Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Hvordan står det til med helsen til varslere her i landet?:


Litt lektyre om et knippe varslere her i landet, og hvordan det blant annet helsemessig har gått for flere av oss:
Johanna Engen: Tvangsflyttes mest sannsynlig ut av hjemmet uansett, hvis beskjed trolig var en medvirkende årsak til at hun nylig fikk flere hjerneslag:
Hjertelig takk, Johanna, for en personlig synliggjøring av forvaltningens uhørte krenkelser. De må stanses!
http://bit.ly/2rjAZ8D
Liv Serine Helgesen: Tvangsutkastet fra sin leilighet og satt på hospits. Like etter, ble leiligheten kjøpt av saksbehandleren i sosialtjenesten med flere hundre tusen i rabatt!:
Sosialtjenestens lovløshet – flere borgere er hardt rammet!
http://bit.ly/2bkPldv
Kirsten Leikny Femundsenden (skriver selv): ble 100 % arbeidsufør etter en yrkesskade som sykepleier i 2006. Nav har bedratt meg for store pengesummer, gjennom for lavt beregningsgrunnlag for stønader og feil prosentsats, i disse snart 9 årene siden skaden. Nå, januar 2015, har Nav fortsatt ikke rettet opp de alt for lave stønadsutbetalingene de erkjente å skylde meg i mai 2014. Dette er årsaken til at min økonomi har havarert etter at jeg ble arbeidsufør og mine eiendommer tvangsselges (sitat slutt)
http://bit.ly/1aGUyLK
Heidi Follett: Prisvinnende kronikk «Dumskapens system» om Nav som hun fikk sparken for:
HEIDI FOLLETT OG BJØRN GUDBJØRGSRUD I DAGSNYTT 18 – 24.04.2013 – «KRONIKKEN DUMSKAPENS SYSTEM» – Hør spesielt fra 45 minutter om «Fryktkulturen» og Bjørn Gudbjørgsruds påfølgende frastøtende tåkelegging og ansvarsfraskrivelse!:
http://bit.ly/11gpFBn
Turid Heidi Dammann: Jeg er ikke redd for bjørner … men derimot… – Mine erfaringer med advokater og domstoler
http://www.villmarken.no/rettsvesen/
Natalia Olsen (sitat): Vær flere om å varsle, dokumenter alt og ikke oppbevar dokumentasjon på jobb. Gjør hemmelige opptak av samtaler. Som hovedregel kan slike opptak benyttes som bevis. Det er ikke straffbart å ta opp møter eller samtaler man selv deltar i (…)
Jeg håper at min sak vil inspirere flere til å slutte å være tause vitner til uregelmessigheter.
De tause er medansvarlige.
http://bit.ly/2huLLE6
«SmålandsBlomma» – Linda Susanne Krüger, blir akkurat nå tatt for en «filleting» – de forsøker å knuse henne fordi hun har varslet om hvordan pasienter har det på nattevakt med ufaglært og uerfarent personell på vakt:
http://bit.ly/2rB5o2s

 

Om egen varsling, satt inn i kommentaren jeg gav til L.S.K:
Jeg er veldig glad for at du står frem og varsler om dette under fullt navn, ønsker deg alt godt av hele mitt hjerte, og måtte alt ende bra for deg.
Min varsling vedr. sosialtjenesten startet for ni år siden, og – som eldre og diabetessyk, har det gått riktig ille.
De har med alle utenkelige midler indirekte forsøkt å ta mitt liv gjennom like lang tid ved å holde meg nede på – og langt under minste flate grunnsats sosialhjelp over like mange år, gjennomgående nektet meg nødhjelp under tiden, og latt meg og min hund leve på 70 kroner dagen flere ganger over lengre perioder – nå sist i nær tre måneder, og forøvrig latt meg stå helt uten penger i flere uker av gangen – selv under viten om at jeg ble hentet av ambulanse og sendt på sykehuset med hjertearytmi i fjor sommer.

 

Kun noen få eksempler:
Nekt av nødhjelp og tilkalling av Politi – skadevolderenes historikk med å effektuere forsettlige lovbrudd.
http://bit.ly/2p4pilp
Line Tunsve ved sosialtjenesten iverksatte den endelige dødsdommen for meg i juni 2016:
http://bit.ly/2bBsNFo
Leder hos Fylkesmannen har begjært at jeg sletter mine vitnesbyrd om deres ulovligheter på min blogg, for i det hele tatt å få vite hvem min saksbehandler der er – hvilket jeg selvsagt ikke etterkom!:
Fylkesmannen: Slett hva du har skrevet om oss på nettet, ellers vil du aldri få oppgitt navnet på saksbehandleren din!
http://bit.ly/2nnEIfw
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
http://bit.ly/28THamH

 

Vi må alltid huske følgende tydeliggjøring (her relatert til funksjonshemmede) – som også meget etterprøvbart angår samtlige hjelpeløse borgere som blir utsatt for saksbehandleres vrede ved at de kutter lovpålagt skjønn og nødvendige tjenesteytelser ned til «ikke-eksisterende»!:
Velferd 28.11.2014: Sprikende Nav-praksis: Saksbehandlers holdninger kan avgjøre
«Når vi opplever hvor klart og tydelig informantenes egne synspunkter kommer frem i intervjuene, ser vi samtidig at skjønnsutøvelsen helt klart kan bli farget av den enkelte saksbehandlers personlige synspunkter», skriver Grue og Finnvold i rapporten.
http://bit.ly/2qnRUma

 

Redaktøren for medlemsbladet Gaiden i NTL NAV Nr. 2-2012 – Jørund O. Gustavsen (utdrag):
Høyre og arbeidsgiversiden i norsk politikk har gitt uttrykk for bekymring over det store antallet sosialklienter, syke og uføretrygdede i landet vårt.
For å få bukt med dette problemet, må det gjøres vondere å være utenfor arbeidslivet (…)
En del har medfødte handicap som vanskelig lar seg kombinere med arbeid og dertil en del som lider av uhelbredelige, alvorlige sykdommer (…)
Det jeg vil fram til er at jeg ikke forstår hvorfor politikerne skal gjøre det så jævlig for disse menneskene.
Hvorfor skal man i tillegg til å måtte innse at arbeidsevnen er tapt, la seg trakassere gjennom så å si samtlige medier i lengre perioder?

 

Det skal bli vondere å gå på sosialen, men vi setter ikke inn ekstra midler for å hjelpe disse menneskene ut av situasjonen.
Mens vi betaler ut rundt 150 milliarder til uføretrygdede, AAP og arbeidsledige og tilsvarende til alderspensjonister, utgjør sosialstønaden bare fem milliarder i året. Det tallet er ganske stabilt.
Totalt sett utgjør de samlede trygdeutgifter i Norge i dag 36 % av statsbudsjettet. Det er beregnet at det vil øke til 40 % i 2050.
Denne økningen forårsakes i stor grad av økning i alderspensjonene.
Til sammenligning er oljefondet, eller Statens Pensjonsfond Utland som det egentlig heter, forventet å bli mer enn doblet i løpet av inneværende tiårsperiode.
http://bit.ly/1pn7hIi
Les mer her:  Navs «Superstøtte» – Et gigantisk forræderi lik som etatens juks med «måltall»!
http://bit.ly/1gsbJUt

 

Norsk Forbund for Utviklingshemmede 23.06.2013: Etterlyser sanksjoner
Våren 2011 lovet daværende justisminister Knut Storberget å vurdere å innføre sanksjonsmuligheter overfor kommuner som ikke ga innbyggerne deres lovmessige rettigheter.
Stortingsrepresentant Robert Eriksson (Frp) etterlyser nå justisministerens vurderinger.
Høsten 2010 presenterte TV2 en serie av saker hvor mennesker med funksjonsnedsettelser ikke fikk sine lovfestede rettigheter av kommunene.
Robert Eriksson (Frp), Bent Høie (H), Trine Skei Grande (V) og Per Sandberg (Frp) fremmet et privat forslag om en helhetlig gjennomgang av situasjonen hvor det også ble vurdert å gi tilsynsorganet sanksjonsmidler overfor kommuner som ikke fulgte lovverket.

 

 

Fra justiskomiteens innstilling, kan en blant annet lese:
Komiteen er enig i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sin uttalelse i forbindelse med høringen, der de påpeker at når Stortinget gjennom lov pålegger kommunene oppgaver, så er det nødvendig å kontrollere og sikre at kommunene oppfyller disse oppgavene.
På dette området bør en se på ulike kontrollmekanismer, herunder blant annet internkontrollsystemer med avviksmeldinger i tillegg til statlig tilsyn.
Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, mener det også bør vurderes om Helsetilsynet og Fylkesmannen, som er de relevante tilsynsmyndigheter, bør gis sanksjonsmyndighet slik FFO og Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) etterlyser.
Dette vil hovedsakelig gjelde rettigheter som følger av lov om sosiale tjenester mv. (sosialtjenesteloven) (…)
Når kommunene er gitt kommunalt selvstyre samtidig som enkeltindivider er gitt rettigheter, er det viktig at det finnes kontrollmekanismer og klageordninger som sikrer og påser at reglene følges, slik Stortinget har vedtatt (sitat slutt)
Etter at innstillingen ble debattert i Stortinget den 12. april 2011, har vi ikke hørt mer om saken eller justisdepartementets vurderinger.
http://bit.ly/2rZCZ2w

Business Team

Regjeringen – Helse- og omsorgsdepartementet. Kommunale helse- og omsorgstjenester
«Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.»
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse–og-omsorgstjenester-i-kommunene/id10903/
Og overnevnte blaff om «sosialtjeneste» er også det eneste som fremgår av samtlige dokumenter herunder!
Stortinget Innst. S. nr. 252 (2004-2005) 4. Forholdet mellom staten og kommunene 4.1 Makt- og demokratiutredningens diagnose
Statlig rettighetslovgivning har bidratt til å gjøre forventninger om offentlige tjenester om til rettskrav. Utredningen viser til rettigheter knyttet til opplæring, pasientrettigheter og rett til ulike sosial-, helse- og omsorgstjenester.
Det vises til at domstolene kan overprøve kommunale prioriteringer.
De som har fått juridisk medhold eller når fram gjennom massemedia eller har sterke støttespillere, oppnår mer enn de passive.
Deler av rettighetslovgivningen har dermed ifølge utredningen hatt nye og utilsiktede former for ulikhet som konsekvens.

4.6 Komiteens merknader
«I et lengre tidsperspektiv synes det på mange områder å være en betydelig forskjell mellom de intensjoner som Stortinget og Regjeringen har når det gjelder vektleggingen av kommunalt selvstyre på den ene side, og den faktiske politikken på den annen side. Forskjellene oppstår både når det gjelder finansieringsform (betydelig omfang av øremerking), legal styring (ved rettighetslover og standardkrav) og ved omfanget av kommunalt ansvarsområde (ved statlig overtakelse av viktige helse- og sosialtjenester), jf. gjennomgangen under punkt 4.3. Dette er etter Regjeringens syn en alvorlig utfordring for forholdet mellom stat og kommunesektor, og for lokaldemokratiets framtid»
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, vil understreke at fremtidens velferdsutfordringer bare kan møtes gjennom en sterk kommuneforvaltning.
Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kystpartiet, finner beskrivelsen av en utvikling hvor rett til velferdsgoder overlates til domstolene, som alarmerende.
Et system hvor kommunenes økonomi og lokale politikeres prioriteringer blir uten betydning når velferdsgoder skal fordeles, er ikke i tråd med velferdsstatens grunnleggende prinsipp (…)
Den enkeltes økonomiske evne til å søke bistand i rettsapparatet, skal ikke være bestemmende for hvem som får hjelp.
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2004-2005/inns-200405-252/4/#a1

 

AVVENTEE

 

NOU 2004: 18 – Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene – 3 Gjeldende rett – Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven
(…) Kommunene plikter å sørge for et forsvarlig tjenestetilbud – generelt og i forhold til den enkelte – uavhengig av kommuneøkonomien (…)
http://bit.ly/1BQWHO3

 

SAKSS

 

Haugesund Avis 24.05.2017 – Vingeklipping av fylkesmannen
De to første punktene er greiest å forstå konsekvensene av; styrket selvråderett for kommunen og svekket rettssikkerhet for innbyggerne.
Det tredje punktet om mulighet til å reise sak krever en nærmere forklaring.
Dersom fylkesmannen gir klager medhold risikerer han at kommunen reiser sak.
Sak rettes i så fall mot staten.
Fylkesmannen og hans vurderinger kan bli spilt ut over sidelinjen.
http://bit.ly/2rm9USA

 

 

Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
Advokatforeningen: Den rettslige overprøving av sosialtjenestens vedtak er imidlertid underlagt betydelige begrensinger (…)
Er det rimelig at sosialklienters rettssikkerhet nedprioriteres i forhold til andre borgere som klager?
I domstolene er den begrensede overprøvingen ofte begrunnet med at domstolen mangler den ekspertkompetanse som forvaltningen har.
Dette hensynet gjør seg ikke gjeldende når vedtak fra sosialetaten påklages.
Fylkesmannen har de samme forutsetninger som sosialtjenesten til å vurdere skjønnet.
Bakgrunnen for den manglende adgangen til å overprøve den enkelte sosialkurators skjønn er det kommunale selvstyret.
http://bit.ly/vZ5qgK
Men så lettvint kan de slett ikke massakrere oss! De har lover og regler å forholde seg til – som de bryter – men går fri. Vårt rettssystem er en farse!:
Nav og deres ignorering av den materielle kompetanse, samt raljering vedr. inhabilitet
http://bit.ly/2hVU2SH

 

 

Regionalt og lokalt selvstyre – en trussel mot rettssikkerheten og likebehandling?
Kommunalpolitikerne ber om politisk handlingsrom og får det i en viss grad i form av uklare rettighetsbestemmelser og ufullstendige rettssikkerhetsgarantier.
Men prisen for dette er at man aksepterer at kommunalforvaltningen blir presset inn i et handlingsmønster hvor man hele tiden føler det som en nødvendighet å prøve å holde tilbake på eller begrense borgerenes rettigheter.
Vi opplever dels at (…) man stenger sosialkontorer i lengre perioder fordi man ikke har penger til å bemanne dem, og dels at man innieder rene korstog mot sosialklienter med et stort hjelpebehov for å få dem inn på institusjon eller på annen måte over i en rimeligere omsorgsform.
Det er dette uverdige spillet som er den største trusselen mot det kommunale selvstyre; ikke fordi det foretas innsparinger som rammer enkeltpersoner, men fordi disse skjer i politisk klima preget av en frapperende dobbeltretorikk.
Avslutning: Vi skal sikre svake gruppers rettigheter og rettssikkerhet, men koster det for mye, så gjemmer vi oss bak det kommunale selvstyre.
http://nordiskjurist.org/wp-content/uploads/2013/10/Referent193.pdf

 

 

– Da er det jo bra at Sivilombudsmannen gav rene ord for pengene i Dok.nr. 4 1999-2000 – Melding for året 1999. Avgitt til Stortinget i mars 2000:
«Interne kommunale krav kan ikke sette til side lover og forskrifter. Videre kan ikke kommunale retningslinjer og kriterier erstatte det faglige skjønnet i den enkelte sak.»
Side 16 og 17; I Ot.prp. nr. 51 er det vist til at begrensingen i fylkesmannens overprøvingskompetanse i sosialtjenesteloven § 8–7 (åpenbart urimelig skjønn) går «lenger enn den foreslåtte regelen når det gjelder å ta hensyn til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønnet».
På bakgrunn av forarbeidene er det nærliggende å slutte at «terskelen» for å endre kommunale vedtak på dette grunnlag bare gjelder så langt rettssikkerheten for klageren ikke blir skadelidende.
Jeg har på denne bakgrunn i de ovennevnte sakene lagt til grunn at lovendringen «synes å være ment som en stadfestelse og tydeliggjøring av gjeldende rett»,og at det er klare grenser for hvor langt det er adgang til å unnlate å prøve det frie skjønnet fullt ut.

 

 

Jeg supplerer med HELSETILSYNET Tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene. Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn. Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav
Fylkesmannen (må) ta hensyn til klagerens påstander, og hva klagen gjelder, jf. pkt. 5.1.
Prøving av forvaltningens frie skjønn
Der Fylkesmannen ikke finner grunnlag for endring av vedtaket på bakgrunn av Nav-kontorets rettsanvendelse eller saksbehandling, Fylkesmannen vurdere om forvaltningens frie skjønn er åpenbart urimelig.
Fylkesmannen kan dessuten overprøve forvaltningens frie skjønn hvis vedtaket bygger på en vilkårlig behandling/usaklig forskjellsbehandling.
https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/internserien/veileder-behandling-av-klagesaker-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav/
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingens INFORMASJONSSKRIV; BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN NR 1 / 2017. 7 2. Nav/kommunens vurderinger / begrunnelse;
Kommentere og ta stilling til alle klagers anførsler
*** Kommentere og vurdere eventuelle andre fagpersoners uttalelser
http://docplayer.me/42167547-Informasjonsskriv-behandling-av-klagesak-etter-sosialtjenesteloven-og-introduksjonsloven-nr-1-2017.html
Sivilombudsmannen: 7. Oppsummering. Ordningen med økonomisk sosialhjelp er gitt for å hjelpe vanskeligstilte enkeltmennesker som av ulike grunner ikke kan sørge for eget livsopphold. Den enkelte sak har stor betydning for dem den gjelder.
Rettssikkerhetshensyn må derfor etter min mening stå sentralt ved utformingen av regelverket og ved gjennomføringen av det.
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/veiledende-satser-for-stonad-til-livsopphold/

 

Underslag av rettighetsbestemmelser, og politikerenes lokkebete.
Fylkesmannen har begrenset mulighet til å føre tilsyn med det som skjer i møte mellom brukere og fagperson.
Det er en stor utfordring og risiko for ubalanse når bare en etat/tjenesteyters forståelse skal være gjeldende for de anbefalinger og vurderinger som gjøres både i første vedtak og i en klagesak.
Denne risikoen forsterkes når klagen i praksis behandles av samme saksbehandler og drøftes med Fylkesmannen før den endelig sendes til Fylkesmannen.
Fylkesmannen har også en uheldig dobbeltrolle; som rådgiver overfor sosialtjenesten og som klageinstans.
http://bit.ly/1KLw2JD

 

Navkontor lukkes, yrkesforbryterene trekker seg tilbake for å beskytte seg mot de tikkende bomber som de selv har bidratt til å skape, og forvaltningskriminaliteten de utøver skal heretter ta plass i ro og mak, helt uten risiko for tap av liv og helse for de dyrebare fagforeningsbeskyttede bødler:
Årsaker til vold mot Nav-ansatte
For å bedre sikkerheten til Navansatte, sløste de vekk en hel million på tiltak som overhodet ikke hadde vært nødvendige hvis svinebingen i utgangspunktet hadde utført sitt gebet med faglig forsvarlighet!
Lovbryterene selv, var også de som etter hvert ble beskyttet mot trusler og vold i forskrift!
De massive skader og ringvirkningene som deres ugjerninger forvolder derimot – både hva gjelder den Navrammede og dennes familie, blir strategisk fortiet av en samlet Presse og avstedkommer fremdeles ingen reelle konsekvenser for døgeniktene!
Hetsen av de offentlig ansatte
http://bit.ly/2btqDg
Millionprosjekt til forsvar for de Navansatte – Søplete saksbehandlermentalitet manifisterer seg utilsiktet i et unikt foreviget øyeblikk!
http://bit.ly/2aSxHgx
Fylkesmannens lovbrudd
http://bit.ly/1XZJJLF

 

 

Tidsskr Nor Legeforen 2003; 123:1157-8 Publisert: 10. april 2003 Nr. 8, 10. april 2003
Kunsten å svømme blant hai
§ 1 Administrative systemer reagerer sjelden og ugjerne på saklige argumenter, men ofte på politisk eller offentlig press (…)
§ 3 Det viktigste (men aldri omtalte) mål for enhver gruppe er å beskytte seg selv og sine stillinger, øke ansvarsområdet, stige i lønn og pensjon og få flest mulig frynsegoder.
§ 4 Den grunnleggende holdning er egentlig konservativ, selv i grupper med erklært sosialistisk mål. Alle prøver å beskytte den eksisterende tilstand. Man vet hva man har og er engstelige for enhver forandring som man ikke selv har foreslått, jfr. § 2 og 3.
§ 5 Kunnskap om dårlig effektivitet og viten om ukyndige medarbeidere og gale beslutninger diffunderer meget langsomt oppover i systemets hengemyr. Ved hvert nytt nivå blir effekten mildere og alvoret fortynnet. På overflaten synes alle nyheter gode.
§ 6 Et veletablert administrativt system er i stand til å bagatellisere og skjule feil, slik at ingen bestemt person eller gruppe noensinne behøver å innrømme tabber (…)
§ 7 Den tid det tar å bli kvitt en inkompetent medarbeider er direkte proporsjonal med styrken av vedkommendes kverulerende paranoia og evne til kontakt med massemedia og/eller styrken i hans/hennes fagforening.
http://bit.ly/2rUJCnL

 

ABETT

Enkeltpersoner kan gå til sak mot staten de bor i, når deres menneskerettigheter blir krenket!
Og de undergraves systematisk, med vitende, vilje og et absolutt forsett! (…)
Vi bør adressere deres inhumane herjinger for det de er, og holde hver og en av dem direkte ansvarlig for sine ugjerninger, der de i kraft av sin ansvarstunge ombudsrolle velger å misbruke makten de er gitt på det mest uanstendige.
Offentlige tjenestemenn forfølger en personlig agenda, og misbruker sin makt.
http://bit.ly/2obgfxB
Kommunenes uansvarlighet
Når kommunenes administrative ledelse ikke evner å styre sektoren og kommunepolitikerne ikke makter å ta tak i situasjonen, så er det på høy tid at statlige myndigheter tar grep og innfører styringssystemer som fungerer, slik som det var i reformperioden.
Mitt svar: Jeg må være uenig med deg i betegnelsene «evner» og «makter» – ellers bra informasjon.
«Gidder ikke» Gitlesen – «gidder ikke» vil være rett adressering!
For den administrative ledelse har langt videre fullmakter til inngripen enn selv Gud! Det samme for kommunepolitikerene
http://bit.ly/2qpi1h5

 

 

Jeg har hatt både diabetes og svært høyt blodtrykk (hypertensjon essensiell) helt siden 2003. 10 andre fysiske diagnoser også.
Allikevel har en forurettet og hevngjerring sosialtjeneste holdt meg både nede og langt under aller minste lovpålagte grunnsats sosialhjelp i hele ni år!
Kort orientering rundt en liten bit av det store katastrofebildet de har besørget for meg, og som de alle er klare over at vil kunne ta mitt liv når som helst:

 

 

Det finnes flere risikofaktorer som kan lede til høyt blodtrykk (…) Alder, diabetes, høy kolesterol og nyresykdommer.
http://bit.ly/2qox8mg

 

 

Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen
http://bit.ly/1mPFVX4
Sosialtjenesten St.Hanshaugen: «Dra til helvete, din brysomme varsler – denne gangen skal vi tilintetgjøre deg!»
http://bit.ly/2i7BFGP
Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!
http://bit.ly/2gU0GEr

 

AMADE

Det er en egen plass i helvete for kvinner…
http://bit.ly/2qcYrUs
Nav og deres ignorering av den materielle kompetanse, samt raljering vedr. inhabilitet
http://bit.ly/2hVU2SH
Varslere med og uten ryggrad
http://bit.ly/2huLLE6
Blogginnlegget jeg skrev rett etter at Olsen stod frem: Natalia Olsen og varslingen om fryktkulturen i Nav
http://bit.ly/1GvrhC0
Navansatt innrømmer lov- etikk og regelbrudd offentlig, uten å ta ansvar
http://bit.ly/2fzKoEa
Om «skikkelige mennesker i forvaltningen»! – (I diskusjon med professor Bernt):
http://bit.ly/1EPAFzf
Listen over alle bloggposter
http://bit.ly/1bdbsCq
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den mai 25, 2017 av i Nav, Nyheter, Nyheter&Debatt, Politikk, Politikk, Politikk, Samfunn, samfunn, Statens Helsetilsyn, ukultur med stikkord , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2017
M T O T F L S
« apr   jun »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 059 andre følgere

%d bloggere like this: