Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Hjertelig takk, Johanna, for en personlig synliggjøring av forvaltningens uhørte krenkelser. De må stanses!


Oppdatert 23.05.2017 – Johannas tilstand var langt alvorligere enn først antatt – selv om ET slag selvsagt er kritisk, og kan være terminalt. Hun hadde fler! Her er hennes status fra de to siste dager:
Johanna Engen i går kl. 16:53 · Resultatet av mr viser at jeg har hatt 2 små slag. Et i lillehjernen og et i den store. Svimmelhetanfallene skal utredes mer. Men kanskje jeg kan reise hjem i morgen.
Johanna Engen 23.05.2017:  Jeg er ikke så sterk. Jeg tåler ikke alt. 2 hjerneslag på rappen gjør noe med en. Både fysisk og psykisk. Jeg er engstelig. Jeg er deprimert. Tenker mye på om boligkontoret og bydelsutvalget kommer til å tvangsflytte meg fra hjemmet mitt før jeg er ferdig med rehabiliteringen. Det påvirker tilfriskningen. Negativt. Det påvirker hele situasjonen min. Jeg sover dårlig og griner mye. Stress og ytre påkjenninger kan være en medvirkende årsak til hjerneslagene. Måtte bare få sagt det.  Jeg griner videre (sitat slutt)

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

 

Stressss

 

Rune Jonassen, klinisk psykolog og forsker ved Universitetet i Oslo, forklarer stress som den tilstanden der vi opplever at krav overstiger, eller nærmer seg nivået for hva vi er i stand til å håndtere.
Stressreaksjoner er normale fysiske responser som settes i gang når vi føler oss truet. Stresset en såkalt fight-or-flight-respons i kroppen som hjelper oss å overleve (…)
Kronisk stress over en lang periode kan også bidra til langsiktige problemer for hjertet og blodårene fordi hjertet slår for fort. Kronisk stress kan derfor øke risikoen for høyt blodtrykk, hjerteinfarkt eller hjerneslag.
http://forskning.no/2014/11/hvorfor-kan-stress-gjore-oss-syke

 

Johanna Engen er en av de mange vergeløse borgere blant oss som over lengre tid har vært utsatt for hjerterå og skruppelløse overtramp fra forvaltningen.
16 mai 2017 fikk hun slag!:
Slik kan det altså gå – og det går dessverre gjerne slik, noe forvaltningen må påregne – hvilket de helt sikkert også gjør, når de utsetter syke og eldre mennesker for monumentalt fornuftsstridige belastninger som aldeles ikke er til å bære og leve med!
Vi vil ha deg i livet, Johanna Engen!
http://bit.ly/2qtnmkk

 

Påskehilsen fra Oslo Kommunes klagenemd. Avslaget i skriftlig form lå i postkassen i dag.
Det eneste jeg får medhold i er at jeg har rett til en varig kontrakt i en kommunal leilighet. De har sett helt bort fra henstillingen fra Pasient- og helseombudet og fastlegen min.
De har også sett bort fra min botid på 25 år og min alder og dårlige helse.
Det er helt uaktuelt for meg å flytte til Hagegt 29, Kolstadgt 7 eller Breigt 9. Da får bydelsutvalget i Gamle Oslo flytte meg til en annen bydel, f eks Sagene.
Jeg kommer også til å blånekte å flytte inn i en ettroms leilighet. Jeg har rett på soverom.
Jeg er rasende på Bydelsutvalget, Boligenheten og Klagenemda. Virkelig rasende. De skalter og valter med folk som om vi ikke er verdt dritten under skoa deres.
Om jeg ønsker dem en god påske? Nei, ikke i det hele tatt. Håper de setter kvikk lunsjen og marsipaneggene i halsen.
Rødt fikk 4 stemmer for sitt forslag. 2 fra rødt, 1fra frp og 1 stemme fra uavhengig. Resten., altså SV. AP. Høyre. Venstre og mdg stemte for AP sitt forslag. 11 stemmer. Greit å vite til valget i september.

 

(Jeg tar med et utdrag fra art. hun sikter til): Dagsavisen 16.05.2017: Johanna Engen: – Byråkratisk svada
I dag skal vedtaket, som ble vedtatt mot Rødt og Frps stemmer opp i bydelsutvalget (BU)
– Det møtet får jeg ikke vært med på selv. Jeg ble innlagt på Ullevål sykehus tirsdag, med et lite hjerneslag, forteller hun til Dagsavisen (…)
Johanna Engen skjønner (…) lite av vedtaket som ble fattet i SHK.
– Dette er byråkratisk retorikk. I beste fall svada.
Jeg blir sorgtung over at det sitter mennesker rundt om og tar beslutninger på vegne av folk som ikke er til det beste for de det gjelder. Jeg blir veldig ulykkelig og opprørt over at fattigfolk og vanskeligstilte blir behandlet som kasteballer, at de ikke bruker skjønn. Selv har de ikke problemer, sier hun.
– Det var en underlig seanse jeg var med på. Det ble sagt masse ord om ingenting. SVs representant satt bare ned og glante i bordplata.
Jeg satt rett overfor APs møteleder som ikke møtte blikket mitt, og han fra MDG snakket masse og særlig om at men ikke kan gå inn i enkeltsaker. Noe som jeg synes er en ansvarsfraskrivelse (…)
http://www.dagsavisen.no/oslo/johanna-engen-byrakratisk-svada-1.968087

 

Når politikere påstår at de ikke kan gå inn i enkeltsaker, er dette ikke annet enn veloverveid løgn og en feig unnamanøvre!
De vet selvsagt så meget bedre, men saken er at de ikke ønsker å bli stilt til veggs, siden deres kyniske overgrep lett vil kunne avdekkes og umuliggjøre en verdig retrett.
En debatt rundt de ulovlige krenkelsene som de utsetter borgere for som de både er ment, og lovpålagt å ivareta, ville være det rene selvmord for de bortskjemte, godt lønnede svikefulle posører!
Tidligere Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har ved flere anledninger fastslått at hun vitterlig kunne ha uttalt seg i saker, hvis klageren ble navngitt!:
Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren Dokument nr. 15:1777 (2010-2011) Besvart: 26.08.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm
Robert Eriksson (FrP): (…) Skal Nav-brukere være nødt til å finne seg i denne typen feilinformasjon og trakassering? (…)
Hanne Inger Bjurstrøm:  Representanten Robert Eriksson stiller spørsmål som vedrører en enkeltsak fra NAV Bjerke. Jeg oppfatter at saken i hovedsak omhandler Arbeids- og velferdsetatens håndtering og service overfor brukeren.
Da brukeren ikke er identifisert, kan jeg ikke kommentere saken spesielt».
http://bit.ly/Hhv9mz
Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren – Dokument nr. 15:1830 (2010-2011) Innlevert: 25.08.2011 – Besvart av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm:
Representanten Vigdis Giltun stiller spørsmål som vedrører en klage til NAV Pensjon.
Da brukeren ikke er identifisert, kan jeg ikke kommentere saken spesielt.
http://bit.ly/1qeVZnt
Så her fremgår at politikere meget vel kan tale den enkeltes sak, og at statsråden har anledning til å kommentere enkeltsaker når vedkommende saken gjelder er identifisert.

PEOPLEEEE

Husk Stortingets – Om Grunnloven
Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike.
Grunnloven slår fast at det er folket som legitimerer makten
http://bit.ly/X7LRMA
Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814,
C. Om Borgerret og den lovgivende Magt.
§ 49. Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget.
http://bit.ly/WVXbL8
Ombudsmenn for folket – Rb.no 15.11.2011:
Politikerne må alltid huske hvem de er til for. Våre politikere må aldri glemme at de er valgte ombudsmenn for folket (…)
Folkevalgte, enten det er på lokal- eller riksplan, må aldri miste ombudsrollen overfor landets innbyggere av syne.
Det er lov å engasjere seg i enkeltsaker. De folkevalgte er til for folket – og ikke omvendt
http://bit.ly/UvYqiT
LOV 1909-03-23 nr 00: Instruks for Regjeringen.
§ 3. Som departementchefer paaligger det statsraaderne, enhver for sit departements vedkommende, at paase og være ansvarlig for, at enhver til departementet indkommen sak tilbørlig behandles og fremmes til avgjørelse; at Statens og enhver borgers tarv nøie varetages; at offentlige regnskaper i ret tid avlægges, revideres og decideres; at departementernes embeds- og tjenestemænd tilholdes nøie at overholde sine plikter såvel med hensyn til tjenesten som like overfor almenheten.
http://bit.ly/ff70r7
(Siterer Dagsavisens art. av 23.04.2017 på sin FB-side): At dette oppleves dramatisk for Johanna Engen er ikke vanskelig å se. Nå har Ola Svorkstøl (Rødt) fremmet et forslag som skal opp i BU neste torsdag. Hvis det blir vedtatt, kan det bety et pusterom for Johanna Engen og de andre som er rammet.
Praksisen er ulik i de forskjellige bydelene, og det er behov for en presisering, sier han.
Heller ikke fungerende leder i BU Gamle Oslo, Viktor Rakov Gjengaar (MDG) har problemer med å skjønne Johanna Engens frustrasjon.
Vi kan som sagt ikke gå inn i enkeltsaker.
Det er trist å bli forespeilet å skulle flytte inn i mindre leilighet uten garanti for å få bli værende i sitt nærmiljø, og jeg har full forståelse for hennes og andres situasjon. Bydelen har folk på venteliste, og vi har trange familieleiligheter (sitat slutt)
http://www.dagsavisen.no/oslo/johanna-engen-ble-kastet-ut-av-kommunen-na-kan-hun-fa-et-pusterom-1.956286

COMMUNI

Jeanine Horntvedt til Johanna Engen på hennes FB-side 21.04.2017:
Vedr. uttalelsen fra flere av lederene i BU (Brukerutvalgene) i artikkelen du her satte inn «Vi går ikke inn i enkeltsaker«, vet jeg ikke om du kan benytte deg av informasjonen og noen av de kanaler som fremheves i følgende post som jeg skrev i april 2014 – Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene. Del 2.
http://bit.ly/1ExN3nG
Her er sakset ut det mest relevante, men linkene i posten virker ikke lenger fordi Oslo Kommune fikk nye sider for en tid tilbake, som umuliggjorde gjenfinnelse av viktig materiale.
Viktig å merke seg, blir den nærmest «instruksen» som Helse- og sosialkomiteen sendte Byråd Kvalbein i nettopp – en enkeltsak!
Der la de ikke fingrene i mellom, og nettopp slik skal det jo være. Det skal meget tydelig tale for å nå frem til beslutningstakerene for borgeres ve og vel når deres agenda mange ganger er tvert en annen.:
Eldrerådet (ER)
Eldrerådet har møte i Akersbakken 27 tirsdag kl. 15.00. Møtene holdes uka før bydelsutvalget har møte (som regel har BU møte siste tirsdag i måneden).
Bydelsdirektøren vurderer hvilke saker som skal til behandling i hvilke råd ut fra innholdet og hvem saken berører.
Rådet kan også behandle egne saker.
http://bit.ly/NRf3JZ
Helse- og sosialkomitéen (HSK) Arbeidsområdet er: helse- og sosialforvaltningen herunder:
· psykisk helsevern
· sosialomsorg
· eldreomsorg
· boligvirkemidler
behandler prinsipielle og retningsgivende spørsmål innenfor ansvarsområdet (…)
Stovner Bydel Arbeidsutvalget til BU 2011 – 2015
Bydelsutvalget (BU) kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker, eller i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
AU fordeler saker til saksforberedende behandling i råd og komiteer.
http://bit.ly/1j0ZwmV
borgen marianne
Marianne Borgen (SV) sitter i Oslo Bystyre, og er medlem av Helse- og sosialkomiteen
Onsdag 28.03.2012 la hun ut dette på sin FB-status (utdrag):
«Idag har jeg sammen med flertallet i Bystyret bedt om at Aud Kvalbein bidrar til at funksjonshemmede i Oslo får et fleksibelt tilbud, les brevet! «
Til Byråd Aud Kvalbein
Vi vil med dette brevet rette en innstendig oppfordring til byråd Aud Kvalbein om umiddelbart å ta de nødvendige grep overfor bydel Nordre Aker for å sikre at Stine Machlar får bevilget flere brukerstyrt personlig assistanse (BPA)-timer, slik at hun ikke må avbryte studiet hun er i gang med (…)
Eksamen er nært forestående, men siden Machlar nå mangler BPA-timer står både eksamen og videre studier i fare.
Hvis Machlar ikke kan fullføre studiet vil ikke Lånekassen omgjøre studielånet til stipend. Får hun ikke fullført utdanning vil hun kunne miste muligheten til å komme seg ut i arbeidslivet og til å gi noe tilbake til samfunnet.
Alternativet kan være et liv på trygd (…) (Sitat slutt)
http://bit.ly/1ExN3nG
Og jeg fortsetter: Vi kommer nok ikke unna beslutningene tatt i Rapporten jeg linker til under her Johanna, og jeg fremhever den fordi bestemmelsene mest sannsynlig ligger til grunn for uttalelsene til gruppelederen i BU, Øyvind Slåke i artikkelen du her har postet (jeg siterer ham):
«BU går aldri inn i enkeltsaker. Det er administrasjonen som tildeler leiligheter i bydelen. Det er mange som har behov for leiligheter, og særlig er det mangel på familieleiligheter. Det er mange flyktninger og innvandrere som har behov. Bydelen må se på hvordan boligmassen kan brukes best» (sitat slutt)
Hele 7 år har gått siden Rapporten ble skrevet, og i løpet av disse årene har jo folkevandringen eksplodert som kjent, slik at kriteriene som ble satt den gang, nok praktiseres enda mer rigid i dag:
SAKSBEHANDLING AV SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG – RAPPORT 16/2010 (KOMMUNEREVISJONEN) Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Tildeling av kommunale boliger. Side 7: Sammendrag
I denne rapporten presenterer Kommunerevisjonen resultatet av sin undersøkelse om saksbehandlingen av søknader om kommunal bolig i de fem bydelene Sagene, Frogner, Gamle Oslo, Vestre Aker og Bjerke. Undersøkelsen har hatt følgende problemstilling: Er Oslo kommunes saksbehandling av søknader om kommunal bolig tilfredsstillende?(…)
Side 8: Regelverket om prioritering mellom søkere som fyller grunnkravene ble forstått og praktisert ulikt i de fem bydelene.
Tre av fem bydeler tolket (eller hadde i en periode tolket) regelverket slik at flyktninger skulle prioriteres først (…)
Side 14/15: I vurderingen av hvem som har det mest påtrengende boligbehovet, skal medisinske og/eller sosiale forhold vektlegges.
Ifølge byrådets instruks skal likevel følgende kvalifiserte søkere ha høyest prioritet:
* Flyktninger som skal førstegangsbosettes
* Søkere som ikke har egnet bolig ved utskrivelse fra institusjon/fengsel,
* Byfornyelseshusstander.
Side 16: I noen bydeler er det ingen som blir tildelt bolig med unntak av flyktninger som skal førstegangsbosettes.
Klagenemnda erfarer at det er svært vanskelig for søkere å forstå hvorfor de ikke kan få tildelt kommunal bolig når de oppfyller alle forskriftens grunnkrav (…)
http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Alle_rapporter_i_pdf/Oslo_kommunerevisjon/Saksbehandling_kommunal_bolig.pdf
Vi var enige om at de på denne måten setter utsatte grupper opp mot hverandre!
6. april 2017 stilte jeg et spørsmål til politiker Ivar Johansen på Johannas status om hvem som satt med ansvaret for galskapen, uten å motta svar tilbake som gjorde meg klokere:
Ivar Johansen Dette er en beslutning av bydel Gamle Oslo. Jeg har tatt initiativ til at regelverket endres, se dette notatet fra byråd Inga Marte Thorkildsen:
http://www.ivarjohansen.no/images/stories/pdf/utleieboliger21022017.pdf
i påvent av en slik forskriftsendring burde kanskje flertallet i bydelsutvalg Gamle Oslo anmode bydelsforvaltningen om å praktisere nåværende regelverk liberalt. Hva sier dere Line Oma, Viktor Rakov Gjengaar og Marian Hussein ? (sitat slutt)
(Johansen i annen kommentar – som om det fagre munnhellet skulle kunne endre noe som helst):
Og fordi mennesker er forskjellige, og har ulike behov, kan formelle regelverk aldri erstatte at forvaltningen må foreta en individuell vurdering og fornuftig skjønn (sitat slutt)
– Hvorpå jeg reponderte:  Jeg forstår slett ikke hva du mener, Johansen. jfr. arealet og antall rom som saken NÅ – etter langt over 2 decennium plutselig dreier seg om. Kan du utdype? (nei se, det gjorde han ikke)
Jeanine Horntvedt Ja nå var jeg spent, Ivar Johansen.
For i ditt tilsvar forstod jeg det slik at ditt formidlede initiativ til å endre regeverket, handlet om at du ville bort fra det DENNE hjerterå beordringen dreiet seg om konkret i Engens sak:
Utkastelse av eldre mennesker med lang tilhørighet i sin leide lelighet på bakgrunn av Boligkontorets idiotskapte absolutter, satt etter urealistiske og spinngale kriterier rundt boligens størrelse og antall rom for enslig person.
Der stod ingenting om dette.
Da blir mitt spørsmål:
Har du tenkt å kreve en endring av Boligkontorets barbariske og meningsløse tilrettetaken av å effektuere denne inhumane og uhørte krenkelsen?

WAIT

Jeanine Horntvedt Jeg stilte deg et spørsmål som enda står ubesvart Johansen, og omformulerer litt:
1. NÅR eksakt var det at Boligkontoret begynte å sette urealistiske kriterier til boareal for enslige: At «familiestørrelse» på boliger angivelig skal gjelde fra skarve 46 m2.
2. NÅR eksakt startet effektueringen av utkastelse av norske hjelpeløse eldre mennesker med lang botid for å gi plass til nyankomne familier med dette avskyelige urealistiske kriteriet i bunn?
3. HVEM / hvilket organ / departement eksakt var det som besluttet at Boligkontorene skulle være eksekutør for slike ugjerninger og overgrep mot egen befolkning?
Herunder ønsker jeg også å få vite navn og tittel på kujonene – hver især.
For akkurat dette er viktig! (sitat slutt)

LYING BASTARD

Ivar Johansen Premissene dine er nok ikke nødvendigvis korrekte, men uansett bør du rette spørsmålet ditt til bydel Gamle Oslo. Der vil du kunne få avklart fakta. Jeg har ikke slik kunnskap.
Jeanine Horntvedt Så rart Johansen, for jeg som lekmann har prentet på netthinnen et dokument jeg kom over på nettet for ca. tre fire måneder siden fra et sentralt forvaltningsorgan som la nettopp disse føringene. Jeg lagret det dessverre ikke.
Hvor gammelt dokumentet var husker jeg heller ikke, men problemstillingen er såpass aktpågivende å merke seg og ha kunnskap om, at jeg holder det som svært lite sannsynlig at du stiller helt blank her.
Det er kanskje noe med måten jeg presenterer det på? …
Ivar Johansen (feiger ut) Som sagt: Bydel Gamle Oslo må være rett adressat for å få avklart faktaene du ønsker svar på.

MARTATHOR

Rettigheter for eldre beboere i forhold til kommunale leiligheter (Rødt)
Bydelsutvalget er klar over at det er mangel på det som er definert som kommunale familieleiligheter. Disse er ofte definert etter antall rom og ikke kvm.
Bydelsutvalget viser til vedlagt notat fra Byråd Thorkildsen der det går fram at regelverket angående tildeling av kommunale boliger til eldre personer er under endring.
Hun skriver: Representantens spørsmål har synliggjort at det kan være behov for å tydeliggjøre regelverket på punktet som dreier seg om forlenget leietid. Det er viktig at det gjøres saklige vurderinger av leietiden for de som ikke ansees for noen gang selv å kunne fremskaffe egnet bolig, slik det fremgår av forskriftens § 12. Jeg vil derfor ta initiativ til at dette presiseres i instruks til forskrift om tildeling av kommunal bolig. Bydelsutvalget støtter dette.
Ifølge Boligkontoret i Gamle Oslo er det 7 personer over 65 år som har fått vedtak om å flytte ut til annen type kommunal leilighet, fra 01.06.2016 til i dag. For 2 av disse er vedtaket effektuert, dvs de har flyttet. Bydelsutvalget ber Boligkontoret i Gamle Oslo om å ikke effektuere vedtakene for de 5 personene som er over 65 år og ikke har fått tilbud om nye leiligheter, i påvente av forestående endringer av regelverket. Vi ber byråd Inga Thorkildsen om å medvirke til dette.
Olaf Svorstøl Gruppeleder for Rødt
Dagsavisen 20.05.2017 – Oslos største «bolighai»
Oslo kommune har tjent milliarder i utbytte på å leie ut boliger til fattige, rusmisbrukere og handikappede.
http://www.dagsavisen.no/oslo/oslos-storste-bolighai-1.727699
Og jeg spør Lippestad på hans FB-side 19 mai 2017:
Hva synes du om dette Lippestad? Er forvaltningen ment å opptre slik? (og linker hit)

JOHANNAAA

Johanna Engen 20. april (utdrag):
Den «hemmelige» innboksen på FB er full av meldinger fra folk som ikke er på vennelisten min. Sympatierklæringer og lykkeønskninger. Og fra folk som har opplevd det samme som jeg står midt opp i. Men som ikke orker å stå frem av mange forskjellige årsaker (sitat slutt)
Så hjertelig takk for at du synliggjør denne umenneskelige behandlingen av landets forsvarsløse syke og eldre som ikke har definisjonsmakt og derfor lett kan pulveriseres, og trekker svineriet frem i lyset Johanna!
Overgrepene må stanses!
Pacem in Terris
Thomas Aquinas sier: «Den menneskelige lovgivning får bare karakter av lov i den grad den er i samsvar med fornuften; hvorav følger at den har sin autoritet fra den evige lov. Men i den monn den avviker fra fornuften kalles den ond, mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold (…)
«Enhver offentlig myndighets vesentligste oppgave er å beskytte den menneskelige persons egne ukrenkelige rettigheter, og gjøre det lettere for hver enkelt å oppfylle sine plikter.»
Det vil da igjen si at dersom de offentlige myndigheter skulle underkjenne eller krenke menneskerettighetene, ikke bare misligholder de sine plikter, men deres forordninger mangler enhver rettskraft (…)
I det hele tatt, det dreier seg om å opprettholde alles rettigheter fullt og helt, og gjenopprette dem der hvor de er blitt krenket (…)
Man må ikke drive omsorgen for å sikre alle like rettigheter ut i det absurde, ved en politikk som har til resultat at den frie utfoldelse av disse rettigheter blir vesentlig redusert eller helt umuliggjort.
For «én grunnsetning må stadig fastholdes:
Hvor vidtgående og dypt inngripende statens innflytelse enn blir på det økonomiske område, er det ikke dens oppgave mer og mer å innskrenke det frie rom for den enkeltes private initiativ.
Den skal tvert imot sørge for at dette virkefelt blir så omfattende som mulig ved en effektiv beskyttelse av den menneskelige persons umistelige rettigheter, overfor den enkelte som når det gjelder alle (…)
http://bit.ly/r8NcyY

MENNESKERETTSLOVEN

LOV 1999-05-21 nr 30: Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)
Vedlegg 6. Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller
Del II Art. 2
3. Hver konvensjonspart forplikter seg til:
a. Å sikre at enhver, hvis rettigheter og friheter etter denne konvensjon blir krenket, skal ha adgang til effektive rettsmidler, uansett om krenkelsen er foretatt av personer som har handlet i offentlig tjeneste,
c. Å sikre at de kompetente myndigheter tar en klage til følge dersom den er funnet å være berettiget.
http://bit.ly/2pNspe6
http://bit.ly/Z2tU2n
Signer gjerne oppropet: Stopp ufølsom boligpolitikk som tvinger Johanna til å flytte:
http://bit.ly/2qxQp8E
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/1bdbsCq
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2017
M T O T F L S
« apr   jun »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: