Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Enkeltpersoner kan gå til sak mot staten de bor i, når deres menneskerettigheter blir krenket!


Og de undergraves systematisk, med vitende, vilje og et absolutt forsett!
Jeg tror det er viktig, helt og holdent å gå bort fra den bjørnetjeneste vi gjør oss selv ved å refererere til våre «beskytteres» ulovlige gjøren og laden med at de har misforstått hva oppgavene deres går ut på og at de ikke vet bedre når de går inn for å knuse landets innbyggere og ødelegge liv når det først skal kritiseres.
Politikere og statsråder er godt voksne mennesker, som meget vel vet hva de har å forholde seg til hva gjelder deres lovpålagte ivaretakelse av borgerenes beste!
Så vi bør adressere deres inhumane herjinger for det de er, og holde hver og en av dem direkte ansvarlig for sine ugjerninger, der de i kraft av sin ansvarstunge ombudsrolle velger å misbruke makten de er gitt på det mest uanstendige.

 

Investor Kristian Siem la slett ikke fingrene i mellom når han gikk på banen og kritiserte forvaltningen:

Når det beviselig gjøres feil, får det ingen konsekvenser, selv ikke når feilene er gjort forsettelig, sier Siem til DN.
http://bit.ly/2obgfxB

 

De begår faktisk åpenlyse forbrytelser i offentlig tjeneste og kommer vanvittig nok unna med det, enda deres klare instrukser uomtvistelig er hjemlet i lov!:
Maktbastionens basalviten for embetet: LOV 1909-03-23 nr 00: Instruks for Regjeringen.
§ 3. Som departementchefer paaligger det statsraaderne, enhver for sit departements vedkommende, at paase og være ansvarlig for, at enhver til departementet indkommen sak tilbørlig behandles og fremmes til avgjørelse; at Statens og enhver borgers tarv nøie varetages; at offentlige regnskaper i ret tid avlægges, revideres og decideres; at departementernes embeds- og tjenestemænd tilholdes nøie at overholde sine plikter såvel med hensyn til tjenesten som like overfor almenheten.
http://bit.ly/ff70r7
Tvang, og ulovlige utkastelser av vergeløse, syke og uskyldige eldre beboere som lovovertredere i forvaltningen effektuerer ut fra egne idiotskapte og meningsløse absolutter, er imidlertid noen av de mange absurde realiteter vi står overfor – og slik skal vi ikke ha det lenger!

 

Eks: Hjertelig takk, Johanna, for en personlig synliggjøring av forvaltningens uhørte krenkelser. De må stanses!
http://bit.ly/2rjAZ8D
Vi vil ha deg i livet, Johanna Engen!
http://bit.ly/2qtnmkk
Så jeg fremhever:
Grunnloven og menneskerettighetene
Menneskerettighetene som rettslig bindende grenser for flertallets handlefrihet
Etter Stortingets historiske vedtak 13. mai 2014 inneholder Grunnloven nå en rekke menneskerettigheter.
Menneskerettighetene springer ut av grunnleggende verdier – frihet, likhet og menneskeverd – som staten og rettsordenen må respektere og verne av hensyn til den enkelte.
Grunnlovfesting av menneskerettigheter gjør at et simpelt flertall av de øverste folkevalgte – stortingsrepresentantene – ikke i ordinær lov kan vedta noe i strid med disse rettighetene.
De grunnlovfestede menneskerettighetene utgjør dermed mindretallets vern mot flertallet.
I ytterste fall kan uavhengige domstoler, med Høyesterett i spissen, slå fast at de andre statsmaktene (Stortinget og regjeringen) har brutt Grunnlovens menneskerettigheter.
http://bit.ly/2iF80aV

 

TAUSHETSPLIKTT

ABCnyheter 28.12.2016 – Høyesterett med viktig avklaring:  Menneskerettskonvensjoner blir ikke til Grunnlov i Norge
Hadde ikke Høyesterett gjort dette, ville det endret norsk rett markant. Da ville alle menneskerettstraktater sette andre norske lover til side ved motstrid, sier Anine Kierulf (…)
Det er §92 i den nye Grunnloven som skaper uklarheter. Den avløste §110c i den forrige versjonen.
§92 pålegger staten å «respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.» (…)
Grunnlovens paragrafer står over alle andre lovbestemmelser.
http://bit.ly/2qBWLU9
§ 92: Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

 

Advokatbladet år 2013 – utdrag (fra posten) «Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?»:
Også der det blir påstått at brudd skjer og det blir dokumentert, får det få eller ingen konsekvenser for den offentlige tjenestemann eller -kvinne, meldes og rapporteres det av flere.
Det oppleves som farlig og ødeleggende for en selv å gå til kamp mot det vi kaller systemet.
Bedre blir det heller ikke ved at den eller de som opplever brudd på sine menneskerettigheter, er i en svært sårbar situasjon.
Menneskerettigheter er først og fremst noe ledere på alle nivåer må sikre på alle forvaltningsnivåer.
Men det er også slik at det er storting og regjering som har det øverste ansvaret (…)
Brudd på disse rettighetene, herunder enkeltsaker, innebærer brudd på Grunnloven § 110 c og det som går på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 1 (…)
Det finnes altså ingen klageinstans hvor brudd på menneskerettighetene meldes til, og selv for ressurssterke mennesker er det nærmest umulig å finne ut hvordan en klage kan adresseres.
http://bit.ly/2bRjbup

 

ABETT

Men hvorfor belyser de det (jfr. siste avsnitt over) – fullstendig uten å melde om det som her fremgår?:
«I Den europeiske menneskerettighetsdomstolen kan enkeltpersoner gå til sak mot staten de bor i, hvis de mener staten har brutt deres menneskerettigheter.» :
Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) 06/08/2013
(Senere skiftet til: FN-SAMBANDET 17.11.216 – Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD)) :
I Den europeiske menneskerettighetsdomstolen kan enkeltpersoner gå til sak mot staten de bor i, hvis de mener staten har brutt deres menneskerettigheter (…)
Alle stater som har skrevet under på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen kan bli stilt for retten i EMD.
http://bit.ly/2qHUxkt
http://bit.ly/2qEmqM2
Fullverdige medlemmer (165): (Norge)
http://bit.ly/2pWCaLB
Den europeiske menneskerettsdomstolen:
https://snl.no/Den_europeiske_menneskerettsdomstolen

MENNESKERETTSLOVEN

LOV 1999-05-21 nr 30: Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)
Vedlegg 6. Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller
Del II Art. 2
3. Hver konvensjonspart forplikter seg til:
a. Å sikre at enhver, hvis rettigheter og friheter etter denne konvensjon blir krenket, skal ha adgang til effektive rettsmidler, uansett om krenkelsen er foretatt av personer som har handlet i offentlig tjeneste,
c. Å sikre at de kompetente myndigheter tar en klage til følge dersom den er funnet å være berettiget.
http://bit.ly/2pNspe6
http://bit.ly/Z2tU2n

 

Salus populi suprema lex – Folkets trygghet er den høyeste lov (Cicero)
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2017
M T O T F L S
« apr   jun »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: