Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Sosialsjefens trusselbrev – spesifisering:


 

Loven jeg viser til under her som følger, måtte sosialsjef Sigurd Røeggen ha påberopt seg at jeg skulle rammes av og stevnet meg for – hvilket han altså ikke gjorde, dersom hans opprinnelige agenda med å sende meg denne type brev var fundert på hederlige intensjoner og inneholdt det minste snev av kredibilitet.
Dette understøtter min påstand om at brevet utelukkende var et spillfekteri, ment for å true, skremme, utmatte og skade, og at brevet således ikke kunne oppfattes som annet enn en reell trussel der ordlyden ikke levnet noe tvil om at misjonen var at jeg skulle slutte å belyse kontorets overtramp på blogg!
Hvis ikke ville «det gode samarbeidet mellom oss» aldri bli en realitet – hvis abnorme sanksjoner er bevist til fulle at ettertrykkelig har blitt effektuert opp gjennom de påfølgende år, siden jeg selvsagt ikke etterkom sosialsjefens ulovlige manipulering og forsøk på å kneble min ytringsfrihet –  alt mens han strategisk fortiet sakens opprinnelige faktiske forhold som omhandlet det at jeg gjentatte ganger hadde klaget hans underordnede inn for massive avvik fra forsvarlig yrkesutøvelse! :

 

 

BESTEMMELSER SOM VERNER OM TILLIT TIL AT OFFENTLIG MYNDIGHET IKKE MISBRUKES
Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (siste delproposisjon – sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning) Innst. O. nr.73 (2008–2009) Kildedok: Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) Dato: 12.05.2009 Utgiver: justiskomiteen Sidetall: 129

Stortingets nettsted, 5. Vern av den personlige frihet og fred. 5.1.9 (MERK): Særskilt vern mot trusler, forulemping og hindring av yrkesutøvelsen som rammer enkelte særlig utsatte yrkesgrupper:

5.1.10 Hensynsløs atferd – «Straffeloven § 390 a rammer den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred.
Å «krenke en annens fred» vil si å ramme sinnets integritet. Bestemmelsen rammer med andre ord kun psykiske integritetskrenkelser.
Straffen er bot eller fengsel i inntil to år.
Straffelovkommisjonen går inn for å videreføre § 390 a første ledd. Strafferammen foreslås lagt i det lavere sjiktet, hvilket vil si bot eller fengsel inntil ett år.
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Odelstinget/2008-2009/inno-200809-073/5/#a1.10

 

 

I brevet presiserte sosialsjefen blant annet at flere ansatte hadde følt seg uthengt og sjikanert på min blogg og uthengt og sjikanert i det offentlige rom, og at han stod ansvarlig for å sikre at hensynet til arbeidstakerenes fysiske og psykiske helse og velferd ble ivaretatt! (Derav lovverket jeg viste til – min angivelige «trakassering» som faller under «forulemping»!)
INTET om MINE rettmessige krav, MIN velferd med alvorlig sykdom som stadig har eskalert irreversibelt grunnet markant utilstrekkelige økonomiske ytelser og unødig påført voldsom stressbelastning over flerfoldige ÅR – hvor verken jeg, flere fastleger og Advokater har blitt hørt!:
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen (utdrag)
Her følger et sitat fra et av vedtakene til bermen ved forrige kontor – Nordstrand, som bekrefter at (Røeggen) og de to andre sjefene ved Nav St.Hanshaugen hele tiden har stått last og brast med det forrige kontoret som fremgår av nevnte trusselbrev og latt represalier regne over mitt hode uavbrutt og kuttet det lovpålagte gode skjønnet til «ikke – eksisterende» sammen med trenering, kverulering harselas – ja, konsekvent påføring av umenneskelige merbelastninger fordi jeg legger vitnesbyrdene om deres eliminering av meg ut på blogg:
Saksbehandler Anette Jørve – Utdrag fra vedtak s. 2 – 10.05.2013:
«Sosialtjenesten vil også påpeke at Horntvedt selv legger ut opplysninger om sin sosialsak/trygdesak på sin blogg som er åpen for alle å se på nett. Dette har imidlertid ikke noe med sosialtjenestens taushetsplikt å gjøre, men belyser noe av det vanskelige samarbeidet i forhold til hennes sosialsak».
Hentet fra posten:
Fylkesmannen: Vi har ikke mandat til å behandle brudd på taushetsplikt!
http://bit.ly/1r8kRCF
http://bit.ly/1mPFVX4

ABEGE

Min tidligere fastlege – Finn Gunnar Strekerud som etterhvert sviktet meg monumentalt, bekreftet i tillegg overfor meg at sosialtjenesten ved Nav Nordstrand var svært «ilske på meg»!:
Utdrag fra posten – Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient? (tapet telefonsamtale torsdag 9/2-2012):
Legen bekrefter bl.a at han ser at det ligger «mye grums i min sak»,  (han hadde ringt Nav Nordstrand), at de «naturligvis var temmelig agiterte som personer og ikke hadde klart å holde følelsene borte i min sak og behandle den på riktig måte» (Ca. 3 minutter inne i opptaket hører man denne innrømmelsen ordrett fra legen!) samt:
“Når jeg ringte dit bort (til Nav Nordstrand) så kjente alle der ditt navn av en eller annen grunn”!
Jeg svarer at jeg uansett ikke skal bli rammet av vilkårlighet og gjengjeldelser (…)
Legen bagatelliserer meg igjen når jeg sier at de ikke har LOV å behandle meg slik, og at han jo selv sa at de var rimelig “ilske på meg” der borte!
Legen: “Ja jeg merker jo det”!
Legen forsøker å legitimere at de er det, men da roper jeg at det jo ikke er DE som skal være ilske, de skal jo være profesjonelle…
Legen bryter inn: “De er også mennesker vet du, ikke sant”!
Jeg: Nei, NEI, dette forholder jeg meg IKKE til doktor Strekerud ! DEN er for tynn!
Legen bare overkjører meg og fortsetter med sin dypt uetiske bearbeidelse: “Men det er et FAKTUM ikke sant!»
Legen svarer at det ikke burde være noe problem for meg å attestere den biten der, det er jo til ditt beste!”
Jeg svarer at jeg ikke vil ha sosialtjenesten inn i min sak OVERHODET!

 

 

 

Legen svarer at det ikke bare er de det dreier seg om, og at Anne Mette Bakke avventer svar!
Jeg roper at Anne Mette Bakke som er innklaget aktør, ikke skal være i min sak overhodet, og at hun ikke skal motta noen fullmakt fra meg!
Legen svarer uanfektet at Bakke fremdeles sitter i saken om meg, men jeg gjentar at hun ikke skal det, fordi hun er innklaget aktør!
(Legen hadde altså mottatt mailrekken mellom meg og Bakke sammen med min mail til Navdirektøren der jeg ba om at samrøret måtte opphøre).
Legen ler litt og sier at “Det må taes opp på annen måte, da”!
Jeg sier at jeg er så opprørt at jeg holder på å besvime.
Men legen driver hardkjør, ignorerer meg totalt, og legger en voldsom og uoverkommelig belastende stygg sak og problemstilling over på meg som er syk og bare forsøker å gjøre meg forstått og forklare etter beste evne.
Han responderer arrogant: “HVORDAN SKAL VI KOMME VIDERE DA, SYNES DU”!?
Jeg roper HALLO, kan vi roe det ned litte grann her!
Legen svarer at jeg har kommet til han for å få hjelp, og at han da vil hjelpe meg …

 

 

 

Jeg avbryter og gjentar som så ofte før at SOSIALTJENESTEN SKAL IKKE INN VERKEN MED DEG ELLER OSS, DET SKAL VÆRE FRA NAV ARBEID, OG DET SKAL VÆRE ANDRE ENN DE INNKLAGEDE AKTØRER!
Legen sier at hvis han skal ha mulighet til å følge min sak nå, så må vi følge det som vi vet “funker”!
Og så kommer han opp med vanvittig stygg hersketeknikk overfor meg – hans pasient som allerede “ligger nede”, for å sette meg helt ut av spill:
– “Hvis ikke, SÅ KAN IKKE JEG LENGER VÆRE MED! DA MÅ DU FÅ EN ANNEN LEGE”
Jeg blir helt sjokkert og svarer: “Men jeg forstår ikke… hva… hva SKJEDDE nå – hva mener du nå?”
http://bit.ly/HRY6sA
HVEM ER SÅ ANNE METTE BAKKE og hvorfor ønsket jeg ikke å forholde meg til henne?
Les:  Anne-Mette Bakke er med i banden «den harde kjerne» i Nav som målrettet går inn for å knuse varslere
http://bit.ly/1UEOF5J

 

 

Jeg siterer Vildgun Steinhaugen (Bakkes partner ved sosialtjenesten Nordstrand) fra journal som jeg fant i ettertid, som personlig tilkjennegir at hun er klar over min helsetilstand allerede i år 2003:
Saksfremlegg Saksnr: 2003/01562 Dato 18.08.2003.
“Det fremkommer i tillegg fra klagers side at hun har diabetes og astma. Disse sykdommene forsterkes av langvarig stress»
Dokumentert av lege Svein Høegh Henriksen 12.06.02.
http://bit.ly/bHqUv7

 

 

– Samt min saksbehandler der; Trude Amundsen Sørheim fra tapet telefonsamtale i posten – Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 6.
Jeg – Men du forstår jo at en diabetiker – en hver idiot forstår jo at en diabetiker er nødt til å ha et forsvarlig kosthold, og når man i tillegg har et skyhøyt blodtrykk og har vært innlagt på akutten på Ullevål 3 – TRE ganger i løpet av en 7 ukers tid, så er det klart at det er noe galt!
– Så må du få omgjort NØDHJELPS- vedtaket til å gjelde som LIVSOPPHOLD – så må jeg få det utbetalt i morgen, for jeg kan ikke leve på 60 kroner dagen slik min helsetilstand er nå – du vet jo hva diabetes og høyt blodtrykk er for noe?
KK (Sørheim)  – Jada, jeg betviler ikke atte du – atte du helsemessig er i en veldig dårlig – eh – situasjon nå, jeg betviler ikke det i det hele tatt.
Jeg – Nei, og siden du ikke betviler det og vet hvordan situasjonen er, hvordan kan du forsvare det at jeg skal leve på 60 kroner dagen?
KK – Jeg har også rammer og regler å forholde meg til her. Jeg har sagt at jeg vil drøfte det om livsopphold med min leder ja! Så får vi bare se, men jeg kan ikke love noen ting.
Men som vi ser det, sånn ut fra situasjonen din, så er det klart at du trenger hjelp, for du er sjuk!
Men om dette er rette sted – sånn på lang sikt, det trokke vi. (Ingen hjelp ble gitt)!
http://bit.ly/23jQ2cc

 

 

 

Så hopper jeg tilbake til trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen i 2014; Merk dere sosialsjefens presisering i brevet som han så svinsk benytter som brekkstang for «sin plikt å ivareta de ansatte» etter å ha tiet ihjel mine groteske erfaringer med Nav Nordstrand – og i stedet fremhevet at han stod last og brast med sine medspillere og kolleger der som angivelig hadde funnet det svært belastende å bli (sitat) «sjikanert og uthengt på min blogg og uthengt og sjikanert i det offentlige rom»! Røeggen fortsetter:
«Du har allerede utlevert navn på ansatte ved Nav St.Hanshaugen»! (sitat slutt)
– Tenk litt over hvilke beveggrunner som ligger bak en slik valgt fremheving.
Røeggen manipulerer uskyldige ytringer dithen til at det å navngi medarbeidere ved et offentlig kontor angivelig skulle være forbudt!
Denne posten er tilhørende den jeg skrev i går, der jeg fremhever at de skruppelløse skadevoldere i virket som sosialsjefen bredte sine trøstende armer rundt og ønsket å verne om i 2014, var de neste til å gå ut og oppfordre meg til følgende – men nå mer direkte:
VARSLING – Sosialtjenesten: Slett all negativ omtale av Nav og andre samarbeidspartnere på nettet umiddelbart!

 

 

 

Vedr. Røeggens heslige manipulering fremhever jeg sterkt det følgende! (Innholdet er filmet): 30.05.2014 – Stavanger Aftenblad: Her kan du søke Google om å bli slettet.
Det skal svært mye til for å få slettet informasjon om kriminalitet eller noe du har gjort som offentlig tjenestemann.
Med bakgrunn i dommen fra EU-domstolen tidligere i mai kan du nå sende en forespørsel for å fjernet informasjon fra Google som er feil, foreldet eller irrelevant.
Men det vil ikke være fritt frem.
Google skriver blant annet at informasjon om for eksempel (…) pliktforsømmelse, straffesaksdommer eller din opptreden som offentlig tjenestemann vil være av offentlig interesse.
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/VBmJr/Her-kan-du-soke-Google-om-a-bli-slettet#.U5BSUXZvCXS

 

 

 

Sosialsjefen avsluttet sitt trusselbrev av 2014 med: «Vi ønsker at du bidrar til et godt og konstruktivt samarbeid slik at vi kan bistå deg på best mulig måte» (sitat slutt)
Som fremgår av posten forøvrig, hadde jeg forut for brevet sendt inn flere klager på Røeggens underordnedes ulovlige forvaltningsførsel med nekt av lovfestede livsnødvendigheter som han lot gå hus forbi og aldri besvarte.
Hans valg var å sende meg dette brevet i stedet!
Dette var hans respons!
Her må man derfor stanse tvert og stille spørsmålet: Hvorfor i all verden skulle Røeggen «invitere til samarbeide» – om så dette skulle være den eneste setningen i brevet hans til meg?!
Det faller da hardt på egen urimelighet!?
For jeg hadde aldri vist meg vrangvillig, fremsatt trusler eller kommet ned dit og sparket stoler rundt meg. Jeg hadde kun benyttet meg av min rettighet til å klage på rettmessige ytelser jeg ikke mottok som sosialtjenesten hadde ansvaret for å utbetale meg slik at han som øverste leder og ansvarlig for å «holde orden i eget hus» skulle kunne gripe fatt i dette og rydde opp, etter lovpålagt instruks om internkontroll!
Saksbehandler har jeg også en lovfestet rettighet til å konferere med, og hadde forsøkt å få henne i tale flere ganger der jeg gjennomgående ble møtt med avstengingsteknikker, så jeg visste godt hvem denne var – Line Tunsve, det var bare det at de hadde valgt å skjule for meg hennes navn på vedtakene!
Således ble dette «inngangsbilletten» Røeggen benyttet seg av for å kunne servere sin drittpakke, og ingen skal påstå annet enn at hans punchline da ikke dreiet seg om annet enn en direkte beordring om at jeg skulle holde kjeft heretter og ikke avsløre mer om deres ulovligheter.

 

 

 

 

Når denne kameratgjengen ved to kontor samstemt uttrykker at de finner det belastende å bli «uthengt og sjikanert» – er dette intet annet enn kalkulerende rå manipulering, som understøtter bortenfor en hver tvil at her foregår et systematisk og målrettet maktmisbruk bak lukkede dører, der hevngjerrig personell innehar vide blankofullmakter til å utøve represalier overfor en enslig, eldre, funksjonshemmet og forsvarsløs borger uten definisjonsmakt som har tillatt seg å varsle om fullstendig uakseptable forhold.
For jeg dokumenterer ned til hvert komma i nedtegnelser av lydopptakene sannheten og grelle realiteter vedrørende forbryterenes ugjerninger i offentlig virke som man samtidig kan høre på Youtube at er fullstendig rystende, hvori bevisføringen og sannhetsgehalten selvsagt er uangripelig og særdeles etterprøvbar der det fremgår at de opererer i fagorganisert samlet flokk, og over ÅR tar i bruk alle utenkelige midler for å tilintetgjøre meg som varsler.
Jeg står alene.
Derfor skyter «mafiabossen» seg selv i foten.
Han har unnlatt å behandle mine klager og sett bort fra min varsling.
Deretter går han og hele resten av den fagorganiserte kujontroppen etter meg med konsekvente represalier og gjengjeldelser og påberoper seg beskyttelse!

 

VARSLING

 

Her er i alle fall lovverket som skal ramme gjørmepølen i Bydel St.Hanshaugen:
Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon – sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning)
Straffeloven 1902 § 242 annet ledd rammer den som forlater noen i hjelpeløs tilstand eller lar noen forbli i hjelpeløs tilstand når han plikter å dra omsorg for vedkommende.
Her kreves det altså i motsetning til første ledd ikke at vedkommende selv har forårsaket den hjelpeløse tilstanden – annet ledd rammer unnlatelse av å oppfylle en handleplikt (…)
Plikten til å «dra omsorg» kan følge av lov, avtale, offentlig stilling (…)
Skyldkravet er forsett, jf. straffeloven 1902 § 40.
http://bit.ly/1FxICIm

 

 

 

Det var ikke jeg som opprinnelig fastslo at alle sosialtjenesens represalier som regnet over meg dreiet seg om «personforfølgelse» – det var det politiker Laila Marie Reiertsen (FrP) som gjorde (på lydopptak) allerede i 2012, da jeg tilhørte «det andre kontoret» som sosialsjefen presiserte i sitt trusselbrev overfor meg at også hade følt seg (sitat): «uthengt og sjikanert på din «blogg» og uthengt og  sjikanert i det offentlige rom», slik at jeg skulle vite at hele to Navkontor stod mannsterke mot denne enslige syke eldre funksjonshemmede damen!:
Del 5 (utdrag): Politikeren (etter å ha bekreftet at hun hadde lest GODT igjennom min sak): “Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i! “Her er det altså personforfølgelse, rett og slett”
Jeg følger opp: “Ja du skjønner det”?
Reiertsen: “Ja jeg skjønner det, jeg skjønner det”! “Det er helt uvirkelig, og jeg aksepterer ikke sånt, jeg – rett og slett”! (…)
Politikeren svarer: “Det er heilt GRUSOMT å lese – eg synes det er helt forferdeleg!” (…)
Hun bekrefter igjen at det er personforfølgelse og at det er “en rovdrift på et menneske” (…)
Når Reiertsen går, sier hun at min sak er meget spesiell, og “Det er sånn at du bør få han ut, altså”! (…)
http://bit.ly/2tRDOP2

 

VARSLING

 

Sosialtjenesten og Nav Arbeid i første hånd har altså bedrevet rovdrift på meg gjennom totalt 9 år, og deres massive unnlatelser av å utbetale meg tilstrekkelige økonomiske ytelser i like lang tid har påført meg svært store lidelser og vil forkorte mitt liv med flere år. De vedvarende stressbelasningene ved bl.a stadige klageprosesser har sterkt medvirket dertil:
Skadeserstatningsloven § 3-2. (menerstatning.)
Har skadelidte fått varig og betydelig skade av medisinsk art, svares særskilt menerstatning. Denne erstatning fastsettes under hensyn til menets medisinske art og størrelse og dets betydning for den personlige livsutfoldelse. Prognoser om forkortet levetid som følge av den ansvarsbetingende hendelsen skal ikke vektlegges ved fastsettelsen av erstatningen. Bestemmelsene i § 3-1 tredje ledd gjelder tilsvarende for så vidt ytelsene kan anses å gi kompensasjon for menet (…)
§ 3-3.(erstatning for visse personlige krenkelser m.m.)
Bestemmelsene i §§ 3-1 og 3-2 gjelder tilsvarende ved erstatning for krenking eller mislig atferd som nevnt i straffeloven §§ 222, 251, 253, 254, 257, 259, 262, 263, 266, 268 første ledd, 271, 282, 291, 294, 295, 296, 299, 302, 304, 312, 313, 314, 327 eller 330.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1969-06-13-26#KAPITTEL_3
Og jeg fremhever de relevante lovparagrafer herunder, siden posten omhandler trusselbrevet jeg mottok og forsøk på knebling av min ytringsfrihet ved gjentatte anledninger:
§ 222. Med bøter eller med fengsel inntil 3 år straffes den, som ved rettsstridig adferd eller ved å true med sådan tvinger nogen til å gjøre, tåle eller undlate noget, eller som medvirker hertil. Under særdeles skjerpende omstendigheter, jf § 232 tredje punktum, kan fengsel inntil 6 år idømmes.
§ 251. Tvang
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved straffbar eller annen urettmessig atferd eller ved å true med slik atferd tvinger noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe.
Den som ved å true med anklage eller anmeldelse for en straffbar handling eller med å sette frem en skadelig opplysning eller krenkende beskyldning rettsstridig tvinger noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
§ 263. Trusler
Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
§ 266. Hensynsløs atferd
Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.
(Her, med spesielt henblikk på seksjonssjef Randi Trøeng):
Seksjonssjef Randi Trøeng (Nav sosial) utøver fremdeles forsettlig psykisk vold og setter liv og helse i fare
http://bit.ly/2hgspje
Systematiske gjengjeldelser ved varsling fra ledelsen ved Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste.
http://bit.ly/2guzlfW

 

 

 

Her er Det Yrkesetiske Grunnlagsdokumentet for sosionomer, hvor ikke et eneste punkt er hensynstatt av de yrkeskriminelle skadevolderene i Bydel St.Hanshaugen og Bydel Nordstrand hva meg angår – noensinne!:
Masteroppgave i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer Møte med voldsutsatte klienter i NAV. Organiseringens innvirkning på den sosialfaglige oppfølgingen. Institutt for klinisk medisin. Det medisinske fakultet – UNIVERSITETET I OSLO 01.05.2012 Side 5 – 2.6
Sosionomenes yrkesetiske grunnlagsdokument (FO 2010) har blant annet som målsetting åbidra til å styrke yrkesutøvernes etiske bevissthet og handling og bidra til å sette kritisk søkelys på sosialtjenestene.
Som sentrale prinsipper kan nevnes sosionomenes moralske varslingsansvar dersom de gjøres kjent med forhold som skaper problemer for enkeltmennesker eller grupper, ivaretakelse av brukernes rettigheter og sosionomenes individuelle ansvar for å holde et høyt faglig nivå samt at den enkelte yrkesutøver er ansvarlig for egne handlinger.
Så selv om en handling er pålagt av overordnet myndighet er det den enkelte yrkesutøveren som står inne for konsekvensene (…)
DOKUMENTET SOM VISES TIL: Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere 2010:
Side 5: Likeverd og ikke-diskriminering. Alle mennesker er likeverdige og har krav på et verdig liv.
Diskriminering på grunnlag av nasjonalitet, hudfarge, språk, kultur, klasse, kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemning, religiøs tro eller politiske oppfatninger er ikke akseptabelt og må bekjempes.
Tillit, åpenhet, redelighet, omsorg og nestekjærlighet
Disse menneskelige verdiene ligger til grunn for etablering av en etisk og faglig basert relasjon mellom brukeren/klienten og yrkesutøvere (…)
Varslingsansvar
Sosionomer (…) blir gjennom sitt arbeid kjent med en rekke forhold som skaper problemer for enkeltmennesker eller grupper og har et moralsk ansvar for å gjøre disse forholdene kjent.
Yrkesutøveren skal bidra til at forhold som rammer utsatte grupper eller individer, får samfunnsmessig oppmerksomhet (…)
Brukernes rettigheter skal ivaretas i all yrkesutøvelse.
Ivaretakelse av rettssikkerheten er en særlig utfordring der den enkelte yrkesutøvers skjønn er bestemmende for hva som gis av ytelser og tjenester.
Individuelt ansvar
Sosionomer (…) er forpliktet til å holde et høyt faglig nivå.
Dette gjelder faglig kunnskap, etisk refleksjon og kvaliteten i det konkrete, daglige arbeidet.
Den enkelte yrkesutøver er ansvarlig for egne handlinger.
Selv om en handling er pålagt av overordnet myndighet, er det den enkelte yrkesutøver som handler, gjør de etiske vurderingene og som står inne for konsekvensene av disse (…)

 

 

Side 7 – 3.2 Lojalitet
Sosionomer (…) må ofte velge mellom forskjellige interesser.
Den primære lojaliteten skal være overfor den mest utsatte parten (…)
I situasjoner hvor krav om effektivitet eller stramme budsjetter vil ramme den enkelte bruker/klients rettigheter eller behov, rangerer lojalitet ovenfor klient/bruker over lojalitet mot kolleger og arbeidsgiver (…)
S. 8 – 3.4 Myndighet og makt
Det er en nødvendig del av yrkesutøverens kompetanse å kunne utøve myndighet på en slik måte at den det gjelder ikke føler seg krenket (…)
Side 9 – 4.3 Varslingsansvar
Sosionomer (…) har et ansvar for å påpeke forhold som skaper sosiale problemer og bidrar til sosial utstøting eller uverdige livsvilkår.
Offentlig ansatte yrkesutøvere har plikt til å varsle ad tjenestevei til de politiske beslutningsorganene (…)
http://www.fossumkollektivet.no/wp-content/uploads/2015/03/Yrkesetikk-FO-2011_lav1.pdf
Les mer her:
https://sommer17.wordpress.com/2015/01/02/man-skylder-pa-systemet-forvaltningskriminaliteten-i-nav/

 

 

 

Sosialsjefens trusler opprettholdes
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
Line Tunsve ved sosialtjenesten iverksatte den endelige dødsdommen for meg i juni 2016:
http://bit.ly/2bBsNFo
Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.
Politiker: «Jeg ser allikevel stadig oftere at byråder viker unna, og nekter å forholde seg til enkeltsaker der det trolig dokumenteres systematisk systemsvikt.
Dette kan måtte innebære at Byrådet må gå inn i enkeltsaker, da det er enkeltsakers behandling som kan avdekke systematisk systemsvikt.»
http://bit.ly/1uGbR45
Sentraladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere.
http://bit.ly/1rSWt5a
Kommunenes uansvarlighet
http://bit.ly/2qpi1h5

 

ABABABABABABABABABABABABABABOLT

Eldre, syke og funksjonshemmede holdes nede på avlivingssatser. Om politikeres ignorering av indirekte mordforsøk:
http://bit.ly/2rnDD9r
Hvordan står det til med helsen til varslere her i landet?:
http://bit.ly/2rlXj27
Sosialtjenesten: Nødhjelp avslås konsekvent – for det ligger i vårt mandat!
http://bit.ly/2qChkfR

 

 

 

Sjefen over alle sosialsjefer som ikke har løftet en finger for å bistå meg, etter massiv varsling jeg har sendt ham opp gjennom årene:
Knut Egil Asprusten Sosialtjenestesjef (Linkedin-profil):
Assistant Director General – Seksjonssjef Sosiale tjenester i Oslo kommune
Department for Primary Health & Social Affairs -Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester januar 2015 – Nåværende (1 år 8 måneder)
Den politiske ledelse i Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester (EHS)
Jeg er seksjonssjef (Assistant Director General) for sosialseksjonen, også definert som sosialtjenestesjef i Oslo kommune.
Jeg er medlem av både byrådens- og kommunaldirektørens ledergruppe.
Byrådsavdelingen (EHS) er politisk og faglig sekretariat for byrådene, og styringsorgan for underliggende virksomheter (…)
Som sosialtjenestesjef i Oslo kommune, har jeg et faglig oppfølgingsansvar for bydelenes sosiale tjenester (herunder 15 NAV-kontorer) (…)
(Tidligere adm.dir KAREA):
Medarbeiderne beskrev KAREAs organisasjonskultur under min ledelse med følgende stikkord (…) :
Trygghetskultur, åpenhet, samarbeid, helhetstenking, brukerfokus, tro på at det meste er mulig, humor, hjelpe de svakeste, raus stil, vennlige, høy faglighet og målrettet.
https://www.linkedin.com/in/knut-egil-asprusten-7503b171/?ppe=1
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juli 2017
M T O T F L S
« jun   aug »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: