Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Sosialsjefen villeder Politiet – ingen nødhjelp utbetales! Straffeloven:


Som fremgår av allerede publisert innlegg tidligere i dag, løy sosialsjef Sigurd Røeggen Politiet rett opp i ansiktet etter å ha utsatt meg for store merbelastninger i en prekær og alvorlig situasjon som raskt kunne – og kan utvikle seg livstruende, mine sykdommer og alder tatt i betraktning – deriblant diabetes og svært høyt blodtrykk.
Dette er godt kjent for hele sosialtjenesten, hvorav flere leger har skrevet i erklæringer de har mottatt fra meg at deres behandling av meg er lovstridig, og truer mitt liv – fullstendig uten gehør.:
Politi på Nav St.Hanshaugen 11 april 2017
http://bit.ly/2oFnTkq
I denne forbindelse vil jeg også fremheve sosionom og seksjonsleder Randi Trøengs tidligere forsettlige lovbrudd og herjinger med meg, aktøren som ringte og gav meg avslag på nødhjelp nå den 12 april:
Nekt av nødhjelp og tilkalling av Politi – skadevolderenes historikk med å effektuere forsettlige lovbrudd.
http://bit.ly/2p4pilp
Under, er samlet en rekke bestemmelser i Lov- etikk og regelverk hvis samtlige er brutt med ((mange av dem) tirsdag 11/4 da hendelsen med Politiet tok plass, og over ni år totalt – innbefattet både dette og det forrige Navkontor jeg tilhørte.
Dette innlegget vil stadig oppdateres:

 

Regjeringen Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) Særskilt vedlegg: NOU 2002: 4 Ny straffelov. Straffelovkommisjonens delutredning VII Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 9. november 2007, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)
I likhet med Straffelovkommisjonen mener departementet at også grovt uaktsomme pliktbrudd bør strafflegges, jf. forslaget til § 172.
Slike overtredelser vil regelmessig kunne forekomme, for eksempel ved klanderverdig slurv eller glemsomhet.
Også den grovt uaktsomme lovovertreder er å bebreide, og det er grunn til å stille strenge krav til den som utøver offentlig myndighet (…)
Ikke bare handlinger som begås undermyndighetsutøvelsen, bør rammes.
Også handlinger begått under forberedelsen eller av underordnede bør omfattes.
Det er grunn til å straffe pliktbrudd også under forberedelsen av hensyn til allmennhetens tillit til at offentlig myndighet utøves på en korrekt måte og av hensyn til straffebudets effektivitet.
En tjenestemann bør ikke kunne gå straffri fordi han ikke selv fattet det endelige vedtaket dersom han under saksforberedelsen har brutt sin tjenesteplikt.
Videre foreslår departementet at også personer som bistårved utøving av offentlig myndighet skal omfattes av bestemmelsen.
Nærheten til myndighetsutøvingen taler for at straffansvaret bør omfatte også denne persongruppen.
Det kan for eksempel være tale om kontoransatte som ikke selv forbereder myndighetsutøving, men som lett vil kunne endre et vedtak eller trenere saksbehandlingen (…)
Etter bestemmelsene i straffeloven 1902 kapittel 11 og 33 er en rekke handlinger begått av offentlige tjenestemenn straffbare (…)
http://bit.ly/2ouqU4M
Disse følger under her.

 

Straffeloven Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
Det følger av straffeloven 1902 § 123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling.
Etter straffeloven 1902 § 124 straffes en offentlig tjenestemann som rettsstridig benytter sin offentlige stilling til å få eller som forsøker å få noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe.
Straffeloven 1902 § 125 rammer ulike former for medvirkning.
Bestemmelsen er rettet mot offentlige tjenestemenn som forleder eller tilskynder en underordnet eller en tjenestemann under hans oppsyn til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende eller vitende lar ham forbryte seg.
Videre rammer § 125 en offentlig tjenestemann som misbruker sin offentlige stilling til å tilskynde en annen offentlig tjenestemann til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende.
Straffeloven 1902 § 324 rammer en offentlig tjenestemann som forsettlig unnlater å utføre sin tjenesteplikt, eller som på annen måte forsettlig overtrer tjenesteplikten.
Unnlatelsen er bare straffbar dersom tjenestemannen hadde en rimelig mulighet til å oppfylle plikten.
Videre straffes den som tross advarsel viser uaktsom forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelsen av sine tjenesteplikter (…)
http://bit.ly/dERX7U
http://bit.ly/2ouqU4M

 

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven). Anden Del. Forbrydelser.
11te Kapitel. Forbrydelser i den offentlige Tjeneste.
§ 120. Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.
§ 121. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.
Begår han taushetsbrudd i den hensikt å tilvende seg eller andre en uberettiget vinning eller utnytter han i slik hensikt på annen måte opplysninger som er belagt med taushetsplikt, kan fengsel inntil 3 år anvendes. Det samme gjelder når det foreligger andre særdeles skjerpende omstendigheter.

 

§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar.
Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding (…), kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes.
§ 124. En offentlig Tjenestemand, som retsstridig benytter sin offentlige Stilling til at formaa eller at søge at formaa nogen til at gjøre, taale eller undlade noget, straffes med Bøder eller Tjenestens Tab.
§ 125. En offentlig Tjenestemand, der forleder eller tilskynder nogen ham i offentlig Tjeneste underordnet eller hans Opsyn undergiven Tjenestemand til at forbryde sig i denne Tjeneste, eller som bistaar ham dermed eller vidende lader ham gjøre det eller som misbruger sin offentlige Stilling til at tilskynde en anden offentlig Tjenestemand til Forbrydelse i Tjenesten eller til at bistaa ham dermed, straffes efter de samme Straffebud som denne.
Straffen kommer til Anvendelse uden Hensyn til, om den anden Tjenestemand paa Grund af god Tro eller af andre Grunde ikke er strafskyldig.
http://bit.ly/2hiOgqB

 

Straffeloven og misbruk av offentlig myndighet Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet)
Side 230 – Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet 9.17.
(…) Straffeloven 1902 § 120 rammer offentlige tjenestemenn som gir et offentlig dokument et uriktig innhold, for eksempel ved å anføre en usannhet i en protokoll.
Skyldkravet er forsett (…)
Straffeloven 1902 § 125 rammer ulike former for medvirkning.
Bestemmelsen er rettet mot offentlige tjenestemenn som forleder eller tilskynder en underordnet eller en tjenestemann under hans oppsyn til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende eller vitende lar ham forbryte seg (…)
Straffeloven 1902 § 324 rammer en offentlig tjenestemann som forsettlig unnlater å utføre sin tjenesteplikt, eller som på annen måte forsettlig overtrer tjenesteplikten.
Unnlatelsen er bare straffbar dersom tjenestemannen hadde en rimelig mulighet til å oppfylle plikten (…)
Tjenesteplikten er de gjøremålene som den ansatte er pålagt i medhold av lov eller instruks.
Straffen er bot eller tap av tjenesten.
Etter annet ledd gjelder straffebudet alle som omfattes av lov om statens tjenestemenn, dvs. enhver statsansatt.
http://bit.ly/2hmQwzY

 

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven). Tredje Del. Forseelser.
33te Kapitel. Forseelser i den offentlige Tjeneste.
§ 324. Undlader en offentlig Tjenestemand forsætlig at udføre nogen Tjenestepligt, eller overtræder han paa anden Maade forsætlig sine Tjenestepligter, eller viser han, trods Advarsel, Forsømmelighed eller Skjødesløshed ved Udførelse af disse, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab (…)
§ 325. Med Bøder straffes den Embeds- eller Bestillingsmand, der
1. viser grov Uforstand i Tjenesten, eller
2. foretager nogen Handling, der paa Grund af hans Stilling er ham forbudt, eller
3. under Udførelse af offentlig Tjeneste gjør sig skyldig i utilbørlig Optræden mod nogen
I Gjentagelsestilfælde eller under særdeles skjærpende Omstændigheder kan Straf af Tjenestens Tab anvendes.
http://bit.ly/2ounCys

 

Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28
6.15 Hensettelse i hjelpeløs tilstand mv.
Straffeloven 1902 § 242 første ledd rammer den som hensetter en annen i hjelpeløs tilstand. Det kreves en positiv handling som fremkaller den hjelpeløse tilstanden, jf. «hensetter». Det behøver ikke å være noe pliktforhold mellom personene.
Med «hjelpeløs tilstand» menes at situasjonen volder fare for liv, kropp eller helse, se til illustrasjon Rt. 1948 side 246, Rt. 1954 side 674 og Rt. 1969 side 941.
Skyldkravet er forsett, jf. straffeloven 1902 § 40.
Medvirkning er særskilt nevnt og dermed straffbar. Den øvre strafferamme er fengsel inntil 3 år.
Straffeloven 1902 § 242 annet ledd rammer den som forlater noen i hjelpeløs tilstand eller lar noen forbli i hjelpeløs tilstand når han plikter å dra omsorg for vedkommende.
Her kreves det altså i motsetning til første ledd ikke at vedkommende selv har forårsaket den hjelpeløse tilstanden – annet ledd rammer unnlatelse av å oppfylle en handleplikt.
Unnlatelsen må være «rettsstridig», slik at det kreves en eller annen form for pliktforhold mellom personene.
Plikten til å «dra omsorg» kan følge av lov, avtale, offentlig stilling eller være begrunnet i alminnelige rettsgrunnsetninger.
Skyldkravet er forsett, jf. straffeloven 1902 § 40.
Kun medvirkning som består i forledelse eller tilskyndelse rammes her. Den øvre strafferammen er også etter annet ledd fengsel inntil 3 år.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-22-2008-2009-/id540219/sec6

 

Lov om straff (straffeloven) Annen del. De straffbare handlingene
Kapittel 19. Vern av offentlig myndighet og tilliten til den
§ 171. Tjenestefeil
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt.
§ 172. Grovt uaktsom tjenestefeil
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes grovt uaktsom tjenestefeil.
§ 173. Misbruk av offentlig myndighet
Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved utøving av offentlig myndighet
a) mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt,
b) bryter sin tjenesteplikt med forsett om å oppnå vinning for seg eller andre,
c) bryter sin tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade (…) som følge, eller
d) på andre måter misbruker offentlig myndighet.
§ 174. Tortur
Med fengsel inntil 15 år straffes en offentlig tjenestemann som påfører en annen person skade eller alvorlig fysisk eller psykisk smerte,
b) med forsett om å avstraffe, true, eller tvinge noen.
Med offentlig tjenestemann menes i denne bestemmelsen enhver
a) i statlig eller kommunal tjeneste, eller
b) som er engasjert av stat eller kommune for å utføre tjeneste eller arbeid.
http://bit.ly/2b8Q854

 

«Utdrag fra Veileder i behandling av klagesaker etter Lov om sosiale tjenester i Nav fra HELSETILSYNET – Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn»
Selv om vedtaket opplyser at søknaden er vurdert etter § 19, kan det tenkes at det i vedtaket kun opplyses at det ikke foreligger særlige opplysninger som tilsier at denne bestemmelsen skal anvendes, uten at dette er nærmere begrunnet.
Fylkesmannen må da være særlig oppmerksom på følgende mulige saksbehandlingsfeil:
Saken er ikke tilstrekkelig opplyst etter forvaltningsloven § 17.
En slik saksbehandlingsfeil kan lett ha virket inn på vedtakets innhold ved at Nav-kontoret ikke har de opplysningene som trengs for å kunne foreta en vurdering etter § 19 (hahahahaaaaaa)!
Vedtaket er mangelfullt begrunnet.
Denne saksbehandlingsfeilen kan tyde på at det kan foreligge andre ugyldighetsgrunner.
Som beskrevet under pkt. 5.5, bør svikt ved begrunnelsen føre til grundigere undersøkelser av andre sider ved vedtaket, for eksempel om riktig vurderingstema er lagt til grunn, eller om det er tatt utenforliggende hensyn ved utøvingen av det frie skjønnet (…)
6.3.3 Prøving av rettsanvendelsen
Fremgår det ikke av Nav-kontorets vedtak at søknaden er vurdert etter § 19, er rettsanvendelsen feil.
Det er også feil rettsanvendelse hvis Nav-kontoret har lagt en for snever tolkning av bestemmelsen til grunn.
MERK:
Det fremgår av ordlyden i § 19, samt rundskrivet til lov om sosiale tjenester i Nav pkt. 4.19.1, at bestemmelsen skal fange opp ulike utgifter og situasjoner som ikke omfattes av livsoppholdet.
Har Nav-kontoret for eksempel avslått en søknad etter § 19 med den begrunnelse at økonomisk stønad ikke er ment å dekke en konkret type utgift, som gjeld, eller at stønaden etter § 19 kun er ment for helt akutte situasjoner, er dette en for snever tolkning av bestemmelsen.
Også i akutte saker må Nav-kontoret gjøre en individuell vurdering av stønadsnivået.
Hvis det ikke fremgår av vedtaket at stønaden ligger på et forsvarlig nivå i den situasjonen søkeren er i, kan dette medføre usikkerhet om hvorvidt stønaden er individuelt vurdert, og vedtaket bli kjent ugyldig på grunn av manglende utredning (…)
http://bit.ly/OXuMbh
Mer om sosionomenes ulovligheter her, lov- etikk og regelverk innbefattet:
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
http://bit.ly/1Y1ysKG

 

 

 

Nav Rundskriv Hovednr. 35 – Sosialtjenesteloven Utarbeidet 22.06.2012 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Fagstab tjenester, Seksjon sosiale tjenester. Sist endret 16.02.2017
5.48.2 Nærmere om bestemmelsens innhold: Fylkesmannens kan overprøve alle sider ved NAV-kontorets vedtak, og denne retten kan deles inn som følger:
5.48.2.1 Overprøving av rettsanvendelsen: Fylkesmannen skal alltid prøve den rettsanvendelsen NAV-kontoret har foretatt i saken. Dette betyr at fylkesmannen må vurdere om NAV-kontoret har benyttet korrekt lovhjemmel og tolket lovens bestemmelser riktig.
Tolking av vage og skjønnsmessige begrep i en bestemmelse, såkalt rettsanvendelsesskjønn, er en del av rettsanvendelsen.
Bestemmelsen om stønad til livsopphold inneholder som eksempel vage og skjønnsmessige begrep.
Ved vurdering av klage på vedtak etter denne bestemmelsen, skal fylkesmannen alltid prøve om betingelsene for stønad er oppfylt, hvilke utgifter som omfattes av livsoppholdsbegrepet og om stønaden sikrer et forsvarlig livsopphold.
Hvis rettsanvendelsen er feil, er vedtaket lovstridig.

 

 

5.48.2.2 Overprøving av saksbehandlingen
Fylkesmannen skal undersøke om NAV-kontoret har behandlet saken i tråd med reglene for forsvarlig saksbehandling.
Dette omfatter at det må vurderes om saken har vært tilstrekkelig utredet, om tjenestemottaker har fått anledning til å uttale seg og medvirke, og om avgjørelsen er individuelt og konkret begrunnet
(HOHOHOHOOOOOO)!!!
5.48.2.3 Overprøving av det frie skjønn. Fylkesmannen skal vurdere NAV-kontorets skjønnsutøvelse.
NAV-kontoret har fritt skjønn til å fastsette et høyere nivå på ytelsen enn det som følger av kravet til forsvarlighet, stønadsform og om det skal settes vilkår.
Fylkesmannen kan kun endre et vedtak ut fra disse grunnlagene dersom skjønnsutøvelsen er åpenbart urimelig (…)
Ved vurderingen av om skjønnet er åpenbart urimelig skal det tas utgangspunkt i lovens formål.
Dersom skjønnsutøvelsen ikke i tilstrekkelig grad fremmer formålene i loven, kan dette være åpenbart urimelig (…)
Vilkår om å redusere boutgifter, kan være åpenbart urimelig dersom salget fører til at tjenestemottaker får forverret livssituasjon (…)
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav#internkontroll

 

 

Sosionomene: «Vi anbefaler at du skaffer deg en hjelpeverge»!

I sitt fagforeningsbeskyttede kollegiat underordnet sjefen som ikke holder orden i eget hus, kan Tunsve & Trøeng agere forurettet så mye de bare lyster, og med infantil represalietrang leker de herskere og ødelegger liv ustraffet.
De livsfarlige narsissistene projiserer hele fataliteten over på meg selv om jeg overhodet ikke har en psykisk DIAGNOSE og det spektakulære avviket må knyttes opp mot sakens hele og fulle kontekst! (…)
Avviket hører ikke «bare» under vilkårlighet og galskap, det er også diskriminering, for hvis jeg hadde vært psykisk utviklingshemmet og sadistene hadde forsøkt å pine meg ihjel slik de har gjort og deretter kroet seg med samme heslige punchline, så hadde straffen blitt monumental.
Da hadde Pressen hatt en Field Day, og Advokater hadde dukket opp fra hver eneste busk.
http://bit.ly/2nM5qSZ

 

 

Sjekkliste for mottak av klage. Vedlegg til Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav. Internserien 5/2013. Statens helsetilsyn, april 2013.
Henvisninger til de korresponderende punktene i veilederen, samt henvisninger til lovhjemler i lov om sosiale tjenester i Nav og forvaltningsloven.
1. Hva som må avklares umiddelbart:
1.. om klagen gjelder enkeltvedtak om tjenester etter lov om sosiale tjenester i Nav (veilederen pkt. 1.1, lov om sosiale tjenester i Nav § 41 annet ledd)
2.. om Fylkesmannen er rette myndighet (veilederen kap. 2)
ii. Har klagen vært vurdert av Nav-kontoret? (veilederen pkt. 2.2)
3.. om de formelle betingelsene for å behandle klagen er til stede (veilederen kap. 3)
iv. er eventuelle feil eller mangler forsøkt rettet? (veilederen pkt. 3.5, fvl § 32 tredje ledd)
4.. om klagen er av en slik art at det må iverksettes umiddelbare tiltak (veilederen kap. 4)
i. krever saken prioritering, ev. en avgjørelse innen 1-3 dager? Følg kontorets rutine for hastesaker (veilederen pkt. 4.1, fvl § 11a)

 

 

2. Gjennomgang av klagen
1.. Undersøk om saken er tilstrekkelig opplyst eller må det hentes inn mer faktaopplysninger. (veilederen pkt. 5.3 og 5.4, fvl §§ 33 femte ledd og 34 annet ledd)
ii. Beskrives både den økonomiske, sosiale og helsemessige situasjonen gjennom saksdokumentene?
Bør det innhentes opplysninger fra andre instanser, for eksempel fastlege?
iv. Er opplysningene og påstandene til klageren og Nav-kontoret tilstrekkelig dokumentert?
v. Er alle relevante notater etter kartleggingssamtaler vedlagt?
For eksempel kan det være gjort kartlegginger som er dokumentert i Arena, som ikke er lagt ved saken.
3. Følg opp saken for å sikre forsvarlig saksbehandlingstid.
Ivareta kravet til forsvarlig saksbehandlingstid ut fra:
i. sakens art
ii. den samlede saksbehandlingstiden hos Nav-kontoret og Fylkesmannen iii. at 90 prosent av sakene skal være behandlet innen tre måneder
3.. Husk klagerens rett til innsyn og til å uttale seg. (veilederen pkt. 5.4.3, lov om sosiale tjenester i Nav §§ 42 og 43, fvl § 18)
https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/internserien/sjekkliste_vedlegg_I_internserien5_2013.pdf

 

 

Elementer som bør inngå i Fylkesmannens vedtak. Vedlegg til Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav. Internserien 5/2013. Statens helsetilsyn, april 2013:
Orientering om – at Fylkesmannens vedtak er endelig og ikke kan påklages ( fvl § 28 tredje ledd første punktum)
Fylkesmannens vedtak om avvisning kan påklages til Arbeids – og velferdsdirektoratet (fvl § 28 tredje ledd) – adgangen til innsyn i sakens dokumenter – (fvl § 18) – adgangen til å få dekket eventuelle saksomkostninger
Har klageren hatt utgifter i forbindelse med klagen og får medhold, må han/hun få orientering om adgangen til å få dekket eventuelle saksomkostninger.
Typisk er utgifter til advokat.
Der Fylkesmannen behandler søknad om sakskostnader som første instans, er Arbeids- og velferdsdirektoratet klageinstans. (fvl § 36)
https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/internserien/elementer_vedtak_vedlegg_II_internserien%205%203013.pdf

 

VIKTIG: U-14/2002 Publisert under: Regjeringen Bondevik II Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet
Ikraftsetting av endringer i sosialtjenesteloven om internkontroll og utvidelse av Fylkesmannens tilsyn med tjenester etter kapittel 4 og 6A mv.
Statens helsetilsyns ansvar for overordnet faglig tilsyn med sosialtjenesten. Rundskriv Dato: 02.01.2003
Ikraftsetting av endringer i sosialtjenesteloven om internkontroll og utvidelse av Fylkesmannens tilsyn med tjenester etter kapittel 4 og 6A mv. Dato: 20.12.2002
Landets kommuner, Landets Fylkesmenn, Landets fylkesleger, Statens helsetilsyn, Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyns ansvar for overordnet faglig tilsyn med virksomhet etter sosialtjenesteloven omfatter all virksomhet etter loven, også de områder der Fylkesmannen ikke fører tilsyn (kapittel 5 om økonomisk stønad mv.) (…)
Med hilsen
Liv Telle e.f. fung. Avdelingsdirektør, Karl Olav Hovland rådgiver
http://bit.ly/1F47lV7
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
http://bit.ly/28THamH

 

 

Dokument 4 (2013-2014) Melding for året 2013 fra Sivilombudsmannen. Avgitt til Stortinget i mars 2014 Side 8: 6. Oppfølging av ombudsmannens uttalelser.
Gjennomgangen i kapittel III viser (…) at forvaltningen normalt retter seg lojalt etter ombudsmannens anvisninger (…)
Det hender imidlertid at tjenestemenn i stedet for å tilpasse seg at en uttalelse har gått forvaltningen imot, fortsetter å argumentere.
En slik tilnærming er trolig lite formålstjenlig, både av hensyn til ombudsmannsordningen og av hensyn til forvaltningen, som i stedet for å gå videre med nye oppgaver ender med å bruke ressurser på en sak ombudsmannen har tatt endelig stilling til.
Slike saker hører imidlertid sjeldenhetene til.
Dersom forvaltningen ikke retter seg etter ombudsmannens uttalelse, kan jeg råde borgeren til å reise sak for domstolene.
Borgeren vil da ha krav på fri sakførsel, jf. rettshjelploven § 16 første ledd nr. 3.
En ny utvikling i 2013 er at en part heller ikke ville kunne bli ansvarlig for motpartens – eller rettere sagt det offentliges sakskostnader dersom jeg har anbefalt et søksmål som ikke fører frem.(…)
http://bit.ly/2oNxZjr

 

Juridisk hjelp.no Godkjent av tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Se særlig bestemmelsene i forvaltningsloven §§ 11, 16, 17, 24, 25, 27.
Det viser seg dessverre for ofte at bruker mottar en standardisert begrunnelse i forbindelse med et negativt vedtak.
Ofte ser vi rene lovsitater og standard avslagsbegrunnelser uten at de er konkret knyttet opp mot brukers sak.
Det følger av loven at brukers konkrete sak skal vurderes inngående og vurderes opp mot den enkelte rettighet i loven.
Først når denne gjennomgangen er foretatt har man et avslag som det er mulig å ta stilling til.
Nemlig om vurderingen av saken er skjedd i henhold til loven eller ikke. (…)
Bestemmelsene i folketrygdloven kapittel § 21 jfr. forvaltningsloven § 11 jfr. § 17 har som formål å kartlegge brukernes behov (…)
Det innebærer blant annet at saksbehandleren må ha innsikt i og forståelse for at en og samme funksjonshemming eller sykdom kan gi svært forskjellig utslag fra person til person (…)
http://www.juridisk-hjelp.no/html/rettigheter.html
Les også posten: Nav begår fremdeles strukturell vold mot bistandstrengende borgere (utdrag):
Når NAV (…) får kritikk for sin måte å behandle ansatte og brukere på, så fordømmer de ofte dem som kritiserer, og deretter tier de saken i hjel.
Slik har NAV fått drive på i årevis, til manges store fortvilelse.
Slik håndterer NAV også kritikken fra boken «NAV – fra innsiden» av David Friman.
http://bit.ly/2cCJuED
CHANGEEE
Om meg – Bakgrunn og historie – Del 2
Sivilombudsmannen og borgerenes klagerett, samt Navs omdefinering av enkeltvedtak
http://bit.ly/1yNZSsj
Nav og avviksrapportering 2015: Hæ? Hva, hvem og hvordan?
De åndsforlatte ynkryggene og posørene skulle hatt seg en på trynet kort og godt, og blitt sparket for bevisst ignoranse og harselas rundt forsvarlig yrkesutøvelse!
http://bit.ly/1JmOFyM
Professor Jan Fridthjof Bernts ignoranse
Om «skikkelige mennesker i forvaltningen» (jeg svarer professor Bernt)
De etiske retningslinjene for virksomheten er hugget i stein. De ansatte PLIKTER å gjøre seg kjent med dem, det er et lederansvar å påse at de er lest, forstått og overholdt, og der fremgår at brudd på disse vil medføre alvorlige konsekvenser – så som tap av tjenesten.
http://bit.ly/1EPAFzf

 

 

Årsaker til vold mot Nav-ansatte
For å bedre sikkerheten til Navansatte, sløste de vekk en hel million på tiltak som overhodet ikke hadde vært nødvendige hvis svinebingen i utgangspunktet hadde utført sitt gebet med faglig forsvarlighet!
Lovbryterene selv, var de som etter hvert ble beskyttet mot trusler og vold i forskrift!
Hetsen av de offentlig ansatte
http://bit.ly/2btqDg
Millionprosjekt til forsvar for de Navansatte – Søplete saksbehandlermentalitet manifisterer seg utilsiktet i et unikt foreviget øyeblikk!
http://bit.ly/2aSxHgx
Nav begår fremdeles strukturell vold mot bistandstrengende borgere
http://bit.ly/2cCJuED
Trust Failed:
http://bit.ly/2ilbzlK
Grunnloven og menneskerettighetene
http://bit.ly/2iF80aV

 

 

Fylkesmannen og kameraderiet – Del 1
http://bit.ly/18Gonvx
Fylkesmannen og kameraderiet – Del 2
http://bit.ly/1GebaUZ
Fylkesmannens lovbrudd
http://bit.ly/1XZJJLF
Helsetilsynets lovbrudd
Fylkesmannen: Vi har ikke mandat til å behandle brudd på taushetsplikt!
http://t.co/CjLZAnGTwz
Klagen til Fylkesmannen der rådgiver forsikrer meg om at sosialtjenestens brudd på taushetsplikt ikke kan behandles:
http://t.co/yfvAx54KxQ
Årsaksforholdene bak Fylkesmannens klagesabotering – Fylkesmannen gir mange ganger Nav medhold i opplagte saker, der det foreligger ugjendrivelige dokumentasjonsbevis på at forvaltningen har begått grove saksbehandlingsfeil (…)
http://bit.ly/1JzOx00
Fylkesmannen – saksbehandlingstid og klagebehandling
http://t.co/Z23RXsHBbi
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/1bdbsCq
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den april 14, 2017 av i Nav, Nyheter, Nyheter&Debatt, Politikk, Politikk, Politikk, Samfunn, samfunn, sosialhjelp, ukultur, vilkårlighet med stikkord , , , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2017
M T O T F L S
« mar   mai »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 055 andre følgere

%d bloggere like this: