Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Politi på Nav St.Hanshaugen 11 april 2017


Politiet ble tilkalt og kom på Nav St.Hanshaugen tirsdag 11 april 2017.
Dette, etter krav fra meg.
Jeg nektet å gå før jeg hadde mottatt utbetaling av mitt rettmessige og lovfestede krav om livsnødvendig nødhjelp siden jeg er eldre diabetiker med en rekke andre alvorlige sykdommer, hvis kombinasjon kan lede til en fatal utgang når som helst ved stress og avvik fra påkrevd kostholdsregime, bekreftet av flere leger med termen «livstruende» fremhevet.
Ingen assistanse ble gitt, kun hersketeknikker og graverende raljering med kommandoer innbefattet fra flere ansatte samt sosialsjef Sigurd Røeggen for å få meg ut av kontoret – hvilket min svært dårlige helsetilstand gjorde at jeg ikke kunne rette meg etter.
Derfor så jeg ingen annen utvei enn å be dem tilkalle Politiet.
De kom, og tok en svært agitert sosialsjef til side for å snakke med ham først.
Sosialsjefens postuleringer der han stod i andre enden av kontoret og fektet med armene for å understreke disse, må mildest talt ha blitt oppfattet som meget aparte av Politiet.
For når de deretter henvendte seg til meg utenfor bygningen, rådet den ene politibetjenten meg til både å bytte kontor, samt å ta kontakt med Advokat.
Når jeg forklarte ham at Advokater ikke tok sosialsaker, responderte han:
« Jo, en sånn sak tenker jeg at de ville ha tatt!»
Alt ble tatt opp på bånd og sitat fra lydopptaket er gjengitt i denne posten.

 

 

 

(TO NYE INNLEGG ER SKREVET SOM SUPPLERENDE FORKLARING TIL DETTE) 
1) Sosialsjefen villeder Politiet – ingen nødhjelp utbetales! Straffeloven – Utdrag:
Sosialsjef Sigurd Røeggen løy Politiet rett opp i ansiktet etter å ha utsatt meg for store merbelastninger i en prekær og alvorlig situasjon som raskt kunne – og kan utvikle seg livstruende, mine sykdommer og alder tatt i betraktning – deriblant diabetes og svært høyt blodtrykk. Dette er godt kjent for hele sosialtjenesten, hvorav flere leger har skrevet i erklæringer de har mottatt fra meg at deres behandling av meg er lovstridig, og truer mitt liv – fullstendig uten gehør.
I denne forbindelse har jeg her samlet en rekke bestemmelser i Lov- etikk og regelverk hvis samtlige er brutt med ((mange av dem) tirsdag 11/4 da hendelsen tok plass, og over ni år totalt – innbefattet både dette og det forrige Navkontor jeg tilhørte:
http://bit.ly/2ofqo94
2) Nekt av nødhjelp og tilkalling av Politi – skadevolderenes historikk med å effektuere forsettlige lovbrudd (lydopptak fra flere år tilbake) – Utdrag:
Ca. 28:37 kan man høre at Trøeng (samme person som ringete og gav meg avslag nødhjelp 12 april 2017 beskrevet lenger nede i denne posten) –  innrømmer at hun er godt kjent med min helsesituasjon:
«Du HAR helseproblemer, du ER diabetiker»!
Min respons: Men jeg står jo som diabetiker og med helseproblemer som du vitterlig innrømmer nå, UTEN mat og penger – det er de FAKTISKE forhold i dag, og da er det ingen retorikk som skal ligge til bakgrunn for det, da er det å sørge for et FORSVARLIG livsopphold for en diabetiker! (…)
Trøeng avbryter uten skam, og uten å gå i dialog som alltid:
«Det er det vi gir deg nå»!
http://bit.ly/2p4pilp

 

(Denne posten fortsetter): Først viser jeg et utdrag fra innledningen i mailen jeg sendte hele Navkontoret kl. 10:59 før jeg kom dit på slutten av dagen – den 3. i rekken av min overklaging av abnormt avslag på søkt nødhjelp 6/4 fra min saksbehandler Line Tunsve – gitt 7/4 med overklaging fra meg både 9, 10 og 11. april.
Jeg ønsker sterkt å fremheve at den oppståtte situasjon var uunngåelig siden sosionomene hadde latt min hund og meg leve på ca. 70 kroner dagen i nær tre måneder – fra 28.11.2016 til nesten ut februar måned 2017!
Derfor hadde jeg ingenting å gå på, og lå langt på etterskudd med alt! Både TV, data og telefon var stengt for lengst, enda Tunsve i et av sine andre abnorme avslag påstod at dette kunne jeg glatt ha besørget å betale under dette tidsrommet!:

 

Til ansvarlig beslutningstaker
Oslo 11.04.2017
JEG SKAL HA UTBETALT NØDHJELP AKUTT I DAG. SOSIONOMENE HAR SATT LIV OG HELSE I FARE, HVILKET RAMMES AV STRAFFELOVEN.
Nødhjelpen er enda ikke satt inn på min konto, så jeg kommer ned i dag og henter et utbetalingskort.
Sosionomene har ikke verdiget meg et eneste svar til min overklaging av nekt nødhjelp etter deres absurde avslag av 7/4 på min søknad om dette av 6/4 der jeg viste at jeg hadde betalt husleien på kr. 1300,- for april måned etter kommersen jeg hadde med LinkedIn som plutselig til min store forferdelse hadde ranet meg for halve pengene til husleien som var satt av til på min konto – men som tilbakeførte beløpet straks etter at jeg hadde klaget og understreket at jeg ALDRI hadde tegnet et abonnement hos LinkedIn og at operasjonen var ulovlig.
Jeg bekreftet for sosionomene med kontoutskrift at kun 71 kroner stod tilbake på min konto etter at aprilhusleien var betalt, med overnevnte forklaring innbefattet.
Til dette, presterer Tunsve og raljere stort i sitt avslag nødhjelp (skrivefeilene er hennes egne, og dette er et direkte sitat):
«Nå som du har fått tilbake midler fra Linkedin. Av den grunn vurderer vi at du har tilstrekkelig med midler til å ivareta nødvendig livsopphold etter § 18 i lov om sosiale tjenester i NAV. Du har derfor ikke rett til økonomisk sosialhjelp etter denne bestemmelsen.» (sitat slutt)
Jeg skal ikke være prisgitt denne livsfarlige hevngjerrige leken med liv og helse som sosionomene ved dette kontoret effektuerer etter eget forurettede og infantile forgodtbefinnende.
Så jeg kommer ned i dag og henter et utbetalingskort.

 


Og jammen var jeg forutseende der jeg fortsatte mailen om morgenen den 11/4):
Her tar jeg med et utdrag fra min overklaging til sosionomene ved St.Hanshaugen nekt av å innvilge min søknad om nødhjelp av 6/4 til som jeg har purret på nå de to foregående dager samt her, med krav om omgjøring men som enda ikke er besvart, og som lovbryterene – Line Tunsve & Randi Trøeng atter vil tie ihjel og ignorere eller omdefinere og raljere med trass udiskutabel kjennskap til eksplisitt Lovverk på bakgrunn av personlige antipatier over mine vitnesbyrd om deres ulovligheter på min blogg! Sitat:
Jeg er svimmel og kvalm (diabetiker) og har begynt å kaste kraftig opp siden her ikke finnes forsvarlig kost eller penger.
Jeg har ikke en krone! Liv og helse står i fare.
Jeg viser til mailen under som jeg skrev i går med videre lovverk innbefattet – som om sosionomene ikke skulle inneha denne basiskunnskapen fra før, og legger  til enda mer relevant loverk.
Der fremhevet jeg bl.a saken som Advokat Thorstensen vant, hvor annen diabetiker «kun» hadde blitt utpint ved nekt av nødhjelp over en uke, mens det i mitt tilfelle har dreiet seg om avlivningssatser på kun 70 kroner dagen i nær tre måneder for sammenlikning.
Det er derfor rimelig å slutte at sosionomenes lovbrudd utelukkende dreier seg om gjengjeldelser pga personlige antipatier over min varsling, og jeg krever at saken må håndteres som sådan:
(1) § 242. Den, som hensætter en anden i hjælpeløs Tilstand eller medvirker hertil, straffes med Fængsel indtil 3 Aar
Paa samme Maade straffes den, som retsstridig forlader i hjælpeløs Tilstand nogen, som staar under hans Varetægt, eller som han pligter at ledsage, befordre, modtage eller paa anden Maade drage Omsorg for, eller lader nogen saadan Person forblive i hjælpeløs Tilstand, saavelsom den, som ved Forledelse eller Tilskyndelse medvirker hertil.
24.09.2006: Anmeldte sosialkontoret
(…) Samme dag anmeldte advokat Thomas Thorstensen de ansvarlige ved sosialtjenesten i Lørenskog for å ha unnlat å yte Odd Erik Anderssen nødvendig hjelp da han fredag var i en nødssituasjon.
Thorstensen mener sosialtjenesten har brutt sine plikter etter Sosialtjenesteloven § 5-1, og dermed også brutt Straffelovens § 242 ved å ikke hjelpe et menneske i nød (…)
https://www.rb.no/lokale-nyheter/anmeldte-sosialkontoret/s/1-95-2310329
Sitat fra min overklaging på avslag nødhjelp av 11 april slutt.

 

Advokat: Alt avhenger av hvilken saksbehandler du får
Treffer du feil i møtet med NAV (…) kan det velte hele fremtida di. Får du et kjelkete forhold til den saksbehandleren som er satt til å hjelpe deg har du i realiteten ingen sjanse (…) Det sier advokat Tore Leiros, partner og daglig leder i Advokatene Leiros & Olsen AS (…) Ingen fortjener å få avslått eksistensielle rettigheter på grunn av manglende oppfølging, vilkårlighet, slurv eller personlige motsetningsforhold,
http://www.nettavisen.no/na24/–du-kan-aldri-sta-alene-nar-du-mter-nav/8536988.html

ChangehCHANGEEE

Teksten rundt temaet «behandling» er i dag fjernet fra bestemmelsene. Det følgende er lagret materiale:
Etiske retningslinjer for statstjenesten: 1. Generelle bestemmelser
Statsansatte skal ikke la egne interesser påvirke saksbehandlingen eller arbeidet for øvrig, og heller ikke la hensynet til egen eller virksomhetens bekvemmelighet eller prestisje påvirke handlinger eller avgjørelser.
2.1 Lydighetsplikt
Statsansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for virksomheten, samt å etterkomme pålegg fra overordnete.
Lydighetsplikten medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk.
Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet (…)
http://bit.ly/fh6uzT
http://bit.ly/2oGC9JH

 

MOSEBOK

I Tredje Mosebok 19.18 står det at «Du skal elske din neste som deg selv.»
«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.» (Matteus, 7.12)

 

NAV

Jeg ankommer Nav St.Hanshaugen ca. kl. 15:48 tirsdag 11.04.2017 og henvender meg til en utenlandsk mann som jobber der:
Jeg: Jeg skrev på mail tidlig i dag at jeg skulle komme og hente et utbetalingskort – jeg søkte om nødhjelp 6. april, jeg er diabetiker, snart 55 år, og det ble avslått med en begrunnelse som ikke var riktig,
Mann: Hvem ble den sendt til?
Jeg: Til Line Tunsve (min saksbehandler) Sigurd Røeggen (sosialsjefen) Nadia Gran (en annen sosionom som ikke har med min sak å gjøre, men jeg ville forsikre meg om at noen tok tak i søknaden hvis andre skulle være borte) Anne Bjølseth (samme som for Gran) Postmottaket…
Mann: Bjølset er på jobb, men resten er ikke her.
Så spør han meg om jeg hadde fått svar, men jeg benekter.
Jeg spør HVEM han mente var på jobb, (jeg hørte ikke da hva han sa, men «Bjølset» fremgikk det når jeg hørte på opptaket i etterkant) –  men nå svarer meg han plutselig: «Sigurd Røeggen»!
Jeg svarer at ja, da har jo han vært orientert hele veien.
Så orienterer jeg om at jeg ikke ville gå derfra før jeg hadde mottatt en utbetaling, for jeg holdt på å besvime. Ingen frokost.
Dame kommer bort, hun er også utenlandsk, men snakker godt norsk.
Jeg opplyser henne om datoer både for min søknad, det vanvittige avslaget som ble gitt, min overklaging, om min helsetistand med diabetes og at jeg ikke hadde penger til en gang medisiner.
Damen begynner å rable på om at «ja men da hadde jeg fått et AVSLAG», men jeg protesterer og sier at sosionomene PLIKTER å behandle min overklaging av nekt nødhjelp der og da!
Jeg understreker også at både min søknad og all overklaging også er sendt «postmottaket» ved kontoret – så alt er kommer frem!

 

Jeg fremhever også at sosialsjefen har mottatt alt materialet i kopi, men får bare til svar:
«Ja men han er ikke saksbehandler!«
Jeg: Nei! Men han vet hva som foregår! Det som foregår her er ulovlig – det er ikke lov å avslå nødhjelp! (2)
Damen: Jo, det er det!
Jeg protesterer, og gir henne hele historien med LinkedIn innbefattet Line Tunsve sitt vanvittige begrunnelse i avslag.
Det går inn det ene øret og ut det andre hos både mannen og damen, hvis sistnevnte bare rabler på igjen om at jeg jo hadde fått AVSLAG! Det var det eneste som var viktig for henne – et AVSLAG var gitt!
Damen: Men du har fått avslag! Vi ser ikke at det er registrert noe!
Jeg minner igjen om alle datoer jeg hadde overklaget avslaget over mail – den 9, 10 og 11, hvilke også var sendt Postmottaket. «Så dere må ha fått dem»!
Men damen responderer rett og slett med en utenkelighet, og avleverer den som om det hun meddeler meg skulle høre under den største selvfølgelighet:
«Det er ikke noen som har behandlet klagen!»
Jeg: Men dere må jo behandle klagen!

 

 

Damen fremsetter så et graverende falsum, ledsaget av et «råd» som både hun og jeg vet at ikke holder vann!: Nei, den sendes til Fylkesmannen, så da må du gå på Sosial Vakttjeneste» (ved Legevakten)!
Jeg fremhever: Riktig saksgang, vil være å først sende malen fra Helse-, sosial og eldreombudet med påtrykk om at det ikke er lov å avslå nødhjelp til saksbehandleren som har valgt å bryte loven ved å avgi den ulovlige nekten. Dette er et tarvelig skuespill som aldri blir tatt av plakaten. Først hvis nekten opprettholdes, skal saken oversendes Fylkesmannen!
LES OPPKLARENDE REDEGJØRING FOR OVERNEVNTE PÅSTAND HER (I ELDRE LYDOPPTAK MED RANDI TRØENG) SOM RINGTE MEG DAGEN ETTER DENNE FOR Å OVERBRINGE AT DE (ATTER) AVSLO NØDHJELPEN JEG HADDE SØKT OM 06.04.2017. 
Nekt av nødhjelp og tilkalling av Politi – skadevolderenes historikk med å effektuere forsettlige lovbrudd
http://bit.ly/2p4pilp
Og henvisningen til Sosial Vakttjeneste er ikke en gang en reell mulighet! Mars 2015:

 

Damen verken bryr seg eller hensynstar mine innvendinger, men utøver totale herskefakter:
«Vi har en samling her (angivelig i resepsjonsområdet ved datamaskinene der jeg satt) så du må gå ut!»
Jeg spør igjen om ikke en tilstedeværende sosionom hadde behandlet min klage over avslått øknad om nødhjelp, som jeg minner om at helst skal utbetales på dagen.
Damen på papegøyerams: Nødhjelpen… Men du har fått AVSLAG!
Jeg poengterer igjen datoene for mine overklaginger, men damen som nettopp har påstått at ingen ved sosialtjenesten har behandlet mine klager, presterer å svare:
«Da har de KANSKJE BEHOLDT avslaget»!?
Jeg sier at uansett så skal de jo SVARE meg!
Damen bare repeterer at de «har en samling» – «Alle venter på meg, og da må du forlate kontoret og henvende deg til Sosial Vakttjeneste!»

 

Damen fortsetter: «Ja men du kan ikke sitte her, «VI HAR IKKE NOE TIL DEG»! Du må forlate kontoret!
Jeg understreker igjen at jeg «i dag tidlig» sendte mail om at jeg ville komme og hente penger i dag.
Damen avleverer atter sin harang om Sosial Vakttjenesste, og jeg svarer at jeg hørte henne første gangen, hun behøver ikke gjenta det!
Jeg: Da kan dere tilkalle Politiet, så venter jeg her til Politiet kommer.
Damen: Ja, men Politiet har andre viktigere ting å gjøre enn å komme her!
Jeg: Ja du behøver ikke å gå i kommers med meg, jeg sitter her og venter til Politiet kommer. Jeg skal ha penger på et kort, jeg er diabetiker!
Damen (IGJEN): Ja men da må du til Sosial Vakttjeneste i Oslo!
Jeg: Virker jeg evneveik på deg – at jeg ikke skjønner hva du sier – hva som kommer ut av munnen din? Virker jeg tilbakestående?
Damen kommanderer: Siste ord er sagt!
Jeg: Siste ord fra meg er også sagt, dere får tilkalle Politiet, dette går ikke!

 

Mannen: Hva skal det føre til?
Jeg: Jeg skal ha en KRAFTIG markering av at den forvaltningskriminaliteten som pågår her fra Line Tunsve og Randi Trøeng – med sosialsjefen som bisitter, …
Mann bryter inn: Men de er ikke her i dag, dessverre de er ikke her i dag, de har fri i dag!
(Jeg innskyter – merkelig er det i så fall at Trøeng angivelig hadde fri akkurat den tirsdagen når hun onsdag – altså dagen etter at dette tar plass og før skjærtorsdag er den person som henrykt ringer meg for å fortelle at hun har avslått mine klager og nektet meg nødhjelp igjen!)
Jeg: Neivel, men da må ansvarlig person ved sosialtjenesten behandle søknad om nødhjelp! – Så ba jeg dem se på materialet jeg hadde oversendt.
Det går inn det ene øret og ut igjen!
Mann: Men det ble behandlet, du fikk avslag, så kan søke på nytt…
Jeg avbryter: Jeg har overklaget i TRE dager – altså søkt på nytt i TRE dager, ikke noe svar, «alle» er borte som du sier.

 

Damen bryter inn og forsøker seg på en feig manøvre:
«Kan du sette deg på DET rommet vi har en samling her, så du kan ikke ødelegge for hele kontoret»! (hun peker mot rommet som ligger nærmest utgangen ved bakdøra)
Jeg: Jeg sitter her!
Damen roper: Nei, du kan ikke sitte her!!! Vi har en SAMLING! Du kan ikke ØDELEGGE...
Jeg gjentar at jeg blir sittende, og fremhever igjen de faktiske forhold med sykdommer og penger jeg ikke har.
Damen roper over meg: NEI, MEN DU KAN IKKE ØDELEGGE…
Mannen avbryter, og sier at de ringer Politiet.
Jeg: «Takk»!
MERK DERE STORT DAMENS OVERNEVNTE PÅSTAND: «ØDELEGGE SAMLING»!:
For alt mens den faktiske situasjonen var at eldre diabetiker som ikke hadde mat, ikke penger, ikke en gang til å besørge medisiner rett før påske – og som allerede hadde gått uten penger i hele fem dager på bakgrunn av ignorering av min søknad 6/4  fra det fagpersonell som er lovpålagt å ivareta borgere på best mulig måte, som var klare over at jeg ikke ville motta ny utbetaling av uføretrygd før tidligst 19 april der jeg stod helt hjelpeløs på kontoret den 11/4 etter å til og med ha varslet elektronisk om at jeg kom kl. 10:55 samme morgen fordi jeg ikke hadde fått svar på mine overklaginger de tre siste dager «siden alle var borte«, så skal damen ha det til at det angivelig er JEG som er skadevolderen!
Det er JEG som angivelig bedriver ulovligheter og skal kastes ut – helt uten å motta livsnødvendig bistand slik at de ansatte kan holde sin «samling»!

 

ABCDDDDD

Det er angivelig JEG som står i veien for DEM og «ødelegger for hele kontoret» ved ikke å fjerne meg, slik at de Navansatte skal kunne gjøre bruk av plassen til personlig forehavende!
Hva gir dere meg!?
De beordrer meg altså til å hute meg ut derfra øyeblikkelig uten penger til å opprettholde liv, under full kjennskap til min søknad som sosionomene hadde ignorert over flere dager.
Den allerede uholdbare akutte nødsituasjonen jeg hadde stått i over lang tid var fullstendig irrelevant for samtlige ansatte på Navkontoret å avhjelpe – Og straks treder sosialsjefen inn i manesjen, kun for å opplyse om at det ikke er hans ansvar for å «saksbehandle» søknader fra meg!
Damen skyter seg selv i foten i iveren etter å kaste meg ut, der hun proklamerer at ingen hadde behandlet mine klager, fulgt opp av et ubekymret (dog må det ha vært en utilsiktet omfavnelse av ulovligheter) «kanskje de hadde opprettholdt avslaget«!?
Altså underforstått – opprettholdt avslaget UTEN Å ORIENTERE MEG slik at jeg hadde hatt muligheter til å imøtegå de»begrunnelser» som var gitt i et vedtak! For det er jo slik deres ulovlige praksis er.
Jeg: DETTE slipper ikke dere unna med denne gangen! Derfor går jeg til denne ytterligheten – for første gang på NI år!! Vit det!

 

Mannen: Når du ikke får svar på dine henvendelser, så komme et to på tre, det er ikke mye vi får gjort!
Jeg: Men hva får JEG gjort? Jeg sitter fysisk uten mat og penger!
Mann: Du må komme klokka tolv! (??!!)
Jeg: Men jeg har jo VARSLET til dere alle sammen i TRE DAGER!
Mann: Men vi som jobber her nå, VI har ingenting med det å gjøre!
Jeg: Dere har ALT med det å gjøre, for hvis DE ikke er på jobb, så er den som er ansvarlig for å ta i mot nødhjelpssøknader (og fysisk er på jobb) et ansvar for å behandle den etter Lovverket og utbetale penger! Det er et ansvar som ligger HER i Navkontoret, det er ikke gjort, her sitter jeg, jeg har ikke medisiner – ingenting!
Mannen responderer –  helt uten tanke for å avhjelpe min umulige og potensielt livstruende situasjon, kun opptatt av å opprettholde stressbelastningen:
«Men da kommer Politiet og henter deg ut, det er ikke noe verre enn det, så kan du bare sitte der!»
Jeg: Takk! Dette skal bli dokumentert og lagt ut (på blogg)
Mann: Det må du gjerne gjøre! Jeg leser ikke din blogg! Jeg har ikke noen interesse av det!
Jeg: Sigurd Røeggen (sosialsjefen) har hatt veldig stor interesse av det, han sendte meg trusselbrev i år 2014 om at jeg skal slutte å «utlevere dere på blogg!»

 

Som på signal trer sosialsjefen (bildet) selv inn i manesjen og later som han stiller helt blank, lovbryteren som aldri har holdt orden i eget hus (iht. Lov om internkontroll) og som har mottatt i kopi, samtlige søknader og klager fra meg gjennom alle år!
Sigurd Røeggen (heretter S.R): Hei , goddag, hva gjelder det?
Jeg forklarer at jeg har fått avslag nødhjelp, har ikke mat, ikke penger til medisiner, jeg har en hund (alt han er godt kjent med fra før) men jeg forstår at skuespillet vil være nødvendig – vi kommer ikke utenom det.
Jeg informerer ham utførlig om søknaden jeg har innlevert, med påfølgende ulovlig avslag inneholdende en sinnsvak begrunnelse fra Line Tunsve & Randi Trøeng etter at de var blitt kjent med at jeg kun satt igjen med 71 kroner på konto den 6. april!
Jeg: Dette VET du, jeg har sendt det til deg på mail.
MERK dere stort hva sosialsjefen responderer med her:
S.R: Men du er bare en av 700!…
Jeg (gjentar): «Jeg er bare en av 700»?? Men jeg skal vel også IVARETAS?!
Ingen respons, og jeg fortsetter å dokumentere The Bleeding Obvious, om min orientering tidlig den dagen om at jeg ville komme ned å hente et utbetalingskort idet penger ikke er overført min konto, «og det skal jeg ha før jeg går»! (Forklarer rundt min overklaging av 9, 10 og 11 igjen)
Jeg sier at ingen har svart meg, og «begrunnelsen» er at «de er borte  – «vekk»!
S.R agerer idiot: Fikk du avslag? (stygg og forventet utmattelsestaktikk siden jeg nettopp har forklart ham at jeg fikk det!)
Jeg lot meg imidlertid ikke provosere, men svarer tålmodig at – ja jeg fikk det.
S.R lar meg selvsagt ikke slippe så lett, og kverulerer atter rundt avklaringen som allerede er ham gitt  – «om avslaget kom den 7-ende?»
Jeg bekrefter, og gjentar at jeg overklaget den 9, 10 og 11.

 

S.R: Du har sendt mail til? (dette var han også godt kjent med, siden han som alltid mottok klagene fra meg i kopi!)
Jeg: Til DEG, til Line Tunsve…
Årsaken til sosialsjefens strategisk stilte spørsmål som han allerede visste svaret på, var at da kunne han servere følgende raljering som punchline:
S.R: Ja men JEG er ikke saksbehandler!
Røeggen er ikke en intelligent mann. Han er en bølle og en overgriper som gjennom flere år stilltiende har bivånet og bifalt at hans ansatte bedriver utstrakt ulovlig forvaltningsførsel overfor meg og pøser på med gjengjeldelser i form av standhaftig nekt av lovpålagte økonomiske ytelser og sterkt urimelige vilkår som ikke er menneskelig mulig å oppfylle.
Atter skyter han seg selv i foten lik som han gjorde med trusselbrevet han sendte meg i 2014 – fortsatt uten å begripe at det er nettopp det han gjør.
Jeg svarer at jeg også har sendt materialet til ALLE saksbehandlere og til Postmottaket «hele veien»!
S.R: Husker du hvem du har sendt mail til i dag på kontoret?
Det er rimelig å slutte at Røeggen ikke lider av langt fremskreden Alzheimer, så da kan man trygt slå fast at han står der og efffektuerer hersketeknikker forsettlig overfor meg for å få meg til å tippe over med sine ustanselige utspørringer om navnene på mottakerene av mail jeg har sendt til –  trass min klare orientering om dette som han til alt overmål meget vel kunne (og hadde) sjekket selv i forkant før han ble kalt ned!
Jeg holder hodet like kaldt og starter med å ramse opp navnene igjen: Line Tunsve, DEG, (OG DA BRYTER SOSIALSJEFEN STRATEGISK INN IGJEN) – siden jeg jo her gir ham nøyaktig det svar han var ute etter for igjen å kunne fremlegge sin tarvelige provokasjon:
S.R: Ja – men jeg er som sagt INGEN SAKSBEHANDLER!

 

Røeggen begynner å gå litt vekk for å snakke med noen andre.
Jeg roper etter: Den sinnsvake begrunnelsen for avslaget gjentok jeg i mailen jeg sendte i dag, men den har jo dere fra før – og jeg kommenterer den!
S.R fortsetter å agere idiot med stor bravur: Du, har du søkt på papir nødhjelp her før i dag, eller kom du nå!?
Derfor så jeg meg atter nødt til å fremheve The Bleeding Obvious, at jeg gjennom nesten FIRE ÅR hadde sendt mine søknader og overklaginger over mail, så det var de alle godt kjent med!
S.R: Men enten det er «sånn eller sånn», så pleier folk å møte her og levere en søknad på PAPIR!
(MERK: Materialet som slår Røeggens falske påstand ihjel, fant jeg langt senere enn når jeg skrev denne posten: Statens helsetilsyn – Internserien 13/2010 Godkjent av: Lars E.Hanssen 10. mai 2010 SIDE 7: 3.2 Håndtering av henvendelser. 3.2.1 Beskrivelse av området
SIDE 8 (øverst): Nav-kontor mottar henvendelser om økonomisk stønad ved at bruker møter på Nav-kontoret, ringer eller sender e-post.
https://www.helsetilsynet.no/globalassets/upload/Publikasjoner/internserien/veileder_navtilsyn_internserien_13_2010.pdf/
(Sosialsjefen påstår altså at en søknad om sosialhjelp må skrives på «papir» – sosialtjenestens eget søknadsskjema for å kunne bli vurdert. Det er et avsindig harselas og en forsettlig løgn, og den er kalkulerende fremsatt overfor borger med alvorlig sykdom i akutt behov av bistand, i stedet for å avhjelpe situasjonen. Jeg har uansett ellers gjennom alle år mottatt svar (avslag) på samtlige av mine mail-innsendte søknader, som har gått ad denne veien i 99,5% av alle innsendelsene!)
Jeg: SØKNADEN min fikk jo dere den 6. (på papir i postkassen på sosialkontoret) – OVERKLAGINGEN min har gått over mail til dere.
S.R: Ja, men har du ikke vært her tidligere i dag og søkt nødhjelp?
Jeg (atter): Nei jeg sendte over mail.
S.R: Ja . Jeg kan ikke diskutere med deg det, skjønner du! … Du har ikke vært her tidligere i dag, du kom NÅ NYLIG … (SOM OM DET SKULLE VÆRE AV UTSLAGSGIVENDE BETYDNING FOR NOE SOM HELST)!
Les forøvrig sosialsjefens godt innarbeidede plankekjøring av nevnte hersketeknikk: «PAPIRSØKNAD» som ikke har noe med saksforholdene å gjøre, men som han alltid anvender for å sette folk ut!:
08.04.2014 – Tapet telefonsamtale med sosialsjefen, nedtegnet i posten:
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Sosialsjef Sigurd Røeggen
http://bit.ly/1mHN9x7

 

Jeg legger frem for Røeggen hele mailutvekslingen vedr. min forklaring om LinkedIns ulovlige trekk av neste halve min husleie og Tunsve sitt sinnsvake avslag med Goddag mann – økseskaft taktikk, og avlutter:
Det er som å spytte meg i ansiktet! Så DUM gjør man seg ikke, så dum ER man ikke, dette er REN raljering!
S.R: Jeg kan ikke ta «alle dine søknader» på «stående fot», nå er klokka kvart over tre, så de får vi ikke gjort noe med før hun du snakker om er tilbake. Du kan sende en søknad HER, vi kan ikke snakke om noe som du har…
Jeg; Jeg sendte søknaden 6. april – Line Tunsve gav meg avslag elektronisk. Jeg sendte klage 9, 10 og 11 april på dette SINNSVAKE avslaget hennes!
S.R: Det er ikke noe Tunsve finner ut på egen hånd!…
Vakten oppdaget mest sannsynlig at jeg holdt på å besvime, så provosert var jeg, så han ilte til med et stort glass kaldt vann.
Man hører Røeggen i bakgrunnen:
«Men da tror jeg ikke at vi kommer noe lenger!»
Jeg: FØR jeg går herfra, så skal jeg ha et utbetalingskort, eller en skriftlig lovnad på at penger vil bli satt inn på min konto senest i morgen. Det er mine krav, og de er legitime.

 

S.R: Det som er best for deg å gjøre, det er at du kommer innom i morra og søker nødhjælp!
Jeg: Hvorfor kan ikke du gi meg et utbetalingskort i dag? Hvorfor sier du fremdeles nei Røeggen og sier at vi skal vente på Politiet, hva er problemet ditt?
S.R: Nei ro deg ned nå! Jeg bare sa at …
Jeg avbryter: Jeg er helt rolig, jeg stilte deg et spørsmål rolig, så ikke bruk hersketeknikker overfor meg!
S.R: Jeg sa bare at hvis vi skal hjælpe deg, så er mitt beste råd til deg at du kommer på formiddagen i morra og søker VANLIG (???) nødhjælp!
Jeg: Jeg søkte nødhjelp den 6, og jeg skal ha nødhjelp fra den 6 og ut til jeg får pensjon den 20!
S.R: Men vi kan`ke trylle!
Jeg: Du behøver ikke snakke om å «trylle» – dette er noe dere har plikt til å gi meg, spesielt når jeg er eldre og har alvorlig sykdom!
Dette er helt graverende! Du står faktisk der nå og flikker på dine tomme riter når du vet at dere begår lovbrudd! Jeg skal ha en skriftlig uttalelse før jeg går, på at penger blir satt inn i morgen!
S.R: Det ække sånn det funker!
Jeg: Etter alt det JEG har gjort, så er det den eneste løsningen nå.
S.R: Da skal jeg gi deg et råd – og det gir vi til alle andre også, det er at man må komme når kontoret er åpent, og du får beskjed om at du – å sende – du kommer i skranken og søker om nødhjelp sånn som alle andre gjør. Og det er du velkommen til å gjørra i morra!

 

 

En kan formelig tolke ut fra stillheten i lydopptaket at jeg teller til 10 før jeg svarer:
Jeg har søkt nødhjelp, jeg kan ikke herfra uten penger, eller en GARANTI for at pengene kommer inn i morgen før påske.
Du er sosialsjef og kan gjøre akkurat det du har lyst til, men du har ikke lyst!
Det er DER problemet ligger!
– Og det er et LIVSTRUENDE problem!

 

S.R: Jeg hører dine konklusjoner. De stemmer ikke i det hele tatt!
Jeg: HVORFOR stemmer ikke de? Kan du gi meg et konkret svar?
S.R: Jeg har gjort det allerede!
Jeg: Nei, det har du ikke!
S.R: Jo, jo jo jo!
Jeg: Du har kommet her med masse utflukter! Du har ikke gitt meg ET konkret forslag på løsning som er akseptabel og som opprettholder liv!
S.R (totalt nonchalant og uberørt av min alarmerende orientering):
Ja. Men sånn er det, og du bes om å komme i morgen og søke sånn som andre som gjør i en sånn situasjon,
Jeg: JEG SØKTE DEN 6, SÅ DU ER HELT BORTE PÅ VIDDENE, OG DET VET DU SELV!
Men jeg har overklaget det og ikke fått svar. Den 9, 10 og 11 overklaget jeg uten å få svar – jeg vet ikke HVOR mange ganger jeg skal si det, det er DET som er realitetene!
Men du bare går vekk fra det og snakker om helt andre ting som ikke er saken vedkommende!
Du legger til unødige belastninger, på en som allerede er svært opprørt i en livstruende situasjon.
Men da gikk sosialsjefen ut for å se etter Politiet!

 

Sosialsjefen kan bare prise seg lykkelig over at jeg ikke er en diger brande som hadde en utpreget dårlig dag, for da hadde han mest sannsynlig tilbrakt påsken på sykehus!
Så ville han nok heller aldri ha våget å provosere en sådan:
Dagsavisen 13.05.2016 – Provosert mann (25) banket saksbehandler på Nav-kontor
25-åringen fikk mildere straff fordi saksbehandleren hos Nav provoserte ham.
Kollega av saksbehandleren som satt bak skranken sammen med ham (…) sa at kollegaen hadde vært provoserende og at han tenkte at «nå smeller det».
Og akkurat det gjorde det!
http://bit.ly/1V2bcK5
Eldre, syke funksjonshemmede damer derimot som sosialsjefen vet at alltid vil være den svakere stilte part overfor hans totalitære «muskeloppvisning» er de han virkelig gir seg på, for deretter å gå i skjul på sitt godt beskyttede kontor og gni seg i hendene over harseleringen og maktdemonstrasjonen! Da er han i sitt ess!

 

POLITIIIIIII

Politiet kom – To mann. De var svært hyggelige, og snakket med sosialsjefen og deretter meg.
Når jeg gikk ut med dem, ropte Røeggen etter meg:
Da kommer du ned i morgen og søker nødhjælp!
Jeg: Jeg søkte nødhjelp den 6! Jeg skal ikke komme ned fysisk i morgen og søke det igjen!
(En vill babling starter), jeg skjærer gjennom og sier: Kan jeg bare få avklart EN ting?
Er det et KRITERIE at jeg kommer ned i morgen og søker her på PAPIR for at jeg skal få utbetalt penger i morgen – er det er KRITERIE!?
R.S: VI gir deg det rådet…
Jeg avbryter: Ja eller nei!
Den utenlandske damen som ville kaste meg ut fordi de skulle ha en samling, treder inn igjen og svarer for Røeggen:
«Nei! Nei, det er ingen garanti for at du får noe!
Jeg: Så dere skal bare fortsette å raljere med meg!

 

Politiet og jeg går ut og snakker litt.
Politiet: Da sier de at du får sannsynligvis – du vil sannsynligvis innvilges nødhjep ved å komme ned og søke i morgen. Han (Røeggen) sier jo det jeg sier til deg nå.
Jeg spør hva i all verden det er for oppførsel på Røeggen og ikke svare meg om stilt kriterie, og politiet svarer at det kan hende at vi har en litt sånn dårlig tone.
Jeg forteller om trusselbrevet Røggen sendte meg i 2014 der han ber meg slutte å «utlevere hans ansatte på blogg».
Politiet foreslår at jeg i fremtiden kanskje bør bytte til et annet Navkontor!
Jeg opplyser om at det har jeg gjort flere ganger, men det er de innklagede og politianmeldte skadevolderene selv som sitter og behandler søknadene og avslår – totalt uten annen «begrunnelse» enn at de selv anser at det ikke er nødvendig!
Politiet foreslår da at jeg kan oppsøke Advokat eller Fri rettshjelp så de kan hjelpe meg med det.
Jeg opplyser om at Advokater ikke tar sosialsaker.
Politiet: Jo, en sånn sak tenker jeg at de ville ha tatt!
Jeg: Ville de det???
Politiet: Ja, det tror jeg!
Politiet anbefaler meg å stille når sosialtjenesten åpner dagen etter.
Jeg forklarer at jeg har sykdom som gjør sitt til at jeg ikke får sove om natten, jeg kanskje «besvimer» i 5-6 tiden, og min sterkt reduserte helsetilstand på dette tidspunkt i tillegg ville gjøre dette nesten uoverkommelig. Men jeg sa jeg ville forsøke.
Politiet: For at du skal få noe i morgen så må du faktisk gjøre det, og du må komme tidlig.

 

Jeg sovnet først kl. 06:30, men stilte allikevel helt utmattet neste dag – onsdag kl. 09:10 – de åpnet kl. 09:00.
Det viste seg at Sosialsjefen til og med hadde stått og løyet til Politiet om at jeg ville få utbetalt nødhjelpen dagen etter – hvis jeg vel og merke da møtte opp personlig ved kontoret og la inn en PAPIR-søknad om nødhjelpen jeg allerede hadde søkt om elektronisk (hvorav siste er vist i denne posten linket til under her i sin helhet) – direkte på e-post til både ham, sosionom Line Tunsve og to andre i flere dager – som om DET skulle være et lovpålagt krav som var nøkkelen til å utløse hans lovpålagte oppgaver!
Men her var det ikke jeg som satt med Makten, så jeg møtte opp neste dag, svimmel, skjelven, utsultet og med et blodtrykk som var faretruende høyt her jeg ikke hadde fått sove og klokken var litt over 9 om morgenen (de vet jeg i tillegg til diabetes lider av alvorlig grad av søvnapnoe, hypertensjon essensiell og en hel rekke andre fysiske sykdommer jeg er 55 år) og leverte søknaden på papir – slik jævelen hadde avkrevd, for å føye den lovløse hevngjerrige narsissisten av en kjeltring.
Der fylte jeg omstendlig ut et PAPIR-skjema som Røeggen hadde forlangt – som om denne effektueringen av hans avsindige nykke plutselig skulle kunne utløse faglig forsvarlighet og lovpålagt anstendighet. At dette var det magiske formular jeg måtte benytte meg av for å få mine rettigheter oppfylt!
Der presiserte jeg IGJEN at min søknad var gitt 6 april, avslaget 7 april og min overklaging 9, 10 og 11 april og krevde at disse skulle leses og hensynstas.
Dagen før (da Politiet kom) hadde jeg tilfeldigvis snakket med en bekjent som opplyste meg at Fattighuset var oppe dagen etter, så jeg gikk bort der og fikk to middager og en ost.
Da ringte det fra sosialtjenesten på min mobil.

 

Det var den ene flere ganger innklagede og politianmeldte sosionomen Randi Trøeng som jeg flere ganger skriftlig har krevd at aldri skal kontakte meg meg, fordi min helse ikke tåler det! Vesenet som angivelig hadde hatt fri fra jobben de to foregående dager, men plutselig stilte onsdagen før påske!
Det hersket ingen tvil om at Trøeng koste seg inderlig, det fremgikk av den vanlige fornøyde stemmen som sakte og påtatt fornemt malte ut sin meddelelse i lattermilde langdrag.
Hun kom aldri til saken, men kvernet rundt grunnen til at hun ringte – Det var for å gi meg et svar – Og nå skulle hun gi meg det svaret – Fordi det hadde de fattet nå –  Ville jeg høre svaret? (Jahhh) – «Da har vi besluttet at: – Du får et avslag på nødhjælp»!  – Jeg kunne fornemme at hun holdt pusten av forventing over hva min reaksjon ville bli.
«Begrunnelsen» var nå endret fra Tunsves «LinedIn»- harselas, til en annen harselering:
«Du er ivaretatt med supplerende livsopphold»!
(Minste flate grunnsats sosialhjelp som sosionomene supplerer meg opp til siden jeg har for lite igjen av uføretrygden når husleien er betalt, og som de plikter å heve etter alder, sykdom m.m. men ALDRI har hevet i de 9 år jeg har mottatt sosialhjelp (supplerende eller ikke).

 

Business Team

Jeg la nesten omgående på røret, fordi jeg stod og skalv, svettet, jeg hadde ikke spist frokost, og trodde jeg skulle gå rett i bakken. Og jeg visste fra tidligere at denne sadisten kunne klare å utløse et hjerteinfarkt eller et hjerneslag, hviket jeg ikke aktet å la henne få lov til å utsette meg for igjen.
Les forklaring her:
Systematiske gjengjeldelser ved varsling fra ledelsen ved Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste.
http://bit.ly/2guzlfW
Seksjonssjef Randi Trøeng (Nav sosial) utøver fremdeles forsettlig psykisk vold og setter liv og helse i fare
http://bit.ly/2hgspje
Referat fra bl.a mine overklaginger av avslag nødhjelp; Sosialtjenesten: Nødhjelp avslås konsekvent – for det ligger i vårt mandat!
http://bit.ly/2qChkfR
Del 2 – Utdrag: Dette er også en VARSLING som skal legges ved min allerede inngitte Politianmeldelse på sosialtjenesten Nav St.Hanshaugen for mordforsøk ved å forsettlig la en eldre diabetiker med hund utpines på ca. 70 kroner dagen over en periode på nær 90 dager.
Sosialtjenestens standard svar-mal ved mine innsendte søknader over mail:
«Din henvendelse er mottatt av Bydel St. Hanshaugen. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rette avdeling for saksbehandling. Saksbehandlingstiden kan variere fra sak til sak, men du vil få svar så snart saksbehandlingen er ferdig. Hvis henvendelsen ikke krever saksbehandling og journalføring, vil den bli besvart på e-post i løpet av kort tid.»

 

REFERANSELISTE:
(1)  Hvordan holde orden i eget hus – Internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Utgitt: 12/2004 i samarbeid med Statens helsetilsyn
1.3 INTERNKONTROLL SOM EN DEL AV ET KVALITETSSYSTEM
Internkontroll skal bidra til faglig forsvarlige sosial- og helsetjenester, og er et verktøy som skal sikre at daglige arbeidsoppgaver blir utført, styrt og forbedret i henhold til lovens krav
Forskriften § 4 bokstav a) til h) (…) den/de ansvarlige for virksomheten skal:
f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav,
g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen.
http://bit.ly/1J0g6le

 

Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV Utarbeidet 22.06.2012 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Fagstab tjenester, Seksjon sosiale tjenester.
Sist endret 18.03.2015 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Tjenesteavdelingen,Oppfølgingsseksjonen. § 7. Kommunens økonomiske ansvar (…) 2.7.1 Om bestemmelsen (…)
Søknad om tjenester som en tjenestemottaker har krav på, skal ikke avslås av økonomiske grunner. Nivået og omfanget av tjenestene må være forsvarlig (…)
4.18.1.3 Stønad til livsopphold er en skjønnsmessig ytelse (…)
NAV-kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn ved utmåling av stønad.
Dette innebærer at det skal foretas en konkret og individuell vurdering av hvilke utgifter som er nødvendige for å sikre tjenestemottaker et forsvarlig livsopphold.
Stønaden skal utmåles med bakgrunn i den enkeltes faktiske behov, og NAV-kontoret skal utrede hjelpebehovet i samarbeid med vedkommende.
Det skal foretas en skjønnsmessig vurdering i hver enkelt sak, det vil si for hver enkelt tjenestemottaker og eventuelt for hver gang tjenestemottaker søker.
Så lenge forskjeller er saklig begrunnet i ulike individuelle behov, er det i samsvar med loven (…)

 

4.18.1.5 Stønadsnivået (…)
Et stønadsnivå som ikke sikrer mottakeren et forsvarlig livsopphold og som ikke bidrar til å fremme lovens formål i den enkeltes situasjon, vil være i strid med loven (…)
En søknad kan ikke avslås ved å vise til at tjenestemottaker har inntekter over statens eller kommunens satser for tilsvarende husholdningstype.
Det er heller ikke adgang til å fastsette stønadsbeløpet i henhold til satser alene uten å ha foretatt individuelle vurderinger 
4.18.1.7 Vedtak og klage [Endret 6/13]
Avgjørelser om økonomisk stønad er enkeltvedtak. NAV-kontoret må følge de krav til saksbehandling som følger av denne loven, forvaltningsloven og uskrevne normer om god forvaltningsskikk.
Saksbehandlingstiden og vurderingen av hvilke opplysninger som er nødvendige for saken, må tilpasses den enkeltes situasjon og hva det søkes om stønad til.
For eksempel må søknaden vurderes raskt i en nødssituasjon, ofte samme dag som den er mottatt, og hvilke opplysninger som er nødvendige må begrenses til den konkrete situasjonen (…)
Utskrift fra konto som viser alle bevegelser på kontoen i et bestemt tidsrom, er ikke nødvendig for å vurdere et behov for økonomisk stønad, men kan unntaksvis være det i en nødssituasjon (…)

 

4.18.2.8 Nærmere om helse, alder og ulike livssituasjoner
I beregningen av økonomisk stønad skal det tas hensyn til utgifter som er vanlige for personer i tilsvarende alder og livssituasjoner (…)
Tjenestemottakers helsesituasjon kan ha betydning for stønadsbehovet.
Personer med fysiske eller psykiske plager kan ha behov for dekning av utgifter som følger av plagene og som personer uten slike plager ikke har (…)
Forutsetningen er at slike utgifter ikke dekkes av folketrygdloven.
Dette kan for eksempel gjelde særlige utgifter til diett!
4.18.2.35 Mat og drikke (…)
Personer som av medisinske grunner er avhengig av spesielle dietter, kan ha krav på trygdeytelser til dekning av ekstrakostnadene dette innebærer.
I enkelte tilfeller kan vedkommende likevel ha behov for ekstra ytelser til mat (…)
4.18.2.38 Medier og kommunikasjon
Nødvendige utgifter til medier og kommunikasjon skal inngå i livsoppholdet. En tjenestemottaker skal kunne kommunisere med andre og holde seg normalt oppdatert på det som skjer i samfunnet via vanlige medier- og kommunikasjonskanaler (…)

 

(2) Nav Rundskriv Hovednr. 35 – Sosialtjenesteloven – Utarbeidet 22.06.2012 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Fagstab tjenester, Seksjon sosiale tjenester. Sist endret 04.01.2016
§ 4. Krav til forsvarlighet. Tjenester som ytes etter denne loven skal være forsvarlige.
2.4.1 Om bestemmelsen. Kommunen er ansvarlig for at alle tjenester som utformes og ytes etter loven er forsvarlige, og det gjelder uavhengig av om tjenesten saksbehandles av en kommunalt eller en statlig ansatt.
Kommunen må gjennom sin internkontroll sikre at NAV-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester. (Og gjett tre ganger hvem som innehar det overordnede ansvaret for internkontrollen ved dette kontoret!)
Uforsvarlige tjenester er alltid ulovlige, uavhengig av ytre rammebetingelser som stor arbeidsmengde, manglende kompetanse og tidspress.Forsvarlighetskravet er en rettslig standard. Det betyr at forsvarlighetskravet er en bindende rettsregel (…)
Formålsbestemmelsen, samfunnsutviklingen og gjeldende normer for godt sosialfaglig arbeid vil være styrende for om tjenesten er forsvarlig (…)
Å tilby tjenester som ikke er forsvarlige, eller bygge vurderinger og konklusjoner på en uforsvarlig saksbehandling, vil være brudd på loven (…)
  • Forsvarlighet forutsetter at tjenestene er tilgjengelige for alle som har et hjelpebehov, herunder at tjenesten ytes i tide.NAV-kontoret må sørge for at alle som henvender seg får sine interesser ivaretatt (…)
  • NAV-kontoret må sørge for at søknader behandles uten ugrunnet opphold, og ivareta hjelpebehovet mens søknaden er til behandling (…)
http://bit.ly/2iHs75z

 

Sosialtjenesteloven kapittel 5 Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I, Utgiver: Sosial- og helsedepartementet
Dato: 10.08.2001. Opprinnelig utgitt av: Sosial- og helsedepartementet. Rundskriv I-34/2001
5.1.4.4.1 Akutt hjelp og nødrett
En søknad om akutt hjelp må vurderes raskt, ofte samme dag som den er mottatt. Dette innebærer at sosialtjenesten ikke kan undersøke saken like grundig som ved ordinære søknader.
Dersom søknaden for eksempel mottas like før en helg, og søkeren hevder å stå helt uten midler til mat (…) må søknaden vurderes med dette utgangspunkt.
Søknader som mottas i forbindelse med akutte situasjoner kan ikke avslås, eller nektes behandlet med den begrunnelse at søkeren for eksempel kan henvende seg til veldedighetstilbud eller lignende.
http://bit.ly/1TVTRA8

 

Arbeids og inkluderingsdepartementet Postboks 8019
Dep. 0030 Oslo Ref: 200706340-/MOM Vår ref: 2008/1161 Saksbeh.: Sigrun Hoel Dato: 13.03.2008
HØRINGSUTTALELSE OM NY MIDLERTIDIG FOLKETRYGDYTELSE (ARBEIDSAVKLARINGSPENGER) OG KOMMENTARER TIL DOKUMENTET ARBEIDSEVNEVURDERINGER I NAV
Til høringsnotatet avgis disse merknader:
Når den kommunale sosialtjeneste og NAV stat skal arbeide side om side, er det viktig at en er klar over forskjellen på folketrygdloven og sosialtjenesteloven kap. 5 – og også klar over at sosialtjenesten alltid vil være forpliktet til å gi nødhjelp uansett årsak til hjelpebehov.
Med hilsen Dag Jenssen. Marja Lundell. (Dekan/Avdelingsdirektør)
http://bit.ly/2ose4Eo
Nav Rundskriv 4.18.1.6 Hjelp i en nødssituasjon
Hvis tjenestemottaker befinner seg i en nødssituasjon, kan stønaden begrenses til utgifter til det helt nødvendigste. Dette innebærer at det gis stønad til mat, nødvendige artikler til personlig bruk, nødvendige reiseutgifter og til regninger som må betales for å hindre avstengning av nødvendige tjenester som strøm eller lignende.
Med nødssituasjon menes tilfeller der tjenestemottaker ikke har det helt nødvendigste og står kortvarig uten mulighet til å skaffe seg det.
Hvorfor situasjonen har oppstått, er uten betydning (…)
Stønad kun til det helt nødvendigste vil ikke være forsvarlig i lengre tid enn noen få dager (sitat slutt)
Sivilombudsmannen Aarsmelding 1999 Dok.nr. 4 1999-2000:
«Interne kommunale krav kan ikke sette til side lover og forskrifter. Videre kan ikke kommunale retningslinjer og kriterier erstatte det faglige skjønnet i den enkelte sak.»
http://bit.ly/1Fc3eq7

 

Jeg avsluttet min overklaging av 9 april 2017 ved å vise til følgende lov- etikk og regelverk.:
Etiske regler for ansatte i Oslo kommune- utfyllende kommentarer. Byrådssak 1189/07 av 20.12.2007.
12 – Personlig ansvar
Hver enkelt ansatt har et personlig ansvar for å følge kommunens etiske regler.
Ingen kan pålegges å utføre ulovlige eller uetiske handlinger, og ingen har lydighetsplikt overfor slike pålegg.
Brudd på etiske regler kan sanksjoneres i henhold til personalreglementet §§ 9, 10 og 11.
Det kan dreie seg om tjenestepåtale (alternativt tjenestelig tilrettevisning), oppsigelse, suspensjon og avskjed (…)
Det følger av straffeloven 1902 §123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling.
Skyldkravet er forsett.
Overtredelse straffes med bot eller tap av tjenesten eller med fengsel inntil ett år (…)
Etter straffeloven 1902 § 124 straffes en offentlig tjenestemann som rettsstridig benytter sin offentlige stilling til å få eller som forsøker å få noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe.
3 – Møte med kommunens brukere
Kommunens ansatte skal ivareta prinsippene for god forvaltningsskikk og sørge at kommunens makt og myndighet overfor innbyggerne ikke misbrukes.
Lovlige vilkår – usaklige/ utenforliggende hensyn -forbud mot vilkårlighet i forvaltningen
Myndighetsutøvelse og tjenesteytelser skal utføres innenfor lovmessige rammer.
Det er ikke tillatt å ta usaklige eller utenforliggende hensyn – for eksempel la seg lede av personlige sympatier/antipatier (…)
Kommunens ansatte skal ta hensyn til særskilte behov hos brukeren i kommunikasjon, ved utforming av vedtak og levering av tjenester. (DIABETES)
https://www.nsf.no/Content/186349/Etiske%20regler%20med%20kommentarer.pdf

 

Regjeringen Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
Særskilt vedlegg: NOU 2002: 4 Ny straffelov. Straffelovkommisjonens delutredning VII
Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 9. november 2007, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)
I likhet med Straffelovkommisjonen mener departementet at også grovt uaktsomme pliktbrudd bør strafflegges, jf. forslaget til § 172.
Slike overtredelser vil regelmessig kunne forekomme, for eksempel ved klanderverdig slurv eller glemsomhet.
Også den grovt uaktsomme lovovertreder er å bebreide, og det er grunn til å stille strenge krav til den som utøver offentlig myndighet (…)
Ikke bare handlinger som begås undermyndighetsutøvelsen, bør rammes. Også handlinger begått under forberedelsen eller av underordnede bør omfattes.
Det er grunn til å straffe pliktbrudd også under forberedelsen av hensyn til allmennhetens tillit til at offentlig myndighet utøves på en korrekt måte og av hensyn til straffebudets effektivitet.
En tjenestemann bør ikke kunne gå straffri fordi han ikke selv fattet det endelige vedtaket dersom han under saksforberedelsen har brutt sin tjenesteplikt.
Videre foreslår departementet at også personer som bistårved utøving av offentlig myndighet skal omfattes av bestemmelsen. Nærheten til myndighetsutøvingen taler for at straffansvaret bør omfatte også denne persongruppen.
Det kan for eksempel være tale om kontoransatte som ikke selv forbereder myndighetsutøving, men som lett vil kunne endre et vedtak eller trenere saksbehandlingen (…)
Etter bestemmelsene i straffeloven 1902 kapittel 11 og 33 er en rekke handlinger begått av offentlige tjenestemenn straffbare.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-8-2007-2008-/id488010/

 

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om arbeid, velferd og inkludering
Innst. S. nr. 148 (2006-2007) Kildedok: St.meld. nr. 9 (2006-2007) Dato: 14.03.2007
Utgiver: Arbeids- og sosialkomiteen Sidetall: 56
1.2 Komiteens innledende merknader (…)
Komiteen vil klart og tydelig understreke at det i et velferdssamfunn ikke skal oppleves stigmatiserende å falle utenfor det ordinære arbeidslivet.
Komiteen understreker at den som av ulike grunner ikke kan være yrkesaktiv, skal ha den samme selvfølgelige retten til et verdig liv, gjennom ytelser i de universelle ordningene, på et nivå som det er mulig å leve av (…)
http://bit.ly/gks5jM
Her attesteres flere kontorers uttalte motvilje overfor meg, og blir således essensielt å ta med for belysning av det samkjørte maktmisbruket.
ALARM: Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014
http://bit.ly/1mPFVX4
LOV 1983-03-04 nr 03: Lov om statens tjenestemenn m.m. Tjenestemannsloven
§15. Avskjed.
En embets- eller tjenestemann kan avskjediges når vedkommende:
a. har vist grov uforstand i tjenesten eller grovt har krenket sine tjenesteplikter (…)
b. ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen (…)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1983-03-04-3
Så jeg legger til:
Hoder skal rulle!

 

AFLOWEE

Kirsten Leikny Femundsenden er en dame som har kjempet hardt opp gjennom årene lik som jeg. Vi kjenner ikke hverandre og har aldri pratet sammen, men legger inn noen støttende ord en gang i blant når vi har overskudd og ser hverandre i FB-feeden. Her er hennes nylige støtte til meg av 13 april 2017 etter at jeg ble møtt av voldsom sjikane på et nettsted der jeg la ut siste nytt komprimert.
Tusen takk, jeg setter stor pris på det!:
«Jeg deler dette innlegget, som jeg mener er belysende for hvordan Nav fungerer, … eller ikke fungerer. Jeg fant innlegget først på en side, der flere mennesker gir uttrykk for, at de ikke evner å forstå, at også Nav er underlagt å følge menneskerettene.
Selvsagt skremmende, men det gir en av forklaringene, på hvorfor myndighetene våre kan tillate seg den kritikkverdige behandlingen av befolkningen.
Kommentaren som utløste opplysningene om, at det finnes medmennesker i Norge, som mener at NORSKE MYNDIGHETER ikke er underlagt lovverk som menneskerettigheter. :
«For å uttrykke meg forsiktig, leser jeg mange underlige kommentarer her. Velger å tro, at det skyldes mangel på evner til å la seg opplyse, sette seg inn i en sak og kunnskap om norsk lovverk, innbefattet menneskerettigheter.
Det er ikke tvil om, at Jeanine Horntvedt har vært, og åpenbart fortsatt er, grovt kritikkverdig behandlet av Nav.
Jeg tillater meg å foreslå, at bloggen til Jeanine Horntvedt leses.
Minner om, kun to av flere, viktige momenter:
1) Norsk lov sier klart, at alle mennesker skal ha midler til MINIMUM livsopphold.
DET har ikke skjedd i denne saken.
Nav har begått lovbrudd… ikke bare en gang, men gang på gang, på gang, på gang…
2) Det opplysningsarbeidet, som Jeanine Horntvedt gjør, er gull verd for de hundretusner av mennesker, som blir feilbehandlet av Nav.
Selvsagt må den enkelte bruke de opplysningene som passer sin sak.
Jeg kan anbefale å kikke i Lovdata og lese de konvensjonene Norge har forpliktet seg til å følge.
Husk at ved motstrid mellom norsk lov og konvensjonene, så overstyrer konvensjonene; Nevner blant annet EMK (Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen) og FNs verdenserklæring Norges lover.» (sitat slutt)

 

tape

Om meg – Bakgrunn og historie – Del 2
Nav – Rett til å bytte saksbehandler og Navkontor
http://bit.ly/185OCul
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/1bdbsCq

 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2017
M T O T F L S
« mar   mai »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 059 andre følgere

%d bloggere like this: