Nav, Nyheter&Debatt, offentlige kontor, Politikk, Politikk, Samfunn

Pervertert, målrettet sjikane


 

HVERDAGENS SKJULTE ONDSKAB handler om psykisk vold, mobning og perverteret, målrettet chikane.
Mange mennesker er dagligt udsat for kritik, stikpiller, bebrejdelser, nedrigheder, grove drillerier og hetz (…) på arbejdspladsen.
Denne nedbrydende adfærd bliver som regel slået hen som bagateller, harmløse drillerier, sjov og ballade, og ofrets reaktion anses ofte som et udtryk for nærtagenhed, smålighed eller mangel på humor.
Ingen form for psykisk vold eller mobning kan anerkendes som en naturlig del af menneskers samvær, hverken privat eller på arbejdspladsen. Det forårsager sociale problemer, psykosomatiske sygdomme og dårligt psykisk arbejdsmiljø.
Det er de konstante og hyppige udslag af ondskabsfuldhed, der kendetegner den farlige mobning (…)
Mobning er et effektivt og skadeligt magtmiddel, som alle må lære at forholde sig til.
Marie-France Hirigoyen er fransk psykiater, psykoanalytiker og psykoterapeut.
Her videreformidler jeg et lite utdrag av boka, med utgivelsesåret 2002 av N: W: DAMM & SØN A. Kapittel 4: «Psykopatisk kommunikasjon».
«Etablering av en maktsituasjon benytter seg av prosesser som gir en illusjon av kommunikasjon – en spesiel form for kommunikasjon som ikke er til for å skape forbindelse, men for å fjerne og hindre utvekslinger. En slik fordreining av kommunikasjon har til hensikt å utnytte den andre. For at den andre fortsatt ikke skal forstå noe av det som skjer, og for å gjøre ham eller henne enda mer forvirret, må vedkommende manipuleres verbalt.» Jeg vil her understreke at også personer som ikke er psykopater kan benytte seg av psykopatiske metoder.
(Sitat slutt, og overnevnte informasjon ble presentert av Elzbieta Lemaniak på FB-gruppa Whistleblowing- The New Law 18.09.2018 som hadde denne utgaven)

 

 

 

Jeg fremhever psykopatisk kommunikasjon i dette blogginnlegget fordi den også er særdeles betegnende for Nav sosial, hvis instrukser står sentralt for deres gebet:
Etiske regler – Utfyllende kommentarer. Byrådssak 1189/07 av 20.12.2007. 3 – Møte med kommunens brukere.
Myndighetsutøvelse og tjenesteytelser skal utføres innenfor lovmessige rammer. Det er ikke tillatt å ta usaklige eller utenforliggende hensyn – for eksempel la seg lede av personlige sympatier/antipatier eller oppnå noe for seg selv.
Kommunens ansatte skal ta hensyn til særskilte behov hos brukeren i kommunikasjon, ved utforming av vedtak og levering av tjenester
https://www.nsf.no/Content/186349/Etiske%20regler%20med%20kommentarer.pdf
NAV Rundskriv Hovednr. 35 – Sosialtjenesteloven Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1.1.1
Innholdet av en bestemmelse skal alltid forstås i overensstemmelse med lovens formål.
Ved valg mellom ulike tolkingsalternativer skal den løsningen som best fremmer lovens formål velges.
Loven gir i stor grad rom for bruk av faglig skjønn for å finne frem til fleksible løsninger tilpasset behovene til den enkelte som trenger hjelp. Tjenestene skal bidra til å oppnå formålene i loven, og skal så langt som mulig utformes i samarbeid med mottakeren,
Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, (og) bidra til sosial og økonomisk trygghet.
NAV-kontoret skal bidra til å forebygge sosiale problemer og hindre at personer havner i vanskelige livssituasjoner.
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav#lovens-formal
Her, noen ringe eksempler på det grotesk motsatte (og herunder sikter jeg naturligvis også til den informasjon som fremgår av andre innlegg jeg linker til i denne posten):

SJIKANE

 

Systematiske gjengjeldelser ved varsling fra ledelsen ved Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste (utdrag fra når flere ganger innklaget og politianmeldt seksjonssjef ringer meg):
Trøeng rett på: Hva gjelder det?
Jeg: Unnskyld!!?
T: Du har bedt oss ringe deg!
Jeg: Nei jeg har ikke bedt DEG ringe meg, jeg har bedt Nadia Gran eller Anne Bjølset som er stedfortredere for Line Tunsve som nå saksbehander min søknad om nødhjelp. Det skal jeg snakke med STEDFORTREDENDE SAKSBEHANDLER om, og ikke seksjonssjefen for Nav Sosial, du er tidligere politianmeldt og innklaget! DEG skal jeg IKKE snakke med! Jeg forlanger å få snakke med saksbehandlerene!
T: Nei men NÅ snakker du med meg!
Jeg: HVORFOR snakker jeg med deg, kan du oppgi grunnen?!
Trøeng (med totalt fravær av rimelighet): Jo, fordi JEG er SEKSJONSLEDER her!
Jeg: Jaha, og hva har DU med å overformynde saksbehandlerene og ringe meg!?
T: Du har bedt om at «VI» ringer…
Jeg: NEI – jeg har gitt ettertrykkelig beskjed…
Trøeng avbryter: Det er JEG som ringer fra dette kontoret!
Jeg: HVORFOR det!? Du må jo oppgi en skjellig grunn!
T: NEI! Det er JEG som ringer, og du får IKKE snakke med saksbehandlerne!

 

SJIKANE

 

Torsdag 15.03.2018 kl 15:15 velger Trøeng å ta kontakt med meg igjen!
Jeg: Hvorfor ringer du meg?
Trøeng: Jo fordi jeg har en jobb på kontoret her og har et ansvar, så derfor ringer jeg deg!
Jeg: Har jeg sagt til deg før – ja eller nei – at jeg overhodet ikke ønsker at du tar kontakt med meg på grunn av at da kan det stå om liv og helse på grunn av din fullstendig utilbørlige opptreden over telefon?!
Men Trøeng svarer ikke, og en lang pause oppstår.
Jeg: Husker du det? Erindrer du det?
T: Da forstår jeg det slik at du ikke ønsker å snakke noe med meg.
Jeg: Ja men husker du det, spør jeg!
T: … Ehhh … jeg … eeeeeh nå spør jeg deg  – nå ringer jeg deg, fordi jeg har et ansvar…
Jeg: Jeg spør – husker du at jeg tydelig både har skrevet og sagt fra til deg før at du aldri mer skal kontakte meg på noen som helst måte, kommer du i hù det?
T: Mmmm. Jeg har lest alt det du har skrevet! Det har jeg gjort. Men … eeeeh …
Jeg: Men husker du det? nå spør jeg deg for fjerde gang; husker du det?!
T: Da forstår jeg at du ikke vil snakke med meg!
Jeg: Kan du gi meg et enkelt svar på et enkelt spørsmål, for nå provoserer du meg kraftig, og det er denne leia du vanligvis legger deg på! Husker du at jeg har sagt til deg tidligere og skrevet, at du aldri skal kontakte meg, husker du det, ja eller nei!
T: Jeg har lest at du har skrevet det!
Jeg: Så hvorfor kontakter du meg da, hvorfor får ikke dere en annen person til å kontakte meg!?
T: Det er JEG som er på jobb nå!
Jeg: Jeg skal ikke snakke med deg, jeg skal snakke med en annen person, og hvis ikke den personen er til stede i dag 15 mars 2018 – klokken er 15:21, så får du få en annen person til å ringe meg opp igjen i morgen fredag! Går det bra?
T: Det er… jeg kan ikke lover det, eeeeh .. jeg ANBEFALER DEG å snakke med MEG!
Jeg: Dette er grov raljering og provokasjon, dere har mange medarbeidere på Nav sosial som kan ta kontakt med meg, det behøver ikke være deg, og det skal ikke være deg.
T: Jeg skal informere min leder om det du ønsker! (Sosialsjef Sigurd Røeggen)
Jeg: Så får en annen person ringe meg opp i morgen, det står om liv og helse – jeg er diabetiker, jeg har fått avslag på nødhjelp, og det er anonym saksbehandler som har forfattet vedtaket, men jeg har krav på «opplysning, råd og veiledning» uansett om navnet er der eller ikke. Og det skal altså annen person enn deg, gi meg!
T: Jeg har mottatt informasjon fra deg om at du ønsker… og da skal jeg bringe det videre. Men jeg eeeh… kan ikke love deg at det blir i morra!
Jeg: Jeg skal ha et fullstendig klart løfte om at noen andre ringer meg i morgen, det er ikke vanskelig å få til, og det har jeg krav på etter Sosialtjenesteloven og ellers lov- og regelverk, det er du meget klar over (her siktet jeg til etikkdelen, men sa feil)
T: Jeg sier at jeg kan ikke love det her og nå, men jeg skal gi beskjed.
Samtalen avsluttes.

 

ÆDABÆDA

 

INGEN ringte meg opp, ALLE gjorde seg utilgjengelige når jeg flere ganger etterpå ringte for å motta den lovpålagte tjesten «Opplysning, råd og veieldning» siden Trøeng var inhabil og min saksbehandler satt til anomym – med total taushet fra sosialsjef Sigurd Røeggen på både mitt spørsmål om hvorfor dette var effektuert, og purringene jeg sendte på fravær av hans respons!
Men det var som forventet.
For jeg hadde slett ikke etterkommet sosialsjef Røeggens dårlig skjulte trussel om at hvis jeg ikke ytet mitt «bidrag» – underforstått at jeg stanset mine vitnesbyrd om denne og forrige sosialtjeneste på blogg, så ville «bistanden» fra sosialtjenestens side aldri bli en realitet!
Røeggen har konsekvent unnlatt å besvare mine klager, og ignorert min fortløpende varsling om utstrakt mangeårig organisert misbruk av myndighet. Foretakets lovpålagte plikt om internkontroll, brytes kontinuerlig med herunder.
Deretter går han og hele resten av den fagorganiserte kujontroppen etter meg med konsekvente represalier og gjengjeldelser i form av tilbakeholdte lovpålagte livsviktige ytelser, raljerer hensynsløst over mine søknader og henvendelser og påberoper seg beskyttelse!
«Vi ønsker at du bidrar til et godt og konstruktivt samarbeid slik at vi kan bistå deg på best mulig måte.»
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen (25.04.2014)
https://sommer17.wordpress.com/2014/04/29/trusselbrevet-fra-sosalsjefen-ved-nav-st-hanshaugen/
Systematiske gjengjeldelser ved varsling fra ledelsen ved Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste /utdrag):
Sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen sosial og to av hans underordnede har systematisk utsatt meg (56) for massive gjengjeldelser og strukturelle overgrep i over fem år.
Det faktum at jeg er eldre og funksjonshemmet med en rekke alvorlige sykdommer, interesserer dem midt i ryggen.
For saken er den at jeg har vitnet om deres ulovlige forvaltningsførsel, og sanksjonene regner konsekvent.
Målet er å eliminere varsleren for en hver pris.
Sosialtjenesten har opprettholdt en vedvarende trakassering som kun har økt i intensitet helt siden jeg ikke etterkom sosialsjefens meddelelse i brevet han sendte meg 25.04.2014 der han underforstått beordret meg om å stanse min «sjikane», hvilket han valgte å karakterisere mine (tapede) vitnesbyrd om forsettlig maktmisbruk fra flere samarbeidende aktører som på min blogg.
Han presiserte at ansatte ved både dette, og foregående Navkontor jeg hadde tilhørt (Nordstrand) fant det meget belastende å bli «uthengt» på denne måten og at hans jobb var å ivareta sine ansatte og beskytte dem mot meg!! (se linken over)
Røeggen har for lengst skutt seg selv i foten, men både Fylkesmann og Sivilombud lar ham slippe unna med det ved utelukkende å stadfeste opp i dagen lovstridige opprettholdelser av avslag fra hans underordnede på mine mange søknader over hele fem år.
https://sommer17.wordpress.com/2016/12/12/systematiske-gjengjeldelser-ved-varsling-fra-ledelsen-ved-nav-st-hanshaugen-sosialtjeneste/
Tilhørende post: Sosialsjefens trusselbrev – spesifisering:
http://bit.ly/2suYLMu
Politiet råder meg til å bytte Navkontor (lydopptak). Randi Trøeng – politianmeldt og flere ganger innklaget, behandlet søknaden fra meg om dette selv – og avslo!:
Politi på Nav St.Hanshaugen 11 april 2017
https://sommer17.wordpress.com/2017/04/14/politi-pa-nav-st-hanshaugen-11-april-2017/
BULLS

 

NRK Sørlandet 11.07.2016: Nå kan du bli anmeldt for forfølgelse
Den som gjentatte ganger truer (…) kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, straffes med fengsel inntil 4 år.
Stalking kan også være store mengder meldinger (og) forskjellige forsøk på kontakt.
– Det er psykisk terrorisering.
I straffeloven paragraf 266 står det «plagsom opptreden», og det er viktig at du kan dokumentere til politiet at kontakten er plagsom.
Straffelovens paragraf 266 handler om hensynsløs atferd, mens den nye tilleggsparagrafen går mer konkret på tilfeller med aktiv forfølgelse som virker skremmende.
https://www.nrk.no/sorlandet/na-er-det-ulovlig-a-stalke-1.13033744

 

 

 

Trøeng har for lengst muntlig innrømmet at hun sitter inne med god kunnskap om min svært dårlige helsesituasjon. Livstruende, er eksakt term som flere leger har benyttet seg av opp gjennom årene i sin tydelige tale til sosialtjenesten, fordi de aldri har besørget et livsopphold som er forenlig med mine veldokumenterte behov men holdt meg nede på aller minste laveste grunnsats sosialhjelp – og under, i over ti år. Derav eskalerer sykdommene, og medisindosene må opptrappes. Dette medfører store og unødvendige lidelser for meg, og avstedkommer en irreversibel progrediering av livstruende sykdom. Jeg har utviklet nevropati som er en diabeteskonsekvens. I siste instans kan det medføre amputasjon. Årsaken er for dårlig og utilstrekkelig kost over lang tid.
Trøengs innrømmelse av kjennskap til overnevnte kan høres ca. 28:37 minutter inne i følgende lydopptak:
TRØENG FORHØRER MEG VEDR KONTOUTSKRIFT 22 08 14
«Du HAR helseproblemer, du ER diabetiker»! (LYDOPPTAKET ER FLERE GANGER SENDT SENTRALE MYNDIGHETSPERSONER, OGSÅ FYLKESLEGE – totalt uten gehør»
Min respons: Men jeg står jo som diabetiker og med helseproblemer som du vitterlig innrømmer nå, UTEN mat og penger – det er de FAKTISKE forhold i dag, og da er det ingen retorikk som skal ligge til bakgrunn for det, da er det å sørge for et FORSVARLIG livsopphold for en diabetiker! Og det er ikke 70 kroner dagen i en uke med alt det jeg har gjennomgått …
Trøeng avbryter uten skam, og uten å gå i dialog som alltid:
«Det er det vi gir deg nå»!
Ca. 13:49 hører man at Trøeng harselerer fornøyd med meg, og forlanger å vite hva selv små fillebeløp på min kontoutskrift har gått til.
Man hører også at jeg tar henne kontant på det, og presiserer for henne det regelverk som hun selv naturligvis sitter inne med bred kunnskap om, men forsettlig velger å bryte til fordel for å nære eget makt-velbefinnende:
https://www.youtube.com/watch?v=ZJQ1KQ4UZQY
En slik inkvisitorisk fremgangsmåte er totalt ulovlig – hvilket er mer enn rimelig å slutte at Trøeng som seksjonsleder er grundig orientert om, så jeg underbygger min påstand med omfattende lovverk dertil hørende fra Regjering, Departementer og Datatilsynet, vist i posten:
Nav – ulovlige krav om kontoutskrift m.m.
https://sommer17.wordpress.com/2017/01/21/nav-ulovlige-krav-om-kontoutskrift-m-m/
Lydopptaket er nedtegnet her:
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
https://sommer17.wordpress.com/2014/04/25/nav-st-hanshaugen-sosial-og-ombudet-seksjonsleder-randi-troeng/
Dermed er min påstand godt underbygget, om at hele Trøengs totale uprofesjonelle og sadistiske opptreden overfor meg som er en syk eldre borger begås med forsett, og med intensjon om å skade meg fysisk (helse) – ved at hun forsettlig tilbakeholder livsviktige og tilstrekkelige økonomiske ytelser) – og psykisk, siden hun i kraft av sitt gebet som er en lederstilling velger å foreta ulovlige operasjoner (forhører meg om hva jeg har brukt 79 kroner til for en del uker tilbake), og henrykt meddeler meg at hun kjenner til min svært bekymringsverdige helsesituasjon, men allikevel velger å tildele meg aller minste økonomiske ytelse på 70 kroner dagen (også under viten om at jeg har hund) Valget hun tar, er ikke forankret i verken vett, forstand eller forsvarlig tjenesteutøvelse. Dette er maktmisbruk av verste slag!

 

 

For sammenlikning, ilte sosialtjenesten til med hjelp når dette forholdet ble påklaget:
24.09.2006: Anmeldte sosialkontoret (RB.no) av Alexander Gjermundshaug
«Odd Erik Anderssen fikk ikke penger til mat da han møtte opp blakk og utsultet på sosialkontoret i Lørenskog. Nå har han anmeldt forholdet .
Jeg har kronisk sukkersyke og er avhengig av mat på grunn av blodsukkeret, forteller Anderssen.
Advokat Thomas Thorstensen (anmeldte) de ansvarlige ved sosialtjenesten i Lørenskog for å ha unnlat å yte Odd Erik Anderssen nødvendig hjelp da han fredag var i en nødssituasjon.
**** Thorstensen mener sosialtjenesten har brutt sine plikter etter Sosialtjenesteloven § 5-1, og dermed også brutt Straffelovens § 242 ved å ikke hjelpe et menneske i nød (…)
Jeg er sjokkert over at et sosialkontor ikke tar mennesker mer på alvor (…) (og) at sosialkontoret ikke ringte for å opplyse at søknaden var innvilget på mandag, slik at Anderssen kunne fått pengene tidligere.
– Det er bare provoserende, sier Thorstensen.
https://www.rb.no/lokale-nyheter/anmeldte-sosialkontoret/s/1-95-2310329

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) 6.15 Hensettelse i hjelpeløs tilstand mv.
Straffeloven 1902 § 242 første ledd rammer den som hensetter en annen i hjelpeløs tilstand.
Med «hjelpeløs tilstand» menes at situasjonen volder fare for liv, kropp eller helse, se til illustrasjon Rt. 1948 side 246, Rt. 1954 side 674 og Rt. 1969 side 941.
Skyldkravet er forsett, jf. straffeloven 1902 § 40. Medvirkning er særskilt nevnt og dermed straffbar. Den øvre strafferamme er fengsel inntil 3 år.
Straffeloven 1902 § 242 annet ledd rammer den som forlater noen i hjelpeløs tilstand eller lar noen forbli i hjelpeløs tilstand når han plikter å dra omsorg for vedkommende.
Annet ledd rammer unnlatelse av å oppfylle en handleplikt.
Unnlatelsen må være «rettsstridig», slik at det kreves en eller annen form for pliktforhold mellom personene.
Plikten til å «dra omsorg» kan følge av lov, avtale, offentlig stilling eller være begrunnet i alminnelige rettsgrunnsetninger.
Skyldkravet er forsett.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-22-2008-2009-/id540219/sec6

 

 

Utdrag fra tapet telefonsamtale med min saksbehandler på Nav Nordstrand – Trude Amundsen «KK» allerede 09.06.2009, som meget vel befester at de er fullstendig på det rene med min dårlige helse:
Jeg – Men du forstår jo at en diabetiker – en hver idiot forstår jo at en diabetiker er nødt til å ha et forsvarlig kosthold, og når man i tillegg har et skyhøyt blodtrykk og har vært innlagt på akutten på Ullevål 3 – TRE ganger i løpet av en 7 ukers tid, så er det klart at det er noe galt! (…)
– Så må du få omgjort NØDHJELPS- vedtaket til å gjelde som LIVSOPPHOLD – så må jeg få det utbetalt i morgen, for jeg kan ikke leve på 60 kroner dagen slik min helsetilstand er nå – du vet jo hva diabetes og høyt blodtrykk er for noe?
KK  – Jada, jeg betviler ikke atte du – atte du helsemessig er i en veldig dårlig – eh – situasjon nå, jeg betviler ikke det i det hele tatt.
Jeg – Nei, og siden du ikke betviler det og vet hvordan situasjonen er, hvordan kan du forsvare det at jeg skal leve på 60 kroner dagen?
KK – Jeg har også rammer og regler å forholde meg til her! (…) !!!
Men som vi ser det, sånn ut fra situasjonen din, så er det klart at du trenger hjelp, for du er sjuk!
Men om dette er rette sted – sånn på lang sikt, det trokke vi.
(Posten) – Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 6.
https://bit.ly/23jQ2cc

 

 

Nav Rundskriv Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV 5.47.2.4 Utarbeidet 22.06.2012 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Fagstab tjenester, Seksjon sosiale tjenester. Sist endret 07.07.2014 5.47.2.4 Klage som ikke gjelder enkeltvedtak. Klager som ikke gjelder enkeltvedtak skal ikke behandles etter denne bestemmelsen.
Dette kan gjelde misnøye med forhold rundt hjelpen som gis, eventuelt ikke gis, eller forhold ved NAV-kontoret; som måten vedkommende er møtt på, lang ventetid på samtale eller samarbeidet med NAV-veileder.
Slike klager skal tas opp med (MERK): kommunens administrasjon eller leder for de kommunale tjenestene i NAV-kontoret (bildet: sosialsjef sigurd Røeggen), og klagen skal behandles og besvares i tråd med god forvaltningsskikk!
Jeg gjengir relevant sitat fra Oslo Advokat RUV på hans side «Jus-info.no» vedr. § 11:
«Først og fremst er det viktig at personer som er part i en sak, som er til behandling hos et organ, får den veiledning de har behov for. Også andre med aktuell interesse i en sak, har krav på veiledning. Klare brudd på veiledningsplikten som ansees som uaktsomme, kan gi grunnlag for erstatningsansvar, jf. eksempelvis Rt. 1972 s. 431 og Rt. 2002 s. 1331.»
I informasjonen fremgår også at sosialtjeneste har en veiledningsplikt som strekker seg lenger enn den pålagte generelle delen.
Trass dette, har sosialtjenesten utelukkende begått repeterende og signifikante brudd på deres plikt til å veilede meg om mine rettigheter i uttallige konkrete forhold – hvis unnlatelser er å betrakte som grov og lovstridig tjenesteforsømmelse.
De er altså herunder godt inneforstått med at jeg ikke makter å forholde meg til innklagede seksjonssjef der, men hun trenger seg på uansett, vel vitende om at de da vil overtrede min grense for maksimal stressbelastning og således slippe å gi meg den lovpålagte veiledningen jeg er i behov av.
Hva mer er: 
18.07.2016 – godt og vel 6 UKER ETTER at jeg atter i en stor klage/varsling av 17.07.2016 hadde sendt sosialtjenesten skriftlig purring av min opprinnelige søknad av 03.06.2016 om å få bytte til et settekontor på bakgrunn av «Fastlåst situasjon med sosialtjenesten» kommer svaret – og det fra  inhabile Trøeng. Direkte sitat (utdrag):
Det vises til din mail datert 3. juni, mottatt hvor du i punkt 6 skriver: «Jeg krever et settekontor» (…)
Du skriver at flere ansatte (Trøeng omtaler seg selv i 3. person her) – samt seksjonssjef, bedriver personforfølgelse av deg og har gjort det over flere år (…)
Etter vurdering av din henvendelse ser ikke NAV , St. Hanshaugen, sosialtjenesten, at det foreligger inhabilitet eller andre forhold (politianmeldelsen er også underslått) – som gjør at din sosialsak skal overføres til et settekontor.
Din sosialsak beholdes dermed ved vårt kontor.
Underskrift: Randi Trøeng (hennes stillingsbenevnelse «seksjonssjef» er her behendig utelatt)
Men – Hvorfor skulle ikke dette kontoret ønske å bli kvitt meg, når Sosialsjefen flere år tilbake skriftlig per brevpost hadde uttrykt overfor meg at både han, hans stab (herunder Trøeng), og den forrige sosialtjenesten jeg hørte under på Nordstrand angivelig hadde opplevd det som «svært belastende» å bli «uthengt og sjikanert på min «blogg» og «uthengt og sjikanert i det offentlige rom»?

 

ABABABABABABABABEGELEGE

 

Og – Det var ikke jeg som i første hånd konstaterte at personforfølgelse tok plass, det var det en politiker som gjorde:
Her følger et lite utdrag fra det nær to timer lange tapede møtet politiker og sykepleier Laila Marie Reiertsen (FrP) og jeg hadde 14.08.2012 om sosialtjenesten Nordstrands behandling av meg (i fem år), som hun fastslo at var «rovdrift på et menneske» og «personforfølgelse».
Reprisen er i anledning av at sosialtjenesten St.Hanshaugen – Nav Nordstrands lojale medspillere, fortsatte å opprettholde den selvsamme rovdriften på meg etter at jeg flyttet mellom bydelene i 2013 til St.Hanshaugen og mitt barndomshjem. Sosialtjenestenes sammenlagte og konstante gjengjeldelser overfor meg i hele ti år til sammen, har medført at jeg nå har utviklet nevropati.
 Innlegget jeg viser til, inneholder også en tapet telefonsamtale av torsdag 9/2-2012 (utdrag sitat):
Legen bekrefter bl.a at han ser at det ligger «mye grums i min sak», (han hadde ringt Nav Nordstrand) –  at de «naturligvis var temmelig agiterte som personer ogikke hadde klart å holde følelsene borte i min sak og behandle den på riktig måte» (Ca. 3 minutter inne i opptaket hører man denne innrømmelsen ordrett fra legen!) samt:
– “Når jeg ringte dit bort (til Nav Nordstrand) så kjente alle der ditt navn av en eller annen grunn”!
Jeg svarer at jeg uansett ikke skal bli rammet av vilkårlighet og gjengjeldelser.
Legen bagatelliserer meg igjen når jeg sier at de ikke har LOV å behandle meg slik, og at han jo selv sa at de var rimelig “ilske på meg” der borte!
Legen: “Ja jeg merker jo det”!
https://sommer17.wordpress.com/2018/09/02/alvorlig-helseforverring-etter-a-ha-blitt-holdt-ulovlig-nede-pa-minstesats-sosialhjelp-i-hele-ti-ar/

 

 

 

(Det er meg på personbildet over) Og – Er det ikke merkelig – som jeg spør en leder ved Ombudet om, at det kun er LEDERE ved et hvert kontor og klageinstans som forlanger at jeg må forholde meg til dem, og ikke til vanlige saksbehandlere!?:
Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg! (Utdrag):
Fredag 09.12.2016 – Christine Tolås som er Teamleder for Sosialgruppa ved etaten med det lange navnet: «Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus – Sosial- og eldreombudet i Oslo» som skyver til side min opprinnelige saksbehandler «Rutgersen» der nede og selv tar affære, ringer meg opp:
Tolås: Men hvertfall – som jeg sa til deg – VI mener at det ække hensiktsmessig at VI hjælper deg i denne saken her, og så sa jeg åkei, jeg skal ta det opp med leder internt her hvorvidt vi skal hjælpe deg og det du sa vi skulle hjelpe deg det var disse saksbehandlingsfeilene – så det blir jo da at Trøeng behandler søknaden din uten å ha lest søknaden, og registrerer søknaden den andre (2/12) når du egentlig har levert den den 28 (28/11) og at Tunsve sendte denne forvaltningsmeldingen (MERK 2/12) men etterspørsel av dokumentasjon som du (allerede) hadde gitt den 28!
(MERK: Jeg hadde utilsiktet skrevet gal informasjon til Ombudet her i min varsling; Forvaltningsmeldingen fra Tunsve var i realiteten først av 6/12 og ikke 2/12 slik jeg feilaktig oppgav – hvilket Ombudet som den profesjonelle part burde ha fanget opp, siden jeg hadde limt hele denne inn i min varsling til dem med avsenderdato og alt)!
Tolås fortsetter: Jeg er for så vidt enig i at disse tingene – at man bør registrere en søknad på riktig tidspunkt og sånn, og dette er argumenter som du kan vedlegge klagen din, i stedet for at vi går inn i den – vi mener at det er ikke hensiktsmessig at vi går inn i den!
http://bit.ly/2gU0GEr
Del 2 – Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!

 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Dato LOV-1967-02-10 Departement Justis- og beredskapsdepartementet. Sist endret LOV-2017-06-16-63 fra 01.01.2018. Kapittel II. Om ugildhet. § 6. (habilitetskrav).
En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak
a) når han selv er part i saken
Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_2#%C2%A78
Regjeringen.no § 6 – Forvaltningsloven § 6 – inhabilitet ved gjentatt behandling av en sak
Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II Utgiver: Justis- og politidepartementet
Saksnummer: 200706240 EO ATV
Dato: 04.10.2007
3. Forvaltningsloven kapittel II gir alminnelige bestemmelser om når en offentlig tjenestemann er inhabil.
At vedkommende er inhabil innebærer at han eller hun ikke kan ”tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse” i saken.
Reglene gjelder i alle forvaltningssaker (…)
Der tjenestemannen selv er part i saken, er vedkommende uten videre inhabil etter forvaltingsloven § 6 første ledd bokstav a.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forvaltningsloven–6–inhabilitet-ved-gj/id484785/
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) forts:
§ 8.(avgjørelse av habilitetsspørsmålet).
Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. (Jeg presiserer: I dette tilfellet – sosialsjef Sigurd Røeggen)
§ 9.(oppnevning av stedfortreder).
Når en tjenestemann er ugild, skal om nødvendig oppnevnes eller velges stedfortreder for vedkommende.
§ 10. (hvem habilitetsbestemmelsene gjelder for).
Foruten for offentlige tjenestemenn gjelder bestemmelsene i kapitlet her tilsvarende for enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan.
Kapittel III. Almindelige regler om saksbehandlingen. § 11.(veiledningsplikt).
Forvaltningsorganer som behandler saker med en eller flere private parter, skal av eget tiltak vurdere partenes behov for veiledning. Etter forespørsel fra en part og ellers når sakens art eller partens forhold gir grunn til det, skal forvaltningsorganet gi veiledning om:
a) Om mulig bør forvaltningsorganet peke på omstendigheter som i det konkrete tilfellet særlig kan få betydning for resultatet.
Uavhengig av om sak pågår, plikter forvaltningsorganet innen sitt sakområde å gi veiledning som nevnt i annet ledd til en person som spør om sine rettigheter og plikter i et konkret forhold som har aktuell interesse for ham.
Inneholder en henvendelse til et forvaltningsorgan feil, misforståelser, unøyaktigheter eller andre mangler som avsenderen bør rette, skal organet om nødvendig gi beskjed om dette. Organet bør samtidig gi frist til å rette opp mangelen og eventuelt gi veiledning om hvordan dette kan gjøres.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_2#%C2%A78

 

 

Inhabilitet i forvaltningen generelt og kommunalforvaltningen spesielt.
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet. Kandidatnummer: 591. Leveringsfrist: 25.november 2009.
23.11.2009 – Side 11: Det står også presisert i § 6, første ledd, at inhabilitetsreglene gjelder den offentlige tjenestemann.
Hovedregelen i § 6 foretar en todeling. Det skilles mellom automatisk og relativ, også kalt generell, inhabilitet.
Det er ikke satt noe vilkår om at inhabilitetsreglene bare får anvendelse i saker som for eksempel angår enkeltvedtak, slik som saken er i enkelte tilfeller som beskrevet i forvaltningsloven § 3, første ledd.
Det foreligger ingen slike kriterier angående forvaltningsloven § 6.
Det er ogs slik at habilitetsreglene får anvendelse på den enkelte tjenestemann, og ikke kun på organet som helhet.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lJQ0WRxLL38J:https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/22274/97123.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=13&hl=no&ct=clnk&gl=no

 

VICTIMMMMMMM

 

Etiske regler – Utfyllende kommentarer Byrådssak 1189/07 av 20.12.2007 5 – Habilitet
En rekke lover setter etiske standarder for ansattes handlinger og opptreden.
Forvaltningslovens habilitetsregler står i en særstilling fordi de gjelder innenfor kommunens totale ansvarsområde og for alle som opptrer på kommunens vegne.
De gjelder for alle typer beslutninger som for eksempel myndighetsutøvelse, tjenesteytelse (…)
Habilitetsreglene skal sikre at de som tar beslutninger og de som tilrettelegger for beslutninger er upartiske, og at de ikke kommer i konflikt med kommunens interesser eller innlater seg i forhold som kan virke uheldig på deres handlefrihet og dømmekraft.
Habilitetsreglene innebærer blant annet at man skal fratre behandlingen av en sak når man selv:
står i sterkt motsetningsforhold til en part i saken (…)
eller det foreligger andre forhold som er egnet til å svekke tilliten til den ansattes upartiskhet.

 

 

Utdrag fra Torkild Strandvik sin blogg 08.04.2011: Venstre vil føre tilsyn med NAV Sosial på St. Hanshaugen
Man feiltolker retningslinjer og gir ikke brukerne den servicen de har rett på.
I mange tilfeller avviser man søknader på feil grunnlag og det er avdekket svært mange avvik knyttet til mottak, behandling og vurdering av søknader om sosial stønad.
Dersom det viser seg at NAV St. Hanshaugen ikke leverer etter lover og forskrifter så må vi som ansvarlige politikere gripe inn og rette opp.
Borgerne skal få den hjelpen de har rett på, det skulle bare mangle i et av verdens rikeste land. Venstre på St. Hanshaugen lover å følge nøye med.
https://torkildstrandvik.wordpress.com/2011/04/08/venstre-vil-f%C3%B8re-tilsyn-med-nav-sosial-pa-st-hanshaugen/
03.05.2017: Antallet klager på hjelp og service ved NAV-kontoret på St. Hanshaugen har gått kraftig opp de siste to årene. For Oslo som helhet har klagene gått ned. 
https://www.vartoslo.no/stadig-flere-osloborgere-klager-pa-den-hjelpen-de-far-av-nav-sosial/

Print

 

Innst. S. nr. 148 (2006-2007) Kildedok: St.meld. nr. 9 (2006-2007) Dato: 14.03.2007. Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om arbeid, velferd og inkludering
Den enkelte skal i sitt møte med arbeids- og velferdsforvaltningen oppleve reell brukermedvirkning og god individuell oppfølging. Rettssikkerhet og likebehandling tillegges stor vekt.
1.2 Komiteens innledende merknader
Komiteen vil klart og tydelig understreke at det i et velferdssamfunn ikke skal oppleves stigmatiserende å falle utenfor det ordinære arbeidslivet.
Komiteen understreker at den som av ulike grunner ikke kan være yrkesaktiv, skal ha den samme selvfølgelige retten til et verdig liv, gjennom ytelser i de universelle ordningene, på et nivå som det er mulig å leve av.
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2006-2007/inns-200607-148/?lvl=0#a1

 

BULLS

Utdrag fra Inger Helene Rambøl Kaspersen L41 Masteroppgave: Ledelse som muliggjør myndiggjøring?
Om ledelse av ansatte og myndiggjøring av brukere i sosialtjenesten:
Sandvik og Risdal (2007) identifiserer en lang rekke hersketeknikker som kan gjøres bruk av for å kontrollere en situasjon:
Usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon, fordømmelse (…) objektgjøring, påføring av skyld og skam, autoritetsbruk, avbrytelser, bagatellisering (…) ironisering (…)  umyndiggjøring og usakliggjøring.
Blikkontakt og kroppsspråk kan også brukes for å sette den andre ut av spill.
(S. 57) Det forekommer baksnakk av brukere. Brukerne opplever at de usynliggjøres og utsettes for krenkende holdninger og handlinger)
(S. 58) Brukerne forteller at det ikke er lett å benytte seg av klageretten, i det de overveidende mener at muligheten for negative konsekvenser er tilstede.
https://docplayer.me/46503767-Ledelse-som-muliggjor-myndiggjoring.html

ABAFAG

Utdrag fra HELSETILSYNETS TILSYNSMELDING 2004 – Sosionom Krishna Chudasama
Sosialombud mellom tjenester og bruker (…)
Refleksjon
Tildeling av økonomisk stønad er i stor grad overlatt til fagpersoner som bestemmer og utøver forvaltningens skjønn.
Fylkesmannen har begrenset mulighet til å føre tilsyn med det som skjer i møte mellom brukere og fagperson.
Det er en stor utfordring og risiko for ubalanse når bare en etat/tjenesteyters forståelse skal være gjeldende for de anbefalinger og vurderinger som gjøres både i første vedtak og i en klagesak.
Denne risikoen forsterkes når klagen i praksis behandles av samme saksbehandler og drøftes med Fylkesmannen før den endelig sendes til Fylkesmannen.
Fylkesmannen har også en uheldig dobbeltrolle; som rådgiver overfor sosialtjenesten og som klageinstans».
https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/tilsynsmelding/tilsynsmelding2004.pdf

 

 

 

Samrøret mellom sosialtjenesten og Fylkesmannen bevist en gang for alle:
«Det er jo godt kjent at «Sigurd» (sosialsjef Røeggen) avskyr deg og gjør alt han kan for å ødelegge, det har vært et stort samtaleemne mellom flere ansatte her i bydelen leeeenge , og du kan tro at diskusjonene har gått hett for seg!»
Avsløringen som slett ikke kom som en bombe siden «Sigurd» og hans ditto forvalningskriminelle medarbeidere har forsøkt å ta mitt liv gjennom drøye tre år (Line Tunsve & Randi Trøeng) ved å nekte meg tilstrekkelig lovpålagt livsopphold og utpine meg på nødhjelpssatser i månedsvis, ble gitt meg fra dypt indignert ansatt i Oslo Kommune med vitne til stede.
Seksjonssjef Randi Trøeng (Nav sosial) utøver fremdeles forsettlig psykisk vold og setter liv og helse i fare
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
https://sommer17.wordpress.com/2014/04/25/nav-st-hanshaugen-sosial-og-ombudet-seksjonsleder-randi-troeng/
Line Tunsve ved sosialtjenesten iverksatte den endelige dødsdommen for meg i juni 2016:
https://sommer17.wordpress.com/2016/08/30/line-tunsve-ved-sosialtjenesten-iverksatte-den-endelige-dodsdommen-for-meg-i-juni-2016/
Sosialtjenesten St.Hanshaugen: «Dra til helvete, din brysomme varsler – denne gangen skal vi tilintetgjøre deg!»
«Du må klare deg på kr. 1800,- i måneden resten av livet av trygda di (etter at husleie er betalt) Vi gir deg avslag på alt du har søkt om – både nødhjelp og supplerende livsopphold, og driter i å befatte oss med deg herfra og til evigheten din satans brysomme varsler! Så – få se hva DU har å stille opp med DET overfor OSS som sitter med definisjonsmakten og har Fagforeningen i ryggen, din påvirkningsløse faen! Nå skal du virkelig få kjenne på kroppen hvem som er sjefen siden du åpenbart ikke har forstått det enda!
Nå setter vi siste støtet inn for å ta livet ditt ved å raljere med deg så voldsomt at du forhåpentligvis tipper over den ytterste grensen for maksimal stressbelastning så vi blir kvitt deg for godt. Ha en aller helvetes jul»!
Overnevnte åpenlyse lovbrudd er hentet fra forvaltningsmelding sendt meg 20.12.2016 fra Sosialtjenesten ved Seksjonsleder Randi Trøeng & min saksbehandler «Fagansvarlig for oppfølging» Line Tunsve, der de gav meg avslag på supplerende livsopphold med kunngjøringen som jeg nettopp oppsummerte essensen av i grove trekk. Selvsagt benyttet de seg ikke av det samme ordvalget – de har da næringsvett nok til å ivareta egne interesser, men meningen og utfallet blir uansett det samme.
http://bit.ly/2i7BFGP
Fylkesmannen: Slett hva du har skrevet om oss på nettet, ellers vil du aldri få oppgitt navnet på saksbehandleren din!
Hun var RÅDGIVER hos Fylkesmannen, der nettopp dette tema ligger som en av deres fremste plikter!
Hun løy til meg under de verste omstendigheter som menneskelig mulig kunne foreligge – og hun visste det!
SÅ – Min bevisføring som er av almenn interesse om at RÅDGIVER Harvedt – som man på opptaket hører at først overbringer sin kondolanse fordi jeg nettopp hadde funnet mamma død i hjemmet, med deretter velger å lyve til meg om at det ikke ligger i Fylkesmannens mandat å behandle klager på sosialtjenestens brudd på taushetsplikt – denne hennes hjerterå manipulering skal altså projiseres over på MEG – JEG er den som angivelig skal ha vært «ufin»!
JEG er den som skal straffes!
JEG er den som angivelig må tåle å ikke få vite hvem det nå er hos Fylkesmannen som har besluttet at sosialtjenesten har utført sine plikter uklanderlig, der vedkommende gav sosionomene fullt medhold i at 70 kroner dagen for meg med diabetes og min hund over en periode på nær tre måneder var fullstendig akseptabelt!
Ageringen er UFATTELIG! Den er SINNSYK! Den er SKREMMENDE! – Den er ulovlig.
https://sommer17.wordpress.com/2017/03/31/fylkesmannen-slett-hva-du-har-skrevet-om-oss-pa-nettet-ellers-vil-du-aldri-fa-oppgitt-navnet-pa-saksbehandleren-din/
Sosialtjenesten: Nødhjelp avslås konsekvent – for det ligger i vårt mandat!
http://bit.ly/2qChkfR
Del 2 – Utdrag: Dette er også en VARSLING som skal legges ved min allerede inngitte Politianmeldelse på sosialtjenesten Nav St.Hanshaugen for mordforsøk ved å forsettlig la en eldre diabetiker med hund utpines på ca. 70 kroner dagen over en periode på nær 90 dager.
Sosialtjenesten – søker er prisgitt saksbehandler.

 

 

 

SOM 7. oktober 2010 (Sak 2009/167) – Av forvaltningsloven 10. februar 1967 §17 første ledd følger det at et forvaltningsorgan skal påse «at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes».
Det samme prinsippet gjelder ved klageinstansens behandling av en klagesak, jamfør forvaltningsloven §33 femte ledd.
En konsekvens av dette er at klageinstansen i utgangspunktet er forpliktet til å ta alle foreliggende opplysninger i betraktning ved vurderingen av saken, se blant annet Høyesteretts dom gjengitt i Rt-2000-402 (…)
På denne bakgrunn må det legges til grunn at tilsynet i fylket i utgangspunktet vil være forpliktet til å ta også skjulte lydopptak i betraktning, dersom dette inngår som en del av de foreliggende opplysningene i saken.
Avvik fra dette utgangspunktet forutsetter et særskilt rettslig grunnlag.
3. Unntak fra utredningsplikten – bevisavskjæring i forvaltningssaker
Forvaltningsloven inneholder ingen bestemmelser som uttrykkelig gir forvaltningen adgang til å avskjære bevis eller se bort fra visse typer opplysninger.
Det er verken straffbart eller lovstridig å gjøre opptak av samtaler som man selv deltar i, selv om dette holdes skjult for andre samtaleparter.
https://sommer17.wordpress.com/2017/01/05/nav-og-deres-ignorering-av-den-materielle-kompetanse-samt-raljering-vedr-inhabilitet/

 

 

Og jeg fremhever sterkt!: 30.05.2014 – Stavanger Aftenblad: Her kan du søke Google om å bli slettet.
Det skal svært mye til for å få slettet informasjon om kriminalitet eller noe du har gjort som offentlig tjenestemann.
Med bakgrunn i dommen fra EU-domstolen tidligere i mai kan du nå sende en forespørsel for å fjernet informasjon fra Google som er feil, foreldet eller irrelevant.
Men det vil ikke være fritt frem.
Google skriver blant annet at informasjon om for eksempel (…) pliktforsømmelse, straffesaksdommer eller din opptreden som offentlig tjenestemann vil være av offentlig interesse.
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/VBmJr/Her-kan-du-soke-Google-om-a-bli-slettet#.U5BSUXZvCXS
Sanne ærekrenkelser er i utgangspunktet ikke rettsstridige.
Straff etter §§ 246 og 247 kommer ikke til anvendelse dersom det føres bevis for beskyldningens sannhet.:
https://sommer17.wordpress.com/2018/06/25/ulovlig-praksis-ved-sosialtjenesten-ved-nav-st-hanshaugen-her-en-oversikt-over-bogerenes-motmakt/
Om lydopptak: Stortinget Innst. O. nr. 28 (1998-99) 4. Straff for hemmelig opptak og offentliggjøringav samtale en selv deltar i.
Komiteens merknader
I Ot.prp. nr. 56 (1989-90) ble det foreslått å kriminalisere utilbørlig, offentlig gjengivelse av hemmelig opptak av en samtale i straffeloven § 390.
Justiskomiteens flertall mente at behovet for et lovforbud mot hemmelig opptak av samtaler en selv deltar i, burde vurderes nærmere, og tok derfor ikke stilling til det fremlagte lovforslag.
Vi har i dag ingen bestemmelse som direkte rammer det å gjøre hemmelig opptak av en samtale man selv deltar i.
Det er heller ikke i seg selv straffbart å offentliggjøre et slikt opptak.
Hemmelig opptak og/eller offentliggjøring av egen samtale vil imidlertid i visse tilfeller kunne straffes etter andre bestemmelser bl.a. om krenking av privatlivets fred eller ved brudd på taushetsplikt.

 

Magnifying

 

Uthengt på nett – hva nå? (Avsnittet) Hva slags omtale er tillatt, og hva er ikke?
Advokat Mathilde Strand Wilhelmsen, Bing Hodneland advokatselskap DA
Omtale av en enkeltperson i offentligheten kan gripe inn i den enkeltes rett til privatliv etter blant annet menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8.
Samtidig ville et generelt forbud om å forby omtale av enkeltpersoner som ikke har samtykket åpenbart stride mot ytringsfriheten.
For krenkelser på internett er ærekrenkelsesreglene og bestemmelser til vern om privatlivets fred de mest sentrale.
Ærekrenkelsesreglene rammer ytringer egnet til å skade en annens gode navn og rykte når ytringene er rettsstridige, altså ikke beskyttet av ytringsfriheten.
Dette kan typisk være usanne beskyldninger om straffbare eller grovt kritikkverdige forhold.
Er det derimot tale om kritikk som kan underbygges med faktisk grunnlag, og det for eksempel gjelder utøvelsen av en persons yrke eller lignende, kan ytringene fort være vernet av ytringsfriheten.
Allmennheten vil da ha en interesse av å få vite om informasjonen.
Det kan for eksempel være tillatt å dele dårlige erfaringer man har gjort seg med å engasjere en bestemt håndverker.
https://www.hegnar.no/Nyheter/Politikk/2015/02/Uthengt-paa-nett-hva-naa

 

AGRUNNLOV

 

DEN OPPDATERTE VERSJONEN AV GRUNNLOVEN: Kongeriket Norges Grunnlov. Dato LOV-1814-05-17. Departement Justis- og beredskapsdepartementet. Sist endret FOR-2018-06-01-788 fra 08.05.2018
Grunnloven § 100. Ytringsfrihet bør finne sted.
Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov.
Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver.
Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.
Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder.
Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.
Menneskerettsdomstolen i Strasborg om artikkel 10- ytringsfrihet.
Det er grunn til å få klart frem for det norske folk hva Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg (som Norge er dømt av i flere saker for krenkelse nettopp av ytringsfriheten) mener, og uttaler igjen og igjen i saker hvor et land blir dømt for å ha krenket Artikkel 10, som gjelder ytringsfrihet.
Det er i forskjellige dommer for eksempel formulert omtrent slik:
«Domstolen minner om at ytringsfriheten utgjør en av de essensielle grunnstenene for et demokratisk samfunn. Ytringsfrihet gjelder ikke bare ‘informasjon’ og ‘idéer’ som blir positivt mottatt eller blir betraktet som harmløst eller likegyldig, men også slikt som fornærmer, sjokkerer eller bekymrer Staten eller en hvilken som helst del av samfunnet.
I tillegg gir journalistisk frihet også adgang til å gripe til en grad av overdrivelse, eller til og med provokasjon.
Kommentarer kan være sterkt kritiske, men allikevel fremstå som rimelige i proporsjon til den opphisselse og indignasjon som alvorlige forhold referert til vekker.
Med hensyn til polemisk og til og med aggressiv tone, må man huske at Artikkel 10 beskytter, ikke bare substansen i de idéer og den informasjon som uttrykkes, men også formen de uttrykkes i.
Domstolen vil gjenta at pressen spiller en essensiell rolle i et demokratisk samfunn. Skjønt den ikke må overskride visse grenser, spesielt vedrørende andres rykte og rettigheter, påhviler det den ikke desto mindre å spre informasjon og idéer om forhold av offentlig interesse.
Ikke bare har den til oppgave å bibringe slik informasjon og slike ideer: publikum har også en rett til å motta dem.
Hvis det var annerledes, ville pressen være ute av stand til å spille sin vitale rolle av ‘offentlig vaktbikkje’.
Ytringsfrihet, som beskyttet i Artikkel 10, er allikevel gjenstand for en rekke unntak, som imidlertid må tolkes smalt, og nødvendigheten av et hvilket som helst unntak må etableres på en overbevisende måte» (sitat slutt)
Blogginnleggene samlet:
https://sommer17.wordpress.com/
https://sommer17.wordpress.com/2011/03/22/listen-over-alle-bloggposter/

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: