Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nekt av nødhjelp og tilkalling av Politi – skadevolderenes historikk med å effektuere forsettlige lovbrudd.


Dette er utdypingen av mine forrige poster (linket til rett under), med lydopptak og avskrift av den uopprettelige skadevolding som Trøeng & Tunsve ustanselig har effektuert overfor meg de siste fire år med sosialsjefen som aksepterende bisitter. Samtlige avvik som her fremheves – og enda langt fler, er varsling jeg har sendt ham opp gjennom årene som han uten unntak har oversett og tiet ihjel. Det samme har klageinstansene!
Politi på Nav St.Hanshaugen 11 april 2017
http://bit.ly/2oFnTkq
Sosialsjefen villeder Politiet – ingen nødhjelp utbetales! Straffeloven:
http://bit.ly/2ofqo94

 

Livet kan snart ikke opprettholdes, hvilket jeg også belyste i mine tre overklaginger av nekt nødhjelp nå i april 2017 – uten gehør. Det er mange år siden jeg nådde langt over maksimal stressbelastning:
Om meg – Bakgrunn og historie – Del 2
http://bit.ly/1GhMeg9
Jeg hadde kun to valg når Nav bestemte seg for å sanksjonere overfor min varsling om deres forvaltningskriminalitet ved konsekvent å nekte meg livsnødvendigheter, og det var å sette meg ned for å gli inn i apati, eller kjempe i mot med alt jeg hadde. Utpiningen på og langt under minste flate grunnsats sosialhjelp i en periode på snart 9 år har forkortet mitt liv betraktelig og påført meg store unødige lidelser.
Alvorlige sykdommer som sosionomene er godt kjente med har progrediert, og flere ganger i det siste har det kjentes som om hjertet vil gi opp.
Nå må noen ta grep – nå må noe skje.
Det må settes et vedvarende fokus på denne livsfarlige forvaltningskriminaliteten som ødelegger liv og helse, som ingen klageinstanser reagerer på, og som politikerene ikke bryr seg med.:
Fylkesmannen forsøker gjøre privat avtale med meg om at jeg må slette det jeg har skrevet om dem på nettet.
http://bit.ly/2nugIby
Jeg krever at de vitnesbyrd som jeg har bragt til torgs over straks et decennium nå endelig vil avstedkomme høyst påkrevd bistand, og avskjed for uegnede aktører som har sitt virke i sosialtjenesten slik at den dypt ulovlige forvaltningsførselen som både jeg og mange tusen andre borgere har erfart og erfarer kan settes et endelig punktum for.
Den tar i ytterste konsekvens liv.

 

Som jeg fremhevet (langt nede) i posten under av august 2016, så er ikke «klageadgangene» annet enn et umoralsk og motbydelig narrespill:
Vel – Nå har jeg ringt Kari Bansal for å avkreve henne svar (30.08.2016 – tapet)
Svaret på samtlige av mine spørsmål, kokte ned til – etter å ha gått en hard drakamp frem og tilbake – at det er innklagede, politianmeldte og derav inhabile Sosialleder Sigurd Røeggen (bildet) som står ansvarlig for å behandle mine klager!
Det er han som ER «Service»! – ta meg f*en! (sitat slutt)
Les: Line Tunsve ved sosialtjenesten iverksatte den endelige dødsdommen for meg i juni 2016:
http://bit.ly/2bBsNFo

 

POLITIIIIIII

Vedrørende min forklaring til Politiet den 11 april 2017 rundt et bytte av kontor som de tilrådet meg:
Den flere ganger innklagede og politianmeldte sosionomen (nå seksjonssjef) Randi Trøeng besvarte selv i juli 2016 mitt krav om å få bytte over til et settekontor ca. 6 uker etter det ble  fremsatt- og gav meg avslag (se nederst i denne posten)!
Her siterer jeg utdrag fra tidligere lydopptak av en spektakulær ulovlig forvaltningsførsel som har fått pågå i svært mange år uten at verken klageinstanser eller Politi har reagert med å straffe gjerningspersonene etter gjeldende lovbestemmelser for denne type avvik, trass i at de har effektuert slike sanksjoner tidligere overfor annen diabetiker (ung mann) som for sammenlikning hadde blitt utpint slik at liv og helse stod i fare i «kun» en uke.
I mitt tilfelle har sosionomene Trøeng og Line Tunsve (fagansvarlig oppfølging) hvis sistnevnte enda er min saksbehandler trass flere krav fra meg om bytte, gjennom fire år latt meg stå flere ganger i både dager og mange uker totalt uten livsnødvendigheter, der siste periode varte i nær tre måneder da sosionomene besørget at både min hund og jeg levde på ca. 70 kroner dagen fra 28.12.2016 og nesten ut februar 2017.
Dette er nærmere belyst i posten under, med linker til den unge diabetikeren som vitterlig fikk hjelp:
Politi på Nav St.Hanshaugen 11 april 2017
http://bit.ly/2oFnTkq

 

Lydopptak 11.04.2014 – Randi Trøeng Avslag nødhjelp
Lytt fra både 4, 6:30 og 8:30 minutter inne i opptaket. I sistnevnte sekvens, fremgår det fra Trøeng selv, at ved avslag nødhjelp så skal man klage på dette direkte til sosialtjenesten selv i første hånd, og ikke «til Fylkesmannen» – som den utenlandske damen villedet meg med 11 april 2017 før Politiet kom!
Uttalelsen slår også ihjel sosialsjefens absurde bedragerske «søke på nytt på papir»- insistering samme dag, der han gav blanke blaffen i mine tre overklaginger – slik jeg altså var ment å forholde meg, av 9, 10 og 11 april!
http://bit.ly/1qpGpGj
Opptaket nedtegnet: Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
http://bit.ly/1Y1ysKG
13.03.2015 – Lydopptak: Line Tunsve nekter meg økonomisk hjelp til både mat og livsviktig diabetesmedisin:
Sosialkontor og mordforsøk
https://youtu.be/NvNwvw3e7nw
Avskrift av opptaket – Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker
http://bit.ly/18UVVpn

 

Lydopptak: TRØENG FORHØRER MEG VEDR KONTOUTSKRIFT 22 08 14
Seksjonsleder, (flere ganger innklaget og politianmeldt) Randi Trøeng ved Nav St.Hanshaugen sosial forhører meg vedr. kontoutskrift fredag 22.08.2014 etter søkt nødhjelp. Jeg sa at jeg hadde bedt om forhøyede minstesatser ut fra mine sykdommer men Trøeng blåste en lang marsj i det, og innrømmet til alt overmål helt ubekymret at hun var godt kjent med min helsesituasjon ca. 28:37 inne i lydopptaket:
«Du HAR helseproblemer, du ER diabetiker»!
Søknaden min om nødhjelp dagen før (21/8) ble avslått med «begrunnelsen» at jeg ikke hadde lagt ved kontoutskrift hvilket ikke dreier seg om annet enn veloverveide utmattelsestaktikker, siden sosionomene meget vel er klar over at krav om kontoutskrift er ulovlige!:
Nav – ulovlige krav om kontoutskrift m.m.
http://bit.ly/2oA6k4Q
Denne infame tilleggsbelastningen valgte de å påføre meg selv om det ble helg, enda jeg lydig hadde deltatt i spillet for galleriet som man aldri kan komme utenom når man er prisgitt tølperes vrede, ved å være behjelpelig med å lime inn lovverket fra Helse-, sosial og eldreombudet til de «uvitende» som gikk slik:

 

PAPERSS

Lov om sosiale tjenester i arbeids – og velferdsforvaltningen § 18 gir meg rett på akutt hjelp i en nødssituasjon. Dette innebærer: • Retten til hjelp utløses uavhengig av årsaken til behovet. • Krav til dokumentasjon må tilpasses hva jeg klarer å fremskaffe raskt. • Sosialtjenesten må vurdere min faktiske situasjon på søknadstidspunktet. • Retten til hjelp tilkommer alle, uavhengig av nasjonalitet, bosted og økonomiske forhold. • Søknaden skal behandles raskt, vanligvis samme dag som den er fremsatt (sitat slutt) – Men slike «bagateller» går uansett rett i makuleringsmaskinen!
Full kontoutskrift helt tilbake fra april måned ble imidlertid levert seksjonsleder Randi Trøeng 22/8 som viste at saldo per inneværende var kr 8,- !
Fra før av, hadde sosionomene fått fra meg fulle kontoutskrifter for hele 2014 som ulovlig var beordret innlevert av min saksbehandler Line Tunsve, som dekket alle bevegelser på konto frem til 1. juni.:
Lydopptak: Nav St.Hanshaugen sosial – Min saksbehandler Line Tunsve krever kontoutskrifter for hele året
http://bit.ly/2pkrJ0q

 

(28/8 forts): Trøeng tar meg med inn på et rom, og setter seg ned og studerer hele kontoutskriften demonstrativt nøye, peker på et punkt midt i rekken 13:36, og ber meg så høytidelig om å redegjøre for «hva jeg har brukt 79 kroner til – fordi hun ikke klarte å se hvor og til hva disse pengene var brukt»!
Lytt herfra og til hun går ut for å «diskutere med en annen om de akter å innvilge meg nødhjelp eller ikke» – og spol så til 26:50 min. inne i opptaket da hun kommer tilbake (…)
28:05 min. inne i opptaket når Trøeng er tilbake igjen og sier at jeg kun vil få kr. 500,- å leve for en hel uke, fremhever jeg det hun allerede vet, bl.a at de dette året har latt meg stå hele 33 dager til sammen uten mat og penger.
Ca. 28:37 kan man altså høre at Trøeng innrømmer at hun er godt kjent med min helsesituasjon:
«Du HAR helseproblemer, du ER diabetiker»!
Min respons: Men jeg står jo som diabetiker og med helseproblemer som du vitterlig innrømmer nå, UTEN mat og penger – det er de FAKTISKE forhold i dag, og da er det ingen retorikk som skal ligge til bakgrunn for det, da er det å sørge for et FORSVARLIG livsopphold for en diabetiker! Og det er ikke 70 kroner dagen i en uke med alt det jeg har gjennomgått …
Trøeng avbryter uten skam, og uten å gå i dialog som alltid: «Det er det vi gir deg nå»!
Trøeng sto på dette tidspunkt rett overfor meg med ca. 15 cm. klarering inne på det lille kontoret med et tilfres hånflir rundt kjeften, og håpet mest sannsynlig inderlig på at hennes ufattelige provokasjoner skulle medføre at jeg dyttet henne inn i veggen eller slo til henne – fly forbannet som hun utvilsomt registrerte at jeg var, slik at de en gang for alle kunne stadfeste at jeg var en ustabil «bruker».
Således ville de automatisk bli kreditert i alle sine avvik – både gamle og nye, uten kritisk granskning av samtlige klageinstanser i fremtiden.
Den tilfredsstillelsen ga jeg henne ikke!

 

Det er liten tvil om at Trøeng stilte seg opp strategisk for å oppnå overnevnte formål, når følgende konstateringer var fastslått fra eget kontor:
Osloby 09.07.2013 – Advarte i juni mot dårlig sikkerhet på Oslos Nav-kontorer
Nav St.Hanshaugen 09.07.2013: Det skjer noe nesten hver uke, sier vekter Soraya Lahouri.
Dessverre er denne saken ubehagelig aktuell, sier Sigurd Røeggen, som er leder for de kommunale tjenestene ved Nav-kontoret (…)
Vi er utrolig sårbare for folk som plutselig kan gå amok inne i lokalene, sier Røeggen («den sårbare» – og så «plutselig», da! Sånn «helt ut av det blå, vel»!)
Det har vært en økning i skarpe hendelser på Nav-kontorene det siste året (…)
http://bit.ly/1oj1bTN
http://bit.ly/1FXIYYS

 

Nekt av nødhjelp og forsvarlig livsopphold, har omtrent alltid vært regelen og ikke unntaket. Her et tilbakeblikk på abnormiteter og trakassering fra år 2016, fra samme skadevolder (Trøeng) som ogå avslo min søknad om nødhjelp 12.04.217 – dagen etter at Politiet hadde troppet opp på kontoret:
Første telefonsamtale med innledende sammendrag: Seksjonssjef Randi Trøeng utøver fremdeles forsettlig psykisk vold og setter liv og helse i fare (07 og 08.12.2016) Utdrag:
06.12.2016 sender Tunsve meg en forvaltningsmelding i Digipost der hun etterspør – nettopp det jeg omstendelig hadde belyst for henne i min søknad av 28/11 – men underslår sitt kjennskap til denne, ved kun å fremheve dokumentasjonen jeg inleverte 2/12 og gjør seg dum.
Deretter gikk hun ut i ferie/sykdom – hva vet jeg, med automatisk svarmelding om at hun ville være tilbake først 13 desember!
Tunsve drøyer altså hele 8 – ÅTTE DAGER med å besvare min søknad om nødhjelp som etter lovverket skal behandles samme dag – senest dagen etter – og da med oppsiktsvekkende raljering og underslag av selve søknaden!
Hun gjør seg deretter utilgjengelig ytterligere syv dager frem i tid og delegerer angivelig ikke min hastesøknad om nødhjelp videre til noen på kontoret, men har den lagret på sin PC der seksjonsleder Randi Trøeng – iflg. henne selv to dager etter i tapet telefonsamtale, ikke har adgang, men tilkjennegir overfor meg at hun allikevel avslår min søknad UTEN å ha lest den!
http://bit.ly/2hgspje

 

Systematiske gjengjeldelser ved varsling fra ledelsen ved Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste (andre telefonsamtale med Trøeng 08.12.2016)
Trøeng er vel inneforstått med – siden jeg har formidlet til hennes overordnede og direkte til henne langt tidligere, at jeg overhodet ikke ønsker at hun tar kontakt med meg på grunn av hennes mange belastende overgrep (forvaltningsmessige) – hvilket en også kan dra en rimelig logisk slutning ut fra, med politianmeldelsen jeg innga på både Trøeng, Tunsve og Røeggen i 2014.
Allikevel tvinger hun seg på meg.
Trøeng forstod udiskutabelt at jeg var rasende i den første telefonsamtalen hun tok til meg  7/12.
Ikke desto mindre ringer hun meg opp igjen dagen etter og harselerer videre med meg om det samme tema: at «hun ENDA IKKE hadde lest min søknad om nødhjelp – men alikevel hadde fattet avslag!»
Utdrag:
Torsdag 08.12.2016 – på 10 dagen uten mat og penger etter at min nødhjelpssøknad ble sent inn 28/11 med det resultat at denne ble underslått av radarparet Line Tunve & Randi Trøeng og de svarte med å bedrive et massivt hardkjør bestående av underslag av dokumentet og diverse andre utmattelsestaktikker, gjorde jeg nye forsøk på å kommunisere (…)
(Vedr. telefonsamtalen): Trøeng har flere ganger registrert hvor opprørt jeg er, og vet fra tidligere at jeg ble lagt inn på sykehus i sommer med hjerteflimmer og  bl.a har svært høyt blodtrykk (…)
Hun overhører meg konsekvent, og responderer med nøyaktig samme provokasjon som hun vet at jeg hele veien har tatt fullstendig av på: «Det som er registert her, det er ANDRE DESEMBER – på fredag»….
Og her holder Trøeng strategisk kjeft i flere sekunder, i henrykt forventing over at det skal kunne skje et eller annet med meg – infarkt – hjerneslag o.a. når konsekvensen mest sannsynlig vil bli at jeg vil hisse meg enda mer opp (jeg leverte elektronisk og derav ettersporbar søknad om nødhjelp 28 november, hvilken Trøeng konsekvent ønsker å omdefinere til fire dager senere)!
http://bit.ly/2guzlfW

 

Trøeng visste – BEGGE gangene hun valgte å overstyre saksbehandlerene og ta kontakt med meg telefonisk, at jeg bl.a har svært høyt blodtrykk og ble hasteinnlagt på Aker Sykehus i sommer med hjerteflimmer.
Orienteringen ble stemplet mottatt med dato på Navkontoret St.Hanshaugen, og var innbefattet i mitt søknadsskjema om høyere sosialhjelp.
(To dager etter at jeg gjorde det kjent for dem, fatter hun og Tunsve vedtak med krav til meg at jeg har å hute meg ut av barndomshjemmet og finne meg noe rimeligere, trass legeerklæring på at jeg ikke kan flyttes – og at jeg hver uke fra det tidspunkt må føre boliglogg på visninger jeg har vært på, ellers ville jeg miste ytelsene mine – hvilket jeg også gjorde! Les):
Line Tunsve ved sosialtjenesten iverksatte den endelige dødsdommen for meg i juni 2016:
http://bit.ly/2bBsNFo

 

Sosionomene: «Vi anbefaler at du skaffer deg en hjelpeverge»! Utdrag:
Sitat fra legeerklæring av 13.06.2014: «Dibetes kan raskt utvikle seg livstruende dersom den ikke behandles, enten ved manglende medisinering eller feil kosthold grunnet pengemangel (…) Det presiseres at manglende medisinering av diabetikere kan være livstruende, og det oppfordres derfor kraftig til at det finnes en løsning på hennes pengemangel, som vil være helsemessig forsvarlig»!
Sitat fra annen leges erklæring av 02.06.2016:
Diabetes krever stabil medisinering og kosthold rikt på grønnsaker, magert kjøtt og fisk, et kosthold som faller dyrere enn mer usunt kosthold som kan tolereres dersom man ikke lider av diabetes.
Diabetes kan utvikle seg livstruende dersom den ikke behandles tilfredsstillende med (…) rett kosthold!
Horntvedt har i 7 år levd på minste sosialhjelps norm uten ekstra tilskudd til kost.
Det er fullstendig uakseptabelt, og jeg vil tro det strider mot lovens regelverk vedrørende sosialhjelp.
Det er nødvendig av hensyn til hennes helse at hun innvilges supplerende sosialhjelp! (sitat slutt)
Ignorert, raljert med og omdefinert på det mest avskyelige, med vitende, vilje og et absolutt forsett!
http://bit.ly/2nM5qSZ

 

Utdrag fra posten knyttet til overnevnte – Samrøret mellom sosialtjenesten og Fylkesmannen bevist en gang for alle:
«Det er jo godt kjent at «Sigurd» avskyr deg og gjør alt han kan for å ødelegge, det har vært et stort samtaleemne mellom flere ansatte her i bydelen leeeenge , og du kan tro at diskusjonene har gått hett for seg!»
Avsløringen ble gitt meg fra dypt indignert ansatt i Oslo Kommune med vitne til stede.
Line Tunsve & Randi Trøeng ved Nav St.Hanshaugen sosial, har ved flere anledninger beordret meg til å anskaffe meg «hjelpeverge» (økonomisk) etter å ha utarmet meg totalt på alle områder. Nærmere forklaring i posten:
Ledelsen ved Nav St.Hanshaugen er vår tids nazister Utdrag:
Samtidig, i en annen konvolutt, lå der avslag på min overklaging av de uforsvarlig lave satsene, der jeg stod fullstendig uten mat og penger hele 10 dager før pensjonen kom fordi det reduserte livsoppholdet som Tunsve – fullstendig uten begrunnelse hadde utdelt meg, ikke gikk an å leve på.
Etter i hele tre måneder å ha holdt meg 1018,- kroner UNDER MINSTE GRUNNSATS FOR SOSIALHJELP ulovlig hver mnd, samt avspist meg med først kr. 3100 i ca. 20 dager i skiftet juli/august og så ca. kr. 3600 i 21 dager en tid etter – som jo ligger langt under det reduserte beløpet igjen, presterer Tunsve atter å nedtegne løgner samt ufattelige provokasjoner i protokoll.
Legeerklæringene dras inn kun i kontekst for å ramme meg, og med strategisk ufarliggjøring av budskapet (…)
http://bit.ly/2c9RWfo

abone_brekke

Tone J. Brekke. Ordførerkandidat for Nannestad FrP:
 «Våre erfaringer som ombudsmenn for innbyggerne har vist oss klart og tydelig at brukerne av tjenester er redde for å klage – man er redd for at situasjonen for deres sak skal bli enda verre. At saksbehandlerne skal ”hevne” seg. Dette har vi sett (…)  i sosialsaker (…)
 http://bit.ly/X4BEko

 

SIGURDRØ

Sosialsjefens trusler opprettholdes
http://bit.ly/2956sQ6
Utdrag fra overnevnte post: Når jeg står et stykke inne i resepsjonen på Nav og venter sammen med Sosialsjef Sigurd Røeggen på at min innklagede saksbehandler Line Tunsve skal «finne en penn» til å underskrive på at de garanterer for et forhøyet depositum her i barndomshjemmet jeg bor – men som de få dager etter skriftlig meddeler meg at de ønsker å kaste meg ut fra, stiller han seg opp på skrå rett ved siden av meg og forsøker å stirre meg i senk med en utpreget bister mine.
Det er første gang på alle disse årene at vi møtes ansikt til ansikt.
Ingen av oss utveksler et ord.
Jeg møter blikket hans uten å vike, og Røeggen stirrer uavbrutt tilbake på meg i det hele minuttet Tunsve er vekk.
Forakt er det eneste jeg føler overfor hans patetiske hersketeknikk, men jeg får også en synkende følelse i magen siden han på dette nonverbale viset meddeler meg at det er «ingen vei ut»!
Hva mener jeg? – Les
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014 (Utdrag):
Arbeidsmiljøloven § 4 – 3 pkt 3 og 4, innebærer en beskyttelse mot trakassering av ansatte.
«Dette innebærer også trakassering fra klienter.» !!!
http://bit.ly/1mPFVX4

 

Nav begår fremdeles strukturell vold mot bistandstrengende borgere
Langt nede i posten: «Line Tunsve ved sosialtjenesten iverksatte den endelige dødsdommen for meg i juni 2016″, viser jeg blant annet til det fullstendig surrealistiske tilsvaret jeg mottok fra Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester etter å ha sendt dem blant mange andre beslutningstakere min omfattende varsling om ulovlig forvaltningsførsel ved Nav St.Hanshaugen – og måtte dåneferdig konkludere:
Vel – Nå har jeg ringt Kari Bansal for å avkreve henne svar (30.08.2016 – tapet)
Svaret på samtlige av mine spørsmål, kokte ned til – etter å ha gått en hard drakamp frem og tilbake – at det er inhabile, politianmeldte og innklagede Sosialleder Sigurd Røeggen som står ansvarlig for å behandle mine klager!
Det er han som ER «Service»! – ta meg f*en!
http://bit.ly/2cCJuED
http://bit.ly/2bBsNFo

 

Når jeg atter i fjor sommer krevde å få bytte Navkontor på bakgrunn av vedvarende trakassering og graverende tjenesteunnlatelser fra Line Tunsve, Randi Trøeng og deres sjef Sigurd Røeggen, var det den mange ganger innklagede og politianmeldte Trøeng selv, som ulovlig sendte meg det korte avslaget med totalt fravær av begrunnelse:
«Vi ser ingen grunner for at du skal bytte kontor»!
Jeg fremhever herunder:
Etiske regler – Utfyllende kommentarer Byrådssak 1189/07 av 20.12.2007 5 – Habilitet
Habilitetsreglene innebærer blant annet at man skal fratre behandlingen av en sak når man selv:
står i sterkt motsetningsforhold til en part i saken (…)
http://bit.ly/KUJHkA

 

Regjeringen.no § 6 – Forvaltningsloven § 6 – inhabilitet ved gjentatt behandling av en sak
Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II Utgiver: Justis- og politidepartementet
Tolkningsuttalelse | Dato: 04.10.2007 Opprinnelig utgitt av: Justis- og politidepartementet
Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen Saksnummer: 200706240 EO ATV Dato: 04.10.2007
3. Forvaltningsloven kapittel II gir alminnelige bestemmelser om når en offentlig tjenestemann er inhabil.
At vedkommende er inhabil innebærer at han eller hun ikke kan ”tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse” i saken.
Reglene gjelder i alle forvaltningssaker (…)
Der tjenestemannen selv er part i saken, er vedkommende uten videre inhabil etter forvaltingsloven § 6 første ledd bokstav a.
Inhabilitet i forvaltningen generelt og kommunalforvaltningen spesielt. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet. Kandidatnummer: 591. Leveringsfrist: 25.november 2009.
23.11.2009 – Side 11: Det står også presisert i § 6, første ledd, at inhabilitetsreglene gjelder den offentlige tjenestemann.
Hovedregelen i § 6 foretar en todeling. Det skilles mellom automatisk og relativ, også kalt generell, inhabilitet.
Det er ikke satt noe vilkår om at inhabilitetsreglene bare får anvendelse i saker som for eksempel angår enkeltvedtak, slik som saken er i enkelte tilfeller som beskrevet i forvaltningsloven § 3, første ledd. Det foreligger ingen slike kriterier angående forvaltningsloven § 6.
Det er også slik at habilitetsreglene får anvendelse på den enkelte tjenestemann, og ikke kun på organet som helhet (…)
http://bit.ly/2iJk9sN

 

Overnevnte regelbrudd er ytterligere belyst i posten:
Nav og deres ignorering av den materielle kompetanse, samt raljering vedr. inhabilitet (og jeg siterer direkte fra Trøengs ulovligheter):
Det vises til din mail datert 3. juni, mottatt hvor du i punkt 6 skriver: «Jeg krever et settekontor» (…)
Etter vurdering av din henvendelse ser ikke NAV , St. Hanshaugen, sosialtjenesten, at det foreligger inhabilitet eller andre forhold (min politianmeldelse av dem er også underslått) – som gjør at din sosialsak skal overføres til et settekontor.
Din sosialsak beholdes dermed ved vårt kontor.
Underskrift: Randi Trøeng (hennes stillingsbenevnelse «seksjonssjef» er her behendig utelatt)
http://bit.ly/2hVU2SH

 

Sivilombudsmannen 7. oktober 2010 (Sak 2009/167) – Av forvaltningsloven 10. februar 1967 §17 første ledd følger det at et forvaltningsorgan skal påse «at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes».
Det samme prinsippet gjelder ved klageinstansens behandling av en klagesak, jamfør forvaltningsloven §33 femte ledd.
En konsekvens av dette er at klageinstansen i utgangspunktet er forpliktet til å ta alle foreliggende opplysninger i betraktning ved vurderingen av saken, se blant annet Høyesteretts dom gjengitt i Rt-2000-402 (…)
På denne bakgrunn må det legges til grunn at tilsynet i fylket i utgangspunktet vil være forpliktet til å ta også skjulte lydopptak i betraktning, dersom dette inngår som en del av de foreliggende opplysningene i saken.
Avvik fra dette utgangspunktet forutsetter et særskilt rettslig grunnlag.
3. Unntak fra utredningsplikten – bevisavskjæring i forvaltningssaker: Forvaltningsloven inneholder ingen bestemmelser som uttrykkelig gir forvaltningen adgang til å avskjære bevis eller se bort fra visse typer opplysninger.
Det er verken straffbart eller lovstridig å gjøre opptak av samtaler som man selv deltar i, selv om dette holdes skjult for andre samtaleparter (…)
Det er (…) viktig at opplysningene som fremgår (…) er riktige.
Dersom de(t) kan fremlegge skjulte lydopptak som etter deres oppfatning viser at opplysningene om dem i (…) journal er feilaktige, har tilsynsmyndighetene ikke anledning til å se bort fra dette.
http://bit.ly/2oATvpn
Samtlige klageinstanser har ignorert alle mine henvisninger til denne tydelige tale.
Posten vil oppdateres.

 

Om meg – Bakgrunn og historie – Del 2
http://bit.ly/1GhMeg9
Venninnene i departementene
http://bit.ly/29cAWnD
Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?
http://bit.ly/2bRjbup
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/1bdbsCq
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2017
M T O T F L S
« mar   mai »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 055 andre følgere

%d bloggere like this: