Brukermedvirkning i Nav, etatens spesialbehandling av egne ansatte og klageeksplosjonen


ADAOTT
Stortingsmelding Ot.prp. nr. 47 (2005-2006) Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen.
8 – Brukermedvirkning og individuell plan. 8.1 Innledning.
Å sette brukernes behov i sentrum betyr et offentlig apparat hvor organisering, arbeidsmåter, rutiner, ledelse, personalpolitikk og administrativ kultur preges av respekt for brukeren, og gir brukeren mulighet til medvirkning og innflytelse på sin egen sak.
Å tilpasse tjenestene til brukerens behov dreier seg derfor både om hvordan man møter brukeren og hva man kan gi brukeren. Det handler om service, respekt, informasjon, tilgjengelighet, kompetanse, diskresjon og et godt tilpasset tjenestetilbud.
Brukermedvirkning er allerede sikret gjennom flere lovbestemmelser i dagens arbeids- og velferdsforvaltning.
8.2 Gjeldende rett
Brukermedvirkning, i betydningen brukernes innflytelse på egen sak, er et grunnfestet prinsipp i dagens etater og kommuner og har en sentral plass i metodebeskrivelser, styringsdokumenter, kvalitetssikringssystemer og i opplæringen av de ansatte.
Brukermedvirkning er allerede sikret gjennom flere lovbestemmelser i dagens arbeids- og velferdsforvaltning.
Sosialtjenesteloven § 8-4 pålegger sosialtjenesten en plikt til å rådføre seg med brukeren ved utformingen av tjenestetilbudet.
Det skal legges stor vekt på hva brukeren mener.
Sosialtjenesteloven erstattet tre tidligere sosiallover. Ingen av disse hadde en tilsvarende bestemmelse.
I Ot.prp. nr. 29 (1990-1991) Om lov om sosiale tjenester mv. (Sosialloven) er uttalt:
«Departementet er enig i utvalgets forslag om å innta en bestemmelse som uttrykkelig slår fast at klienten tas med på råd.
For å oppnå et tjenestetilbud mest mulig i samsvar med den enkeltes ønsker har departementet funnet det nødvendig å presisere i lovteksten at det skal legges stor vekt på hva klienten mener.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-47-2005-2006-/id187143/
Kompetanse i NAV-kontoret. Overordnede prinsipper og føringer. 5. Aktørers roller og ansvar for kompetanseutvikling i NAV-kontorene:
I tilfeller hvor et NAV-kontor selv ikke har tilstrekkelig med kompetanse til å kunne ivareta en brukers behov, må NAV-kontoret sørge for å hente inn kompetanse, og koordinere tjenesten til brukeren.
Veileder i NAV skal kunne arbeide på den arena som er mest hensiktsmessig for den aktuelle bruker (…) sikre brukermedvirkning, og bruke metoder som gjør samarbeidet med bruker best mulig og som fremmer myndiggjøring av bruker (…) bygge på respekt og empati.
NAV skal sikre brukerens rett til innflytelse og medvirkning, herunder forståelse av maktforholdet i relasjonen med bruker.
Møtet mellom veileder i NAV og bruker skal bygge på tro på menneskets evne til endring og mestring (…) (og) bygge på en etisk og forsvarlig standard
https://www.fo.no/nav-reformen/kompetansetiltak-i-nav-kontorene-article390-258.html
NOU 2004: 18  Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene. 9 Kartlegging, medvirkning, dokumentasjon, samtykke og informasjon
Retten til informasjon er en grunnleggende rettighet, og det skal det mye til for å unnta informasjon fra tjenestemottakers kunnskap.
Tjenestemottakeren skal som alminnelig utgangspunkt få informasjonen automatisk og uten å be om det.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2004-18/id150699/
Sivilombudsmannen: Brukarens høve til samtale med sakshandsamar i Nav. 21. juni 2010 (Sak 2010/946)
Ein part som har sakleg grunn for det skal etter reglane i forvaltningslova ha høve til å drøfte saka munnleg med ein tenestemann ved det forvaltningsorganet som handsamar saka
Sjølv om forvaltningslova § 11 d i utgangspunktet ikkje gir rett til å krevje samtale med ein bestemt tenestemann, vert lova likevel forstått slik at for at retten til munnleg samtale skal ha nokon realitet og bli meiningsfylt, må den tenestemannen brukaren får samtale med ha «tilstrekkelige forutsetninger for å drøfte saken», jf. Woxholt, Forvaltningsloven (4. utgåve, 2006) s. 232 (…)
Det burde vere overflødig å nemne at ein part kan ha svært saklege grunnar for å ville kome i kontakt med sakshandsamar i saka si.
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/brukarens-hove-til-samtale-med-sakshandsamar-i-nav/
Helsetilsynet. Internserien 13/2010: Veileder for tilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
Tjenestetilbudet skal utformes i samarbeid med søker. Hjemmel: Lov om sosiale tjenester i Nav § 42
Kravet innebærer en plikt for kommunen til så langt som mulig å rådføre seg med tjenestemottaker ved utforming av tjenestetilbudet (stønad til hva, stønadens størrelse).
For å få dette til må det i det minste være en dialog mellom søker og kommunen.
Det vanlige er at det tilbys samtale med søkers saksbehandler.
Dialog kan også foregå i telefon eller skriftlig. Ofte kommer søkers ønsker til uttrykk i den skriftlige søknaden.
Det er ulik praksis på hvor ofte samtale tilbys, men for å overholde kravet om at tjenestetilbudet skal utformes i samarbeid med søker må det forventes at det tilbys ”rom” der søker kan gi uttrykk for sine tanker om løsninger.
Det skal legges stor vekt på hva klienten mener, jf. lov om sosiale tjenester i Nav § 42.
Dette kravet understreker at søker ikke bare skal få uttale seg, men det skal tas hensyn til søkers uttalelser i stor grad.
Det er viktig at brukermedvirkningen oppleves reell. Det vil fort skape dårlig samarbeidsklima mellom søker og kommunen dersom søker stadig får bekreftet at det ikke legges vekt på hans eller hennes synspunkter.
https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/internserien/veileder-tilsyn-sosiale-tjenester-arbeids-og-velferdsforvaltningen/

TELEPHONEEEE

Fylkesmannen i Hordaland: Dei som søkjer om sosialhjelp har krav på å få snakke med Nav. Publisert 11.09.2015
Fylkesmannen har nokre gonger høyrt at sosialhjelpssøkjarar ikkje har fått snakke om saka si med ein saksbehandlar på Nav.
Det skal mykje til før Nav kan nekte!
Forvaltningslova har ein eigen paragraf om at dei som har ei sak hjå offentlege instansar til vanleg skal få snakke med ein tilsett ved det forvaltningsorganet som behandlar saka.
Forvaltningsorganet kan likevel nekte ein slik samtale dersom forsvarleg utføring av tenesta ikkje tillét at samtalen vert gjennomført, eller når vedkomande ikkje har sakleg grunn for ein slik samtale, sjå forvaltningslova paragraf 11 d (…)
Nav-kontoret har plikt til å hjelpe dei som treng hjelp til å søkje om tenester.
Dette omfattar å identifisere hjelpebehov og å peike på omstende som kan ha særleg innverknad for resultatet i det konkrete tilfelle.
Også dei som klarar seg godt skriftleg har til vanleg krav på å få snakke med ein tilsett på Nav-kontoret om saka si. Dersom dei føler behov for ein slik samtale.
https://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Helse-omsorg-og-sosialtenester/Okonomisk-sosialhjelp/Dei-som-sokjer-om-sosialhjelp-har-krav-pa-a-fa-snakke-med-Nav/
Og med overnevnte klare beskjed fra overordnet instans i bunn, velger Ombudet å ta seg til rettte via egensnekret internjustis:

Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!

Utdrag: Unnlatt nødhjelp på 10 dagen for eldre diabetiker avstedkommer følgende absurde reaksjon fra Ombudets teamleder for sosialgruppa: Tolås – «Vi vurderer at du har håndtert saken din bra, du har sendt klage og du har gjort det du skal, så atte det hjelper ikke oss å ta en telefon nå, eeeehhhh for å endre – for å få snudd sosialtjenesten! DE vurderer at DU ikke skal ha hjelp! – Og vi kan ikke instruere dem! – Så jeg beklager å måtte si det, men vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!
http://bit.ly/2gU0GEr

APOLIT

Klikk på meldingen under denne artikkelen «Vis debatt»:.
Der avslører tidligere ansatt jurist i Nav Christer A. Jenson «Krikkert», den særbehandling avgåtte Nav-ansatte bevilges, antakelig for ikke å bli rammet av forsettlige avvik fra de mange utro tjenere. Jeg forutsetter at kommentarfeltet vil bli fjernet etter at det settes søkelys på abnormitetene igjen, det har skjedd tidligere opp gjennom årene – uten unntak, så jeg tok et skjermbilde! :

Adressa.no Kronikk lørdag 12. januar 2013 Når Nav stjeler verdigheten

Hvorfor gråter jeg når jeg snakker med Nav? Spør dagens kronikkforfatter.

Screenshot-2018-3-8 Når Nav stjeler verdigheten Krikkert

https://www.adressa.no/meninger/kronikker/article6915847.ece
Mer nyttig informasjon fra Krikkert:
Mal for krav om innsyn i saksmappe. Post by krikkert » Wed Oct 05, 2011 04:46
Hei alle sammen,
For de av dere som måtte være nysgjerrige på hva NAV vet om dere har jeg tatt meg den frihet å designe en rask mal for å be om innsyn i NAVs saksdokumenter. Du kan finne malen her. (Trykk på «her» på siden) Alt du trenger å gjøre er å fylle inn navn (to steder), personnummer, og dato. Undertegn brevet og send det til ditt NAV-kontor.
http://www.meforum.info/viewtopic.php?f=4&t=12602 
Re: Mal for krav om innsyn i saksmappe. Post by krikkert » Wed Nov 14, 2012 15:27
Sivilombudsmannen har i flere innsynssaker etter offentleglova fastslått at et innsynskrav bør som hovedregel avgjøres samme dag, og sjelden i løpet av lenger enn to-tre virkedager.
Tilsvarende må også antas å være utgangspunkt for innsyn etter forvaltningsloven.
Hvis man ser bort fra åpenbare unntakstilfeller med store fysiske saksmapper som må gjennomgås vil etter min mening en akseptabel svartid fra NAV være på en uke, halvannen – inkludert postgang.
http://www.meforum.info/viewtopic.php?f=4&t=12602&sid=6f5840ccf058b4583202f040833576aa&start=12
Og så henviser han til å klage til Nav hvis de drøyer med utleveringen, men her bekreftes jo eksplisitt at etaten ikke følger opp klagene med adekvate reaksjoner på et eneste punkt, så skuebrødet er kun ment som utmattelsestaktikk!:
03.09.2013: Hver dag klages fem Nav-ansatte inn for dårlig oppførsel
Vi tenker at det i utgangspunktet er bra at vi får serviceklager. Vi håndterer disse ved at vi tar imot dem, deretter går vi til den enheten det klages på. Denne skal svare, gjennomgå saken, se på hva som har skjedd, og finne ut hvordan rutinene og kompetansen det klages på, kan forbedres, sier Kjersti Monland.
https://www.dagbladet.no/nyheter/hver-dag-klages-fem-nav-ansatte-inn-for-darlig-oppforsel/62137085
Nav – Skjema for klage eller anke (og merk at oppførselsklager og sosialtjenesten ikke er nevnt her på et eneste punkt)! Det nærmeste en kommer her, er temaet «generell henvendelse»:
https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/klage-pa-vedtak
30.12.2010 – Forfatteren «Lailand» fremhever en person som til daglig jobber som saksbehandler i NAV – Christer Alexander Jenson som går under navnet Krikkert i bloggsammenheng, og siterer utdrag fra det han har skrevet:
Oppsiktsvekkende uttalelser fra NAV-ansatte på nett
Ansatte i NAV har gått ut med uttalelser på internett, hvorav spesielt én etter min mening burde kvalifisere som førstesidestoff i mediene. Her vil jeg belyse hva det er snakk om, samt hvorfor jeg mener uttalelsen(e) er oppsiktsvekkende.
Krikkert: Sitat – «Forvaltningsloven §§ 11, 16, og 17 fastsetter vide rettigheter for at man skal samarbeide med brukeren om brukerens sak.
Bruker skal varsles før saken tas opp til revisjon, han skal tilsendes kopier av nye dokumenter i saken med forespørsel om han ønsker å uttale seg, og han skal som hovedregel gis anledning til å snakke med en saksbehandler om sin sak.
Man har ingen kultur for å følge disse reglene.
Nyutdannede som begynner i NAV blir ikke lært opp i dem – naturlig nok prioriterer man å lære bort det materielle regelverket først, altså folketrygdloven – barnebidragsregelverket – og så videre.
Men man hopper over det prosessuelle regelverket.
De saksbehandlerne som kan det prosessuelle regelverket blir oftest satt på klagesaksbehandling eller feilutbetaling/trygdemisbruk». Sitat slutt.
FOODDDDDDDDDDDDDDDD
Forfatter Lailand: Legg merke til andre avsnitt, hvor han forteller at NAV ikke har noen kultur for å følge forvaltningsreglene.
Han hevder at de ikke prioriterer å gi saksbehandlerne opplæring i forvaltningslovens saksbehandlingsregler.  Ikke bare står dette i klar kontrast til NAV-direktør Hilde Olsens utsagn i Brennpunkt (som sitert ovenfor).
Dette er i mine øyne såpass bemerkelsesverdig at det burde være verdt mer enn et simpelt blogginnlegg som dette.
For hva enten den NAV-ansatte her snakker sant eller usant, blir det like galt.
I den grad NAV ikke har noen kultur for å respektere og etterleve disse sentrale bestemmelsene til vern for borgerne mot statsmakten, burde denne avsløringen fra en NAV-ansatt kvalifisere som intet mindre enn førstesidestoff i mediene, slik jeg ser det.
Gitt at han snakker sant, innebærer det nemlig to ting:
For det første betyr det at NAV-direktøren i så fall løy om tingenes tilstand via TV-skjermen.
For det andre spørs det hva en da skal kalle det som NAV holder på med?
Ja, hvis det er slik at NAV “prioriterer” vekk den delen av sitt ansvar som går på å ivareta den enkelte parts rettslige interesser ved behandlingen av dens sak, hva slags etat har vi ikke da å gjøre med? Det er tross alt ikke bare skattepenger de forvalter, men også i høyeste grad makt.
Det jeg kanskje finner mest oppsiktsvekkende ved NAV-juristens uttalelse, er formuleringen “naturlig nok”.
Ifølge ham er det altså bare naturlig at forvalterne av denne etatens makt og myndighet, starter i den motsatte enden av hva deres rolle skulle tilsi, og setter seg inn i alt annet enn reglene for slik myndighetsutøvelse.
Det er ikke til å tro at det er en jurist som uttaler dette. Jeg har da også store problemer med å forholde meg til akkurat det.
Jeg betviler forsåvidt ikke at han virkelig er en “sisteårs jusstudent” slik han oppgir på sin blogg, men er det noe han dermed må vite, så er det at forvaltningslovens bestemmelser utgjør det naturlige utgangspunkt for-, og derfor er de første reglene en saksbehandler hos NAV må kunne.
Derfor anser jeg denne NAV-ansattes uttalelse – først og fremst som upassende fra en jurist, for å ha sagt det.
Hadde han enda sagt at NAV dessverre unnlater å vektlegge forvaltningsjussen. Men nei, da.
I lojalitet til sin arbeidsgiver fremstiller han det som om den omvendte prioriteringen bare er naturlig eller “naturlig nok” hos et forvaltningsorgan (som altså utøver makt/myndighet slik NAV gjør).
Dernest må utspillet betraktes som et forsøk på å skyve ansvar bort fra NAV. Antakeligvis er det også et forsøk på å vinne folks sympati eller forståelse for NAV eller NAVs ansatte.
http://www.lailand.net/blogg/2010/12/oppsiktsvekkende-uttalelser-fra-nav-ansatte-pa-nett/
I NAV, kinderegg eller skuffelse? – en post på noe som kalte seg «karavanseraiet» fremla Krikkert dette (kopi sitat):
Rutinen i NAV er at dersom man ikke får noe man trenger, så truer man brukeren med avslag for å få det. Folketrygdloven §§ 21-3 og 21-7 er en mer effektiv trussel enn noe annet.
Dette til tross for at forvaltningsloven § 17 plasserer ansvaret på NAV – det er vi som er ansvarlige for at saken er så godt opplyst som mulig før vi fatter vedtak.
Forvaltningsloven §§ 11, 16, og 17 fastsetter vide rettigheter for at man skal samarbeide med brukeren om brukerens sak.
Bruker skal varsles før saken tas opp til revisjon, han skal tilsendes kopier av nye dokumenter i saken med forespørsel om han ønsker å uttale seg, og han skal som hovedregel gis anledning til å snakke med en saksbehandler om sin sak.
Man har ingen kultur for å følge disse reglene.
Nyutdannede som begynner i NAV blir ikke lært opp i dem – naturlig nok prioriterer man å lære bort det materielle regelverket først, altså folketrygdloven – barnebidragsregelverket – og så videre.
Men man hopper over det prosessuelle regelverket.
De saksbehandlerne som kan det prosessuelle regelverket blir oftest satt på klagesaksbehandling eller feilutbetaling/trygdemisbruk.
Og man sitter igjen med en brukergruppe som ikke kan stole på vedtaket de får i første instans.
NAV kan innhente opplysninger ettersom det passer oss, og det er vi som konstaterer om vilkårene er til stede eller ikke.
Beslutningen om å innhente opplysninger kan påklages, men vilkårene er så løst definert at det er vanskelig å effektivt argumentere sin sak i en klage.
Og selv om opplysningene skulle være ulovlig innhentet har vi ingen lovmessig sperre mot å bruke dem hvis vi først har dem (sitat slutt)
http://karavanseraiet.no/2010/11/nav-kinderegg-eller-skuffelse/#comment-1104

VARSLING

For et år siden, og utilsomt stigende! 22.09.2017:  Klageeksplosjon i Nav
I 2015 mottok Nav 5196 serviceklager. I 2016 steg tallet til 7035.
Ved utgangen av august i år hadde det kommet 9630 klager.
Fortsetter klagene å komme i samme tempo ut året, vil Nav få cirka 13.000 klager i år. Det tilsvarer en 150 prosents økning på to år.
Jeg frykter at dette er et tegn på at mange faktisk får dårligere hjelp enn før.
NRK Norge 10.04.2015 – Det var et feilgrep å etablere Nav
Nav-direktøren fikk sparken, men flere mener det er systemet som er problemet. Professor Terje P. Hagen, som ledet en ekspertgruppe som har evaluert Nav, mener man må innrømme at reformen var et feilgrep.
Forholdene har slett ikke endret seg i løpet av 8 år! 2010: Tv2.no 15.11.2010 – Knusende NAV-rapport
NAV mangler kompetanse, er utilgjengelig og opererer i strid med loven, viser fersk rapport.
Manglende nødvendig kunnskap og kompetanse hos saksbehandlere
Saksbehandling i strid med forvaltningsloven og forvaltningsrettslige prinsipper.
Utilgjengelighet
Misnøye med saksbehandler
Fra Aetat til Nav – Løftebrudd og fravær av normal anstendighet
https://sommer17.wordpress.com/2012/04/10/fra-aetat-til-nav-loftebrudd-og-fravaer-av-normal-anstendighet/
Udugelige offentlig ansatte (utdrag):
Privat næringsliv kvitter seg med udugelige ansatte. Men i det offentlige finnes ikke reell kvalitetssikring, skriver Dagfinn Nordbø (…)
Hun måtte gå fra sosialkontoret uten en krone til mat og med ubetalt husleie – fordi en annen offentlig etat hadde begått flere grove saksbehandlingsfeil. Hun klaget og vant til slutt, men var blitt ydmyket på det groveste – enda en gang. Slike ting skjer hver dag, uten den minste konsekvens for de udugelige.
Grelle eksempler på hvordan systemene forsvarer seg selv, finnes bl.a. på Jeanines Horntvedts meget velformulerte blogg
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/M3KLm/–Udugelige-offentlig-ansatte
Alvorlig helseforverring etter å ha blitt holdt ulovlig nede på minstesats sosialhjelp i hele ti år
https://sommer17.wordpress.com/2018/09/02/alvorlig-helseforverring-etter-a-ha-blitt-holdt-ulovlig-nede-pa-minstesats-sosialhjelp-i-hele-ti-ar/
Pervertert, målrettet sjikane
https://sommer17.wordpress.com/2018/09/18/pervertert-malrettet-sjikane/
Nav Sosial – Lydopptak til politiker avslører grov manipulering av faktiske forhold mot bedre vitende
https://sommer17.wordpress.com/2013/06/08/nav-sosial-lydopptak-til-politiker-avslorer-grov-manipulering-av-faktiske-forhold-mot-bedre-vitende-og-vil-senere-vil-bli-lagt-ut-pa-youtube/APOLLLL
Politimannens møte med Nav
Får du et kjelkete forhold til den saksbehandleren som er satt til å hjelpe deg har du i realiteten ingen sjanse. Det blir en kamp mot vindmøller, og mot tida.
Det sier advokat Tore Leiros, partner og daglig leder i Advokatene Leiros & Olsen AS (…)
Det er (…) en stor grad av vilkårlighet i dette, og det er veldig problematisk.
Ingen fortjener å få avslått eksistensielle rettigheter på grunn av manglende oppfølging, vilkårlighet, slurv eller personlige motsetningsforhold, sier Leiros
I noen tilfeller bruker man derimot store ressurser etter at første vedtak er truffet, og for å forsvare sin egen opprinnelige saksbehandling
https://sommer17.wordpress.com/2015/02/02/politimannens-mote-med-nav/
Nav – Rett til å bytte saksbehandler og Navkontor
https://sommer17.wordpress.com/2015/02/27/nav-rett-til-a-bytte-saksbehandler-og-navkontor/
Listen over alle bloggposter
https://sommer17.wordpress.com/2011/03/22/listen-over-alle-bloggposter/

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: