Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Fylkesmannen forsøker gjøre privat avtale med meg om at jeg må slette det jeg har skrevet om dem på nettet.


Politiker (til meg på privaten i etterkant av at jeg sendte varsling til Helse- og sosialkomiteen):
Jeg har aldri hørt om et lignende tilfelle hvor fylkesmannen har bedt noen slette noen poster (…) Hvis noen mener at du er injurierende så får de heller anmelde deg. Det å blande inn rollen som redaktør av (blogg) og forvaltningsorgan er jo helt uhørt! Så jeg hadde ikke slettet noe som helst. Men da heller laget en klage og sendt den til Sivilombudsmannen (sitat slutt)
Kommentar fra et medlem på Navgruppa jeg administrerer 31.03.2017:
«Vedtak uten underskrift er ugyldige. Man har rett til å vite hvem saksbehandler er. Føler saksbehandler seg truet er det en politisak, ikke en personalsak.»
https://www.facebook.com/groups/myndighetsmisbrukfranav/

 

Til Leder, nestleder og medlemmer av Helse- og sosialkomiteen
Stove Lorentzen, James (Høyre)
Lunde, Erik (Kristelig Folkeparti)
Stang, Fabian (Høyre)
Hagen, Carl I. (Fremskrittspartiet)
Moxnes, Bjørnar (Rødt)
Trædal, Eivind (Miljøpartiet De Grønne)
Malthe-Sørenssen, Maren (Høyre)
Lødrup, Julie (Arbeiderpartiet)
Morken, Mari (Arbeiderpartiet
Oslo 01.04.2017
Fylkesmannen forsøker gjøre privat avtale med meg om at jeg må slette det jeg har skrevet om dem på nettet, for å bli gitt informasjonen jeg etterspør. Ber om hjelp.
Jeg krever at overordnet myndighet endelig tar affære overfor et mangeårig dyptgripende samrøre sosialtjenesten og klageinstansene i mellom.
Utenkelige sanksjoner har uavlatelig har regnet over meg –  en eldre, funksjonshemmet borger med alvorlig sykdom, på bakgrunn av min varsling alle vegne om utstrakt ulovlig forvaltningsførsel som ingen steder har vunnet gehør.
Derfor vil jeg miste livet flere år før tiden.
Gjennom ni år har jeg publisert vitnesbyrd om graverende tjenestefeil fra Nav arbeid, sosialtjenesten og tilhørende klageinstanser i diskusjonsforum og bloggposter fordi jeg aldri når frem ad riktig tjenstevei.
En stor del av materialet er nedtgnet direkte fra lydopptak.
Min sak er således omfattende, som rimelig er å slutte.
Derfor skal jeg bare stille dere noen helt sentrale spørsmål som jeg ber om å motta svar på:
Er det i orden at en av landets fremste overordnede klageinstanser (Fylkesmannen) unnlater og påse at sentrale lovpålagte rettigheter blir oppfylt ved forsettlig å feilbehandle klagesaker som er sendt dem fra den svakere stilte part – borgere som i sin ytterste fortvilelse og avmakt har benyttet seg av selvtekt (1) og har publisert skadevolding fra offentlig myndighet på nettet i diverse fora etter å ha blitt ignorert og tiet ihjel fra alle relevante overordnede ledd man har kontaktet med sitt rop om hjelp?
Er det en slags «Den som er med på leken må tåle steken- mentalitet» som ligger til grunn for alle Fylkesmannens avgjørelser, gjøren og laden?
Finnes det noen type uskrevne regler i «et spill» jeg ikke har forstått?!
Går det hele ut på at når ovemakten i flokk og samhold «føler seg avslørt», så har de – i kraft av sin suverenitet, adgang på å utøve diverse sanksjonerer ved å utmatte den menigmann som har varslet om deres diverse avvik offentlig ved å agere idiot overfor ekplisitte bevis for ulovligheter begått av sosialtjenesten, og forsøke å få varsleren til å trekke sine publikasjoner i en «privat samtale» som aldri vil bli nedtegnet og arkivert noe sted av foretaket det er varslet om!?
Bakgrunnen for mine spørsmål stilt, er redegjort for her:
Fylkesmannen –  Slett hva du har skrevet om oss på nettet, ellers vil du aldri få oppgitt navnet på saksbehandleren din!
http://bit.ly/2nnEIfw
(1) Selvtekt: «Selvtekt kan være aktuelt der det vil være urimelig å forvente at den som er krenket skal måtte vente på at myndighetene skal gripe inn.»
https://no.wikipedia.org/wiki/Selvtekt
Jeg ber om en snarlig respons med løsninger som vil være til å leve med, innbefattet en anstendig og forsvarlig behandling av meg heretter.
Jeg skal ikke leve slik mer, prisgitt flere aktører i offentlig virke som uten anstrengelser pøser på av sitt uuttømmelige ulovlige arsenal – jeg har ikke helse til det!
Jeg skal ut av Bydel St.Hanshaugen og over på et settekontor (Sagene) umiddelbart.

Dertil søknad er for lengst sendt, men ble både behandlet og avslått av den (ene) flere ganger politianmeldte og innklagede aktør hos sosialtjenesten, Randi Trøeng, uten begrunnelse (for hva kunne vel den være) (sitat):
18.07.2016: Det vises til din mail datert 3. juni, mottatt hvor du i punkt 6 skriver: «Jeg krever et settekontor» (…)
Etter vurdering av din henvendelse ser ikke NAV , St. Hanshaugen, sosialtjenesten, at det foreligger inhabilitet eller andre forhold (politianmeldelsen er også underslått) – som gjør at din sosialsak skal overføres til et settekontor.
Din sosialsak beholdes dermed ved vårt kontor.
Underskrift: Randi Trøeng (hennes stillingsbenevnelse «seksjonssjef» er her behendig utelatt)
http://bit.ly/2hVU2SH
Tusen takk.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt

Der levnes ingen tvil om at «kameraderiet» i forvaltningen i verst tenkelige betydning har «tatt seg godt av» en funksjonshemmet og syk seniorinnbygger gjennom alle disse drøye åtte årene jeg har vært tvunget til å overleve kun på og under minste flate grunnsats sosialhjelp uten lovpålagt heving av satser på bakgrunn av alder og sykdommer. Min gjentatte overklaging av dette graverende avviket har konsekvent blitt underslått og/eller omdefinert og bagatellisert hos Fylkesmannen gjennom like mange år, og uten unntak stadfestet som OK i sosionomenes favør!

Jeg har kun erfart  spektakulær og samkjørt forvaltningskriminalitet fordi jeg er en varsler, hvilket klart fremgår av den sjokkerende ordren fra en av de øverste ledere hos Fylkesmannen som man derav trygt kan slutte at selv er med i «klikken» som ønsker å lage livet mitt til et helvete.

Herunder fremhever jeg svært relevant slutning fra Katharine Cecilia Williams – Kronikk av 14.10.2012 «Nav gjør folk syke.» Williams er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, og var på det tidspunkt doktorgradsstipendiat:

Som psykolog har jeg sett mange få sin restarbeidsevne ødelagt av Nav (…)
Opplever en person som søker om ytelser å kunne uttale seg fritt?
Ville du følt det trygt å levere kritiske bemerkninger til Nav samtidig mens du søkte om hjelp og økonomiske ytelser i en vanskelig livssituasjon?

http://bit.ly/1jIy7Z3


Mitt svar er et klart nei, hvilket er etterprøvbart i stort monn.
Sosionomene: «Vi anbefaler at du skaffer deg en hjelpeverge»!
https://sommer17.wordpress.com/2017/03/29/sosionomene-vi-anbefaler-at-du-skaffer-deg-en-hjelpeverge/
Posten knyttet til overnevnte:
Samrøret mellom sosialtjenesten og Fylkesmannen bevist en gang for alle: (link til opptaket med Hartvedt står litt langt nede der)
https://sommer17.wordpress.com/2017/03/28/samroret-mellom-sosialtjenesten-og-fylkesmannen-bevist-en-gang-for-alle/
To Navansatte sjikanerer meg offentlig i løpet av en uke (utdrag):
Navklikken har full anledning til å uttale seg i pressen hvis jeg selv løser dem fra taushetsplikten – hvilket jeg selvsagt hadde gjort umiddelbart i så måte, og de har full adgang på å anmelde meg til politiet hvis de mener at mine metoder er lovstridige.
Hvorfor de aldri har benyttet seg av disse muligheter, er innlysende:
Bak deres absolutte immunitet og maktgiven, befinner det seg noen onde, tarvelige og æreløse kujoner, som kun ved sin strategiske og absolutte taushet kan fortsette å begrave varsleren (meg) og gå fri fra sine multiple lov- etikk og regelbrudd.
Ved å stevne meg derimot, ville de ha skutt seg selv i foten – men de har tross alt næringsvett hva kommer til eget velbefinnende siden jeg da naturligvis ville fått meg Advokat og helvete ville ha ramlet ned over deres hoder.
http://bit.ly/29kVlHd
Ledelsen i Sosial- og eldreombudet i Oslo gikk inn og overtok saksbehandlingen av mine klager også her nå nylig – avslag bistand.
De også, har unnlatt å bistå meg hele veien gjennom alle år og i stedet valgt å agere forurettet over noen biske men vel fortjente pennestrøk fra meg, som røykteppe for å beskytte sine medspillere i sosialtjenesten – hvilket fremgår av de nederste dokumentene.:
Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!
http://bit.ly/2gU0GEr
Del 2
(Hva sakan gjaldt) Systematiske gjengjeldelser ved varsling fra ledelsen ved Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste.
http://bit.ly/2guzlfW
Seksjonssjef Randi Trøeng (Nav sosial) utøver fremdeles forsettlig psykisk vold og setter liv og helse i fare
http://bit.ly/2hgspje
År 2014 – Helse-, sosial og eldreombudet i Oslo utøver vilkårlighet og forskjellsbehandling (Utdrag):
Dokumentar i 10 Deler – Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
Hovedinnlegg: ALARM – Nav St.Hanshaugen sosial og Helse-, sosial- og eldreombudet – Brudd på Straffelovens § 242:
Hensette en annen i hjelpeløs tilstand.
Skadevolderene: (…)
Flotte ord og føringer som ble kastet av svin til godtroende borgere.
Her bevises imidlertid hva som i realiteten tok plass når jeg henvendte meg til Ombudet for hjelp og bistand med å overleve massive represalier og gjengjeldelser fra både ledelse og ansatte ved sosialtjenesten i Bydel St.Hanshaugen, som gikk ut på at de gikk sammen om å indirekte ta mitt liv ved gjentatte ganger å nekte meg livsnødvendig bistand i form av tilstrekkelig livsopphold under full viten om at jeg har diabetes. 33 dager sto jeg helt uten mat og penger dette året (2014) under deres absolutte viten, og i ca. tre måneder samlet mottok jeg kun 70 kroner dagen!:
bit.ly/1NOb5KH
Utdrag fra Del 6 av 10. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler
MERK: I posten vises bl.a brevet Stavrum og Kristensen sendte meg 09.04.2014 der de truet meg med å avslutte saken etter at jeg åpenbart ironisk hadde spurt Stavrum om hun gikk på stoff, siden hun hadde klart å anføre sprett springende gale datoer hva angikk alle mine klagemål på sosialtjenesten i sin eneste henvendelse dit, og kvittert med et «F*EN»!
Altså – INGEN beklagelse av egne graverende tjenestefeil og ønske om å rette opp disse, kun en klar advarsel til meg – den svakere stilte part!
Oslo 08.04.2014 Til leder Anne Lise Kristensen
Er Ane Stavrum syk? (…) Er det slik at dere bare har valgt den søplete strategien å tie meg ihjel og anta at jeg kommer til å gjøre Ombudets jobb ved å rette feilen Stavrum har gjort ved å melde dette til overgrepsforetaket? (…) Er det slik dere opererer?
Jeg forventer et svar ØYEBLIKKELIG!
Jeanine Horntvedt
Men tausheten var total!
Stavrum hadde rett og slett satt seg ned for å slikke poten, og hele banden ved kontoret stilte seg ved hennes side i og utøve en samkjørt raljering uten sidestykke overfor meg en liten tid senere, med oppstart torsdag 10 april 2014 like før de alle skulle på påskeferie!
Da lot de en funksjonshemmet seniorinnbygger med diabetes og andre sykdommer stå helt alene på tredje dagen uten mat og penger med et avslag fra sosialtjenesten om nødhjelp fra søknadsdato 8. april og ut hele måneden – uten at de løftet en finger!
http://bit.ly/1iiNiqA
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den april 1, 2017 av i Nav, Nyheter, Nyheter&Debatt, Politikk, Politikk, Politikk, Samfunn, ukultur, vilkårlighet med stikkord , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2017
M T O T F L S
« mar   mai »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 055 andre følgere

%d bloggere like this: