Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Tvangshentingen av 12- år gammel gutt i Ås


OPPDATERING 21.02.2018: Faren til gutten skriver i dag på sin FB-side at sønnen er tilbakeført til familien igjen. Altså – et lovstridig og fundamentalt urettmessig inngrep ble effektuert. Ingenting kan lege de sår gutten har blitt påført ved uhjemlet tvangshenting av politiet. Men som jeg belyser videre i denne posten hvis så skulle være – og nå bekreftet;  foreldrene bør saksøke kommunen, barnevernet og politiet for uforholdsmessig bruk av tvang med dertil hørende traumer utøvd på ikke-eksisterende grunnlag, og kreve en klekkelig erstatning! For iht. til farens utsagn var aldri sønnens liv i fare, som det jo etter lovverket er påkrevd å være ved denne form for akuttinngripen! Sønnen bør også motta skadeserstatning.
Se også Straffeloven:
Kapittel 24. Vern av den personlige frihet og fred
0
Kapitlet tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74
§ 251. Tvang
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved straffbar eller annen urettmessig atferd eller ved å true med slik atferd tvinger noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe.
Den som ved å true med anklage eller anmeldelse for en straffbar handling eller med å sette frem en skadelig opplysning eller krenkende beskyldning rettsstridig tvinger noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 252. Grov tvang
Grov tvang straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om tvangen er grov skal det særlig legges vekt på om den er begått mot en forsvarsløs person, om den er utøvd av flere i fellesskap, og om den har karakter av mishandling.
§ 254. Frihetsberøvelse
Den som ved innesperring, bortføring eller på annen måte rettsstridig fratar noen friheten, straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.
§ 263. Trusler
Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
§ 266 a.Alvorlig personforfølgelse
Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, straffes med fengsel inntil 4 år.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-9#KAPITTEL_2-9
Det er totalt uakseptabelt og  graverende brudd på både grunnlov- og menneskerettigheter  at det åpenbart må et «folkeopprop» til på tvers av landegrenser for å sikre overholdelse av lovlydighet fra offentlig instans!
Parents surrender Canadian passports in Norway so son can come home
“He didn’t have approval for homeschooling, even though we let them know and we followed the law,” Terese Kristiansen said. She says the incident was escalated to the emergency level at Barnevernet, and agents were dispatched to take Kai away and put him in foster care.»
https://www.ctvnews.ca/canada/parents-surrender-canadian-passports-in-norway-so-son-can-come-home-1.3812578

 

 

«Just a few minutes before Kristiansen turned on her phone to record the scene, her son had locked himself in a bedroom and slipped out the window. “He ran away because he didn’t want to go with anybody. When he heard me on the deck, he was running back to his family,” she said»
https://www.ctvnews.ca/canada/a-big-state-versus-a-poor-family-canadian-s-son-forcibly-removed-in-norway-1.3804956
Bakgrunnen for tvangshentingen sitert – Faren til gutten uttaler seg til Frieord.no:
VIDEO: Barnevernet og politiet ankommer familiehus og henter 12-åring (Utdrag):
«Da skolen startet igjen i januar tok vi vår sønn ut av skolen, og varslet skole og ansvarlig i kommunen at vi ville hjemmeskole vår sønn. Det var det som gjorde at de fattet vedtaket å ta våre sønn. De mente at vi ikke hadde fått noen formell godkjennelse fra kommunen og de var urolig for at vår sønn ikke fikk den viktige sosialseringen med andre barn».
https://www.frieord.no/innenriks/video-barnevernet-politiet-ankommer-familiehus-henter-12-aring/
Javel. Da skulle vel alt være greitt? Advokat må assistere foreldrene, saksøke kommunen, barnevernet og politiet for uforholdsmessig bruk av tvang med dertil hørende traumer, utøvd på ikke-eksisterende grunnlag og kreve en klekkelig erstatning! For iht. til farens utsagn var aldri sønnens liv i fare, som det jo etter lovverket er påkrevd å være ved denne form for akuttinngripen – der lå angivelig et annet kriterie i bunn som var fundamentalt uforenlig med aksjonen som ble iverksatt:
Forskning.no (utdrag): Det stilles strenge juridiske krav til en akuttplassering, som først først skal skje når barnets liv anses å være i fare, enten på grunn av overgrep eller når foreldrene av andre grunner ikke kan ta seg av barnet. Ved akuttplasseringer kommer barnevernet uten forvarsel og henter barnet. Ved planlagte plasseringer blir familien informert på forhånd.
Én av forklaringene til den høye andelen akuttplasseringer (80 %), kan være at barnevernet venter for lenge før de fremmer sak for fylkesnemnda og får prosessen med planlagte plasseringer i gang.
I stedet dukker det oftest opp en akuttsituasjon som utløser barnevernets reaksjon.
https://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi/2012/05/de-fleste-barn-hentes-uanmeldt
 Om hvordan det gikk etter at denne posten ble utgitt:
Sensurert og raljert med på det mest graverende av jurist Anita Skippervik og hennes provokatører vedr. barnevernet og gutten i Ås
https://sommer17.wordpress.com/2018/02/13/sensurert-og-raljert-med-pa-det-mest-graverende-av-jurist-anita-skippervik-og-hennes-provokatorer-vedr-barnevernet-og-gutten-i-as/

 

POLITIIIIIII
Bruk av politi i barnevernet (utdrag):
Det kan i særskilte tilfelle vere naudsynt for barnevernstenesta å få hjelp av politiet til å gjennomføre vedtak. Bruk av politi er eit svært alvorleg inngrep og skal berre nyttast i naudstilfelle. Det (er) berre barnevernsleiar som kan fatte ei avgjerd om politibistand og tilsette i barnevernet (skal) alltid vere til stades saman med politiet. Ei avgjerd om å krevje hjelp frå politiet er ikkje eit enkeltvedtak i forvaltningslova si meining, men krev at barnevernstenesta dokumenterer dei vurderingane som ligg til grunn for avgjerda.
Grunnlaget for å krevje hjelp frå politiet er heimla i barnevernlova § 6-8.
https://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Barn-og-foreldre/Barnevern/Bruk-av-politi-i-barnevernet/
Utdrag fra lovverket følger her:
§ 6-8. Bruk av tvang ved gjennomføring av undersøkelser og ved fullbyrding av vedtak
Når det finnes påkrevet kan barnevernadministrasjonens leder kreve bistand av politiet til gjennomføring av undersøkelser etter § 4-3 (…)
§ 4-3. Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser.
Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet, jf. frister inntatt i § 6-9.
Foreldrene eller den barnet bor hos, kan ikke motsette seg at en undersøkelse som nevnt i første ledd blir gjennomført ved besøk i hjemmet.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7

 

TYST

08.02.2018 la barnefaren som har åpen FB-vegg ut flere bilder av aksjonen mot familien, med teksten: «Her er barnevernet i Ås og Follo Politi i ferd i å ta vår sønn til et hemmelig sted uten noen form for lovlig grunn.Jeg ble bedt å tie stille da jeg prøvde å fortelle andre som lurte på hva som skjedde. Politiet i Follo fortalte meg at jeg ble bøtelagt viss jeg ikke holdt kjeft» (sitat slutt)
Hvis farens påstander medfører riktighet, har politiet krenket hans rettigheter på det groveste, fremsatt trusler overfor ham, og fratatt ham sin lovfestede ytringsfrihet. Bevis må i så fall fremlegges fra mennesker rundt som har vært vitne til den angivelige krenkelsen, eller ved lydopptak via mobil eller videokameraet som foreldrene har.
Majoriteten av de som kommenterte videoen, enten på farens FB-side eller i andre grupper, gav foreldrene uforbeholden støtte, postet gråte, sinna, wow-emojer, hjerter m.m. og dømte politi og barnevern nord og ned.
En svært liten prosentandel stilte seg kritisk (jeg inkludert), og spørsmål stilt i så måte, var f.eks:

 

COMMENTS

 

– «Jeg ventet på var at mor eller far løper ned til gutten og hjelper han med redselen i stede for å skrike ut om hvor forferdelig situasjon er og får ungen til å bli enda mer redd»
– «Hva faen!!! Hva med å beskytte barnet her? Ikke stå og filme en stakkars gutt på 12/13 år som er tydlig preget og har voldsomme utbrudd av frustrasjon! Jeg forstår at dere som foreldre reagerer og at dette er vondt! Men å stå og skrike og dokumentere det barnet deres opplever hører iallefall ikke hjemme på sosiale medier!«
– «Jeg aner ikke hva som ligger bak vedtaket og jeg forsvarer absolutt ikke aksjonen. MEN er det ingen som tenker at det å dele denne videoen med hele verden kan være skadelig for både saken og ikke minst barnet. Er dette barnets beste? Vil barnet ønske at denne videoen blir delt og sett av tusenvis av mennesker? Vil dette bidra til mindre mobbing i fremtiden?«
– «Denne videoen kommer ikke til å bidra til at gutten kommer hjem. Den kan derimot bli brukt til mye annet dessverre.«
– «Again: But Why? The police dont pick up children like that for homeschooling!!«
– «Det å hente barna ut fra hjemmet er ikke noe barnevernet gjør uten grunn. Det skal en del saksbehandling til på forhånd, det skal gjennomføres undersøkelser og samtaler. Det har sikkert skjedd her også. Man kan gjerne fyre se opp over at politiet tropper opp i ens eget hjem, men hva har foreldrene gjort for å unngå at det skjedde? Det har sikkert vært dialog mellom foreldre, skole og barnevern, og her er det to parter som har taushetsplikt og som man aldri vil få høre noe fra.»
– «Rysta over maktimisbruken på gutten,men mest rysta over foreldra som e mer opptatt av filme,rope og skrike,ka med å gå ned til gutten dokkes!!»
– «Hva er forhistorien her? Hvorfor politiaksjon? Kunne noe vært gjort fra foreldrenes side for å ikke havne i denne situasjonen? Å hvorfor i all verden står hun å filmer uten å stå opp for sitt barn???«
– «En ting er at ho filmer, men hva ho velger å skrike så guttungen får det med seg er jo noe også «mannen i gata» forstår ikke vil gjøre situasjonen mindre skremmende for gutten.. Og nå skal han gå gjennom livet med en slik grusom opplevelse av avmakt ute på nett i tillegg.. Denne type dokumentasjon skal kun brukes i rette forum, ikke steder der barnet eksponeres for hele verden på sitt mest sårbare. Horribelt!»
– «Skulle polisen velat ta barnet med våld så hade detta också varit över på sekunder. Istället blir det en utdragen historia där modern skrämmer barnet, inte polisen.»
– «Filme et barn på det aller mest sårbare og dele det med flere hundre tusen på nett?? Hva med å heller dokumentere det internt og via en advokat?»
– «Dette er veldig trist. Men hvorfor står du og moren bare og ser på og filmer denne hendelsen som varer i over 2 minutter?»

 

COMMUNI

 

Ingen av foreldrene gav noen tilbakemelding på det, men svært mange debattanter raste inn med lavpannet ureflektert synsing som de fremstilte som absolutter (noen eksempler som florerte over en lav sko):
– «De gjorde det eneste de kunne i denne situasjonen, nemlig å dokumentere overgrepet. Hadde de ikke filmet, men heller angrepet politiet hadde de sittet i arresten uten dokumentasjon mens politiet og barnevern hadde produsert falske påstander.»
– «Hvis du som foreldre hadde gått bort i den situasjonen hadde du blitt tatt for angrep på politi og BV»
 • «Foreldrene hadde blitt lagt i jern hvis de hadde forsøkt å nærme seg sønnen – de hadde blitt lagt i jern – I JERN – I JERN»!!!!! (Ekkokammeret er overdøvende)

 

aletter

 

Faren, Leif Kristiansen, delte et brev fra sin sønn på både sin og kona Terese sin FB-side 8 februar. Der vitner sønnen verken om grov mobbing og drapstrusler fra barn på skolen eller vektlegger at rektor og andre relevante ansvarlige instanser skal ha unnlatt å følge opp foreldrenes henvendelser om hjelp og assistanse, hvilket angivelig skal være primærårsaken til at foreldrene tok ham ut av skolen i fortvilelse og således forsøkte å beskytte og ivareta ham.
Gutten fremhever noe ganske annet. Han skylder i stedet på UDI og Nav, og påstår at det er staten som har umuliggjort for ham å ta til seg læring både på skolen og hjemme, at familien blir «holdt som fanger i Norge – men de vil være «fri»!
Hvor får han slik «inspirasjon» fra – om ikke fra sin mor og far? Intet om årsakene til at «barnevernet trakasserer dem» (brevet er sitert i sin helhet)

 

 

 

L.K: My only child was going to send this letter to Barnevern Norway. Please share.
«My family has been harassed by you since me and my family came to norway for the very first time.I cant explain how my family is suffering because of you. Your state makes it imposable for me to learn at school and at home. Then again your state wont let my mom work and this makes us poor. My mom is sick and tired of your harrassing. My dad is too. His hair was falling out from stress caused by your state. The point is that we want to stop being harrassed by you just from some major things like UDI and NAV and my Schooling. We want to be Free. we feel like we are being held prisioners here in Norway. Second im scared like crap when you bang on the door and harrass us i feel like tom the mouse and you guys are jerry the cat. i feel like you are trying to eat me and im running for cover. This is enough we cant stand it im always shakeing when im at home because of you and i dont feel safe with you breathing down my neck. Kai» (sitat slutt)
I artikkelen innledningsvis, kan man lese at farens påstand var at skolen trakasserte dem når de tok kontakt fordi «han var urolig hele tiden» (gutten).
Faren adresserer altså ikke rett myndighet som visstnok aldri grep inn vedr. deres eventuelle varslede mobbing forut for deres valg av hjemmeundervisning, her han ble tilstått et svært godt utgangspunkt for varsling rundt temaet i et land som har gode rutiner på nulltoleranse av mobbing i skolen via en nyhetsportal som når ut til store deler av befolkningen. Han titulerer seg og sin familie som «økonomiske flyktninger», men tok familien til Norge uten først å ha sikret seg og sine et forsvarlig bosted og dertil egnet skole som jo er alfa og omega når en reiser med barn enda han blant annet hadde en bred kontaktflate i Norge fra før.
Faren er oppsiktsvekkende aggressiv når han svarer en dame som har utalt hva hun mener om det hun ser på videoen i en av statusoppdateringene hans:
«Å stå å filme sitt barn i tillegg til å hause opp situasjonen er særdeles lite hensynsfullt ovenfor barnet. Og å dele en slik video i sosiale medier krenker barnets rett til privatliv. Dette er en ytterst krevende og sårbar hendelse i dette barnets liv og nå har foreldrene sørget for at dette ligger ute på nettet for all tid. Personvern: om noen få år vil denne gutten søke seg ut i arbeidslivet. Hvordan tror dere det vil være for ham at potensielle nye arbeidsgivere finner dette på nett? Eller en fremtidig partner? Venner/sosiale forbindelser? Dette synes jeg alle som medvirker til å dele slike videoer også bør merke seg: det er ikke lov. Dere krenker guttens personvern» (sitat slutt)
Damens betraktninger stod seg fint alene kun ved å ha sett fimen, ingen forhistorie var påkrevd for å trekke de slutninger hun gjorde, derfor (og ville uansett) fant jeg svaret hun fikk fra guttens far sterkt bekymringsverdig!:
Leif Kristiansen
Leif Kristiansen «Når du ikke vet hva grunnen er i det hele tatt, så bør du holde kjeft nå.» (sitat slutt)
Damen lar seg imidlertid ikke affisere av den truende beskjeden og svarer: «Dette gjelder uansett årsak i forkant til hendelsen. Gutten har rett til å få ivaretatt sitt personvern. Alle parter rundt ham; foreldre, barnevern, politiet og evt fosterhjem har taushetsplikt av samme grunn. Av hensyn til gutten.»
Men en mann repliserer ganske så betimelig til faren: «Ingen vet vad grunnen er då ni bare ber folk att helt okritiskt dela er film. Din reaktion och ditt språkbruk som svar på denna kommentaren får mig också att ana det kanske ligger mer bakom händelsen än vad som hittills uppdagats.» (sitater slutt)
For gutten hadde slett ikke rukket verken å samtykke eller nekte foreldrene å legge videoen ut på nettet, og om han så hadde bifalt, er et barn på 12 år slett ikke i stand til å begripe omfanget av de mange negative ringvirkninger dette vil kunne utløse, hvorav noen beskrevet av damen jeg siterte over her. Derfor viser jeg til:
Jon Bing, professor i jus og ekspert på datajus ved Universitetet i Oslo om annen sak med barn som ble tvangshentet, filmet og lagt ut på nettet (utdrag):
Det går på fleire ting om dette er straffbart. Spørsmålet er om det skjedde med samtykke. Både av barna og dei offentlege personane som var involverte.
Han seier at det finst nokre unntak i lova, som at det er av aktuell og allmenn interesse, men det er tvilsamt om det gjeld i denne saka.
https://www.h-avis.no/nyheter/filma-tvangshenting-la-ut-pa-nett/s/2-2.921-1.1727444
POLITIIIIIII
Henvendelsen til Stortinget fra Daglig leder Landsorganisasjon for barn & familievern (utdrag):
«I går ble følgende film postet fra politiets og barneverns aksjonen på Ås. Til slutt får de tak i gutten kaster han ned en skråning»
Men vi ser slett ikke at politiet «kaster gutten ned en skråning» – det er et veloverveid falsum, og med dette grepet, blir kredibiliteten han forsøker bygge opp rundt familiens situasjon blåst vekk. For det man ser i videoen er tvert i mot – gutten sklir på isen og drar politiet med seg.
Videre påstår han: «Gutten er blitt mobbet på den lokale skolen på Ås uten at de har ordnet opp i mobbingen og truslene. Vi har flere rapporter fra foreldre ved denne skolen som kan fortelle om systematisk mobbing og trakassering av elever ved denne skolene fra medelever.» (sitat slutt) – Altså intet som understøtter hans fremsatte påstander, så som at han vil legge ved politianmeldelsen foreldrene har inngitt på barnet (barna) ved skolen som angivelig skal ha fremsatt drapstrusler overfor deres sønn (han nevner da heller ikke de angivelige drapstruslene med et pennestrøk), samt fyldig dokumentasjon i saken i form av gjentatte mail fra guttens foreldre der de forøvrig har beskrevet for ledelsen en grov og vedvarende mobbing i detalj, hva disse sammenlagte påkjenninger har gjort med gutten, og at der inngår at de gang på gang har krevd at skole og relevante myndigheter må ta affære – uten annen effekt en at barnevernet urettmessig fatter et hastevedtak og kommer og henter barnet.
Han lar disse sentrale aspekt ligge, for i stedet å  hause på med tredjehånds opplysninger!
Er det fordi det slett ikke eksisterer en slik komunikasjon? Er ingen politianmeldelse inngitt!? – For hvis drapstrusler var fremmet, så er det ingen foreldre med vettet i behold som ville reagere med med kun å ta sitt barn ut av skolen! Fant de truslene reelle, så ville de potensielle gjerningspersonene ha passet opp sønnen deres før eller senere og gjort alvor av dem om han var elev ved en skole eller ei, de skal ikke bidra til å borge for hjemmeundervisning!
Herunder siterer jeg kontormedarbeider Raymond Skorstad hos Advokatfirmaet Thrana sine svar i en av farens tråder på sin FB-side til flere debattanter 11.02.2018 ordrett:
«Hvis du hadde lrst hele tråden hadde du visst mer. Jeg vet alt for jeg har lest akuttvedtaket.» – «Bakgrunnen er godt opplyst av familien. Sønnen ble mobbet på skolen og skolen gjorde ingenting med problemet annet enn å sende bekymringsmelding til barnevernet. Familien ønsker ikke innblanding av barnevernet. De holdt barnet tilbake fra skolen og underviste barnet selv. Da slo barnevernet til med akuttvedtak og hentet barnet som dere ser på videoen. Mor og far kan ikke gjøre noe uten å bli arrestert. Dette er overtramp av Ås barnevern og et maktovergrep uten juridisk holdbarhet.» – «Saken er godt opplyst i denne tråden. Hovedargumentet til barnevernet er at foreldrene ikke ønsker innblanding av barnevernet, noe de har full rett til. Når de da holder gutten hjemme fra skolen pga mobbing, henter barnevernet gutten og påstår at det ikke er bra for gutten med «hjemmeundervisning». Hjemmeundervisningen har foregått i kort tid og de har ikke fått søkt om tillatelse ennå. Tilbakeholdelsen kan ansees som nødverge, da gutten ble drapstruet på skolen. Da blir det helt feil av barnevernet og pågripe han med politi slik vi ser i videoen.» – «Jeg har lest vedtaket (akutt) og kan bevitne at guttungen ble tatt fordi foreldrene  holdt han hjemme fra skolen fordi han ble mobbet stygt på skolen. Foreldrene ville ikke ha barnevernet inne i bildet, da de hadde hørt hvor ille barnevernet kan være. Og de hadde jo så rett i det. Foreldrene fikk beskjed om at hvis de ikke holdt seg unna da de skulle ta gutten, ville de bli bøtelagt. I verste fall ville de kunne bli tiltalt for å hindre offentlige tjenestemenn i utførelse av arbeidet deres. Så hele saken dreier seg om en gutt som ble mobbet på skolen, og at foreldrene holdt han hjemme av den grunn. Og det er da ingen grunn god nok til å fatte et akuttvedtak og hente gutten med 6 politifolk?» (sitater fra Skorstad slutt)
En kontormedarbeider i et advokatfirma har altså angivelig lest hele barnevernets vedtak, og plumper flere steder i debattrekker ut med både innholdet i dette samt egen konklusjon uten en gang å fremheve at han har fått tillatelse av familien og uttale seg offentlig om hva som der står! Han er jo ikke en gang deres advokat! Han er ikke advokat – period! Han er utdannet computer-programmerer! Her er hans Linkedin-profil:
https://www.linkedin.com/in/raymondskorstad/
Hva mer er – det må være særdeles nærliggende å anta at kontormedarbeideren direkte lyver, når han påstår at kjernen i vedtaket fra barnevernet som han har lest, dreier seg om at barnevernet påstår at det ikke er bra for gutten med «hjemmeundervisning» – det må ligge noe mer bak!
Hjemmeskole er fullt lovlig i dette landet, så hvis dette vitterlig er barnevernets hovedargument for å tilkalle politi for å bistå seg – noe de kun har anledning til i svært alvorlige situasjoner der barnets liv står i akutt fare (se linken fra Forskning.no og Fylkesmannen om politiet lenger opp), vil vi om ikke lenge bli vitne til en bortimot historisk erstatningssak, og hoder vil rulle i barnevernet i Ås!
Faren til gutten svarte i samme tråd dagen før: «Hele saken er basert på at skolen neglisjerte hans behov i skolen og samt at han ble truet og mobbet fordi han var ikke som resten av flokken. Så skolen dekker sin skyld ved å kontakte barnevernet.» (sitat slutt)
Utdanningdirektoratet, Rettigheter og plikter (side 3): Alle barn og unge har både rett og plikt til grunnskole­opplæring fra det kalenderåret de fyller 6 år og til de har fullført det tiende skoleåret. Plikt betyr at elevene må delta i grunnskole­opplæring, men ikke nødvendigvis på en offentlig skole. Du som er forelder, kan også velge en privat skole eller hjemme­undervisning, altså at du underviser egne barn hjemme. (Opplæringsloven § 2­1 og § 2-13)
https://www.udir.no/Upload/Foreldrebrosjyre_regelverk_BM.pdf

BUREAUUUUUUUUUU

 

Under, en saksing fra hva jeg har kommentert i diverse FB-grupper og hos noen FB-venner (hvorav en var journalist som ikke bifalt mine ytringer og slettet og blokkerte meg) – etter kun å ha sett videoen, hvorpå den harde kjerne av agitatorer og nettroll forsøkte å kneble meg og true med å pusse barnevernet på meg (et eksempel – jeg navngir alltid myndighetspersoner og nettroll):
«Hvis du ikke klarer å la være å dømme og kritisere mennesker i vanskelige livssituasjoner så syns jeg det er grunn til å stille spm rundt DIN omsorgsevne. tenker det blir nødvendig å sende bekymringsmelding på deg hvis du ikke klarer å la være å dømme og kritisere mennesker som har det vanskelig. Du oppfører deg UNORMALT. «
Mitt svar: Dette er ikke din FB-side (Katarina) Sedeniussen, og enhver debatt og diskusjon en legger opp til må tåle å utfordres. At du angriper MEG og ikke det jeg problematiserer, er meget spesielt! Det mangler deg noe vesentlig, og både FB-«venner» og andre rundt deg burde være svært forsiktig. Dine svar avslører at noe er svært galt.
Fra mine øvrige svar: Det jeg for mitt bare liv ikke kan fatte, er at ingen av foreldrene gikk ut og var nær og forsøkte trøste og roe sønnen mens den andre gikk etter og filmet det hele, for jeg kan meget vel forstå at de ønsket dette dokumentert.
Både mor og far var der, og enda de hørte skrikene til sønnen, stod far inne i telefonen, og mor ute på verandaen med kamera og skrek ut over hele området som om noen med myndighet som overtrumfet politiet skulle kunne bistå.
Slik pisket hun oppunder redselen hos sønnen og gjorde ikke et eneste forsøk på å gå i dialog og trøste og berolige ham!
Det er ryggløst og forkrøpent å gjøre forsøk på å få mennesker som ikke har «de rette oppfatninger» å tie!
Min sympati er med barnet. ALLTID hos barnet.
Gutten får traumer av at politiet kommmer og henter ham, men det er stor grunn til å anta at han også i ettertid når sjokket har rukket å slippe taket vil være undrende til at han lå der alene med dem og mamma og pappa ikke kom ut, men stod og skrek til perifere omgivelser som ikke kunne overtrumfe politiet at «se hva de gjør»!
Jeg har brukt min ytringsfrihet til nettopp å utvise skjønn, for mine varsellamper blinker kraftig når en forelder står og skriker og hauser opp frykten hos barnet mens hun befinner seg et godt stykke unna ham og hyler dramatisk til politiet; «You are KILLING my son» alt for å gjøre en video som hun vet at vil gå viralt med påfølgende sympati og vrede fra publikum – hvorpå sønnen skriker enda høyere av redsel!
Det er blant annet dette jeg har reagert på.
Jeg vet ikke hva slags bevis av verdi mor skaffet. Gutten skled på isen, dro med seg politimannen og ble liggende. Det fundamentalt viktigste her, hadde vært å løpe ut til sønnen og være hos ham. Innehar man ikke dette instinktet, er det skjellig grunn til å stille spørsmål rundt omsorgsevnen. Det er nettopp ut fra sjokk og redsel det naturlige instinktet tikker inn på autopilot og overtrumfer all fornuft; Beskytte barnet!
Foreldreinstinktet er sterkt forbundet med det hos dyrene. Vi holder oss slett ikke unna når farer truer, men trer støttende til hvis evnene er normalt utviklet.
Politiet hadde fått en oppgave som de utførte, det var ikke en «hemmelig misjon» og derav noe å bevise, men kameratet kunne den ene eller den andre fint ha brakt med seg og filmet mens den ene gikk ut og spurte om tillatelse til å holde og roe sønnen for sikkerhets skyld – hvilket det viste seg på bildene at de også fikk etterpå – de ble altså ikke lagt i jern!
Jurist på FB-gruppe: Det er ikkje slik som du tenker no når du sitter roleg i ein rasjonell ettervurdering og kan komme med alternativ. Du kan sikkert sette deg inn i korleis ein persomn er i sjokk i ei alvorleg bilulykke og det finns førstehjelpskurs om sjokk og behandling av den situasjonen som du kan lese om før du svarer på dette spørsmålet. Hadde du krevd at ein person i sjokk skulle kjørt vidare? Sjokk er sjokk uansett årsak.
Mitt svar: Jeg har blitt utsatt for grov vold både som barn og voksen, så sjokkreaksjoner er jeg vel kjent med.
Men det er når voldsomme traumer skjer med en selv.

Barna våre derimot, finnes det ingen menneskelig mulig bortforklaring å vise til når en ikke på ren autopilot uten å bruke et sekund på å tenke, haster til og er der for å trøste og bistå.
Mulig jeg hadde mistet alle kroppsfunksjoner og tisset på meg av sjokk, men å være med/hos barnet mitt så nær at jeg kunne snakke med ham og han forstod at jeg forsøkte å gjøre alt som stod i min makt, er det ingen tvil om at jeg hadde prioritert.
Debattant: «vist du har vert utsatt for vold å hvert i sjokk sunest jeg det er meget rart at du ikke klarer å sette deg inn i andre sin reaksjon, vi er alle forskjellige men vi kjemper for barna våre på ver vår måte. Jeg tror nok gutten hørte moren rope om hjelp og forsto at det var han ho ville ha hjelp til, kan hende du hadde fått sjokk og vert handlingslamma vist du kom i samme situasjon. Jeg synes du er veldig bastant på hvordan du hadde reagert»
Mitt svar: Det er ikke «synsinger og følinger» jeg har fremhevet. Essensen i det jeg har understreket flere ganger, bunner i et universelt faktum: «Foreldreinstinktet er sterkt forbundet med det hos dyrene. Vi holder oss slett ikke unna når farer truer, men trer støttende til hvis evnene er normalt utviklet.»!
Kristina Lystad (Hun sikter uomtvistelig til meg, men feiger ut med «dere»)!:
«Hvis dere ikke har noe godt å si om disse foreldrene så foreslår jeg at dere lar være. Dere vet ikke noe om forhistorien. Dere vet heller ikke hvordan det var å være dem i akkurat den situasjonen.
Så utrolig stygt gjort å fordømme sårbare mennesker som allerede ligger nede.
Nordmenn er ikke et empatisk folkeslag. 💔
Mitt svar: Lystad: En kan ikke bare se en video uten å ta inn over seg hele dens kontekst, jeg reagerte sterkt på innholdet, sympatiserte med barnet, og tillot meg å problematisere fordi jeg er av den oppfatning at enhver debatt, diskusjon og materiale som er offentliggjort må tåle å utfordres. Jeg finner det direkte frastøtende at du velger å dra empatikortet og forøvrig tar sikte på å kneble mennesker som ikke har «rett oppfating» av det som tar plass i klippet. En såpass uverdig manøvre hadde jeg ikke forventet av en i din stilling! (Lystad er Kulturleder i Oslo Kommune)
(Journalisten som like etter slettet og blokkerte meg, svarte meg på egen FB-side):
«Sønnen ville oppfattet det som støtte at mor eller far kom, men det ville vært en irrasjonell handling når overmakten var så stor. Og uten filmbevis, ville det garantert bli brukt mot mor.«
Min respons: Her faller jeg fullstendig ut.
Hva i all verden er det som er irrasjonelt med at mor OG far kommer ilende til for å være nær sønnen i en for spesielt BARNET svært skremmende situasjon, og viser seg situasjonen voksne ved å forsøke roe ham, snakke med politiet og forsikre ham rolig om at dette kommer til å gå bra?
Foreldrene må jo også mest sannsynlig ha visst at det KUNNE komme til dette iht. tidligere kommunikasjon.
Akkurat HVA er det du mener at ville bli brukt mot mor hvis hun ikke hadde videobevis?
Journalisten: Mor kunne ikke gjort noe for gutten ute, de hadde lagt henne i jern omgående og hun hadde endt i arresten og anmeldt for å motsette seg det DE kaller lovlig fattet vedtak. Hadde det hjulpet sønnen å se sin mor bli lagt i jern?
Filmen er enda et bevis på hvordan de opptrer når de tar barn, derfor er dette enda et bevis vi kan bruke for å vise hvordan ting foregår.
Det var viktigere å skaffe bevis slik situasjonen var. Det blir selvfølgelig brukt mot deg hvis du prøver å hindre dem i å ta barna fra deg, det trodde jeg du visste. Hvis ikke så har du mye å lære.
Jeg svarer: Nå misforstår du meg totalt. Jeg mener selvsagt ikke at de skulle løpe bort til sønnen og rive ham vekk fra politiet, jeg er ikke evneveik, men at de skulle gå ut og være nær ham for å vise sin kjærlighet, omsorg og støtte, forklare hvorfor de evt. ikke fikk gi ham en klem eller holde rundt ham, men roe ham og gi forsikringer om at det hele ville gå bra. Ingen steder har jeg skrevet at foreldrene skulle hindre politiet (samtalerekken slutt)
(Jeg legger til) Faren i en annen av sine statusoppdateringer 10.02.2018 om videoen de la ut av sin egen sønn, selventrert og ureflektert – her vist på Familiekanalen:

 

Leif Kristiansen
Leif Kristiansen Spre denne til alle ute i den store verden (sitat slutt)
Under farens oppfordring til å dele innlegget ut over det ganske digitale landskap, ligger her på Familiekanalen nærbilder av sønnens ansikt, dramatisk assistert av Fardals empatiske gester og tårevåte blikk der han kjemper for å få frem ord som kan beskrive hans forferdelse over politiets inngripen.
Fardal kjører empatikortet for alt det er verdt, og problematiserer ikke hva som har tatt plass forut for at barnevernet fant det nødvendig å ankomme hjemmet med politiassistanse! Føleri!
At sønnen gjennomgår et vanvittig traume her er udiskutabelt, og gutten er totalt uskyldig i det voldsomme oppbudet som skremmer ham fra sans og samling!
Dog er det foreldrenes avgjørelser – evt. unnlatelser som ligger til grunn – MERK –  med et stort forbehold; at deres angivelige bekymringsmeldinger til autoriteter og sentrale instanser kan dokumenteres at aldri har blitt tatt på alvor og reagert på – annet enn med nazifakter; underslag av av alle foreldrenes bevisføringer til fordel for nidkjær anmeldelse av foreldrene til barnevernet!

 

Personer som har makt over andre og arbeider i offentlig øymed må tåle å få sine meritter dokumentert både på godt og vondt.
Litt om billedbruk her: Toller krevde at bilde av beslaglagt bil skulle slettes (utdrag):
I enkelte tilfeller foreligger det fotoforbud i kraft av lov. Det er imidlertid forskjell på å ta bilder og å publisere dem. Ved publisering må man uansett ta hensyn til blant annet personvernet og presseetikken.  Men det er tillatt å publisere et bilde, selv uten samtykke fra de som er med på bildet, dersom det for eksempel har aktuell og allmenn interesse.
https://journalisten.no/2015/09/toller-krevde-bilde-av-beslagt-bil-skulle-slettes
I denne saken dreier det seg om levende bilder – en film der barnet eksponeres uten hans samtykke, den har ikke «allmenn interesse» fordi barnets beste skal effektueres – av foreldrene først og fremst, og den eventuelle ugjerningen ha blitt oversendt politikere og presse direkte.
Således ville det ha vært forelagt bevis og dokumentasjon god nok som kunne beskrives med påkrevd tyngde, påtales derfra og sak publiseres for allmennheten.
Det eneste mor har bevist med videoen er at verken hun eller faren skyndte seg ned til gutten (den ene kunne ha holdt kameraet likevel) men stod og skrek; «You are KILLING him» for å gjøre opptaket enda mer dramatisk for publikum etter at han skled på isen og gjorde seg tung slik at politiet vanskelig skulle få tak i ham og føre ham bort – hvilket de så allikevel ikke gjorde, når man leser art. til Frie ord der faren uttalte seg og man ser bilder av at evt. mor endelig står og holder rundt sønnen med samtykke fra politiet.
Hun ble altså ikke «lagt i jern umiddelbart» som mange agitatorer fastholder at «vil skje» hvis foreldre nærmer seg barna for å trøste dem.
Hvis mor virkelig trodde at politiet var i ferd med å kvele sønnen eller ta hans liv på annen måte som hun hylte der og da, så hadde hun – hvis normalt utviklede sjelsevner styrtet inn, dratt med seg mannen – eller ei, men uansett hastet ned OMGÅENDE!
En syk forestilling for galleriet og publikum!
Et vondt tilleggstraume for gutten.

 

ANIVERSSS

 

Som tidligere fremhevet her i posten: «En kontormedarbeider i et advokatfirma har altså angivelig – og av en eller annen grunn lest hele barnevernets vedtak, og plumper flere steder i debattrekker ut med både innholdet i dette (evt. tatt ut av kontekst) samt egen konklusjon uten en gang å fremheve at han har fått tillatelse av familien og uttale seg offentlig om hva som der står! Han er jo ikke en gang deres advokat! Han er ikke advokat – period! Han er utdannet computer-programmerer!»
Konklusjonen vil således være: Hvorfor i all verden, hvis advokatfirmaets datamann tillates å bli forelagt en sensitiv rapport og trekke slutninger som han stiller til offentlig beskuelse skulle holde vann, hvorfor scanner ikke han – ja i første rekke advokaten, daah…  (jeg faller fullstendig ut av sjokk og vantro av dennes fravær her) eller foreldrene VEDTAKET, og legger ut til allmen beskuelse – barnevernets konkludering som medførte at de så seg nødt til å kontakte politiet for å assistere dem på bakgrunn av akuttvedtaket de fattet som angivelig skal dreie seg om «misbilligelse av hjemmeundervisning» som uansett er fullt ut lovlig – og ikke favner kriteriet; «fare for liv»?
Foreldrene skylder deres «publikum» og mange støttespillere som de ber om hjelp og presentere et såpass ugjendrivelig bevis for at et udiskutabelt overgrep som dette har tatt plass, ikke minst ville det gjøre saken langt enklere for dem selv.
 • Men foreldrene har aldri offentliggjort et sådant. Heller ikke datamannen.
Hvorfor skjuler foreldrene den mest sentrale informasjonen som de hevder at skal ligge til grunn?
De har da bokstavelig talt skreket ut alt annet som identifiserer både dem og deres barn.

 

CAREEEEEEEE

 

Advokatfirmaet Saar: NÅR BARNEVERNET KOMMER
Loven
Hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 er først og fremst frivillige tiltak. Likevel er det slik etter barnevernloven at barneverntjenesten, dersom foreldrene ikke godtar hjelpetiltak, og barneverntjenesten vurderer dette som nødvendig, skal kunne fremme sak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12.
http://barnevernssak.no/?page_id=51
Seks gode råd når barnevernet lager en undersøkelsessak
Be barnevernet betale for din advokat også i undersøkelsesaken
Husk at du ikke har plikt til å delta på møter hos barnevernet eller å samarbeide med barnevernet i undersøkelsesperioden. Barnevernet kan kreve å få snakke med barna, men ikke kreve å snakke med foreldrene.
Barnevernet vil derfor ofte dekke utgifter til advokat i forbindelse med møter med foreldrene. Mange foreldre setter som vilkår for møter at de får ta med advokat etter eget valg. Som regel aksepterer barnevernet da å dekke utgiftene til advokat på dette stadiet.
Ender undersøkelsessaken med at barnevernet vil gå videre med saken så tar barnevernet dette opp for fylkesnemnda. Fra dette tidspunkt kan du få fri rettshjelp
https://osloadvokatene.no/familie/barnevern/barnevernet-undersokelsessak/

 

 

 

 

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER:
https://sommer17.wordpress.com/2011/03/22/listen-over-alle-bloggposter/
HOVEDSIDE BLOGG:
https://sommer17.wordpress.com/
Reklamer

2 kommentarer på “Tvangshentingen av 12- år gammel gutt i Ås

 1. Mai Henriksen
  februar 23, 2018

  Et faktum du bør sjekke ut, Jeanine. Skorstad, kontorarbeideren hos adv Thrana, uttaler seg ikke som kontorarbeider hos Thrana. Du har utelatt at han her uttaler seg som leder i organisasjonen «barnets beste». Tror dette også er presisert i underskriftkampanjen lagt ut av en Amerikansk hjemmeskole forening.
  (Og fremgikk det ikke der at foreningens advokat også hadde lest akuttvedtaket?)

  Et akuttvedtak pleier være på noen få sider, så det er ingen stor jobb å lese.

  Det er forskjell på å uttale seg som støtteorganisasjon, og som «kontorarbeider hos Thrana». Er du ikke enig?

 2. Jeanine
  februar 24, 2018

  Jeg så kun hans mange utlegninger om vedtaket til andre debattanter, googlet ham, og fant hans CV på LinkedIn der historikken bruker å være komplett, for det er i egen interesse å bygge nettverk basert på tidligere gjøren og laden av relevans. Det er der jeg har hentet informasjonen. Ingen andre enn deres Advokat skal ha anledning til å referere fra vedtaket, og da med deres godkjennelse. Skorstad måtte også ha presisert at det var med deres tillatelse at han avslørte passasjer derfra, om han så er styreformann i org. for barnets beste eller ei, hvilket han ikke gjorde. Det tar seg uansett meget dårlig ut at det er han og ikke deres Advokat som går ut offentlig med slik informasjon – og da i et statusfelt, ikke som repeterende fraternisering med allmennheten.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den februar 12, 2018 av i Politikk, Samfunn med stikkord , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

februar 2018
M T O T F L S
« jan   jun »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: