Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Sosialtjenesten: Nødhjelp avslås konsekvent – for det ligger i vårt mandat!


Til ansvarlig beslutningstaker ved Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste
JEG SKAL HA UTBETALT NØDHJELP AKUTT I DAG. SOSIONOMENE HAR SATT LIV OG HELSE I FARE, HVILKET RAMMES AV STRAFFELOVEN
Oslo 11.04.2017 – Nødhjelpen er enda ikke satt inn på min konto, så jeg kommer ned i dag og henter et utbetalingskort.
Her vises det siste varselet av tre (to tidigere) som jeg sendte sosionomene og deres leder – sosialsjef Sigurd Røeggen direkte til deres mailadresser tidlig om morgenen før jeg samme dag dro ned på kontoret like før de stengte og nektet å gå før Politiet kom, siden de fremdeles valgte å misbruke den myndighet de er gitt og ikke gav meg – som eldre diabetiker en krone, selv etter godt underbygget søknad med lov- etikk og regelverk innbefattet og linket til – dagen før påske 2017 (historikken):
Politi på Nav St.Hanshaugen 11 april 2017
http://bit.ly/2oFnTkq
Nekt av nødhjelp og tilkalling av Politi – skadevolderenes historikk med å effektuere forsettlige lovbrudd.
http://bit.ly/2p4pilp
Sosialsjefen villeder Politiet – ingen nødhjelp utbetales! Straffeloven:
http://bit.ly/2ofqo94

 

 

 

Avskrift av de andre to mailene vises i Del 2 av denne posten med samme overskrift, og dreier seg om klagene/varslingene jeg sendte dager forut min ankomst til sosialkontoret der jeg krevde at Politiet ble tilkalt på bakgrunn av deres nekt av livsviktig økonomisk bistand:
Sosialtjenesten: Nødhjelp avslås konsekvent – for det ligger i vårt mandat! – Del 2
Utdrag: Dette er også en VARSLING som skal legges ved min allerede inngitte Politianmeldelse på sosialtjenesten Nav St.Hanshaugen for mordforsøk ved å forsettlig la en eldre diabetiker med hund utpines på ca. 70 kroner dagen over en periode på nær 90 dager.

 

Varslingen (den 3. i rekken) fortsetter: Sosionomene har ikke verdiget meg et eneste svar til min overklaging av nekt nødhjelp etter deres absurde avslag av 7/4 på min søknad om dette av 6/4 der jeg viste at jeg hadde betalt husleien på kr. 13300,- for april måned etter kommersen jeg hadde med LinkedIn som plutselig til min store forferdelse hadde ranet meg for halve summen til husleien som jeg hadde satt av til på min kontomen som tilbakeførte beløpet straks etter at jeg hadde klaget og understreket at jeg ALDRI hadde tegnet et abonnement hos LinkedIn og at operasjonen var ulovlig.
Jeg bekreftet for sosionomene med kontoutskrift at kun 71 kroner stod tilbake på min konto etter at aprilhusleien var betalt, med overnevnte forklaring innbefattet.
Til dette, presterer Tunsve og raljere stort i sitt avslag nødhjelp (skrivefeilene er hennes egne, og dette er et direkte sitat – jeg sverger!):

«Nå som du har fått tilbake midler fra Linkedin. Av den grunn vurderer vi at du har tilstrekkelig med midler til å ivareta nødvendig livsopphold etter § 18 i lov om sosiale tjenester i NAV. Du har derfor ikke rett til økonomisk sosialhjelp etter denne bestemmelsen.» (sitat slutt)

Jeg skal ikke være prisgitt denne livsfarlige hevngjerrige leken med liv og helse som sosionomene ved dette kontoret effektuerer etter eget forurettede og infantile forgodtbefinnende.
Så jeg kommer ned i dag og henter et utbetalingskort.

 


Utdrag fra min overklaging til sosionomene ved St.Hanshaugen nekt av å innvilge min søknad om nødhjelp av 6/4 til som jeg har purret på nå de to foregående dager samt her med krav om omgjøring men som enda ikke er besvart, og som lovbryterene – Line Tunsve & Randi Trøeng atter vil tie ihjel og ignorere eller omdefinere og raljere med trass udiskutabel kjennskap til eksplisitt Lovverk på bakgrunn av personlige antipatier over mine vitnesbyrd om deres ulovligheter på min blogg, Sitat: :
Jeg er svimmel og kvalm (diabetiker) og har begynt å kaste kraftig opp siden her ikke finnes forsvarlig kost eller penger. Jeg har ikke en krone! Liv og helse står i fare.
Jeg viser til mailen under som jeg skrev i går med videre lovverk innbefattet – som om sosionomene ikke skulle inneha denne basiskunnskapen fra før, og legger  til enda mer relevant loverk.
Der fremhevet jeg bl.a saken som Advokat Thorstensen vant, hvor annen diabetiker «kun» hadde blitt utpint ved nekt av nødhjelp over en uke, mens det i mitt tilfelle har dreiet seg om avlivningssatser på kun 70 kroner dagen i nær tre måneder for sammenlikning.
Det er derfor rimelig å slutte at sosionomenes lovbrudd utelukkende dreier seg om gjengjeldelser pga personlige antipatier over min varsling, og jeg krever at saken må håndteres som sådan:
Advokaten fikk tatt sosionomene med straffelovens § 242;
Den, som hensætter en anden i hjælpeløs Tilstand eller medvirker hertil, straffes med Fængsel indtil 3 Aar
Paa samme Maade straffes den, som retsstridig forlader i hjælpeløs Tilstand nogen, som staar under hans Varetægt, eller som han pligter at ledsage, befordre, modtage eller paa anden Maade drage Omsorg for, eller lader nogen saadan Person forblive i hjælpeløs Tilstand, saavelsom den, som ved Forledelse eller Tilskyndelse medvirker hertil.
Saken: Romerikes blad 24.09.2006: Anmeldte sosialkontoret
(…) Samme dag anmeldte advokat Thomas Thorstensen de ansvarlige ved sosialtjenesten i Lørenskog for å ha unnlat å yte Odd Erik Anderssen nødvendig hjelp da han fredag var i en nødssituasjon.
Thorstensen mener sosialtjenesten har brutt sine plikter etter Sosialtjenesteloven § 5-1, og dermed også brutt Straffelovens § 242 ved å ikke hjelpe et menneske i nød (…)
https://www.rb.no/lokale-nyheter/anmeldte-sosialkontoret/s/1-95-2310329

 

Nav Rundskriv Hovednr. 35 – Sosialtjenesteloven – Utarbeidet 22.06.2012 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Fagstab tjenester, Seksjon sosiale tjenester. Sist endret 04.01.2016
§ 4. Krav til forsvarlighet. Tjenester som ytes etter denne loven skal være forsvarlige.
2.4.1 Om bestemmelsen. Kommunen er ansvarlig for at alle tjenester som utformes og ytes etter loven er forsvarlige, og det gjelder uavhengig av om tjenesten saksbehandles av en kommunalt eller en statlig ansatt.
Kommunen må gjennom sin internkontroll sikre at NAV-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester.
Uforsvarlige tjenester er alltid ulovlige, uavhengig av ytre rammebetingelser som stor arbeidsmengde, manglende kompetanse og tidspress.
Forsvarlighetskravet er en rettslig standard. Det betyr at forsvarlighetskravet er en bindende rettsregel (…)
Formålsbestemmelsen, samfunnsutviklingen og gjeldende normer for godt sosialfaglig arbeid vil være styrende for om tjenesten er forsvarlig (…)

 

Å tilby tjenester som ikke er forsvarlige, eller bygge vurderinger og konklusjoner på en uforsvarlig saksbehandling, vil være brudd på loven (…)
 • Forsvarlighet forutsetter at tjenestene er tilgjengelige for alle som har et hjelpebehov, herunder at tjenesten ytes i tide.
 • NAV-kontoret må sørge for at alle som henvender seg får sine interesser ivaretatt (…)
 • NAV-kontoret må sørge for at søknader behandles uten ugrunnet opphold, og ivareta hjelpebehovet mens søknaden er til behandling (…)
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav;cmsnavno_JSESSIONID=5F3nG7DYRhioZtFK0ONZadiZ

 

Sosialtjenesteloven kapittel 5 Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I, Utgiver: Sosial- og helsedepartementet
Dato: 10.08.2001. Opprinnelig utgitt av: Sosial- og helsedepartementet. Rundskriv I-34/2001
5.1.4.4.1 Akutt hjelp og nødrett
En søknad om akutt hjelp må vurderes raskt, ofte samme dag som den er mottatt. Dette innebærer at sosialtjenesten ikke kan undersøke saken like grundig som ved ordinære søknader.
Dersom søknaden for eksempel mottas like før en helg, og søkeren hevder å stå helt uten midler til mat (…) må søknaden vurderes med dette utgangspunkt.
Søknader som mottas i forbindelse med akutte situasjoner kan ikke avslås, eller nektes behandlet med den begrunnelse at søkeren for eksempel kan henvende seg til veldedighetstilbud eller lignende.
Arbeids og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Ref: 200706340-/MOM
Vår ref: 2008/1161 Saksbeh.: Sigrun Hoel Dato: 13.03.2008
HØRINGSUTTALELSE OM NY MIDLERTIDIG FOLKETRYGDYTELSE (ARBEIDSAVKLARINGSPENGER) OG KOMMENTARER TIL DOKUMENTET ARBEIDSEVNEVURDERINGER I NAV
Til høringsnotatet avgis disse merknader:
Når den kommunale sosialtjeneste og NAV stat skal arbeide side om side, er det viktig at en er klar over forskjellen på folketrygdloven og sosialtjenesteloven kap. 5og også klar over at sosialtjenesten alltid vil være forpliktet til å gi nødhjelp uansett årsak til hjelpebehov.
Med hilsen Dag Jenssen. Marja Lundell. (Dekan/Avdelingsdirektør)
http://bit.ly/aIbtb1

 

Nav Rundskriv 4.18.1.6 Hjelp i en nødssituasjon
Hvis tjenestemottaker befinner seg i en nødssituasjon, kan stønaden begrenses til utgifter til det helt nødvendigste. Dette innebærer at det gis stønad til mat, nødvendige artikler til personlig bruk, nødvendige reiseutgifter og til regninger som må betales for å hindre avstengning av nødvendige tjenester som strøm eller lignende.
Med nødssituasjon menes tilfeller der tjenestemottaker ikke har det helt nødvendigste og står kortvarig uten mulighet til å skaffe seg det.
Hvorfor situasjonen har oppstått, er uten betydning.
Hjelp i en nødssituasjon skal dekke de nødvendigste utgifter i en kort periode, for eksempel i påvente av forestående utbetaling etter denne bestemmelsen eller andre lover eller ordninger.
Stønad kun til det helt nødvendigste vil ikke være forsvarlig i lengre tid enn noen få dager.
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav
Sivilombudsmannen Dok.nr. 4 1999-2000:
«Interne kommunale krav kan ikke sette til side lover og forskrifter. Videre kan ikke kommunale retningslinjer og kriterier erstatte det faglige skjønnet i den enkelte sak.»
Etiske regler for ansatte i Oslo kommune- utfyllende kommentarer. Byrådssak 1189/07 av 20.12.2007.
12 – Personlig ansvar
Hver enkelt ansatt har et personlig ansvar for å følge kommunens etiske regler.
Ingen kan pålegges å utføre ulovlige eller uetiske handlinger, og ingen har lydighetsplikt overfor slike pålegg.
Brudd på etiske regler kan sanksjoneres i henhold til personalreglementet §§ 9, 10 og 11.
Det kan dreie seg om tjenestepåtale (alternativt tjenestelig tilrettevisning), oppsigelse, suspensjon og avskjed (…)

 

Det følger av straffeloven 1902 §123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling.
Skyldkravet er forsett.
Overtredelse straffes med bot eller tap av tjenesten eller med fengsel inntil ett år.
Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, eller han forsettlig har voldt betydelig skade eller rettskrenkelse, er straffen fengsel inntil fem år.
Etter straffeloven 1902 § 124 straffes en offentlig tjenestemann som rettsstridig benytter sin offentlige stilling til å få eller som forsøker å få noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe.

 

3 – Møte med kommunens brukere
Kommunens ansatte skal ivareta prinsippene for god forvaltningsskikk og sørge at kommunens makt og myndighet overfor innbyggerne ikke misbrukes.
Lovlige vilkår – usaklige/ utenforliggende hensyn -forbud mot vilkårlighet i forvaltningen
Myndighetsutøvelse og tjenesteytelser skal utføres innenfor lovmessige rammer.
Det er ikke tillatt å ta usaklige eller utenforliggende hensyn – for eksempel la seg lede av personlige sympatier/antipatier (…)
Kommunens ansatte skal ta hensyn til særskilte behov hos brukeren i kommunikasjon, ved utforming av vedtak og levering av tjenester. (DIABETES)
Her attesteres flere kontorers uttalte motvilje overfor meg, og blir således essensielt å ta med for belysning av det samkjørte maktmisbruket.
ALARM: Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014
NOU 2004: 18 – Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene
3 Gjeldende rett – Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven 3.1 Innledning
Sosialtjenesteloven og Kommunehelsetjenesteloven pålegger kommunene å sørge for at innbyggernes behov for nødvendige sosial- og helsetjenester dekkes på en forsvarlig måte (…)
Lovene favner vidt og har berøringspunkter med mange andre sektorer (…)
Det er imidlertid ikke tvil om at det er kommunen som sådan som er ansvarlig for at de to lovenes krav oppfylles.
Kommunene plikter å sørge for et forsvarlig tjenestetilbud – generelt og i forhold til den enkelte -, uavhengig av kommuneøkonomien.
http://bit.ly/2i2wveI

 

LOV 1983-03-04 nr 03: Lov om statens tjenestemenn m.m. Tjenestemannsloven
§15. Avskjed.
En embets- eller tjenestemann kan avskjediges når vedkommende:
a. har vist grov uforstand i tjenesten eller grovt har krenket sine tjenesteplikter (…)
b. ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen (…)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1983-03-04-3
Som sagt: Nødhjelpen er enda ikke satt inn på min konto.
Jeg kommer ned i dag og henter et utbetalingskort.
Jeanine Horntvedt
(Sitat slutt)
Postene linket til øverst, viser hvordan dette gikk.

 

Sosialsjefen stod til og med og løy til Politiet om at jeg ville få utbetalt nødhjelpen dagen etter – hvis jeg vel og merke da møtte opp personlig ved kontoret og la inn en PAPIR-søknad om nødhjelpen jeg allerede hadde søkt om elektronisk (hvorav siste er vist i denne posten i sin helhet) – direkte på e-post til både ham, sosionom Line Tunsve og to andre i flere dager – som om DET skulle være et lovpålagt krav som var nøkkelen til å utløse hans lovpålagte oppgaver!
Så jeg møtte opp neste dag, svimmel, skjelven, utsultet og med et blodtrykk som var faretruende høyt her jeg ikke hadde fått sove og klokken var 9 om morgenen (de vet jeg i tillegg til diabetes lider av alvorlig grad av søvnapnoe, hypertensjon essensiell og en hel rekke andre fysiske sykdommer jeg er 55 år) og leverte søknaden på papir – slik jævelen hadde avkrevd, for å føye den lovløse hevngjerrige narsissisten av en kjeltring (bildet over)
En drøy timer ringer den ene av hans Kapoer – den flere ganger innklagede og politianmeldte seksjonsleder Randi Trøeng, og kunngjør triumferende overfor meg at jeg ikke får nødhjelp med et forrykt: «Vi mener at du er ivaretatt via livsoppholdet» (minste sosialhjelps norm som jeg har levd under i over ni år – og i flere måneder langt under, som aldri har blitt forhøyet som lovpålagt er, med alder og sykdom).
Oups, en litt annen vri på nekten enn den hennes makker Line Tunsve hadde avfeid meg med, som tidligere vist i denne posten vedr. «LinkedIn»!
Jævlene skal tas! De skal stå til rette for sin sinnsyke lek med menneskeliv før eller senere.:

 

Systematiske gjengjeldelser ved varsling fra ledelsen ved Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste.
http://bit.ly/2guzlfW
Seksjonssjef Randi Trøeng (Nav sosial) utøver fremdeles forsettlig psykisk vold og setter liv og helse i fare
http://bit.ly/2hgspje
Line Tunsve ved sosialtjenesten iverksatte den endelige dødsdommen for meg i juni 2016:
http://bit.ly/2bBsNFo
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/1bdbsCq
Reklamer

2 kommentarer på “Sosialtjenesten: Nødhjelp avslås konsekvent – for det ligger i vårt mandat!

 1. Grethe Hoff
  juni 1, 2017

  Jeg har prøvd å hjelpe folk i vanskelige situasjoner med NAV ,men har gitt opp. Har selv hatt problem med krisehjelp.Mange er redd de på NAV midtbyen ,Trondheim : En ufør mor sendte inn søknad om krisehjelp ;da hun hadde blitt varig skadet i bilulykke. Alt av papirer var med i søknaden (i følge NAV. Hun ringte ofte til de for å høre ang.svar på søkn.Ikke ferdigbehandlet. Etter ca 2 mndr.ba hun om å få snakke med hun som hadde saken. Og fikk høre: Du må komme med søknad før du kan få hjelp . Og dette kom fra den damen som tok imot papirene,og sa at alt var med. Alle visste at de var der. Hun nektet på at papirene som andre så, var der. Lo hånlig,og la på. En advarsel : Må du flytte i sommermånedene, bør du først sjekke om saksbehandleren din skal ha ferie da. Du får du ingen hjelp,da ingen andre kan ta saken. Jeg måtte selv ta kontakt med de for noen mndr.siden. Trengte hjelp til flytting,da jeg ikke kan gjøre så mye på gr.av uførhet. Måtte sette inn annonse på Finn ang.hjelp til flytting og vasking. Måtte bevise at jeg hadde fått inn minst fire tilbud fra div.firmaer. Det var jo ok. Men de klarte ikke å komme seg inn og lese tilbudene jeg fikk. Alle prøvde,også en vakt. Tok med min sønn neste dag, men nei,ingen fikk det til. Resultatet : fikk avslag ,da ingen bevis på tilbud. Måtte få en advokat inn i saken. En jeg prøvde å hjelpe som var alvorlig syk ,ang.søknaden om krisehjelp,mens uføretrygden ble behandlet. Valgte å ta sitt liv etter noen mndr. Personen maktet ikke mere diskusjoner. Så jeg lurer på : Hvem er det som får hjelp fra NAV ? Ta et par runder og se inn på venterommet !

 2. Bjørn kristiansen
  juni 5, 2017

  Norge er idag narssisisternes højborg.

  De fleste Nordmænd (arrogante og hovne) er slet ikke bevidste om – hvorfra deres rigdom stammer,, det er bare en selvfølge.

  At narssister også husserer i offentlig forvaltning oppe hos jer, kan derfor ikke være nogen overraskelse.

  Hjælp til de trengende – den skal i skaffe jer selv – ved i flok, at besætte djævelens huler, hvor disse sataner har hjemme – når i er mange nok, så vil i opdage at heller ikke politiet møder op – se bare hvordan de (Politiet) skutter sig, både i danmark og Frankrig (Calais) nårselv ulovligt indtrengende er i overtal.

  Sådan opererer Fascister – kun i overtal.

  Go for them – its your country – and your money.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2017
M T O T F L S
« apr   jun »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: