Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold. Del 2.


 

Pappa tegnet og bygget flere eneboliger og hytter for seg og mamma og flere venner mens han levde, og her er bilder av hus nr. 3 som pappa oppførte på Bekkestua i 1950 der mamma laget muren etter at de hadde solgt huset deres på Nordstrand og deretter bodd i et hus på Røa
De bodde der ca. 5-6 år før de flyttet til kjempestor leilighet i Sofiesgate 66 A 1. etg en periode.
Da spilte de ofte bridge med et annet ektepar som bodde i leiligheten jeg bor i nå, og skjebnen ville at de ble gravid før mine foreldre, så pappa og mamma tilbød seg å bytte obigasjonsleiligheten sin med dem til denne, slik at de skulle få større plass.
Pappa skulle jo allikevel straks gå i gang med å tegne nytt hus, slik at leiligheten uansett bare var en «mellomstasjon».
Like etter at de flyttet hit, fikk han dessverre kreft og døde etter tre år.
Modellen til huset står her enda.
De siste fire årene av mammas liv , var jeg her hver helg fra fredag til mandag for hyggelig besøk og for lage til næringsrike måltider da hun var så ødelagt av store smerter i muskler og skjelett at hun vanskelig kunne stå oppreist og klare dette selv.
Men i mars 2013 var det slutt. Sønnen min og jeg fant henne død i hjemmet.
Så jeg flyttet hjem etter de verst tenkelige omstendigheter.
Etter to år økte leien over natten med kr. 4050,- pga. ny huseier.

 

 

 

 

Da ville den flere ganger innklagede og politianmeldte saksbehandler Line Tunsve ved Nav sosial «fagansvarlig for oppfølging» ha meg ut øyeblikkelig, enda hun nylig hadde godkjent – sammen med sosialsjefen, det nye forhøyede depositumet tilsvarende tre måneder (kr. 12150) iht. til leiekontrakten som få uker tidligere var blitt tegnet for nye tre år.
Tunsve satte altså straks et vilkår – (fire dager etter at jeg skriftlig hadde presisert at jeg var blitt akuttinnlagt på sykehuset med hjertearytmi) –  som hun var inneforstått med at ikke var mulig for meg å etterkomme, da jeg rettslig sett ville tape langt over kr. 100.000,- siden kontrakten hun hadde forlangt – og mottatt kopi av, juridisk bandt meg til minst 15 måneders botid!
Som straff for min velbegrunnede nekt av hennes spinngale vilkår, ranet Line Tunsve meg for 1080 kroner i flere måneder fra den allerede minste flate lovpålagte grunnsats sosialhjelp som sos. både har plikt og rett til å øke iht. bl.a alder og sykdom men aldri hadde gjort – hvilket på det tidspunkt dreiet seg om hele 7 år, enda to leger samt Advokat hadde presiser at selv grunnsatsen ville være «livstruende» for meg.

 

 

Den eksakte termen «LIVSTRUENDE» er altså benyttet flere ganger i erklæringer, men konsekvent underslått av Tunsve & Trøeng!;
Line Tunsve ved sosialtjenesten iverksatte den endelige dødsdommen for meg i juni 2016.
http://bit.ly/2bBsNFo
Tre skarpe brev fra en Advokat som var rystet og tok noen få timer Pro-bono stå enda ubesvarte!
Senere, når straffen var «sonet», botiden var oppfylt og jeg hadde fått en OBOS-leilighet som etter ansennitet rettmessig var min, men som OBOS valgte å gi til en annen (jeg har belyst et evt. samrøre sos. og OBOS i mellom) anbefalte Tunsve meg å slette alle mine vitnesbyrd om hennes, Randi Trøeng og sosialsjef Sigurd Røeggen på blogg:
VARSLING – Sosialtjenesten: Slett all negativ omtale av Nav og andre samarbeidspartnere på nettet umiddelbart!
http://bit.ly/2ti1HyV

 

Sett i forbindelse med legeerklæringene og i tillegg hjertearytmi som jeg ble innlagt på sykehus for rett før Tunsve barberte minsteytelsen drastisk med en drøy tusenlapp over flere måneder, så var hennes ulovlige sanksjon en potensiell dødsdom.
Den har hun konsekvent bestrebet seg på å effektuere – også i andre henseender:
Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker
http://bit.ly/18UVVpn
– under full tillit til at hun vil bli beskyttet av en hver klageinstans jeg skulle finne på å henvende meg til – hvilket hun jo alltid har hatt fullstendig rett i. Man kan høre på lydopptaket jeg har lagt ut i overnevnte post at jeg opplyser om at jeg vil kontakte Helsetilsynet, hvorpå hun svarer: «Det går helt fint» – og det gjorde det til gangs … for – Tunsve!:
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
http://bit.ly/28THamH
Mer utfyllende beskrevet i følgende post:
Hetsen av de offentlig ansatte
http://bit.ly/2btqDgo

 

ABOWE

 

Torkild Strandvik gav Nav St.Hanshaugen Sosial – hvis multiple forbrytelser i offentlig tjeneste er vitnet om her på bloggen – det glatte lag allerede i år 2011!:
Man feiltolker retningslinjer og gir ikke brukerne den servicen de har rett på. I mange tilfeller avviser man søknader på feil grunnlag og det er avdekket svært mange avvik knyttet til mottak, behandling og vurdering av søknader om sosial stønad
På dette grunnlaget skrev jeg følgende post:
Du bør stemme Venstre, vi er store i ord men følger ikke opp vårt ansvar som politikere!
http://bit.ly/2eVn195
Jeg har erfart omtrent samtlige hersketeknikker som beskrevet under, fra begge sosialtjenestene:

 

 

Utdrag fra Inger Helene Rambøl Kaspersen L41 Masteroppgave Innlevering: 3. mai 2010 Diakonhjemmet Høgskole, avdeling for etter- og videreutdanninger Mastergrad i verdibasert ledelse Kull 2006:
Sandvik og Risdal (2007) identifiserer en lang rekke hersketeknikker som kan gjøres bruk av for å kontrollere en situasjon:
Usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon, fordømmelse, objektgjøring, påføring av skyld og skam, autoritetsbruk, avbrytelser, bagatellisering, båssetting, ekskludering, ironisering, bruk av fremmedord, faguttrykk og feil navn, umyndiggjøring, usakliggjøring.
Blikkontakt og kroppsspråk kan også brukes for å sette den andre ut av spill (…)
(S. 57) Oppsummering krenkelser den etiske personen: Det forekommer baksnakk av brukere.
Brukerne opplever at de usynliggjøres og utsettes for krenkende holdninger og handlinger.
Det (…) synes (…) klart at det forekommer krenkelser av den etiske personen i sosialtjenesten i dag.
(S. 58) Brukerne forteller at det ikke er lett å benytte seg av klageretten, i det de overveidende mener at muligheten for negative konsekvenser er tilstede.
Sosialarbeiderne snakker om brukerne og noe av det som sies kan karakteriseres som baksnakking.
Alle brukerne har opplevd krenkende handlinger eller holdninger i møtet med sosialtjenesten (…)
http://bit.ly/2hn2xT7

 

AHEIDI
NØYAKTIG SAMME PROBLEMATIKK GIKK IGJEN når varsleren Heidi Follett kom på banen i 2013, og for sitt langt på overtid aktuelle vitnesbyrd ble hun karrieremessig massakrert!:
Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende.
Utdrag fra hennes vinnerkronikk – «Dumskapens system»:
Jeg har passivt sett hvordan dine stønader blir trukket tilbake på diffust grunnlag.
Uforståelige og urimelige krav og regler blir tredd nedover hodet ditt.
Jeg har vært med på det.
Jeg (…) trår over grensen for allmenn folkeskikk.
Systemet kjemper innbitt for å dokumentere sin uskyld. Vi har gjort det vi skal – du kan ikke ta oss på noe!
Men vi tar gjerne et møte om deg uten at du vet det.
Der kan du få skylden for relasjonsbrudd med oss eller andre du er forpliktet til å ha kontakt med. 
Systemet går fri, og du sitter igjen med svarteper.
http://bit.ly/1O9cyBL

 

WHISTLLLL

 

Heidi sa opp jobben etter kraftig kritikk av NAV-systemet
«Denne kronikken har fått kjempestore konsekvenser, og jeg har sagt opp jobben min.»
http://bit.ly/2y2n1c0
Heidi uttaler også i overnevnte art. at hun har fått svært mange positive tilbakemeldinger, men presiserer at; «alle henvendelsene har kommet direkte til meg, og ikke i det offentlige rom. Folk tør ikke stå fram som støttespillere. Og man kan jo spørre seg hvorfor de ikke vil ta en åpen diskusjon og tror det er fryktkulturen og mangelen på rom for å ha selvstendige meninger som stopper folk.»
Heidi avslutter med at hun likevel har inntrykk av at hun har satt i gang noe, og håper at det vil bli en endring.

 

JEANINE

 

Det håper jeg også at jeg vil klare å avstedkomme med min 9 årige avhandling som innbefatter tapede vitnesbyrd om en personforfølgelse og rovdrift av det helt groteske – der to forurettede  sosialtjenester med dypt gjengjeldelsesbehov gjennom hele denne perioden og med full determinasjon, har gått inn for å ta livet til eldre, diabetessyk funksjonshemmet borger ved å holde lovpålagt skjønn og tilstrekkelige øk. ytelser på «ikke eksisterende» etter min varsling.
Før jeg flyttet hjem igjen her jeg bor nå i bydel St.Hanshaugen, hørte jeg under Nav Nordstrand, og derfra fant jeg igjen en journalnedtegnelse som i grunn sier det meste, og som må ses i rett kontekst – sammen med trusselbrevet jeg mottok fra sosialsjef Sigurd Røeggen i 2014 (sitat):
Saksbehandler Anette Jørve – Utdrag fra vedtak s. 2 – 10.05.2013:
«Sosialtjenesten vil også påpeke at Horntvedt selv legger ut opplysninger om sin sosialsak/trygdesak på sin blogg som er åpen for alle å se på nett. Dette har imidlertid ikke noe med sosialtjenestens taushetsplikt å gjøre, men belyser noe av det vanskelige samarbeidet i forhold til hennes sosialsak».
Les: Sosialsjefens trusselbrev – spesifisering:
http://bit.ly/2suYLMu
Trusselbrevet gjengitt i sin helhet:
http://bit.ly/1mPFVX4

 

 

Sanksjonene overfor min varsling har altså kontinuerlig haglet fra begge forvaltningene i hele ni år til sammen, og vil ingen ende ta!
Det har resultert i at mine alvorlige sykdommer har progrediert kraftig, jeg har blitt påført enorme tilleggsbelastninger og lidelser og har således måttet både tre- og firedoble medisindosene på preparater som jeg i utgangspunktet ikke tåler men som jeg ikke har annet valg enn å ta, og jeg vil miste livet mange år før tiden.
Det er dette som utgjør de faktiske forhold – intet annet!
Og – Hvorfor skulle skadevolderene velge å fremheve akkurat  «vanskelig samarbeide» når de på denne måten ved selvsyn kontinuerlig har bevitnet – steg for steg det massive misbruket av makt som her er utøvd!?
Det faller da såpass hardt på egen urimelighet at vi må stanse tvert!:
For hvorfor skulle mine vitnesbyrd på blogg «vanskeliggjøre» noe som helst!?
Da skulle de jo i stedet – hvis sosialtjenesten hadde hatt oppriktig ønske om å effektuere sitt gebet med profesjonalitet og faglig forsvarlighet – ved første anledning ha kalt meg inn til en samtale der de søkte å finne frem til gode løsninger i samarbeid meg, samt tilstrebet seg på å rydde opp i angivelige «misforståelser» slik at de deretter kunne ha providert meg forsvarlige tjenester, lovpålagt bistand – innbefattet reell brukermedvirkning!
Hvis de mente at jeg brakte til torgs falske vitnesbyrd – hvilket jeg etterprøvbart ikke har – hvorfor ikke anmelde meg til Politiet?
  • For da hadde jeg fått oppnevnt Advokat, og helvete hadde ramlet ned over deres hoder!

 

 

Og jeg fremhever sterkt!: 30.05.2014 – Stavanger Aftenblad: Her kan du søke Google om å bli slettet.
Det skal svært mye til for å få slettet informasjon om kriminalitet eller noe du har gjort som offentlig tjenestemann.
Med bakgrunn i dommen fra EU-domstolen tidligere i mai kan du nå sende en forespørsel for å fjernet informasjon fra Google som er feil, foreldet eller irrelevant.
Men det vil ikke være fritt frem.
Google skriver blant annet at informasjon om for eksempel (…) pliktforsømmelse, straffesaksdommer eller din opptreden som offentlig tjenestemann vil være av offentlig interesse.
http://bit.ly/1nRyKm7
Hva bilder angår: Dersom du har tatt et bilde av en person kan du ikke uten videre publisere det. Publisering krever samtykke fra den som er avbildet, noe som er slått fast i åndsverkloven §45c. Et viktig unntak er hvis bildet har en aktuell og allmenn interesse. I praksis betyr dette at bildet har nyhetsverdi. Et annet viktig unntak er om avbildningen av de eller de aktuelle personene er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet.
http://journalisten.no/2015/09/toller-krevde-bilde-av-beslagt-bil-skulle-slettes

 

abone_brekke

Tidligere: Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Tone J. Brekke Ordførerkandidat for Nannestad FrP
De siste 4 årene har vi som lokalpolitikere og ombudsmenn blitt kontaktet av mange brukere som har kommentarer på hvordan tjenestene blir levert (…)
Våre erfaringer som ombudsmenn for innbyggerne har vist oss klart og tydelig at brukerne av tjenester er redde for å klage – man er redd for at situasjonen for deres sak skal bli enda verre.
At saksbehandlerne skal ”hevne” seg.
Dette har vi sett i sosialsaker.
 http://bit.ly/X4BEko
Hvordan står det til med helsen til varslere her i landet?:
«Når vi opplever hvor klart og tydelig informantenes egne synspunkter kommer frem i intervjuene, ser vi samtidig at skjønnsutøvelsen helt klart kan bli farget av den enkelte saksbehandlers personlige synspunkter»
http://bit.ly/2rlXj27

 

 

Utdrag fra posten – Du bør stemme Venstre, vi er store i ord men følger ikke opp vårt ansvar som politikere!;
08.04.2011 – Venstre vil føre tilsyn med NAV Sosial på St. Hanshaugen
Man feiltolker retningslinjer og gir ikke brukerne den servicen de har rett på.
I mange tilfeller avviser man søknader på feil grunnlag og det er avdekket svært mange avvik knyttet til mottak, behandling og vurdering av søknader om sosial stønad (…)
http://bit.ly/2eVn195
14.03.2014 – Kvinne tente på seg selv på Nav St.Hanshaugen
http://bit.ly/1fYhtTG

 

 

Eldre, syke og funksjonshemmede holdes nede på avlivingssatser. Om politikeres ignorering av indirekte mordforsøk (utdrag):
Jeg etterkom selvsagt aldri sosialsjefens frastøtende, tarvelige og utenkelige intensjon om å måle krefter med en eldre funksjonshemmet innbygger i behov av bistand, og represaliene fortsatte å hagle:
http://bit.ly/2rnDD9r
SIVILOMBUDSMANNEN 39 – Arbeids- og velferdsetatens veiledningsplikt og utrednings- og informasjonsplikt 07.05.2009
(Sak 2007/713)
En og samme funksjonshemming eller sykdom kan gi svært forskjellig utslag, og derfor ikke behøver å føre til (tilnærmet) samme (slags) behov hos alle med tilsynelatende samme diagnose (…)
Det budskapet og utgangspunktet som promoteres internt er at den enkelte er unik, og har unike bistandsbehov – på tvers av en lang rekke potensielle målgrupper (alder, kjønn, etnisitet, type funksjonshemming osv)
http://bit.ly/1g6uScY
Les mer om  hensynstaken av bl.a ALDER som t.o.m er nedfelt i Nav sitt eget Rundskriv, i posten –
Anne-Mette Bakke er med i banden «den harde kjerne» i Nav som målrettet går inn for å knuse varslere, under headingen:
ALT OM AVVIKSRAPPORTERING OG INTERNKONTROLL I NAV:
http://bit.ly/1UEOF5J

 

 

Kommunenes uansvarlighet
Mer om de urørlige kjeltringene i kommuneledelsen med blankofullmakter til å berike seg selv ustraffet, og deres beveggrunner:
http://bit.ly/2qpi1h5
Leder av Helse- og sosialkomiteen er mer opptatt av å drive valgkamp enn å ta nødvendige grep, når samrøre i forvaltningen avdekkes (utdrag):
01.04.2017 sendte jeg først og fremst deg – men også flere andre representanter i komiteen følgende varsling, som jeg har lagt ut deler av her:
Fylkesmannen forsøker gjøre privat avtale med meg om at jeg må slette det jeg har skrevet om dem på nettet.
Det er nesten fem måneder siden (…)
http://bit.ly/2jaHyrf

 

 

 

Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold. Del 1.
http://bit.ly/2wV1sML
Byråden skyver sitt udiskutable ansvar over på Fylkesmannen. Rettssikkerheten for innbyggerne har derfor i mange år vært ikke-eksisterende!
(Politiker): Byråden mener altså at det er Staten, Fylkesmannen, som har ansvar for å føre tilsyn med at Oslo kommunes praksis er i tråd med lovens bestemmelser.
Jeg finner det da nødvendig å bidra med helt elementær opplæring av byråden, og gjør det ved å sitere fra et brev nettopp fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 23. mars 2012; (…)
http://bit.ly/2x8X7Dl
Sosialtjenesten: Nødhjelp avslås konsekvent – for det ligger i vårt mandat!
http://bit.ly/2qChkfR
Politi på Nav St.Hanshaugen 11 april 2017
http://bit.ly/2oFnTkq
Sosialtjenesten – søker er prisgitt saksbehandler.
http://bit.ly/2t5rVlB
Samrøret mellom sosialtjenesten og Fylkesmannen bevist en gang for alle:
http://bit.ly/2o4b7fm
Sosialtjenestens mordforsøk satt i perspektiv:
http://bit.ly/2tPUZ4d
Sosialtjenestens Field Day
http://bit.ly/2vIItSx
VARSLING – Sosialtjenesten: Slett all negativ omtale av Nav og andre samarbeidspartnere på nettet umiddelbart!
http://bit.ly/2ti1HyV
Fylkesmannen – Slett hva du har skrevet om oss på nettet, ellers vil du aldri få oppgitt navnet på saksbehandleren din!
http://bit.ly/2nnEIfw
Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!
http://bit.ly/2gU0GEr
Pasientombudet lyver Pressen huden full:
Listen over alle bloggposter:
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

september 2017
M T O T F L S
« aug   okt »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 059 andre følgere

%d bloggere like this: