Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

VARSLING – Sosialtjenesten: Slett all negativ omtale av Nav og andre samarbeidspartnere på nettet umiddelbart!


ABETTT

Sosionomene Line Tunsve, Randi Trøeng og deres sjef – Sigurd Røeggen ved Nav St.Hanshaugen sosial:
(Del 2):  Sosialsjefens trusselbrev – spesifisering:
Klager: Jeanine Horntvedt – Vår ref. (klagesaksnr.): 2017/062424
Klagedato: 25.04.2017

Saksbehandler: Line Tunsve

NAV St. Hanshaugen Sosialtjenesten Postadresse: Pb. 6999 St. Olavs plass, 0130 OSLO Besøksadresse: Pilestredet 56, 0167 OSLO
SAKSFREMLEGG I KLAGESAK TIL FYLKESMANNEN (Utdrag):
Sosialtjenesten mener å se et mønster i hvordan klager bruker sine midler. Sosialtjenesten har sett dette mønsteret flere ganger i forbindelse med husleierestanse. Da klager kom til vårt kontor betalte klager ikke husleie og søkte om å få den dekket. Klager ble da innvilget den (…)
Denne gangen ser sosialtjenesten at klager har tatt kontakt med forskjellige advokater og Fri Rettshjelp for bistand.
For sosialtjenesten virker det som om når klager er i kontakt med advokater for bistand, så har klager en tydelig forventning om at hun skal få innvilget alt hun søker om uten noe ansvar for egen økonomi (…) (MERK: Akkurat dette avsnitt gjelder nødhjelp – ikke husleierestanse, men hele remsa er altså mobberens faktiske svar på «dagens» søkte nødhjelp – intet annet!)

 

 

 

 

Klagers husleie er høy. Sosialtjenesten anbefaler klager å være aktiv boligsøker. Hun må lete på nettet, i sitt nettverk og evt. sette inn annonser og henge opp lapper rundtomkring. Ved at klager finner en rimeligere bolig vil hun få en romsligere økonomi som igjen vil gjøre at klager vil være økonomisk selvhjulpen.
(De visste at jeg selv hadde påkostet annonse til et halvt tusen kroner etter DERES krav om at jeg måtte flytte, som lå ute på Finn leiemarked i flere måneder – uten resultat, og at jeg hadde hengt opp lapper flere steder. De visste også at jeg lenge har stått på venteliste for kommunal bolig. De VET at jeg NÅ de siste to måneder godt og vel har stått i stampe i sak med OBOS for leiligheten som rettmessig var min iht. ansennitet!) – Enda velger de å fremheve tomfyll som dette, for effektivt å underminere alle mine oppfyllelser av pålagte plikter!)
(Forts): Sosialtjenesten er kjent med at utleier kredittvurderer og googler sine potensielle leietakere.
I utgangspunktet har ikke utleier lov til å kredittvurdere sine mulige leietakere, men sosialtjenesten vet at dette skjer.

Av den grunn anbefaler sosialtjenesten klager å slette all negativ omtale av Nav og andre samarbeidspartnere slik at klager står sterkere på leiemarkedet.

Vedlegg: 1. Søknad 2017/053927 av 06.04.17 med tilleggsopplysninger 2. Vedtak 2017/053927 av 07.04.17 3. Klage av 24.04.17 og 31.05.17 4. Søknad 2017/080345 av 30.05.17 5. Vedtak 2017/080345 av 31.05.17 6. Klage 2017/080345 av 08.06.17 7. Vedtak 2017/044010 av 21.03.17 8. Vedtak 2017/073173 av 15.05.17
UNDERSKRIFT Kommunal enhetsleder NAV, 04.07.2017
Lik som Fylkesmannen og sosionomenes venninner der borte, råder altså Tunsve & Trøeng meg til å slette alle mine blogginnlegg/lydopptak m.m. – vitnesbyrd jeg har samlet over hele ti år om sosialtjenestens utstrakte ulovlige forvaltningsførsel og godt samkjørte determinasjon på å tilføre unødvendige lidelser og forkorte mitt liv (eldre diabetiker med flere andre alvorlige sykdommer) ved konsekvent å tilbakeholde forsvarlig lovpålagt bistand.

 

Fylkesmannen forsøker gjøre privat avtale med meg om at jeg må slette det jeg har skrevet om dem på nettet
Fylkesmannen: Slett hva du har skrevet om oss på nettet, ellers vil du aldri få oppgitt navnet på saksbehandleren din!
http://bit.ly/2nnEIfw
Jævlene velger atter og ikke forholde seg til den nåværende aktuelle problemstilling der de ikke skal ta utenforliggende hensyn slik som lovverket fordrer,  i sin altoppslukende iver etter å pøse på med aspekter som er saken totalt uvedkommende for riktig å sverte meg.
Det har for lengst gått sport i å opprettholde denne form for stigmatiseringstaktikk, siden de jo vet at Fylkes»venninnene» alltid gir dem høy «poengscore» for slik tarvelig diskreditering i sine konsekvente medhold til søppeldyngen, der mine argumenter alltid har blitt underslått!
Sosionomene har lenge visst at jeg står midt oppe i en Advokatsak med OBOS som har underslått en leieleilighet for meg som rettmessig var min på bakgrunn av ansennitet og gitt den til en dame med flere års mindre ansennitet, hvis leie er ca. 3000 kroner mindre enn det jeg nå betaler.
Jeg har sterke grunner for å anta at her også eksisterer et samrøre forvaltningene i mellom hva meg angår, spesielt etter sosionomenes siste «innstilling» – siden OBOS – etter spektakulære innrømmelser av feil i seneste brev til min Advokat, fremlegger vikarierende motiver.
Denne gang – at de nettopp vil foreta en «kredittsjekk av meg»!

 

BLOMSTTT

Sosionomenes totalt irrelevante «opplysning» til Fylkesmannen av dagen om at jeg ikke hadde betalt en husleie, strekker seg Gud hjelpe meg helt tilbake til år 2013!:
Det var få måneder etter at jeg hadde funnet mamma død i hjemmet og gikk rundt i en tåke av sjokk og sorg og hadde klart å forlegge to konvolutter med penger til husleie i haugen av klagesaker og inkassoer (hadde ikke minibank på det tidspunkt – for langt å ta her) – fant igjen den ene, men den andre var søkk borte. Derfor søkte jeg en husleie – som ble innvilget – en stor kuriositet, når en ser på samtlige avslag jeg har mottatt derfra ellers!
At de en gang velger å ta dette med nå – selv når de meget vel kjenner bakgrunnen, får meg til å brekke meg av avsky!
Nok en gang fikk jeg tak i Advokat gjennom Fri Rettshjelp for å overklage sosionomenes mange nekt av nødhjelp siden de i hele 9 år ulovlig har holdt meg nede både på og langt under aller minste flate grunnsats sosialhjelp som per 2017 er ca. kr. 6735,- per mnd som de etter lovverket plikter å heve ut fra alder, sykdom m.m.  – og jeg minner herunder om hva som ble fastslått for hele 16 – SEKSTEN ÅR siden:
«Ifølge Dagbladet 29. august 2001 beregner SIFO at en enslig trenger 5050 kroner i måneden utenom utgifter til bolig for å opprettholde en rimelig levestandard» – utdrag fra posten:
Eldre, syke og funksjonshemmede holdes nede på avlivingssatser. Om politikeres ignorering av indirekte mordforsøk:
http://bit.ly/2rnDD9r

 

 

Som fremgår av teksten i saksfremlegget, p*sser sosionomene hardt og lenge på mine Advokaters tydelige tale – både foregående og «ny», de gjengir ikke – som lovpålagt – et eneste element av den tydelige oppfordring han sender dem (utdrag):
«De til enhver tid løpende utgifter blir ikke dekket til forfall som følge av avslaget (nødhjelp), noe som resulterer i unødvendige besværelser for Horntvedt. Søkerens saksfremstilling skal ved behandlingen av søknadenlegges til grunn i fravær av andre opplysninger (…) Det fremstår som åpenbart at Horntvedt lever under grensen for livsopphold og har krav på stønad etter sotj. § 18. Videre må Horntvedt tilstås supplerende stønad for å kunne overvinne og tilpasse hennes vanskelige livssituasjon jf. sotjl. § 19. Det fremgår av vedlagte legeerklæringer at Horntvedt har kronisk sykdom som krever stabil medisinering og kostold lavt på sukkerinnhold. Konklusjonen er at satsen for livsopphold må justeres opp for Horntvedts vedkommende (…) Vedtaket kreves omgjort» (sitat slutt)
Sosionomene underslår i stedet alle livsavgjørende relevante saksfakta for selv infamt å anføre:
«For sosialtjenesten virker det som om når klager er i kontakt med advokater for bistand, så har klager en tydelig forventning om at hun skal få innvilget alt hun søker om uten noe ansvar for egen økonomi»! (sitat slutt)
De «sårbare» jævlene går altså utelukkende i strupen på meg og «viser muskler» som «den sterkeste part» som er pålagt en varsom fremtreden overfor den svakere stilte part, med hensynstaken, profesjonalitet og respekt! 
Deres øverste leder, sosialsjef Sigurd Røeggen, bredte som kjent sine vinger varsomt over sosionomene allerede i 2014 da han sendte meg et trusselbrev etter mine mange klager på deres lovpålagte kronisk unnlatte bistand der han kun presiserte at flere ansatte hadde følt seg uthengt og sjikanert på min blogg og uthengt og  sjikanert i det offentlige rom, og at han stod ansvarlig for å sikre at hensynet til arbeidstakerenes fysiske og psykiske helse og velferd ble ivaretatt!
INTET om mine rettmessige krav, alvorlige sykdom og stressbelastning over å ikke bli hørt eller ivaretatt etter lovverket med livsviktige økonomiske ytelser!:
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen
http://bit.ly/1mPFVX4

 

 

 

Så – kort oppsummert: Etter å ha levd i hele NI ÅR på og langt under minste flate grunnsats sosialhjelp, og å ha latt meg og min hund leve på ca. 70 kr. dagen i nær tre måneder fra november 2016 og nesten ut januar 17, latt oss stå helt uten mat og penger i ca. tre uker i påsken 2017 og ditto deretter i nesten en måned så jeg aldri har klart å reise meg å komme på fote igjen og står totalt uten TV, PC og telefon på nå 5 – FEMTE MÅNEDEN, så velger sosionomene å kline til med følgende spektakulære påstand:
Sosialtjenesten ser at klagers forbruk er meget høyt og har tidligere uttrykt sin bekymring for at klagers ikke klarer å forvalte sine midler slik at de varer for hele perioden! (sitat slutt)
Deretter foreslår de for 7 gang at jeg bør skaffe meg en «hjelpeverge», hvis spektakulære tarvelighet jeg har uttrykt hva jeg mener om i følgende post:
Ledelsen ved Nav St.Hanshaugen er vår tids nazister
http://bit.ly/2c9RWfo

 

 

 

Jeg håper at så mange som mulig vil dele dette innlegget, gjerne også videresende til relevante aktører i maktposisjon (lik som jeg selvsagt vil gjøre med videre utdyping) for å markere at man tar avstand fra den «sterkeste» parts notorisk forbryterske praksis overfor eldre, syke og funksjonshemmede.
Denne sosialtjenestens «anbefaling» vil også tas med i ny Politianmeldelse sammen med Fylkesmannens forsøk på kneblig og sletting av min ytringsfrihet.
Følgende poster gir bred belysning om hva som hele veien har tatt plass av massive avvik fra forsvarlig yrkesutøvelse, en bevisføring med lydopptak som gir et fundamentalt annet bilde av de faktiske forhold enn det sosionomene har avlevert –  Et rendyrket gjennomgående falsum i deres «innstilling» til Fylkesmannen:

 

 

 

Politi på Nav St.Hanshaugen 11 april 2017
http://bit.ly/2oFnTkq
Sosialtjenesten St.Hanshaugen: «Dra til helvete, din brysomme varsler – denne gangen skal vi tilintetgjøre deg!»
http://bit.ly/2i7BFGP
Sosionomene: «Vi anbefaler at du skaffer deg en hjelpeverge»!
http://bit.ly/2nM5qSZ
Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!
http://bit.ly/2gU0GEr
Del 2 :
Pasientombudet lyver Pressen huden full:
http://bit.ly/2rSdiEU
Systematiske gjengjeldelser ved varsling fra ledelsen ved Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste.
http://bit.ly/2guzlfW
Seksjonssjef Randi Trøeng (Nav sosial) utøver fremdeles forsettlig psykisk vold og setter liv og helse i fare
http://bit.ly/2hgspje

 

 

 

Nekt av nødhjelp og tilkalling av Politi – skadevolderenes historikk med å effektuere forsettlige lovbrudd.
http://bit.ly/2p4pilp
Sosialsjefen villeder Politiet – ingen nødhjelp utbetales! Straffeloven:
http://bit.ly/2ofqo94
Sosialtjenesten: Nødhjelp avslås konsekvent – for det ligger i vårt mandat!
http://bit.ly/2qChkfR
Del 2 – Utdrag: Dette er også en VARSLING som skal legges ved min allerede inngitte Politianmeldelse på sosialtjenesten Nav St.Hanshaugen for mordforsøk ved å forsettlig la en eldre diabetiker med hund utpines på ca. 70 kroner dagen over en periode på nær 90 dager.

ABABABABABABABABABABABABABABOLT

Eldre, syke og funksjonshemmede holdes nede på avlivingssatser. Om politikeres ignorering av indirekte mordforsøk:
http://bit.ly/2rnDD9r
Nav og deres ignorering av den materielle kompetanse, samt raljering vedr. inhabilitet
Det vises til din mail datert 3. juni, mottatt hvor du i punkt 6 skriver: «Jeg krever et settekontor» (…)
Etter vurdering av din henvendelse ser ikke NAV , St. Hanshaugen, sosialtjenesten, at det foreligger inhabilitet eller andre forhold (politianmeldelsen er også underslått) – som gjør at din sosialsak skal overføres til et settekontor.
Din sosialsak beholdes dermed ved vårt kontor.
Underskrift: Randi Trøeng (hennes stillingsbenevnelse «seksjonssjef» er her behendig utelatt)
http://bit.ly/2hVU2SH
Nav begår fremdeles strukturell vold mot bistandstrengende borgere
NAV irettesetter ofte ikke saksbehandlere som behandler brukerne dårlig og heller ikke ledere som behandler de ansatte dårlig. NAV trenger ikke det, fordi de har makt til det.
Når NAV så får kritikk for sin måte å behandle ansatte og brukere på, så fordømmer de ofte dem som kritiserer, og deretter tier de saken i hjel.
Slik har NAV fått drive på i årevis, til manges store fortvilelse.
http://bit.ly/2cCJuED
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juli 2017
M T O T F L S
« jun   aug »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: