ABANNE

Nav og Arbeidsministerens konsekvente ignorering av mangeårig åpenlys sosialkriminalitet
http://bit.ly/La5XGL
2009: Regjeringen dobler tilskudd til frivillige
Regjeringen vil bekjempe fattigdom ved å gi frivillige organisasjoner mulighet til å utvikle tilbud om aktivisering og arbeidstrening.
Nå dobles tilskuddene fra 10 til 20 millioner kroner.
Regjeringen har lagt vekt på samarbeid mellom de frivillige organisasjonene og kommunen eller arbeids- og velferdsforvaltningen.
Dette skal sikre at gode tiltak kan videreføres også etter at prosjektperioden er over.
Dette er en god dag for frivillige organisasjoner som nå får mulighet til å fortsette driften, eller utvikle nye tilbud, sier statssekretær Laila Gustavsen (…)
Første gang det ble bevilget tilskudd til aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner var i statsbudsjettet for 2005.
Tiltakene er evaluert av Fafo.
http://bit.ly/R2IR7V
ABAUS
– Og det eneste de frivillige organisasjonene har fått ut av dette – det eneste som har kommet ut av doblingen av de økonomiske midlene som de fikk i hendene, er at brukerne fortsatt ble tvunget til å sitte og spikre paller bak et fjøs?
M.a.o de sedvanlige ørkesløse og nedverdigende “jobbklubber og CV-kurs”?!
Les innleggene
Nav Brukermedvirkning
http://bit.ly/HxZFOY
Mottar vi den hjelp som de frivillige organisasjonene lover oss?
http://bit.ly/cIcyqD
Dumskapens Nav vant over nobelpristakere og samfunnslønn
http://bit.ly/i2OkU8
Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”:
http://bit.ly/c598mk
tajpharmaceuticalsiStock_round table
10.01.2006: Gjør opprør:
Da Aetat påla tidligere administrerende direktør Lars Bleken (63) å ta et to ukers vikariat som renholder fikk han nok.
En går ikke 20 år på skole for å skure golv, sier Bleken.
Nå står han i spissen for et opprør mot Aetat blant eldre arbeidsløse. De vil ha slutt på det de har oppfattet som press og trakassering fra Aetat.
http://www.klassekampen.no/artikler/nyheter/33138/article/item/null
Portrettet. Elisabeth Nilsen
Les hele saken i Velferd 5- 2006
Hun holder til i Frelsens Hus midt i Oslo sentrum. Så er hun da også opptatt av å frelse eldre – fra arbeidsløshet. Men når jobben er gjort, er det skogen som lokker på Elisabeth Nilsen.
2006: Nylig dannet en gjeng eldre arbeidsløse et nettverk de kalte Aksjon Arbeid Aetat (AAA). De var frustrerte og inderlig forbannet over den måten de ble behandlet på i Aetat.
En person fikk likevel ros. Det var Elisabeth Nilsen: Hun tok kontakt og inviterte oss.
Hun skal ha mange blomster. Hun er enestående i Norge,sa en av dem til Velferd.
Sikkert ikke enestående på noen måte, svarer hun beskjedent, slik veloppdragne piker skal.
Men kollegaer bekrefter at hun er opptatt av det såkalte brukerperspektivet.
Når en får tilbakemeldinger fra brukerne, må de tas på alvor.
Vi fikk mange henvendelser fra seniorer om at de ikke følte at de ble vist respekt.
http://www.velferd.no/Portrettet.ElisabethNilsen.2006-5.htm
Navmøte
Her kommer frem hva Bleken, leder for Aksjon Arbeid Aetat ble gitt av forsikringer fra fylkesarbeidssjef Elisabeth Nilsen i møte med henne 03.02.2006.
Bleken avrunder:
Men vi bør kanskje ikke fortvile. NAV løser jo alt dette (?). Tro det den som vil.
Når ble en fusjon og ny logo garanti for noe som helst?
Det ryktes for øvrig at det er de mest effektive (les: hensynsløse) saksbehandlerne som i første omgang er overført til NAV og da skulle vel resultatet være gitt. Selv Arbeidsministeren har lovet å være hensynsløs, så da så:
Aetat tramper videre
«Med politikernes velsignelse tråkker de på de eldre arbeidsledige gjennom sin uavlatelige trakassering, provosering og manipulering, gjerne ispedd en passelig porsjon trusler, press og mangelfull informasjon.
Vi i Aksjon Arbeid Aetat har nå i snart ett år arbeidet med å bedre vilkårene for ledige i aldersgruppen 50 til 67 år med fokus på dem som har stått i arbeid et langt liv.
Det er lov å spørre.
Hadde vi virkelig tro på at vi skulle få bukt med den ukultur som er så rotfestet i Aetat?
Trodde vi med hånden på hjertet at det var mulig å fjerne den arrogante, kunnskapsløse og menneskefiendtlige behandling vi ble utsatt for?
Jo, etter vårt møte med fylkesarbeidssjef Elisabeth Nilsen den 3/2-06 trodde vi faktisk det!
brand_strategy
Vi var svært optimistiske da vi forlot møtet med følgende forsikringer i vesken;
-alle har krav på en positiv, skikkelig, vennlig og individuell behandling
– saksbehandlere skal ikke på noen måte misbruke sin maktposisjon
-det finnes klare krav til å utvise “godt skjønn”
avgjørelser skal tas med hodet og hjertet
-det arbeides målrettet for å forbedre kommunikasjonsprosessen
-alle typer “trusselbrev” fra Aetat skal opphøre
-aktivitetskrav skal tilpasses ulike brukergrupper
-”Aetat skal ikke gjøre det vanskeligere for folk enn det de er nødt til”
-alle har, om ønskelig, krav på å få en ny saksbehandler
-den enkeltes bakgrunn, utdannelse og erfaring skal tas på alvor
-Aetat ønsker å ta lærdom av gruppen negative erfaringer
– Det lempes på aktivitetskravene til eldre arbeidssøkere
(…) All den negative behandling vi opplever og alle de sjofle triks vi blir utsatt for er bare symptomer på at noe er fundamentalt galt.
APIIIIG
Sannheten er at det er de politiske mål og krav til bedre ledighetsstatistikk som har første prioritet.
Virkeligheten er at det er stykk/antall-målene som overskygger absolutt alt.
Ambisiøse saksbehandlere har lenge skjønt at det er disse resultatene som teller også når det gjelder lønnshopp og avansement.
Derfor blir vi kasteballer i et spill der det er en enkel sak å manipulere med ledighetstallene.
Spillet gjør det også mulig å skyve ledige over på attføring, uføretrygd eller ingenting.
Det bidrar således til å produsere tapere og tragiske menneskeskjebner i hopetall.
Ingen synes å bry seg om kostnadene er der like fullt bare et annet sted.
Det er et tankekors at denne regjeringen som skal bekjempe fattigdom selv, gjennom Aetat, selv er masseprodusent av nye fattige!
Jeg mottar mange henvendelser fra andre fylker om dette med aktivitetskrav.
Måten kravene presenteres på og hvordan de er formulert kan variere noe, men innholdet er det samme.
Jeg har satt fokus på disse tingene i flere tidligere artikler og det er vel verd å merke seg at INGEN har tatt til motmæle.
Ikke en, ikke en eneste gang!
Så da er det vel sant da at Aetat ser det som sin oppgave å drive en form for organisert faenskap for å pynte på statistikken.
At bedret statistikk betyr alt understrekes av det faktum at etaten heller ikke reserverer seg for å jukse med eget tallmateriale (se helside/forside oppslag i Hamar Arbeiderblad 2 og 3 nov 05)
http://www2.seniorpolitikk.no/artikkel.asp?art=700
ABEGGINGG
28.04.2008: Fra trakassering til ran.
Ran høres jo dramatisk ut, men er likevel en dekkende betegnelse på det som NAV nå er i ferd med å iverksette (…)
For to år siden tok jeg opp etatens sterkt kritikkverdige behandling av ledige over 60 år.
Responsen var overveldende og la grunnlaget for etableringen av ”Aksjon Arbeid Aetat”.
Det ble også starten på en omfattende debatt i Aftenposten.
I tillegg til tidligere og nåværende arbeidsminister kom både arbeidsdirektøren og fylkesarbeidssjefen på banen. Vi har hatt flere møter med fylkesledelsen og representanter fra Direktoratet: Men lovnader til tross så er det ikke skjedd noen merkbar bedring (…)
Aetat har tidligere fått sterk kritikk fra riksrevisjonen for å sløse bort enorme ressurser på nytteløse tiltak.
Og dette nye tiltaket er for oss ”gamlinger” hinsides all fornuft.
På siste informasjonsmøte hos NAV sa de selv; ” Når det gjelder den eldste gruppen av arbeidsledige må vi bare erkjenne at vi har svært lite å bidra med”.
NAV burde stå på denne uttalelsen! (…)
LARS BLEKEN
Initiativtaker og tidligere leder av
”Aksjon Arbeid Aetat”
http://seniorpolitikk.custompublish.com/nav-fra-trakassering-til-ran-.4478753.html
social-participation-inequality-758593
Et NAV til besvær- del III. Senter for seniorpolitikk
“Å bli arbeidsledig midt i femtiårene er ingen spøk, og spøken er bare blitt dårligere og dårligere etter som tiden har gått. Det er ikke blitt lettere å få jobb når man har passert 55, det gjør det heller ikke enklere når jeg verken er omsorgsarbeider, it – ingeniør, salgs og markedsutdannet, eller snekker.
Jeg er heller ikke polsk.
Sånn sett står det elendig til med mine kvalifikasjoner.
For hva gjør en universtitetsutdannet person, med papirer fra det forrige århundre, men en arbeidserfaring som ingen later til å ha bruk for. Jeg har ikke prøvd hva man ellers kunne kalle uortodokse metoder, hvor fristende det kunne være.
Jeg gjør som NAV sier, søker jobber. Men et sted går grensen for hva man kan akseptere.
Denne grensen går ved det vannskillet som heter anstendighet.
På et eller annet tidspunkt blir det umulig å gjøre gode miner til slett spill.
En dag orker man ikke å finnes seg i NAV idiotiske påfunn.
Ikke flere jobbklubber, ikke «arbeidspraksis».
Det er uanstendig av NAV å kreve at man skal ta en jobb man ikke får betalt for, til tross for at denne jobben krever en hel del kompetanse.
Det er uanstendig å kreve at man til overmål skal betale for å bedrive det NAV kaller arbeidspraksis.
Det er uanstendig å behandle voksne velkvalifiserte mennesker med mer enn tretti års arbeidserfaring som om de knapt kunne lese og skrive.
Det er uanstendig å kalle dette inkludering. Dette kan bare kalles en eneste ting: ekskludering.
ABEGGINGGG
Jeg har presentert problemet vi opplever for en hel Stortingskomité.
Ikke fordi jeg trodde at noen ville se lyset, og straks innrømme at slik kan vi ikke ha det. Slett ikke.
Svaret jeg fikk var ikke beroligende.
Komiteens leder var helt på det rene med at det eneste stedet jeg kan gå – etter at NAV bestemte seg for å stanse stønaden til livsopphold (den heter faktisk det), er til sosialkontoret.
Men før jeg har en jordisk sjanse til å få så mye som en krone der, må jeg selge alt jeg eier. For så å bli så fattig at jeg aldri noen gang vil kunne drømme om et noenlunde forutsigbart liv.
Dette er det en rød-grønn regjering byr dem av oss som faktisk har vært i arbeid nesten et helt liv.
Og som helt uforskyldt havner i arbeidsledighetsstatistikken.
Det er ille nok, men i tillegg skal vi presses, ydmykes og til slutt – som en coup de grace – få servert et vedtak der man får å vite at fra x dato stanser utbetalingen.
Man skulle tro at vi representerer en trussel mot statsbudsjettet, handlingsregelen, krigen i Irak, eller ozonlaget, eller verdensordnen i sin store ualminnelighet”
http://seniorpolitikk.custompublish.com/et-nav-til-besvaer-del-iii-.450430-72662.html
ABAEb
Arbeidsliv i Norden:
15.11.2005: Eldre arbeidsledige opprør mot meningsløse aktivisering:
De aktive arbeidslivet politikk i de nordiske landene er ofte understreket som en styrke. Men hva bør gjøres for å gjøre det meningsfullt for eldre arbeidsledige personer med høy kompetanse, som allerede kan bli undervist på kurs?
Sju av tio arbetsgivare i Sverige nyanställer sällan eller aldrig personer över 50 år.
I Norge, ikke engang vil én av ti arbeidsgivere ansette noen over 60 år.
Likevel tok de eldre til å sende inn søknader om jobber hver dag.
http://bit.ly/cR3FHk
Arbeidslivet ønsker ikke å rekruttere disse arbeidstakerne.
http://bit.ly/IhZ18h
20080903-033
En liten hvit løgn?:
11.09.2008: Dagens Medisin: NAV-kritikk og lydhøre leger
Pasienthistorier om trakassering fra NAV gjorde størst inntrykk på de cirka 70 Oslo-legene som nylig deltok på et møte om trygdevesenet.
NAV er et system i krise, sa brukerrepresentant Jan Frydelund (…) Reformen er ikke gjennomført – den er ikke på plass før ved utgangen av neste år sa direktøren.
Saglie la til at arbeidet ikke er enkelt: Det tar mer tid og krever mer ressurser enn vi hadde trodd på forhånd.
NAV er et system i krise, og det går utover oss pasienter.
Vi som kunder har ingen reell valgfrihet, sa Jan Frydelund, representant for brukerne av NAV.
Han minnet Saglie om at de som har redusert arbeidsevne, også har en redusert privat arbeidsevne. Derfor er det ekstra tungt og belastende å møte motstand fra NAV.
http://bit.ly/IuO6qR
FELLESKONFERANSE
18.03.2012: Nav gjør folk sykere
Erna Solberg: «Systemet vårt gjør folk sykere. Det er for lite fokus på aktivitet»
http://bit.ly/TCvp9T
Erna Solberg er tilsynelatende kunnskapsløs.
Hvis genuint, bør hun sjekke fakta bedre før hun uttaler seg, for etatens herjing – deres stupide maktbrynde og grenseløse vilkårlighet overfor «brukerne» er mange!
Idiotveldet ble allerede for mange år siden løftet ut og opp i dagen av Geir Sindre Ringdal som fortalte om sin tøffe kamp for å komme tilbake i arbeidslivet etter et hjerneslag. Nav valgte og sette Offiseren til og pakke skruer! (les litt nede i følgende post):
Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede
http://bit.ly/eOMfax
I tillegg til det Bleken m.fl. har utlevert, husker jeg art. der en dame som var syk skrev om at hun aldri hadde blitt stresset mer enn da hun ble utsatt for etatens tallrike meningsløse aktivitetskrav.
Og bedre har det altså ikke blitt!
For Nav er stikk i mot Solbergs «orientering» regjerende mestere i og påtvinge mennesker tåpelige tiltak som ikke fungerer som annet enn lønnede oppbevaringsplasser til gavn og sysselsetting for etatens enkle drøvtyggere selv.
Og oppmøte er en tvang, der etatens sanksjoner vil være å frata borgeren økonomiske ytelser hvis denne ikke stiller.
Les både min erfaring og art. om en annen person som ble herjet med under denne gigantiske sløsing med skattebetaleres penger litt nede i denne posten:
Maktens hellige haller – Våre kriminelle fastleger
http://bit.ly/jsxcKv
Les herunder posten
Aftenposten og sensur. Om Nav og trakassering.
Debatten fra Marita Synnestvedts kronikk: “Føler meg trakassert”
http://bit.ly/MXCtLo
ABentroll--og-konstitusjonskomiteen
Solberg tilkjennegir altså et (angivelig) oppsiktsvekkende fravær av kunnskap rundt de astronomiske prøvelser som en god rekke mennesker er «nødt til» å utstå i lange perioder av sitt liv i form av nedverdigende meningsløs oppbevaring på tiltaksplasser som kun er opprettet for å brødfø de Navansatte.
Ulovlighetene har vært belyst en god rekke ganger i ulike synlige fora.
Således oppfatter jeg Solbergs uttalelse som ikke bare meningsløs, men også som et direkte hån overfor de Navrammede!
Hun har åpenbart ikke giddet å ta stilling til denne type problematikk, men hever sin lønn i en posisjon der hun aldri behøver å frykte for å bli håndtert som kveg i en innhegning uansett hvilke store hull i kunnskapen hun har – og hun vet det!:
Politikernes million-pensjon
http://bit.ly/ih53xG
abattilo
Men Solberg tramper trøstig videre i et nedrig forsøk på å gjenreise Fattigforsorgens mentalitet på slutten av 1800-tallet ved å bidra til både opprettholdelsen og utviklingen av «sannhetsregimer» – de mildest talt betenkelige teknikker som vergeløse borgere uavlatelig utsettes for både i møtet med forvaltningen og fra diverse mer eller mindre bevisstløse makttopper med ullen agenda som mange ganger heller ikke har foretatt de nødvendige analyser som kreves før de kaster om seg med tankeløse utspill som ofte medfører fatale konsekvenser for de det gjelder:
08.04.2012 «Usosial og kunnskapsløs»
«Høyre-leder Erna Solbergs forslag om en dagpengesats på 70 kroner for å tvinge folk ut i jobb, møter hoderisting i SV.«
http://bit.ly/IvOup8
Man skal kunne forvente seg betydelig mer av politikere som mottar lønn og frynsegoder almuen bare kan drømme om. De har å gjøre et inngående forarbeide og forvalte sitt embede på en skikkelig måte!
Anniken Glein skrev nylig et godt innlegg:
Hallooooo Erna! Det er påskeaften, ikke 1. April!
Der satte jeg inn henvisninger til en rekke klipp fra forskere, bøker avhandlinger og tidsskrifter som blir relevant å lese i forbindelse med dagens rystende propaganda. Herunder «Utdrag fra Sult – Oslo kommune – Byarkivet Verdig- og uverdig trengende»:
http://bit.ly/HDULxy
Oslos administrasjon
http://bit.ly/oULSNL
Karen Bøhle Aarhus rådgiver ved JobbX, Antirasistisk senter fastslår: «Nav er lite tilpasset 
ungdoms behov«: «Det er ingen homogen gruppe ungdom som oppsøker Nav. Det er mangel på kunnskap om behovene ungdom har, og Nav-systemet er lite tilpasset.»
http://bit.ly/IGr9Mp
ABERÅ
Den jevne Navansatt må  aldri få sjansen å slippe til med egne vurderinger av kompliserte og sammensatte problemstillinger hos hjelpetrengende mennesker!
Hva Solberg fullstendig unnlater å problematisere, er at det vil være flere Navansatte med diverse subjektive vrangoppfatninger og lavt intelligensnivå som i så fall kommer til å stå for vurderingen av hvem som skal kunne “kvalifisere for 70 kroner dagen”.
Det må ikke bli tilfellet!
AUF-medlem Maren Østbø oppsumerte fatalitetene meget bra: «Disse menneskene er verdt 70 kroner dagen» (Utdrag)
(…) Det finnes uttallige årsaker til at de ikke tar imot jobben de får. Det kan være psykisk sykdom, mistet rett til skoleplass, rusproblemer, uholdbar bosituasjon, kronisk sykdom eller uavklarte medisinske forhold. Men utenpå er vi jo relativt like – og da har Erna vanskelig for å se individet som ligger innenfor. Individet som har gått igjennom uttallige undersøkelser og kanskje behandlinger, og som så går inn i en vanskelig påkjenning med å søke om disse pengene (…)
Hun viser ikke sine egne velgere tillit.
Trør dem ned i søla. Sparker dem som allerede ligger nede.
Hun har satt prislappen på dem: 70 kroner dagen er hva de er verdt.»
http://bit.ly/IlX0T5
ABEGU

07.04.2012: Nav: – Bør kanskje være strengere
«Nye toner fra Nav: De mener arbeidsledige i større grad må godta å flytte på seg – og akseptere å jobbe med ting de ikke er utdannet til.
I prinsippet kan vi sette en professor til å jobbe på et lager. Jeg er åpen for at Nav kanskje bør praktisere dette strengere enn i dag, sier Bjørn Gudbjørgsrud, direktør for Navs 19 fylkeskontorer.»
http://bit.ly/IKChb8
Kanskje bør du bli sparket fra stillingen din så dyktige fagfolk som innehar nødvendig respekt for sine medmennesker får slippe til?
De vil sikkert kunne finne et mer passende arbeid til deg som du kommertil å fungere bedre iDassvakt på et kjøpesenter for eksempel?
Det er et absurd eksempel Navdirektøren trekker frem.
Og stuntet har ikke snev av legitimitet i bunn, men er enda et utslag av Forvaltningenes egne hjemmelagde regler – en sosialkriminalitet uten sidestykke!:
Professor Knut Fossestøl
Regler og skjønn i norsk forvaltnings- og velferdsforskning
En kritisk analyse med særlig fokus på velferdsstatens rettighetsorientering (Utdrag):
ABELPRA
«For det første forholder de som treffer avgjørelser lokalt seg sjelden til lovtekster, forarbeider og rettspraksis.
I stedet forholder de seg til rundskriv, instrukser, edb-systemer eller særskilte veiledningshefter som overordnede har utarbeidet.
Dette skaper en rettsanvendelse som er mer primitiv og enklere enn den som vi finner i rettssaker.
Dette dreier seg i stor grad om hvordan lovgivningens skjønnsmessige paragrafer erstattes av forvaltningens hjemmelagde regler.»
(Et lenger sitat er satt inn i posten): Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere
http://bit.ly/vZ5qgK
FYLKESMANNEN bekrefter også overnevnte, og jeg viser et lite utdrag:
Rapport fra tilsyn med Stange kommune / Nav Stange 01.08.2011
5. Funn
Avvik 1:
Stange kommune sikrer ikke at søknader om økonomisk stønad avgjøres etter en konkret individuell vurdering (…)
  1. Godkjente prosedyrer viser til rundskriv som er erstattet av senere rundskriv. De ansatte benytter dermed rundskriv som, på dette området er utdatert.
  2. Når dette benyttes som veiledningsmateriale ved vurdering av søknad om økonomisk stønad medfører dette en risiko for at individuell vurdering gjøres på feil grunnlag.
http://bit.ly/USmnVR
Ytterligere informasjon om Etatens multiple lovbrudd, vises i posten – Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen, hvilket blir en svært informativt innlegg å lese for de som strever med å finne frem til lov- og regelverk som er brutt med i den enkelte sak.
http://bit.ly/sa6v67
Man bør fremheve de helt essensielle årsaker som ligger til grunn for og åpner dagens bredt profilerte mediestunt fra  uegnede Etatsansatte.
Overlege Håkon Lasse Leira debatterte i 2010: Klageretten som medfulgte Yrkesrettet Attføring er fjernet:
«Misnøye med NAVs jobbformidling har ingen betydning. Du forsvinner fra sykefraværsstatistikken og det er hovedhensikten med arbeidsavklaringspengene.»
http://bit.ly/Hbby95
ABECIA
Nav – under farlig inkompetent ledelse har virkelig utviklet seg fra et middels til oppsiktsvekkende neandertalnivå de siste to år.
Må jeg få spørre hva som skjedde med disse tiltakene siden Mensamedlem Gudbjørgsrud klarer å komme opp med overnevnte?!:
01.05.2010 – Knekker jobbkoden for høyt utdannede
Høyt utdannede sliter i ledighetskøen. BI og Nav tok opp kampen i fellesskap.
http://bit.ly/asGa7M
01.02.2010 – Til kamp mot ledighet
Høyere utdannede sliter med å få jobb. Det skal BI og Nav i fellesskap gjøre noe med.
http://bit.ly/aQCWsd
Enda et eksempel på etatsbermens blinde vilkårlighet som har blitt implementert herunder, deres oppsiktsvekkende respektløshet og herjing med borgere i dette landet – Fordi de kan!:
31.12.2011 – Bortkastet ressursbruk av NAV NAV sender ufør 61-åring på arbeidstreningskurs der han lærer å skrive CV og å pakke frukt.
http://bit.ly/wOIQWf
Les i denne forbindelse Marita Synnestvedts kronikk: “Føler meg trakassert” – med utdrag fra debatten som fulgte herunder:
http://bit.ly/MXCtLo
ABENSEN
La meg like godt fremheve en annen toppleder innenfor Navsystemet med det samme – Direktør i NAV Telemark, Terje Tønnessen, som 09.07.2011 fremviste en formidabel uegnethet som nesten mangler sidestykke.
Mennesker som klarer og komme opp med denne særdeles alvorlige brist på logikk, settes altså i sentrale posisjoner i Nav!:
«Vil belønne leger som friskmelder»
http://bit.ly/qveIpY
Man må heller aldri glemme sakene med Nav-psykiater Anne Regine Føreland – Friskmelder psykisk syke på oppdrag fra staten:
http://bit.ly/nwD31q
Årsak og virkning, abmøberegimet – Årsak og virkning…
På Erna Solbergs blogg under posten «De som er utenfor«, har Annbjørg Lyssand – kommunalt ansatt på et Nav-kontor, bidratt med et svar i dag som bør leses:
(…) Våre svakeste blir møtt med krav om mer behandling og mer utredning.
Alt for å unngå innvilgelse av uføretrygd (…)
Mye ressurser hos mange instanser blir brukt for å tilfredsstille kravene til dokumentasjon som det statlige Nav stiller i disse helt klare sakene.
Fastlegene må skrive den ene erklæringen etter den andre, men blir torpedert av rådgivende lege som ser ut til å være betalt for å si nei.
Fokus må settes på politiske mål om færrest mulig på uføretrygd og politiske mål om at de svakeste på sosialhjelp må få den trygden de har krav på. Dette oppleves på Nav-kontoret som motstridende mål og gir dårlig menneskebehandling av de svakeste og et dårlig arbeidsmiljø (…)
Det må være realisme i hvem av sosialhjelpsmottakerne som er arbeidsfør.
http://bit.ly/XjYk4M
ABRBEID
Jeg tror det blir viktig å gå helt tilbake til Aetat for å nøste godt opp i hele det meningsløse og brutale svadaregimet som uforstyrret og i flere år av Regjeringen og de «ansvarlige statsråder» har blitt gitt blankofullmakter til å herske som de vil over flere ulykkelige borgere i dette landet, der mange ganger lavt utdannede aktører utarbeider spinngale subjektive hjemmesnekrede regler som skal gjelde som absolutter overfor rettsløse mennesker som er i behov av profesjonell ivaretakelse og bistand – og det fullstendig uten konsekvenser.
Les hva ansatt i A-etat “Justice1″ avslørte i 2006:
Møte med A-etat:
http://bit.ly/f4XL8e
A-etat og trygd og korrupsjon?:
http://bit.ly/hiOws6
Aviskronikken som støtter opp om det Justice1 fremhever:
En helvetes jobb:
«Milliontap, omorganiseringer og rot har ført Aetat inn i en kollektiv depresjon.
Drapstruslene har haglet og ansatte har gått.
Hvem får ryddejobben?
Den som blir ny arbeidsdirektør i høst bør ha sans for bratte bakker og balansekunst»
http://www.dn.no/arkiv/article33978.ece
Men Aftenpostens Debattcentral stengte, og fjernet med dette mange gode og viktige innlegg etter 22.07.2011.
Min mening om sensuren:
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
Jeg hadde heldigvis lagret noen av «Justice1» sine avsløringer, og de har blitt samlet i følgende post:
Noen av innleggene i serien som Dagsavisen slettet – Del 1: Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører:
http://bit.ly/rZ3Whq
abeanderr
Fra Aetat til neandertalregimet Nav – De ansvarlige
http://bit.ly/HzCfFm
Slik ble Nav-systemet trumfet gjennom. Navn på de ansvarlige:
http://bit.ly/duYhto
Svar til Roar Flåthen
http://bit.ly/yCZmxU
Sykefraværet. Regjeringen dikterer forskere:
http://bit.ly/u5ZzJc
Manipulasjon, nasjonal kvalitetsstandard, svekket rettssikkerhet og krav til saksbehandling
http://bit.ly/rEmrzj
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Forvaltningens sannhetsregime
http://bit.ly/wYCOzE
Hvem skal kontrollere kontrolløren?
http://bit.ly/Nm3M2q
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
Strategi for oppfølging av brukere i NAV, og Kompetanse i NAV- kontoret – Overordnede prinsipper og føringer
http://bit.ly/pjTyqQ
abone_brekke
Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Hvordan står det til på våre sosialkontor?
http://t.co/IOMWJD4L
Fra Aetat til neandertalregimet Nav – De ansvarlige
http://bit.ly/HzCfFm
Klageretten som fulgte med yrkesrettet attføring, er fjernet.
http://bit.ly/Hbby95
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V