Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Byrådet har systematisk og konsekvent sviktet sin lovpålagte tilsynsplikt. Krav om akutt iverksettelse!


Tilhørende post:
Leder av Helse- og sosialkomiteen er mer opptatt av å drive valgkamp enn å ta nødvendige grep, når samrøre i forvaltningen avdekkes.
http://bit.ly/2jaHyrf
SVIKERE! – Det er dere som er de profesjonelle, med maktgiven som dere plikter å utøve til beste for borgerene!
Det er dere som sitter inne med sentral viten om en forvaltning gjennomsyret av graverende og forsettlige tjenestefeil og de påfølgende virkningsløse «klageadganger» for hardt forvaltningsrammede mennesker, der Fylkesmannens mange kåserier om ulovlig forvaltningsførsel i 9 av 10 «tilsyn» er årvisse repriser av et avtalt skuespill som aldri vil bli tatt av plakaten!
Tross dette, velger dere å ignorere deres lovpålagte og udiskutable tilsynsplikt og heller fjase rundt med stadige utredninger og tåkeleggingsoperasjoner som forlenger hjelpeløse borgeres pine.
Selv har dere det svært så bra under tiden/årene som går med fete lønningsposer og massive frynsegoder, alt mens mange av oss sakte men sikkert mister helse, motet, krefter og – sågar liv!
Dere vil aldri – om så en eneste gang i livet oppleve å bli behandlet som søppel, bli jattet med og ignorert, erfare konsekvente represalier etter varsling om fullstendig uakseptabel og lovstridig saksbehandling – og få alle dører slengt i ansiktet uten å ha makt til å gjøre noe med det.
Det er dere som har det overordnede ansvaret for å besørge at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll. Den oppgaven har dere stort gitt blaffen i.
Jeg – som politikeren vist i posten linket til under og titusenvis andre, forlanger at her ryddes opp i egne rekker – Byrådet skal umiddelbart ta tak i de oppgaver som deres gebet fordrer, og agere på klagene dere mottar hva angår bl.a graverende tjenesteforsømmelser fra offentlig myndighet ved å besørge akutte sanksjoner som virkelig kjennes, slik at lovbryterene i Nav aldri vil kunne ha muligheter for å holde tilbake livsviktige økonomiske rettighetsfestede ytelser etter antipatier og eget forgodtbefinnende!:

 

 

Osloombud Politiker Ivar Johansen fremhevet 26.04.2012 på sin side at Byrådet SKAL kunne gå inn i enkeltsaker, siden det er disse som kan avdekke systematisk systemsvikt (utdrag):
Jeg ser allikevel stadig oftere at byråder viker unna, og nekter å forholde seg til enkeltsaker der det trolig dokumenteres systematisk systemsvikt.
Kan være det er ubehagelig å få innsyn og kunnskap som avdekker at det ikke alltid er samsvar mellom de de vakre talepunkter som framføres i offentligheten, og den virkelighet som møter byens innbyggere.
Men ut fra det lovpålagte tilsynsansvar har ikke byråden adgang til å vike unna.
Jeg tar saken opp, og fremmer forslag i første møte i bystyrets finanskomite (…)
Byråden kan derfor utfra tilsynsplikten ikke avvise å gå inn i enkeltsaker ved å si at byråden ikke forholder seg til eller kommenterer enkeltsaker (…)
http://www.ivarjohansen.no/temaer/sosialpolitikk/3670-tilsyn.html
Fem år senere har Byrådet enda ikke en gang startet med å utføre sine lovpålagte plikter!

 

 

Nav Rundskriv Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV 5.47.2.4
Utarbeidet 22.06.2012 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Fagstab tjenester, Seksjon sosiale tjenester. Sist endret 07.07.2014
5.47.2.4 Klage som ikke gjelder enkeltvedtak
Klager som ikke gjelder enkeltvedtak skal ikke behandles etter denne bestemmelsen. Dette kan gjelde misnøye med forhold rundt hjelpen som gis, eventuelt ikke gis, eller forhold ved NAV-kontoret; som måten vedkommende er møtt på, lang ventetid på samtale eller samarbeidet med NAV-veileder.
Slike klager skal tas opp med (MERK): kommunens administrasjon eller leder for de kommunale tjenestene i NAV-kontoret, og klagen skal behandles og besvares i tråd med god forvaltningsskikk.
Hvis NAV-kontoret er i tvil om klagen gjelder et enkeltvedtak eller misnøye over andre forhold, må dette avklares med tjenestemottaker.
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav#internkontroll

OG KOMMUNENS ADMINISTRASJON VIL JO DA NETTOPP VÆRE – BYRÅDET!

 

 

08.09.2014 gav Johansen meg over mail det følgende svar (utdrag):
Øverste leder for kommunens forvaltning i kommuner styrt etter formannskapsprinsippet er rådmannen, mens øverste leder for kommunens forvaltning i kommuner med parlamentarisme (bl.a. Oslo) er byrådet.
Rett adressat for å sende varsel ved mistanke om at forvaltningen bryter loven er i Oslo derfor byrådet.
Og neste ledd er evt statens tilsynsmyndighet; Fylkesmannen.
Så linket han til annet svært oppsiktsvekkende materiale fra sine utgivelser, som jeg gjengir noen utdrag fra her:

 

 

Byråd Søreide til stryk i elementær forvaltningslære
Jeg må si jeg stadig lar meg imponere (!) av byrådets evne til ikke å ta ansvar, men å peke på noen andre. Det er alltid noen andre som egentlig har ansvaret.
Et siste eksempel er byråd Øystein Eriksen Søreide som i et notat til bystyrets helse- og sosialkomite av 4. juli skriver:
«På generelt grunnlag vil jeg påpeke at det er Fylkesmannen som foretar tilsyn for å påse at praksis er i tråd med lovens bestemmelser.»
Byråden mener altså at det er Staten, Fylkesmannen, som har ansvar for å føre tilsyn med at Oslo kommunes praksis er i tråd med lovens bestemmelser.
Jeg finner det da nødvendig å bidra med helt elementær opplæring av byråden, og gjør det ved å sitere fra et brev nettopp fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 23. mars 2012 (…)
Byens innbyggere har ikke råd til å ha en byråd som ikke skjønner det helt elementære: hva som er jobben hans, og hva som er hans ansvar.
Dersom dette ligger til grunn for utførelse av hans byrådsjobb er desidert rettssikkerheten for innbyggerne i fare (…)
Av kommuneloven § 19 nr 1. og 2. følger det at ordningen med administrasjonssjef bortfaller i kommuner med parlamentarisk styreform.
I stedet vil kommunerådet være øverste ledelse av kommunens administrasjon, og ha det samme kontrollansvaret som rådmannen har i andre kommuner, jf kommuneloven § 20 nr 2.
I Oslo er det dermed byrådet som er den øverste ledelse av kommunens administrasjon, og som har det overordnede ansvar for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll.»
(les resten her):
http://www.ivarjohansen.no/temaer/offentlig-styring/4842-ansvar04072014.html

 

ABABADEBAD

Sivilombudsmannen – Tidligere Sivilombudsmann Arne Fliflet –
Forord: Bruken av klageretten kan føre til fornuftige og rimelige løsninger og til å forbedre forvaltningen
Årsmeldingen 2008
Retten til å klage er ikke bare en rett til å få vedtak overprøvd.
Klageretten kan også brukes til å reagere mot feil og forsømmelser (…)
Folk kan klage på all behandling av publikum i forbindelse med offentlig virksomhet.
De kan blant annet klage på at forvaltningen opptrer uvennlig, uhøflig, lite menneskelig og hensynsfullt, lukket, reservert, tregt, utilgjengelig eller partisk (…)
Det hjelper lite om en klager bare blir vist til den saksansvarlige for det forholdet det klages på (…)
Når forvaltningen går i vranglås, lar være å svare, lar sakene drive eller trekke ut, opptrer arrogant, uhøflig og mindre hensynsfullt, ja da kan borgerne klage til ombudsmannen.
Klager om slike forhold vil kunne gjøre det mulig for ombudsmannen å avdekke om forvaltningens ordninger for behandlingen av klager er velegnet for at forvaltningen skal kunne gjøre det som er påkrevd (…)

Etter instruksen skal ombudsmannen «arbeide for at det i den offentlige forvaltning ikke blir gjort urett mot den enkelte borger og at embets- og tjenestemenn og andre som virker i forvaltningens tjeneste ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter.»

Av dette følger at de normer ombudsmannen bygger på i sin virksomhet ikke bare skal være forankret i den strenge juss, i lov og rett.

Også normer som er sprunget ut av grunnleggende verdier og generelle etiske prinsipper skal være bestemmende for ombudsmannens virksomhet. Slike prinsipper er nært knyttet til rettsreglene, men de går både utover og lenger enn retten.

I vårt styresett kan ombudsmannen i enkeltsaker bidra til å redusere motsetningen som måtte foreligge mellom lov og rett og kravet til en rettferdig og fornuftig løsning.

I enkeltsaker kan denne adgangen gi ombudsmannen en mulighet for å kunne bidra til rimelige løsninger der det ikke foreligger noen ulovlighet. Det har vært sagt at «den høyeste rett er den største urett».

Det vil si at det som formelt er juridisk riktig, kan etisk eller moralsk være urettferdig.

I vårt styresett kan ombudsmannen i enkeltsaker bidra til å redusere motsetningen som måtte foreligge mellom lov og rett og kravet til en rettferdig og fornuftig løsning.

https://www.sivilombudsmannen.no/arsmeldingen-2008/forord-bruken-av-klageretten-kan-fore-til-fornuftige-og-rimelige-losninger-og-til-a-forbedre-forvaltningen/

 

 

Så – Lovbryterene visste meget vel at de begravde meg med udiskutabelt forsett, da jeg sendte varslingen ad vitterlig riktig tjenstevei for noen år tilbake. Et lite utdrag vist her (av flere klager som gikk hit):
Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!:
01.02.2008 – HENVENDELSE VEDRØRENDE KLAGE PÅ NAV . Saksbeh. Marit Helene Hestad
Vi viser til din henvendelse til byråd Sylvi Listhaug i brev datert 31.12.2007.
Det fremkommer av saken at ditt brev til byråden, er en kopi av en klage du har sendt til NAV ved direktør Toril Lien Utvik.
De forhold du nevner i brevet omhandler deg som bruker av NAV sine tjenester, og hvordan du opplever å bli møtt av ulike aktører innenfor NAV.
Dette er forhold som ligger utenfor kommunens myndighetsområde.
Følgelig kan ikke Oslo kommune bistå deg i den konflikten du synes å ha med NAV. (sitat slutt)
Brevet er signert av kommunaldirektør Bjørg Maanum Andersson (bildet), og sosialtjenestesjef Morten Mjelve! (…)
http://t.co/wxUWgsUwFf
VIKTIG Å LESE TILHØRENDE POST DER SAKSFORHOLDENE BELYSES NÆRMERE:
Venninnene i departementene
https://sommer17.wordpress.com/2016/06/29/venninnene-i-departementene/

 

Nav – Ministeren garanterer borgerene rettssikkerhet og kvalifisert personell!:
Bjurstrøm (…) Jeg er veldig opptatt av at vi har et kompetanseproblem i Nav når det gjelder å få de gode folkene.
Det er ikke gitt at det å bygge opp en ombudsfunksjon vil være bra.
Det er mulig at det er en måte å ta ressursene våre på.
Kanskje er det andre eksisterende ordninger som er bedre.
Men jeg lover at jeg veldig snart kommer tilbake med en konklusjon på dette som skal ivareta rettssikkerheten til brukerne på den aller beste måten.
http://bit.ly/2rtW0gh
Selvsagt – som alt annet, skrift i sand!

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den september 8, 2017 av i Nav, Nyheter, Nyheter&Debatt, Politikk, Politikk, Politikk, Samfunn, sosialhjelp med stikkord , , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

september 2017
M T O T F L S
« aug   okt »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: