Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav – Fylkesadministrasjonens utilgjengelighet og Byrådets uvilje


ABABABABABABABABABABABABABABABEFTI dag, mandag 05.01.2015, ringte jeg Fylkesaladministrasjonen for å forhøre meg hvordan jeg skulle gå frem for å kunne bytte til ekstern saksbehandler i sosialtjenesten utenfor bydelen (St.Hanshaugen) siden sosialsjef Sigurd Røeggen og hans underordnede har vist seg inhabile.
Dette, etter tips på en nettside fra «Krikkert» – en tidligere ansatt i Nav som hjelper mennesker på ME-forum:
ME-forum 08.10.2014 – Krikkert jeg trenger råd
«krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar på vegne av NAV.»
Krikkert (Christer Alexander Jenson) svarer:
Det er ikkje enkelt å byte sakshandsamar, og enda mindre enkelt å bytte NAV-kontor.
Som eg skreiv i eit tidlegare innlegg i den forrige tråden din på laurdag må sakshandsamar vera ugild (inhabil) for at ein skal ha rett til å byte.
Sakshandsamar vil vera ugild viss det hev oppstått ei varig motsetnad mellom dykk som hev spilt over på eit personleg plan.
For at kontoret skal vera ugildt må enten leiaren vera ugild elles må så mange av sakshandsamarane vera ugilde at det ikkje er rimeleg å tru at du vil få ei nøytral handsaming av dei andre sakshandsamarane.
Det er ein dialog du må ta med fylkesadministrasjonen som treff avgjerda.
http://www.meforum.info/viewtopic.php?t=16086

businessman in blue room with doors open

Jeg gikk trøstig til siden Krikkert hadde anbefalt:
NAV Oslo (fylkesadministrasjon) – kontorinformasjon
Besøksadresse
C. J. Hambros plass 2
Telefon
21 06 72 00
http://bit.ly/1oqIuhb
Og dermed startet en prøvelse av de helt store!
Jeg vil snart legge ut lydopptaket med de fem eller seks personene jeg pratet med.
ABACABAHATTNå er det gjort!
Youtube opptak:
Slik møtes man når man forsøker å ta rede på hvor man skal henvende seg for å få bytte til en ekstern saksbehandler siden sosialkontoret man tilhører ved Nav St.Hanshaugen er inhabilt!
Samtaler med Fylkesaladministrasjonen, 02180, samt Byråd for eldre og sosiale tjenester.
Seansen varer i godt over en halv time!
Det hele starter med at en resepsjonist velger å gå kraftig i rette med meg etter at jeg har sukket mens jeg satt i egne tanker og begynte å forklare hvorfor jeg var så oppgitt over at man ikke kom til Administrasjonen direkte.
Totalt uprofesjonelt!
http://bit.ly/1wzslKp

ABABABABABABABABABABABABABABABOHANS

Jeg skriver samme dag 05.01.2015 på politiker Ivar Johansens FB- side under diskusjonen «Partiboka», etter å ha levert dette materialet:
Jeg kommenterer tidligere uttalelser fra deg på slutten av opptaket, men Byrådsansvarlige for henvendelser sier (mener) unektelig at det er DU som tar feil!
Jeg VET at du har rett, og vil gjerne høre dine synspunkter på samtalen (gjerne i sin helhet).
Jeg vil dele disse på Navgruppa jeg er med på å administrere.
Her er for ordens skyld posten med sitatene jeg gjenga fra deg:
Fylkesaladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere.
http://bit.ly/1rSWt5a
Håper på snarlig respons.
Tusen Takk!
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELEFANTA
Svaret kom dagen etter, og er lagt inn i følgende post der overnevnte lydopptak er nedtegnet:
Nav – uprofesjonalitet og manipulering. Lydopptaket med bl.a Byrådet i elefantens decennium!
Utdrag – Inger Elisabeth Salvesen – spesialrådgiver for EST (Byrådet for eldre og sosiale tjenester) tar telefonen.
Jeg: Men dere tar INGEN enkeltsaker, eller så grove saker som dette som du mener eller uttrykker at du synes det er?
Salvesen (29:49): Jeg kan ikke uttrykke meg noe spesielt om det du har (…)
Jeg sier at jeg forstår det, men hvis man – helt hypotetisk antar at det jeg fremlegger er riktig og dere får dokumenter på det, ville dere gått inn i en slik sak da?
S: Det vet jeg ikke!
Salvesen har altså blitt orientert om et inhabilt Sosialkontor, en Sosialleder og et Ombud som har sendt meg trusselbrev og en Bydelsdirektør (samt sosialtjeneste) som er politianmeldt for grove lov- etikk og regelbrudd – hun utviser forferdelse, men er allikevel så frekk at hun våger å villede meg med at hun rett og slett IKKE VET om Byrådet vil eller kan gå inn og se på en sak som dette! (…)
http://bit.ly/1y37fFQ
Bakgrunn:

ABABAYYYYYYYYY

Bakgrunn i min sak etter at jeg varslet både ledelse og Bydelsdirektør Ellen Oldereid ved Nav St.Hanshaugen om lov- etikk og regelbrudd, begått i stor stil av sosialtjenesten her, over for meg – en funksjonshemmet diabetiker på 52 år som har levd på minste sosialhjelps norm i snart 7 år:
ALARM:
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014
Med dette brevet har sosiallederen blamert seg kraftig og avslørt både dyptgripende inkompetanse og en farlig lederstil, men det er faktisk hans minste problem.
Hans største problem er at han totalt har overkjørt en funksjonshemmet seniorinnbygger og ignorert en omfattende, men saklig og godt underbygget varsling om grove misligheter i foretaket som har satt mitt liv og helse i alvorlig fare (…)
Sigurd Røeggen: Viser til omfattende e-postkorrespondanse fra deg etter at din sak ble overført fra Nav Nordstrand til Nav St.Hanshaugen.

ABABABABABABABABABABABABABABOLTABABAABABABABABABABABABABABABABABOTENOABABABABABABABABABABABABABABABABETA

Bakgrunnen for at det står oppgitt «Oppfølging 1″ som bakgrunn for saksbehandler på deg er pga din historikk som bruker av Nav Nordstrand.
Her har flere ansatte følt seg uthengt og sjikanert på din «blogg» og uthengt og  sjikanert i det offentlige rom og du har allerede utlevert navn på ansatte ved Nav St.Hanshaugen (…)
For å sikre at hensynet til arbeidstakerenes fysiske og psykiske helse og velferd blir ivaretatt, skal arbeidsgiveren sørge for å iverksette de nødvendige tiltak.
Arbeidsmiljøloven § 4 – 3 pkt 3 og 4, innebærer en beskyttelse mot trakassering av ansatte.
Dette innebærer også trakassering fra klienter.
http://bit.ly/1mPFVX4

ABABABABABABABABABABABABABABABABRSTISABABABABABABABABABABABABABABABABABESTISKABABABABABABABABABABABABABABABABABEADH

Sosiallederen kunne heller kalt meg inn på teppet og gitt meg en midt på trynet.
Alvorlighetsgraden av den ageringen hadde faktisk ikke vært i nærheten av det overgrepet han her utsetter meg for, ved å ikke ta min omfattende varsling om grove misligheter i foretaket på alvor, og la meg – som diabetiker gå i flere uker tilsammen helt uten penger, samt overleve flere måneder på minste sosialhjelps norm – 70 kroner dagen.
Dette vil lede til sterk forverring av sykdommer (jeg har også flere) og jeg vil gå mot en alt for tidlig død.
Selv om min fastlege to ganger understreket for sosialtjenesten i erklæring at utilstrekkelig bistand ville være livstruende for meg, (eksakt sitat) ignorerte alle parter dette!
Selvsagt ville et slag i ansiktet ha medført konsekvenser – STORE – for sosiallederen!
Derfor denne monumentale feige handlingen som han vet at borgeren må slite og kjempe med å forsvare seg mot – samtidig som medisinering av høyt blodtrykk opptrappes og diabetes utvikler seg på bakgrunn av utilstrekkelig forsvarlig kosthold!
Således er ikke Røeggen og kompani annet enn simple mordere i ytterste konsekvens!
ABROBERTEablai5ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABTUN
Stortinget:
Representantforslag om et mer helhetlig, effektivt og brukervennlig Nav – Vedtak 628
Dokument 8:111 S (2012-2013), Innst. 416 S (2012-2013)
Tilhører sak
Dokument 8:111 S (2012–2013) – om representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila-Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om et mer helhetlig, effektivt og brukervennlig Nav – bifalles ikke.
http://bit.ly/1AoWhxy
Utdrag fra dokumentet som ikke ble bifalt:
Forslagsstillerne erkjenner videre at i enkelte situasjoner kan forholdet mellom bruker og saksbehandler/veileder bli så anstrengt at det blir vanskelig å få til et konstruktivt samarbeid.
Det er derfor nødvendig å sikre at brukerne i slike tilfeller kan få rett til å skifte saksbehandler/veileder.
Det er viktig at muligheten til å bytte saksbehandler/veileder ikke overlates til skjønnsmessig behandling hos den enkelte saksbehandler/veileder eller det lokale Nav-kontor.
I tillegg vil det være behov for å legge til rette for at brukerne i helt spesielle tilfeller kan få bytte Nav-kontor (…)
http://bit.ly/1BpTiGE
ABACOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Og det var her at Regjeringen overkjørte – ikke bare forslagsstillerene, men også egen Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm som hadde bebudet overnevnte rettighet allerede for over to år siden – hvilket angivelig hadde gått representantene hus forbi – hvorav den ene var Robert Eriksson, som selv var den som hadde mottatt svaret fra Bjurstrøm på det tidspunkt!:
Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren Dokument nr. 15:1092 (2010-2011) Innlevert: 21.03.2011:
Etter undertegnedes oppfatning burde man i, helt spesielle tilfeller, fått en rett til å byttet Nav kontor, og da i et annet fylke enn det som vedkommende bor i.
Bjurstrøm:
Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om at i særlige tilfeller der forholdet mellom bruker og det lokale Nav-kontoret oppleves som fastlåst, vil Nav Fylke normalt vurdere om det er hensiktsmessig at bruker får bytte til et annet Nav-kontor i fylket.
Dersom bruker ønsker å bytte til et Nav-kontor utenfor det fylket vedkommende bor i, må dette i så fall avtales nærmere mellom de to fylkene som er involvert.
Etter min vurdering er dette en hensiktsmessig måte å håndtere slike saker på, og det er følgelig ikke behov for at jeg gir noen særskilte føringer om dette overfor Arbeids- og velferdsdirektoratet.
http://bit.ly/foQ2xP
ABROBERTEablai5ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABTUN

Dette ville altså være et sentralt argument å ta med for Eriksson & Co som utgangspunkt for sitt forslag – men såpass orden hadde de ikke i egne saker!
De tre står ansvarlige for å både tilegne og oppdatere seg på sentral viten, og var jo uomtvistelig klar over at «rett håndtering» slett ikke var blitt fulgt under disse årene.
Derav ble fremleggelsen av forslaget ikke annet enn et spill for galleriet.
For hvorfor skulle det gå over to år før temaet igjen så dagens lys med samme drøvtygging presentert, i stedet for å ha besørget reell fremdrift og fokusert på de store unnlatelsene som hadde tatt plass i mellomtiden, og her fremvist belegg i form av en foretatt evaluering som ville ha bekreftet at Arbeids- og velferdsdirektoratet så ingenlunde hadde oppfylt de forhold Bjurstrøm gikk god for at de ville gjøre?!
De er våre Ombudsmenn, og skulle ha hatt overnevnte som utgangspunkt, siden direktoratets unnfallenhet har skapt og skaper ekstra og unødvendige påkjenninger for borgerene, men ingen hadde angivelig gjort «hjemmeleksen» sin og Robertsson syntes rammet av akutt kognitiv svikt!
I stedet presenter de regelrett plankekjøring – en gammelt vise som kun må oppfattes som skuebrød – et bedragersk skinn av handlekraft – en kjøttbein kastet til massene så de kan sitte der og okke og oje seg over at enda et godt forslag fra handlekraftige politikere som går i bresjen for hvermannsen ble nedstemt!
Men saken er den at FrP har aldri – med hånden på hjertet ment å oppfylle Navrammedes rettigheter, og bistå oss eller la oss få reell tilgang på medbestemmelse og brukermedvirkning!
Og dilldall som dette, blir våre Ombudsmenn lønnet for!
De tre partifellene!
Og resten av røkla med dem.
For det spiller ratt ingen rolle hvem som sitter i Regjering.
Allmennheten vil være like retts- og påvirkningsløse som i dag og alltid uavsett hvem av krøsusene som sitter med makten!

agenda1

Og i samme dokument anførte representantene dette:
Regjeringen har ved flere anledninger siden 2009 uttalt at man vil vurdere innføringen av Nav-ombud, og at man vil fremlegge en egen sak for Stortinget om dette.
Fire år er snart gått uten at regjeringen har fremlagt egen sak om Nav-ombud.
Forslagsstillerne mener det er behov for et Nav-ombud etter modell fra pasient- og brukerombudet, og for å legge til rette for dialog mellom Nav og brukerne, og sikre at ikke mangelfull oppfølging og bistand skal føre til et for dårlig tilbud til brukerne.
Forslagsstillerne ønsker at et Nav-ombud opprettes fra januar 2014 (sitat slutt)
ABEBIK
Men når Eriksson endelig satt med makten bukten og begge ender, fikk pipa en helt annen lyd!
Og det understøtter min påstand om å kaste blår i øynene på folk og agere tilbakestående i viktige spørsmål der de overbetalte og underpresterende spradebassene av noen udugelige politikere tilsynelatende ikke har gjort hjemmeleksen sin.
Her er hva som tar plass når FrP virkelig får kniven på strupen ifbm. egne lovnader og «hjertesaker»:
Magasinet Velferd 07.11.2014 – Nav-ombud i det blå
«I opposisjon mente Robert Eriksson og Fremskrittspartiet at det hastet å få på plass et Nav-ombud. Nå vet ikke Eriksson lenger om han vil ha et slikt ombud.»
http://bit.ly/1yz4a00
Ikke for det – her er hva jeg mener om et Nav-ombud:
Nav-ombudet og judas: – Velvillighetens heslige vrengebilde er at her skapes en illusjon av handlekraft!:
http://t.co/RnnkkwKFro

ablai3

Laila Marie Reiertsen (bildet) – politiker og sykepleier fra samme parti – FrP om min sak med Nav Nordstrand sosial (tidligere kontor) i to timers møte jeg hadde med henne i 2011:
Del 5 (utdrag): Politikeren: Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i.
Her er det altså personforfølgelse, rett og slett!
Jeg følger opp: Ja du skjønner det?
Reiertsen: Ja jeg skjønner det, jeg skjønner det! (…)
Hun bekrefter igjen at det er personforfølgelse og at det er “en rovdrift på et menneske”.
Jeg sier: For så DUM går det ikke an å være, så mange FEIL
Reiertsen bryter inn mens jeg snakker: Nei, nei nei – Det er bevisst, det er bevisst! (…)
Vi snakker mer, og jeg fremhever Sosialtjenestens skriftlige advarsler om at de vil dele opp mitt livsopphold igjen, hvis jeg våger å søke nødhjelp flere ganger.
Reiertsen konstaterer at dette er trusler! (…)
http://t.co/YAGNqwUHh4
Men Reiertsen fulgte heller aldri opp sine lovnader overfor meg om å sette sin journalistvenn i VG på saken! (se hovedsiden):
http://bit.ly/192Uepg

ABABABABABABABABABABABABABABEDERL

Inhabilitet (av nektende -in og habil) eller ugildhet (det motsatte av uhildet) vil si at det foreligger omstendigheter som gir grunn til å svekke tilliten til at en saksbehandler er upartisk. Hvis slike omstendigheter ikke foreligger er saksbehandleren habil.
Det er saksbehandler selv som tar stilling til om det foreligger inhabilitet.
Selv om det foreligger inhabilitet hos en eller flere saksbehandlere blir ikke avgjørelsen automatisk ugyldig.
Har det i en sak foreligget inhabilitet og saksbehandler allikevel har deltatt i saksbehandlingen kan avgjørelsen bli ugyldig dersom inhabiliteten kunne hatt konsekvenser for utfallet av saken.[1]
Hovedhensynet bak kravet om inhabilitet er at man skal ikke dømme i egen sak eller en sak hvor man kan ha interesse av utfallet i saken (…)
Habilitet har ikke bare betydning for om en saksbehandler opptrer upartisk men også for borgernes tillit til at han gjør det.
Selv om det ikke er fare for at saksbehandler opptrer upartisk så er det grunn til å vike sete hvis det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til at saksbehandler kan opptre upartisk (…)
http://bit.ly/1BALZds

ABABABABABABABABABABABABABABABABABOSK

Kari Kjønaas Kjos (bildet):
Stortinget blir litt mer som en sandkasse – hvem liker du å leke med og hvem liker du ikke å leke med – og det spillet tar tid.
http://bit.ly/13Tdwex
Ombudsmenn for folket
Rb.no 15.11.2011:
«Politikerne må alltid huske hvem de er til for. Våre politikere må aldri glemme at de er valgte ombudsmenn for folket.
Kari Kjønaas Kjos (Frp) er et eksempel til etterfølgelse i så måte. Hun har i en årrekke tatt opp den lille manns sak (…)
Folkevalgte, enten det er på lokal- eller riksplan, må aldri miste ombudsrollen overfor landets innbyggere av syne.
Det er lov å engasjere seg i enkeltsaker.
De folkevalgte er til for folket – og ikke omvendt»
http://bit.ly/UvYqiT
Man skylder på «Systemet» – Forvaltningskriminaliteten i Nav
http://bit.ly/1BqC0qB
Sentraladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere.
http://bit.ly/1rSWt5a
Å ta fra de som har minst – oljebløffen og nedskjæringene
http://bit.ly/1Bt7YCW
Svikere! Omsorgsplan 2015 i helse- og sosialtjenesten
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

2 kommentarer på “Nav – Fylkesadministrasjonens utilgjengelighet og Byrådets uvilje

  1. Leah Olsen
    januar 6, 2015

    Veldig bra blogg innlegg Jeanine. 🙂

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

januar 2015
M T O T F L S
« des   feb »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: