Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Leder av Helse- og sosialkomiteen er mer opptatt av å drive valgkamp enn å ta nødvendige grep, når samrøre i forvaltningen avdekkes.


Så hyggelig for deg James! 85 «likes» fra «dine nærmeste» på denne din promoteringsrunde. Mange stemmer sikret!
Men her er en liten påminnelse (26.08.2017):
Du sitter som Leder av Helse- og sosialkomiteen som har ansvar for bl.a økonomisk sosialhjelp; «Komiteen behandler helse- og sosialrelaterte saker».
01.04.2017 sendte jeg først og fremst deg – men også flere andre representanter i komiteen følgende varsling, som jeg har lagt ut deler av her:
Fylkesmannen forsøker gjøre privat avtale med meg om at jeg må slette det jeg har skrevet om dem på nettet.
http://bit.ly/2nugIby
Det er nesten fem måneder siden, hvorav jeg – som eldre diabetiker med uavlatelige konsekvente sanksjoner regnende som fremgår – fra sosialtjenesten og deres kumpaner i «klageinstanene» over drøye ni år, hver eneste dag har stått i reell fare for å miste livet, da de har holdt meg nede på – og langt under aller minste flate grunnsats sosialhjelps norm – konsekvent under hele denne tiden!
Enda har dere ikke avlevert respons på en såpass graverende varsling!
Så jeg påminnet deg om unnlatelsen under denne din promotering av self 5. august på din egen FB-side:
James Stove Lorentzen 5. august kl. 07:56 ·
«Jeg har en «Page» eller side som jeg bruker i anledning valgkamper, i tillegg til min vanlige FB profil. På siden dokumenterer og kommenterer jeg valgkampen, mens på profilen skriver jeg om alle mulige politiske temaer. Jeg håper mange finner min «side» både nyttig og underholdene. Er du venn på denne profilen så gå gjerne inn på min «side» og lik den. Søk på mitt navn så skal denne dukke opp:» (sitat slutt)
MERK: Gjengivelser av samtaler i denne posten der jeg innleder, dreier seg om kommunikasjon på FB.

 

JEANINE

 

Jeg (utdrag sitat): I dag, 05.08.2017 etterspør jeg svar fra Helse- og sosialkomiteen, først og fremst til øverste leder på denne hans kunngjøring (FB) kl. 12:45:
Jeanine Horntvedt: Hei, Lorentzen, jeg håper at du og dere snart har ferdigbehandlet min varsling om graverende ulovlige forhold hos Fylkesmannen som samarbeider med sosialtjenesten St.Hanshaugen og har forsøkt å bringe meg til taushet.
Her et utdrag fra brevet som er vist i følgende post;
Fylkesmannen forsøker gjøre privat avtale med meg om at jeg må slette det jeg har skrevet om dem på nettet.
http://bit.ly/2nugIby
Oslo 01.04.2017 (…) Ber om hjelp.
Jeg krever at overordnet myndighet endelig tar affære overfor et mangeårig dyptgripende samrøre sosialtjenesten og klageinstansene i mellom.
Utenkelige sanksjoner har uavlatelig har regnet over meg – en eldre, funksjonshemmet borger med alvorlig sykdom, på bakgrunn av min varsling alle vegne om utstrakt ulovlig forvaltningsførsel som ingen steder har vunnet gehør.
Derfor vil jeg miste livet flere år før tiden (…)
Jeg avsluttet:
Jeg er av den oppfatning at drøye fire måneder uten et eneste svar fra dere, er i overkant lenge å vente, så ber derfor om en snarlig respons.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
James Stove Lorentzen (du svarer meg følgende på min side): hei, mottatt og lest. Ønsker ikke å kommentere her på FB.
Mitt svar: Nei. Selvsagt. Men da forstår jeg det slik at jeg kan imøtese ditt og komiteens svar per brevpost – eller aller helst på den e-posten jeg oppgav i min varsling, i løpet av kort tid.
Tusen takk.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt

 

Men intet skjedde, og 16.08.2017 skrev jeg enda en påminnelse til din private meldingsboks på FB, og la til to blogginnlegg med siste utvikling i saken:
Hei, 5. august etterspurte jeg deg på både din og min FB-side svar på min mail til deg og komiteen som jeg sendte for over 4. måneder siden og jeg lurer på når jeg kan høre fra deg.
I mellomtiden har alt gått til det verre, og groteske represalier rammer meg fremdeles som regelen er.
Det tar ikke lang tid å lese gjennom de to innlegg som er dokumentert med lydopptak som jeg gjerne sender deg på evt. forespørsel.
Jeg kan når som helst miste livet med denne pågående vanvittige behandlingen, begått av to damer ved sosialtjenesten og deres sjef som alltid har mottatt kopi av alle mine klager, men er taus bisitter.
Med vennlig hilsen Jeanine
Mer om maktmisbruket fra sosialtjenesten Bydel St.Hanshaugen – Fiktivt vilkår settes for nødhjelp!
http://bit.ly/2uK0ePZ
Sosialtjenestens manual: Hvordan ta livet av eldre, syke og funksjonshemmede
http://bit.ly/2w4nVa3

– Hvorpå du samme dag svarte meg:
«Tok det opp i arbeidsutvalget i komiteen, vi ser på det, men har ingen kommentar så langt.« (sitat slutt)
Og hvordan skal jeg oppfatte det om jeg tør spørre?!
Lorentzens «respons» gikk vanvittig nok slik:

 

James Stove Lorentzen Jeg vil sette pris på om du ikke brukte FB til å kommunisere med komiteen. Det vanlige er å sende en E-post til komiteens medlemmer, så blir saken behandlet i komiteen og dine klage vil ligge offentlig tilgjengelig. Møtene i komiteen er også åpne for tilhørere. Du forstår sikkert at jeg ikke bør eller vil kommentere din sak på FB.
(- Men jeg hadde jo sendt MAIL med varslingen opprinnelig, den ble sendt for hele fem måneder siden – dette var kun en offentlig purring!) – så jeg svarte:

 

JEANINE

Det er slett ikke bra å sende Goddag mann – Økseskaft respons til hardt forvaltningsrammede og skadelidte Lorentzen. En nedrig manøvre på lik linje som den forvaltningen har praktisert overfor meg i drøye ni år.
Jeg registrerer at du har mottatt fire «likes» på din tilbakemelding fra oppegående mennesker – lik som deg, for jeg anser deg for å være i besittelse av i overkant rimelig god mental ballast – det burde det ikke herske noen som helst tvil om.
Allikevel fremhever du her ikke annet enn de fullstendig åpenbare forhold som jeg allerede har belyst og etterkommet, en velkjent herske- og utmattelsestaktikk i offentlig sektor som er ment å «sette ut» den andre part som ofte blir helt sjokkert og trass sine plager og sykdom tar av sine allerede oppbrukte krefter på å utdype sin allerede krystallklare henvendelse – som jo slett ikke fordrer ytterligere redegjørelse.
Bare så du vet at jeg vet at du vet.
Men jeg skal allikevel gjenta meg selv:
Om fem små dager har det gått hele FEM MÅNEDER siden jeg sendte Helse- og sosialkomiteen – både deg som øverste leder samt hver i sær av dere min varsling over E-post, som også fastslått i blogginnlegget jeg linket til.
Varslingen har blitt forbigått i total taushet i like lang tid.
Dere har lest at represaliene jeg har erfart er voldsomme og vedvarende, de har pågått over nær et helt decennium og kan lede til at jeg vil miste livet når som helst, og at selv klageinstansene går inn for å kneble meg og lar meg få vite at min varsling om dypt ulovlig forvaltningsførsel har fått konsekvenser under viten om at deres forurettede selvopptatthet og gjengjeldelsesbehov vil være livstruende, hvilket flere leger eksplisitt har skrevet i erklæringer som både sosialtjenesten og klageinstansene har mottatt opp gjennom årene.
Og ja, Lorentzen, jeg HAR oppfattet at du verken kan eller bør kommentere min sak her på FB, det hersker det ingen til om ut fra min belysning av vår korte kommunikasjon i mitt overnevnte svar til deg. Allikevel velger du kun å gjenta deg selv.
Jeg forventet en profesjonell opptreden allerede med E-post varslingen jeg sendte dere i april, og fra min første påminnelse om uteblitt respons fra meg på din FB-side for noen uker siden som vist over, trodde jeg at jeg ville motta en beklagelse over at det var gått urimelig lang tid å behandle en varsling der det står om liv og helse – siden Fylkesmannen som vil være riktig behandler, nettopp er den klageinstans (sammen med Helse, sosial og eldreombudet) som har valgt å kneble og true meg til taushet.
Jeg trodde faktisk ikke at du ville svare meg her på FB igjen, men endelig ta grep vedr. min purring:
«Jeg er av den oppfatning at drøye fire måneder uten et eneste svar fra dere, er i overkant lenge å vente, så ber derfor om en snarlig respons» – og sende meg et brev/mail over hvor varslingen nå stod og når den ville være ferdigbehandlet.
Det gjorde du altså ikke. Du – som den udiskutabelt sterkere stilte part, bevilget meg kun på det tidspunkt et kort riff:
«hei, mottatt og lest. Ønsker ikke å kommentere her på FB.» – helt uten å følge opp med privat og utdypende mail etter såpass lang tid og sende meg en tillitvekkende utredning på hva som nå ville skje – enda jeg høflig svarte deg første gang du dro denne taktikken:
«Nei. Selvsagt. Men da forstår jeg det slik at jeg kan imøtese ditt og komiteens svar per brevpost – eller aller helst på den e-posten jeg oppgav i min varsling, i løpet av kort tid. Tusen takk».
Irettesettelse og meningsløse tilsvar er alt jeg hittil har mottatt fra deg etter å i mine purringer ha latt allmennheten bevitne hvor hjelpeløs man er når uteblitt respons foreligger fra våre øverste beslutningstakere.
Det siste jeg hadde forventet, var at du fulgte opp min varsling med formaninger her på FB.
Så igjen – Jeg anbefaler på det sterkeste at dere sender meg en matnyttig respons i god tid før vi går til valgurnene, jeg vil tro at turen er min nå.

 

 

For riktig å understreke det fullstendig åpenbare, så forstår jeg at din/deres EVENTUELLE respons skal sendes meg privat og ikke legges ut på FB, og forutsetter at du ikke vil stevne frem med å behandle meg som tilbakestående. Mange takk.Jeanine Horntvedt
Det er helt klart at du Lorentzen – som øverste ansvarlige på området sosialhjelp i Bystyret, plikter å ta grep overfor denne pågående og livsfarlige uansvarligheten hos posørene underlagt deg/dere med maktgiven som ikke ønsker å forvalte sitt gebet med den profesjonelle og hederlige ivaretakelse som fordres.
Og – Dette er direkte sitat (her vises kun et relevant utdrag) som jeg kopierte i januar 2012 og la i blogginlegget linket til nederst:
24.10.2011 – HER ER DET NYE BYRÅDET: (…)
Helse- og sosialkomiteen (…) Åpne møter. Komiteenes møter er åpne for publikum, med mindre annet er bestemt ved lov.
Ansvarsområde
Helse- og sosialkomiteens hovedansvarsområde er den kommunale helse- og sosialtjenesten.
Helse- og sosialkomiteen har ansvar for følgende områder og virksomheter (utdrag):
Ombud for brukere av helse- og sosialtjenester (…)
Økonomisk sosialhjelp
Fra posten: Slik styres Oslo – Del 2
http://bit.ly/ewq0JQ

 

 

Du har altså sittet i Høyres Bystyregruppe helt siden 2011 og kanskje også før det tidspunkt.
Men nå i august 2017 jeg går inn og sjekker linken som følger overnevnte utdrag, registrerer jeg at ansvarsområdet » Ombud for brukere av helse- og sosialtjenester» er utradert fra 2012-informasjonen!
Hvorfor?
Hva har skjedd?
Hvem er i så fall ansvaret for Ombudet delegert til, og når trådte endringen i kraft?
Om Oslo bystyre
Bystyret er Oslo kommunes øverste myndighet. Bystyret bestemmer hovedlinjene i utviklingen av byen og kommunens tjenester, blant annet fordelingen av pengene kommunen har til rådighet.
Jeanine Horntvedt
Jeanine Horntvedt Tuller du med meg Lorentzen?
Forstår jeg deg rett – at Helse- og sosialkomiteen, så fort den ble opprettet, fraskrev seg ansvarsområdet de vitterlig hadde for Ombudet for brukere av helse- og sosialtjenester – og at ansvarsområdet for å påse at Ombudet ikke misbruker sin makt overfor innbyggerene ble delegert til Ombudet selv!?
Er dette sinnsvake grepet noe dere stod ansvarlige for?
SPØRSMÅLET mitt vil altså være: Er det slik?
Er det ingen reell og uavhengig klageinstans å gå til når bukken i såfall passer havresekken, og HVIS – HVOR skal en da henvende seg?
DETTE ønsker jeg snarlig konkrete svar på, og HVIS klageinstans på Ombudet skulle være Fylkesmannen, så har du jo for lengst mottatt utfyllende varsling fra meg om den klart lovstridige forvaltningsførselen som også DER praktiseres overfor meg – hvilke jeg krever at må granskes, stanses og sanksjoneres overfor umiddelbart!.
Derfor ber jeg deg lese følgende to poster med like graverende vitnesbyrd om den andre «hjelpeinstans» jeg flere ganger har varslet til ( som vil være den du linket til) – men som over flere år har nektet meg bistand konsekvent, selv om bevis for dypt ulovlig forvaltningsførsel festet til tape har nådd deres oppmerksomhet!:

 

Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg! (utdrag):
Jeg (til Christine Tolås som er Teamleder for Sosialgruppa ved etaten med det lange navnet: «Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus – Sosial- og eldreombudet i Oslo»):
Men som jeg sa til deg i tidigere samtale så har jeg lest flere av deres kunngjøringer hvor det står at Sosialtjenesten snur i mange tilfeller når Sosialombudet går inn i saken. Det vet du jo selv.
Tolås innrømmer: I NOEN SAKER SÅ KAN VI FÅ TIL DET JA!.
Jeg: Men hvorfor prioriterer dere ikke – jeg er diabetiker, eldre (54) med mange andre fysiske sykdomstilstander – dette er jo LIVSFARLIG! Jeg har stått uten mat og midler på 11 – ELLEVTE dagen nå!
Tolås: Vi vurderer at du har håndtert saken din bra, du har sendt klage og du har gjort det du skal, så atte det hjelper ikke oss å ta en telefon nå, eeeehhhh for å endre – for å få snudd sosialtjenesten!
DE vurderer at DU ikke skal ha hjelp! – Og vi kan ikke instruere dem!
– Så jeg beklager å måtte si det, men vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg! (…)
Tolås: Ja vi går ikke inn i ALLE saker til folk som har diabetes!
Jeg: Men hvorfor er akkurat JEG så utelukket – først (unnlatt bistand fra) Ane Stavrum – og nå deg, og hvorfor svarer du for min EGENTLIGE saksbehandler (ved Ombudet) – Rutgersen, hvorfor tar DU som sosial-LEDER hos dere kontakt med meg?
Hvorfor er det ved alle etater LEDERE som kontakter meg i stedet for vanlige saksbehandlere, DET lurer jeg fint på! (…)
http://bit.ly/2gU0GEr
DEL 2 AV DENNE POSTEN: Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!
Jeg legger til – I skrivende stund har jeg altså ikke – på alle disse drøye fem månedene månedene mottatt annet svar fra den udiskutabelt (u)ansvarlige instans ved øverste leder James Lorentzen, enn den kryptiske meldingen han sendte meg som ingen fornuft inngav:
«Tok det opp i arbeidsutvalget i komiteen, vi ser på det, men har ingen kommentar så langt.»
I mens er jeg på god vei til å miste livet av de voldsomme belastninger som er påført meg av Forvaltningen gjennom hele ni år, her jeg har avdekket ulovlig og skadelig samrøre skadevolderene i mellom som hele veien har rammet meg på verst tenkelig vis.
FALLS
28.08.2015 – VEDRØRENDE NY INSTRUKS OG NAVNEENDRING FOR HELSE-, SOSIAL- OG ELDREOMBUDET – UTTALELSE FRA DET SENTRALE ELDRERÅD
Oslo kommune hadde i perioden 2007-2010 et eget eldreombud.
Det sentrale eldreråd har i brev av 14.05.2014 til Bystyret anmodet om at stillingen som et selvstendig eldreombud gjenopprettes.
Bakgrunnen for anmodningen er behovet hos byens eldre for å ha et eget kontaktpunkt (…)
Rådet anser at en navnendring der «eldreombud» er en undertittel under Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus vil være en ytterligere svekkelse av ombudsordningen for eldre.
Det sentrale eldreråd mener at kravet om å ha et rådgivende utvalg ikke bør tas ut (…)
Erfaringer og innspill fra brukere og pårørende er viktige bidrag i den videre utviklingen av brukerorienterte helse- og omsorgstjenester (…)
Videre kan representasjon fra både brukere og tjenester bidra til tverrfaglighet og bredde i utvalgets innspill til ombudet.
Med hilsen Odd Grann – Leder.
http://bit.ly/2cnKtaX

 

 

Tilhørende post:
Byrådet har systematisk og konsekvent sviktet sin lovpålagte tilsynsplikt. Krav om akutt iverksettelse!
SVIKERE! – Det er dere som er de profesjonelle, med maktgiven som dere plikter å utøve til beste for borgerene!
Det er dere som sitter inne med sentral viten om en forvaltning gjennomsyret av graverende og forsettlige tjenestefeil og de påfølgende virkningsløse «klageadganger» for hardt forvaltningsrammede mennesker, der Fylkesmannens mange kåserier om ulovlig forvaltningsførsel i 9 av 10 «tilsyn» er årvisse repriser av et avtalt skuespill som aldri vil bli tatt av plakaten!
Tross dette, velger dere å ignorere deres lovpålagte og udiskutable tilsynsplikt og heller fjase rundt med stadige utredninger og tåkeleggingsoperasjoner som forlenger hjelpeløse borgeres pine.
http://bit.ly/2xRsql5

 

 

Nav Rundskriv Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV 5.47.2.4 Utarbeidet 22.06.2012 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Fagstab tjenester, Seksjon sosiale tjenester. Sist endret 07.07.2014
5.47.2.4 Klage som ikke gjelder enkeltvedtak
Klager som ikke gjelder enkeltvedtak skal ikke behandles etter denne bestemmelsen.
Dette kan gjelde misnøye med forhold rundt hjelpen som gis, eventuelt ikke gis, eller forhold ved NAV-kontoret; som måten vedkommende er møtt på, lang ventetid på samtale eller samarbeidet med NAV-veileder.
Slike klager skal tas opp med (MERK): kommunens administrasjon eller leder for de kommunale tjenestene i NAV-kontoret, og klagen skal behandles og besvares i tråd med god forvaltningsskikk.
Hvis NAV-kontoret er i tvil om klagen gjelder et enkeltvedtak eller misnøye over andre forhold, må dette avklares med tjenestemottaker.
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav#internkontroll

SÅ –  KOMMUNENS ADMINISTRASJON VIL JO DA NETTOPP VÆRE – BYRÅDET!

 

 

 

Les også postene:
Line Tunsve ved sosialtjenesten iverksatte den endelige dødsdommen for meg i juni 2016 (utdrag):
Vel – Nå har jeg ringt Kari Bansal for å avkreve henne svar (30.08.2016 – tapet)
Svaret på samtlige av mine spørsmål, kokte ned til – etter å ha gått en hard drakamp frem og tilbake – at det er inhabile, politianmeldte og innklagede Sosialleder Sigurd Røeggen (bildet) som står ansvarlig for å behandle mine klager!
Det er han som ER «Service»! – ta meg f*en!
http://bit.ly/2bBsNFo
Kommunenes uansvarlighet
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

september 2017
M T O T F L S
« aug   okt »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: