Nå er det nok! Stavrum – Nettavisen: «NAV-ofrene» skrev under egenerklæring om at sykepengene bandt dem til Norge

Alle som mottar AAP må i (…) sende et meldekort hver fjortende dag hvor de opplyser om ferie eller fravær fra aktiviteten.

Norske myndigheter har (feilaktig) trodd at de kunne nekte sykmeldte og folk på arbeidsavklaring å ta med seg trygdepengene og dra til utlandet, mens mange trygdede tok sjansen selv om de hadde fått informasjon (feilaktig) om at det kunne være straffbart.

For å si det brutalt: NAV var i god tro da de krevde trygdepengene tilbake, mens ikke alle «NAV-ofrene» nødvendigvis var i like god tro.

https://www.nettavisen.no/okonomi/nav-ofrene-skrev-under-egenerklaering-om-at-sykepengene-bandt-dem-til-norge/3423871917.html

Men det Nav begikk, var altså dypt ulovlig tvang, og den kan ikke oppfattes som annet enn at ble begått med vitende, vilje og et absolutt forsett!! :

Norge har feilet

EUs bud nummer 1: Fri bevegelse for menneskene i Europa. Det er egentlig et ganske enkelt konsept.

https://www.dagbladet.no/kultur/norge-har-feilet/71772662

Som en debattant kommenterte på FB: «Nav hadde ikke lov å kreve opplysninger om opphold i utlandet, så å skrive at folk må opplyse om dette for å få sine penger, har vært ulovlig. Eneste kravet de skulle ha skrevet under på, er at de må følge opp aktivitetsplanene de har fått. Nav har ingen krav på å vite om du er i Sverige, Spania eller i Norge, så lenge du møter opp og følger aktivitetsplanen. Så den kontrakten var ulovlig.»

Tiltredes!

Landets borgere har allerede i mange år vært utsatt for urimeligheter i betydelig omfang fra etaten. Det er ikke det minste rart at noen mennesker bokstavelig talt «gikk sine egne veier» omsider, mange av dem med svært gode grunner i bunn som de visste at ikke ville bifalles av Nav – der de har erfart at ingen dialog, fleksibilitet eller menneskelig tilnærming eksisterer fra sistnevnte side!

I år 2010 publiserte jeg følgende: I Nav sitt eget tidsskrift «MEMU» nr. 1, ble arbeidsavklaringspengene – hvis lovløse utvikling har rammet så mange vanvittig hardt, omtalt som «NAV`s indrefilet – Klar til servering»!!

Der ble også FB-gruppen «Folkeaksjonen mot meldeplikt for kronisk syke» trukket frem.
P4 intervjuet meg  vedrørende meldekortordningen 23.03.2010:

«Administrator for gruppen «NAV – når du trodde du hadde nådd bunnen hjelper NAV deg enda lengre ned», Jeanine Horntvedt, sier folk stadig tar kontakt med henne for å fortelle hvor fortvilte de er.«

https://www.p4.no/nyheter/fortvilte-nav-brukere-ringer-hjelpetelefon/artikkel/346215/

Og jeg raste på gruppa vedr. følgende skamløshet i nevnte tidsskrift 11 mai 2010 fra leder for Seksjon for midlertidig inntektssikring, Kristian Heyerdahl, i Arbeids – og velferdsdirektoratet.

Han fremhevet med utgangspunkt i gruppa – og med monumental utelatelse av og problematisere årsak og virkning at protester også reiste seg for åtte år siden da de introduserte meldeplikt for mottakere av dagpenger – «Men STØYEN har stilnet»!!!

Over 30.000 medlemmer fra omtalte FB-gruppe tydeligvis atter skal oppfattes som og reduseres til berme som «på nytt lager støy»!

I 2010 har Nav på nytt ignorert flere titusener av protester og møtt disse med en mur av taushet utenom de få gangene Oftedal har vært på banen med økseskaft-uttalelser, og atter en gang ventet på at «støyen skulle stilne»!

– Ventet titusener av protester ut, under total ignoranse…

«Støyen» har ikke stilnet fordi etatens herjinger innehar legitimitet.
Den har stilnet av fordi den rettsløse allmue ikke har evigvarende krefter til og kjempe mot lovovertredere med makt som forholder seg triumferende avventende og tause så lenge det bare skal være! Det kreves ikke intellekt for å tie graverende misligheter i hjel. Det er tvert i mot den enkleste sak av verden!

Om overgangen fra yrkesrettet attføring til arbeidsavklaringspenger
Overlege Håkon Lasse Leira:

«Du forsvinner fra sykefraværsstatistikken og det er hovedhensikten med arbeidsavklaringspengene».


https://sommer17.wordpress.com/2012/04/05/klageretten-som-fulgte-med-yrkesrettet-attforing-er-fjernet/

Myndighet NAV – Arbeids- og velferdsetaten

Dato 2012-01-01
Doknr/publisert R76-12-02 Sammendrag Rundskriv til arbeidsmarkedsloven: Tiltakspengeforskriften § 5

Meldeplikt Henvisninger: Arbeidsmarkedsloven (2004) §12, §19 | Tiltakspengeforskriften (2013) §5, §10 Saksgang Sist endret: 2014-06-05

Generell opplysningsplikt [Endret 6/14]

I tillegg til meldeplikten i tiltakspengeforskriften § 5, har bruker alltid en generell opplysningsplikt etter arbeidsmarkedsloven § 19.

NAV kan pålegge arbeidssøkere, arbeidsgivere, tiltaks- og formidlingsaktører mv å gi opplysninger som er nødvendige for å kunne utføre NAV sine oppgaver etter arbeidsmarkedsloven.

Når bruker innvilges stønader ved tiltak etter tiltakspengeforskriften, informeres han samtidig om plikt til å gi de opplysningene som er nødvendige for å vurdere fortsatt rett til ytelsen og ytelsens størrelse.

Denne plikten omfatter også opplysninger ut over det NAV spør om på meldekortet og gjelder selv om bruker fritas fra plikten til selv å sende meldekort.

Brukeren har plikt til å melde fra straks når han (utdrag);

Blir sykmeldt (helt eller delvis) eller får endret sykmelding

har fravær eller planlegger fravær fra tiltaket av andre grunner enn sykdom (for eksempel ferie)

skal reise bort

https://lovdata.no/nav/rundskriv/r76-12-02#KAPITTEL_1-1

USKYLDIG DØMT – FIKK TILBAKEBETALT!

Hvor mange våkenetter og mageondt har ikke både denne damen og mange andre hatt over svært lange perioder, når de har sett seg nødsaget til å «bryte loven» av ulike personlige prisverdige grunner!:

Mens Eriksen gikk på AAP fikk hun kjæreste i utlandet.

Hun var fullt klar over regelverket – som nå har vist seg å være feil – om at man ikke kunne reise til utlandet.

– Jeg visste at jeg brøt reglene.

Tidlig i 2015 tok hun selv kontakt med Nav og ga beskjed om regelbruddet og at hun ikke kunne ha AAP videre.

https://www.dagbladet.no/nyheter/visste-hun-brot-reglene—na-blir-hun-frikjent/71784443

Jeg ønsker i tillegg å belyse ytterligere forhold vedr. Arbeidsavklaringspengermekanismene bak en god rekke endeløse overgrep fra Nav.

Utdrag sitat fra posten «Aftenposten og sensur. Om Nav og trakassering» (Marita Synnestvedts historie og innlegg i Aftenposten med mange innspill): En Navansatt trakasserer Marita, og jeg svarer:

Et oppsiktsvekkende arrogant og kunnskapsløst innspill, begått av en ansatt i Nav som har som sin første oppgave å forvalte regelverket på best mulig og kvalitetssikret vis –  innbefattet både etikkdelen, kunnskap om lovverk og påbud fra Regjeringen, samt å utøve faglig forsvarlig skjønn.

En ting skal du ha – Du er svært modig som velger å avsløre egen dyptgripende utilstrekkelighet i ditt virke under en såpass synlig kronikk.

Du har tråkket grundig i salaten og valgt å herje grundig videre med Marita Synnestvedt, og hadde dette dreiet seg om en hvilken som helst institusjon enn Nav, vil jeg tro du hadde blitt bedt om å gå på dagen.

(Aftenposten SLETTET dette)!

«Begrunnelsen»:

«En del var linket til din blogg der moderator så en del tvilsomme påstander om maktmisbruk mm av myndigheter osv. Alle påstander må i utgangspunktet være begrunnet. Du kan stille spørsmål ved noe, men ikke komme med bastante påstander du ikke har belegg for.»

(Hvorpå hun linker til et av mine blogginnlegg):

«Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket.»

http://bit.ly/9KlfzV

Jeg svarte:

Hvilke tvilsomme påstander var det jeg her fremsatte?

Jeg har tvert i mot et enestående godt belegg for det jeg «påstår» og lydopptak av hver eneste samtale og møte jeg har hatt med etaten, noe som i alle disse årene avskriftene har ligget ute på min blogg, knapt kan ha gått en eneste journalist i dette landet hus forbi.

Og videre – Disse «påstandende» må utvilsomt ha blitt sett på som rimelig foruroligende, siden moderator velger å sensurere vekk selv henvisning til innholdet.

Når moderator finner innholdet på min blogg såpass sensitivt at dette ikke en gang kan henvises til fra en «velrennomert avis», så er det vel på sin plass å stille spørsmål om Aftenposten rett og slett setter seg som «overdommer» for folket og tar bevisste valg om å holde kritisk materiale om Nav der skadevolderene navngis, unna offentligheten.

Ganske kort: Velger dere og slette linker til «brysomme» ytringer til ugunst for offentlige menneskeplagere som dere av en eller annen grunn ser dere komfortable med at forblir skjult, eller ønsker dere å ta et intervju med meg og få forelagt beviser for mine «bastante påstander» og endelig vise anstendighet nok til å benytte dere av Vær Varsom-plakaten som pålegger dere å beskytte borgere fra misbruk av offentlig myndighet – men som dere hardnakket har ignorert i mitt tilfelle som er ganske spesielt og veldokumentert over hele fire år?

https://sommer17.wordpress.com/2012/07/10/aftenposten-og-sensur-om-nav-og-trakassering/

Stortinget Innst. O. nr. 28 (1998-99) 4. Straff for hemmelig opptak og offentliggjøring av samtale en selv deltar i.

I Ot.prp. nr. 56 (1989-90) ble det foreslått å kriminalisere utilbørlig, offentlig gjengivelse av hemmelig opptak av en samtale i straffeloven § 390.

Vi har i dag ingen bestemmelse som direkte rammer det å gjøre hemmelig opptak av en samtale man selv deltar i.

Det er heller ikke i seg selv straffbart å offentliggjøre et slikt opptak.

Hemmelig opptak og/eller offentliggjøring av egen samtale vil imidlertid i visse tilfeller kunne straffes etter andre bestemmelser bl.a. om krenking av privatlivets fred eller ved brudd på taushetsplikt.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Odelstinget/1998-1999/inno-199899-028/4/

Norges Offentlige Utredninger – NOU 1995:10. Reformer innen injurielovgivningen.

Side 11 – 3.3.3.2: Sannhetbevis som rettsstridsutelukkende omstendighet. Sanne utilbørlige ærekrenkelser (faller under overskriften: Begrensning i virkeområdet til § 247 – rettsstridsreservasjon):

Sanne ærekrenkelser er i utgangspunktet ikke rettsstridige.

Straff etter §§ 246 og 247 kommer ikke til anvendelse dersom det føres bevis for beskyldningens sannhet.

S. 12: 3.3.3.3 Straffrihet i henhold til strl. 249 nr. 3:

Straff etter §§ 246 og 247 kommer ikke til anvendelse på den som har vært pliktig eller nødsaget til å uttale sig eller som har uttalt sig til berettiget ivaretagelse av eget eller andres tarv, dersom det godtgjøres at han i enhver henseende har vist tilbørlig aktsomhet.

S. 13: Det vil ogå kunne ha betydning hvordan beskyldningen formidles, samt hvem som er formidleren – en profesjonell eller en amatør.

I rettspraksis er det også antatt at det kan være aktuelt å legge vekt på om den injurierte selv er skyld i at beskyldningen er fremsatt, se Rt 1988 s. 1398 (s. 1407-1408).

Dersom injurianten påstår at han er i en situasjon som gjør bestemmelsen anvendelig, er det den injurierte som har bevisbyrden for at dette vilkåret ikke er oppfylt.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1995-10/id140231/

HOVEDSIDE BLOGG:

https://sommer17.wordpress.com/