Regjeringen – NOU 2004: 18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene— Samordning og samhandling i kommunale sosial- og helsetjenester. Helse- og omsorgsdepartementet
3 Gjeldende rett – Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven