Tilhørende posten(e) – «Eldre diabetessyk kvinne utestengt fra Nav St.Hanshaugen etter nektet nødhjelp ved akutt oppstått lidelse som raskt kan utvikle seg malignt» med oppfølgende innlegg – «Utestengelse fra Nav-kontor- i strid med forsvarlig saksbehandling» (fire linker følger)

Der fremgår at en rekke svært grove forbrytelser i offentlig tjeneste ble effektuert ved at gjerningspersonene forsettlig valgte å ignorere det aller meste av lov- etikk og regelverk innenfor sosiallovgivningen selv om de hadde rimelig mulighet til å oppfylle sine plikter. De valgte å ringe politiet i stedet.

Et tidligere lydopptak med en særdeles vrangvillig lovbryter – flere ganger innklaget og politianmeldt seksjonssjef Randi Trøeng (beklager, koblet feil – det var hennes ditto makker Line Tunsve) er vist langt nede i denne posten, og er rystende også i dag og høre på!

Min saksbehandler er for lengst satt til anonym – igjen! – dypt ulovlig selvsagt, men jeg går ut fra at det enda vil være Tunsve.

Om Trøeng: Selv den dag i dag, er hun øverste ansvarlige for å avslå omtrent samtlige av mine søknader om lovfestede rettigheter etter å for flere år siden selv å ha behandlet min etterprøvbare klage på henne om inhabilitet. Hun henla den!

Jeg har uttallige lydopptak med Trøeng der hun konsekvent harselerer med meg og provoserer så jeg flere ganger har trodd at et hjerteatakk var nært forestående!

Ny sosialsjef Hassan Mughal mottok uttallige varsler fra meg om dette, og til slutt – i mars d.å gav han meg ny «kontaktperson» ved kontoret – fullstendig uten å besvare mine klager eller opplyse om grunnlaget for byttet – hva det baserte seg på. «Kontaktpersonen» er imidlertid på ferie under oppståtte krise, og ingen midlertidig erstatter er satt inn!

Lovbryterene visste så meget bedre (som alltid konsekvent) og også i denne saken, men de ønsket ikke og forholde seg til stillingsinstruksen som kontorpersonalet som ansettes ved sosialavdelingen (nei de er IKKE sosionomer) er pliktet å etterleve!

Nøyaktig hvilke straffbare forhold jeg sikter til, er vist i min følgende oppsummering; Det samme materialet som jeg behjelpelig har innbefattet i en hver søknad og klage til kontoret, men som forvaltningspøblene systematisk og konsekvent gjennom 11 år har underslått, omdefinert eller fortiet, slik at de har fri adgang på å fremherske egne lovstridige metoder og absolutter.

https://bit.ly/2Ge7jjx


https://bit.ly/2XHFDP0

https://bit.ly/2JB3as3

https://bit.ly/2LpEp4j


Hvis de ansatte ved Nav St.Hanshaugen vitterlig utøvde sitt gebet med forsvarlighet og besørget å oppfylle ufravikelige plikter som nedfelt i lov- etikk og forskriftskrav overfor syke, eldre uføre og andre bistandstrengende mennesker, hvorfor slike voldsomme tiltak? Hvorfor et så rasende publikum? Sitat:

Utenfor kontorlokalene står det en uniformert vekter. Inne i lokalene sitter en annen vekter. For å beskytte de Nav-ansatte er de utstyrt med radiokommunikasjon og håndjern, og kan øyeblikkelig låse døren med bærbar fjernkontroll hvis alarmen går:

Det skjer noe nesten hver uke, sier vekter Soraya Lahouri.

Dessverre er denne saken ubehagelig aktuell, sier Sigurd Røeggen, som er leder for dekommunale tjenestene ved Nav-kontoret.

De har hatt flere voldsomme episoder med trusler om drap og juling.

For et par år siden raserte en klient hele lokalet.

Før sommeren ble en ansatt i skranken slått.

Etterpå har de doblet vaktholdet.

https://www.aftenposten.no/osloby/i/bKyav/Advarte-i-juni-mot-darlig-sikkerhet-pa-Oslos-Nav-kontorer

Antallet klager på hjelp og service ved NAV-kontoret på St. Hanshaugen har gått kraftig opp de siste to årene. For Oslo som helhet har klagene gått ned.

Blant kontorene som har størst økning i antallet klager på ytelser rundt sosialhjelp er kontorene på St. Hanshaugen og Søndre Nordstrand

https://www.vartoslo.no/stadig-flere-osloborgere-klager-pa-den-hjelpen-de-far-av-nav-sosial/

14.03.2014 – Kvinne satte fyr på seg selv på Nav St.Hanshaugen

https://sommer17.wordpress.com/2014/03/14/kvinne-tente-pa-seg-selv-pa-nav-st-hanshaugen/

RETTELSE: I Klassekampen 22.10.2013, fremgikk at Randi Trøeng til alt overmål faktisk ER sosionom, hvilket fremgår at jeg ikke husket innledningsvis i denne posten!

Men så erindret jeg det!:


Trøengs kvalmende øyentjeneri overfor Pressen fra 6 år tilbake, når temaet var at bl.a hennes egen lønn måtte heves, der hun så fromt rasket bistandstrengende mennesker som hun motarbeider systematisk med i samme setning – som om hun virkelig brydde seg.

Punchlinen fra den trakasserende, bortskjemte, allmektige fagforeningsbeskyttede feigingen når det handlet om eget salt til maten var:

SAMMEN ER VI STERKE!:


Sitat Trøeng: Brukerne vi har er ganske marginale, og mange sliter.

Vi representerer det siste sikkerhetsnettet i samfunnet sier Randi Trøeng til Klassekampen.

Vi må stå på kravene
, sier Carina Danielsen.

De er sosionomer,
og jobber i bydel St. Hanshaugen i Oslo.


https://www.klassekampen.no/60282/article/item/null/streiker-for-lik-lonn

Overnevnte lagret materiale er hentet fra en av mange poster der jeg vitner om den abnorme trakasseringen hun har utsatt meg for de siste 6 år – DIREKTE fra lydopptak!! :

Seksjonssjef Randi Trøeng (Nav sosial) utøver fremdeles forsettlig psykisk vold og setter liv og helse i fare (utdrag):

Jeg (roper):
Nei, jeg gir meg IKKE!

Du har ikke LEST min søknad av 28/11-2016
– det er jo det du hele tiden har stått her og fortalt meg!

T: Såååhmm…

Jeg: ELLER?! Er det ikke slik!?

Taushet.

Jeg: Har du LEST min søknad av 28/11!?

T: NEI!

Jeg (hyler nå på toppen av lungene mine
, så Trøeng meget vel forstår at hun har tøyd strikken langt over bristepunktet):

NEI DET HAR DU IKKE NEI!!!


Trøeng visste – BEGGE gangene hun valgte å overstyre saksbehandlerene og ta kontakt med meg telefonisk, at jeg bl.a har svært høyt blodtrykk og ble hastekjørt i ambulanse til Aker Sykehus i sommer med hjerteflimmer.

Orienteringen ble stemplet mottatt med dato på Navkontoret St.Hanshaugen, og var innbefattet i mitt søknadsskjema om høyere sosialhjelp.

To dager etter at jeg gjorde det kjent for dem, fatter hun og Line Tunsve vedtak med krav til meg at jeg har å hute meg ut av barndomshjemmet og finne meg noe rimeligere, trass legeerklæring på at jeg ikke kan flyttes!

https://sommer17.wordpress.com/2016/12/10/seksjonssjef-randi-troeng-nav-sosial-utover-fremdeles-forsettlig-psykisk-vold-og-setter-liv-og-helse-i-fare/


Kort oppsummert: En av de mest ihuga lovbrytere i Nav, ER faktisk utdannet sosionom, seksjonssjef, og er sisteinstans ved Nav St.Hanshaugen sosial.


Trøeng avslår så godt som SAMTLIGE av mine søknader som er særedeles etterrettelig underbygget med relevant lov- etikk og regelverk innefattet, hvilke bekrefter og støtter 100 % opp om at jeg faktisk har RETT TIL tjenesten jeg søker!

Avslagene er således fattet mot bedre vitende, og er begått med forsett!:

Unnlatelsen er straffbar! Sosialtjenesten St.Hanshaugen hadde en rimelig mulighet til å oppfylle plikten!

https://sommer17.wordpress.com/2019/07/13/unnlatelsen-er-straffbar-sosialtjenesten-st-hanshaugen-hadde-en-rimelig-mulighet-til-a-oppfylle-plikten/

Lov om straff (straffeloven) Annen del. De straffbare handlingene
Kapittel 19. Vern av offentlig myndighet og tilliten til den 0 Kapitlet tilføyd ved lov 7 mars 2008 nr. 4.§ 171.

Tjenestefeil

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt.0 Tilføyd ved lov 7 mars 2008 nr. 4.

§ 172. Grovt uaktsom tjenestefeil

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes grovt uaktsom tjenestefeil.0 Tilføyd ved lov 7 mars 2008 nr. 4.§ 173. Misbruk av offentlig myndighet

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved utøving av offentlig myndighet

a) mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt,
b) bryter sin tjenesteplikt med forsett om å oppnå vinning for seg eller andre,
c) bryter sin tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade eller urettmessig frihetsberøvelse som følge, ellerd) på andre måter misbruker offentlig myndighet.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-4#KAPITTEL_2-4


Kort om straffeloven

Framover vil Lovdata publisere korte, enkle presentasjoner i toppen av de mest besøkte lovene og forskriftene. Formålet er å gi leseren et raskt overblikk over hva loven gjelder og de viktigste bestemmelsene. Under kan man lese vår presentasjon av straffeloven av 2005.

https://lovdata.no/artikkel/kort_om_straffeloven/2500?fbclid=IwAR2Kb5xUyrYNwUi5y2KBu_PdFJXr27pfoXKGwTI13mPeV2GmDufkkeM9IY0

Her følger Helse-, sosial og eldreombudets sinnsvake respons på denne stygge saken – at Trøeng AVSLO min søknad om nødhjelp der hun til alt overmål tilkjennegav at hun ikke en gang hadde LEST den (avskrift fra lydopptak, og utdrag sitat):

Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!

Christine Tolås – Teamleder for Sosialgruppa ved Ombudet:

VI mener at det ække hensiktsmessig at VI hjælper deg i denne saken her, og så sa jeg åkei, jeg skal ta det opp med leder internt her hvorvidt vi skal hjælpe deg og det du sa vi skulle hjelpe deg det var disse saksbehandlingsfeilene.

Så det blir jo da at Trøeng behandler søknaden din uten å ha lest søknaden, (PYTTPYTTSANN) – og registrerer søknaden den andre (2/12) når du egentlig har levert den den 28/11.

Jeg er for så vidt enig i at disse tingene – at man bør registrere en søknad på riktig tidspunkt og sånn, og dette er argumenter som du kan vedlegge klagen din, i stedet for at vi går inn i den – vi mener at det er ikke hensiktsmessig at vi går inn i den!

http://bit.ly/2gU0GEr

Del 2

http://bit.ly/2hrjxtT

Posten vil oppdateres.


Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV Utarbeidet 22.06.2012 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Fagstab tjenester, Seksjon sosiale tjenester. Sist endret 18.03.2015 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Tjenesteavdelingen, Oppfølgingsseksjonen. § 7. Kommunens økonomiske ansvar (…) 2.7.1 Om bestemmelsen (…)
Søknad om tjenester som en tjenestemottaker har krav på, skal ikke avslås av økonomiske grunner. Nivået og omfanget av tjenestene må være forsvarlig (…) 4.18.1.3 NAV-kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn ved utmåling av stønad.
Dette innebærer at det skal foretas en konkret og individuell vurdering av hvilke utgifter som er nødvendige for å sikre tjenestemottaker et forsvarlig livsopphold.
Stønaden skal utmåles med bakgrunn i den enkeltes faktiske behov, og NAV-kontoret skal utrede hjelpebehovet i samarbeid med vedkommende.
Det skal foretas en skjønnsmessig vurdering i hver enkelt sak, det vil si for hver enkelt tjenestemottaker og eventuelt for hver gang tjenestemottaker søker.

Så lenge forskjeller er saklig begrunnet i ulike individuelle behov, er det i samsvar med loven.

4.18.1.5 Stønadsnivået

Et stønadsnivå som ikke sikrer mottakeren et forsvarlig livsopphold og som ikke bidrar til å fremme lovens formål i den enkeltes situasjon, vil være i strid med loven (…)

En søknad kan ikke avslås ved å vise til at tjenestemottaker har inntekter over statens eller kommunens satser for tilsvarende husholdningstype.

Det er heller ikke adgang til å fastsette stønadsbeløpet i henhold til satser alene uten å ha foretatt individuelle vurderinger.

4.18.1.7 Vedtak og klage [Endret 6/13] Avgjørelser om økonomisk stønad er enkeltvedtak. NAV-kontoret må følge de krav til saksbehandling som følger av denne loven, forvaltningsloven og uskrevne normer om god forvaltningsskikk.

Saksbehandlingstiden og vurderingen av hvilke opplysninger som er nødvendige for saken, må tilpasses den enkeltes situasjon og hva det søkes om stønad til.

For eksempel må søknaden vurderes raskt i en nødssituasjon,
ofte samme dag som den er mottatt, og hvilke opplysninger som er nødvendige må begrenses til den konkrete situasjonen (…)

Utskrift fra konto som viser alle bevegelser på kontoen i et bestemt tidsrom, er ikke nødvendig for å vurdere et behov for økonomisk stønad, men kan unntaksvis være det i en nødssituasjon (…)

4.18.2.8 Nærmere om helse, alder og ulike livssituasjoner
I beregningen av økonomisk stønad skal det tas hensyn til utgifter som er vanlige for personer i tilsvarende alder og livssituasjoner (…)
Tjenestemottakers helsesituasjon kan ha betydning for stønadsbehovet.
Personer med fysiske eller psykiske plager kan ha behov for dekning av utgifter som følger av plagene og som personer uten slike plager ikke har (…)
Forutsetningen er at slike utgifter ikke dekkes av folketrygdloven.
Dette kan for eksempel gjelde særlige utgifter til diett!
4.18.2.35 Mat og drikke
Personer som av medisinske grunner er avhengig av spesielle dietter, kan ha krav på trygdeytelser til dekning av ekstrakostnadene dette innebærer.
I enkelte tilfeller kan vedkommende likevel ha behov for ekstra ytelser til mat (…)
Nav Rundskriv Hovednr. 35 – Sosialtjenesteloven – Utarbeidet 22.06.2012 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Fagstab tjenester, Seksjon sosiale tjenester. Sist endret 04.01.2016. § 4. Krav til forsvarlighet. Tjenester som ytes etter denne loven skal være forsvarlige.

2.4.1 Om bestemmelsen. Kommunen er ansvarlig for at alle tjenester som utformes og ytes etter loven er forsvarlige, og det gjelder uavhengig av om tjenesten saksbehandles av en kommunalt eller en statlig ansatt. Kommunen må gjennom sin internkontroll sikre at NAV-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester
Forsvarlighetskravet er en rettslig standard. Det betyr at forsvarlighetskravet er en bindende rettsregel (…)
Formålsbestemmelsen, samfunnsutviklingen og gjeldende normer for godt sosialfaglig arbeid vil være styrende for om tjenesten er forsvarlig (…)
Å tilby tjenester som ikke er forsvarlige, eller bygge vurderinger og konklusjoner på en uforsvarlig saksbehandling, vil være brudd på loven (…)
  • Forsvarlighet forutsetter at tjenestene er tilgjengelige for alle som har et hjelpebehov, herunder at tjenesten ytes i tide.

    NAV-kontoret må sørge for at alle som henvender seg får sine interesser ivaretatt (…)
  • NAV-kontoret må sørge for at søknader behandles uten ugrunnet opphold, og ivareta hjelpebehovet mens søknaden er til behandling

    http://bit.ly/2iHs75z
Sosialtjenesteloven kapittel 5 Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I, Utgiver: Sosial- og helsedepartementet
Dato: 10.08.2001. Opprinnelig utgitt av: Sosial- og helsedepartementet. Rundskriv I-34/2001
5.1.4.4.1 Akutt hjelp og nødrett
En søknad om akutt hjelp må vurderes raskt, ofte samme dag som den er mottatt. Dette innebærer at sosialtjenesten ikke kan undersøke saken like grundig som ved ordinære søknader.
Dersom søknaden for eksempel mottas like før en helg, og søkeren hevder å stå helt uten midler til mat (…) må søknaden vurderes med dette utgangspunkt.
Søknader som mottas i forbindelse med akutte situasjoner kan ikke avslås, eller nektes behandlet med den begrunnelse at søkeren for eksempel kan henvende seg til veldedighetstilbud eller lignende

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/i-342001-sosialtjenesteloven-kapittel-5/id108835/

Utdrag fra posten Når Sosialombud og Helsetilsyn bistår lovbrytere i forvaltningen (Sivilombudsmannen):

Nav-kontoret har plikt til å hjelpe dei som treng hjelp til å søkje om tenester.

Dette omfattar å identifisere hjelpebehov og å peike på omstende som kan ha særleg innverknad for resultatet i det konkrete tilfelle.

Også dei som klarar seg godt skriftleg har til vanleg krav på å få snakke med ein tilsett på Nav-kontoret om saka si. Dersom dei føler behov for ein slik samtale

https://sommer17.wordpress.com/2019/06/14/nar-sosialombud-og-helsetilsyn-bistar-lovbrytere-i-forvaltningen/

Arbeids og inkluderingsdepartementet Postboks 8019
Dep. 0030 Oslo Ref: 200706340-/MOM Vår ref: 2008/1161 Saksbeh.: Sigrun Hoel Dato: 13.03.2008
HØRINGSUTTALELSE OM NY MIDLERTIDIG FOLKETRYGDYTELSE (ARBEIDSAVKLARINGSPENGER) OG KOMMENTARER TIL DOKUMENTET ARBEIDSEVNEVURDERINGER I NAV
Til høringsnotatet avgis disse merknader:
Når den kommunale sosialtjeneste og NAV stat skal arbeide side om side, er det viktig at en er klar over forskjellen på folketrygdloven og sosialtjenesteloven kap. 5 – og også klar over at sosialtjenesten alltid vil være forpliktet til å gi nødhjelp uansett årsak til hjelpebehov.
Med hilsen Dag Jenssen. Marja Lundell. (Dekan/Avdelingsdirektør)
http://bit.ly/2ose4Eo
Nav Rundskriv 4.18.1.6 Hjelp i en nødssituasjon
Hvis tjenestemottaker befinner seg i en nødssituasjon, kan stønaden begrenses til utgifter til det helt nødvendigste. Dette innebærer at det gis stønad til mat, nødvendige artikler til personlig bruk, nødvendige reiseutgifter og til regninger som må betales for å hindre avstengning av nødvendige tjenester som strøm eller lignende.
Med nødssituasjon menes tilfeller der tjenestemottaker ikke har det helt nødvendigste og står kortvarig uten mulighet til å skaffe seg det.
Hvorfor situasjonen har oppstått, er uten betydning (…)
Stønad kun til det helt nødvendigste vil ikke være forsvarlig i lengre tid enn noen få dager (sitat slutt)
Sivilombudsmannen Aarsmelding 1999 Dok.nr. 4 1999-2000:
«Interne kommunale krav kan ikke sette til side lover og forskrifter. Videre kan ikke kommunale retningslinjer og kriterier erstatte det faglige skjønnet i den enkelte sak.»
http://bit.ly/1Fc3eq7

Utdrag fra posten – Sosialtjenesten – søker er prisgitt saksbehandler

Kap. 11 i straffeloven regler om Forbrydelser i den offentlige Tjeneste.

Det vises i denne sammenheng også til menneskerettsloven som gir en rekke internasjonale konvensjoner status som norsk lov, til beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter.

En handling eller unnlatelse i tjenesten vil kunne bli bedømt som en tjenesteforsømmelse, og kan føre til tjenestelige reaksjoner. Handlinger eller unnlatelser i tjenesten kan også være så grove at de fører til påtale og straffereaksjoner.

Klare brudd på lovbestemmelser vil normalt også være brudd på allmennetiske og forvaltningsetiske retningslinjer (sitat slutt)

Det stilles særlige krav til hensynsfullhet overfor brukere som står i avhengighetsforhold til kommunen. Kommunens ansatte skal ta hensyn til særskilte behov hos brukeren i kommunikasjon, ved utforming av vedtak og levering av tjenester (sitat slutt)

Det følger av straffeloven 1902 §123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling.

Skyldkravet er forsett. Overtredelse straffes med bot eller tap av tjenesten eller med fengsel inntil ett år.

Straffeloven 1902 § 324 rammer en offentlig tjenestemann som forsettlig unnlater å utføre sin tjenesteplikt, eller som på annen måte forsettlig overtrer tjenesteplikten.

Unnlatelsen er bare straffbar dersom tjenestemannen hadde en rimelig mulighet til å oppfylle plikten!


https://sommer17.wordpress.com/2017/07/16/sosialtjenesten-soker-er-prisgitt-saksbehandler/

Møte med kommunens brukere
Kommunens ansatte skal ivareta prinsippene for god forvaltningsskikk og sørge at kommunens makt og myndighet overfor innbyggerne ikke misbrukes.
Lovlige vilkår – usaklige/ utenforliggende hensyn – forbud mot vilkårlighet i forvaltningen:
Myndighetsutøvelse og tjenesteytelser skal utføres innenfor lovmessige rammer. Det er ikke tillatt å ta usaklige eller utenforliggende hensyn – for eksempel la seg lede av personlige sympatier/antipatier.

Innst. S. nr. 252 (2008–2009) Kildedok: Dokument nr. 4 (2008–2009) Dato: 26.05.2009. Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sidetall: 16. Begrunnelsesplikten og betydningen for kontrollen med forvaltningens vedtak.

Begrunnelsen skal blant annet tjene til å overbevise, slik at vedtaket blir godtatt som riktig og rettferdig.

Et krav om grunngiving oppfordrer til større grundighet og nøyaktighet ved sakens behandling og avgjørelse.

Endelig har begrunnelsesplikten betydning for mulighetene til å etterprøve og overprøve forvaltningens avgjørelser.

https://sommer17.wordpress.com/2017/07/16/sosialtjenesten-soker-er-prisgitt-saksbehandler/

Fylkesmannen i Buskerud – Hva er rettssikkerhet? Forvaltningsrett. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus (Utdrag):

Borgerne skal vernes mot urettmessige handlinger fra forvaltningen

Side 32: Varsel om enkeltvedtak – fvl. § 16: «Forvaltningen har et selvstendig ansvar for sakens opplysning.

Plikten ligger på forvaltningsorganet og ikke parten.

Kravene til enkeltvedtak – fvl. kap. V • § 23 – Skriftlighet § 24 – Begrunnet § 25 – Innholdet i begrunnelsen. Begrunnelse betyr:

1. Henvisning til lovhjemmel
2. Beskrivelse av de faktiske forhold
3. Redegjørelse for utøvelse av skjønn


God forvaltningsskikk

Uskrevne krav til saksbehandlingen som supplerer forvaltningslovens regler. Fremhever de hensyn rettsregler om saksbehandling bygger på. Kan spille en viktig rolle ved tolking av skrevne regler. Kan anvendes direkte – brudd på uskrevne regler kan få kritikk fra overordnet organ/SOM/domstolene. Krav til hensynsfullhet og kontradiksjon står sentralt.

Forsvarlighetsprinsippet

Grunnkrav til saksbehandlingen – Avgjørelser skal være forsvarlige. I dette ligger det at man ser på saken fra alle sider og avveier momenter mot hverandre på en forsvarlig måte.

Saklighetsprinsippet

Krav til at saksbehandlende instans ikke legger vekt på forhold som er utenforliggende eller usaklige i vurderingen.


Krav til forvaltningsavgjørelsers forholdsmessighet. Bygger på proposjonalitetsbetraktninger.
Henger sammen med forbudet mot sterkt urimelige avgjørelser.
Følger av kravet til forholdsmessighet i EMK.
Særlig viktig å se hen til i skjønnsmessige avgjørelser.

Forvaltningsloven kan ikke fravikes uten særskilt hjemmel.

Begrunnelse av enkeltvedtak – fvl. §§ 24 og 25. Begrunnelsen skal inneholde:

Regler vedtaket bygger på – om nødvendig gjengi bestemmelsenes innhold.

Faktiske forhold – Hovedhensynene som har vært avgjørende.

Anførslene til søker/klager skal imøtegås.


https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMBU/Barnehage%20og%20oppl%C3%A6ring/Barnehage/Forvaltningsrett.pdf

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen

INFORMASJONSSKRIV NR 3/2013 30.05.2013: MAL – BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN


Med dette skrivet ønsker vi å bidra til at dere som behandler klagesaker ute i kommunene får tilstrekkelig kunnskap om hvordan dere skal gå fram i klagesakesbehandlingen, og at brukernes rettssikkerhet blir tilstrekkelig ivaretatt.

Side 10 (Sak 1) – Grunnlag for tilbakesendelse:

Med henvisning til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og forvaltningsloven bemerkes følgende:

F
ylkesmannen ser at klager sier seg innforstått med at hun er å anse som selvhjulpen ut 2012.

Vi finner imidlertid at når hun fremmer to søknader om økonomisk stønad, låner midler til dekning av strøm, husleie og treningsavgift og påklager NAV sosialtjenestens beregning av hennes inntekter, må det legges til grunn at hun mener å være i behov for stønad fra NAV sosialtjenesten.


Fylkesmannen viser til at det ved søknader om økonomisk stønad er faktisk situasjon på søknadstidspunktet som skal legges til grunn for vurdering av hjelpebehovet.

Et overskudd fra en eller flere tidligere måneder, kan som hovedregel kun legges til grunn som inntekt framover i tid forutsatt at midlene er disponible for søkeren.

Fylkesmannen kan ikke se at det er foretatt noen utredning av klagers faktiske økonomiske situasjon på søknadstidspunktet, og vi finner at saken derfor ikke er tilstrekkelig opplyst til at vi kan ta stilling til hvorvidt klager har et hjelpebehov.

MERK : Jeg innskyter at jeg til tider har måttet låne penger til livsviktige formål av bekjente etter konsekvente avslag på søkt nødhjelp, hvorpå jeg har krevd at sosialtjenesten må forholde seg til dette – mine forpliktelser overfor lånegiverene, hvilket de alltid nennsomt og mot bedre vitende har maskert med et; «Vi plikter ikke å dekke gjeld»! Sosialtjenesten har altså ALDRI opplyst meg om at DETTE vil være RIKTIG behandling etter Lov- og regelverk!:

Fylkesmannen forts: Med hensyn til at klager har lånt midler til dekning av de omsøkte utgifter, minner Fylkesmannen om at det normalt ikke foreligger plikt til å ta hensyn til at regninger er dekket med lånte midler, dersom låneopptaket er foretatt forut for søknadstidspunktet


Dette kan stille seg annerledes dersom lån er tatt opp i påvente av NAV sosialtjenestens behandling av en søknad.

Fylkesmannen finner at i dette tilfellet kan låneopptaket være foranlediget av at klager var kjent med at hun skulle være selvhjulpen, og dette momentet må derfor vurderes ved NAV sosialtjenestens behandling av søknaden.

Vi finner ut fra dette at det påklagede vedtaket er mangelfullt begrunnet, jf. forvaltningsloven §§ 24, 25 og 33 med hensyn til: – det rettslige grunnlaget for vedtaket – de faktiske forhold vedtaket bygger på – de hovedhensyn som er lagt til grunn ved skjønnsutøvelsen


https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AxqPJDjKDGmQJ%3Ahttps%3A%2F%2Fgammel.fylkesmannen.no%2FDocuments%2FDokument%2520FMOA%2FHelse%2520og%2520omsorg%2F%25C3%2598konomisk%2520sosialhjelp%2FInfoskriv%25203%25202013%2520Klagesaksbehandling%2520med%2520eksempler.pdf+&cd=1&hl=no&ct=clnk&gl=no&client=firefox-b-d&fbclid=IwAR2a3T5m7fZDtW1EsNgNoz0JZAJqUXi1BDtqnAel2XLPr_vBBBSk50VjYbg

HELE NI DAGER – NI DAGER ETTER MIN KLARE ORIENTERING MED FULLT BELEGG FOR HVORFOR JEG VAR I BEHOV AV NØDHJELP – MED FLERE PURRINGER OG HVOR JEG TIL SLUTT BLE AVVIST OG POLITIET BLE TILKALT I STEDET FOR AT DE BISTOD MEG, så velger den forvaltningskriminelle banden på toppen av det hele å meddele meg at jeg fra dette tidspunkt – 12 JULI må regne med en saksbehandlingstid på ytterligere «EN MÅNED», innbefattet ris nr. 2 bak speilet om at «det er slett ikke sikkert at du får noe da heller, hohohoooo, for plutselig kan det jo tenkes at vi melder deg i Digipost at du slett ikke får nødhjelp da heller, åhooooo, men i stedet harselerer vilt med deg som vi bruker å gjøre, og fremhever egne falsum i en innstilling til Fylkesmannen, hahahaaaa»!

Unntatt offentlighet Offentleglova § 13.1, jf. Forvaltningsloven § 13, 1. ledd nr. 1 Dato: 12.07.2019 Person id 07z10 Vår ref. (saksnr.): 2019/105253 Saksbehandler: Nav Kommunale Tjenester

Dokumentnr: 2019/728611 NAV St. Hanshaugen Sosialtjenesten Telefon: 55 55 33 33 Telefaks: 23 47 59 01

VEDRØRENDE BEHANDLING AV KLAGE

Vi viser til mottatt klage av 03.07.2019 på vedtak med saksnummer 2019/103376.

Dersom NAV omgjør vedtaket, vil du få skriftlig melding om dette.

Dersom NAV opprettholder det påklagede vedtaket, blir saken videresendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.

Kopi av innstillingen til Fylkesmannen vil bli sendt deg til uttalelse før vi sender den videre til Fylkesmannen.

Du må regne med saksbehandlingstid på én måned.

Dersom saken blir sendt til Fylkesmannen, vil det være lengre saksbehandlingstid.

UNDERSKRIFT Nav Kommunale Tjenester NAV St. Hanshaugen, sosialtjenesten Dokumentet er elektronisk signert.

Sosialtjenesten har i tillegg både unnlatt og presisere at Ombudet har kontaktet dem og påminnet om hva deres plikter er – slik forestillingen gjerne går, samt tørket seg bak med pålegget fra spesialkonsulenten der som forøvrig valgte å trekke seg ut av min sak og gav en «begrunnelse» herunder som jeg har stilt meg undrende til i klagen jeg sendte hennes sjef som ikke har svart meg!:

Pasient- og brukerombudet i Oslo Post <post@ombudet.no>Wed 7/10/2019 7:56 AM To: Jeanine Horntvedt

Hei Jeg har lest e-postene dine. Ombudet skal ikke være et vedvarende bindeledd mellom brukere og nav sosialtjenesten.

Jeg har sendt en e-post til Randi Trøeng og Harald Hassan (???) vedrørende saksbehandlingstiden i sak om nødhjelp. Søknader om nødhjelp skal svares ut raskt, helst innen 24 timer. Ombudet har ikke instruksjonsmyndighet, og kan ikke pålegge NAV å gjøre nye vurderinger. Mvh. spesialkonsulent.

Jeg: Til Ombudets leder Anne-Lise Kristensen med kopi til min saksbehandler (spesialkonsulenten) Oslo 10.07.2019

KLAGE på spesialkonsulentens tilbakemelding av dagen, som vises under denne klagen.

Hun har for det første ikke oppfattet navnene rett på sosialtjenestens personell – Harald heter Weng til etternavn, og er – som tilkjennegitt «på ferie»!

Hassan heter Mughal til etternavn og er sosialsjef. Det er ingen som heter «Harald Hassan».

Spesialkonsulenten trekker seg plutselig ut av saken med påstand om at hun ikke skal være et «Vedvarende bindeledd» – Virkelig!

Jeg er dypt sjokkert over denne tilbakemeldingen!

Herunder viser jeg til følgende absolutter fra de plikter Ombudet vitterlig har overfor mennesker som de skal yte tjenester til, og som IKKE er forenlig med hennes beskjed til meg!

Jeg forstår altså at dere ikke har instruksjonsmyndighet overfor sosialtjenesten, jeg er ikke tilbakestående, men det får være grenser!


Sitat fra Ombudet selv: Oslo Kommune Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo. Servicemål

Vi skal arbeide for at det i Oslo kommune ikke blir gjort urett mot helse- og sosialtjenestenes brukere, og at ansatte som virker i kommunens tjeneste ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter.

Du kan forvente at du blir møtt med respekt og at saksgangen skjer i samråd med deg
får en fast saksbehandler som følger saken din hele veien, eller får beskjed dersom det skjer skifte av saksbehandler.
kan få avtale tid med din saksbehandler
får et foreløpig svar fra oss innen 1. virkedag med informasjon om videre saksgang
får informasjon/ veiledning og bistand i klagesaker som godt faglig begrunnet på et lettfattelig språk,

Vi er også Pasient- og brukerombud i Oslo, og skal arbeide for å ivareta (…) brukerens behov, interesser og rettsikkerhet overfor (…) den kommunale helse- og sosialtjenesten.

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-foretak-og-ombud/pasient-og-brukerombudet-i-oslo-og-akershus-og-sosial-og-eldreombudet-i-oslo/servicemal-article36014.html

Helse,- sosial- og eldreombudets årsberetning 2013 Side 8: § 7 Forhold som kan tas opp av ombudet


Hvis brukere av helse- og sosialtjenester ønsker det, og ombudet selv finner det hensiktsmessig, kan ombudet vurdere faglige og administrative forhold i forbindelse med klagen, etter at administrasjonens uttalelse er innhentet (Jeg presiserer – uttalelsen er jo ikke innhentet, for den EKSISTERER JO IKKE, spesialkonsulenten har heller ikke etterspurt den – i den kontekst at hun vil vurdere uttalelsen for videre oppfølging når den evt. kommer – Sosialtjenesten er som sagt tause på 7. dagen)

Forts: Personalet i den berørte instans plikter å samarbeide med ombudet og gi alle relevante informasjoner.

I mange tilfelle bidrar vi i oppklaringer, som kan hindre at det blir fattet uriktige eller utilstrekkelige vedtak i bydelen
(sitat slutt)

Igjen: Jeg er i svært dårlig forfatning,
redd, vantro og meget redusert, og står i potensielt livstruende situasjon som med legeerklæring er bekreftet at raskt – i løpet av uker kan utvikle seg malignt! I tillegg er jeg eldre diabetiker (57) og står helt uten mat og penger!

Hvis ikke DET borger for at Ombudet skal «finne det hensiktsmessig» å bistå meg ved å følge opp denne varslingen «hele veien», så krever jeg en solid begrunnelse for motviljen!

Jeg krever også å motta en forklaring på hvorfor Ombudets løfte:

«Du kan forvente at du blir møtt med respekt og at saksgangen skjer i samråd med deg får en fast saksbehandler som følger saken din hele veien« – ikke skal gjelde for meg, spesielt i den akutte og potensielt livstruende situasjonen jeg står i, og det skal være en redegjørelse som det går an å forholde seg til!

Jeg er part i saken, og krever videre en kopi av (spesialkonsulentens) henvendelse til sosialtjenesten i dag sendt meg på mail (IKKE MOTTATT ENDA)

Øvrig redegjørelse på mine spørsmål skal også sendes meg over mail.

Mange takk.

Med vennlig hilsen

Jeanine HorntvedtTidigere: Kvinne satte fyr på seg selv på Nav St.Hanshaugen


For sin ugudelige perverse egotripp stilt overfor abnorme realiteter, skulle Hildrum vært sparket på dagen! :

https://sommer17.wordpress.com/2014/03/14/kvinne-tente-pa-seg-selv-pa-nav-st-hanshaugen/

LYDOPPTAK 08.04.2014 – «Urederlig pakk med beslutningsmyndighet – Nav St.Hanshaugen sosial» – Det er mye som er galt her, men mitt HOVEDPOENG, er at dette er et eksempel så godt som noen på at saksbehandler Line Tunsve (mest sannsynlig samme person som igjen er satt til Anonym) heller ikke her besørger at jeg blir ivaretatt etter Lovverket mens jeg står i en nødsituasjon – da som nå, og gjennomgående over en periode på hele 11 år!

Jeg sikter til § 2.4.1 – Forsvarlighetskravet: «NAV-kontoret må sørge for at søknader behandles uten ugrunnet opphold, og ivareta hjelpebehovet mens søknaden er til behandling» (sitert lenger opp)

Ca. 1:50 inne i opptaket spør jeg Tunsve hva jeg skal leve av i mellomtiden mens hun behandler nødsøknaden, men får ikke svar. Tunsve bortforklarer igjen og igjen med at søknaden «ligger til behandling» og at hun ikke har den fjerneste formening om når hun kan respondere!

Når jeg går henne på klingen og viser til lovverket – at nødhjelp skal behandles i løpet av en eller to dager, er hun like steilt avvisende og påstår at hun angivelig ikke KAN svare på når respons vil foreligge!

INTET om mine rettigheter; at hun skal gi meg Opplysning, råd og veiledning, ei heller at det er lovhjemlet at hun har en hjelpeplikt å ivareta meg og mitt beste i dette luftige ubestemte tidsrom som hun har besluttet å utsette behandlingen av min nødhjelpsøknad (som forøvrig ble avslått)!!:

https://koplayers.info/show/X3JreUVXRHZnMFE.html

Før jeg flyttet hjem igjen her jeg bor nå i bydel St.Hanshaugen, hørte jeg under Nav Nordstrand, og derfra fant jeg igjen en journalnedtegnelse som sier det meste, og som må ses i rett kontekst i forbindelse med trusselbrevet sosialsjef Sigurd Røeggen sendt meg i 2014 der han tok sine kolleger ved Nav Nordstrand under sine vinger, og begravde meg. På det tidspunkt, hadde han også satt Line Tunsve (min saksbeh, v. St.Hans) til anonym, men navnet kom på igjen etter klage fra meg – DEN gangen!

Utdrag sitat: Bakgrunnen for at det står oppgitt «Oppfølging 1» som bakgrunn for saksbehandler på deg er pga din historikk som bruker av Nav Nordstrand.

Her har flere ansatte følt seg uthengt og sjikanert på din «blogg» og uthengt og sjikanert i det offentlige rom og du har allerede utlevert navn på ansatte ved Nav St.Hanshaugen.

For å sikre at hensynet til arbeidstakerenes fysiske og psykiske helse og velferd blir ivaretatt, skal arbeidsgiveren sørge for å iverksette de nødvendige tiltak. Arbeidsmiljøloven § 4 – 3 pkt 3 og 4, innebærer en beskyttelse mot trakassering av ansatte.

Dette innebærer også trakassering fra klienter. (Her sikter Røeggen til alle varslingene om graverende avvik fra hans underordnede som jeg hadde sendt ham)

https://sommer17.wordpress.com/2014/04/29/trusselbrevet-fra-sosalsjefen-ved-nav-st-hanshaugen/

Journalnedtegnelsen forut, fra saksbehandler Anette Jørve ved Nav Nordstrand. Utdrag fra vedtak s. 2 – 10.05.2013:

«Sosialtjenesten vil også påpeke at Horntvedt selv legger ut opplysninger om sin sosialsak/trygdesak på sin blogg som er åpen for alle å se på nett. Dette har imidlertid ikke noe med sosialtjenestens taushetsplikt å gjøre, men belyser noe av det vanskelige samarbeidet i forhold til hennes sosialsak».

Les i denne forbindelse: Sosialsjefens trusselbrev – spesifisering (utdrag):

Dette understøtter min påstand om at brevet utelukkende var et spillfekteri, ment for å true, skremme, utmatte og skade, og at brevet således ikke kunne oppfattes som annet enn en reell trussel der ordlyden ikke levnet noe tvil om at misjonen var at jeg skulle slutte å belyse kontorets overtramp på blogg!

Hvis ikke ville «det gode samarbeidet mellom oss» aldri bli en realitet.


http://bit.ly/2suYLMu

HELSETILSYNET – tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2010 med sosiale tjenester i Nav. Kommuner bryter loven ved henvendelser om økonomisk stønad – Rapport fra Helsetilsynet 4/2011 – Februar 2011
Kommunen plikter å skaffe oversikt over risikoområder knyttet til forvaltningen av saker som gjelder økonomisk stønad. Mangler ved styringen øker sannsynligheten for at en utsatt og sårbar brukergruppe ikke får økonomisk stønad i samsvar med regelverket.
Det er alvorlig at henvendelser ikke håndteres med nødvendig kompetanse.
Statens helsetilsyn vurderer det også som alvorlig at mange kommuner ikke sikrer at de oppfyller sin plikt til å opplyse saker så godt som mulig, eller gjennom tilstrekkelig styring sikrer forsvarlig kartlegging av søkerens totale situasjon.
Det er videre alvorlig at individuell vurdering ikke gjennomføres slik loven forutsetter.
Kommuner og Nav-kontor som ikke har hatt tilsyn i denne omgang, anbefales å gå gjennom oppsummeringsrapporten og diskutere status for sine sosialtjenester i Nav, med sikte på å forhindre at lignende lovbrudd skjer i egen kommune
Side 12: Det må innhentes tilstrekkelige opplysninger om personlige forhold, familieforhold, sosiale forhold som aktiviteter og interesser, helsemessige utfordringer, søkers inntekter og inntektsmuligheter og utgifter.
Side 13: Det skal foretas en individuell vurdering både av søkers inntekter og utgifter.
Kommunen har en plikt til å legge til grunn utgifter søker har for å dekke sitt livsopphold.
Livsopphold er ikke et entydig begrep og det er ikke nærmere presisert i loven.
I lov om sosiale tjenester i Nav og Rundskriv I-34/2001 redegjøres det for hva som ligger i kjerneområdet av livsoppholdsbegrepet.
Kommunen har både rett og plikt til å utøve skjønn og gjennomføre en konkret individuell vurdering.
Selv om det skal foretas individuell vurdering, skal dette skje innen rammen av regelverket.
Lovens forutsetning om individuell behovsprøving når det gjelder utmåling av stønaden er overordnet de statlige veiledende retningslinjene som er gitt og eventuelle lokalt fastsatte normer for utmåling av stønad.
Den individuelle vurderingen skal gjøres på bakgrunn av opplysningene som er innhentet i den aktuelle saken.
Søkeren kan selv fremme søknad om, eller opplyse om behovet for, stønad til å dekke utgifter som ligger utenfor kjernen av livsoppholdsbegrepet.
Kommunen har uansett plikt til å sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst slik at det kan foretas en vurdering av om også spesielle utgifter skal legges til grunn når tildeling og utmåling skal vurderes.
Flere kommuner har ikke sørget for at de ansatte som skal innhente opplysninger har kunnskap eller ferdigheter til å kartlegge brukerens ofte mer skjulte eller sammensatte tjenestebehov.
De forholder seg ofte kun til presentert problem om økonomi.
http://bit.ly/1ySVWqh

Den åpenlyse dekkoperasjonen fra Direktøren i Statens Helsetilsyn (Utdrag):

Denne sentrale aktør som skulle ha kommet oss forvaltningsrammede innbyggere til unnsetning, agerer strategisk som om han intet har hørt, forstått eller sett.

Således fornærmer han borgerenes intelligens monumentalt samt massakrerer egen integritet ved å henvise til «systemet» – et luftslott som slett ikke eksisterer, siden det er de enkelte saksbehandlere ved hvert kontor som – hver især, er pålagt å stå ansvarlige for egne handlinger, hvilket ettertrykkelig er fremhevet både i profesjonens yrkesetiske grunnlagsdokument, International Federation og Social Workers (IFSW).

FO er som medlem av IFSW forpliktet av dette internasjonale dokumentet.:

https://sommer17.wordpress.com/2017/09/30/den-apenlyse-dekkoperasjonen-fra-direktoren-i-statens-helsetilsyn/

I posten – Hvordan står det til på våre sosialkontor? – fremhevet jeg Fattignorges søkelys på sosialtjenesten i 2008 (sitat):

Fra FO og sosialtjenesten rettes det kritikk til foreningen
fordi vi har gått ganske kraftig ut mot enkelte sosialarbeidere som vi mener har begått saksbehandlingsfeil eller tjenesteforsømmelser.

Vi har også gått til noen politianmeldelser, men disse er henlagt som ikke straffbare.

Kommunen sa i en pressemelding at sosialarbeiderene var «frikjent», men det er en misforståelse.

Disse vedtakene ble gjort om, slik at det er en innrømmelse av saksbehandlingsfeil.

Det sies også at vi bør fokusere på systemet, og dempe kritikken av sosialarbeiderene.

Vi har forsøkt å få en dialog med sosialtjenesten og den enkelte sosialarbeider, uten at det har lykkes.

Vi inviterte også til en uformell aften både med medlemmer av FO og Delta, uten at det kom noen på disse møtene.

Vi er av den oppfatning at det faktisk er slik at den som fatter et vedtak må være ansvarlig for det og kunne stå for det.

Det er ikke systemet som er den faktiske saksbehandler.

Derfor mener vi det er viktig å sette søkelyset på de vedtak som fattes.

Vi vurderer heller å trappe opp markeringen av at det er den enkelte saksbehandler som må være ansvarlig for egne handlinger.

Vi kommer aldri til å slå oss til ro med at det skal være slik at ansvaret for vedtak som får stor betydning for den enkelte vanskeligstilte skal pulveriseres.

https://sommer17.wordpress.com/2009/07/30/hvordan-star-det-til-pa-vare-sosialkontor/

Deretter snudde Fattignorge på en femøring og ble Fagforeningens skjødehunder i stedet, etter å ha blitt innvilget millioner for sin «bistand til borgerene»!

Post om «bistanden» leder for Fattignorge Georg Rønning lovet meg fra noen år tilbake!:

Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”:

http://bit.ly/c598mk

Derfor spurte jeg:

Mottar vi den hjelp som de frivillige organisasjonene lover oss?

Utdrag: Siste utvikling i saken, er at jeg ble innvilget et møte med leder for Fattignorge Georg Rønning ganske umiddelbart etter at jeg hadde sendt saken dit.

Møtet tok plass torsdag 27.03.2008, og jeg ble fortalt at min sak var valgt ut av foreningens samarbeidspartnere for å fronte overgrepene som mange møter.

Denne skal derfor belyses for politikerne som en enkeltsak for å kunne ha «et ansikt» å knytte denne problematikken opp mot, og for å dokumentere omfanget av de negative konsekvensene som rammer både den som blir utsatt for overgrep av ulike slag (de som tør varsle), og ringvirkningene dette avstedkommer.

(Politikerne har hittil ikke gått inn i enkeltsaker, men her skal det altså forsøkes å få til en endring)

https://sommer17.wordpress.com/2009/08/02/mottar-vi-den-hjelp-som-de-frivillige-organisasjonene-lover-oss/

Forskjellsbehandling – grovt uaktsom og livstruende diskriminering! (Om livsoppholdssatser til organisasjonsleder versus «hvermannsen»)

https://bit.ly/2fM9Wvs

Eldre diabetessyk kvinne utestengt fra Nav St.Hanshaugen etter nektet nødhjelp ved akutt oppstått lidelse som raskt kan utvikle seg malignt.

https://bit.ly/2Ge7jjx

Utestengelse fra Nav-kontor- i strid med forsvarlig saksbehandling

https://bit.ly/2XHFDP0

Nav St.Hanshaugen sosial – Bredere belysning av det lov- etikk og regelverk som de konsekvent har brutt med i min sak gjennom hele 11 år, ut fra lovstridige antipatier.

https://bit.ly/2JB3as3

Avvik i sosialtjenesten – Hvem som egentlig sitter med ansvaret – hvilket de fraskriver seg!

https://bit.ly/2LpEp4j

Listen over alle bloggposter – Del 2

https://sommer17.wordpress.com/2019/02/11/listen-over-alle-bloggposter-del-2/