Del 2 av denne posten: Endometriose – Maktkvinnenes overgrep skal rammes av Straffeloven

https://sommer17.wordpress.com/2019/07/07/endometriose-maktkvinnenes-overgrep-skal-rammes-av-straffeloven/

OVERGREPENE ble etablert for så mye som to år siden!

Solfrid Lerbrekk engasjerte seg i Monland & Hauglies gigantiske overtramp allerede på det tidspunkt, når krenkelsene var et faktum!:

Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren. Dokument nr. 15:124 (2017-2018) Innlevert: 26.10.2017 Sendt: 27.10.2017 Besvart: 02.11.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Solfrid Lerbrekk (SV) Spørsmål:

Meiner statsråden det er eit forsvarleg og sømeleg krav å frata eit menneske mogelegheita til å kunne bli gravid for å kunne motta arbeidsavklaringspengar, og er statsråden villig til å tryggja eit unntak for slike tilfelle?

https://bit.ly/2FPOZx5

DAGENS BEVIS – fremgår også fra – i utgangspunktet Elin Aase, medadmin. på Facebook-gruppa for endometriose/adenomyose – selvhjelpsgruppe Norge

https://www.facebook.com/groups/448964605215543/

– hvilket ble videreformidlet av Lerbrekk på hennes FB- side, politikeren som har vært tungt inne i saken i de samfulle to år som Navs perverse fortolkning av lover og regler som de har misbrukt på det mest groteske herunder, har eksistert (Lerbrekk sitat):

Og nå går nav ut og sier at saken gir et feil inntrykk (se link).

De lyver, her er vedtaket.

Elin Aase hvor mange av disse vedtakene vet du om?

https://www.nav.no/no/Person/Innhold+til+Person-forside/Nyheter/NAV%3A+NRKs+sak+om+kvinner+med+endometriose+gir+et+feil+inntrykk

Elin Aase: hos nrk har det vært litt krøll, å de har skrevet feil, det har jeg i sms fra journalisten. De skulle ha skrevet «nav beklager» men det er ikke omgjort noe vedtak, vedkommende har fremdeles avslag på uføre, men nå har de funnet ut at det ikke er etisk rett, å skylder nå på arbeidsutprøving (sitat slutt)

Art – Nav kan kreve at kvinner opererer bort livmor:

Det er faktisk kastrering! sier Elin Aase, en av kvinnene bak Facebookgruppa for endometriose-pasienter, ifølge NRK.

Kjersti Moland: Vi kan kreve den medisinske vurderingen som gjør at arbeidsevnen blir bedre og holder seg ved like.

Det kan bety at Nav har hjemmel til å kreve behandlinger som kan bedre situasjonen. Det kan også inkludere kirurgi


https://frifagbevegelse.no/nyheter/nav-kan-kreve-at-kvinner-opererer-bort-livmor-6.158.637638.6a051e42a3

Overnevnte bevis for Monland & Co sitt sedvanlige maktmisbruk, ble funnet etter at jeg postet følgende:

Kravet til å jobbe på bekostning av å bli gitt muligheten til en gang å bli mor for kvinner med allerede store og smertefulle belastninger, er så hinsides perverst absurd og abnormt groteskt at min korte kommentar vil være hvorfor de 2000 protesterende mennesker som er oppgitt i artikkelen ikke umiddelbart øker til minst 200.000, og at kvinnene, deres menn og andre støttespillere i stedet samler seg foran Stortinget akutt med bannere og tilrop så deres rettmessige vrede virkelig kan gi gehør for å stanse de bindegale overgripere i etaten på røde rappen som nå atter misbruker sin makt på det mest avsindige, i stedet for stumt å samle seg ved å klikke seg inn i en protestgruppe på nettet!

Skal en slik vanvittig beordring kun avstedkomme en litt opprørt kåsering i media og på FB? NEI!

«Støkket» burde ha festet seg hos langt, langt fler enn Kjersti Toppe.


Vel er det bra at hun uttaler seg, men krenkelsen krever en langt sterkere term enn «overraskende» og et «kan ikke forstå»!

Når overgripere har fullmakter til å operere fritt, som i dette tilfellet, dreier det seg ikke om annet enn voldtekt av menneskers lovfestede rettigheter og frie valg, et eksplisitt brudd på menneskerettighetene!

NRK har fått tilgang til vedtak i Nav:

«Du er diagnostisert med endometriose. Nav ser at lidelsen påvirker funksjonsevnen i en slik grad at inntektsevnen din er nedsatt i dag. Ifølge sakens medisinske opplysninger fra din fastelege og spesialist i gynekologi, foreligger det imidlertid fortsatt behandling i form av hysterektomi som er vurdert som hensiktsmessig for deg å gjennomføre».

Nav-vedtaket set ein støkk i nestleiaren i helse- og sosialkomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe frå Senterpartiet.

– Det er heilt ufatteleg at Nav kan setje slike krav til ein økonomisk stønad, at dei kan krevje at ein skal fjerne eit organ, og særleg når det kan føre til at kvinner blir sterile i ung alder. Det er veldig overraskande, og kan ikkje forstå at Nav kan setje slike krav.

https://www.nrk.no/norge/nav-krev-at-kvinner-opererer-bort-livmor-1.14614206

Nå har nesten 2000 kvinner samlet seg til en aksjon på Facebook, etter at kravet om operasjon, som fører til sterilitet, har gått til kvinner helt ned i 20-åra.

Ytringsdirektør i NAV, Kjersti Moland:


– Vi kan kreve den medisinske vurderingen som gjør at arbeidsevnen blir bedret eller holdt i sjakk.

Og i noen tilfeller kan vi kreve operasjoner fordi lovverket ikke skiller mellom ulike diagnoser. Vi er avhengige av å vurdere om det er mulig å komme tilbake i arbeid og skaffe seg egen inntekt.

https://www.dagbladet.no/nyheter/nav-krever-at-kvinner-fjerner-livmor/71372855

OG – hvor befinner seg Nav-sjef Sigrun Vågeng som sitter med det øverste ansvaret for Monland & Hauglies groteske overtramp!? Har vår ganske journaliststand «glemt» at hun eksisterer?!


Heidi Nordby Lunde (H) konstaterte med stor bravur på sin FB side fredag 6 juli: Bare litt fakta før folk går helt av skaftet:

Det er ikke et krav at kvinner med endometriose som søker om uføretrygd eller AAP må fjerne livmoren for å få stønad, slik det fremstilles i NRK-saken (sitat slutt)

Jeg ba henne derfor kommentere billedbeviset som fremgår i denne posten innledningsvis – to ganger, men hun har ikke ønsket å svare meg.


FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Sist oppdatert: 17.06.2019

Verdenserklæringen er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. Den består av 30 artikler, og gjelder for alle FNs medlemsland.

Artikkel 3.
Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

Artikkel 5.
Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Artikkel 12.

Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

Artikkel 29.
1. Enhver har plikter overfor samfunnet som alene gjør den frie og fulle utvikling av hans personlighet mulig.

2. Under utøvelsen av sine rettigheter og friheter skal enhver bare være undergitt slike begrensninger som er fastsatt i lov utelukkende i formål å sikre den nødvendige anerkjennelse av og respekt for andres rettigheter og friheter, og de krav som moralen, den offentlige orden og den alminnelige velferd i et demokratisk samfunn med rette stiller.

3. Disse rettigheter og friheter må ikke i noe tilfelle utøves i strid med De Forente Nasjoners formål og prinsipper.

Artikkel 30.

Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen (sitat slutt)

Monland har også forbrutt seg tidligere, og trosset selv Datatilsynets klare advarsler, brutt med flere EMK- artikler samt EUs personverndirektiv og legalitetsprinsippet med største dødsforakt:

Tomfyllet Kjersti Monland – Ytelsesdirektør i Nav

https://sommer17.wordpress.com/2016/11/30/tomfyllet-kjersti-monland-ytelsesdirektor-i-nav/

Nav snoker på deg

Etaten ble altså totalslaktet, men forvaltningskriminalteten fortsatte å bli godt ivaretatt av den stormannsgale «småbrukerkjerringa» Monland ved roret som gav blanke f*en i Datatilsynets pålegg, og ufortrødent heiet de maktsyke ukritiske småkongene i Nav frem med sine spinnville hjemmelagede regler og forrykte tilrettetaken.

http://bit.ly/2hSJR1g

Komme Nav sitt rike, skje Hauglies vilje

Etter straffeloven 1902 § 124 straffes en offentlig tjenestemann som rettsstridig benytter sin offentlige stilling til å få eller som forsøker å få noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe.

Monland ljuger som det bare passer henne, og når konfrontert, manøvrerer hun skrupelløst forbrytelsen i offentlig tjeneste vekk, som var det den mest naturlige ting i verden – helt i tråd med ageringen til også de andre pøblene i etaten!:

https://sommer17.wordpress.com/2019/02/15/komme-nav-sitt-rike-skje-hauglies-vilje/


Tilbakemelding på posten fra Elin Brodin som tiltredes!:

Elin Brodin Ja, det er bisarre greier. Riktignok er det uansett vanskelig og ofte umulig å bli gravid med endometriose uansett, og denne diagnosen kan somme tider utarte til en ganske invalidiserende tilstand, men det er på siden av saken.

Det burde virkelig ikke gå an å kreve et alvorlig inngrep som hysterektomi for å utbetale nødvendig støtte til livsopphold!

Ekstremt uetisk.

Dette er noe fullstendig annet enn rådgivning fra en lege. Den typen press mot syke, utsatte mennesker er tvers igjennom utilbørlig og rystende, uansett hva som legges til grunn. I praksis ber de klientene velge mellom maten sin og livmoren sin. Jeg skjønner ikke at det kan være lovlig

(Kommentar 2): Jeg tror ikke de fjerner eggstokkene, kun selve uterus. I visse tilfeller er det nok en god medisinsk løsning, men det er jo ikke Nav som skal bestemme dette! Mange faktorer spiller inn, som f.eks. klientens alder og graden av endometriose. Dette er innlysende noe kvinnen skal diskutere i tillit og frivillighet med legene.

Når det kommer press fra Nav om å få utført inngrepet som betingelse for livsopphold, blir det fullstendig grotesk. Det er noe av det verste jeg har hørt.

De skal altså til og med bry seg med klientenes kjønnsorganer. Mer krenkende kan det vel nesten ikke bli (sitater fra Brodin i «Brodins snakkeboble» som svar på dette innlegget på FB slutt)

St.prp. nr. 46 (2004-2005) Ny arbeids- og velferdsforvaltning
Arbeids- og sosialdepartementet 6 Mål for en organisatorisk reform
Regjeringen legger til grunn at både politikkutformingen og kontakten mellom det offentlige og den enkelte bruker skal ha det enkelte menneskes egenverdi som utgangspunkt.

For Regjeringen er det viktig at alle skal ha den samme trygghet i forhold til arbeids- og velferdsordningene, uavhengig av økonomi, bosted og funksjonsevne.
Det betyr at arbeids- og velferdsforvaltningen må betjene ulike brukergrupper, både enkeltpersoner og bedrifter med ulikt behov, slik at behovene til den enkelte bruker i større grad styrer hvilke tjenester som gis og hvordan de gis.
Offentlig sektor er til for brukerne og organiseringen av offentlig sektor må skje ut fra brukernes behov.
Arbeidet med å tilpasse tjenestene til brukernes behov står sentralt i dagens tre arbeids- og velferdstjenester.
Brukermedvirkning, i betydningen brukernes innflytelse på sin egen sak, er et grunnfestet prinsipp i dagens etater.
Samtidig skal forvaltningen ivareta de brukergrupper som ikke kan være i arbeid.
Krav sett fra brukernes ståsted må vektlegges sterkt.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-46-2004-2005-/id210402/sec6

*** RETT!!!: Leder for rådet for legeetikk i Legeforeingen, Svein Aarseth: Jeg synes det er ille at noen i det hele tatt kan foreslå noe sånt. Det står fast at saksbehandler har gjort det vedtaket, og selv om det er veldig fint at NAV har gjort det om, så er det et faktum at det i utgangspunktet ble fattet et slikt vedtak, sier Aarseth til VG – Hva om kvinnen ikke hadde klaget?

*** Leiaren for rådet for legeetikk i Legeforeningen, Svein Aarseth, seier han er forbausa over at Nav først krevde ei slik behandling.

https://www.nrk.no/norge/nrk-beklagar_-nav-omgjorde-vedtak-om-at-kvinne-matte-operere-bort-livmor-1.14614206

(Men legen ble villedet, vedtaket ble altså IKKE omgjort, det var Monland som løy, og der eksisterte i tillegg FLERE vedtak i samme gate, hvilket Monland også foresettlig underslo!)

Monland: «Ut fra det vi vet har vi sendt ut ett slikt vedtak som senere er gjort om. Det er vi lei oss for, og det er en feil som heldigvis har blitt rettet opp».

Endometrioseforeningen: «Det å fjerne livmor er derimot ikke er en kur for endometriose, dette fordi endometriose er en tilstand der vev lignende livmorslimhinnen vokser utenfor selve livmoren»

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/VbaJnd/reagerer-paa-nav-vedtak-ingen-kur-aa-fjerne-livmoren

https://aap-aksjonen.no/nrk-nyheter-feilinformerer/?fbclid=IwAR0N2lIPnlr5zIn-IzqAZFzpkbzRr4VU6jYN1miU3AA4hQHa3URZLTv4S4I

Et lite perspektiv over «Det nye Norge» som det perverterte Nav har tvunget frem i ny drakt, med anvendte metoder fra en skammens tid!:

03.01.2009 – NS ville sterilisere hver 10. nordmann

Nasjonal Samling mente at ti prosent av befolkningen, eller ca. 330000 personer, var av så dårlig kvalitet at de burde steriliseres. En lov om dette ble vedtatt under krigen.

Men norske leger sørget for at lovgivernes vilje aldri ble gjennomført.

https://www.aftenposten.no/norge/i/ePMR4/NS-ville-sterilisere-hver-10-nordmann

Ny vår for menneskerettighetene i Grunnloven?

Menneskerettighetene som rettslig bindende grenser for flertallets handlefrihet

Etter Stortingets historiske vedtak 13. mai 2014 inneholder Grunnloven nå en rekke menneskerettigheter.

Menneskerettighetene springer ut av grunnleggende verdier – frihet, likhet og menneskeverd – som staten og rettsordenen må respektere og verne av hensyn til den enkelte.

Grunnlovfesting av menneskerettigheter gjør at et simpelt flertall av de øverste folkevalgte – stortingsrepresentantene – ikke i ordinær lov kan vedta noe i strid med disse rettighetene.

De grunnlovfestede menneskerettighetene utgjør dermed mindretallets vern mot flertallet.

I ytterste fall kan uavhengige domstoler, med Høyesterett i spissen, slå fast at de andre statsmaktene (Stortinget og regjeringen) har brutt Grunnlovens menneskerettigheter.

https://lovdata.no/artikkel/ny_var_for_menneskerettighetene_i_grunnloven_/1437

HØYESTERETT – De lange liners juss

Ulike menneskerettskonvensjoner har i praksis meget stor gjennomslagskraft overfor Stortingets mulig motstridende lovgivning.

Det gjelder særlig for de konvensjonene (med visse protokoller) som er regnet opp i menneskerettsloven § 2: EMK, de to FN-konvensjonene om henholdsvis sivile og politiske rettigheter og om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, FNs barnekonvensjon og FNs kvinnediskrimineringskonvensjon.

Etter lovens § 3 skal bestemmelsene i disse konvensjonene mv. ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning

Noe tilsvarende gjelder for andre folkerettslige forpliktelser som Norge har bundet seg til, med EØS-retten i en særstilling (jf. særlig EØS-loven § 2)

https://grunnloven.lovdata.no/index.php/artikkel/H%C3%B8yesterett%2C%20Stortinget%20og%20pr%C3%B8vingsretten

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter Artikkel 5. Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Artikkel 7. Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering (sitat slutt)

Til Stortinget

Grunnlovsforslag 4 (2015-2016), Dok.nr.12:04 (2015-2016)

Respekten for liv og menneskeverd er et av de grunnleggende prinsipper i Norges kulturarv og preger samfunnet både gjennom lovgivning og etiske normer.

Retten til liv, frihet og personlig sikkerhet er fastslått i Verdenserklæringen for menneskerettighetene av 10. desember 1948 (art. 3).

Retten til liv er videre slått fast i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (art. 2), FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (art. 6) og FNs barnekonvensjon (art. 6), som alle er ratifisert av Norge og er gjort til norsk lov gjennom menneskerettsloven.

Hensikten med en grunnlovsbestemmelse er å understreke at den grunnleggende respekt for liv og menneskeverd fortsatt skal prege samfunnet.

Menneskeverdet er ikke avhengig av det enkelte menneskets egenskaper og mulighet for livsutfoldelse. Alle mennesker har samme verdi.

Menneskeverdet er ikke betinget av
kjønn, rase, utseende, alder, seksuell legning, helse eller funksjonsdyktighet.

Mennesket oppnår ikke sin egenartede verdi i kraft av en bestemt utrustning eller som følge av bestemte prestasjoner. Retten til liv er den mest grunnleggende av alle menneskerettigheter

30. september 2016

Hans Fredrik Grøvan, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide


https://lovdata.no/dokument/GLFOR/forarbeid/dok12-04-201516


Verken dagens Regjering eller andre Regjeringer er så bevisstløst innskrenkede at de bryter med EMK og Grunnloven. Det er Nav selv ved Monland & Hauglie ved roret som har fremtvunget dette abnorme overtrampet i to hele samfulle år, via maktkvinnenes perverse og forsettlige mistolkning av lover og regelverk – en makt de har misbrukt på det mest groteske!

Regjeringen må gripe inn umiddelbart!

Maktbastionens basalviten for embetet: LOV 1909-03-23 nr 00: Instruks for Regjeringen.

§ 3. Som departementchefer paaligger det statsraaderne, enhver for sit departements vedkommende, at paase og være ansvarlig for, at enhver til departementet indkommen sak tilbørlig behandles og fremmes til avgjørelse; at Statens og enhver borgers tarv nøie varetages; at offentlige regnskaper i ret tid avlægges, revideres og decideres; at departementernes embeds- og tjenestemænd tilholdes nøie at overholde sine plikter såvel med hensyn til tjenesten som like overfor almenheten.

http://bit.ly/ff70r7

Tvang og sterilisering av vergeløse kvinner med riset bak speilet om å frata dem deres livsoppholdsgrunnlag hvis nekter å stå opp mot Monland & Hauglies vanvittige og ulovlige beordring som de så forrædersk og feigt tilslører under et perverst provoserende «klage er mulig» – alt mens den forvaltningsrammede det gjelder berøves sitt daglige brød under tiden, er i dag de uhyrligheter som disse lovovertredere i forvaltningen effektuerer ut fra egne idiotskapte og sterkt overgripende absolutter!

Regjeringen skal agere umiddelbart på overgrepet, det er deres fordømte PLIKT!

§ 113.
Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.

Tilføyd ved grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort ved res. 14 mai 2014 nr. 628, endret ved vedtak 27 mai 2014 kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778

§ 110.
Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett til støtte fra det offentlige.
kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778

§ 102.
Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.
kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778

§ 98.
Alle er like for loven.
Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.
kunngjort ved res. 20 juni 2014 nr. 778

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17/KAPITTEL_5#KAPITTEL

FORMÅLSPARAGRAFEN

NAV Rundskriv Hovednr. 35 – Sosialtjenesteloven Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1.1.1

Innholdet av en bestemmelse skal alltid forstås i overensstemmelse med lovens formål.

Ved valg mellom ulike tolkingsalternativer skal den løsningen som best fremmer lovens formål velges.

Loven gir i stor grad rom for bruk av faglig skjønn for å finne frem til fleksible løsninger tilpasset behovene til den enkelte som trenger hjelp.

Tjenestene skal bidra til å oppnå formålene i loven, og skal så langt som mulig utformes i samarbeid med mottakeren.

Loven stiller krav til resultatet som skal oppnås.

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, (og) bidra til sosial og økonomisk trygghet.

NAV-kontoret skal bidra til å forebygge sosiale problemer og hindre at personer havner i vanskelige livssituasjoner.

https://bit.ly/2Fcri0F

Advokatbladet 13 juni 2013 – Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?

Votering i sak nr. 5


Menneskerettigheter er først og fremst noe ledere på alle nivåer må sikre på alle forvaltningsnivåer.

Men det er også slik at det er storting og regjering som har det øverste ansvaret.

Brudd på disse rettighetene, herunder enkeltsaker, innebærer brudd på Grunnloven § 110 c og det som går på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 1.

https://www.advokatbladet.no/stortinget-hvor-gar-du-hvis-du-mener-at-dine-menneskerettigheter-er-krenket/105972

FNs Kvinnekonvensjon – Etterlever Norge den?

Kvinnekonvensjonen er norsk lov


Konvensjoner i FN-systemet signeres og ratifiseres senere i det enkelte land for å gjelde nasjonalt. I Norge har vi inkorporert blant andre FNs kvinnekonvensjon i menneskerettsloven.

Det betyr at konvensjonens fulltekst gjelder som norsk lov, og ved motstrid med annen lov skal kvinnekonvensjonens bestemmelser gjelde.

Norge har dermed gitt kvinnekonvensjonen en særlig sterk stilling i norsk rett, som innebærer at norske domstoler på selvstendig grunnlag kan anvende den på konkrete saksforhold.

Dette kan føre til at annen lovgivning blir tolket innskrenkende eller satt til side.

«Skyggerapportene» supplerer rapporten fra den norske regjeringen. Den kommenterer FN-komiteens tidligere kritikk og tilrådinger samt beskriver hvordan kvinnekonvensjonen etterleves per dags dato.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har et lovfestet ansvar for å føre tilsyn med om norsk lov, politikk og forvaltningspraksis er i samsvar med konvensjonen.

LDO leverer derfor en egen skyggerapport.

https://www.utdanningsforbundet.no/var-politikk/kunnskapsgrunnlag/publikasjoner/2018/fns-kvinnekonvensjon–etterlever-norge-den/

FNs Kvinnekomite


I 1999 ble det vedtatt en valgfri tilleggsprotokoll til Kvinnekonvensjonen der det etableres individklageadgang. Individklageprosedyren innebærer at enkeltpersoner eller grupper av enkeltpersoner som mener at deres rettigheter etter Kvinnekonvensjonen er krenket av staten kan bringe en sak inn for komiteen, som gis kompetanse til å behandle spørsmålet.

Forutsetningen er at saken først er behandlet ferdig i det norske rettsapparatet. Hittil har Kvinnekomiteen behandlet over 20 klager. De fleste av disse har omhandlet vold mot kvinner.

Kvinnekomiteen har ennå ikke behandlet noen klager mot Norge.

https://snl.no/FNs_Kvinnekomite

Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) 06/08/2013I

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen kan enkeltpersoner gå til sak mot staten de bor i, hvis de mener staten har brutt deres menneskerettigheter.

Alle stater som har skrevet under på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen kan bli stilt for retten i EMD.


http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om arbeid, velferd og inkludering. Innst. S. nr. 148 (2006-2007) Kildedok: St.meld. nr. 9 (2006-2007) Dato: 14.03.2007 Utgiver: Arbeids- og sosialkomiteen.

Den enkelte som på grunn av helsemessige eller andre årsaker står uten ordinær arbeidsinntekt skal ha en sikker, trygg og forutsigbar inntektssikring fra det offentlige.

1.2 Komiteen understreker at den som av ulike grunner ikke kan være yrkesaktiv, skal ha den samme selvfølgelige retten til et verdig liv, gjennom ytelser i de universelle ordningene, på et nivå som det er mulig å leve av.

http://bit.ly/gks5jM

NOU 2004: 18 – Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene – 3 Gjeldende rett – Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven.

Kommunene plikter å sørge for et forsvarlig tjenestetilbud – generelt og i forhold til den enkelte – uavhengig av kommuneøkonomien

http://bit.ly/1BQWHO3

Listen over alle bloggposter – Del 2

https://sommer17.wordpress.com/2019/02/11/listen-over-alle-bloggposter-del-2/