Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?


Jeg har all grunn til å tro dette, etter at min forrige fastlege endret sin erklæring om 100 % uføretrygd for meg fundamentalt – kun to dager etter at Nav hadde mottatt denne.
Legg godt merke til datoene som anføres i denne posten.

ABEGE

Jeg ønsker med dette og avsløre de kriminelle handlinger som ustraffet tar plass overfor borgere i dette landet, som er syke og er i behov av hjelp og bistand.
Her er min redegjøring over hva som tar plass når forvaltningsbermen sitter med blankofullmakter fra Regjeringen til å utøve sanksjoner av utenkelige format, og fastlegene spiller på deres lag som marionetter:
Den fastlege jeg hadde fra desember 2011- februar 2012 – Dr. (…) v. (…) i Oslo, har evt. blitt instruert av Nav til å omgjøre legeerklæringen han sendte inn på meg til Nav Trygd 23.01.2012 der han erklærte meg 100 % ufør, samt konkluderte med at jeg dessverre aldri kom til å bli frisk.

BEGRUNNELSE FOR ALVORLIG PÅSTAND:

Legen sendte nemlig Nav en ny legeerklæring kun to dager senere – datert 25.01.2012 med totalt endret ordlyd på nytt skjema som forøvrig hadde likt oppsett hva angikk standardspørsmålene fra etaten.
Jeg siterer legen fra begge erklæringene:
23.01.2012 – ordrett utdrag fra legeerklæringen:
«Det synes ut ifra en totalvurdering riktig å erkjenne 100 % uføretrygd for denne pasienten (…) Hun vurderes som ikke lenger arbeidsfør (…)
Hun er omfattedne utredet tidligere – noe hennes meget omfattende journal viser. Det er også søkt Nav om ulike tjenester fra andre leger tidligere (…)
(NAVSKJEMA: anslå varigheten av sykdom, skade (ev. lyte).
Legen: «Dessverre antatt livslangt»
(NAVSKJEMA): Anslå varigheten av funksjonsnedsettelsen)
Legen: «Som ovenfor».
(NAVSKJEMA: Anslå varigheten av den nedsatte funksjonsevnen)
Legen: «Som ovenfor»

ABEGGINGGGG

I det høyst overraskende avslaget fra Nav Trygd, datert 02.02.2012 (som også denne fastlegen tidlig mottok kopi av) – der ingen av de mange redegjørelser fra min egen søknad om uføretrygd av 20.09.2011 er debattert overhodet, anføres som hovedgrunn på side 2 det følgende:
«I legeerklæring av (merk datoen) – 25. januar 2012 anfører legen at varigheten av sykdom og funksjonsnedsettelse er usikkert, men at det kan være mye å hente ved å få til hyppigere ansvarsgruppemøter. På bakgrunn av sakens medisinske opplysninger kan NAV derfor ikke se at all tilgjengelig behandling er forsøkt. Behandlingsvilkårene i folketrygdlovens § 12-5 anses dermed ikke oppfylt».
Når jeg – i sjokktilstand konfronterer legen med avslaget – fullstendig uvitende om at han hadde sendt Nav enda en – og denne gangen totalt motstridende erklæring – og spør ham hva i all verden Nav Trygd mener med å fremsette dette absurde «resonnementet» – og det attpåtil med «feil dato» i konklusjonen (jeg visste jo kun om den ene legeerklæringen, at den var datert 23 og ante ingenting om den nye erklæringen som legen hadde skrevet den 25.01 på det tidspunkt), stiller han seg fullstendig uforstående til dette, utelater essensiell informasjon overfor meg om at han har endret sin erklæring fundamentalt, LYVER glatt om egen vanvittig meningsløse agering – og projiserer hele fadesen over på Nav (kort oppsummert direkte fra båndopptak):
«Nav hadde misforstått ham fullstendig og de hadde valgt å gjøre det med vilje, for han hadde kun purret på Ansvarsgruppemøter i sine senere forsendelser til etaten!»

ABEGE

25.01.2012 Her er legen ordrett sitert fra sin andre legeerklæring som han sendte Nav kun to dager etter at han hadde sendt inn den første – fullstendig uten min viten.
(Jeg oppdaget dette enestående sviket først flere uker senere, da jeg hele seks ganger i mellomtiden hadde purret på å få utlevert min journal fordi jeg ante noe var galt – uten å bli hørt. Denne ble sendt meg først når jeg truet å gå inn med advokat):
(NAVSKJEMA: Anslå varigheten av sykdom, skade (ev. lyte)
Legen: «Usikkert, det er helt sikkert masse å hente på å få til en konstruktiv prosess for henne med hyppige ansvarsgruppemøter»
(NAVSKJEMA: Anslå varigheten av funksjonsnedsettelsen)
Legen: «Som ovenfor»
(NAVSKJEMA: Anslå varigheten av den nedsatte arbeidsevnen)
Legen: «Som ovenfor»

IMG_7211

Jeg har selvsagt byttet fastlege på grunn av dette enestående tillits- og lovbruddet og arbeider med å sende inn en alvorlig klage på ham til Pasientforeningen.
Legen vil med dette motta et pålegg om å forklare seg, og da vil fremkomme om han har agert helt på egen hånd, eller om han har blitt instruert av aktører i Nav som overhodet ikke ser seg komfortable med at legen presenterte den første «lette løsningen» hva min søknad angikk.
Når dette har blitt gjort mot meg – hvis saken forholder seg slik jeg har all grunn til å tro, er det rimelig grunn til å anta at slik form for praksis utøves mot flere mennesker som søker ytelser fra Nav.
I går sendte jeg mail til Navdirektør Joakim Lystad med kopi av denne til Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og direktør for Helsetilsynet Lars. E. Hanssen med redegjøring om forholdene.
Der ber jeg Lystad om personlig å følge med på hvordan min søknad videre vil bli håndtert i etaten, nå med ny søknad om 100 % ufør som ble sendt Nav fra ny fastlege i dag.
Jurist er inne i saken, og hun har lagt ved til Nav sin innstilling også.
LES I TILLEGG SENERE POST SOM KASTER LYS OVER SAKEN:
Nav – Lydopptak til Advokat, om fastleges svik
http://bit.ly/1efqCqA

abbdat

25.12.2012 – Her settes inn ytterligere informasjon – et kort utdrag fra en lang mailrekke som gikk mellom legen og meg 15.03.2012, der jeg ber ham om å rette opp i den fatale situasjonen han har skapt for meg. Men legen responderer aldri!:

I en av våre (eller siste) telefonsamtale begynte jeg med å si at før jeg beskyldte Dem for å ikke ha holdt det De hadde lovet meg vedrørende bønn om henstand for avgjørelse vedr. behandling av spørsmål om uføretrygd til Nav siden Nav Trygd oppsiktsvekkende nok hadde avslått denne selv etter Deres angivelige forespørsel, ville jeg la tvilen komme Dem til gode.

De svarer meg konkret at De hadde bedt Nav om utsettelse! «Det lå jo i kortene!» 

Videre: «Nav må ha misforstått med vilje» og «POENGET er at Nav tolker ting på SIN måte»!
Men Dr. Strekerud – Det er ikke sant. Jeg oppdager når jeg innhenter min journal i slutten av februar 2012 at De sendte Nav ytterligere en legeerklæring den 25.01.2012 etter timen med meg var avsluttet – uten at jeg var gjort kjent med det faktiske innholdet, og som motsier alt De hadde skrevet i erklæringen to dager tidligere – 23.01.2012 men som jeg så tillitsfullt gikk og trodde at handlet om som De hadde forklart meg – en videre innsendt dokumentasjon i min favør på søknad om uføretrygd, samt bønn om utsettelse på etatens avgjørelse iht. denne.
I journalen fremkommer – ikke «bare» en total helomvending hva angår min uføretilstand fra Deres side, der blir også bekreftet at De overhodet ikke har skrevet noe som en gang antyder en forespørsel til Nav om utsatt frist av etatens avgjørelse slik De hadde lovet meg.

NAV_272928a

I avslaget fra Nav Trygd av 02.02.2012 anføres som hovedgrunn for avslaget på side 2 det følgende: «I legeerklæring av 25. januar 2012 anfører dr. Strekerud at varigheten av sykdom og funksjonsnedsettelse er usikkert, men at det kan være mye å hente ved å få til hyppigere ansvarsgruppemøter. På bakgrunn av sakens medisinske opplysninger kan NAV derfor ikke se at all tilgjengelig behandling er forsøkt. Behandlingsvilkårene i folketrygdlovens § 12-5 anses dermed ikke oppfylt».

Da jeg i telefonsamtalen konfronterte Dem med ordlyden og sa at jeg ville la tvilen komme Dem til gode (enda ukjent med at Nav Trygd siterte Dem ordrett fra den andre erklæringen De hadde valgt å sende inn – noe som til da var skjult fra min viten), later De som om De ikke begriper hva som har skjedd og forlanger indignert navnene på de som har fattet vedtaket, samt kjennskap til hva avslaget er basert på!

De sier også at «Nav har tydeligvis bestemt seg i FORKANT AV «tingene», og sendt et brev til deg»!
De fremhevet at De hadde vært nødt til å skrive en legeerklæring kjapt for å få kommet videre i min sak, «hvorpå Nav hadde vurdert å komme med bare tull!»
Med andre ord: De tilkjennegir enda ikke med et eneste ord overfor meg de fakta som ligger til grunn i sak – det at Nav faktisk hadde sitert Dem korrekt fra en tilleggserklæring de hadde sendt inn som De visste at jeg ikke hadde kjennskap til, men fraskriver Dem et hvert ansvar for avslaget ved å projisere egen fremferd over på etaten.
Hvorfor velger De å gjøre det?

Jeg har ikke helse til å verken stille fysisk på flere timer med Dem eller samtale over telefon. Flere ganger holdt jeg på å besvime av stresset De påførte meg i telefonsamtale. Derfor ber jeg om at all vår kommunikasjon heretter skal foregå over brevpost eller fortrinnsvis mail. Jeg har verken tid eller helse til å bytte til annen fastlege, og i mailen jeg skrev til Dem av 02.02.2012 opplyser jeg om at jeg nå er såpass dårlig at det kjennes ut som om jeg er i en rask prosess med å dø. Dette har ikke endret seg til det bedre.

ABEGE

De har løyet for meg, og klage på Deres øvrige millitante fremferd som står for meg som svært opprørende, uforståelig, selvmotsigende og skremmende, vil allikevel sendes Pasient- og Brukerombudet, og juristen som har min sak er også orientert. Jeg ber om at De tar ansvar for den meningsløse overprøvingen av Deres egen opprinnelige legeerklæring av 23.01.2012 som tok plass uten min viten og som forøvrig ikke innga noen fornuftig mening – alle omtalte forhold tatt i betraktning. Det er ikke Nav som «har misforstått Dem»! Nav Trygd gjorde det de måtte gjøre, basert på Deres tilleggsinformasjon av 25.01.2012.
Jeg ber Dem derfor å trekke deres uforståelige erklæring av 25.01.2012 og be Nav Trygd se bort fra denne, forklarer Deres feiltrinn, og at De i stedet ber om at etaten behandler søknaden på bakgrunn av Deres opprinnelige erklæring som De skrev 23.01.2012.Denne gang med tilføyelser som beskrevet i denne mailen, og som jeg gikk i god tro om at vitterlig gjaldt de medisinske opplysninger jeg hadde belyst at var uteglemt, som De lovte meg å ettersende etaten.
INGEN RESPONS ELLER NOEN SOM HELST TILNÆRMING FRA LEGENS SIDE TOK PLASS, FOR Å RETTE OPP I DEN FATALE SITUASJONEN HAN HADDE ARRANGERT!

ABAKT

Kort utdrag fra den lengere overklagingen av Navs avslag på uføretrygd som Jurist har utarbeidet – og som har mottatt fra meg, opptakene med legen:
12.12.2012 – «I samtaler 09.02.12 gir Finn Strekerud uttrykk for at han ikke forstår avslaget på uførepensjon som klager har mottatt.
Disse samtalene kan dokumenteres med lydopptak. Nav Klageinstans kan få tilsendt disse på forespørsel.»
Opptak i møtet med Nav
http://bit.ly/oZdafr
Så får vi se hva bukken som passer havresekken responderer med…
OPPDATERING SLUTT

ABEBS

SKREVET  23.12.2013 – DETTE VAR RESULTATET:
Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat
Sølvi Kristoffersen ved Nav Forvaltning avslår min søknad om uføretrygd 12.12.2013!
Hun tar kun overgriperens «Rapport» til inntekt og raser forøvrig helt tilbake til begynnelsen av hele saken – og holder seg der!
http://t.co/u5eiFV10xV
Først må denne posten leses: 15.12.2013: Nav – Lydopptak til Advokat, om fastleges svik.
Der står utdrag fra flere innstillinger fra Jurist i saken som Kristoffersen overså med største dødsforakt!
http://bit.ly/1efqCqA

ANNE METTE BAKKE

Innklaget leder for Nav lokal – Anne Mette Bakke sender meg mail 20.01.2012
Der står bl.a:
«02.11.11 ble det, fra NAV Nordstrand, sendt deg et brev der vi ber deg fylle ut det ordinære kravskjemaet for uførepensjon fordi man trenger tilleggsopplysninger som ikke kommer frem i søknaden som er stilet som et brev.
Pr. dags dato har vi ikke registrert at du har retunert dette skjemaet.»
Selv hadde jeg en klar formening om at jeg hadde sendt inn dette!

Men uansett – når lederen vitterlig påstår at de ikke har mottatt dette essensielle skjemaet – hvordan kunne Nav Trygd allikevel behandle søknaden og gi meg avslag?
Nav fraviker som kjent ALDRI egne rigide regler!
Og de behandlet legens andre forsendelse vedrørende min uføresøknad oppsiktsvekkende raskt.
Avslaget fra Nav Trygd forelå nøyaktig en uke – EN UKE etter at legen hadde sendt denne inn! – 02.02.2012!

Navdirektør Joakim Lystad ga ordre (i brev jeg mottok kopi av datert måned 9 – 2011 med hans underskrift personlig) om at saksbehandler ved Nav lokal måtte oppgi sin identitet til meg på bakgrunn av mitt krav om dette i kopien av min søknad om uføretrygd han hadde mottatt fra meg med bønn til ham om å overvåke behandlingen av søknaden på bakgrunn av at flere aktører ved Nav Lokal var innklaget for grovt myndighetsmisbruk som hadde pågått over år, og at disse således ikke ville være uhildede hva søknaden angikk. Han spesifiserte der at jeg også måtte få tilgang på vedkommendes kontaktinformasjon!
Jeg fremsatte krav om habilitet!
Navdirektørens pålegg, ville derfor i første rekke dreie seg om saksbehandleren ved Nav Lokal.
Ved en anledning slapp jeg igjennom til Nav Trygd der jeg fikk snakke med en dame i resepsjonen.
Jeg forklarte problematikken med at de Navansatte ikke hadde etterkommet direktørens oppfordring i brev til meg av september 2011 om at jeg skulle få vite navnet på min saksbehandler for min søknad om uførepensjon – altså ved mitt LOKALE Nav-kontor, FØR det ble ny ordning 01.01.2012 og behandlingsmyndighet i uføresaker ble delegert til Nav Trygd.
Resepsjonisten bekreftet (tapet) at jeg normalt skulle ha en saksbehandler ved Nav Nordstrand på det tidspunkt, fordi de på Nav Trygd ikke hadde denne ordningen, og på Nav lokal skulle det uansett sitte noen som klargjorde saken før den ble sendt videre!
Men ingen aktører ved Nav lokal ønsket altså å avsløre hvem dette var (Jeg har opptak fra flere samtaler)
Et klart brudd på reglementet:

ABTIDEP

Justis- og politidepartementet
9.17 TJENESTEFEIL OG MISBRUK AV OFFENTLIG MYNDIGHET – AVSKJED AV EMBETSMANN: Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
«Det følger av straffeloven 1902 §123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling (…)
Paragraf 324 er lite brukt i praksis. Det reageres normalt tjenstlig mot denne typen handlinger, se for eksempel tjenestemannsloven §§ 14 og 15 (…)
(Denne loven følger her): LOV 1983-03-04 nr 03: Lov om statens tjenestemenn m.m. §14.

ABOV

Ordensstraffer.
1.En embetsmann som ikke er dommer, eller tjenestemann som ikke ved lov er underlagt annen disiplinærmyndighet, kan ilegges ordensstraff for: a. overtredelse av tjenesteplikter eller unnlatelse av å oppfylle tjenesteplikter, b. utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten som skader den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen.
2. Som ordensstraff kan embets- eller tjenestemann ilegges skriftlig irettesettelse, eller tap av ansiennitet fra én måned til to år. Tjenestemann kan videre som ordensstraff, enten varig eller for en begrenset tid, settes ned i en lavere stilling (…)
http://bit.ly/INHsbT
Justis- og PolitidepartementetOt.prp. nr. 8 (2007-2008)
Kapittel 19. Vern av offentlig myndighet og tilliten til den:
§ 171 Tjenestefeil
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt.§ (…)
§ 173 Misbruk av offentlig myndighet
Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved utøving av offentlig myndighet a) mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt, b) bryter sin tjenesteplikt med forsett om å oppnå vinning for seg eller andre, c) bryter sin tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade eller urettmessig frihetsberøvelse som følge, eller d) på andre måter misbruker offentlig myndighet.
http://bit.ly/9V1XGS

ABELPRA

Samtlige ansatte ved Nav Lokal som jeg tok kontakt med, nektet altså å rette seg etter Navdirektørens skriftlige pålegg, Først Kristin Hammer, flere medarbeidere i resepsjonen, og så Anne Mette Bakke.
Konsekvensene av at disse valgte å tilbakeholde essensiell informasjon i min særdeles utfordrende og kompliserte sak med Nav, var bl.a at jeg aldri fikk anledning til å benytte meg av retten til å samtale med saksbehandler(e) underveis – verken på Nav lokal, eller etter at saken ble sendt Nav Trygd.
Følgende lovkrav ble således nektet oppfylt i søknadsprosessen, hva gjaldt min særdeles belastende sak:

ABMUDSMANN

Sivilombudsmannen
Brukarens høve til samtale med sakshandsamar i Nav
21. juni 2010 (Sak 2010/946)
Ein part som har sakleg grunn for det skal etter reglane i forvaltningslova ha høve til å drøfte saka munnleg med ein tenestemann ved det forvaltningsorganet som handsamar saka (…)

I enkelte, men svært få saker, kunne det likevel vere behov for at den konkrete sakshandsamaren er den som samtalar med brukaren.
Direktoratet opplyste at det var lagt opp til at brukaren då kunne få snakke med denne sakshandsamaren etter ei konkret vurdering i kvar enkelt sak.
Dernest skreiv direktoratet:
«Det er såleis, etter gjeldande retningsliner, mogleg for brukaren å komme i tale med ein tenestemann ved den eininga som handsama saka, jf forvaltningslova § 11 d (…)
«Forvaltningslova § 11 d fyrste ledd fyrste punktum lyder som følgjer:

«I den utstrekning en forsvarlig utførelse av tjenesten tillater det, skal en part som har saklig grunn for det, gis adgang til å tale muntlig med en tjenestemann ved det forvaltningsorgan som behandler saken.» (…)
Det burde vere overflødig å nemne at ein part kan ha svært saklege grunnar for å ville kome i kontakt med sakshandsamar i saka si (…)
http://bit.ly/z6sjfn

ABWPOSt

04.11.2011 mottok jeg mail fra Kristin Hammer ved Nav arbeid som jeg spesifikt i en klage vedrørende at hun hadde tatt over kommunikasjonen for en ansatt som hadde brutt taushetsplikten overfor meg, samtidig hadde spurt etter navnet på saksbehandleren til.
(Klagen utdypes her):
På Nav med balltre (Del 1)
http://bit.ly/PFW66m
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
Hammer unngikk spørsmålet galant (Utdrag):
«Hei, Saksbehandler for din uføresak er tilbake i slutten av neste uke. Du vil bli kontaktet eller evt at det blir avtalt et møte med saksbehandler og enhetsleder som kan besvare dine spørsmål.»
Og tro meg – Jeg både skrev tilbake, ringte og gjorde alt som sto i min makt for å få vite hvem denne var – men ble konsekvent raljert med og tiet ihjel.
Derfor henvendte jeg meg til Navdirektøren med kopi til Byrådsleder og Helsetilsyn og informerte om både at hans ansatte ignorerte hans bestemmelser og gjorde akkurat det de lystet, samt opplyste om flere grove lovbrudd (brudd på taushetsplikt):

abatsansagt

20.01.2011 – HASTER – Inhabilitet ved Nav Nordstrand – De har ikke etterkommet Navdirektørens krav, samt underslått flere klager. Fra Jeanine Horntvedt.‏
Der ba jeg også om å få bli overflyttet til et annet Navkontor i annen bydel – utdrag fra slutten av mailen:
«På denne bakgrunn ber jeg Direktøren om at jeg og min uføresak endelig blir fjernet fra samrøret i Bydel Nordstrand – hele to år og tre måneder etter at jeg første gang spurte sosialleder Vildgun Steinhaugen om dette i klagene hun underslo, at de ansvarlige aktører blir straffet etter gjeldende lovverk for deres velorganiserte forbrytelser i Offentlig tjeneste som har bidratt til å forkorte livet mitt med mange år, og om at jeg må få bli overflyttet til annet Navkontor i annen Bydel i Oslo (…)
(Jeg linket til følgende post som viste mer av bakgrunnen for kravet):
Nav Nordstrand sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.

http://bit.ly/aD9pT9

Navdirektør Joakim Lystad ga meg aldri respons på denne henvendelsen, og de andre forholdt seg tause.
Jeg forsøkte i flere pågående mail å få tak i navnet på saksbehandleren, denne gang ved å kontakte lederen ved Nav Lokal Anne Mette Bakke som 20.01.2012 sendte meg melding om at jeg angivelig verken hadde fylt ut, signert eller returnert det ordinære kravskjemaet for uførepensjon.
Her er noen ringe utdrag (Bakke svarer meg altså her på mitt enkle spørsmål 01.02.2012 som jeg både underbygget med Navdirektørens pålegg, og der jeg refererte innholdet til i mailen fra den andre Navlederen av 04.11.2011):
«Det er ingen veileder her ved NAV Nordstrand som har behandler din søknad om uføre, den er flyttet til NAV Forvalting. Derfor har jeg ikke noe navn på veileder her på NAV Nordstrand.»

Jeg mailer tilbake samme dag 01.02.2012 og innleder med at jeg ikke vet om jeg skal le, gråte eller bli kraftig forbannet, men jeg kjenner at jeg vipper sterkt mot det siste!
Jeg spør om hun tar andre for å være idioter eller om hun gjør seg dum med vilje, og avslutter med at jeg spesifikt ber om et NAVN!
Og jeg sverger – dette er Bakkes ordrette tilbakemelding på spørsmålet fra meg:
02.02.2012: «Ønsker du kontakt med eller veiledning fra NAV Nordstrand statlig styringslinje, så kan du rette ev. henvendelser til meg.»

ABSOS

Utdrag fra mitt tilsvar 03.02.2012:
«DET var dråpen!
Finner De stor tilfredsstillelse i og k*dde med folk eller står det ikke helt bra til med deres fortolkningsevne?
Jeg skal ha navnet jeg ber om, og jeg skal ha det NÅ!
Navdirektør Joakim Lystad følger med på denne absurde mailrekken, og vanvittig nok står De standhaftig ved deres beslutning om å ignorere hans brev til meg med krav som jeg tidligere her har sitert fra, om at jeg skal få vite navnet på saksbehandleren (altså vedkommende jeg hadde ved Nav Arbeid i 2011, da direktørens brev med pålegget er av september 2011) !
HVEM var det som satt med min sak frem til årsskiftet?
1. Skal jeg oppfatte raljeringen fra dem dithen at De innehar mer innflytelse i Etaten enn Navdirektør Joakim Lystad?
2. Skal jeg tolke deres konsekvente unnlatelse dit hen at Lystad kun har sendt meg brevet som skuebrød med skinn av at han er en ansvarlig leder, men at han egentlig gir blanke f*en i om hans ansatte følger opp hans beordringer eller ei?
For ut fra svarene De gir meg, blir det naturlig å kunne slutte at Lystad egentlig bare er en overflødig fjott som delegerer hele det overordnede beslutningsansvaret til lovbrytere i den etat han står ansvarlig for, og lar dem kverulere med borgerne som De bare lyster.
Men jeg tror altså ikke at det vil være tilfellet.»
Total taushet både fra Anne Mette Bakke og fra Navdirektøren!
Her kan leses grunnene for at jeg har innklaget Bakke tidligere:
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ


Bakkes (t/h) relasjon til innklaget sosialsjef ved Nav Nordstrand – Vildgun Steinhaugen (midten): 
Sosialkontorets projisering  – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen
http://bit.ly/AuljKL
Før 23.01.2012 hadde jeg hatt to timer med legen.
Den aller første informasjonen han fikk fra meg, var kopi av min egen uføresøknad til Nav på hele 21 sider, som også Navdirektøren hadde mottatt.
Der stod bl.a bred orientering rundt myndighetsmisbruket fra flere aktører i etaten og deres samarbeidspartner OPT, som ledet til at jeg ble fratatt min yrkesrettede attføring på bakgrunn av falsk forklaring fra de sistnevnte.
Og jeg sendte ham straks mailrekken jeg refererte i 2. post her, som var gått mellom meg og en av de innlagede lederne i Nav.
Jeg gjorde kort sagt grundig rede for hvorfor jeg ikke ville ha helse til å stille på enda en «Arbeidstreningsvurdering» hvis etaten skulle insistere på dette.
Men legen virket svært uinteressert i det jeg forklarte, og forsvarte varmt denne ordningen som «alle måtte delta på»!
Jeg orket ikke denne kampen da det krevde svært mye av meg å gå gjennom historien verbalt mens legen hele tiden satt og snakket over meg, så jeg sendte ham 02.02.2012 like så godt en mail som jeg håpet ville være grundig oppklarende.

ABakim_lystad_foto_mattilsynet

02.02.2012 – Til Dr. (…): Vedlagt er min siste mail til Navdirektør Joakim Lystad på 13 sider, med overskrift:
«HASTER – Inhabilitet ved Nav Nordstrand – De har ikke etterkommet Navdirektørens krav, samt underslått flere klager» (Jeg tilføyer – Papirutskriften fra denne mailen ble personlig levert fra meg til Dem i legetimen av 25.01.2012).
Her viser det seg at den som vanvittig nok er overordnet saksbehandleren for min uførsøknad, er en av de innklagede aktørene fra tidlig i overgrepssaken: Anne Mette Bakke!
Enda har hun ikke villet gi meg navnet på min saksbehandler (Og jeg legger ved CDen, pålegget om at dette skal bli gitt meg, i personlig brev jeg mottok fra Navdirektør Joakim Lystad. Jeg legger også ved mailrekken mellom meg og Anne Mette Bakke som har pågått den siste tiden, slik at De ved selvsyn kan bevitne den kontinuerlige vilkårligheten jeg møtes med) (…)
Sosialhjelp er ment å være en midlertidig ytelse over maksimalt fire måneder! Hvis dette ikke har vært gjennomførbart, skal ytterligere tiltak iverksettes umiddelbart, hvilket IKKE har vært et tema i min sak!
Således være rimelig å kunne slutte at hele 43 måneder både på og under minstenorm har bidratt til ytterligere og irreversible skader i systemet – nettopp på bakgrunn av at jeg i utgangspunktet lider under et komplisert sykdomsbilde «med feil i en rekke organsystemer» slik Dr. (…) løftet frem i journalutskriftene De mottok.
Jeg ber Legen herunder, om å høre på opptaket (CD) av telefonsamtalen jeg har med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011 der hun avslører at hun overhodet ikke har ønsket å verken opplyse om, eller iverksette lovfestede tiltak overfor meg de årene jeg har vært avhengig av sosialhjelp – selv om jeg flere ganger har gitt uttrykk for at jeg har vært i en horribel situasjon – ikke minst helsemessig til flere av hennes ansatte og bedt både henne og dem om bistand!.

Sosialkontorets projisering oppdatert

http://bit.ly/AuljKL

ALOGONAV

Som De selv har sagt, så krever Nav at informasjon om tidligere arbeidstrening og resultater av dennesterkt skal vektlegges!
Her kan De lese om hvor monumentalt myndighetsmisbruket jeg ble møtt med, avviker fra Attføringsbedriftenes egen bransjestandard:

Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.

Hva er Arbeid med Bistand (AB) og hva kan du forvente:

http://bit.ly/qBXUGT
Mitt største problem og kjent for Dem både via legetimene og fra min opprinnelige uføresøknad til Nav, er at jeg fra dag en har reagert kraftig på de medisiner jeg har fått for diabetes og høyt BT som jeg attpåtil har vært nødt til å trappe opp til dobbel dose de siste fire år under myndighetsmisbruket, jeg er omtrent konstant meget svimmel og kvalm med press i «vevet» i hode og ører i tillegg til de voldsomme smertene i kroppen som ikke en gang smertestillende avhjelper (…)
Dette har vart i flere år, det bedrer seg ikke, tvert i mot, det forverrer seg, og det kjennes ut som om jeg i en rask prosess er i ferd med å dø.

Ut fra legejournalen bekreftes altså at en hel rekke ulike medikamenter har vært utprøvd på meg for å se om disse vil virke bedre, med det resultat at jeg både har måttet oppsøke Legevakt samt at jeg tre ganger har blitt akuttinnlagt ved Ullevål sykehus med store pustevansker og betydelige ødemer da jeg er hyperallergisk – selv mot de «mildeste» preparatene for diabetes og høyt BT som jeg har tatt siden 2002.
Dette er viktig at De tar med og belyser utførlig, i det tilleggsskriv De skal sende til Nav, på grunn av Etatens egne krav:
Nav om uførepensjon (Nav sine sider):
«Du må ha gjennomgått hensiktsmessig medisinsk behandling»
http://bit.ly/HLYL1R

ABWPOSt

Herunder er essensielt viktig at De også orienterer om at jeg i hele ni år ble feilmedisinert med multiple tunge antibiotikakurer jeg verken skulle ha eller tålte (…) (Stygg sak, og jeg vant frem med pasientskadeerstatning)
Jeg ble gitt Arcoxia i store mengder – et preparat som senere gikk ut av produksjon fordi oppdaget stor dødelighet (…)
Dette må kunne gå an å drøfte i erklæringen til Nav vedr. sammensatte årsaker til særdeles kompisert sykdomsbilde hvorav flere av de medisinske tilstandene påvirker hverandre, og jeg ber således om at alt det overnevnte må bli vektlagt i Deres tilleggsinformasjon i min uføresak til Etaten (…)
*Her må innskytes at i timen jeg hadde med legen 25.01.2012 etter at han dagen før hadde ringt meg for å si at han hadde sendt uføreerklæring til Nav dagen før der igjen (23.01.2012) stilte meg sterkt undrende til at han ikke hadde konferert med meg først.
Dette på grunn av at han hadde mottatt et nesten uoverkommelig materiale fra meg med stor journal fra tidligere, og jeg spurte om det ikke hadde vært hensiktsmessig at vi hadde gått gjennom det han skrev sammen, slik at jeg evt. kunne komme med innspill hvis det var viktige ting han hadde glemt å ta med?

ABEGE

Utdrag fra timen av 25.01.2012 – Samme dag som legen sender sin motstridende uføresøknad uten min viten til Nav – som på grunnlag av denne fatter et avslag:
Legen responderer kun med at må jeg må legge polemikken som har vært i historikken bak meg, tenke nytt, og vi må stake ut en ny vei for meg i form av samarbeidsmøter.
«Nå kjenner vi historikken, og så må vi bygge en framtid som er sunn og bra for deg»!
«Vi må få inn nye folk som blir her en stund og ikke bare slutter»
Legen forteller at han nå vil be om et SNARLIG ansvarsgruppemøte der vi skal gå igjennom alle punkter som er nødvendige for min sak som for eksempel støtteordninger for han mente at her hadde det «hengt seg opp» som han sa, her har det vært mye skriverier, og de er sikkert drittlei!
Jeg svarer at DE har ingenting å være drittlei på, det er DE som fullstendig har unnlatt sitt oppfølgingsansvar, hvilket jeg har bevist (lydopptak)
Legen sier at det gavner ikke meg – uansett. – «Hva skal til NÅ for at DU skal få det best mulig – for du kan slippe å bruke så mye energi på å skrive så mye»! (…)
Han snakker igjen om ansvarsgruppemøte, og sier at sosialdelen også vil bli innkalt.
Jeg understreker at ingen av de innklagede aktører skal møte.
Men legen penser bare igjen inn på hva det vil være som GAVNER meg mest fremover (…)
«Poenget er at her må vi gå videre, for her er det stoppet fullstendig opp. Og hvis det er noen som taper på det, så er det deg»!
Jeg forteller ham at jeg skrev et langt brev til ham dagen før, etter at han hadde ringt meg hjem, og spør om jeg hadde forstått ham riktig at han uten å samarbeide med meg om selve attesten han skulle sende inn til Nav – «har du allerede sendt den?»
Legen bekrefter.
Jeg spør hvorfor han gjorde det uten å konferere med meg.
Legen svarer bare at «nå må vi få i gang en prosess på det, og det var satt en tidsfrist» (…)
Jeg sier at han jo kunne fått tidsfristen utsatt (ytterligere), og legen svarer «ja».
Jeg sier at det som plager meg, er at vi ikke satt og samarbeidet før erklæringen ble sendt, fordi Nav selv har skrevet at det er veldig viktig at man har saken opplyst så godt som mulig før man sender søknad om uføretrygd inn, for å slippe lang ventetid hvis avslag og ventetiden i en ny runde.

Jeg spør om jeg kan få se attesten, og legen svarer ja, «denne er en versjon nå, som er basert på historikken din».  Jeg vil gjerne hjelpe deg…

ABEBS

Jeg spør om han forstår hvorfor jeg reagerer så kraftig på dette, og han svarer jo, jo, men dette var bare et «første steg» nå, for å overholde fristen som gikk ut forrige uke.
Jeg: Så du har lov til å sende inn en ekstra redegjøring når vi har gått gjennom dette her?
Legen: «Ja, ja»!
Jeg – Så da er det ikke noe problem?
Legen – Dette er bare en START!
Han sier at vi ta på Ansvarsgruppemøtet – møte med partene: Tema TT-kort – hvor er vi hen. Tema – Grunnstønad – hvor er vi hen. Tema – UFØRETRYGD og at han i dag skal skrive legeattest om et ansvarsgruppemøte hvor vi får gått gjennom og be om utsettelse på ALT!
Jeg: Utsettelse på avslag TT-kort, Grunnstønad?
Legen: «ALT, ALT»!
Jeg: UFØRETRYGD?
Legen: «ALT»!
– Så ber jeg om et snarlig ansvarsgruppemøte og får samlet disse personene, og så jobber vi med sak for DITT beste!

ALOGONAV

(For ca. en uke siden – 09.04.2012 mottok jeg imidlertid avslag på overklaging av TT-kort med begrunnelse: «De hadde ikke hørt noe fra meg») !?!
Timen forts: Jeg sier at legen har lagt vekt på at Nav nok vil ha meg ut i Arbeidstrening, men at den biten kan vi utelate, for jeg har allerede vært der og blitt KRAFTIG nedpsyket, i «overgrepstiltaket OPT»!
Legen forsøker igjen å avbryte – han har det med å snakke over meg hele tiden – men jeg sier at jeg er såpass traumatisert av det jeg har gjennomgått at det føles som om jeg er i krigen.
Det å gå inn i et Arbeidstiltak en gang til, vil for meg oppleves som å bli satt tilbake i nøyaktig samme overgrepssituasjon som jeg allerede har vært i!
Og med mitt ukontrollerte blodtrykk og diabetes, mener du som LEGE at det er FORSVARLIG og holde med Nav hvis de sier at jeg må det, eller skal du stå på for meg og si at det ikke er forsvarlig ut fra det jeg har vært igjennom før, det kommer til å ta livet av henne?!
Men legen svarer at det vil ikke ta livet av meg!

Jeg spør om mennesker som har enorme psykiske problemer på grunn av negative opplevelser rundt dette tidligere, skal de PRESSES inn der?

ABEGE

Legen: «Men dette er IKKE PRESS!
Det er en SAMARBEIDSHANDLING for å se på hvordan du funker, men hvis DU oppfatter dette som en KRIG, da blir det at du ikke møter, og …»
Jeg: Hvis jeg skal inn i et NYTT tiltak, da blir opplevelsen at jeg går inn i det samme tiltaket –  jeg forstår at det ikke er det SAMME tiltaket, men de KROPPSLIGE reaksjonene»…
Legen: «Hvis vi nå fokuserer på KRIG mot Nav, så mister vi alt det andre»!
Jeg blir fullstendig målløs og svarer at jeg nok tror at han begriper hva det er jeg sier
Legen svarer at JEG ENDRE MITT TANKEMØNSTER!
Jeg svarer at de psykiske reaksjonene kan ikke endres når jeg har vært i overgrepssitusjonen i fire år og har erfart det jeg har gjort!
Men legen går igjen inn på hva som vil skje hvis jeg nekter å stille opp på de krav Nav stiller til meg og som «ALLE ANDRE MENNESKER MÅ FØLGE»!
Jeg forsøker fortvilt å forklare igjen at jeg er psykisk ødelagt av myndighetsmisbruket, og legen svarer at Nav da vil si at jeg må inn til en psykiatrisk vurdering! (…)
Jeg leverer ham nytt dokument på 13 sider med overskriften «HASTER – Inhabilitet ved Nav Nordstrand – De har ikke etterkommet Navdirektørens krav» og ber ham se på det, og avslutter med å si:
Du kan altså sende inn tillegg til det du har skrevet»
– og legen svarer igjen bekreftende.

Han sier også at han skal innkalle flere, og jeg sier at det ikke må være de innklagede.
Legen går ikke med på det, men svarer at vi skal se først HVEM som svarer at skal komme!

ABWPOSt

(Mailen til legen av 02.02.2012 forts):
Jeg ønsket ikke å koble hjernen min til det De sa om at De hadde skrevet til Nav om at jeg evt. kunne prøves ut på ny arbeidstrening…?
Ut fra overnevnte horrible opplevelser med det tiltaket – OPT som jeg tidligere har vært utplassert i, blir dette stående som fullstendig uoverkommelig (…)
Enda en utplassering vil for meg oppleves som ensbetydende med enda en gang å gå inn i overgrepssituasjonen som jeg ble tvunget inn i av Nav tidligere, verken mer eller mindre!
Det kan bli fatalt hva angår min helsetilstand generelt, og ikke minst blodtrykk og diabetestilstand som ikke er under kontroll.
Jeg sliter i det daglige bl.a med sterk kvalme, og uttalte besvimelsestendenser.
Dette er det verste, i tillegg til smertene.
Dr. (…): (Som jeg sterkt utdypet i timen av 25.01.2012) – Kan De i lys av dette og som fagperson ærlig og oppriktig kunne attestere at det er medisinsk forsvarlig – fysisk og psykisk – tatt i betraktning de vanvittige påkjenninger jeg har vært igjennom i flere år og i tidligere utplassering fra Nav –  å sette meg på AAP og utplassere meg i et tiltak en gang til ?!

Jeg ber på denne totale bakgrunn om at De omgjør Deres uttalelse til å gjelde det faktum at jeg må få innvilget uføretrygd av de spesielle lovhjemlede grunner jeg viste til i innledningen (Og i min egen uføresøknad) – intet annet – og det så raskt som overhodet mulig:
«Man kan gå direkte til uførepensjon uten å gå veien om arbeidsrettede tiltak først, i følge Folketrygdlovens §  12-5»

ABØR

Jeg har gjort min skjerv i vårt samarbeid med å søke uføretrygd og andre ytelser.

Jeg har stresset dag og natt og presset meg selv til det ytterste gjennom hele desember og januar med krefter jeg overhodet ikke har, til det i våken tilstand har danset blodrøde prikker foran øynene og jeg har kjent vevet i hodet vri og forflytte seg i tak og bevisstheten bli fullstendig borte i glimt!
Enda fortsetter jeg blindt, og tenker at «stuper jeg så stuper jeg».
Jeg ber om å bli trodd på at jeg overdriver ikke.
Dette for å få samlet min historie lettest tilgjengelig for Dem i bloggposter jeg har arbeidet med å oppdatere, slik at De ikke skal behøve og bruke tid De ikke har på å gå gjennom et uoverkommelig materiale.
Derfor krever jeg at her skal tas med og drøftes de mest relevante fakta som jeg her igjen har beskrevet og kortet ned fra min uføresøknad –  sett opp mot min personlige samlede og sterkt belastende sykdomssituasjon med multiple organfeil, forklart av en profesjonell utøver av legeyrket overfor en uskolert og hevngjerrig etat.
Ikke minst fordi etaten selv krever å få viten om utredning og forløp i eventuelle tidligere tiltak.
Det skal de få!
Derfor må det også – på bakgrunn av det meget spesielle grunnlaget som hører under min sak – og beskrevet for Dem med understøttelse av lydopptak,  søkes for meg om å få innvilget uføretrygd uten å gå veien om Arbeidsrettede tiltak først!
JEG HAR VÆRT DER!
Og jeg erfarte grovt misbruk av myndighet:
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.
http://bit.ly/qBXUGT
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
Jeg har overhodet ingen helse og krefter igjen.

Acompany_blog

Det ber jeg innstendig om at De skal ta på alvor, selv om jeg vet at jeg fremstår som skrivefør og ressurssterk, noe jeg forsto i telefonsamtalen at De mente at Nav kunne bruke mot meg blant annet fordi jeg skrev blogg.
Men postene på min blogg er ikke «nye».
Som jeg forklarte Dem i timen av 25.02.2012 er flere av dem skrevet over mange år. Litt etter litt.
Ytterligere informasjon har bare blitt ført inn i postene eller/og redigert ettersom når jeg har klart å sette meg ned foran PC og oppdatere, og materialet har ved flere anledninger kun blitt kopiert over til andre debattfora.
Det tar meg kun få klikk, et par nye tilføyelser, og noen nye linker settes kanskje inn forøvrig.
Jeg sitter ikke i et hjørne og skriker, sikler, blør og river meg i håret.
Det er ikke slik synlig morbid utagering alvorlige helseplager må forbindes med før man skal bli tatt på alvor.
Som jeg skriver i uføresøknaden:
«Det har vært – og er tvingende nødvendig for meg å skrive ned og offentliggjøre disse da overgrepene pågår enda – de siste fire år hos Nav sosial, for å klare å mestre hverdagen til en viss grad uten å miste grepet fullstendig.»
Min helsetilstand med ufattelige plager og smerter oppleves som så dårlig at jeg kan dø når som helst.
http://bit.ly/gbEltH

Så skjer dette:

ABEGE


Legen ringer meg hjem TORSDAG 9/2-2012:
Jeg spør om han hadde bedt Nav om at uføretrygd og annet skulle settes på hold (slik han lovete meg i tapet legetime av 25.01.2012).
Legen (ordrett); «Ja, og det har jeg skrevet før også det, og så skrev jeg det nå igjen så det er greit nok».
Jeg svarer at det ikke er greit, fordi jeg har plutselig mottatt i posten et avslag om uførepensjon fra Nav!
(Her er jeg  altså fullstendig uvitende om legens andre erklæring med total omgjøring av sin første legeerklæring hvor han stadfester meg 100 prosent ufør, som han sendte Nav uten å informere meg)
Legen svarer javel, og spør meg snedig nok hva det er basert på …  …  …. (som om han ikke ante det)!
Jeg sier at Nav lokal leste opp henvendelsen fra legen for meg over telefon, og at der fremkom IKKE at han spesifikt hadde bedt om utsettelse for deres avgjørelse i min søknad!
(To alvorlige klagepunkt med andre ord, hvorav jeg kun har blitt orientert ad omveier om det ene)
Men legen presiserer igjen nokså diffust at han igjen hadde skrevet et brev også ETTER det første han sendte.
Jeg fortsetter helt uvitende om legens omgjørelse av min uføresøknad: Og der kommer det altså tydelig frem at du har bedt om utsettelser på deres avgjørelse om det?
Legen forsøker å avverge spørsmålet ved å svare meg at «Nav bare kan nekte å etterkomme det han skriver», men da responderte jeg med at jeg jo hadde fått rede på at han ikke en gang hadde FORSØKT å be dem om utsettelse!
Legen ignorerer meg igjen, og kjører bare på med dette «møtet» han er så opptatt av at skal komme i stand, og ber om at vi holder fokus på det!

ABEGE

Men han sier også at «Nav har tydeligvis bestemt seg i FORKANT AV «tingene», og sendt et brev til deg».
Jeg understreker igjen, at legen her fortsatt tilbakeholder essensiell informasjon for meg om at han uten min viten hadde sendt en annen og sterkt motstridende legeerklæring til Nav –  to dager etter den første han skrev, der han erklærte meg 100 prosent ufør og understreket at jeg dessverre aldri kom til å bli frisk!
Og så maser han atter om møtet.
Men jeg lar meg ikke avfeie, og understreker som tidligere at i Nav sine skriv så står det at søknader bør være opplyst så godt som overhodet mulig ved første gangs henvendelse, slik at brukeren evt. slipper å overklage og måtte vente på avgjørelse i uforholdsmessig lang tid.
Da sier legen at det er mye å sette seg inn i i min sak som han ikke har rukket på så kort tid.
Jeg svarer at nei, men at han kunne bedt om en ytterligere utsettelse og at han lovet meg dette i siste timen jeg var hos ham…
Legen avbryter igjen, og sier at «Nav har misforstått det», og «at han vil sende et nytt brev til dem også»!
Jeg: «De har misforstått deg»?!
Han fortsetter irritert: «Hør nå! – Vi er nødt til å ha et møte nå her!»
Jeg svarer da at jeg blir svært opprørt over at han hele tiden repeterer at vi må ha dette «møtet», at jeg er klar over det, men : SKREV DU OG BA DEM OM EN UTSETTELSE? (På alle frister – både vedr. avgjørelse på søknader om uføretrygd, forhøyet grunnstønad og TT-kort – hvorav sistnevnte jeg omgående mottok et avslag på med begrunnelse om at «de hadde ikke hørt noe fra meg» – enda legen hadde lovet at han skulle be dem om utsettelse)!
Legen svarer at det har han gjort: – «Jeg skrev også EN TIL», men … hvem er din saksbehandler, så skal jeg ringe til saksbehandler nå»!
Jeg svarer at de har hele veien nektet å oppgi navnet på vedkommende, enda Navdirektøren i måned 9 i 2011 i skriv til meg ba om at jeg skulle få oppgitt dette, på den tiden da saksbehandlere ved det lokale Navkontor enda satt og behandlet uføresøknad (delegert til Nav Trygd generelt først i januar 2012).

Jeg sier at en j*vel av en sjef på Nav Nordstrand lokal – Anne Mette Bakke, (bildet) i samtlige 4-5 mail jeg har sendt henne, har nektet å etterkomme denne Navdirektørens ordre!
(Legen mottok kopi av mailrekken mellom meg og Bakke i siste timen jeg var hos ham, og han mottok også kopi av Navdirektørens pålegg som jeg refererer til i aller første timen vi hadde i desember 2011)
Legen spør hvem som har undertegnet avslaget.
Jeg svarer på det –  Hanne Øverby og Aleksander Rasmussen.
Jeg sier at det ikke går an å ringe Nav Trygd direkte og at han må innom mitt lokale Navkontor på Nordstrand for å forklare hva saken gjelder før han blir satt over dit.
Jeg oppgir nummeret: 21 07 36 00
Jeg spør om han vil ringe meg opp igjen, og legen bekrefter.

ABEFOON

LEGEN RINGER MEG OPP ETTERPÅ, SAMME DAG:
Han starter med å si at han har snakket med en «Gunnar Øye» der borte som skulle sjekke opp dette her og da høre med Bakke (Anne Mette) og at vi skulle ta saken videre «i et møte her som sagt». (altså på legens kontor).
Han holder på med dette en stund, og jeg stresser igjen underveis det at han aldri gjorde som lovet og ba om utsettelse for avgjørelse av søknaden.
Legen står hardt på sitt, ønsker fremdeles ikke å gi noen innrømmelser, og svamler videre om dette møtet som er så viktig å få istand!
Så beskylder han meg for å kreve at «han skal skrive det og det»!
Jeg svarer at det gjorde jeg ikke i siste brevet han mottok fra meg sammen med CDen (av 02.02.2012)
Men legen påstod at jeg hadde skrevet at «du må gjøre sånn» og gjentar denne frasen for meg noen ganger.

Jeg svarer at jeg ikke har påpekt annet enn at han jo må forholde seg til det som står i legeerklæringene.
Legen: «Jada, jada – men jeg måtte skrive noe KJAPT for å få kommet videre i din sak, og de har vurdert å komme med bare tull!»
Han forsetter «Når jeg ringte dit bort så kjente alle der ditt navn av en eller annen grunn»!

ABOV

Jeg svarer at jeg av den grunn ikke skal bli rammet av vilkårlighet og gjengjeldelser.
Legen svarer at som ny person i mitt «system her», så behandler han meg på lik linje som alle andre pasienter! – «Så ser jeg ar det er SÅ MYE grums som ligger i din sak, og at «de» «naturligvis» er temmelig agiterte som personer, og at de ikke hadde klart å holde følelsene borte i din sak og behandle den på riktig måte! 
Videre, rett etterpå, bekrefter han at etter at han hadde hatt en liten ringerunde og «forhørt seg litt der borte, så ble det tydelig at «alle kjenner din sak»!
Han sier at utfordringen er at vi må få «nullstilt alt sammen» fordi det er tydelig at de har håndert saken negativt – igjen og igjen, og det er ikke holdbart.
Han sier at vi må ta nye runder for å kvalitetssikre og få de personer som gjelder for meg nå i synshold, og få en samtale direkte for å få ting på plass med de som sitter med pengesekken.
At vi må belyse sak på ny måte – «INGEN DÅRLIGE MINNER» !
Legen bagatelliserer meg igjen når jeg sier at de ikke har LOV å behandle meg slik, og at han jo selv sa at de var rimelig «ilske på meg» der borte!
Legen: «Ja jeg merker jo det»!

ABEGE

Legen forsøker å legitimere at de er det, men da roper jeg at det jo ikke er DE som skal være ilske, de skal jo være profesjonelle…
Legen bryter inn: «De er også mennesker vet du, ikke sant»!
Jeg: Nei, NEI, dette forholder jeg meg IKKE til doktor (…) ! DEN er for tynn!
Legen bare overkjører meg og fortsetter: «Men det er et FAKTUM ikke sant!
Han fortsetter med å mase om møtet, og sier Gud hjelpe meg i forhold til dette:
«Og så kommer det inn folk som skal følge deg opp fremover, og så må DE velge de personene som DE mener at skal følge din sak fremover»!
– «Om DU har et eller annet overfor de som er negativt, så må det tydes fra Nav direkte selv, det kan ikke vi styre»!
Jeg: «Så overgriperne kan komme på møtet og j*vles som de bestandig har gjort»!?
Legen svarer at da kommer vi ikke videre, vet du! Da har du allerede lagt lista!
Jeg pukker på legens unnlatelse av å be om utsettelse for avgjørelsen i min sak igjen.
Legen: «Jeg ba om at vi måtte ha et ansvarsgruppemøte så vi fikk fulgt din sak videre! DER LIGGER DET I KORTENE»!
Jeg: FØR de ga avslaget på uføretrygd!?
(OG HER UNDERSTREKER JEG IGJEN AT JEG PÅ DETTE TIDSPUNKT IKKE ANTE AT LEGEN HADDE SKREVET NY ERKLÆRING TIL NAV UTEN MIN VITEN TO DAGER SENERE – OG HAN GJØR HELLER INGEN FORSØK PÅ Å ORIENTERE MEG OM DETTE, HAN TVERT I MOT BORTFORKLARER, OG FORTSETTER Å SKYLDE PÅ AT DE SOM HÅNDTERER UFØRESAKEN MIN PÅ NAV BEDRIVER UTSTRAKT VILKÅRLIGHET:
Legen (legger all skyld over på Nav enda han VET hva han har gjort, og jeg vil tro at dette gjøres etter instrukser fra de innklagede aktører i Nav, som han hadde flere telefonsamtaler med, og at den utenkelige maskepien er avtalt spill)!
Legen: «POENGET er da at de tolker ting på SIN måte»!
Han nevner Gunnar Øye igjen, og jeg sier at han var involvert i en stygg sak med en annen person «X» som jeg var med i møte hos forvaltningen!:
(Møte(ne) kan leses her, og Gunnar Øye vil være den person som per brev ønsket X velkommen til å arbeide ved sosialsenteret – men som deretter trakk bekreftelsen tilbake, fordi sosialsjefen hadde sagt at «tidligere sosialklienter ikke hadde lov å arbeide ved sosialkontor» – hvilket X til alt overmål ikke hadde vært):
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen.

Del 2

http://bit.ly/d23aa8
 • Del 3

http://bit.ly/cvsadn

aberner

Legen sier at hvis han skal ha mulighet til å følge min sak nå, så må vi følge det som vi vet «funker»! (Møte med Nav)!
Og så kommer han opp med vanvittig stygg hersketaktikk overfor meg – hans pasient som allerede «ligger nede», for å sette meg helt ut av spill:

– «Hvis ikke, SÅ KAN IKKE JEG LENGER VÆRE MED! DA MÅ DU FÅ EN ANNEN LEGE»
Jeg blir helt sjokkert og svarer: «Men jeg forstår ikke… hva… hva SKJEDDE nå – hva mener du nå?»
Legen: «Nei men poenget er at hvis vi ikke får fulgt opp dettte jeg vet at funker ved ansvarsgruppemøte og følge prosessene …
Jeg: Jeg har jo ikke sagt nei til det jeg?! (her var jeg så redd for at legen skulle avskrive meg som pasient og at jeg måtte begynne på nytt hos en annen lege med min omfattende sak, og torde ikke stå på mitt – det at at jeg angret på at jeg i det hele tatt hadde gått med på et møte under sterkt pres fra legen – men uten de innklagede aktørene).
Legen: Nei! Men da må vi ha en fremdrift. Jeg vet hva som funker hos Nav!
Han sier at vi avventer respons hos MINE SAKSBEHANDLERE og at vi har møtet der vi går gjennom mine sønader og lager FORMELLE søknader ETTER det og at det funker også overfor andre pasienter.
Han understreker at jeg ikke er den eneste som har støtt på vanskeligheter med Nav, og at han vil ha møte så vi ser personen bak navnet og at det heretter blir gjort på en skikkelig måte med tanke på min situasjon.
Så sier han noe jeg ikke får tak i, og jeg svarer at vi ikke skal begynne å unnskylde aktørene med at «de bare er mennesker» fordi disse har lovkrav om å være profesjonelle og at jeg ikke ønsker at han skal unnskylde dem på noen som helst måte, det må jeg be deg om å være så snill å respektere!

Samtalen avsluttes

????????????????????????????????????????

Legen ringer meg tirsdag 14.02.2012 og sier at han har snakket med Bakke (Anne Mette ved Nav Nordstrand).
Legen: «De er interessert i å få et møte, de!
Og så får vi samlet de til møte så vi kan komme videre her for ditt beste, men de må ha en skriftlig fullmakt fra deg, på at de kan dele personlig informasjon med Nav Stat»
Jeg svarer at jeg ikke kan forstå hvorfor sosialtjenesten må møte når dette er et spørsmål om uføretrygd?!
(Her glemte jeg at Bakke hører under Nav Arbeid og ikke Nav sosial, men hun er uansett på Nav Nordtrandkontoret lokalt, og er tvilsomt nok leder i partnerskap i samarbeid med den innklagede sosialsjefen Vildgun Steinhaugen) Les:
Sosialkontorets projisering:

http://bit.ly/AuljKL

Uansett er Bakke innklaget til Navdirektøren for grov misinformasjon der hun bevisst dekker en av sine (innklagede) underordnede som underslo min klage til Trygderetten i hele 8 måneder!)

ABITTER

Fra art. av 21.10.2010 – Nordstrand får endelig NAV-kontor
Som siste bydel i Oslo og nest sist i hele landet får Bydel Nordstrand en felles dør til hjelp (…)
Det nye kontoret blir ledet av Anne-Mette Bakke og Vildgun Steinhaugen, de er såkalt ledere i partnerskap.
De har høye ambisjoner for det nye kontoret.
Vi vil være det fineste og beste NAV-kontoret, sier de to lederne (…)
«Vi er opptatt av å gi et best mulig tilbud til innbyggerne i bydel Nordstrand, sier Anne-Merete Bakke og Vildgun Steinhaugen.»

http://bit.ly/gGuYXN

Les postene vist til under, som også understøtter en forvaltningskriminalitet av de sjeldne – begått av soiallederen og hennes underordnede:
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9

ABEFOON

TELEFONSAMTALEN FORTS: Legen svarer at det er lurt at ALLE er med på møtet «for å sikre fremdriften hos deg»!
Dette sier han etter å ha lest flere poster fra bloggen min, og etter at jeg gang på gang hadde orientert ham om det grove og samkjørte utenkelige myndighetsmisbruk som kameraderiet i forvaltningen har utøvet overfor meg i flere år og som hadde tatt fra meg min siste rest av helse!
Det siste som ville være lurt for min helsetilstand med bl.a hypertensjon essensiell, var at alle de innklagede aktørene skulle trommes sammen i et «møte» sammen med legen og meg!
Jeg svarer at min søknad om TT-kort for eksempel – IKKE faller under sosialtjenestens bestemmelser…
Legen svarer glatt at det ikke burde være noe problem for meg å attestere den biten der, det er jo til ditt beste!»
Jeg svarer at jeg ikke vil ha sosialtjenesten inn i min sak OVERHODET!
Legen svarer at det ikke bare er de det dreier seg om, og at Anne Mette Bakke avventer svar!
Jeg roper at Anne Mette Bakke som er innklaget aktør, ikke skal være i min sak overhodet, og at hun ikke skal motta noen fullmakt fra meg!
Legen svarer uanfektet at Bakke fremdeles sitter i saken om meg, men jeg gjentar at hun ikke skal det, fordi hun er innklaget aktør!
(Legen hadde altså mottatt mailrekken mellom meg og Bakke sammen med min mail til Navdirektøren der jeg ba om at samrøret måtte opphøre).
Legen ler litt og sier at «Det må taes opp på annen måte, da»!
Jeg sier at jeg er så opprørt at jeg holder på å besvime.
Men legen driver hardkjør, ignorerer meg totalt, og legger en voldsom og uoverkommelig belastende stygg sak og problemstilling over på meg som er syk og bare forsøker å gjøre meg forstått og forklare etter beste evne.

ABEGE

Han responderer arrogant: «HVORDAN SKAL VI KOMME VIDERE DA, SYNES DU»!?
Jeg roper HALLO, kan vi roe det ned litte grann her!
Legen svarer at jeg har kommet til han for å få hjelp, og at han da vil hjelpe meg …
Jeg avbryter og gjentar som så ofte før at SOSIALTJENESTEN SKAL IKKE INN VERKEN MED DEG ELLER OSS, DET SKAL VÆRE FRA NAV ARBEID, OG DET SKAL VÆRE ANDRE ENN DE INNKLAGEDE AKTØRER!
Legen svarer at jeg da må skrive brev til Anne Mette Bakke med kopi til ham, hvor jeg skriver det jeg sier nå.
Legen spør om jeg har hennes mailadresse, og jeg svarer ja, at det har gått flere mail mellom meg og henne og som du også har fått kopi av! (MAILREKKEN MELLOM MEG OG ANNE METTE BAKKE SOM JEG SENDTE PÅ EPOST TIL LEGEN, VISES LENGER NEDE I DENNE POSTEN)
Legen svarer at det er greitt nok!
Så sier han at jeg får si det jeg har sagt til dem før, og så får de svare på det!
Samtalen avsluttes.

ABWPOSt

I en intens mailrekke som gikk mellom legen og meg dagen jeg sluttet hos ham, tok jeg ham kraftig på å j*vles med meg vedrørende hans andre legeerklæring som han sendte Nav uten min viten, med intens iver hva angikk «Ansvarsgruppemøter» etter at han to dager tidligere hadde erklært meg 100 prosent ufør og anførte at jeg dessverre aldri kom til å bli frisk.
For min fastlege Dr. Finn Gunnar Strekerud ved St. Olav Medisinske legesenter må ha vært meget vel kjent med det følgende – han understreket jo flere ganger i telefonsamtalene med meg at han kjente godt til hva som «funket» og ikke hos Nav!
Jeg gjorde ham herunder opperksom på det følgende:
 • Fra “MEMU” Internbladet for Nav:
 • MEMU nr 3 08.pdf – oppfølging i nav: den gode samhandlingen – både hva den ansatte og brukeren må gjøre (utdrag):
 • Oppdrag uten oppskrift
 • Oppfølgingsstrategien vår kan nok oppfattes som vag, men noe av poenget er at den skal ha vide rammer, sier Thorgeir Hernes i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
 • Vi vil ikke være for spesifikke når det gjelder hvordan en enkelt bruker skal følges opp (…)
 • Hernes er enig i at det ikke er laget entydige retningslinjer for hvilke brukere som skal prioriteres, og hvilke andre som dermed blir nedprioritert.
 • I utgangspunktet har vi ikke sagt noe om hvilke brukere man ikke skal bruke store ressurser på å følge tett opp.
 • I strategidokumentene er det lagt mest vekt på brukere som er eller kan komme i arbeid, og det gir jo visse føringer, sier Hernes (…) (sitat slutt).
 • (OG JEG LEGGER TIL DETTE SOM JEG FANT SENERE – IKKE TATT MED I MAILENE TIL STREKERUD, MEN SOM HAN MEGET VEL MÅTTE HA HATT KJENNSKAP TIL):

*Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008; Tillegg 2 til Dokument 1 (2009-2010).
Utdrag:
I henhold til § 11-11 skal bruker få jevnlig oppfølging fra NAV og det skal avtales individuelle oppfølgingstidspunkter. 
Formålet med NAV sin oppfølging er å sikre at bruker får den nødvendige bistand og oppmuntring for å komme i arbeid, kontrollere at bruker følger opp sin del av forpliktelsene, herunder aktivitetsplikten jf. § 11-8, og å vurdere om de øvrige vilkårene for rett til ytelsen fortsatt er oppfylt. 
Formålet med oppfølgingstidspunkter er å bidra til at de samlede ressursene brukes best mulig i forhold til ytelsens formål og til å understreke forpliktelsene til oppfølging fra NAV og aktivitet fra brukers side. Dette sammen med en systematisk og målrettet oppfølging tilpasset den enkelte bruker er det viktigste tiltaket for å legge til rette for økt overgang til arbeid(…) 
For å nå målet om å komme i arbeid er det viktig med tett og god oppfølging.
Oppfølgingspunkter må derfor fastsettes av NAV og bruker i fellesskap, basert på individuelle behov og forutsetninger (…)
http://bit.ly/eJAPTO

MEN JEG SKULLE DA FOR F********EN IKKE UT I ARBEID!

ORDRETT FRA DR. STREKERUDS OPPRINNELIGE ERKLÆRING AV 23.01.2012 ETTER AT HAN HADDE GJENNOMGÅTT MIN LEGEOURNAL SOM VAR LANG SOM ET VONDT ÅR:
«Det synes ut ifra en totalvurdering riktig å erkjenne 100 % uføretrygd for denne pasienten (…)
Hun vurderes som ikke lenger arbeidsfør (…)
Hun er omfattedne utredet tidligere – noe hennes meget omfattende journal viser.
Det er også søkt Nav om ulike tjenester fra andre leger tidligere (…)
(NAVSKJEMA: anslå varigheten av sykdom, skade (ev. lyte).
Legen: «Dessverre antatt livslangt»
(NAVSKJEMA): Anslå varigheten av funksjonsnedsettelsen)
Legen: «Som ovenfor».
(NAVSKJEMA: Anslå varigheten av den nedsatte funksjonsevnen)
Legen: «Som ovenfor»
Så – Hvorfor insisterte og terpet legen så standhaftig på at vi måtte ha møte med de aktører som han selv sa at han hadde oppfattet at hadde meg så oppe i vrangstrupen – etter å ha samtalet over telefon med flere av dem?
De overnevnte kunngjøringer stadfester jo mer enn godt nok at slike møter kun er til for veien videre mot arbeid!
Man skal da ikke ha storstilte møter med Forvaltningen uansett når en lege har kunngjort og attestert en 100 % grad av uførhet!
DERAV OVERSKRIFTEN I DENNE POSTEN!

AETICC

HER FØLGER MAILREKKEN MELLOM MEG OG ANNE METTE BAKKE, hvilken ble sendt orientering i kopi av på e-post fra meg både til min fastlege, til Navdirektør Joakim Lystad ved hans forværelsesekretær Gunn Marit Svendsen, til Helsetilsynet og Byrådsleder m.fl.
MERK: MAILENE MÅ LESES I OMVENDT REKKEFØLGE – NEDENFRA OG OPP,  MED START FRA ANNE METTE BAKKE Fri, 20 Jan 2012 10:18:42 +0100.
JEG HAR KOPIERT DIREKTE FRA HOTMAIL, SLIK AT DET SISTE SVARET I REKKEN (FRA MEG) VIL VÆRE DET SOM STÅR ØVERST UNDER HER. DETTE VISER AT JEG ENDELIG HAR FÅTT NOK AV KRAFTIG RALJERING FRA BAKKES SIDE.
Forut for det første tilsvaret fra Bakke (nederst), hadde jeg sendt en mail til henne med et enkelt krav om å få vite navnet på min saksbehandler ved Nav Nordstrand sosial.
(Siste mail i rekken – fra meg til Bakke, der jeg innleder med å sitere henne):

IMG_7211

«Ønsker du kontakt med eller veiledning fra NAV Nordstrand statlig styringslinje, så kan du rette ev. henvendelser til meg.«

DET var dråpen!
Finner De stor tilfredsstillelse i og K*DDE med folk eller står det ikke helt bra til med deres fortolkningsevne?
Jeg skal ha navnet jeg ber om, og jeg skal ha det NÅ!

Navdirektør Joakim Lystad følger med på denne absurde mailrekken, og vanvittig nok står De standhaftig ved deres beslutning om å ignorere hans brev til meg med krav som jeg tidligere her har sitert fra, om at jeg skal få vite navnet på saksbehandleren (altså vedkommende jeg hadde ved Nav Arbeid i 2011, da direktørens brev med pålegget er av september 2011)
HVEM var det som satt med min sak frem til årsskiftet?
1. Skal jeg oppfatte raljeringen fra dem dithen at De innehar mer innflytelse i Etaten enn Navdirektør Joakim Lystad?
2. Skal jeg tolke deres konsekvente unnlatelse dit hen at Lystad kun har sendt meg brevet som skuebrød med skinn av at han er en ansvarlig leder, men at han egentlig gir blanke f*en i om hans ansatte følger opp hans beordringer eller ei?
For ut fra svarene De gir meg, blir det naturlig å kunne slutte at Lystad egentlig bare er en overflødig fjott som delegerer hele det overordnede beslutningsansvaret til lovbrytere i den etat han står ansvarlig for, og lar dem kverulere med borgerne som De bare lyster.
Men jeg tror altså ikke at det vil være tilfellet.

Så se til helvete å gi meg navnet på saksbehandleren!

IMG_7211


Vil denne formuleringen være mer taktisk av meg å sette for at jeg skal kunne klare å nå opp til standarden for oppfattelsesevne i deres organisasjon?
Min fastlege har – i timen jeg hadde med ham 25.01.2012 – sendt inn krav til dere om utsettelse for avgjørelse i min uføresak til et ansvarsgruppemøte har kommet i stand ved hans kontor – og til han får sendt inn tilleggsopplysninger til uføresøknaden da han ikke rakk å konferere med meg før fristen gikk ut for å levere denne. Derfor er jeg ikke riktig sikker på hva De mener med at jeg vil få svar på mitt krav om ikke alt for lang tid.
Jeg siterer fra klagen jeg sendte Navdirektøren 19.01.2011 og som jeg fremdeles avventer svar på, der jeg blant annet informerer ham om at De er en av alle innklagede aktører i min sak. Hva jeg har oppfattet vedrørende Serviceklagen, stemmer ikke med «opplysningene» fra dem!
Jeg har aldri levert inn en «Serviceklage» vedrørende min uføresøknad, jeg ba derimot i kopien jeg sendte Navdirektøren av denne 10/4/2011 med overskriften:

«Til Navdirektør Joakim Lystad, Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og Statsminister Jens Stoltenberg. Jeanine Horntvedt ber om oppfølging vedrørende søknad om uføretrygd på bakgrunn av grov overgrepssak som Nav-ledelsen er godt kjent med, og derav evt.‏ habilitetsproblem»

– om at han personlig – at han alene, måtte ha overoppsyn med at ingen av de mange innklagede aktører for LOVBRUDDENE begått de siste fire år mot meg av flere samarbeidende aktører i Etaten måtte ha noe som helst å gjøre med min søknad om uføretrygd!

Joakim Lystad, NAV-direktør.Foto: Gunnar Lier

Derav hans tilsvar i brev til meg september 2011 hvor han krevde at jeg skulle få vite navnet på min saksbehandler og dennes kontaktinformasjon.
Her følger et utdrag av klagen (på blant andre Dem) som jeg sendte Lystad 19.01.2011:
«Og jeg har i lang tid gått og muligvis feilaktig trodd at disse klagene jeg sendte inn på henholdsvis Thorenfeldt og Hammer var under behandling hos riktige klageinstanser.
(Dette gjelder lovbruddet Thorenfeldt begikk, da hun uten min viten begikk brudd på taushetsplikten og sendte hele min konfidensielle søknad om uførepensjon til sosialkontoret over mail til DE i stedet for å trykke på svarknappen til meg og meddele at jeg hadde blitt feilinformert om at det var hun som var min saksbehandler for uføresøknaden)!
Jeg var av den oppfatning at Hammer på eget initiativ hadde sendt allerede den første klagen fra meg på Thorenfeldt videre, og da tok jeg som en selvfølge at hun også videresendte min klage på henne (…)

ABWPOSt

Dette, fordi jeg plutselig mottok et brev fra seksjonssjef Espen Sunde og rådgiver Marita Andreassen ved Nav Oslo Postboks 300 Alnabru 0614 Oslo, datert 09.11.2011 Vår ref: 11/9598 – 5 der ordlyden går som følger:
«Arbeids- og velferdsdirektoratet har mottatt epost fra overnevnte bruker, hvor hun påpeker brudd på taushetsplikt i forbindelse med hennes søknad om uførepensjon.
Vi ber om at Nav Oslo undersøker saken, og gir bruker en tilbakemelding om hva som har skjedd og status i saken hennes.
Svarfrist settes til senest 09.12.2011.
Arbeids- og velferdsdirektoratet ber om å holdes orientert med kopi av brev som sendes bruker. Bruker holdes orientert med kopi av dette brevet.»
MEN i telefonsamtalen jeg hadde med Jorunn Kristiansen for to dager siden, kunne hun orientere meg om at Avdelingsdirektør for Nav Oslo – Henrik Lyng hadde returnert min Serviceklage til Nav Nordstrand -et brev som var datert den 12.10.2011
Det kan hende hun tilfeldigvis sa gal måned til meg, og at dette ville være 12 november istedet for oktober, men hvis dette skulle gjelde en Serviceklage fra vitterlig oktober, så er jeg helt blank.
Jeg er også helt blank hvis dato i brevet skal være 12.11.2011, siden Avdelingsdirektøren angivelig og av årsaker ukjente for meg skal ha returnert Serviceklagen til nettopp de innklagede aktører!
Og ikke minst – Siden jeg er part i saken, skulle jeg ikke ha mottatt kopien av brevet som Avdelingsdirektøren sendte de innklagede?
Jeg har ikke dette!
Jeg har heller ikke mottatt gjenpart av svaret med tilbakemelding som Avdelingsdirektøren satte for dem som frist til 09.12.2011 (informert meg om av Jorunn Kristiansen ved Nav Forvaltning).
Må jeg få spørre om hva som skjer?» (sitat slutt)

IMG_7211

Mine krav til dem kort oppsummert:
1. Fullt navn på personen som var min saksbehandler i Nav fra september 2011 og ut året.
2. Kopi av det fullstendige kravet mitt om uførepensjon som angivelig skal være datert 7 oktober 2011 (som De anfører)
3. Kopi tilsendt av brevet som ble sendt dere fra Henrik Lyng, datert 12.10.2011.
4. Kopi av gjenpart av tilbakemeldingen som Lyng ga dere frist å sende inn, til 09.12.2011.
Det er absolutt ufattelig at jeg – som sentral part i saken, overhodet ikke har blitt fortløpende orientert med gjenpart av alle skriv!
Jeg ønsker kort bekreftelse fra dem til min mail om at overnevnte nå endelig har blitt oppfattet sammen med navnet på saksbehandleren, og forventer at de øvrige dokumentene jeg etterlyser vil være meg i hende før helgen.
Jeanine Horntvedt
emmali1@msn.com
From: Anne.Mette.Bakke@nav.no
To: emmali1@msn.com
Date: Thu, 2 Feb 2012 17:26:20 +0100
Subject: SV: SV: Vedr. søknad om uførepensjon
 ANNE METTE BAKKE
Ønsker du kontakt med eller veiledning fra NAV Nordstrand statlig styringslinje, så kan du rette ev. henvendelser til meg.
Når det gjelder det som ble oppfattet som en serviceklage, så var det ditt krav om uførepensjon, som ble oversendt NAV Nordstrand via NAV Oslo fylke.
Det jeg kan se at du ikke har fått svar på fra NAV Nordstrand statlig styringslinje, er ditt krav om uførepensjon.
Kravet er datert 7. oktober 2011. NAV har motatt legerklæring fra din lege, registeret inn 26.01.2012.
Jeg vil derfor tro at du får et svar på dette kravet om ikke altfor lang tid.
—————————————-
Med vennlig hilsen
Anne-Mette Bakke
Leder NAV Nordstrand
Mobil: 415 70 267
E-post: anne.mette.bakke@nav.no
Fra: Jeanine Horntvedt [mailto:emmali1@msn.com]
Sendt: 1. februar 2012 15:29
Til: Bakke, Anne Mette; Svendsen, Gunn Marit; postmottak@helsetilsynet.no; byradsleder@oslo.kommune.no; Jeanine Horntvedt
Emne: RE: SV: Vedr. søknad om uførepensjon

IMG_7211

Jeg vet ikke om jeg skal le, gråte eller bli kraftig forbannet, men jeg kjenner at jeg vipper sterkt mot det siste!
Jeg forstår utmerket godt det De skriver, jeg forsto det før De skrev dette.
Utdrag fra min siste mail til dem: «Således finner jeg det rent ut skandaløst at det viser seg å være nettopp dem, som er lederen til «den ukjente saksbehandler» som står ansvarlig for å klargjøre min søknad om uføretrygd for Nav Forvaltning»
Er det noe ved overnevnte formulering som gir dem grunn til å tro at jeg ikke har oppfattet at det heretter vil være Nav Forvaltning som vil behandle min søknad og at jeg således vil være i behov av et lengre tilsvar som tar for seg en omstendelig utredning på dette?!
Mitt spørsmål vil fremdeles være – og nå må De forsøke å koble inn hjernen og lese grundig når jeg her krever svar for tredje gang jeg skal endog ta det med store bokstaver:
HVA ER NAVNET PÅ SAKSBEHANDLEREN SOM FYSISK HADDE MIN SAK I 2011 OG SOM HAMMER OPPLYSTE I MAIL TIL MEG AT VITTERLIG VAR SAKSBEHANDLER FOR MIN SØKNAD OM UFØRETRYGD – FØR  DET  BLE  REGELENDRING  OG  UFØRESØKNADER HERETTER  VIL  BLI  BEHANDLET  VED  NAV  FORVALTNING !
Hammer skriver 04.11.2011: «Saksbehandler for din uføresak er tilbake i slutten av neste uke»!
DE skriver:
«Det er ingen veileder her ved NAV Nordstrand som har behandler din søknad om uføre, den er flyttet til NAV Forvalting. Derfor har jeg ikke noe navn på veileder her på NAV Nordstrand.»
FORSTÅR DE SPØRSMÅLSSTILLINGEN NÅ, TAR DE ANDRE FOR Å VÆRE IDIOTER, ELLER GJØR DE DEM DUM MED VILJE ?!?
Jeg imøteser et umiddelbart tilsvar, og ønsker ikke flere lange utredninger, kun et NAVN!

Så har De å svare meg på det andre spørsmålet vedrørende Serviceklagen jeg har stilt i de to foregående mail til dem som De bare fortsetter å overse – og det udiskutabelt med vilje – ØYEBLIKKELIG!
Her krever jeg at samtlige dokumenter jeg har etterlyst, sendes meg så raskt som overhodet mulig, herunder den endelige konklusjonen i saken.
Jeanine Horntvedt
From: Anne.Mette.Bakke@nav.no
To: emmali1@msn.com
Date: Wed, 1 Feb 2012 11:47:29 +0100
Subject: SV: Vedr. søknad om uførepensjon

ANNE METTE BAKKE

Hei!
Jeg viser til mail sendt 20. januar 2012.
NAV har motatt legerklæring fra din lege den, registeret inn 26.01.2012.
Denne blir lagt til grunn for behandling av din søknad om uførepensjon.
Søknaden blir behandlet så raskt som mulig.
Som jeg påpekte i forrige mail:
NAV har flyttet behandlingen av uføresøknader fra NAV lokal – til NAV Forvaltning.
Vikårsvurdering av søknader om uførepensjon ligger ikke lenger til NAV Nordstrand, denne er flyttet til NAV Forvaltning.
Alle dine papirer vedr. søknaden og den nå innkomne legeerklæringen vil bli behandlet der.
Det er ingen veileder her ved NAV Nordstrand som har behandler din søknad om uføre, den er flyttet til NAV Forvalting.
Derfor har jeg ikke noe navn på veileder her på NAV Nordstrand.
Jeg er ikke kjent med hvem som behandler saken ved NAV Forvaltning.
Vi venter innkalling til ansvarsgruppemøte fra din lege.
—————————————-
Med vennlig hilsen
Anne-Mette Bakke Leder NAV Nordstrand E-post: anne.mette.bakke@nav.no

Fra: Jeanine Horntvedt [mailto:emmali1@msn.com]
Sendt: 30. januar 2012 11:29
Til: Bakke, Anne Mette; Svendsen, Gunn Marit; byradsleder@oslo.kommune.no; postmottak@helsetilsynet.no; Jeanine Horntvedt
Emne: RE: Vedr. søknad om uførepensjon

IMG_7211

Hva skyldes deres totale ignoranse?!
Jeg gjentar – etter ti dager:
Etterlysningen av hvem som er min saksbehandler (i den forstand som skal klargjøre min søknad om uførepensjon på Nav Lokal), var mitt sentrale spørsmål da jeg ringte Nav 19.01.2012 samt dagen før.

Kan De så svare meg på dette!
Er det vanskelig?
I så fall må jeg be om en utførlig redegjørelse om hvorfor.
04.11.2011 kunngjør en «Kristin Hammer» i Nav det følgende (utdrag fra mailen jeg mottar):
Hei, Saksbehandler for din uføresak er tilbake i slutten av neste uke. Du vil bli kontaktet eller evt at det blir avtalt et møte med saksbehandler og enhetsleder som kan besvare dine spørsmål».
Så – Her eksisterer altså en saksbehandler, men Hammer ønsker heller ikke å oppgi til meg dennes navn!
Jeg forventer nå en UMIDDELBAR respons på hvem dette vil være!
Som De ser, er denne posten sendt med kopi til bl.a Navdirektør Joakim Lystad, ved hans forværelsessekretær Gunn Marit Svendsen.
Direktøren har tidligere også mottatt kopi av hele min uføresøknad20-09-2011, der jeg blant annet gjorde ham oppmerksom på multiple lovbrudd i Bydel Nordstrand og det samkjørte utstrakte myndighetsmisbruk som har pågått – og som fremdeles pågår overfor meg – de siste fire år!
IMG_7211
Jeg ba om at han måtte påse at prosessen gikk riktig for seg, og at personene som skulle håndtere søknaden måtte være uhildede, og ikke virke innenfor den innklagede klikken som holdt maktmisbruket i hevd!
Deretter mottok jeg fra ham et raskt tilsvar, der han krever at jeg må få vite navnet på min saksbehandler.
Således finner jeg det rent ut skandaløst at det viser seg å være nettopp dem, som er lederen til «den ukjente saksbehandler» som står ansvarlig for å klargjøre min søknad om uføretrygd for Nav Forvaltning – så mye har jeg fått lirket ut av de som sitter i resepsjonen på kontoret i tapet telefonsamtale!
Lystad har – etter at jeg fikk dette opplyst, blitt orientert om at De blant annet – også er en av alle innklagede aktører, og skal overhodet ikke ha noe som helst med min uføresak å gjøre i noen ledd!

Vi ser jo hvordan det har gått tidligere, og De behøver ikke late som De aldri har sett posten jeg laget om deres bistand til å dekke over lovbrudd begått av deres underordnede  i Forvaltningen – noe som dreier seg om bevisst underslag av klager fra meg og innholdet i disse!:

NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!

http://bit.ly/aSnrTJ

Jeg avventer svar fra Navdirektøren, hvis siste orientering – denne gang om bl.a overnevnte, ble sendt ham 20.01.2012

ABWPOSt

De skriver bl.a:

«02.11.11 ble det, fra NAV Nordstrand, sendt deg et brev der vi ber deg fylle ut det ordinære kravskjemaet for uførepensjon fordi man trenger tilleggsopplysninger som ikke kommer frem i søknaden som er stilet som et brev.  Pr. dags dato har vi ikke registrert at du har retunert dette skjemaet.»

DET HAR JEG, OG INNEN SVARFRISTEN!

Og jeg returnerte dette sammen med – og til samme sted som jeg hadde sendt hele min nummererte legejournal på 53 sider, samt hele søknaden om uføretrygd – Per post til:
Nav Nordstrand
Postboks 309
Alnabru
0614 Oslo
Min fastlege har også sendt melding til Nav om at fristen på endelig uføresøknad må utsettes, og at han skal innklalle til et ansvarsgruppemøte på hans kontor!
Der skal ingen av de innklagede aktører møte!

Må jeg også få svar på mitt andre spørsmål til dem i forrige post – omgående.
Jeanine Horntvedt

E-post: emmali1@msn.com
From: emmali1@msn.com
To: anne.mette.bakke@nav.no; emmali1@msn.com
Subject: RE: Vedr. søknad om uførepensjon
Date: Fri, 20 Jan 2012 10:42:15 +0100

Joakim Lystad, NAV-direktør.Foto: Gunnar Lier

Fra Navdirektørens brev til meg av 26.09.2011 (Utdrag) «Vi ber om at søknaden registreres som mottatt den 22.09.2011, og at bruker informeres om hvem som blir saksbehandler for saken hennes, samt dennes kontaktinformasjon».
Etterlysningen av hvem som er min saksbehandler (i den forstand som skal klargjøre min søknad om uførepensjon på Nav Lokal), var mitt sentrale spørsmål da jeg ringte Nav i går og dagen før.

Kan De så svare meg på dette?
Eller er det slik at De mener at Navdirektøren er helt på jordet?
Det andre punktet jeg understreket at jeg ville ha svar på, var telefonsamtalen jeg fortalte at jeg hadde hatt med Jorunn Kristiansen for to dager siden, der hun kunne orientere meg om at Avdelingsdirektør for Nav OsloHenrik Lyng hadde returnert min Serviceklage til Nav Nordstrand – et brev som var datert den 12.10.2011
Det kan hende hun tilfeldigvis sa gal måned til meg, og at dette ville være 12 november istedet for oktober, men hvis dette skulle gjelde en Serviceklage fra vitterlig oktober, så er jeg helt blank.
Hva gjaldt denne «Serviceklagen» var mitt spørsmål.
Og ikke minst – Siden jeg er part i saken, skulle jeg ikke ha mottatt kopien av brevet som Avdelingsdirektøren sendte de innklagede?
Jeg har ikke dette!
Jeg har heller ikke mottatt gjenpart av svaret med tilbakemelding som Avdelingsdirektøren satte for dere som frist til 09.12.2011!
Hva dreier dette seg om er mitt spørsmål!
Må jeg få spørre om hva som skjer?
Jeanine Horntvedt

ANNE METTE BAKKE

From: Anne.Mette.Bakke@nav.no
To: emmali1@msn.com
Date: Fri, 20 Jan 2012 10:18:42 +0100
Subject: Vedr. søknad om uførepensjon

Hei!

Det ble 12.10.11 sendt et brev fra deg til NAV Oslo hvor du etterspør behandling av din søknad om uførepensjon.

Brevet ble oversendt NAV Nordstrand.

02.11.11 ble det, fra NAV Nordstrand, sendt deg et brev der vi ber deg fylle ut det ordinære kravskjemaet for uførepensjon fordi man trenger tilleggsopplysninger som ikke kommer frem i søknaden som er stilet som et brev. 

Pr. dags dato har vi ikke registrert at du har retunert dette skjemaet. 

Det som foreligger er en legeerklæring, datert 14.12.11 fra din nye fastlege Finn Strekerud.

Der ber han om utsettelse på frist for søknad om uførepensjon med tilhørende legeerklæring.

Legen skriver:

«Pasienten har flere diagnoser . Hun er ny fastlegepasient her og har første konsultasjon her i dag. Hennes tidl journal foreligger ikke.

Hun har i brev fra NAV fått frist til den 16.12. om innsendelse om uføretrygd. Ber med dette om 1 mnd utsettelse for å

kvalitetssikre søknaden skikkelig. Hun vil bli fulgt tett opp herfra fremover.»

NAV avventer derfor sønad med legeerklæring. Med usatt frist venter vi denne rundt 16.01.12.

Det er inneværende uke.

Til informasjon;

Behandling av søknad om uførepensjon er fra 01.01.12 flyttet fra NAV Nordstrand til NAV Forvaltning.

Det er ikke lenger NAV Nordstrand som behandler krav om uføre.

Behandlingstiden er satt til 4 mnd. fra mottatt søknad.

—————————————-

Med vennlig hilsen

Anne-Mette Bakke

Leder NAV Nordstrand

E-post: anne.mette.bakke@nav.no

ABWPOSt

Min mail Til Dr. Strekerud                                      Oslo 05.01.2012

Andre dokumenter som leveres inn i dag, (i forestående legetime) er kopier av:
1. Min søknad om uføretrygd – Denne starter på side fem av det sammenheftede dokumentet på 28 sider: «RE: Vedrørende mail til Nav Nordstrand Stat».
Dette er et dokument som er skrevet ut i sin helhet, som bevis for grov tjenestefeil, hvilken beskrives fra begynnelsen på side 1.
Dokumentet fortsetter over 11 sider i annet sammenheftet dokument: «Jeanine Horntvedt – Saksbehandlingsfeil og lovbrudd – Janne Thorenfeldt».
Der er og festet til en side fra Navdirektør Joakim Lystad – «Vedrørende søknad om uførepensjon» datert 26.09.2011 der han svarer meg på det jeg ber om i søknaden, samt en side til fra Nav og seksjonssjef Espen Sunde datert 09.11.2011 med tittel: «Serviceklage – Jeanine Horntvedt (…)
Jeg hadde før det ikke hatt tid å områ meg for å sende serviceklage, men gjort et forsøk på å samtale med innklagede J. Thorenfeldt per mail som vist til over, så det er vel den første delen de innklagede på egen hånd har formidlet videre, som avstedkom orienteringen.
I dag går mitt brev med spørsmål om de klagen gjelder har videresendt klagenemnda dokumentet på 11 sider som jeg refererer til over.
2. Min søknad om forhøyet Grunnstønad (4 sider)
, samt tre legeerklæringer som understøtter hvorfor jeg er i behov av dette – spesielt ved fordyret kosthold (de er festet ved).
3. «Søknad om forhøyet Grunnstønad – tillegg med underskrifter»(10 sider samt et ark fra Nav heftet ved, datert 10.10.11.)
4. Avslag forhøyet Grunnstønad (4 sider)
5. Min søknad om TT-kort herunder alle skjemaer jeg fylte ut m.m (9 sider, der side 5, 6 og 7 er legeerklæringer og side 8 og 9 er vedlegg fra sosialtjenesten)
6. Avslag TT-kort (2 sider som er heftet ved overnevnte dokumenter i pkt. 5)

7. «Foreløpig klage på avslag TT-kort fra Jeanine Horntvedt» (13 sider) – herunder hele epost-gangen mellom meg, TT-kontoret og med kopier til Byråd Truus Greuter Bøe da hun var den første jeg tok kontakt med når Bente Skullerud i TT-tjenesten gjorde den grove saksbehandlingsfeilen å sende meg hele min 53-siders legejournal tilbake uten å en gang se på den, noe Bøe reagerte kraftig på.
Hvordan, er beskrevet i postene.
Jeg fortsatte å holde nettopp denne Byråden oppdatert i saken, fordi hun er den Byråd fra Oslo Kommune som deltok i
«ØstlandsSamarbeidet 2011» vedrørende nettopp TT-transport:

Arbeidsgruppe TT-transport 19.05.2011
http://bit.ly/s7D8jE

ABETING

8. Utskrift av journal fra min siste fastlege gjennom år 2010 – Dr. Normann ved Grønland Helsesenter (5 sider med tre laboratorieark er heftet ved)
9. Fem sider utskrift fra hudlege ved Oppsal legekontor, samt en side utskrift fra hudlege Rønnevig.
Disse journalutskriftene rakk jeg ikke å ettersende ved til søknaden om forhøyet Grunnstønad da avslaget kom først.

11. sider der jeg har samlet en god del av informasjon om de medikamenter som har blitt gitt meg opp gjennom årene som jeg ikke tåler, og mine reaksjoner på dem.
Overskrift: «Til Dr. Normann med kopi til hudlege ved Rikshospitalet dr.med. Jørgen Rønnevig».
I tredje avsnitt på første side fremhever jeg at jeg en tid ble gitt Arcoxia for smerter i muskler og skjelett – en livsfarlig medisin.
Rett bak de 11 sidene stiftet ved, ligger et håndskrevet ark fra meg der jeg refererer til en fagartikkel som beskriver preparatet.
(Samt):
Arcoxia
Generic Name: etoricoxib
Note: Arcoxia has not been approved by the FDA for the U.S. market. The manufacturer of Arcoxia received a non-approvalable letter from the FDA in April of 2007. This non-approvable letter was due to safety concerns of an increased risk of cardiovascular events (including heart attack and stroke) and questions on the benefit-risk ratio in patients taking Arcoxia. Merck will continue to market Arcoxia outside the United States (…)
Do not take Arcoxia if:
You have high blood pressure that is not well controlled on blood pressure medication.
http://www.drugs.com/arcoxia.html
På den tiden var jeg også diagnostisert med: «Hypertensjon essensiell»!
Som en liten avslutning på dokumentasjonen, legger jeg ved legeuttalelse på en side fra Dr. Normann datert 10.06.2011 til Nordstrand sosialsenter.
Jeg vil bare gjøre opppmerksom på at denne – som alt annet ble ignorert, og søknad om etterbetaling av sosialkontorets underslåtte midler overfor meg m.m ble avslått.
 
 • Som De vil se i epostgangen mellom meg og Bente Skullerud ved TT-tjenesten i Bydel Nordstrand som jeg blant mye annet leverer inn i dag, kommenterer jeg det oppsiktsvekkende fravær av profesjonalitet og yrkesfaglig forsvarlighet gitt i «konklusjonene» i avslaget.
 • Der ber jeg også om utsatt frist for min endelige klage fordi jeg er i behov av å konsultere Dem først, at vi gjennomgår avslaget og at De vil legge ved deres ekspertuttalelse som jo TT-tjenesten krever. :
Herunder gjør jeg oppmerksom på

ABETISK

REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD
for perioden : 01.04.2010 – 31.03.2011
Justert siste gang i henhold til vedtak i Hovedutvalg for samferdsel i møte 23.03.2010, – sak nr 08/ 2010 (…)
1: FORMÅL

Formålet med transporttjenesten for funksjonshemmede (”TT-tjenesten”) er å gjøre funksjonshemmede i Buskerud mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv (…)
2: GODKJENNING AV BRUKERE
a) Godkjenningsmyndighet
Kommunene godkjenner brukere etter de regler som gjelder, og gjennomfører selv godkjenningsprosedyren i et inntaksteam som består av minst 3 fagpersoner (…)
b) Anke
Klage over avslag på søknad om å tilstås TT-tjenesten, skal behandles i henhold til ny kommunelovs utvidede klagebestemmelser som er nedfelt i Forvaltningslovens § 28, 2. ledd (…)
d) Varig funksjonshemming

Funksjonshemmingen må ha en varighet på minst 12 måneder (…)
4: KRITERIER FOR BRUKERGODKJENNING (…)
b) Vilkår
Søkeren skal, – p.g.a. sin funksjonshemming, – ha vesentlige vanskeligheter med å benytte eksisterende rutegående transport for å bli godkjent som TT-bruker.
Det er transportmiddel/-terminal/holdeplass som skal være hovedhindringen.
Det faktum at det ikke er etablert noe godt rutegående tilbud, er i seg selv ingen grunn for å få TT-tjeneste.
Legeerklæring og bilde skal vedlegges søknaden.
På søknadsskjema må søker samtykke i at kommunen kan innhente opplysninger om eventuelle trygdeytelser (spesielt til transport) (…)
ABETISK
f)  Utfyllende retningslinjer
Formålet med disse retningslinjer er å sikre individuell og rettferdig behandling av søknader om tilgang til TT-tjenesten.
Ved behandling av søknader om TT-tjeneste er det nødvendig å vurdere den funksjonshemmedes totale livssituasjon.

Det er ikke tilstrekkelig å ta utgangspunkt kun i søkerens sykdom/-lidelse eller vedkommendes faktiske funksjonshemming.
I en samlet vurdering bør følgende momenter inngå:
Søkerens faktiske fysiske eller psykiske funksjonshemming (diagnose og tilstand)
• Søkerens mobilitet, vedkommendes evne til å bevege seg med og uten hjelpemidler
Det faktiske transportbehov (…)

Søkerens sosiale nettverk
• Søkerens muligheter til alternativ transport (f.eks. egen spesialutstyrt bil)

• Hvilke aktiviteter den funksjonshemmede har deltatt i og ønsker å videreføre
• Søkerens bosted i forhold til kollektivtilbud, avstand til bussholdeplass

• Søkerens transportbehov sett i sammenheng med andre hjelpebehov
• Søkerens alder, herunder at unge ofte har større reisebehov enn eldre (…)
ABETISK
6: TRANSPORTOPPLEGG

a) Hva kan TT-tjenesten brukes til:
Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede et alternativt transporttilbud til det rutegående tilbud de ikke er i stand til å benytte.
TT-tjenesten skal primært benyttes til reiser som kan bidra til at de funksjonshemmede blir mer mobile, og i større grad blir i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv!
TT-tjenesten er ikke ment å være en transportordning til/fra lege/behandling som dekkes av Trygden/NAV.

TT-brukere anbefales å bruke Trygdens/NAVs transportordning til/fra lege.
TT-kortet kan brukes i hele landet så fremt transportøren/taxisentralen godtar det (…)
http://bit.ly/vpXDtV
ABETISK
Jeg kan ikke tro at reglene for TT-tjenesten skal være annerledes for borgere i Oslo enn for andre.
Således har Bente Skullerud overhodet ikke arbeidet til «brukerens beste» i kraft av den informasjon hun sitter inne med i kraft av sin stilling.
Hun har utelatt viktige hensyn, og ellers levert et skjødesløst makkverk av en «begrunnelse» som overhodet ikke holder mål – verken etter Oslo Kommunes regelverk og standard eller de etiske retningslinjene som der er satt.
Jeg har enda ikke rukket å forfatte en klage på avslaget om forhøyet Grunnstønad.
Dette håper jeg at De kan ta dem av, da jeg ikke har flere krefter.
Jeg kjenner meg alvorlig syk, og håper på at vi kan få til et godt samarbeid vedrørende min kamp med Nav da jeg ikke kan stå alene med dette lenger.
For å lettere sette dem inn i det myndighetsmisbruk som har blitt utført i min sak, kan leses i min blogg på WordPress:
«Jeanines blogg. Når offentlig sektor misbruker makt»:
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
(Hvis linken ikke virker, skriv bare Jeanines blogg i søkelinjen i Google og klikk dem inn derfra. På hovedsiden står linken nesten først i innlegget).
Her har jeg har arbeidet en god stund med å sette innleggene i system for rask gjennomgang.
Tusen takk for at De leste dette.


Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
abone_brekke
Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Kommentarer til innstilling fra Nav Forvaltning fra juristen som endelig tok min sak etter at jeg ufrivillig hadde levd på og under minste sosialhjelps norm i hele 5 år – og enda!:
JURK ønsker å presisere at medlemmer i folketrygden som er for syke til å ta arbeid og for øvrig oppfyller lovens vilkår, har et rettskrav på uførepensjon.

Det er ikke opp til forvaltningens skjønn om klager skal tilkjennes uførepensjon eller ikke.

Det fremstår som dypt urettferdig at klager, som åpenbart er ute av stand til å ta arbeid på grunn av sin helse, skal leve på sosialhjelp (…)
http://t.co/ivDnxXirsC
15.12.2013: Nav – Lydopptak til Advokat, om fastleges svik:
http://bit.ly/1efqCqA

14.12.2013: Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering

Jeg har nettopp vært hos Navs «expertlege»!
Der ble jeg seksuelt fornedret!
Alt er festet til tape med overmåte god lydkvalitet, og overgrepet er sendt Helsetilyn, Fylkeslege, Navdirektør m.fl.
http://bit.ly/1dyKGQb
Kongens nyttårstale 2013
http://t.co/mPjzdKHski
Lydopptak av grove gjengjeldelser etter varsling, stanset. Nav og OPT:
http://t.co/mPjzdKHski
Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat
http://t.co/u5eiFV10xV
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2012
M T O T F L S
« mar   jun »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: