Grove brudd på personvern skal IKKE straffes med fengsel – Nav-sjef får kun bøter.


Grove brudd på personvern skal straffes med fengsel, sist jeg sjekket, og i denne saken var kriteriene definitivt oppfylt. Men vent litt – nei! Her er siste nytt i saken:
En tidligere respektert Nav-sjef er dømt til å betale en bot på 15.000 kroner for omfattende snoking i privatlivene til folk.
Politiet ville ha henne dømt til 21 dagers ubetinget fengsel, men fikk ikke viljen sin.
(Snokerens advokat): Politiet somlet
I sin avsluttende prosedyre argumenterte hun for at straffen skulle bli en bot, og i verste fall betinget fengsel. Hun trakk også frem at politiet selv mener å ha brutt menneskerettighetene ved at de ikke foretok noen aktiv etterforskning på 13 måneder.
Retten mente at var en formildende omstendighet.
Retten mener også det er formildende for straffutmålingen at kvinnen mistet jobben etter den omfattende snokingen, at hun har måttet flytte vekk fra naboer og området hun bodde, og at hun er blitt hengt ut med navn på internett etter at saken ble offentlig kjent.

 

COMFORTYOU

 

Formildende omstendighet at hun er «hengt ut med navn på nettet», faktisk!
Når man er i en betrodd stilling der man har muligheter til å forgripe seg på borgerenes rettigheter, og forsettlig tar en avgjørelse om å misbruke den makt man er gitt på det groveste med intensjon om å dra fordeler av sin posisjon med henblikk på å skade disse, så må man forvente seg at både ugjerningene og navnet på personen festet til blir offentliggjort.
Termen «Henge ut», vil i så måte være en uanstendig underminering av sakens alvorlighet, og det ligger et ufortjent forsvar for – og en massiv bagatellisering av skadevolderens faktiske forbrytelse deri.
Jeg viser til:
30.05.2014 – Stavanger Aftenblad: Her kan du søke Google om å bli slettet.
Det skal svært mye til for å få slettet informasjon om kriminalitet eller noe du har gjort som offentlig tjenestemann.
Med bakgrunn i dommen fra EU-domstolen tidligere i mai kan du nå sende en forespørsel for å fjernet informasjon fra Google som er feil, foreldet eller irrelevant.
Men det vil ikke være fritt frem.
Google skriver blant annet at informasjon om for eksempel (…) pliktforsømmelse, straffesaksdommer eller din opptreden som offentlig tjenestemann vil være av offentlig interesse.
Den «høyt respekterte lederen» – hvilket hennes kolleger karakteriserer henne som, begikk altså graverende lovbrudd med målrettet intensjon om å skade personer som hun som den desidert sterkeste part hadde vide muligheter for å tilegne seg – ulovlig, og jeg kan ikke skjønne annet enn at en såpass høy alvorlighetsgrad som ubestridelig ligger til grunn, burde ha vært særdeles skjerpende for straffeutmålingen. Jeg viser til art.:
Nabokrangel bidro til at Nav-leder snoket i registre.
I retten fortalte hun om en betent nabokrangel som bidro til at hun snoket på dem i Nav-systemer som hun hadde tilgang til.
– Vi hadde et anstrengt naboforhold. I den situasjonen vi var i ønsket jeg «å sette dem fast» for trygdemisbruk, sa den tiltalte kvinnen i 50-årene. (2)
Jeg vil gå så langt som til å påstå at Politiet utviste stor raushet da de nedla påstand om kun 21 dagers fengsel for Nav-lederen (til alt overmål avvist av Retten), ettersom Straffeloven konstaterer:
LOV 2005-05-20 nr 28: Lov om straff (straffeloven).
§ 209. Brudd på taushetsplikt
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som røper opplysning som han har taushetsplikt om i henhold til lovbestemmelse eller forskrift, eller utnytter en slik opplysning med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning.
Grovt uaktsom overtredelse straffes på samme måte.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/*#KAPITTEL_2-6
Vi får dog aldri vite om rettferd faktisk ville ha skjedd fyllest hvis det hadde vært slik at Politiet i saken ikke hadde brutt menneskerettighetene.

 

 

Utdrag fra 1. art.: «Retten mener også det er formildende for straffutmålingen at kvinnen mistet jobben» (sitat slutt)
Men hvorfor skulle det være en «formildende omstendighet» når det i regelverket for gebetet «Etiske regler for ansatte i Oslo kommune – utfyllende kommentarer» tydelig fremgår:
Brudd på etiske regler kan sanksjoneres i henhold til personalreglementet §§ 9, 10 og 11.
12 – Personlig ansvar
Hver enkelt ansatt har et personlig ansvar for å følge kommunens etiske regler. Ingen kan pålegges å utføre ulovlige eller uetiske handlinger, og ingen har lydighetsplikt overfor slike pålegg.
Det kan dreie seg om tjenestepåtale (alternativt tjenestelig tilrettevisning), oppsigelse, suspensjon og avskjed.
Altså – en høyst forutsigbar og påregnelig konsekvens for lovbruddet som overtrederen i mangeårig høy stilling hele tiden har vært god kjent med!
Langt større påkjenninger erfarte imidlertid de uskyldige ofrene for Nav-lederens verk!
En tidligere nabo av Nav-lederen, vitnet i Retten om at hun også ble snoket på og måtte flytte til et annet sted på grunn av et betent konfliktnivå med denne. (2)

 

PERJURY

 

Erklæring om taushetsplikt vedrørende opplysninger fra Aa-registeret
Det følger av forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret § 15 at enhver som i medhold av forskriften får opplysninger fra Aa-registeret har taushetsplikt etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7, jf. forvaltningsloven §§ 13-13e.
Taushetsbestemmelsene i forvaltningsloven omfatter opplysninger om noens personlige forhold (…)
Brudd på taushetsplikten kan straffes med bøter eller med fengsel inntil seks måneder, se straffeloven § 121.
Opplysningene skal, i henhold til de vilkår som er gitt for tilgangen, ikke hentes ut eller benyttes til annet enn det angitte formål.
Jeg erklærer å ha lest ovenstående og har gjort meg kjent med de lovbestemmelser det er vist til.
Jeg forplikter meg herved til å etterfølge reglene om lovbestemt taushetsplikt.
Jeg forplikter meg videre å sette meg inn i de betingelser og vilkår som gjelder for behandling av de opplysninger jeg nå er gitt tilgang til.
https://bit.ly/2OfjxdV
Til slutt vil jeg minne om og fremheve det følgende, med henblikk på Rettens mildt sagt underlige vektlegging av «formildende omstendighet» ifbm. at Nav-lederen ble «hengt ut» på nettet, når hennes illegitime forehavender til og med var bevist bortenfor en hver tvil:

ANIVERSSS

 

Personvernnemnda. Datatilsynets referanse: 2004/423- CWI/- og 2004/609 CWI. KLAGESAK 2005-03:
Klage på Datatilsynets vedtak om avvisning. Personvernnemndas avgjørelse av 9.6.2005 (Jon Bing, Gro Hillestad Thune, Hanne Bjurstrøm, Tom Bolstad, Sven-Erik Eikeid, Siv Bergit Pedersen, Lars Erik Fjørtoft) 1 Innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Moderniseringsdepartementet mottatt klage på tilsynets vedtak av 1.9.2004, om avvisning av sak om internettsider som inneholder personopplysninger.
3. Faktum
De fleste opplistede er offentlige tjenesteutøvere. Personopplysningene som finnes på sidene er personnavn, yrke, bosted og tittel. Noen av de opplistede er også avbildet.
4 Anførslene
Begge klagere anfører i hovedsak at innholdet på nettsidene strider mot personopplysningsloven.
Nettstedet inneholder tildels sterke personkarakteristikker, feilaktige påstander og ærekrenkende fremstillinger.
Juristfirmaet mener for øvrig at den måten opplysningene på nettstedet presenteres og behandles på, strider mot de alminnelige prinsipper om at personopplysninger skal behandles i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger.
5. Datatilsynets vurdering:
Datatilsynet mener at det ikke foreligger holdepunkter for at nettsidene er opprettet for å skremme/eller hevne, slik kommunen anfører.
Tilsynet bemerker i denne sammenheng at fordi de finner at saken ligger i grenseområdet mellom ytringsfrihet og personvern, har internettsidene på tross av sin negative form, også et samfunnskritisk element.
Klagen tas ikke til følge.
Oslo 9.6.2005
Jon Bing
Leder
Mer om Navansattes lovbrudd her:
Nav snoker på deg

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s