Geelmuyden Kiese: Tolga-ordføreren trenger verge!
For Tolga var det viktig å få dem registret som utviklingshemmet; jo flere slike, jo mer penger fra staten.
Dette er kommunalt overgrep av verste sort. Mot sin vilje får de oppnevnt verge som styrer både personlige og økonomiske forhold.
11.10.2018: Fylkesmannen opphever vergemål for Magnus Holøyen
I denne konkrete saken har vergehaver gjentatte ganger, og med styrke motsatt seg vergemålet. Etter Fylkesmannens syn taler arten og innholdet i vergehavers uttalelser i dette tilfellet for at vergemålet ikke er ønsket og at det etter nåværende lovforståelse ikke kan opprettholdes, skriver han.
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/7lvl8w/fylkesmannen-opphever-vergemaal-for-magnus-holoeyen
Jeg svarte Geelmuyden i dag: Dette er så infame og abnorme overgrep at at ord blir fattige, så all ære til de som avdekket maktmisbruket og krenkelsene, og til de som bidrar til et vedvarende fokus slik at ingen uskyldige mennesker noensinne vil bli rammet igjen!
Herunder minner jeg igjen sterkt om blogginnlegget jeg skrev for noen år siden, og jeg finner det nødvendig å presisere at jeg forstår at brødrene fra Tolga ikke er psykisk utviklingshemmet, slik at det følgende vil oppfattes i rett kontekst. Det dreier seg om temaet «hjelpeverge» (utdrag sitat):
Avviket hører ikke «bare» under vilkårlighet og galskap, det er også diskriminering, for hvis jeg hadde vært psykisk utviklingshemmet og sadistene hadde forsøkt å pine meg ihjel slik de har gjort og deretter kroet seg med samme heslige punchline, så hadde straffen blitt monumental.
Da hadde Pressen hatt en Field Day, og Advokater hadde dukket opp fra hver eneste busk.
(Min fastlege til sosialtjenesten): «Dibetes kan raskt utvikle seg livstruende dersom den ikke behandles, enten ved manglende medisinering eller feil kosthold grunnet pengemangel (…) Det presiseres at manglende medisinering av diabetikere kan være livstruende, og det oppfordres derfor kraftig til at det finnes en løsning på hennes pengemangel, som vil være helsemessig forsvarlig»!
Samtidig, i en annen konvolutt, lå der avslag på min overklaging av de uforsvarlig lave satsene, der jeg stod fullstendig uten mat og penger hele 10 dager før pensjonen kom.
Så: Etter i hele tre måneder å ha holdt meg 1018,- kroner UNDER MINSTE GRUNNSATS FOR SOSIALHJELP ulovlig hver mnd, samt avspist meg med først kr. 3100 i ca. 20 dager i skiftet juli/august og så ca. kr. 3600 i 21 dager en tid etter – som jo ligger langt under det reduserte beløpet igjen, presterer Tunsve atter å nedtegne løgner samt ufattelige provokasjoner i protokoll.
Legeerklæringene dras inn kun i kontekst for å ramme meg, og med en forsettlig, strategisk søplete og livsfarlig omdefinering som ufarliggjør legenes tydelige oppfordring til at de må utbetale meg tilstrekkelige økonomiske ytelser som vil kunne bidra til at jeg klarer å ivareta min helse på forsvarlig vis.
Avslaget er ugudelig infamt:
Vudering etter § 19: Du har ikke opplyst noe i din søknad som tilsier at sosialtjenesten skal kunne ta en annen vurdering. Sosialtjenesten finner det imidlertid bekymringsfullt at du står uten mat når du henviser til flere legeerklæringer som opplyser hvor viktig det er for deg å ha et stabilt kosthold med hensyn til din helsesituasjon.
SOM OM IKKE DET VAR NOK, SÅ KOMMER DEN UFATTELIG SADISTISKE OG GRENSESPRENGENDE URIMELIGE PUNCHLINEN:
Av den grunn anbefaler vi deg å ta kontakt med din advokat for å se på muligheter til å opprette en hjelpeverge som kan forvalte din inntekt slik at du har midler til mat gjennom hele måneden (sitat slutt)

 

 

 

Altså – I stedet for å etterkomme fagprofesjoners tydelige oppfordringer – flere leger og advokater som stadfester at Tunsve, Røeggen og Trøengs unnlatelser av å utbetale meg et forsvarlig livsopphold vil være direkte livstruende og de bes derfor om å endre kurs umiddelbart, så velger sosialgjengen kun å harselere med begjæringene under viten om at både de og deres kolleger ved Nav Nordstrand i – da – over 7 år hadde holdt meg nede på aller minste flate grunnsats sosialhjelp norm samt 1000,- kroner under denne igjen gjennom flere måneder, ved forsettlig å stemple MEG som uansvarlig og i behov av å opprette en «hjelpeverge» !
Sitat fra en av de andre relevante innleggene som blir henvist til i posten:
Som fremgår av teksten i saksfremlegget, gir Tunsve, Trøeng og Røeggen blaffen i mine Advokaters tydelige tale – både foregående og «ny», de gjengir ikke – som lovpålagt – et eneste element av den tydelige oppfordring han sender dem.
Forvaltningsbermen underslår i stedet alle livsavgjørende relevante saksfakta for selv infamt å anføre:
«For sosialtjenesten virker det som om når klager er i kontakt med advokater for bistand, så har klager en tydelig forventning om at hun skal få innvilget alt hun søker om uten noe ansvar for egen økonomi»! (sitat slutt)

 

 

Les også gjerne posten(e): Massakrering av regelverket, bevisste overgrep, siden slutningen *** merket av her, sammenfaller bemerkelsesverdig likt med den i innledningen. Altså – intet mindre enn forsettlige og strukturelle overgrep som vil falle under Straffeloven. Den pågående og åpenlyse forvaltningskriminaliteten har pågått i decennier, og blitt hegnet om av maktpersoner som assisterer og flankerer de lovløse utro tjenere i forvaltningen ved rett og slett gjøre seg utilgjengelige og / eller agere etterblivne, slik jeg en gang formulerte det i kronikken «De tause, feige, unnvikende og kalkulerende»:
Uttalelsen fra Anita Busch som falt på stengrunn, rett før Nav fratok meg min Yrkesrettede Attføring som på papiret var tilstått meg ut år 2010, i juli 2008 – tre dager før orienteringen var meg i hende per brev:
Jeanine har varslet om at hun er utsatt for det hun opplever som utilbørlig oppførsel fra NB.
Disse varslene oppleves ikke å bli tatt alvorlig av OPT – som avviser forholdene, og NAV Arbeid som ikke ønsker å gå inn og endre tiltaket som det varsles om.
At Jeanine blir sendt tilbake til OPT og tilbake til den som står bak det som kan oppleves som utilbørlig oppførsel, kan anses som en negativ reaksjon på varslingen.
Viser her til arbeidsmiljølovens § 2-5.
*** Dersom OPT får betalt pr deltaker som kommer ut i arbeid, vil dette kunne være opplysende for den situasjonen som nå er oppstått.
Det er også underlig at OPT kun har en person som ivaretar “Arbeid med bistand” slik at det er umulig å bytte kontaktperson dersom det oppstår konflikter.
Det er NAVs ansvar at tjenester som kjøpes har nødvendig kvalitet for å oppfylle formålet med tjenesten.
https://sommer17.wordpress.com/2011/10/18/massakrering-av-regelverket-bevisste-overgrep/
https://sommer17.wordpress.com/2009/09/23/de-tause-feige-unnvikende-og-kalkulerende/

 

 

 

Den åpenlyse dekkoperasjonen fra Direktøren i Statens Helsetilsyn
https://sommer17.wordpress.com/2017/09/30/den-apenlyse-dekkoperasjonen-fra-direktoren-i-statens-helsetilsyn/
Lovbrytere i sosialtjenesten kan ikke fristilles fra sine udåder ved å gjemme seg bak «det kommunale selvstyret»!
Sivilombudsmannen: «Det er klare grenser for hvor langt det er adgang til å unnlate å prøve det frie skjønnet fullt ut.«!
https://bit.ly/2Dg4r5J
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i Sunnmørsposten onsdag 14.12.2011 – Senere satt inn på Arbeidsdepartementets sider:

Tale/artikkel, 13.12.2011 “Satser er ikke eneste svaret”

Satsene er veiledende.

Det bærende prinsippet i sosialtjenesteloven er at alle mottakere av sosialhjelp skal sikres et forsvarlig underhold ut fra den enkeltes behov.

Stønad som ikke sikrer et forsvarlig livsopphold er i strid med loven.

Satsene er bare et hjelpemiddel når stønaden skal fastsettes.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/satser-er-ikke-det-eneste-svaret/id668665/
VG 16.11.2018 – Fylkesmenn advarte Justisdepartementet om vergemål
For ett år siden begynte myndighetene å snu. Under en fagsamling for alle fylkesmenn i november i fjor, signaliserte sivilrettsforvaltningen at loven nå skulle forstås på en annen måte:
Alle vergemål skulle være frivillig. Selv om du manglet samtykkekompetanse, skulle eventuelle protester bli hørt.
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/MglP9K/fylkesmenn-advarte-justisdepartementet-om-vergemaal
Helsedirektoratet 24.10.2018: Informasjon om klagemuligheter ved feil diagnose
I forbindelse med Tolga-saken har helsevesenet fått noen henvendelser om hvordan man skal gå frem for å få innsyn i egen diagnose. Det har også kommet spørsmål om hvordan man går frem for å klage på en diagnose.
https://helsedirektoratet.no/nyheter/informasjon-om-klagemuligheter-ved-feil-diagnose?fbclid=IwAR0x9gA6djpIsrNaLbJUB9xcEthcddqVZrtqrwLQ1bYvaQk_fMOqXBOTo_0
Alle blogginnleggene:
https://sommer17.wordpress.com/
Listen over alle bloggposter
https://sommer17.wordpress.com/2011/03/22/listen-over-alle-bloggposter/