert som fordret, journalark med begrunnelse fra min daværende fastlege (som sluttet) Terje Normann om at mine sykdommer og skader i kroppen medførte at jeg bl.a måtte ha stabilt og støttende skotøy.
Videre – Jeg hadde som understreket i nåværende søknad så og si ingenting i huset fra tidligere, verken mat, drikke, sanitets- eller nødvendige husholdsartikler da så og si hele utbetalingen fra Nav for juli-måned ble stjålet nesten omgående og jeg til da kun hadde rukket å kjøpe det aller nødvendigste av mat for et par dager – ved to anledninger.Jeg søkte som kjent for dere om nytt LIVSOPPHOLD for juli måned, underbygget med valid begrunnelse – det gjør jeg fremdeles.
At dere fullstendig velger å overse alvorlig sykdom jeg beskriver og gjør rede for i søknaden der jeg ber om livsopphold – at dere ser bort i fra de faktiske forhold og innvilger meg nødhjelp i stedet – og attpåtil anfører regelrett løgn om at jeg selv angivelig skal ha søkt om NØDHJELP er straffbart!
Dette har dere uomtvistelig valgt å nedtegne mot bedre viten, og med forsett.
Dere raljerer videre med meg ved at nødhjelpen deles opp  i to omganger, hvilket jeg i søknaden spesifiserte og begrunnet at ikke måtte gjøres (her både skrev og mente jeg altså livsoppholdet) (hvilket også er presisert i legeerklæringen som jeg vedla denne søknaden (dere har den også fra før) – der står – livsoppholdet må IKKE deles opp!)
Ingen hensyn med skjønn for gode løsninger er foretatt, veloverveide lovbrudd er begått i lys av deres nåværende samt tidigere mangeårige viten om min sterkt uholdbare livs- og ikke minst helsesituasjon med behov utover «det vanlige».
Av nødhjelpen jeg i denne omgang mottok på knappe tusen kroner, så jeg meg nødt til å kjøpe skoene jeg understreket behovet for i søknaden.
Jeg har en hund som må ut tre fire ganger i døgnet, og med et skyhøyt blodtrykk som er fullstendig ute av kontroll med ukontrolerbar diabetes og lymfeødem i tillegg, er det livsfarlig for meg å sitte eller ligge stille flere døgn om gangen.
Mat og andre overnevnte beskrivelse av oppbrukte nødvendigheter ble kjøpt inn for det resterende av pengene, men jeg står per i dag allikevel fullstendig uten mat fordi nødhjelpssatsen uten individuell vurdering i bunn ikke strakk til for å kjøpe maten som jeg som diabetiker med en rekke andre tilleggssykdommer er i behov av.
Dette kostholdet inneholder mye kylling, fisk, kjøtt grønnsaker og frukt og er dyrere enn vanlig, og jeg la ved søknaden erklæring fra min tidligere fastlege som stadfester dette (og dere har i tillegg kopi av den fra før)ABKARINANDERSEN
Videre underbygging:
14.07.06 (…) SV-er måtte gi opp sosialstøtte-forsøkI et intervju med TV 2 Nettavisen torsdag fortalte stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) at hun selv hadde prøvd å leve på sosialstøtte,og at det ikke var mulig å leve for4270 kroner etter at husleie og strøm er betalt.
http://bit.ly/gkUeQv
13.07.06 06:15 (…) Veldig usunn mat
Andersen erfarte også at det er så å si umulig for personer med dårlig råd å leve sunt.Jeg måtte knipe inn på sunn mat, som ofte er dyrere enn usunn mat. Det er jo ikke anbefalelsesverdig å leve på grøt og medisterkaker. Fem frukt eller grønnsaker om dagen, som helsemyndighetene anbefaler, fikk jeg heller ikke råd til, sier hun (…)
http://bit.ly/cKsBwx
Året var 2006!
Stortingsrepresentanten måtte gi opp forsøket på under en måned for ikke å bli syk!
Jeg som vitterlig er svært syk, har ufrivillig levd slik i hele fire år!

Seks år senere er livsoppholdsnormen for enslig person gjennom en måned steget med kun kr. 1500!
Jeg belyser akkurat dette, fordi politikeren var frisk i utgangspunktet.
I alle fall å anta såpass frisk at hun i alle fall klarte og klarer å stå i et arbeide.

Jeg er av to leger erklært – ikke 50 %, 65 % 80 % – men 100 prosent arbeidsufør!
13 fysiske diagnoser er listet opp!
Min forrige før dette saksbehandler Hanne Marte Johansen har oppgitt at hun var meget klar over at jeg er svært syk, så syk at hun skrev erklæring til TT-tjenesten og presiserte at jeg var i behov av TT-kort!
Dere har for lengst – og nå i kopi vedlagt søknaden, mottatt legeattestasjon på at jeg er nødt til å gjøre innkjøp som består av et strikt kostholdsregime som vil være dyrere enn for friske mennesker å handle inn.

Dette har jeg ikke hatt anledning til å gjøre på hele fire år som jeg ufrivillig har vært underlagt sosialtjenesten!


Det bør av den grunn være naturlig å slutte det fullstendig åpenbare, at mine helseproblemer som i utgangspunktet er allment kjent at har forhøyet prognose for tidlig død – har forringet min livskvalitet ytterligere og markant, og at den konsekvente ignoreringen av å ta faktiske forhold og individuell vurdering i betraktning under behandlingen som har kulminert i avslag på omtrent alle mine søknader, har forkortet min levetid betraktelig.
Les posten der det i lydopptak av samtale med sosialtjenesten allerede i 2009 bekreftes av min daværende saksbehandler at de (både hun og ledelsen) meget vel er klare over at jeg er alvorlig syk, men at de allikevel ikke ønsker å hjelpe meg:
Trude Amundsen Sørhem – Jada, jeg betviler ikke atte du – atte du helsemessig er i en veldig dårlig – eh – situasjon nå, jeg betviler ikke det i det hele tatt.
Jeg – Nei, og siden du ikke betviler det og vet hvordan situasjonen er, hvordan kan du forsvare det at jeg skal leve på 60 kroner dagen?
T.A.S: Jeg har også rammer og regler å forholde meg til her (sitat slutt)
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 6
http://bit.ly/9V1i2P
Enda i dag velger dere å herje med meg på denne måten!

Dette er ikke lov.
Dere bryter loven bevisst fordi dere vet at Fylkesmannen overhodet ikke har reell sanksjonsmyndighet overfor dere som virkelig «kjennes», og det utøves en infam og samlet internjustis overfor «vanskelig bruker» (meg) som har gått i rette med dere i flere telefonsamtaler og har avslørt lovbruddene offentlig på blogg.

ABFEIIGSe et av lydopptakene med vedtaksansvarlige Anette Jørve Ingjer som siteres litt nede i denne klagen, der hun vitterlig manipulerer meg til å la være å sende inn klager fordi «jeg ikke vil komme noen vei med det!»


Jeg i sterkt behov av at dere omgjør avslaget deres umiddelbart, at jeg får innvilget LIVSOPPHOLDSSATSER som jeg søkte om (les begrunnelser i søknad)
og at jeg får overført disse til mitt kronekort så raskt som overhodet mulig.

Jeg ber om beskjed over min mail om når dette er besørget, fordi jeg ikke har kontofon jeg kan ringe for å sjekke om det står inne penger på dette kortet og jeg kommer meg sjelden ut!Med min dårlige helsetilstand som sosialtjenesten er godt kjent med, er det både urimelig og komplett uforsvarlig å tilstå meg nødhjelp pålydende 70! kroner dagen over et såpass langt tidsrom som nær en hel måned når situasjonen jeg står i overhodet ikke er min feil – eller for den saks skyld – i det hele tatt!

Det kan skje ting som er utenfor ens egen kontroll og som en selv ikke bevisst har gjort seg skyld i, som i dette tilfellet – tyveriet av min lommebok.


Dere har ikke «bare» ignorert alt som kan forbindes med selv basalt forsvarlig yrkesutøvelse – herunder brudd på regelverk og etiske retningslinjer, dere har også med største selvfølgelighet begått en god rekke lovbrudd bevisst, noe som i ytterste konsekvens kan medføre straff siden avvikene har blitt gjennomført med fullt overlegg og forsett over et svært langt tidsrom.

Det eksisterer overveldende sannsynlighet for at dere har begått overtrampene mot bedre viten i kraft av deres utdannelse og stillinger.
Ignoransen er såpass åpenbar at man må kunne anta at den ulovlige praksisen utøves mot flere søkere på jevnlig basis.
Hvis det ikke skulle være tilfellet, vil uansett bekreftes at her bedrives represalier og gjengjeldelser overfor akkurat meg.
Både ledelse, teamledere og en rekke saksbehandlere har i mange år vært klare over at jeg omtaler dem og deres agering på min blogg.
Opplysninger fra meg med linker til dette, har fortløpende blitt sendt dem over mail.
Begge deler vil kunne medføre straff:

ABACOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

TJENESTEFEIL OG MISBRUK AV OFFENTLIG MYNDIGHET – AVSKJED AV EMBETSMANN.Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
Straffeloven 1902 § 324 rammer en offentlig tjenestemann som forsettlig unnlater å utføre sin tjenesteplikt, eller som på annen måte forsettlig overtrer tjenesteplikten. Unnlatelsen er bare straffbar dersom tjenestemannen hadde en rimelig mulighet til å oppfylle plikten. Videre straffes den som tross advarsel viser uaktsom forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelsen av sine tjenesteplikter (…)
Tjenesteplikten er de gjøremålene som den ansatte er pålagt i medhold av lov eller instruks. Straffen er bot eller tap av tjenesten (…) I likhet med Straffelovkommisjonen mener departementet at også grovt uaktsomme pliktbrudd bør strafflegges, jf. forslaget til § 172. Slike overtredelser vil regelmessig kunne forekomme, for eksempel ved klanderverdig slurv eller glemsomhet. Også den grovt uaktsomme lovovertreder er å bebreide, og det er grunn til å stille strenge krav til den som utøver offentlig myndighet (…) Ikke bare handlinger som begås under myndighetsutøvelsen, bør rammes. Også handlinger begått under forberedelsen eller av underordnede bør omfattes. Det er grunn til å straffe pliktbrudd også under forberedelsen av hensyn til allmennhetens tillit til at offentlig myndighet utøves på en korrekt måte og av hensyn til straffebudets effektivitet. En tjenestemann bør ikke kunne gå straffri fordi han ikke selv fattet det endelige vedtaket dersom han under saksforberedelsen har brutt sin tjenesteplikt. Videre foreslår departementet at også personer som bistårved utøving av offentlig myndighet skal omfattes av bestemmelsen. Nærheten til myndighetsutøvingen taler for at straffansvaret bør omfatte også denne persongruppen. Det kan for eksempel være tale om kontoransatte som ikke selv forbereder myndighetsutøving, men som lett vil kunne endre et vedtak eller trenere saksbehandlingen (…)
http://bit.ly/dCTSqY
ABEAVV
LOV 1983-03-04 nr 03: Lov om statens tjenestemenn m.m.§14. Ordensstraffer.
1. En embetsmann som ikke er dommer, eller tjenestemann som ikke ved lov er underlagt annen disiplinærmyndighet, kan ilegges ordensstraff for: a. overtredelse av tjenesteplikter eller unnlatelse av å oppfylle tjenesteplikter,b. utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten som skader den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen.
2. Som ordensstraff kan embets- eller tjenestemann ilegges skriftlig irettesettelse, eller tap av ansiennitet fra én måned til to år. Tjenestemann kan videre som ordensstraff, enten varig eller for en begrenset tid, settes ned i en lavere stilling (…)
§15. Avskjed. En embets- eller tjenestemann kan avskjediges når vedkommende:
a. har vist grov uforstand i tjenesten eller grovt har krenket sine tjenesteplikter (…)
b. ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen (…)
http://bit.ly/ax9MxC
 ABABABABABABABABABABABABENNN
Media har – spesielt i de siste månedene hatt et stort trykk på forvaltningens mange lovbrudd, og både Fylkesmannen og Helsetilsynet har jevnlig lagt frem offentlig flere avviksrapporter der allmennheten har fått innsyn i hva avvikene består i, og hvilke lov- og regelbrudd sosialtjenesten er pålagt og rette opp.
Ingen skulle kunne klare å ha unngått å få med seg disse opplysningene, langt mindre Navansatte som påpakket har gått direkte til!
Men –  i vedtaket som jeg påklager, er allikevel ikke foretatt eller en gang påbegynt en faglig forsvarlig og tilstrekkelig individuell vurdering som baserer seg på konkrete og faktiske forhold og behov, iht til gjeldende lover, regler og retningslinjer.
Under, følger noen få av alle lover dere konsekvent har brutt med overfor meg i alle år – denne gangen intet unntak:
NOU 2004: 18
Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene3 Gjeldende rett – Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven (…)
Kommunene plikter å sørge for et forsvarlig tjenestetilbud – generelt og i forhold til den enkelte – uavhengig av kommuneøkonomien (…)
Sosialtjenesten skal utøve skjønn når det vurderes om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden.Bruk av skjønn fører til ulikheter i stønadsnivået, men ulikhetene skal være saklig begrunnet i ulike individuelle behov.
Loven har ingen bestemmelser om selve stønadsnivået.
I utgangspunktet står kommunene fritt til å fastsette nivået på sine sosialhjelpsytelser, men stønaden må sikre et forsvarlig livsopphold (…)
På den annen side er det også avgjørende viktig at ytelsene ikke er så knappe at tjenestemottaker holdes i mer eller mindre permanent krisetilstand som undergraver hans eller hennes evne til å ta grep i og gjøre noe effektivt for å forbedre sin egen situasjon (…)
http://bit.ly/tbkvMe

ALAIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Sosialtjenesteloven § 8-4. Plikt til å rådføre seg med klienten.
Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med klienten. Det skal legges stor vekt på hva klienten mener.

Sosialtjenesteloven kap. 4

Samråd ved utforming av tjenesten ( § 8-4)

Når kommunen skal behandle en søknad om sosiale tjenester eller økonomisk sosialhjelp skal dette skje etter en individuell vurdering av søkerens behov for hjelp.

Før vedtaket fattes skal derfor søkerens situasjon kartlegges.

Kommunen har i denne sammenhengen plikt til å rådføre seg med søkeren.

Kommunen skal legge stor vekt på hva du som søker mener og prøve så strekke seg langt for å finne individuelt tilpassede løsninger.

Å rådføre seg med deg er viktigere jo mer vesentlig tjenesten er for din velferd og livssituasjon.

Det er viktig at tjenesteutøverne også rådfører seg med deg under tjenesteytelsen.

http://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Sosiale-tjenester-i-Nav/

Overnevnte er som alltid et ikke- tema for dere hva gjelder meg.
Ingen av mine argumenter i søknad er heller denne gang tatt med og drøftet på et eneste punkt.

I søknaden opplyser jeg bl.a:
«Mine kontaktlinser må skiftes ut nå for tre nye måneder, og de koster kr. 850,-.
Optiker har understrket at det er svært farlig å gå lenger med disse enn en måned av gangen.
De selger kun i tre-måneders pakker!»
Dette hadde jeg altså måttet ta meg råd til, hvis ikke lommeboka var blitt stjålet.
Jeg har ikke denne muligheten etter deres ufattelige ignoranse.
I søknaden (e) bør forstås det åpenbare – at jeg lever på en knivegg hva gjelder økonomi.
Allikevel blir jeg deprivert og satt enda kraftigere tilbake fra allerede «ingenting» ved at nødhjelp utbetales meg!
Jeg kommer ytterligere i en bakevje, der blir jeg, og har overhodet ingen muligheter for å komme meg på bena igjen.
De ansvarlige i sosialtjenesten er godt kjent med både stillingsinstrukser, lov og regelverk, LOST først og fremst, derav levner ageringen ingen tvil om at dere ser dere svært tilfreds og lomfortable med egen uuttømmelige konsekvensfrie raljering med meg.
Avslaget føyer seg pent inn i rekken av et pågående, bevisst, omfattende og koordinert myndighetsmisbruk som flere ledere og ansatte ved Nordstrand sosialsenter har gått sammen om å utøve overfor meg de siste fire år – uttallige lov- og regelbrudd utført mot bedre viten.
Vedtaksbeslutningen denne gangen, mangler som alltid forankring i grunnleggende forsvarlig skjønnsutøvelse og lovverk – utført av den sterkere part som etter loven skal ha det ujevne styrkeforholdet i mente i møtet med de mennesker som de er satt for å hjelpe.
Det eneste som kan forsvare de bevisste og grove tjenestefeilene som angår dette vedtaket, er at dere overhodet ikke har relevant utdannelse eller har satt dere inn i det mest grunnleggende av lov- og regelverk – noe som i seg selv igjen straffbart, fordi myndighetsutøvelse som anvendes overfor svakere stilt part, som kjent krever adekvat kompetanse.
Saksbehandlingsfeilene og lovbruddene er således utført meget bevisst, og jeg er kjent med at Anette Jørve Ingjer har arbeidet i sosialtjenesten i svært mange år som leder for rus- og psykiatriteamet – hvilket jeg aldri har hatt befatning med så lenge jeg har levd.
ABABABABABABETHICS
Allikevel valgte vedtaksansvarlige Anette Jørve Ingjer – Avdelingsleder på «oppfølgingsavdelingen» som hun presenterte seg som, å oppnevne seg selv til min saksbehandler i februar dette år, (hun bekreftet «ja» da jeg spurte fordi jeg plutselig slo meg hvem hun var, om dette var ved Rus- og psykiatriteamet) – og hun fortalte meg i samme telefonsamtale 29.02.2012 at den jeg til da hadde hatt – Hanne Marte Johansen var sykemeldt og hadde «mammapermisjon» og «ville ikke komme tilbake før hun hadde født».
Enda jeg på det tidspunkt ga tydelig uttrykk for at jeg ikke ønsket at Ingjer og jeg hadde befatning med hverandre verken muntlig og skriftlig på grunn av at hun året før hadde vist at jeg ikke kunne ha tillit til henne, ble jeg ikke hørt.
Grunnene for dette, vises i følgende post, som Ingjer også hadde mottatt link til på mail fra meg før telefonsamtalen:

Nordstrand Sosialsenter – Marit Gunnes, Trude Amundsen Sørheim, Anette Jørve (Ingjer) og Vildgun Steinhaugen. Slik behandler de brukere som leverer klager på tjenestene:

http://bit.ly/bHqUv7

Dette er personlig!
For det er intet i «vedtaket» som tilsier at en eneste linje av min nåværende søknad en gang er lest, ei heller noen av de 10 dokumentene som ble lagt ved.Herunder viser jeg til relevant lovverk som fremkommer i art:
Nav bryter loven:
Grunnlag for å omgjøre avslaget.
Når en person leverer inn en søknad hos NAV, skal den ansatte gå gjennom og se at NAV har fått det de trenger.
Gjør de ikke det, men etterlyser nødvendige dokumenter eller informasjon i ettertid, er god forvaltningsskikk brutt.
Dette er ifølge advokatfullmektigen grunnlag for å få avslaget omgjort, eller for at NAV må se på saken på nytt.
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.6124677
Etiske retningslinjer for statstjenesten
1. Generelle bestemmelser
«Statsansatte skal ikke la egne interesser påvirke saksbehandlingen eller arbeidet for øvrig, og heller ikke la hensynet til egen eller virksomhetens bekvemmelighet eller prestisje påvirke handlinger eller avgjørelser (…)
http://bit.ly/fh6uzT
ABABABABABABABABABPEARLS
I tapet telefonsamtale med Ingjer tirsdag 20.03.2012 stiller jeg kort enkle spørsmål om hvorfor hun enda er min saksbehandler, og spør samtidig kun hvor mange konsulenter det egentlig er som arbeider ved rehabiliteringsteamet siden ingen av dem åpenbart har kapasitet til å være min saksbehandler når jeg får henne:
«Har de så mange saker at de ikke har tid til å være min saksbehandler?» (Det er det eneste jeg spør om) – Ingjer svarer meg at det er fire, men at to av dem er «på vei ut».

Samtidig velger hun å komme med en ytterst usaklig lengre tirade:

«Men sånne interne ting, det har du på en måte ikke noe med å gjøre – du må forholde deg til meg» – «Hvordan vi styrer kontoret innad, det er en ting du ikke har noe med å gjøre!» «De som jobber her og hva folk jobber med og sånne ting og interne organisering på kontoret, det er ikke sånn – ja det er internt her på kontoret for å si det sånn»


Jeg blir sjokkert, og svarer: «Jeg har da ikke påstått at jeg skal ha full oversikt over det heller, jeg bare lurer på hvor mange saksbehandlere som er der siden det er vanskelig å gi meg en!
«Videre i denne samtalen sier jeg klart i fra om at jeg ikke ønsker at Ingjer skal være min saksbehandler, hvilket jeg også hadde forklart grunnene for i søknaden jeg sendte henne om vår- og sommergarderobe for 2012 der jeg linket til post med kommersen hun og jeg hadde hatt tidligere for ca. to år siden.Jeg er for syk til å forklare nærmere over telefon, og ber henne kun lese posten.Men Ingjer gir seg absolutt ikke! Hun plager meg, angriper fra forskjellige vinkler og kverulerer ustoppelig rundt at jeg bør diskutere dette med henne over telefon.

Jeg nekter standhaftig og holder på mitt.

Til slutt, etter uttallige forsøk fra Ingjer på å overtale meg, lover hun meg og lese innlegget som jeg også linker til her:
Nordstrand Sosialsenter – Marit Gunnes, Trude Amundsen Sørheim, Anette Jørve og Vildgun Steinhaugen. Slik behandler de brukere som leverer klager på tjenestene:
Samtalen avsluttes.
Min søknad om Vår- og sommergarderobe avslås deretter. (Opptaket ble sendt Fylkes- og Sivilombudsmann)
I dette nåværende påklagede vedtaket har sosialtjenesten til alt overmål atter en gang brutt loven flere ganger mot bedre vitende, da de har sendt økonomisk hjelp til husleier direkte til Boligbygg, samt økonomisk hjelp til telefonregning direkte til Telenor uten hjemmel i lov, og uten mitt samtykke.

abevhj

Jeg ønsket ikke å være kranglete, så på skriftlig henvendelse fra Marte Lie Albert tilbake til meg over mail 03.07.2012 om de kunne sende økonomisk hjelp til husleier for juni og juli direkte til Boligbygg, responderte jeg kun ironisk med at det kunne de, hvis de mente at loven var laget slik at dette var riktig prosedyre å gå frem på når søkere ble frastjålet lommebøker.

Ordrett skrev jeg
: «Hvis det er tilfellet at dere har gyldig krav på å betale husleiene for juni og juli direkte til Boligbygg under spesielle omstendigheter som tyveri av borgerens penger og da ikke til meg, så har du tillatelse til å gjøre det, slik du spurte etter.»
Sagt i klart tale – selvsagt eksisterer ingen lovbestemmelser i denne gate!
Saksbehandler spurte meg imidlertid aldri om lov – verken skriftlig eller muntlig til å betale min telefonregning direkte til Telenor.Hun overkjørte meg fullstendig på begge deler, brøt loven, og sendte pengene direkte til de to kreditorene – hvilket medførte tilkjennegivelse av klientforhold.Ingjer visste godt at de ikke hadde gyldig grunn til å overformynde meg, hvilket bevises i lydopptak av en telefonsamtale jeg hadde 26 april 2012 med Anette Jørve Ingjer der hun tilkjennega at hun hadde oppfattet dette, og både muntlig og skriftlig ville orientere min nye saksbehandler Albert om at dette ikke skulle fortsette.

Legg merke til at Ingjer uansett mener at det å sende økonomisk bistand for søkeren direkte til kreditor er en standard ulovlig prosedyre dette kontoret har!
I opptaket av onsdag 26. april 2012 hører man at jeg spør Ingjer hvorfor de økonomiske midlene de for (da) noen uker siden hadde innvilget meg til støm ikke var utbetalt meg direkte:
OPPTAK (vedlegges til Fylkes- og Sivilombudsmann)
Ingjer sier hun skal sjekke, og sier så MERK!:
«Vanligvis så sender vi jo pengene direkte til strømleverandør»
Jeg svarer nei, og sier at dette har jeg og Hanne Marte Johansen hatt en lang diskusjon på for flere måneder siden, der det ble bestemt at jeg ikke skulle overformyndes på denne måten lenger og få pengene direkte slik at jeg kunne betale strøm og husleie m.m. selv! (De hadde ingen lovlig grunn til overformynding i utgangspunktet heller)Ingjer står på sitt, og sier med brudd på all logikk:
«Det kan ha skjedd en glipp, på grunn av at det er det vi vanligvis gjør men at hun skulle sjekke!
Hun kommer tilbake og sier: «De er sendt ser jeg, ved en feil til Hafslund»
Jeg svarer at da får jeg sende inn en forvaltningsklage på det (det orket jeg aldri) – «for det er overformynding, og overstyring av vår avtale.»

Ingjer sier at hun forstår det, at hun beklager, og sier:
«Jeg skal gi beskjed om dette til din nye saksbehandler Marte Lie Albert om avtalen som er inngått, og skrive et journalnotat på det slik at det på en måte ikke skjer igjen»

Jeg svarte at det skjer bemerkelsesverdig mange «glipp» og «feil» i deres behandling av meg, og at slik kan jeg ikke ha det, hvorpå Ingjer sa at hun forsto det!
Kicking out

(Jeg underbygger i tillegg lovbruddene med det følgende i en artikkel fra i fjor, en av mange offentliggjøringer i media som også i lang tid har vært kjent for aktørene):
Nav bryter loven

NAV-Brønnøy bryter taushetsplikten og betaler for lite sosialhjelp.
«NAV-Brønnøy følger ikke lovens hovedregel om at økonomisk sosialhjelp skal utbetales kontant.I stedet har de en rutinemessig praksis med utbetaling til kreditorer, slik som strømleverandør og huseier.

Det fører til at man ulovlig tilkjennegir klientforhold, og det er brudd på bestemmelsen om taushetsplikt i loven»

http://www.banett.no/nyheter/article427542.ece
I samme telefonsamtale som påbegynt over, tar jeg også opp Ingjers avslag på min søknad om vår- og sommergarderobe (som sosialkontoret mottok tirsdag 20 mars (2012) (tapet)

Hun leser opp for meg: 28.03 er vedtaksdato, 20 april gikk klagefristen ut.
Jeg sier at jeg ser at klagefristen for meg er gått ut, men «kunne jeg få forlenget frist å klage, alle belastninger jeg har hatt tatt i betraktning?»Ingjer svarer meg (ordrett):
«Men vi har jo nettopp fått en annen stadfestelse på det, så da blir det jo å sende Fylkesmannen så får du samme svar fra de som du fikk på den forrige nå».

Jeg: «Hva sa du nå»?


Ingjer (ordrett): «Ja vi har jo nettopp fått stadfesta det andre vedtaket fra Fylkesmannen på det med klær.


Jeg (misforstår): «Ja, det er jo det jeg skal klage over».


Ingjer (feilinformerer): «Du kan ikke klage på et vedtak fra Fylkesmannen. Det er øverste klageinstans»!
«Du hadde en klage inne her før som gjaldt det samme. Som gjaldt klær. Det siste vedtaket på klær, det har gått ut!
Og så har du tidligere påklaget et annet vedtak som du fikk avslag på klær, som ble sendt til Fylkesmannen og så stadfestet Fylkesmannen vårt vedtak.
Det vil si at det ble ikke noen omgjøring sånn at du fikk klær.
Så vi har nettopp hatt en sak hos Fylkesmannen på det med klær!»

Jeg – Så min søknad om vår- og sommergarderobe av 2012 – (Her begynner Ingjer å prate i munnen på meg, og jeg ber henne om ikke å gjøre det)
Men Ingjer overstyrer: «Jeg må jo få forklare deg om hvordan det er»!
Jeg blir satt ut, og spør bare om det er riktig at min klagefrist (på overnevnte) gikk ut 20 april (2012).Ingjer sier at det er riktig. Hun fortsetter (ordrett):

«Og så før det, nå kan jeg se på dato. 06.12. (2011) så hadde du en klagesak inne om klær. Som er sendt Fylkesmannen.


Vi har opprettholdt vedtaket vårt, og så har vi sendt Fylkesmannen …
ABFEIIG

Jeg (forstår plutselig hva det er hun er i ferd med å gjøre):
«Men det gjaldt jo ikke denne søknaden her om vår- og sommergarderobe for 2012!?

Ingjer: «Nei. Det stemmer»!


Jeg: «Men det må jo gjøres en individuell vurdering i hvert eneste tilfelle, i hver eneste søknad»?!


Ingjer: «Ja, så hvis du hadde klaget innen fristen på det, så måtte vi oversendt den nye til Fylkesmannen om klær»
Jeg: «Har du i det hele tatt forstått hva jeg spør deg om»?Ingjer: «Ja, du spør om du kan klage på det vedtaket du har fått nå om klær»

Jeg svarer at jeg vet at fristen har gått ut, og at hun bekreftet. Jeg spurte om jeg allikevel kunne sende den nå, selv om jeg ikke rakk fristen på grunn av at jeg hadde vært gjennom store belastninger.


Ingjer: «Det kan du.
Du vil jo alltid kunne sende inn en klage og vi vil måtte ta den til vurdering selv om klagefristen er gått ut, men hvis du sender inn en klage på det, så vil den sendes Fylkesmannen.»

Ingjer må ha forstått at hun ikke kom noen vei med forsøket på å mislede meg ved å blande informasjon om søknader jeg hadde inne, og forsøker seg så med grov manipulering:

«Men blir ikke det veldig mye jobb for deg også?


Jeg skjønner jo at du – for du ha – du på en måte – gjør mye med de tingene som kanskje ikke kommer så lang vei og bruker mye ressurser på det…»


Jeg: «Ja men jeg er ikke interessert i noe videre manipulering fra deg. At du enda har en jobb i sosialetaten er meg komplett uforståelig»

Ingjer begynner å snakke om avslaget jeg fikk på uføretrygd og spør hva de begrunnet det med:
«For jeg tenkte hvis det er noe vi kan – om vi kan sende no herifra, som vil føre til at du får gjennomslag for en sånn uføretrygd» Vi kan skrive en sosialrapport hvis det er no dokumentasjon vi har i din sak på sosialsiden (…)»
(HER INNSKYTER JEG FOR FYLKES- OG SIVILOMBUDSMANN) LES I POSTENE UNDER, MINE BEGRUNNELSER FOR AT JEG OVERHODET IKKE ØNSKER NOEN RAPPORTER FRA SOSIALTJENESTEN INN I MIN SØKNAD OM UFØRETRYGD ELLER ANNET. DE HAR TIDLIGERE NEDTEGNET FALSKE OPPLYSNINGER I MIN JOURNAL (LIK SOM DENNE GANGEN OGSÅ), LOVNADER ER GÅTT VEKK FRA, MØTEREFERATER HAR BLITT UNDERSLÅTT OG MAKULERT m.m NOE SOM BEVISES BORTENFOR ALL TVIL MED LYDOPPTAKENE, OG HER FREMKOMMER AT INTET TILLITSFORHOLD FINNES MELLOM PARTENE – DET HAR ALDRI EKSISTERT):
Sosialkontorets projisering  (herunder linkes det til andre relevante poster som bør leses)
http://bit.ly/AuljKL
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen.
Del 5
http://bit.ly/cdYGKF
FORØVRIG:
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
ABEGE

Ingjer fortsetter:
«Nå vet ikke jeg hvorfor du fikk avslag på uføre«
Jeg svarer at det står oppgitt på forsiden av bloggen, det står for alle å lese, og at hun har mottatt link til denne fra meg over mail (her er informasjonen jeg mener, og jeg ber klageinstansene om å lese spesielt denne posten i sin helhet og hjelpe meg hvis det faller under deres myndighet):
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Ingjer svarer at hun ikke kommer til å gå inn på min blogg og lese avslag på uføre, og sier (ordrett):
«I forhold til at du nå har sosialhjelp så kan vi også gå inn og KREVE at du må levere den (avslag på uføretrygd) for at vi skal kunne se hva som kan gjøres for at du får en annen inntekt enn sosialhjelp!»
Jeg spør: «Dere .. vil kunne KREVE å få oversikt over min uføresøknad og avslaget på den?» ..
Ingjer: «Det kan vi sette vilkår om ja, for å kunne bistå sånn at du får en annen inntekt – for å ØKE dine inntekter»!
Jeg: «Jeg har Advokat på saken, hun har sendt inn sin innstilling, det har også min nye lege – så det burde vel holde?»
Ingjer: «Men men hvorfor vil du ikke si hvis det er noe vi kan hjelpe sånn at den skal kunne gå igjennom nå som du har en klage inne»
Jeg: «Dere har overhodet ikke hjulpet meg med noe som helst i løpet av fire år, og jeg kjenner deg – jeg kjenner deg og dine intensjoner – du behøver ikke å prøve deg!»
Laaaang pause.
Ingjer: «Nå forstår ikke jeg deg. Fordi jeg tenker at vi prøver bare å gjøree… det vi kan for å få gjennom den uføresøknaden din…
Jeg: «Dette her er eventuelt samrøre mellom legen (den jeg hadde for to leger siden) og Nav.
Klage vil sendes Pasientforeningen, Advokat er inne i bildet – hun har sendt til Nav Arbeid det de trenger å vite der, det samme har min nye fastlege»!
Ingjer: «Men hvorfor har de sagt at du ikke får uføretrygd, hva er det de sier i avslaget»?
Jeg: «Ja men kan ikke du sende meg en mail om det og KREVE å få svar på de spørsmålene, så skal jeg svare deg på det.»
Ingjer: «Altså – jeg kan godt gå til en som driver med uføre her og spørre de, men jeg tenkte kanskje du ville si det selv.»
Jeg: «Du kan sende meg en mail om at du er nødt til å ha svar på de spørsmålene, så skal jeg svare deg»
Ingjer: «Ja men vi kanke bruke mail til sånne ting, for det er sensitive opplysninger»

Jeg: «Er det SENSITIVE OPPLYSNINGER hvis du … OK, skriv det i brev da, og så sender du meg det!»


Ingjer: «Ok. Og så sender du en mail tilbake»?Jeg: «Ja».
ABFEIIG

Ingjer: «Ok. Men da tror jeg heller at jeg går over til de på Nav Trygd og så hører jeg med de om det er noe vi kan gjøre for å trygge saken din. Er det i orden for deg»?
Jeg: «Nei det er ikke greit for meg, men hvis du føler eller mener at dere har krav på å vite det, så sender du meg et brev om at dette stiller vi som krav og ultimatum, hvilke papirer du da vil ha innsendt, hvilke spørsmål du vil ha svar på, og så sender jeg det inn til deg.

Ingjer velger atter en gang å overhøre det jeg sier og gir seg absolutt ikke:
«Men hvis det hjelper uføresøknaden din, hvorfor har du noe i mot det? Hvis vi kan hjelpe uføresøknaden din og klagen du har inne – er ikke det POSITIVT»?

Jeg: «Du HØRTE mitt første svar! Dere gjør overhodet ingenting for å hjelpe, dere har gjørt alt for å sabotere nå i fire år, jeg har ingen tillit til dere»!
Ingjer: «Okei, men» … (sukker)
Jeg: «Er det vanskelig for deg å sende et BREV hvis du mener du har legitime KRAV?»
Ingjer: «Nei jeg synes bare det er så unødvendig at vi kunne hatt en…»
Jeg: «Ja men nå AVSLUTTER vi, fordi nå har jeg fått nok! OK?!»
Ingjer: «Ja. Okei»

TELEFONSAMTALEN AV 26. APRIL 2012 AVSLUTTES
Intet brev eller redegjøring for vår samtale fra verken Ingjer eller sosialtjenesten generelt ble noensinne sendt meg.

Dette lydopptaket fra telefonsamtale vil bli vedlagt til Fylkesmannen og vil deretter sendes Sivilombudsmannen.
Lovbruddene påklages sterkt.
ABCELAG
Ut fra overnevnte opplysninger i denne klagen sett opp mot dette siste og aldeles meningsløse vedtaket som attpåtil inneholder falske opplysninger og ellers ingen behandling har gjennomgått med utgangspunkt i et eneste argument som står i søknaden, er det rimelig å slutte at flere aktører i sosialtjenesten opererer ut fra personlige antipatier som ligger til grunn overfor meg.
Dette fordi de konsekvent har handlet stikk i strid med det som både de enkleste prosedyrer i deres stillingsinstrukser og basal fornuft tilsier, de forsøker seg glatt på manipulering for å få meg fra å sende inn flere klager og feilinformerer bevisst herunder.
Dette har de bedrevet over et bemerkelsesverdig langt tidsrom – over flere år, overfor en borger med (kjent for dem) svært redusert helse, som har vært og er i sterkt behov av utstrakt bistand.
Flere aktører ved Nav Nordstrand sosial ser seg såre komfortable med å bryte loven overfor meg og se fullstendig bort fra mine rettigheter gang på gang på gang, fordi de KAN!

Fordi den klageinstans som angivelig er opprettet for å ivareta borgernes rettigheter og beskytte mot grovt urimelige avgjørelser fra Forvaltningen både velger å ikke ta klagene til følge, og heller ikke innehar reell sanksjonsmyndighet.
Jeg ber allikevel om at nåværende vedtak omgjøres og går i min favør og at «klikken» ved kontoret denne gang og en gang for alle blir tiltalt og straffet.

Jeg ber Nav sosial om å få redegjort for riktig vei å gå – hvem jeg konkret skal henvende meg til for å gå riktig tjenestevei vedrørende sistnevnte.
Jeg miner igjen om at Nav har informasjonsplikt.
Jeg ber også om at min søknad om vår- og sommergarderobe blir tatt opp til vurdering igjen, og at avslaget i vedtak omgjøres i min favør.
Vedtaket er ugyldig, noe som med all tydelighet fremkommer i telefonsamtalen med Ingjer gjengitt ordrett over fra lydopptak der hun forsøker seg med grov misinformasjon og manipulering for å få meg til å avstå fra å overklage dette.
Jeg har hittil ikke hatt krefter til å klage, men det gjør jeg nå.
Både ledelse og flere saksbehandlere ved Nav Nordstrand vet som sagt at jeg er alvorlig syk.
Det fremgår av en rekke søknader jeg tidligere har sendt inn, tre legeerklæringer de har mottatt om tre akuttinnleggelser ved Ullevål i 2010 – hvorpå de svarte med å dele opp livsoppholdet mitt i ukesporsjoner når jeg på grunn av de fortvilte omstendighetene søkte «en gang for mye» om nødhjelp – Det fremkommer av full legejournal som min daværende saksbehandler og en tilretteleggingskonsulent ved sosialkontoret mottok underskrevet fullmakt fra meg til å innhente sommeren 2007 – noe som jeg også har minnet sosialleder Vildgun Steinhaugen om en rekke ganger senere – skriftlig, over mail.

Allikevel er ikke denne innhentet per juli 2012!


Lydopptak ble tatt av møtet der jeg skriver under fullmakten:

Les det tapede møtereferatet litt langt nede i posten
Tapet møtereferat fra første møtet med representanter for Nordstrand Sosialsenter 14 Juli eller August 2008
Første møte Nordstrand Sosialkontor med Trude Amundsen Sørheim (KK) min nye saksbehandler) og Malin Karina Larsen (JJ) Tiltakskonsulent:
Del 6
http://bit.ly/9V1i2P
abervju
Nav Trygd har også mottatt fra både min tidligere og nåværende fastlege at jeg er 100 % ufør, og de har listet opp ca. 13 fysiske diagnoser.
Dette er sosialtjenesten klar over, og min tidligere saksbehandler ved Nav sosial Hanne Marte Johansen har selv skrevet anbefaling til TT-tjenesten om at de har kjennskap til at jeg er såpass dårlig at jeg bør innvilges TT-kort (ikke tatt til følge)
Vær snill og lese en grundig redegjøring rundt den oppsiktsvekkende stygge raljeringen med meg fra lederen av kontoret som jeg har laget i en bloggpost tildig i år, da denne vil være for omfattende å sette inn i klagen:Sosialkontorets projisering  – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen
http://bit.ly/AuljKL
ABEBAFGT
Følgende opptak vil også sendes Fylkes- og Sivilombudsmann, da det går på avslaget Ingjer refererte til i sin manipulering av meg som vist i samtalereferatet av 26 april 2012 over.

Her vises referat fra tapet telefonsamtale jeg hadde med Anette Jørve Ingjer 26. mars 2012:

(Ca. 8 minutter inne i opptaket tar Ingjer telefonen.)
Ingjer: (..) Og så har vi også fått tilbake den klagesaken som vi videresendte til Fylkesmannen i desember (2011)
Jeg: «Hvilken av dem var det»
Ingjer: «Det er klage på vedtak  – det var utmåling av sosialhjelp til klær i høst» (2011)
Jeg svarer at jeg tror den lå i min postkasse for noen dager siden, og «at Fylkesmannen av en eller annen merkelig grunn har gitt dere medhold igjen»?
Ingjer: «Nå har jeg også tatt opp saken på vedtaksmøtet hvor vi diskuterer saker, og den søknaden du har kommet inn med nå, den blir det et avslag på – i forhold til Vår- og Sommergarderobe»
Jeg: «Dere eier ikke skam i livet! Hva er deres begrunnelse for det?»
Ingjer svarer at midler til klær skal tas av livsoppholdet!
Jeg: «Ikke for langtidsmottakere av sosialhjelp, der skal det gås inn med individuell vurdering, og der mener jeg at jeg har gitt en gedigen begrunnelse som holder vann, hva sommergarderobe angår.
Så hva er deres begrunnelse med å avslå den»!
Ingjer: «Hver måned som du får ekstra ut over sosialhjelpen til reise, eeeh» (hun stanser og sier det er fint hvis jeg leser det fra Fylkesmannen)
Jeg: «Men det angår jo ikke denne søknaden»!?

Ingjer: «Altså… til en viss grad! Det går jo på det samme da! Det går på det samme du søker om»!
Men det som er bakgrunnen i det avslaget, er jo at du på en måte har et livsopphold, og du har også fått klær i fjor vår så fikk du jo over treogethalvttusen på R-kortet ditt (?!?)»
Jeg: «Hva sa du nå? Hva snakker du om – treogethalvttusen kroner på «R-KORTET»?!
Ingjer: «R-kortet, det er der vi ser alle utbetalingene til deg.»
Jeg: «Ja hva er de treogethalvttusen nå som du slenger på her»?
Ingjer: «I september 20 oktober, så er du …
Jeg: «Totusenogelleve altså – for et halvt år siden»?
Ingjer: «Ja. Da har du fått ettusenfemhundre til klær, det er 20 oktober, og så har du fått da spesialsko 17 oktober… det er 2418,-
Jeg: «Ja det er jeg klar over, det var til vintersko og støvletter»
Ingjer bare fortsetter: «Og så har du fått»..
Jeg: «Ser du at det var til VINTERSKO OG STØVLETTER»?
Ingjer: «Det står bare spesialsko så jeg ser ikke noe mer enn det. Så har du i mai i fjor fått til klær og sengetøy«
Jeg: «Klær SKO og sengetøy! (Jeg husker at i beløpet var det innbakt ca. 1200 kroner som ble innvilget til spesialsko – SOMMERSKO – på grunn av at jeg la ved journalark fra lege som skrev at jeg var i behov av dette) – SKOENE har jeg enda, men klærne er jo nå slitt ut på et år, det må jo du også fatte og begripe!»
Ingjer: «Men i hvertfall – på bakgrunn av det, så blir det et avslag»

Jeg: «Men hva er begrunnelsen for avslaget, for dere er nødt til å begrunne det i saklige …»
Ingjer: «Ja, men jeg har ikke skrevet det enda, så da kan du kanskje bare lese det når du får det i posten»
Vi snakker en del om livsopphold og datoer, Ingjer spør om jeg har mottatt SELVANGIVELSEN MIN ENDA?!!? og samtalen avsluttes.
Anette Jørve Ingjer har altså således førstehånds informasjon om at jeg er i stort behov av spesialsko – hvilket hun heller ikke drøfter i nåværende «vedtak».
Skoene (av langt dårligere kvalitet enn det jeg er i behov av) har jeg altså som kjent sett meg nødt til å kjøpe for «nødhjelpspengene» jeg mottok nå i juli 2012, da skoene jeg fikk tilskudd til i fjor er tråkket ned og gått i stykker i remmene!
Til slutt:
Jeg ber altså om at vedtaket omgjøres, og at jeg omgående får utbetalt et sammenhengende beløp LIVSOPPHOLD fra dagen jeg søkte – (nødhjelpen jeg hittil har mottatt trukket fra) i et samlet og ikke oppdelt beløp på mitt kronekort med skriftlig beskjed til meg over mail så snart dette er gjort.

Jeg har ikke mat eller penger per i dag.


Lovbruddene jeg ønsker at skal påtales og straffes, vises inne i denne klagen og er for mange til at jeg orker å spesifisere dem her.Under, følger referanser fra lov- og regelverk som de vedtaksansvarlige har brutt grundig med.Lydopptakene vil sendes både Fylkesmann i første rekke – og Sivilombud, og jeg legger ved linker til loven som sier at det ikke er forbudt å ta opptak av samtaler en selv deltar i.
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET
Ot.prp. nr. 55 (1997-98)
3. Dagens regler:
“Vi har i dag ingen bestemmelse som direkte rammer det å gjøre hemmelig opptak av en samtale man selv deltar i. Det er heller ikke i seg selv straffbart å offentliggjøre et slikt opptak. Hemmelig opptak og/eller offentliggjøring av egen samtale vil imidlertid i visse tilfeller kunne straffes etter andre bestemmelser (…)
Etter departementets mening bør det ikke vedtas noen ny straffebestemmelse rettet mot hemmelig opptak eller offentliggjøring av hemmelig opptak av samtaler en selv deltar i.»
http://bit.ly/rbOSef
ABMUDSMANN
SOM – SIVILOMBUDSMANNEN
 
Skjulte lydopptak som dokumentasjon i sak om retting og sletting av journalopplysninger
 
7. oktober 2010 (Sak 2009/167)
 
(…) Selv om det var positivt at Statens helsetilsyn til slutt vurderte saken konkret, og kom til at lydopptakene burde vært tatt i betraktning, mente ombudsmannen at det på et tidligere tidspunkt burde vært reagert mot Helsetilsynet i fylkets behandling. Ombudsmannen konkluderte med at Helsetilsynet i Hordalands vedtak, som følge av saksbehandlingsfeilene, måtte anses som ugyldig. Det ble derfor bedt om at saken ble vurdert på nytt.»
http://www.sivilombudsmannen.no/utredningsplikt/category2484.html
Med hilsen
Jeanine Horntvedt
E-post: emmali1@msn.com
ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large

Referanser:
JUS201 – 12.10.2011:Kompetanse og gyldighet

Av Steinar Taubøll – Kurs og forelesninger ved Universitetet for miljø- og biovitenskap – UMB:
http://www.tauboll.no/

http://bit.ly/P8ILHO
Hvem skal kontrollere kontrolløren?
http://bit.ly/Nm3M2q
HELSETILSYNET
Veileder for tilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 15.03.2011
Behandling av søknadom økonomisk stønad (stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfelle)
Underkrav:
Tjenestetilbudet skal utformes i samarbeid med søker
Hjemmel: Lov om sosiale tjenester i Nav § 42
Kravet innebærer en plikt for kommunen til så langt som mulig å rådføre seg med tjenestemottaker ved utforming av tjenestetilbudet (stønad til hva, stønadens størrelse, stønadsformen, stønadsutbetalingen).
For å få dette til må det i det minste være en dialog mellom søker og kommunen.
Det er ulik praksis på hvor ofte samtale tilbys, men for å overholde kravet om at tjenestetilbudet skal utformes i samarbeid med søker må det forventes at det tilbys ”rom” der søker kan gi uttrykk for sine tanker om løsninger.
Det skal legges stor vekt på hva klienten mener, jf. lov om sosiale tjenester i Nav § 42.
Dette kravet understreker at søker ikke bare skal få uttale seg, men det skal tas hensyn til søkers uttalelser i stor grad.
http://bit.ly/g0Xbcd
AETIKKKK
Og bedre skal det bli – Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005-2015)‏
S. 11 – Føringer for strategien

(…) Det er en grunnleggende verdi at tjenestene skal være preget av respekt for menneskeverdet, omsorg og ansvar for den enkelte uavhengig av alder, kjønn og rase, og uavhengig av sykdom, plager og fase i livsløpet (…)

Informasjon, medbestemmelse og kvalitetsforbedring er nødvendig for riktig og effektiv behandling – og for brukerens trygghet (…)

Det er et krav at sosial- og helsetjenestene utøves i samsvar med gjeldende lover og forskrifter (…)

Norsk Standard (NS-EN ISO 9000:2000) definerer kvalitet på følgende måte: (…)S. 12

For sosial- og helsetjenesten innebærer god kvalitet at tjenestene:


• Er virkningsfulle

• Er trygge og sikre

• Involverer brukere og gir dem innflytelse (…)
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00004/IS-1162_4390a.pdf

KUNNSKAPSSENTERET: I Sosial- og helsedirektoratets strategi for kvalitetsforbedring i helse- og sosialtjenesten, er det seks dimensjoner av tjenestekvalitet (…)I arbeidet med å bedre kvaliteten er det viktig at man vurderer og ivaretar alle dimensjonene.
http://bit.ly/M4EEJq
KUNNSKAPSSENTERET – … og bedre skal det bli ved å involvere brukerne og gi dem innflytelse:
http://bit.ly/ODm7CU
ABFOLKET
From: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Sent: Tuesday, July 24, 2012 6:15:25 PM
To: anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no; postmottak.sosialsenter@bns.oslo.kommune.no (postmottak.sosialsenter@bns.oslo.kommune.no); vildgun.steinhaugen@bns.oslo.kommune.no; toveheggen.larsen@bns.oslo.kommune.no; post@ffooslo.no; post@arbeidstilsynet.no (post@arbeidstilsynet.no); post@ombudet.no (post@ombudet.no); vogt@jur.uib.no (vogt@jur.uib.no); postmottak@helsetilsynet.no (postmottak@helsetilsynet.no); nina.frisak@smk.dep.no (nina.frisak@smk.dep.no); riksrevisjonen@riksrevisjonen.no (riksrevisjonen@riksrevisjonen.no); jan.fridthjof.bernt@jur.uib.no (jan.fridthjof.bernt@jur.uib.no); laila.davoy@stortinget.no (laila.davoy@stortinget.no); trine.grande@stortinget.no (trine.grande@stortinget.no); postmottak@ad.dep.no (postmottak@ad.dep.no); robert.eriksson@stortinget.no (robert.eriksson@stortinget.no); byradsleder@radhuset.oslo.kommune.no (byradsleder@radhuset.oslo.kommune.no); statsministeren@smk.dep.no (statsministeren@smk.dep.no); postmottak@sivilombudsmannen.no (postmottak@sivilombudsmannen.no); fmoapostmottak@fylkesmannen.no (fmoapostmottak@fylkesmannen.no); laila-marie.reiertsen@stortinget.no (laila-marie.reiertsen@stortinget.no); hanne.bjurstrom@ad.dep.no (hanne.bjurstrom@ad.dep.no); joakim.lystad@nav.no (joakim.lystad@nav.no); postmottak@hod.dep.no (postmottak@hod.dep.no); tone.dahl@oslobystyre.no (tone.dahl@oslobystyre.no); arve.edvardsen@online.no (arve.edvardsen@online.no); bent.hoie@stortinget.no (bent.hoie@stortinget.no); kjell.ropstad@stortinget.no (kjell.ropstad@stortinget.no); kari-kjonaas.kjos@stortinget.no (kari-kjonaas.kjos@stortinget.no); aud.kvalbein@byr.oslo.kommune.no (aud.kvalbein@byr.oslo.kommune.no); anniken.hauglie@byr.oslo.kommune.no (anniken.hauglie@byr.oslo.kommune.no); postmottak@fmoa.no (postmottak@fmoa.no); Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)

(TIL ALLE MOTTAKERE AV KOPI SOM TIDLIGERE HAR FÅTT TILSENDT MAIL FRA MEG AV 19.07.2012 MED HEADING:)
NAV SOSIAL – VEDTAKSKLAGE JULI 2012 KREVES OMGJORT UMIDDELBART – STÅR UTEN PENGER OG MAT. JEANINE HORNTVEDT. SAKSBEHANDLER – MARTE LIE ALBERT‏
24.07.2012: Primært er denne henvendelsen rettet til sosialsjef Vildgun Steinhaugen og Bydelsdirektør etter Per Johannesen –  Tove Heggen Larsen:
KRAV OM ØYEBLIKKELIG INNGRIPEN OVERFOR UEGNET MEDARBEIDER – ANETTE JØRVE INGJER, SOM HAR VALGT Å UTØVE SANKSJONER OVERFOR ALVORLIG SYK I STEDET FOR Å HJELPE. FALSK PÅSTAND OM AT JEG SKAL HA SØKT NØDHJELP, ER FORFATTET I SOSIALTJENESTENS VEDTAK AV 12.07.2012 UNDERTEGNET INGJER.
JEG SØKTE DERIMOT LIVSOPPHOLD OVER MAIL 02.07.2012, SAMT SENDTE OVER MAIL TILLEGGSOPPLYSNINGER NATT TIL 12.07.2012 –  OG KOM PERSONLIG BORT OG LEVERTE 10 JOURNALARK FRA BL.A LEGE, (STEMPLET MOTTATT AV SOSIALTJENESTEN).
JEG SØKTE ALTSÅ OM LIVSOPPHOLD PÅ GRUNN AV AT MIN LOMMEBOK MED OMTRENT HELE UTBETALINGEN FOR JULI MÅNED BLE STJÅLET OMTRENT SAMTIDIG SOM JEG HADDE TATT UT PENGENE, OG LA VED BRED BEGRUNNELSE FORØVRIG OVER BEHOV AV NETTOPP LIVSOPPHOLD OG IKKE NØDSATSER – HVILKET JEG T.O.M SPESIFISERTE I SØKNADENE.JEG BER OM UMIDDELBAR OVERFØRING AV LIVSOPPHOLDET TIL MITT KRONEKORT 25.07.2012, NØDHJELPEN TRUKKET FRA.VIDERE, AT TJENESTELIGE REAKSJONER OVERFOR GROVE PLIKT- OG LOVBRUDD UTFØRT AV ANETTE JØRVE INGJER SKAL IVERKSETTES.JEG KREVER HENNES AVGANG.
Med hilsen
Jeanine Horntvedt.
KOPI AV DENNE KLAGEN GÅR TIL ALLE INSTANSER SOM TIDLIGERE HAR MOTTATT MIN KLAGE TIL DERE AV 19.07.2012, SAMT TIL FFO SOM JEG PÅ DET TIDSPUNKT HADDE GLEMT Å ORIENTERE. FFO VIL FÅ TILSENDT KLAGEN AV 19.07 OVER EGEN MAIL, DA DEN ER LANG.
Beklager at jeg ikke har lært meg funksjonen å attache vedlegg.
ABFOLKET

START: Jeg skulle akkurat til å sende over denne tilleggsklagen som svar på den aldeles meningsløse ordlyden i første del av mailen som jeg mottok i dag 24.07.2012 fra Anette Jørve Ingjer, (vises under) da hun ringer meg ca. kl. 14.00.
Hun forteller meg at sosialkontoret vil dekke strømregningene jeg søkte om. (Det er jeg glad for)!
(I søknaden om øk. hjelp til strøm som jeg sendte av gårde natt til i dag, purret jeg også på akutt handling etter min hastemail – klagen av 19.07.2012)
Uten at jeg hadde rukket å sende denne mailen med bekreftelse på det Ingjer der etterspurte:
«Slik jeg forstår av din siste mail vedrørende strøm, ønsker du at vi skal kontakte kredinor og eventuelt Hafslund for de opplysninger som eventuelt mangler for å behandle søknaden. Har jeg forstått dette riktig?» – så forteller hun meg nå at hun ALLEREDE har kontaktet partene!
Hun fortalte at det eksisterte en feil vedrørende strømleveransen -en «leveringsplikt» jeg angivelig skal ha hatt overfor Hafslund og som jeg i alle år ikke ante at jeg hadde – og som hun fortalte at var dyrere enn et vanlig abonnement !Jeg vet ikke – Jeg bor nå i min tredje kommunale bolig på fjerde året (her) og svarte at jeg har aldri har vært klar over at det hun nå forteller er det som ligger til grunn for den sjokkerende kjempestore strømregningen jeg mottok for en stund siden  (har ikke sosialtjenesten i alle disse årene hatt en informasjonsplikt på denne biten)!?
Jeg ga tillatelse til at Ingjer skulle kunne be Hafslund om at de opprettet «et abbonement» på meg slik at jeg fikk billigere strøm, slik hun spurte meg om. 
TIL POENGET FOR KLAGEN:I søknaden om strøm av natt til i dag 24.07.2012, flettet jeg altså inn en etterlysning av svar på min klage av 19.07.2012, og skrev følgende til min saksbehandler Marte Lie Albert:
«Jeg viser til min klage på avslag om livsopphold av 19.07.2012 som jeg nylig har sendt deg, med kopi til flere direktorater og sentrale myndigheter der jeg blant annet beskriver svært dårlig helsetilstand, forklarer alvorlig sykdom med påfølgende hjembesøk fra legevakt etter å ha besvimt, hatt brystsmerter og kastet opp.
Herunder orienterer jeg om at noen av mottakerene lykkeligvis har tatt kontakt med meg over mail, og avtalt møte med meg på deres kontor tidlig i august 2012!
De har skrevet at de også vil sette journalist på saken.  (JEG INNSKYTER 23.05.2013 AT PERSONEN JEG SIKTET TIL VAR POLITIKER OG SYKEPLEIER LAILA MARIE REIERTSEN, SOM ETTER ET HALVT ÅR MED STOR INNSATS FRA MEG FOR BEST Å BELYSE MAKTMISBRUKET, TRAKK ALLE SINE LOVNADER. GANGEN I DETTE,  VIL STRAKS BLI UTGITT I EGEN POST).

Du forsto herunder meget vel at det hastet at jeg fikk utbetalt LIVSOPPHOLDET jeg søkte om, men som i vedtaket har blitt forfalsket til «Nødhjelp» og gitt meg.
Hva skjer?
Jeg har overhodet ikke hørt noe fra deg, og står uten penger til å leve på den måten som er mest hensiktsmessig for meg for ikke å bli ytterligere dårlig (…)
Så avventer jeg fremdeles kritisk for meg viktig informasjon rundt min innsendte klage av 19.07.2012, og ber om svar i dag over min mail, om lovbruddene og saksbehandlingsfeilene er rettet opp og jeg vil få utbetalt LIVSOPPHOLDET jeg søkte om!
Min livs- og helsesituasjon er som kjent for dere uholdbar, og jeg ber om at adekvate, individuelle tilstrekkelige tiltak og gode løsninger blir iverksatt overfor meg omgående.
Mange takk.

HilsenJeanine Horntvedt
ABFOLKET
Men det var altså ikke min saksbehandler, men utrolig nok Anette Jørve Ingjer som tok kontakt med meg i dagens telefonsamtale, og jeg understreket for henne forfalskningen av opplysninger i sosialvedtaket av 12.07.2012 (se saksgang i klage jeg sendte sosialtjenesten 19.07.2012) der det fremgår at de lyver om at jeg har søkt nødhjelp.
Ingjer forklarer meg omstendelig at klagepunktet jeg fremsatte var riktig, og at de hadde gjort en feil, men at vedtaket deres om nødhjelp ikke ville omgjøres slik at jeg fikk innvilget livsopphold for en måned slik jeg søkte om allikevel!
(Opptaket som er gjort av denne samtalen som er særdeles spesiell og beviser at overlagte lovbrudd er begått mot bedre vitende, vil også sendes klageinsansene og rette myndigheter)
Jeg forklarte Ingjer at jeg nettopp (i dag) hadde snakket med Arnesen (her husket jeg feil og mente Iversen) ved Helse og sosialombudet, som gjorde det klart at 30 dager på nødhjelp var fullstendig uforsvarlig.
Jeg minnet om at jeg for en uke siden orienterte sosialtjenesten om alvorlig forverring av helsetilstand og at ambulase kom, og allikevel, sier jeg … så velger dere å ikke omgjøre avslaget?!
Ingjer overser essensiell informasjon, og svarer meg kort og ordrett: «Vi opprettholder det avslaget.»
Hun svamler videre gjentakelse om at «du har helt rett» – det var LIVSOPPHOLD og ikke NØDHJELP det var søkt om, så den biten må rettes opp (sånn rent teknisk)
Som om dette skulle være det hovedfokus i min prekære livs- og helsesituasjon som var viktig å konsentrere seg om og debattere!
Jeg spør Ingjer om hvordan de har vurdert ansvarligheten rundt det å innvilge et såpass sykt menneske som meg nødhjelp i hele 30 dager.
Responsen jeg da får fra Ingjer, beviser bortenfor en hver tvil at hun er seg meget bevisst på at hun utøver grovt myndighetsmisbruk og bevisste saksbehandlingsfeil mot bedre vitende overfor et hjelpetrengende menneske som erfarer en alvorlig redusert helsesituasjon!
ABFOLKETJeg minner her om:

Straffeloven 1902 § 324

Denne rammer en offentlig tjenestemann som forsettlig unnlater å utføre sin tjenesteplikt, eller som på annen måte forsettlig overtrer tjenesteplikten. Unnlatelsen er bare straffbar dersom tjenestemannen hadde en rimelig mulighet til å oppfylle plikten.

LOV 1983-03-04 nr 03:Lov om statens tjenestemenn m.m.

§15. Avskjed.

En embets- eller tjenestemann kan avskjediges når vedkommende:

a. har vist grov uforstand i tjenesten eller grovt har krenket sine tjenesteplikter (…)

b. ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen (…)

ALLE FORMER FOR BRUKERMEDVIRKNING BRYTES BEVISST MED, OG DETTE LOVBRUDDET BEGÅS MED STØRSTE SELVFØLGELIGHET:

«Brukermedvirkning er en rettighet nedfelt i lovverket og kan skje på ulike nivå; gjennom medvirkning i politikkutforming, påvirkning på systemnivå og på individnivå.

Brukere skal medvirke og ha innflytelse både i planlegging av tjenestene og i den enkelte konsultasjon/samtale.»

Fra – OG BEDRE SKAL DET BLI

Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten

Til deg som leder og utøver

http://bit.ly/9sOkwG

ABFOLKETIngjer velger rett og slett å henvise til mailen hun sendte meg tidligere på dagen, og svarer meg at min klage «er såpass omfattende at vi må bruke tid for å kunne behandle den»!
Jeg er rystet over den alvorlige raljering som utvises, og svarer at det hun nettopp har fortalt meg, er jo at avslaget på LIVSOPPHOLDSPENGER allerede er satt, og derfor må hun også kunne gi meg en begrunnelse!Ingjer uten mening og fornuft – ordrett fra opptak:
«Akkurat i forhold til det om basisbeløp, det er at når du har først fått basisbeløp og så har du fått eh.. dekket eh..  behovet for mat i etterkant, så blir avslaget den begrunnelsen!»

Jeg:
«Hvordan har jeg fått dekket mitt behov for mat når min lommebok ble frastjålet allerede måneden før – jeg vet ikke om det var allerede 29 juni (det var lørdagen etter den torsdagen – to dager senere) og jeg ber om nytt livsopphold fra andre juli, hvordan er mitt matbehov dekket da?»
Ingjer: «Det er i forhold til den nødhjelpen du fikk»!
Jeg: «Du mener at et alvorlig sykt menneske skal leve 30 dager på nødhjelp»?!?!
Ingjer: «Altså den vurderingen – jeg tror heller det er bedre at vi skriver et vedtak til deg»…
Jeg: «Men dere har jo kommet frem til at dere tar den avgjørelsen, og at jeg som er såpass syk, som har hatt legevakt» …
Ingjer avbryter: «Vi mener at ditt behov er dekket når du har fått penger til mat!» (Og så maser hun videre igjen om at det er HELT RIKTIG at jeg søkte om livsopphold, men at der var satt nødhjelp)!

Jeg sier at de har forsøkt seg med blank løgn i vedtaket der de anførte at jeg søkte nødhjelp, for de visste godt at dette ikke var tilfellet og at de gjorde dette bevisst!Ingjer: «Ja. Og da behandler vi det nå på nytt, det .. og da blir det et AVSLAG på Livsopphold! – Sånn at det SAKSBEHANDLINGSSETT skal bli riktig» !
DET er det altså hva Ingjer velger å prioritere og vektlegge!
ABFOLKETJeg (igjen):»Hva er begrunnelsen for at et alvorlig sykt menneske skal leve 30 dager på nødhjelp?»Intet svar.Jeg:»Det har dere FATTET, og jeg vil gjerne høre begrunnelsen av deg nå»!
Ingjer: «JA NEI DET FÅR DU IKKE! JEG HAR IKKE NOE – JEG KAN IKKE REDEGJØRE FOR DEN BEGRUNNELSEN AKKURAT NÅ»!
Jeg:»Hvorfor ikke»

Ingjer: «NEI DET HAR JEG IKKE MULIGHETEN TIL NÅ»!
(Jeg innskyter – les):
Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester – behandling av søknader om økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i Nav – §§ 18 og 19 ved Bodø kommune Nav Bodø 201001.03.2011 Avvik 2: Bodø kommune sikrer ikke at kravet til at saken skal være så godt opplyst som mulig er tilfredsstilt (…)

Den som mottar et vedtak etter sosialtjenesteloven § 18 og 19 har kravpå å vitehva vedtaket bygger på.

Uten at det er rutiner for å nedtegne vurderinger i saken eller i journalnotater vil det by på vanskeligheter å spore saksbehandlers vurdering (…)

http://bit.ly/XfgKk0

(Forts) Jeg: «Dette her er såpass grove lovbrudd og grov vurderingssvikt fra din side, at jeg håper nå at jeg skal klare å få deg fjernet fra stillingen. Dette går ikke an».
Jeg fortsetter med å si at mailen jeg var begynt på (før hun ringte) ville sendes inn i dag, og ba om at hun ville lese den grundig, samt at jeg krevde LIVSOPPHOLDSPENGER inn på kontoen øyeblikkelig, da jeg sitter uten penger i dag, og ikke får penger igjen før den 29. juli (for august måned)

Ingjer kaster bensin på bålet: «Du får ikke noe livsopphold før første i åttende»!
Jeg: «HVA SA DU»?!?!?!
Ingjer (gjentar): «Du vil ikke få noe livsopphold før første i åttende! Du har FÅTT LIVSOPPHOLD FOR JULI»!
Jeg: «Nei jeg har fått NØDPENGER FOR JULI»!
Ingjer: «Ja. Først så fikk du LIVSOPPHOLD, og så fikk du…
Jeg: «Ja men det ble jo stjålet! DET BLE JO STJÅLET!
Det jeg har levd på nå i hele JULI – med legevaktbesøk hjem her og i det hele tatt, med markert dårligere helse – det er NØDPENGER, og så sier du at de vanlige pengene som pleier å utbetales meg den 29″ … osv. osv.
Ingjer sier de har kjøring på penger den 29 og blablabla, men spør til slutt om jeg har konto…
Jeg sier at jeg jo har KRONEKORT, og først da opplyser Ingjer meg om at jeg vil ha pengene fredag 27 juli…
Jeg spør om det var Ingjer som fattet det falske vedtaket om NØDHJELP ((Vedtaksdato 12.07.2012), men hun sier det var Marte Lie Albert som behandlet det. Jeg spurte om Albert ikke hadde en plikt til å medsignere på vedtaket (Kun Ingjer hadde undertegnet)
Ingjer: «Saksbehandler skal ikke signere vedtaket nei, det er kun vedtaksfullmektig» (henne)
Jeg spurte om Det da var M.L Albert som sto ansvarlig for den falske opplysningen «NØDHJELP» på side to i vedtaket.
Ingjer: «Altså… vi opererer som et Navkontor her så det .. saksbehandler.. det kunne vært gjort en feil av flere»!
Ingjer sier at hun heller vil kalle min påstand om falske opplysninger for «FEILFORMULERING»!
Hun fortsetter: Men det jeg sier at vi lager et nytt vedtak nå – som går på det med basisbeløp, og da blir det et AVSLAG på det!»
Jeg svarer at mennesker i høyere posisjoner som mottok kopi av min klage av 19.07.2012 har kontaktet meg for møte og at hun ligger meget dårlig an, men at jeg forstår at hennes intensjon er å forsøke å ta livet av meg først – som sanksjoner og reelle gjengjeldelser over at jeg har gått i rette med henne. Jeg opplyser om at det er alvorlig!
Ingjer: «Men jeg tror vi avslutter nå»!
Jeg svarer at det gjør vi absolutt!
(TELEFONSAMTALEN MED INGJER AVSLUTTES)
ABFOLKETUNDER FØLGER MAILEN JEG PÅBEGYNTE I DAG FØR INGJER RINGTE, SAMT VISES EN INNKOMMENDE MAIL FRA INGJER I DAG.
DERETTER, FØLGER MIN OPPRINNELIGE SØKNAD AV 02.07.2012, TILLEGGSKLAGEN AV 12.07.2012, SAMT TILSVAR AV 03.07.2012 FRA MIN SAKSBEHANDLER MARTE LIE ALBERT.
(BÅDE SOSIALTJENESTEN) OG DE ANDRE SOM MOTTOK KOPI AV MIN KLAGE AV 19.07.2012 MED HEADING:
«NAV SOSIAL – VEDTAKSKLAGE JULI 2012 KREVES OMGJORT UMIDDELBART – STÅR UTEN PENGER OG MAT. JEANINE HORNTVEDT. SAKSBEHANDLER – MARTE LIE ALBERT‏»
–  FÅR MED DETTE INNBLIKK I HELE SAKSGANGEN!
OSLO tirsdag 24.07.2012
Til Anette Jørve Ingjer
Du skriver: «Sosialtjenesten har fire til åtte ukers behandlingstid på klager.»
Det er en grovt misledende opplysning!

Jeg viser til informasjon fra Bydel Bjerke:

«Sosialtjenesten har 14 dagers behandlingstid på klager
«
«NAV Bjerke sosialtjeneste kan under klagebehandlingen gjøre om opprinnelig vedtak dersom nye opplysninger tilsier dette».
http://www.bydel-bjerke.oslo.kommune.no/arbeid_trygd_og_sosial_nav/

ABEFOON

I tillegg har jeg i dag ringt Ole Iversen ved Helse- og sosialombudet som etter kort orientering fra meg om saken, understøtter at sosialtjenestens behandling av klager på vedtak vil være 14 dager i følge retningslinjene. Han sa at han ikke kjente til konsekvensene for brudd på disse.
Iversen la derimot konsekvent til når vi drøftet at Fylkesmannen skulle inn i bildet: «Det å skulle leve på nødpenger i 30 dager, det er for lenge»!
Du / dere unnlater bevisst og ta tak i alvorlige forhold som krever øyeblikkelig handling og anfører:  «på grunn av at klagen har et stort omfang må det beregnes noe tid.» (KLAGEN AV 19.07.2012 MED TILLEGGSOPPLYSNINGER 12.07.2012)

– Vel er klagen lang, men det som trer tydelig frem, er at saksbehandler har forfalsket informasjon fra meg i sitt vedtak av 12.07.2012 på side to, og uriktig anført at jeg har søkt nødpenger – hvilket også var den størrelsesorden dere innvilget meg – selv om jeg både i hovedklage, tilleggsskriv og overklaging tydelig skrev at jeg ba om LIVSOPPHOLD og tydelig beskrev hvilke ødeleggende følger det ville få for min helse hvis jeg skulle bli avspist med NØDHJELPSSATSER!
Nesten øverst i overklagingen av 19.07.2012, opplyser jeg i tillegg om at jeg på det tidspunkt var blitt såpass dårlig at ambulansepersonell hadde kommet hjem til meg og tatt prøver.
Allikevel velger du å stå på ditt og ikke ta de grep som denne akutte situasjonen krever – konsekvensen av å bi avspist med nødhjelpssatser, er at min helsetilstand har forverret seg kraftig!
Jeg forstår ikke at det er du som enda en gang går inn i min sak og velger å ta over kommunikasjonen mellom meg og min saksbehandler Marte Lie Albert, og ber om forklaring på overstyringen!
Personlige antipatier og passiv- aggressive gjengjeldelser fra uprofesjonelle og hevngjerrige aktører i stillinger der de sitter med myndighet og ansvar som den sterkere part, som er lojale mot sine egne som de vet at tidligere er innklaget og omtalt på min blogg og som tar klagene jeg sender på dem personlig, skal ikke fortsette å ramme meg!
Jeg har krav på rettssikkerhet, og krever en forsvarlig saksbehandling –  alle hensyn ivaretatt, hvilken skal utøves med profesjonalitet og anstendighet.
Herunder at LIVSOPPHOLDET jeg søkte om mandag 2. juli 2012 må innvilges meg og settes inn på mitt kronekort med fratrekk av nødhjelpen – øyeblikkelig!

ABETING

En ringe opplysning fra overnevnte:
Jeg er svært, inderlig og dypt fortvilet, og ber innstendig om økonomisk hjelp til nytt livsopphold og husleietilskudd for juli måned 2012 slik at min umulige livs- og helsesituasjon kan – om ikke annet opprettholdes.
Sosialtjenesten er fra tidligere godt kjent med at det ikke vil være forsvarlig å gi meg nødhjelp for et såpass langt tidsrom da min helse ikke vil tåle dette, og hvis du lurer på hva jeg mener, henviser jeg til bakgrunn beskrevet i postene:

Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen.

Del 5

http://bit.ly/cdYGKF

Del 6

http://bit.ly/9V1i2P

Utfyllende og tilstrekkelige begrunnelser i søknadene fra min side er allerede gitt! – Både i selve søknaden av 02.07, i tilleggsinformasjon jeg sendte dere 12.07 og i klagen av 19.07.2012 med kopi til flere myndigheter og andre relevante instanser!
ABFOLKETEt lite utdrag fra 12.07:
«Jeg ligger på etterskudd med mange livsnødvendigheter fra før som nevnt i min opprinnelige søknad under her, og ber om å få livsoppholdssats fra dagen jeg søkte.
Jeg ber om individuell vurdering ut fra de konkrete og faktiske forhold, som fordres i loven.
Som kjent for deg, så har Regjeringen understreket at minstesatser kun er en mal, og at sosialtjenesten har stort spillerom for å innvilge beløp av den størrelsesorden som må til for å sikre et hvert individ forsvarlig livsopphold, helse og livskvalitet samt at man skal kunne delta i sosialt samvær.
Det har jeg ikke vært sikret de siste fire år.«
Svaret du gir meg etter grundig orientering om at mitt liv og min helse beviselig er satt i fare, stadfester at du er i besittelse av en farlig kompetansemangel som dine overordnede er pålagt og agere på akutt, siden klageapparatet vil gå tregt.
Jeg ber (tidligere innklagede og således bukk som passer havresekk) sosialsjef Vildgun Steinhaugen om å skjære gjennom og innvilge meg livsoppholdet jeg søkte om 02.07.2012 umiddelbart, og sørge for at dette blir satt inn på mitt kronekort senest i morgen med fratrekk av nødhjelpen gitt meg.
Det ser unektelig nytteløst ut, da intet sikkerhetsnett er laget for å ivareta og sikre mennesker med akutte behov der liv og helse står i fare når de står i den situasjon at de møtes med nøye koordinert myndighetsmisbruk og represalier fra Forvaltningen:

Sosialkontorets projisering  – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen

http://bit.ly/AuljKL
Til slutt som svar på Ingjers spørsmål om de kan kontakte Kredinor og Hafslund direkte er svaret denne gangen ja, da beløpet er såpass stort at jeg forstår at dette ikke kan utbetales meg, og siden de særdeles vanskelige omstendighetene jeg lever under har bidratt til at min søknad om økonomisk hjelp til regninger ble innlevert sent.
Jeanine Horntvedt
ABFEIIG

From: anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no
To: emmali1@msn.com
Date: Tue, 24 Jul 2012 08:40:48 +0200
Subject: Vedr. klage og søknad om strøm.

Vi bekrefter å ha mottatt din klage datert 19.07.12. Sosialtjenesten har fire til åtte ukers behandlingstid på klager. Vi vil imidlertid tilstrebe å behandle din klage på raskest mulig måte, men på grunn av at klagen har et stort omfang må det beregnes noe tid.

Slik jeg forstår av din siste mail vedrørende strøm, ønsker du at vi skal kontakte kredinor og eventuelt Hafslund for de opplysninger som eventuelt mangler for å behandle søknaden.

Har jeg forstått dette riktig?

Anette Jørve Ingjer
Avdelingsleder
NAV Nordstrand sosial
Bydel Nordstrand
Oslo kommune

ABHOWDM
From: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Sent: Tuesday, October 16, 2012 2:40:50 PM
To: marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no (marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no); Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com); vildgun.steinhaugen@bns.oslo.kommune.no (vildgun.steinhaugen@bns.oslo.kommune.no); anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no (anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no); fmoapostmottak@fylkesmannen.no (fmoapostmottak@fylkesmannen.no)
(LAILA MARIE REIERTSEN FIKK OGSÅ KOPI AV FØLGENDE MAILGANG):
Til Marte Lie Albert                                                                                                                       Oslo 09.10.2012
Du er meget vel klar over at du og Anette Jørve Ingjer med full determinasjon har begått eksplisitte lovbrudd, hva gjelder å utpine alvorlig syk person på minste nødhjelps norm i en hel måned. (Juli 2012).
Jeg regner med at deres øverste sjef som i flere år har hatt overoppsynet med at alle forbrytelser dere har utført i offentlig tjeneste mot meg vedlikeholdes, enda er Vildgun Steinhaugen: (JEG FIKK SENERE VITE AT DET VAR MARIT GUNNES)
Sosialkontorets projisering  – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen

http://bit.ly/AuljKL

Dette valgte dere å gjøre (og Steinhaugen fikk kopi over mail), trass i innleverte legeerklæringer der legen svært tydelig fremhevet at jeg med mine sykdommer er i sterkt behov av dyrere kosthold enn «vanlig» for ikke å bli sykere enn det jeg allerede er!
Dere underslo materialet dere hadde tilgang på i egen «avgjørelse» – både fra meg og legen, og påstod mot bedre vitende at ingen opplysninger var kommet til som skulle tilsi annet enn at jeg kun var i behov av 70 kroner dagen for å overleve – i en hel måned!
Dere ble skriftlig – over mail, opplyst om at den lovstridige handlingen dere begikk hadde forverret min helsetilstand alvorlig, og at ambulanse hadde vært her.
Allikevel ble ikke avgjørelsen endret!
Dere har lenge vært orientert om en aldeles horribel livs- og helsesituasjon, som dere kun har valgt å bidra til sterkt å forverre.

Man setter ikke et menneske som ufrivillig har vært tvunget til å leve hele fire år på minste sosialhjelps norm med den omfattende viten dere hadde i bunn om min alvorlige helsesituasjon, til å leve for 70 kroner dagen i en hel måned.
Man gjør det ikke uansett!
Dere har begått alvorlig sosialkriminalitet og direkte lovbrudd, noe som kan medføre strenge straffer hvis det skulle kunne bevises at dere har handlet mot bedre vitende – hvilket foreligger uomtvistelig.
Det fremkommer tydelig i skriftlig dokumentasjon inkl. søknader, samt lydopptak jeg har av flere samtaler som jeg har deltatt i med både deg og andre ansatte og ledelse ved kontoret, spesielt av klagen til Fylkesmannen av 19.07.2012 som siste dokumentasjon.Dere har ikke sikret individuell behandling – det er en ting. Videre har dere begått grove bevisste unnlatelser, vedlikeholdt gjentatte grove brudd på taushetsplikt og anført falske opplysninger i journal!
Du skriver bl.a i mail til meg av 08.10.2012 som følger kopi av under:
«Jeg ser også at du har levert alle strøm fakturaene dine. (Det var hele tre uker siden)!
Jeg må be deg om fullmakt til å ringe Hafslund og Kredinor, for å vite hvor mye du skylder. Jeg tror nemlig at beløpet på kr. 24.000 som ble innbetalt i sommer, omfatter noen av fakturaene du har sendt meg.
Dersom du ikke ønsker at jeg ringer dit, må jeg be om at du ringer dit selv.»
abrticle_office_bully_01
– Men Marte Lie Albert – Du har allerede kontaktet dem!
Bekreftelsene på at du har brutt taushetsplikten atter en gang med absolutt forsett og nå har kontaktet både Kredinor og Hafslund uten min viten, har jeg på opptak fra telefonsamtale med begge institusjoner da jeg selv ringte dem, uvitende om din agering  – (Kredinor ved Benedikte 05.10.2012) og Hafslund i dag ved Marianne Høyer!
Benedikte kunne fortelle meg at du hadde ringt Kredinor 03.10.2012 og forhørt deg om inkassosakene, og understreket at stengningsfristen av strøm var 18 oktober – hvilket du var blitt orientert om.
– Av stor viktighet for meg å vite og siden jeg er syk og ting tar tid – men denne sentrale informasjonen hadde du utelatt i mailen du sendte meg!
Høyer sa at du hadde kontaktet Hafslund 03.10.2012 (altså samme dag) for å forhøre deg om regningene, men at de hadde valgt å ikke gi deg informasjon og henvist deg videre til Kredinor!
Så hvorfor later du her som om du ønsker å innhente fullmakt fra meg for å kunne kontakte de respektive institusjoner?
Under, limer jeg inn tidligere mail jeg har sendt deg av 24.07.2012, der jeg forklarer hvordan min opplevelse av deres utstrakte samkjørte og absolutte determinasjon av å raljere vilt med meg oppleves:

From: emmali1@msn.com
To: postmottak.sosialsenter@bns.oslo.kommune.no; emmali1@msn.com
Subject: HASTER – SØKNAD OM ØKONOMISK HJELP TIL FLERE STRØMREGNINGER – STRØM KAN BLI STENGT
Date: Tue, 24 Jul 2012 02:38:49 +0200

Oslo 24.07.2012

Til Marte Lie Albert


Jeg søker om økonomisk hjelp til følgende strømregninger, og må be om at søknaden behandles av andre hvis min saksbehandler Marte Lie Albert skulle være syk / på ferie /  i permisjon e.l. da det haster.
Jeg har overhodet ikke vært i stand til – mentalt eller fysisk – å verken forholde meg til, eller takle den ene og vanvittig høye strømregningen som ble sendt meg i første rekke, pålydende kr. (…)

I samme moment raste det inn en haug med andre strømkrav.

Jeg har bare lagt alt vekk i stabelen av andre inkassoer og krav som gjennom mange år utgjør en stabel helt opp til taket, og glemt dem (viktig for å overleve) i alt kaoset rundt meg med sykdom, smerter, tap av lommebok, avslag på en rekke av mine søknader og løgner fra «hjelpeinsans» – sosialtjenesten med påfølgende strev og ekstrabelastninger med overklaging.

I dag har jeg endelig en noenlunde god dag slik at jeg klarer å konsentrere om å sende avgårde søknad om økonomisk hjelp.
Jeg viser til min klage på avslag om livsopphold av 19.07.2012 som jeg nylig har sendt deg, med kopi til flere direktorater og sentrale myndigheter der jeg blant annet beskriver svært dårlig helsetilstand, forklarer alvorlig sykdom med påfølgende hjembesøk fra legevakt etter å ha besvimt, hatt brystsmerter og kastet opp.
Herunder orienterer jeg om at noen av mottakerene lykkeligvis har tatt kontakt med meg over mail, og avtalt møte med meg på deres kontor tidlig i august 2012!

De har skrevet at de også vil sette journalist på saken.


Du forsto herunder meget vel at det hastet at jeg fikk utbetalt LIVSOPPHOLDET jeg søkte om, men som i vedtaket har blitt forfalsket til «Nødhjelp» og gitt meg.

Hva skjer?
Jeg har overhodet ikke hørt noe fra deg, og står uten penger til å leve på den måten som er mest hensiktsmessig for meg for ikke å bli ytterligere dårlig.

Dere er godt kjent med kritisk helsesituasjon og at jeg kun har mottatt minste sosialhjelps norm i hele fire år, og i nær et helt år av disse, ca. kr. 550,- under minstenorm.
Det vil være mer enn rimelig å slutte at jeg aldri vil være i stand til å betjene strømregningene jeg søker økonomisk hjelp til.
Jeg håper at intellektet ditt er såpass intakt at du selv vil klare å begripe hva som vil skje hvis strømmen stenges, og jeg som er så syk at jeg sjelden kommer meg ut og har diabetes, verken vil kunne oppbevare mat eller bruke ovnen å lage den til, ei heller handle inn mat i store kvanta på tilbud og fryse ned på grunn av stram økonomi, ikke ha varme om vinteren med bl.a (…) og forøvrig store skader i kroppen, innbefattet en hel rekke andre og innlysende momenter.

Det vil kulminere i dødfall.
I dag fikk jeg telefon fra Erik Arnesen i Kredinor, som gjorde meg oppmerksom på at kravet fra den største regningen pålydende kr. (…) har steget til kr. (…)

Han ga beskjed om at beløpet måtte være innbetalt innen 6 august 2012, for at strømmen ikke skulle bli stengt.


Saksnummeret er: 88609012 og telefonnummeret til Kredinor er: 22009218.


Dette beløpet søker jeg om å få dekket.


Arnesen sa at det var mulig for dem å gi en betalingsutsettelse i ytterligere 14 dager på kravet fra 8 august, hvis garanti blir gitt fra Sosialkontoret.


Jeg ber om rask tilbakemelding og innvilging av søknad.

Her følger oversikten over de øvrige strømregningene jeg skylder, og de vil fysisk leveres inn på Nav Nordstrand Sosial i morgen onsdag 25.07.2012:

1. Kr 525,46
2. Kr 767, 50
3. Kr 635, 69
4. Kr 752,-
5. Kr 571,-
6. Kr 412,-

Det kan være at noen av regningene er purringer.
Så vil jeg sterkt understreke at jeg har betalt alle strømregninger som jeg er pålagt å betale, når midlene har blitt utbetalt meg.

Dere har imidlertid, som vist i siste klage jeg sendte inn på dere av 19.07.2012 også omtalt tidligere i denne søknaden, brutt både loven og avtalen med meg, og de siste måneder sendt oppgjøret direkte til strømleverandørIGJEN – selv etter at Anette Jørve Ingjer i tapet telefonsamtale med meg for et par tre måneder siden innrømmet denne feil begått og lovet at hun både skriftlig og muntlig ville rette feilen opp og besørge at lovbruddet ikke ville ta plass en gang til!

Allikevel skjer det!
Sosialtjenestens ulovlige overformynding av meg der dere lenge sendte innbetaling direkte til strømleverandør, opphørte altså etter gjentatte henvendelser fra meg – i utgangspunktet for ca. over et år siden.

Dere jævles enda med meg, det ser ut til å ha gått sport i dette for lengst!

Jeg på min side, har oppfylt min del av avtalen og ansvaret!

Så avventer jeg fremdeles kritisk for meg viktig informasjon rundt min innsendte klage av 19.07.2012, og ber om svar i dag over min mail, om lovbruddene og saksbehandlingsfeilene er rettet opp og jeg vil få utbetalt LIVSOPPHOLDET jeg søkte om!

Min livs- og helsesituasjon er som kjent for dere uholdbar, og jeg ber om at adekvate, individuelle tilstrekkelige tiltak og gode løsninger blir iverksatt overfor meg omgående.

Mange takk.


Hilsen

Jeanine Horntvedt
E-post: emmali1@msn.com


abrticle_office_bully_01
From: marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no
To: emmali1@msn.com
Date: Mon, 8 Oct 2012 11:13:06 +0200
Subject: Strøm og TT kort

Hei!
 
For at jeg skal kunne fornye vedtaket ditt om reisepenger, må jeg vite status på din søknad om TT kort. Har du fått noe svar fra Bestillerkontoret angående dette? Dette ble skrevet i ditt forrige vedtak – sak 12/03175. Du ble innvilget reisepenger to måneder.
 
Jeg ser også at du har levert alle strøm fakturaene dine. Jeg må be deg om fullmakt til å ringe Hafslund og Kredinor, for å vite hvor mye du skylder. Jeg tror nemlig at beløpet på kr. (…) som ble innbetalt i sommer, omfatter noen av fakturaene du har sendt meg.

Dersom du ikke ønsker at jeg ringer dit, må jeg be om at du ringer dit selv.
 
Jeg håper på svar, slik at jeg kan få behandlet dette så fort som mulig. Dersom du ønsker å snakke med meg på telefon, kan du gjerne oppgi en tid jeg kan ringe deg.
 
Med vennlig hilsen,
 
Marte L. Albert
Saksbehandler Nav Nordstrand sosial.


abrticle_office_bully_01
Så – Selv etter at jeg atter en gang i overnevnte mail hadde orientert dere om det fullstendig åpenbare –  at dere har begått OG fremdeles begår alvorlige lovbrudd bl.a på taushetsplikt, klarer du å begå det absolutt menneskelig umulige!
Du velger å sende økonomisk hjelp til siste strømregning på ca. 909 kroner som jeg søkte om – direkte til strømleverandør (innkommet til kreditor 21.09.2012!)
UTDRAG FRA VEDTAK AV 17.09.2012 MED SAKSNR: 2012/04435

DET ANFØRES PÅ SIDE 2 UNDER «ALTERNATIV MOTTAKER»:  ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER I NAV § 21 KAN SOSIALTJENESTEN SENDE SOSIALSTØNADEN DIREKTE TIL KREDITOR «HVIS DET PÅ GRUNN AV SÆRLIGE FORHOLD MÅ ANTAS AT STØNADSMOTTAKEREN IKKE VIL BRUKE STØNADEN I SAMSVAR MED VILKÅR SOM ER FASTSATT (JF. § 20), KAN DET VEDTAS AT SØNADEN HELT ELLER DELVIS SKAL GIS I FORM AV VARER OG TJENESTER». FOR Å SIKRE AT STØTTEN TIL STRØM BLIR BENYTTET TIL FORMÅLET SENDES PENGENE DIREKTE TIL HAFSLUND»

– DU HAR OVERHODET IKKE DRØFTET ELLER SPESIFISERT HVA DISSE «SÆRLIGE FORHOLD» ANGIVELIG SKAL DREIE SEG OM, HVILKET OGSÅ UTGJØR LOVBRUDD SOM BLIR SETT SVÆRT ALVORLIG PÅ AV FYLKESMANNEN!
FOR – DE EKSISTERER IKKE!

JEG HAR ALDRI – OG JEG GJENTAR ALDRI, BRUKT PENGER TIL STRØM TIL ANNET FORMÅL!

DET SKAL DU I SÅ MÅTE VÆRE SÅ GOD Å MOTBEVISE HVIS DU ER UENIG – OG DET VET BÅDE DU OG JEG AT IKKE VIL VÆRE TILFELLET!
I stedet for å ta mine store helseproblemer på alvor, ta en telefon eller sende en mail for å minne meg på at jeg faktisk hadde glemt å levere inn strømregningene jeg spesifiserte i mailen overfor mens jeg sto midt oppe i kritisk livs- og sykdomssituasjon som jeg beskrev for dere til fulle i klagen til Fylkesmannen som dere mottok kopi av 19.07.2012, og der fremkom at ambulanse hadde vært her, har du forholdt deg helt taus.
Også om dine brudd på taushetsplikt.
Da benyttet du deg i stedet av grov manipulering (overnevnte forespørsel til meg om fullmakt enda du allerede hadde kontaktet instansene uten min viten).
I telefonsamtalen jeg hadde med Marianne Høyer ved Hafslund i dag, bekreftet hun for meg samlefakturaen jeg har her på alle regninger jeg har utestående hos dem, og jeg spesifiserer fakturanummer og beløp fra samleregningen fra Kredinor jeg hade foran meg (Jeg vil tro alle beløpene hører inn under alle fakturaene jeg leverte på sosialkontoret for 3 uker siden):
048068499 – Kr 767,50
048469251 – Kr 571,40
048874566 – Kr 62,00 (Purreomkostning)
048874566 – Kr 463,46
I tillegg, fortalte Høyer at det var ytterligere en utestående faktura pålydende kr. 482,69 med fakturanummer 49850086 og forfall 28 september 2012 (Dette er Hafslunds fakturanummer, ikke Kredinor sitt, derfor er nummerene ikke like) og at en ny regning er på vei!
Jeg lurer på om sistnevnte også var med i bunken jeg leverte sosialsenteret!
Jeg ber om at alle regninger tas hånd om så snart som overhodet mulig, og at beløpet blir satt inn på mitt kronekort slik at jeg selv skal stå ansvarlig for å betale disse.
Siden fristen for stegning av strøm permanent er satt til 18 oktober 2012 er det tydelig at pengetransaksjonen nå haster.
Jeg har derfor ikke tid til å erfare mer maktmisbruk, så hvis dere har bestemt dere for å j*vles videre med meg og kommer til å trenere fremdriften ved å sette dere ned og forfatte nytt vedtak på at dere ønsker å overkjøre mitt ønske som alltid, og formynde meg fordi dette ligger innbakt i deres syke innavlede internjustis der dere mener dere urørlige, så må dere bare fortsette med deres forbrytelser i offentlig tjeneste og sende pengene direkte til strømleverandør straks, slik at jeg slipper stengning.
Rettsapparatet vil ta seg av dere etterhvert.
Vedrørende min søknad om fortsatt støtte til reisepenger som belyses tidlig i dette svaret.
Jeg tilføyer – Ingen ved sosialsenteret informerte meg noensinne om Flexitransportordningen i bydelen som startet opp i 2010 for de som er syke og handicappede og må ut og handle, som kun koster kr. 35,- per reise!

I en av de tapede telefonsamtalene jeg hadde med Anette Jørve Ingjer over telefon i 2012, skryter hun regelrett av at hun til dags dato ikke ante noen verdens ting om at Flexitransportordningen i det hele tatt eksisterte, før jeg nå fortalte henne om den!
Jeg fikk faktisk ved en ren tilfeldighet rede på at ordningen i det hele tatt eksisterte av Byråd Truus Greuter Bøe selv – sent i 2011 (hun sitter i arbeidsgruppa for TT-transport).
Udugelighetene ved sosialkontoret forholdt seg som sedvanlig ikke til lov- regelverk og opplysningsplikt, de valgte å i stedet ta fra meg månedlig livsopphold og delte dette opp i ukesposjoneringer til meg i langt over et år da jeg i fortvilet og kritisk helsesituasjon og etter tre akuttinnleggelser ved Ullevål så meg nødt til å søke nødhjelp en gang for myepå grunn av mye taxiutgifter fordi jeg nesten ikke klarte å gå!
Jeg er i sterkt behov av videre tilskudd til reisepenger, og ber om at dette settes inn på mitt kronekort senest i morgen, da utkjøring har gått i dag.
Det skal ikke være jeg som «lekmann» og sosialhjelpsmottaker som må se meg nødt til å ta bryet med å opplyse en fagutdannet sosialarbeider som deg om Lovverket.
Det må stå som innlysende!
abevhj
Vedr. deres gjentatte grove og bevisste brudd på Lov- og regelverk:
07.01.2011 – Grove lovbrudd på Nav-kontor
Uforsvarlig lave satser på stønader og brudd på taushetsplikten.
Dette er noen av de til dels grove lovbruddene som er avdekket hos et flertall av NAV-kontorene i landet (…)
Fylkesmannen ser svært alvorlig på disse avvikene som er avdekket her (…)
Som regel kommer vi langt med å sende rapporten hvor vi påpeker hva kontoret bør endre på og vi avslutter ikke tilsynet før vi føler oss trygge på at dette er gjort, sier Richard Knoff.
Justis- og politidepartementet (beredskapsdepartementet ser det ut til å ha skiftet navn til nå):
9.17 TJENESTEFEIL OG MISBRUK AV OFFENTLIG MYNDIGHET – AVSKJED AV EMBETSMANN: Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) 
Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter (…), og offentlig myndighet)
9.17.2 Gjeldende rett
Straffeloven 1902 § 120 rammer offentlige tjenestemenn som gir et offentlig dokument et uriktig innhold, for eksempel ved å anføre en usannhet i en protokoll.
Skyldkravet er forsett.
Straffen er tap av tjenesten eller fengsel inntil tre år.
Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, er straffen fengsel inntil seks år.
Det følger av straffeloven 1902 §123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling.
Skyldkravet er forsett.
Overtredelse straffes med bot eller tap av tjenesten eller med fengsel inntil ett år.
Straffeloven 1902 § 125 rammer ulike former for medvirkning.

Bestemmelsen er rettet mot offentlige tjenestemenn som forleder eller tilskynder en underordnet eller en tjenestemann under hans oppsyn til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende eller vitende lar ham forbryte seg (…) Skyldkravet er forsett.
Medvirkeren straffes etter samme straffebud som hovedgjerningspersonen.
Bestemmelsen kommer til anvendelse selv om hovedgjerningspersonen ikke kan straffes.
Straffeloven 1902 § 324 rammer en offentlig tjenestemann som forsettlig unnlater å utføre sin tjenesteplikt, eller som på annen måte forsettlig overtrer tjenesteplikten. Unnlatelsen er bare straffbar dersom tjenestemannen hadde en rimelig mulighet til å oppfylle plikten (…)
Tjenesteplikten er de gjøremålene som den ansatte er pålagt i medhold av lov eller instruks. Straffen er bot eller tap av tjenesten. Etter annet ledd gjelder straffebudet alle som omfattes av lov om statens tjenestemenn, dvs. enhver statsansatt.
Paragraf 324 er lite brukt i praksis. Det reageres normalt tjenstlig mot denne typen handlinger, se for eksempel tjenestemannsloven §§ 14 og 15 (…)
(Denne loven følger her): LOV 1983-03-04 nr 03:Lov om statens tjenestemenn m.m.
§15. Avskjed.
En embets- eller tjenestemann kan avskjediges når vedkommende:
a. har vist grov uforstand i tjenesten eller grovt har krenket sine tjenesteplikter eller trass i skriftlig advarsel eller irettesettelse gjentatt har krenket sine tjenesteplikter,
b. ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen (…)
http://bit.ly/ax9MxC
(…) I likhet med Straffelovkommisjonen mener departementet at også grovt uaktsomme pliktbrudd bør strafflegges, jf. forslaget til § 172.
Slike overtredelser vil regelmessig kunne forekomme, for eksempel ved klanderverdig slurv eller glemsomhet.
Også den grovt uaktsomme lovovertreder er å bebreide, og det er grunn til å stille strenge krav til den som utøver offentlig myndighet (…)
Ikke bare handlinger som begås under myndighetsutøvelsen, bør rammes.
Også handlinger begått under forberedelsen eller av underordnede bør omfattes.
Det er grunn til å straffe pliktbrudd også under forberedelsen av hensyn til allmennhetens tillit til at offentlig myndighet utøves på en korrekt måte og av hensyn til straffebudets effektivitet.
En tjenestemann bør ikke kunne gå straffri fordi han ikke selv fattet det endelige vedtaket dersom han under saksforberedelsen har brutt sin tjenesteplikt.
Videre foreslår departementet at også personer som bistår ved utøving av offentlig myndighet skal omfattes av bestemmelsen.
Nærheten til myndighetsutøvingen taler for at straffansvaret bør omfatte også denne persongruppen.
Det kan for eksempel være tale om kontoransatte som ikke selv forbereder myndighetsutøving, men som lett vil kunne endre et vedtak eller trenere saksbehandlingen (…)
Strafferammene i bestemmelsene i straffeloven 1902 som helt eller delvis videreføres gjennom forslaget til straffebestemmelser mot tjenestefeil og mot misbruk av offentlig myndighet, varierer fra bot til fengsel inntil 21 år, med til sammen åtte ulike maksimalstraffer (…)
http://bit.ly/dCTSqY
Med hilsen
Jeanine Horntvedt
ABFEIIG
From: marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no
To: emmali1@msn.com
Date: Wed, 10 Oct 2012 11:21:05 +0200
Subject: SV: Strøm og TT kort
Hei!
Det stemmer at jeg har kontaktet dem, men har ikke kunnet få den informasjonen jeg trenger i forhold til saken din. Av den grunn etterspør jeg fullmakt til å få tilsendt faktura, for å unngå stenging av strømanlegget ditt. Du har selv sagt at det har vært vanskelig å ha fokus på dette tidligere, på grunn av din sykdom, og derfor ønsker jeg å avlaste deg med å innhente nødvendig dokumentasjon.
Vi har i tidligere samtaler fått bekreftet muntlig fra deg, at vi kan garantere, samt sende beløp direkte til både Kredinor og Hafslund. Jeg anså dermed at det å kontakte dem nå, ikke var brudd på taushetsplikten. Jeg beklager dette.
Jeg ble ikke informert om dato for stenging, men du skriver nå at dette er 18. oktober, og da anser jeg dette som en hastesak.  Jeg ber derfor om rask tilbakemelding fra deg.
Med vennlig hilsen Marte.
IMG_7211
From: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Sent: Monday, October 15, 2012 2:28:21 AM
To: marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no (marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no); vildgun.steinhaugen@bns.oslo.kommune.no (vildgun.steinhaugen@bns.oslo.kommune.no); anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no (anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no); fmoapostmottak@fylkesmannen.no (fmoapostmottak@fylkesmannen.no); Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Til Marte Lie Albert       
                                                                Oslo 14.10.2012
Du er overmåte feig, grovt kalkulerende og sterkt manipulativ, det skal du ha!
Dine overordnede har som alltid plukket ut den «beste», en tro og lojal tjener av en lang rekke lovbrytere som har gått under betegnelsen «saksbehandlere» i denne godt og vel 4-års perioden jeg ufrivillig har vært på sosialen.
Du tar ikke to øre for å forfalske en dypt graverende realitetskontekst for å sette deg selv i et godt lys, og herunder bagatellisere dine/kontorets stadige grove og bevisste brudd på taushetsplikt.Du skal angivelig ha kontaktet mine kreditorer «for å avlaste meg ved å innhente nødvendig dokumentasjon» som du anfører i din mail til meg av 10.10.2012!
Forut: «Du har selv sagt at det har vært vanskelig å ha fokus på dette tidligere, på grunn av din sykdom»Måtte du og dine kumpaner til syvende og sist få den straff dere fortjener, og da med henblikk på det lovverk jeg har tatt med utdrag fra i mine mange henvendelser til kontoret.
Fra din mail av 08.10.2012 som er gjengitt nederst i denne forsendelsen:
«Jeg må be deg om fullmakt til å ringe Hafslund og Kredinor, for å vite hvor mye du skylder.»

Du trodde nok at jeg var for syk og sløv til å følge med på hva som foregikk som alltid, det var jeg egentlig, men denne gangen spilte tilfeldigheter inn – som var på min side.


Jeg oppdaget faktisk hva det var du egentlig hadde gjort!


I mailen fra meg av
09.10.2012 konfronterte jeg deg med at jeg hadde blitt gjort oppmerksom på at du allerede hadde kontaktet kreditorene uten min viten – og det allerede 03.10.2012!

10.10.2012 svarte du meg, fullstendig blottet for anstendighet i mail som er gjengitt under:
Hei!
Det stemmer at jeg har kontaktet dem, men har ikke kunnet få den informasjonen jeg trenger i forhold til saken din (…) (VIST RETT OVER HER I DETTE BLOGGINNLEGGET).
Med vennlig hilsen Marte.
Ditt tilsvar gir overhodet ingen mening, du begår intet mindre enn ansvarsfraskrivelser av bibelske proporsjoner og legger deg på en bagatellisering som er så stygg at du burde få fyken på dagen!
Videre – Det eksisterer overhodet ingen muntlige bekreftelser fra meg på at dere kan kontakte mine kreditorer, annet enn en SKRIFTLIG bekreftelse på at dere kunne sende det svært høye beløpet på over kr. (…) direkte til dem – på grunn av størrelsesordenen!
Jeg regnet med at et såpass høyt beløp aldri ville utbetales noen mottakere av sosialhjelp direkte uansett årsak!
UNDER, FREMKOMMER HVA REALITETENE EGENTLIG DREIER SEG OM – OG DET SKRIFTLIG
Der fremkommer at Jørve Ingjer også kontaktet mine kreditorer UTEN MITT SAMTYKKE!

ABHYSJ

DU/DERE ER SÆRDELES GODT INNEFORSTÅTT MED FØLGENDE!:
Utdrag fra min tilleggsklage på dere av 19.07.2012 som jeg sendte bl.a flere klageinstanser, makttopper, Fylkesmannen, samt Jørve Ingjer, bydelsdirektør Tove Heggen Larsen, sosialleder Vildgun Steinhaugen m.fl. samt postmottaket på sosialsenteret. (Jeg mener at jeg like etter, sendte også deg over mail dette tillegget)!

Dato
: 24.07.2012
«Jeg skulle akkurat til å sende over denne tilleggsklagen som svar på den aldeles meningsløse ordlyden i første del av mailen som jeg mottok i dag 24.07.2012 fra Anette Jørve Ingjer, (vises under) da hun ringer meg ca. kl. 14.00.

Hun forteller meg at sosialkontoret vil dekke strømregningene jeg søkte om. (Det er jeg glad for)! (I søknaden om øk. hjelp til strøm som jeg sendte av gårde natt til i dag, purret jeg også på akutt handling etter min hastemail – klagen av 19.07.2012)

Uten at jeg hadde rukket å sende denne mailen med bekreftelse på det Ingjer der etterspurte: «Slik jeg forstår av din siste mail vedrørende strøm, ønsker du at vi skal kontakte kredinor og eventuelt Hafslund for de opplysninger som eventuelt mangler for å behandle søknaden. Har jeg forstått dette riktig?» – så forteller hun meg nå at hun ALLEREDE har kontaktet partene! (…) (LYDOPPTAK)!


Til slutt som svar på Ingjers spørsmål om de kan kontakte Kredinor og Hafslund direkte er svaret
denne gangen ja, da beløpet er såpass stort at jeg forstår at dette ikke kan utbetales meg,(OVER KR. …,-) og siden de særdeles vanskelige omstendighetene jeg lever under har bidratt til at min søknad om økonomisk hjelp til regninger ble innlevert sent.»

Jeanine Horntvedt
Kort utdrag fra min omfattende hovedklage av 19.07.2012 til flere aktører, og som også du (Albert) kort tid etter mottok kopi av over mail:
«I dette nåværende påklagede vedtaket har sosialtjenesten til alt overmål atter en gang brutt loven flere ganger mot bedre vitende, da de har sendt økonomisk hjelp til husleier direkte til Boligbygg, samt økonomisk hjelp til telefonregning direkte til Telenor uten hjemmel i lov, og uten mitt samtykke.Jeg ønsket ikke å være kranglete, så på skriftlig henvendelse fra Marte Lie Albert tilbake til meg over mail 03.07.2012 om de kunne sende økonomisk hjelp til husleier for juni og juli direkte til Boligbygg, responderte jeg kun ironisk med at det kunne de, hvis de mente at loven var laget slik at dette var riktig prosedyre å gå frem på når søkere ble frastjålet lommebøker.

Ordrett skrev jeg
: «Hvis det er tilfellet at dere har gyldig krav på å betale husleiene for juni og juli direkte til Boligbygg under spesielle omstendigheter som tyveri av borgerens penger og da ikke til meg, så har du tillatelse til å gjøre det, slik du spurte etter.»
Sagt i klart tale – selvsagt eksisterer ingen lovbestemmelser i denne gate!Saksbehandler spurte meg imidlertid aldri om lov – verken skriftlig eller muntlig til å betale min telefonregning direkte til Telenor.
Hun overkjørte meg fullstendig på begge deler, brøt loven, og sendte pengene direkte til de to kreditorene – hvilket medførte tilkjennegivelse av klientforhold.
Ingjer visste godt at de ikke hadde gyldig grunn til å overformynde meg, hvilket bevises i lydopptak av en telefonsamtale jeg hadde 26 april 2012 med Anette Jørve Ingjer der hun tilkjennega at hun hadde oppfattet dette, og både muntlig og skriftlig ville orientere min nye saksbehandler Albert om at dette ikke skulle fortsette.

Legg merke til at Ingjer uansett mener at det å sende økonomisk bistand for søkeren direkte til kreditor er en standard ulovlig prosedyre dette kontoret har!
I opptaket av onsdag 26. april 2012 hører man at jeg spør Ingjer hvorfor de økonomiske midlene de for (da) noen uker siden hadde innvilget meg til støm ikke var utbetalt meg direkte:
OPPTAK (vedlegges til Fylkes- og Sivilombudsmann)
Ingjer sier hun skal sjekke, og sier så MERK!: «Vanligvis så sender vi jo pengene direkte til strømleverandør»
Jeg svarer nei, og sier at dette har jeg og Hanne Marte Johansen hatt en lang diskusjon på for flere måneder siden, der det ble bestemt at jeg ikke skulle overformyndes på denne måten lenger og få pengene direkte slik at jeg kunne betale strøm og husleie m.m. selv! (De hadde ingen lovlig grunn til overformynding i utgangspunktet heller)
Ingjer står på sitt og sier at «Det kan ha skjedd en glipp, på grunn av at det er det vi vanligvis gjør men at hun skulle sjekke!
Hun kommer tilbake og sier: «De er sendt ser jeg, ved en feil til Hafslund»
Jeg svarer at da får jeg sende inn en forvaltningsklage på det (det orket jeg aldri) – «for det er overformynding, og overstyring av vår avtale.»

Ingjer sier at hun forstår det, at hun beklager, og sier «Jeg skal gi beskjed om dette
til din nye saksbehandler Marte Lie Albert om avtalen som er inngått, og skrive et journalnotat på det slik at det på en måte ikke skjer igjen»

Jeg svarte at det skjer bemerkelsesverdig mange «glipp» og «feil» i deres behandling av meg, og at slik kan jeg ikke ha det, hvorpå Ingjer sa at hun forsto det!
ALAIIIIIII
(Jeg underbygger i tillegg lovbruddene med det følgende i en artikkel fra i fjor, en av mange offentliggjøringer i media som også i lang tid har vært kjent for aktørene):
Nav bryter loven

NAV-Brønnøy bryter taushetsplikten og betaler for lite sosialhjelp.»NAV-Brønnøy følger ikke lovens hovedregel om at økonomisk sosialhjelp skal utbetales kontant.
I stedet har de en rutinemessig praksis med utbetaling til kreditorer, slik som strømleverandør og huseier.

Det fører til at man ulovlig tilkjennegir klientforhold, og det er brudd på bestemmelsen om taushetsplikt i loven»


http://www.banett.no/nyheter/article427542.ece
(SITAT SLUTT)
ALLIKEVEL valgte du til alt overmål å bryte taushetsplikten atter en gang – selv etter å ha lest min omfattende varsling av 19.07.2012, når du allerede 21.09.2012 sendte oppgjør for enda en strømregning på ca. kr. 909,- direkte til Hafslund!
Les mine anmerkninger til dette, i min mail til deg av 09.10.2012 som er gjengitt et stykke under her –  FRA VEDTAK AV 17.09.2012 MED SAKSNR: 2012/04435
Til slutt – Jeg sitter med kopier stemplet av sosialkontoret her, som bekrefter at alle strømregninger som jeg listet opp for deg i mailen av 9/10 personlig har blitt innlevert på sosialkontoret for snart tre uker siden (også tilleggsregningen fra Hafslund som presentert på kr. 482,69 som jeg skylder per i dag)!
De andre 4 beløpene jeg også skylder (via Kredinor) per i dag og bekreftet av Marianne Høyer ved Hafslund 09.10.2012, er som du vil se av min mail (som følger et stykke under) av 09.10.2012:
048068499 – Kr 767,50
048469251 – Kr 571,40
048874566 – Kr 62,00 (Purreomkostning på regningen under, og slått sammen til en regning – TOT. kr. 525,46)
048874566 – Kr 463,46
Beløpene står samlet på en samleregning fra Kredinor med saksnr: 103949412.
Igjen – Jeg ber om at alle 5 regninger tas hånd om snarest mulig, og at beløpet blir satt inn på mitt kronekort i dag slik at jeg selv skal stå ansvarlig for å betale disse.
Siden fristen for stegning av strøm permanent er satt til 18 oktober 2012 er det tydelig at pengetransaksjonen nå haster.
ABØR

Hvorfor kontaktet du kreditorene og ulovlig oppga klientforhold, angivelig uten å en gang å ta rede på om når endelig stengning var satt til –  som du selv påstår at du ikke gjorde i mailen til meg!
Hva kom ut av de samtalene?
Hva hadde du forventet å oppnå ved å ringe dem uten å ha innhentet samtykke fra meg først?
Hva var agendaen?
Fant du det herunder ikke essensielt under din embetsplikt å ta rede på stengningsdato for strøm i denne kalde perioden når du i samme mail til meg ga inntrykk av at du besitter en såpass angivelig «rørende omtanke for mitt velbefinnende»?!
Anser du overnevnte for å være en type informasjon som den andre part vil bære ansvaret for å uoppfordret gi til deg?
Jeg ber om tilbakemelding via mail i dag, om du mener deg nødt til å innhente samleregningen fra Kredinor før du setter alle de 5 beløpene inn på mitt kronekort.
Jeg vil i så fall komme bort med den.
Uansett forventer jeg tilbakemelding av noe slag umiddelbart i dag!
Jeg klarte ikke å forfatte denne klagen på slutten av forrige uke da jeg er for syk.

handshake

Kontinuerlig herjing og lovbrudd fra «kumpanene i rottereiret»
(Se Del 3 Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen):
  som bare ruller og går, er en umenneskelig belastning å stadig være nødt til å måtte forholde seg til og bruke kreftene på!
Det suger resten av livet ut av meg.
Se til helvete å gjøre jobben deres på forsvarlig vis!
Jeanine Horntvedt
HELSEDIREKTORATET: HÅNDBOK OM HELSE- OG SOSIALTJENESTER I KOMMUNEN (2009)
Innhenting av opplysninger kan bare gjøres hvis du har gitt tillatelse til det (…)
http://bit.ly/1bGXmlF
14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser 
http://bit.ly/WoBmZ7
13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.
Varsling i autentisk mailrekke med start 07.03.2013 til enhetsleder  Bente Løken        
UTDRAG:
NAV – Erklæring om taushetsplikt vedrørende opplysninger fra Aa-registeret

“Det følger av forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret § 15 at enhver som i medhold av forskriften får opplysninger fra Aa-registeret har taushetsplikt etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7, jf. forvaltningsloven §§ 13-13e.

Brudd på taushetsplikten kan straffes med bøter eller med fengsel inntil seks måneder, se straffeloven § 121 (…)
http://bit.ly/Zv4b5t
§ 121. “Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.”
http://t.co/9p5HXIZ6Sd
abebsbek
RELEVANTE POSTER Å LESE I TILKNYTNING TIL DENNE:
Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat
http://t.co/u5eiFV10xV
Klagen til Fylkesmannen 2012 der rådgiver forsikrer om at sosialtjenestens brudd på taushetsplikt ikke faller under deres plikt å behandle!
http://bit.ly/1680t9g
Kommentar til Dumskapens system av prisvinner Heidi Follett
http://t.co/Bn767rXS0p
Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende
http://t.co/wAtGCfyqHg
14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser
http://bit.ly/WoBmZ7
13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.   
http://t.co/9p5HXIZ6Sd
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2013
M T O T F L S
« mar   jun »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: