Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Sosialtjenesten: Nødhjelp avslås konsekvent – for det ligger i vårt mandat! – Del 2


HASTEBEHANDLING KREVES – OVERKLAGING NEKT NØDRETT MÅ OMGJØRES AKUTT – Avslag nødrett for ca. 18. gang eller mer til eldre enslig diabetiker. Liv kan ikke lenger opprettholdes.

Oslo 10.04.2017
Disse mailene hører under posten jeg skrev tidligere i dag i Del 1, og dreier seg om de andre to klagene/varslingene jeg sendte dager forut min ankomst til sosialkontoret der jeg krevde at Politiet kom:
 • Disse mailene ble sendt til både sosionomene og deres leder, Fylkesmann, Sivilombud, Helse- sosial- og eldreombudet, Bydelsdirektør, Politiet (Jeg innleverte selvsagt anmeldelsen også personlig ved Grønland Politikammer, som ville sende den til Sentrum Politikammer og sette en saksbehandler på den – hvilket enda ikke har blitt gjort i skrivende stund), Statsministeren og en rekke politikere i Bystyret – hvorav ingen personer har respondert så langt.:

 

 

line.tunsve@bsh.oslo.kommune.no; nadia.gran@bsh.oslo.kommune.no; anne.bjølseth@bsh.oslo.kommune.no; sigurd.roeggen@bsh.oslo.kommune.no; postmottak@bsh.oslo.kommune.no;
post@ombudet.no; fmoapostmottak@fylkesmannen.no; hildeterese.hamre@bsh.oslo.kommune.no;
post.oslo@politiet.no; postmottak@helsetilsynet.no; postmottak@smk.dep.no;
james.lorentzen@oslobystyre.no; fabian.stang@oslobystyre.no; carli.hagen@oslobystyre.no; bjornar.moxnes@oslobystyre.no; erik.lunde@oslobystyre.no; mari.morken@oslobystyre.no; maren.malthe-sorenssen@oslobystyre.no; eivind.traedal@oslobystyre.no; julie.lodrup@oslobystyre.no

 

 

Dette er også en VARSLING som skal legges ved min allerede inngitte Politianmeldelse på sosialtjenesten Nav St.Hanshaugen for mordforsøk ved å forsettlig la en eldre diabetiker med hund utpines på ca. 70 kroner dagen over en periode på nær 90 dager.
Ellers ber jeg de øvrige instanser ta affære og starte en granskning av den ulovlige forvaltningsførselen i sosialtjenesten Bydel St.Hanshaugen som jeg har vært tvunget å leve under i snart fire år. Dere har – hver især min tillatelse å innhente full journal:
Til sosialsjef Sigurd Røeggen ved Nav St.Hanshaugen, Politi, Helse- og Sosialombudet i Oslo, Statsminister Erna Solberg, Bydelsoverlegen, Statens Helsetilsyn, Leder, nestleder og medlemmer av Helse- og sosialkomiteen, Sivilombudet og Fylkesmannen.
(Komiteen mottok deler av denne varslingen over mail 01.04.2017 men har ikke svart enda)
SAK/OVERKLAGING AV NØDRETT med dato 07.04.2017: Vår ref. (saksnr.): 2017/053927 Dokumentnr: 2017/304667
KRAV: AVSLAGET SKAL OMGJØRES ØYEBLIKKELIG – DET ER IKKE GYLDIG!
Atter et avslag nødrett for ca. 18. gang eller mer til eldre enslig diabetiker fra sosionomene ved Nav St.Hanshaugen: Line Tunsve og Randi Trøeng (totalt over en periode på snart fire år).
Avslag nødrett er gitt igjen på min søknad om dette av 06.04.2016 med den sinnvake «begrunnelsen» om at sosionomene har supplert meg med kr. 4974,-  (pga høy husleie slik at jeg akkurat skal rekke opp til aller laveste fastsatte grunnmal sosialhjelp) – hvilket ikke hører under annet enn abnorm raljering mot bedre vitende og forsettlig avvik som regelen alltid har vært i sosionomenes «håndtering» av mine søknader.

 

 

 

 

Bakgrunnen for at jeg nå søkte nødrett, var at sosionomene holdt både meg og min hund (kjent for dem) nede på ca. 70 kroner dagen i nær tre hele måneder fra slutten av november 2016 til nesten ut februar 2017, og derfor lå jeg langt etter med flere livsnødvendigheter slik at jeg aldri klarte å reise meg igjen.
Både TV, telefon, PC ble stengt, og nesten strøm – hvilket kun sistnevnte ble besørget i siste liten etter flere purringer klager.
Jeg er enda i skrivende stund uten TV og annen kommunikasjon på grunn av at gjentatte avslag er satt på mine høyst berettigede søknader om dette, der sosionomene harselerer vilt om at jeg kunne ha klart å besørge dette selv i de månedene jeg var tvunget å leve på 70 kroner dagen.
Varslingen jeg sendte sosialsjefen om absurditeten er forbigått i taushet som regelen er.
Utdrag fra min klage av 28.02.2017 som ble avslått:
Herunder presiserer jeg sterkt av jeg har vært uten både telefon, data og TV i et betydelig tidsrom allerede under den lange perioden – (nær 90 dager) jeg kun har hatt 70 kroner dagen å leve for – hvilket har vært en formidabel tilleggsbelastning, samt at dette slett ikke er i samsvar med vedtektene i Navs eget Rundskriv (utdrag sitat):
4.18.2.38 Medier og kommunikasjon
Nødvendige utgifter til medier og kommunikasjon skal inngå i livsoppholdet. En tjenestemottaker skal kunne kommunisere med andre og holde seg normalt oppdatert på det som skjer i samfunnet via vanlige medier- og kommunikasjonskanaler (sitat slutt)

 

 

 

Som kjent for Dem, har jeg altså ikke hatt anledning til å besørge disse regningene som jeg ellers ville gjort, siden jeg ikke har hatt et «livsopphold» på nær tre måneder – kun levd på avlivningssatser som er 70 kroner dagen! (FOR BÅDE MEG OG MIN HØYST ELSKEDE HUND!) (sitat slutt)
Helse-, sosial og eldreombudet i Oslo har konsekvent nektet å bistå meg i klager over flere år, og Fylkesmannen (som utelukkende har gitt sosionomene medhold i alle år på dokumenterte lovbrudd)  ved Seksjonssjef Grete Finstad, har nylig i tapet telefonsamtale forsøkt å gjøre privat avtale med meg om at jeg må slette mine avsløringer om deres ulovligheter på nettet (blogg) for å få lov til å vite navnet på min saksbehandler!
Linker til ulovlighetene fra begge «hjelpeinstanser» følger etter min underskrift.
Mitt liv og helse har over flere år stått i akutt og alvorlig fare, og irreversible skader på min allerede svært dårlige helse som sosialtjenesten er etterprøvbart kjent ved via en rekke legeerklæringer opp gjennom årene som attesterer at deres uakseptable behandling av meg er ulovlig og vil være «livstruende» – (ordrett gjengitt fra leger) er påført. Likelydende refs fra min tidligere Advokat Per Storberget som tok deler av saken Pro Bono i tre overklaginger er også ignorert, omdefinert og underslått.

 

 

 

 

Liv kan ikke opprettholdes ved sosionomene og deres leder Sigurd Røeggen sine pågående og uuttømmelige arsenal av gjengjeldelser i form av raljering, omdefinering, bagatellisering og underslag av mine mange legitime søknader på bakgrunn av mine mange varslinger til ledelsen om utstrakt ulovlig forvaltningsførsel, og jeg har gjort dem oppmerksom på at jeg ikke finner det hensiktsmessig å leve lenger.
Jeg krever at rett myndighet går inn og gransker avvikene som sosialtjenesten har opprettholdt overfor meg i årevis, som kan bevises overlagt via både dokumenter og lydopptak.
Det er overveiende stor sannsynlighet at det i lang tid har eksistert et samrøre mellom sosionomene og enkelte saksbehandlere ved Fylkesmannens kontor siden de alltid har gitt sosialtjensten medhold i opplagte og etterprøvbare lovbrudd.
Her følger innledningen til min varsling og klage til Fylkesmannen som utløste seksjonssjefens manipulering av meg å slette blogginnlegg etter at jeg ringte dit og klaget på at de bare hadde henlagt alt jeg her varslet om:

 

 

FylkesmannenHAUGLANDANGRYYYY

 

Til Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland med kopi til sosialtjenesten.
Oslo 17.03.2017
Denne kopi av Politianmeldelse skal leses, legges i, og høre under sak som nå er til behandling; Klage på Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste (endelig innlevert over mail 28.02.2017 etter flere utsettelser) – samt tillegget til saken som jeg sendte over mail 10.03.2017 da den inneholder sentrale opplysninger tilknyttet saken: (sitat slutt)
Hva Fylkesmannen egentlig er pålagt: Utdrag fra Nav Rundskriv –  Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV § 9. Fylkesmannens tilsynsvirksomhet
2.9.1 Om bestemmelsen
For å påse at kommunen oppfyller sine lovpålagte plikter overfor innbyggerne og for å styrke den enkeltes rettssikkerhet, har staten etablert tilsyn og prøvingsadgang for enkeltvedtak (…) Fylkesmannen er tillagt tilsynsmyndigheten, og har både rett og plikt til å føre tilsyn (…) Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunens oppfyllelse av de individuelle tjenestene.
Kommunen må følge bestemmelser som regulerer tildeling av tjenestene, som kravene til forsvarlighet, individuelle vurderinger, brukermedvirkning og saksbehandling (…)
I tilsynet kan det i tillegg kontrolleres om kommunen ved sin internkontroll i tilstrekkelig grad sikrer lovpålagte plikter (…)
Fylkesmannen har hjemmel i kommuneloven til å pålegge kommunen å korrigere de forhold som er i strid med bestemmelsene fylkesmannen fører tilsyn med (…)

 

 

 

 

4.17.2.5 Kapasitet og kompetanse
(…) Det er en forutsetning at veiledning, utover saksorienterte opplysninger, gis av faglig kvalifisert personale. Sosialfaglig skjønn og behovet i det enkelte tilfellet skal (…) danne ytre rammer for den råd og veiledning som gis.
Den som arbeider med informasjon, råd og veiledning utføre tjenesten på en slik måte at tjenestemottaker får den hjelp og støtte som vedkommende har behov for.
Det kreves at den enkelte ansatt som utfører tjenesten har evne til innlevelse i andres problemer, skape en god dialog med tjenestemottaker, bidra til å avklare hjelpebehovet og kunne samarbeide godt med andre involverte hjelpeinstanser (…)
Innenfor NAV-kontorets ansvarsområde alle tjenestemottakere sikres tilgang til kvalifisert råd og veiledning tilpasset sakens kompleksitet og den enkeltes individuelle behov (…)
Kommunen har ansvar for å gi nødvendig opplæring til ansatte som yter tjenesten (…)

 

 

Nav Rundskriv Hovednr. 35 – Sosialtjenesteloven. Utarbeidet 22.06.2012 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Fagstab tjenester, Seksjon sosiale tjenester. Sist endret 16.02.2017.
5.48.2 Nærmere om bestemmelsens innhold
Fylkesmannens kan overprøve alle sider ved NAV-kontorets vedtak, og denne retten kan deles inn som følger: 5.48.2.1 Overprøving av rettsanvendelsen:
Fylkesmannen skal alltid prøve den rettsanvendelsen NAV-kontoret har foretatt i saken.
Dette betyr at fylkesmannen må vurdere om NAV-kontoret har benyttet korrekt lovhjemmel og tolket lovens bestemmelser riktig.
Tolking av vage og skjønnsmessige begrep i en bestemmelse, såkalt rettsanvendelsesskjønn, er en del av rettsanvendelsen.
Bestemmelsen om stønad til livsopphold inneholder som eksempel vage og skjønnsmessige begrep.
Ved vurdering av klage på vedtak etter denne bestemmelsen, skal fylkesmannen alltid prøve om betingelsene for stønad er oppfylt, hvilke utgifter som omfattes av livsoppholdsbegrepet og om stønaden sikrer et forsvarlig livsopphold.
Hvis rettsanvendelsen er feil, er vedtaket lovstridig.

 

 

 

 

5.48.2.2 Overprøving av saksbehandlingen
Fylkesmannen skal undersøke om NAV-kontoret har behandlet saken i tråd med reglene for forsvarlig saksbehandling.
Dette omfatter at det må vurderes om saken har vært tilstrekkelig utredet, om tjenestemottaker har fått anledning til å uttale seg og medvirke, og om avgjørelsen er individuelt og konkret begrunnet.
5.48.2.3 Overprøving av det frie skjønn. Fylkesmannen skal vurdere NAV-kontorets skjønnsutøvelse.
NAV-kontoret har fritt skjønn til å fastsette et høyere nivå på ytelsen enn det som følger av kravet til forsvarlighet (…)
Fylkesmannen kan kun endre et vedtak ut fra disse grunnlagene dersom skjønnsutøvelsen er åpenbart urimelig (…)
Ved vurderingen av om skjønnet er åpenbart urimelig skal det tas utgangspunkt i lovens formål.
Dersom skjønnsutøvelsen ikke i tilstrekkelig grad fremmer formålene i loven, kan dette være åpenbart urimelig (…)
Vilkår om å redusere boutgifter, kan være åpenbart urimelig dersom salget fører til at tjenestemottaker får forverret livssituasjon (…)
REALITETENE:
Fylkesmannen forsøker gjøre privat avtale med meg om at jeg må slette det jeg har skrevet om dem på nettet
Fylkesmannen: Slett hva du har skrevet om oss på nettet, ellers vil du aldri få oppgitt navnet på saksbehandleren din!
http://bit.ly/2nnEIfw
Samrøret mellom sosialtjenesten og Fylkesmannen bevist en gang for alle:
http://bit.ly/2o4b7fm

 

Hva Ombudet egentlig er pålagt: Oslo Kommune – Om Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo
«Vi arbeider for at du som pasient, pårørende og bruker av helse- og sosialtjenesten skal få ivaretatt dine rettigheter, for å bidra til økt kvalitet på tjenestene og at ansatte som virker i kommunens tjeneste ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter.»

 

ABETTT

 

Realitetene:
Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!
Del 2 – Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!
Systematiske gjengjeldelser ved varsling fra ledelsen ved Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste.
Seksjonssjef Randi Trøeng (Nav sosial) utøver fremdeles forsettlig psykisk vold og setter liv og helse i fare

 

VERGEEE

 

Sosionomene: «Vi anbefaler at du skaffer deg en hjelpeverge»!

 

 

Jeg forlanger rettferd og ivaretakelse, lovpålagt saksbehandling – herunder tilståtte lovpålagte økonomiske ytelser, og at noen får meg vekk fra dette kontoret umiddelbart og over på settekontor (Sagene) er rett kontor jfr. lovgivningen.
Gjerningspersonene skal straffes med tap av tjenesten som forlangt i opprinnelig Politianmeldelse.
Sosialtjenesten har konsekvent holdt meg nede både på og under minste grunnsats sosialhjelp i snart 9 – NI ÅR! INGEN av verken mine, legenes eller Advokats bevis for min dårlige helse er hensynstatt.
Jeg skal ha satsen hevet øyeblikkelig!
Derav alene, blir rimelig å slutte at uttalt antipati og ønske om å påføre fysiske skader (indirekte ved utarming) ligger til grunn for illviljen.
Dette er hva skadevolderene vet: 

 

ATTACKKKKK

 

Kommunal- og Regionaldepartementet Meld. St. 7 (2009 -2010) Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene

13. Nye vedtatte og planlagte tilsynsområder i særlover 13.3 Arbeids- og inkluderings- departementet – forslag til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lovens system er at stønad skal utmåles ut fra en konkret og individuell behovsvurdering.

Stønadssatser er i den forbindelse kun et hjelpemiddel og et utgangspunkt for den konkrete vurderingen.
Fylkesmannen vil i tilsyn kunne kontrollere at kommunen sikrer at det faktisk foretas konkrete behovsvurderinger som et ledd i saksbehandlingen av sosialhjelpssøknader, og at det ikke kun utbetales stønad etter et satssystem (…)
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-7-2009-2010/id588279/
Det har aldri Fylkesmannen gjort i min sak.
De ansatte (og ledelsen som vist) har gitt sosionomene ukritisk medhold i deres lek med liv.
Dette, selv om de gav fullt medhold i at sosialtjenesten hadde begått lovbrudd ved nekt av bistand til ung mann for noen år tilbake som også hadde diabetes. Han hadde Advokat.
Advokat Thomas Thorstensen

Advokaten gav meg følgende orientering på mail 13.06.2014!
Så «forskjellsbehandling» er vel det «minste» av alle graverende ulovligheter sosionomene har begått i mitt tilfelle! Direkte sitat:
Direkte sitat:
Hei
 
Jeg må dessverre meddele at jeg ikke har kapasitet til å ta saken din (…)
 
Jeg  kan ikke si annet enn lykke til, jeg håper du når frem. I den saken  hvor du henviser til min politianmeldelse, så klagde vi saken inn til  Fylkesmannen også, og fikk fullt medhold.
Vennlig hilsen
 
Thomas Thorstensen
Advokat (sitat slutt)
ADVOKAT THORSTENSEN

 

BEGYNNELSEN AV MIN HENVENDELSE TIL THORSTENSEN 12.06.2014 MED SAK LINKET TIL, SAMT LINK TIL TRUSSELBREVET SOSIALSJEFEN SENDTE MEG I 2014:
24.09.2006: Anmeldte sosialkontoret

(…) Samme dag anmeldte advokat Thomas Thorstensen de ansvarlige ved sosialtjenesten i Lørenskog for å ha unnlat å yte Odd Erik Anderssen nødvendig hjelp da han fredag var i en nødssituasjon.

Thorstensen mener sosialtjenesten har brutt sine plikter etter Sosialtjenesteloven § 5-1, og dermed også brutt Straffelovens § 242 ved å ikke hjelpe et menneske i nød (…)
http://www.rb.no/lokale_nyheter/article2310329.ece
For en liten tid siden mottok jeg et trusselbrev fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen, som kan leses i følgende bloggpost.
Her attesteres flere kontorers uttalte motvilje overfor meg, og blir således essensielt å ta med for belysning av det samkjørte maktmisbruket.
ALARM: Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014
http://bit.ly/1mPFVX4
(SITAT SLUTT)

 

 

Jeg har brukt langt over det en kan forvente av en eldre borger med alvorlig sykdom av tid og krefter med å sloss for mine rettigheter over et betydelig antall år uten annet utkomme enn at jeg kun har stanget hodet i veggen overalt.
Avvikene og represaliene bare eskalerer etter de innklagede aktørers forgodtbefinnende og viten om at de er fagforeningsbeskyttede og derav «urørlige».
Slik skal det ikke være!
Ber om akutt bistand og et snarlig svar.
Det går ikke denne gangen at alle instanser vasker sine hender og sier: «Dette er ikke vår oppgave» – jeg vil miste livet under tiden og jeg ser det heller ikke hensiktsmessig å leve lenger.
Dette er en endelig varsling som skal hensynstas og ageres på.
Fra dags dato og til neste utbetaling uføretrygd kommer, skal jeg ha nødhjelp med livsoppholdssatser!

 

 

Det følgende er grunnleggende basisopplæring for sosionomer som de aldri har rettet seg etter, og jeg har fremhevet det i omtrent samtlige av mine overklaginger slik at de aldri har kunnet påberope seg at de «ikke visste»!:
4.18.1.6 Hjelp i en nødssituasjon
Hvis tjenestemottaker befinner seg i en nødssituasjon, kan stønaden begrenses til utgifter til det helt nødvendigste. Dette innebærer at det gis stønad til mat, nødvendige artikler til personlig bruk, nødvendige reiseutgifter og til regninger som må betales for å hindre avstengning av nødvendige tjenester som strøm eller lignende.
Med nødssituasjon menes tilfeller der tjenestemottaker ikke har det helt nødvendigste og står kortvarig uten mulighet til å skaffe seg det.
Hvorfor situasjonen har oppstått, er uten betydning.
Hjelp i en nødssituasjon skal dekke de nødvendigste utgifter i en kort periode, for eksempel i påvente av forestående utbetaling etter denne bestemmelsen eller andre lover eller ordninger.
Stønad kun til det helt nødvendigste vil ikke være forsvarlig i lengre tid enn noen få dager (sitat slutt)
Sivilombudsmannen Dok.nr. 4 1999-2000: «Interne kommunale krav kan ikke sette til side lover og forskrifter. Videre kan ikke kommunale retningslinjer og kriterier erstatte det faglige skjønnet i den enkelte sak.»
https://www.sivilombudsmannen.no/getfile.php/Filer/%C3%85rsmelding/Aarsmelding1999.pdf
Jeg ber om å endelig få hvile nå. Jeg klarer ikke mer.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt

 

 

Oslo 10.04.2017 – NØDRETT ER IKKE INNFRIDD! (Sendt til samme mottakere som først vist)
HASTEBEHANDLING KREVES – MIN OVERKLAGING AV NEKTELSE NØDRETT ER IGNORERT OG TIET IHJEL. MIN PURRING AV NATT TIL I DAG ER OGSÅ IGNORERT OG FORBIGÅTT I TAUSHET. DETTE ER ULOVLIG FORVALTNINGSFØRSEL SOM RAMMES AV STRAFFELOVEN (1) JEG KREVER BISTAND AV OMBUDET! JEG SOM ER STRAKS 55 ÅR OG DIABETIKER MED FLERE ANDRE FYSISKE SYKDOMMER STÅR TOTALT UTEN MAT OG PENGER FREM TIL 20. APRIL 2017, OG NØDRETTEN MED LIVSOPPHOLDSSATSER SOM JEG SØKTE OM 6/4 SKAL SETTES INN PÅ MIN KONTO SENEST I MORGEN TIRSDAG FRA SØKETIDSPUNKTET!
Sakens forhold og bakenforliggende årsaker er vel kjent for sosionomene og deres tause leder, og jeg ber Ombudet gripe inn og ta affære i dag siden Tunsve & Trøeng er kjente for å ha tiet ihjel og/eller avslått omtrent samtlige av mine søknader om nødrett gjennom en periode på snart fire år med sosialsjefen som taus bisitter.
Jeg og min hund kan IKKE overleve uten midler lenger.
Uansett så avtvinger søknad om nødrett ikke en debatt rundt omstendighetene – nødrett skal som kjent for alle parter gis uten forbehold jfr. Lov!
Jeg er svimmel og kvalm og har begynt å kaste kraftig opp siden her ikke finnes forsvarlig kost eller penger.
Jeg har ikke en krone! Liv og helse står i fare.

 

 

 

 

Se mailen under som jeg skrev natt til i dag med videre lovverk innbefattet – som om sosionomene ikke skulle inneha denne basiskunnskapen fra før.
Der fremhevet jeg bl.a saken som Advokat Thorstensen vant, hvor annen diabetiker «kun» hadde blitt utpint ved nekt av nødhjelp over en uke, mens det i mitt tilfelle har dreiet seg om avlivningssatser på kun 70 kroner dagen i nær tre måneder for sammenlikning (med hund i tillegg).
Det er derfor rimelig å slutte at sosionomenes lovbrudd utelukkende dreier seg om gjengjeldelser pga personlige antipatier over min varsling, og jeg krever at saken må håndteres som sådan):
§ 242. Den, som hensætter en anden i hjælpeløs Tilstand eller medvirker hertil, straffes med Fængsel indtil 3 Aar
Paa samme Maade straffes den, som retsstridig forlader i hjælpeløs Tilstand nogen, som staar under hans Varetægt, eller som han pligter at ledsage, befordre, modtage eller paa anden Maade drage Omsorg for, eller lader nogen saadan Person forblive i hjælpeløs Tilstand, saavelsom den, som ved Forledelse eller Tilskyndelse medvirker hertil.
https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1902-05-22-10/KAPITTEL_2-15#KAPITTEL_2-15

 

ababababaracrat

 

Tillegg til sosionomene: Jeg betalte GET en hel tusenlapp i mars for å få åpnet TV igjen etter deres avslag på min søknad om dette (der dere så grensesprengende sadistisk påstod at jeg hadde rikelig anledning til å kunne ha besørget dette selv i 3-månedes perioden jeg og min hund levde på 70 kroner dagen)
Jeg la også ut annonse på Finn med søknad om utleiebolig som jeg betalte kr. 499,- for i mars som følge av at dere beordret meg ut av barndomshjemmet.
Flere utgifter ble også besørget, men min helsetilstand har vært så redusert at jeg ikke klarer gjøre rede for alt.
Her er link til annonsen min på Finn som dere selv burde ha klart å finne ut av fastsatt pris på!: (...)
Og jeg legger til:
 • Arbeids og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo
  Ref: 200706340-/MOM Vår ref: 2008/1161 Saksbeh.: Sigrun Hoel Dato: 13.03.2008
  HØRINGSUTTALELSE OM NY MIDLERTIDIG FOLKETRYGDYTELSE (ARBEIDSAVKLARINGSPENGER) OG KOMMENTARER TIL DOKUMENTET ARBEIDSEVNEVURDERINGER I NAV
  Til høringsnotatet avgis disse merknader:
  Når den kommunale sosialtjeneste og NAV stat skal arbeide side om side,  er det viktig at en er klar over forskjellen på folketrygdloven og  sosialtjenesteloven kap. 5 – og også klar over at sosialtjenesten alltid  vil være forpliktet til å gi nødhjelp uansett årsak til hjelpebehov.
  Med hilsen
  Dag Jenssen Marja Lundell
  dekan avdelingsdirektør
  http://bit.ly/aIbtb1
  Med hilsen
  Jeanine Horntvedt
  Alt ble ignorert tiet ihjel og avslått, og min hund og jeg stod altså fra flere dager før påsken opprant og til trygden kom igjen den 20 totalt uten mat og midler.
Siste mail i denne klagegangen er altså vist i Del 1: Sosialtjenesten: Nødhjelp avslås konsekvent – for det ligger i vårt mandat! – med tilhørende utdyping av forholdene.
http://bit.ly/2qChkfR
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/1bdbsCq
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den mai 30, 2017 av i Nav, Nyheter, Nyheter&Debatt, Politikk, Politikk, Politikk, Samfunn, ukultur, vilkårlighet med stikkord , , , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2017
M T O T F L S
« apr   jun »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: