Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Samrøret mellom sosialtjenesten og Fylkesmannen bevist en gang for alle:


 

«Det er jo godt kjent at «Sigurd» avskyr deg og gjør alt han kan for å ødelegge, det har vært et stort samtaleemne mellom flere ansatte her i bydelen leeeenge , og du kan tro at diskusjonene har gått hett for seg!»
Avsløringen som slett ikke kom som en bombe siden «Sigurd» og hans ditto forvalningskriminelle medarbeidere har forsøkt å ta mitt liv gjennom drøye tre år (Line Tunsve & Randi Trøeng) ved å nekte meg tilstrekkelig lovpålagt livsopphold og utpine meg på nødhjelpssatser i månedsvis, ble gitt meg fra dypt indignert ansatt i Oslo Kommune med vitne til stede.
Jeg takker personen av hele mitt hjerte, forholdet er politianmeldt –  og selvsagt med informanten anonymisert for jeg har aldri, og vil aldri skade de ytterst få personer som har valgt å bistå meg med fare for egen sikkerhet.
«Sigurd» er Sigurd Røeggen – sosialsjef i Bydel St.Hanshaugen.
Utdrag fra min varsling til Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland personlig:
På (…), ble jeg informert om av en saksbehandler med vitne til stede (personens vitne) at det var viden kjent i Oslo Kommune at sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen – Sigurd Røeggen som er en av de tre aktørene jeg har innklaget, er rasende på meg, og fortsatt ønsker å bedrive konsekvente gjengjedelser overfor min varsling for at jeg skal få det svært vanskelig i alle henseender. Flere personer ansatt i Oslo Kommune hadde over et langt tidsrom snakket seg i mellom om dette, så represaliene var alment kjent fikk jeg vite! (sitat slutt)
Varlingen var tilknyttet annen varsling om aktørenes mordforsøk (et av mange gjennom flere år) ved å la både meg som er 55- årig diabetiker og min hund leve på ca. 70 kroner dagen gjennom nær tre måneder.
Den bolken gikk slik, og er selvsagt også overlevert Politiet:
Som kjent for Fylkesmann og innklagede sosionomer har jeg over mail søkt om en rekke utsettelser for dette mitt tilsvar på bakgrunn av at Advokat trakk seg i siste liten, og at jeg nylig hadde et stygt fall på isen med hjernerystelse og forstuet bekken.
Min totale helsetilstand som var svært dårlig fra før, har gått til markant forverret underveis siden søknadsdato nødrett 28.11.2016 med flere purringer og påfølgende avslag, og jeg er sterkt redusert og merker tydelig at helsen ikke holder til komplett innlevering i dag. Jeg merker skremmende nok at synet har begynt å svekkes også.

Sosionomene har besørget at jeg kun har hatt kr. 70 å leve for i hele 74 dager. Utdyping:

Med juletillegget pålydende kr. 2009,-  innberegnet i de to utbetalinger av uføretrygd som jeg under tiden har mottatt fra søknadsdato 28.11.2016 der jeg etter å ha besørget husleien på kr. 13300,- per måned i to måneder kun har sittet igjen med totalt ca. kr. 1600,- per måned fra 28.11 frem til 10.02.2016, utgjør det totale ca. beløpet jeg har hatt å leve for under både julehøytid og de øvrige av de hele 74 dager som har gått, ca. kr: 5200,-!
Når man deler opp dette beløpet, har jeg, som enslig eldre diabetiker (54) med – som kjent for de to sosionomene – hele 12 andre fysiske diagnoser hvorav også flere av dem alvorlige, kun hatt kr. 70,- å rutte med per dag i hele 74 – SYTTIFIRE dager ved Tunsve & Trøengs standhaftige, dypt uetiske og klart ulovlige totalnekt av nødrett!
Jeg har altså satt overnevnte utregning på 70 kroner dagen fra 28/11-16 frem til 10/2-17, siden Tunsve for første gang siden søknadsdato nødrett 28.11.2016 med påfølgende avslag endelig utposjonerte meg kr. 1073,- fredag 10 februar som skulle vare til jeg fikk pensjonen den 20/2.
Dette, på grunn av at jeg dagen før hadde ringt henne fra observasjonsposten på Legevakten der jeg hadde overnattet etter å falt på isen og pådratt meg hjernerystelse og forstuet bekken og opplyste om dette og sa at jeg atter ønsket å levere inn en søknad om nødhjelp med livsoppholdssatser – denne gang muntlig – som om nettopp dette faktum skulle kunne være utløsende for å endre den utpining hun gjennom hele 74 dager hadde anvendt!  
Min faktiske helsetilstand med diabetes og flere andre alvorlige sykdommer som flere leger under hele fire år jeg snart har hørt under dette Nav-kontoret har presisert at vil utvikle seg «livstruende» ved uforsvarlig flat sosialhjelps grunnsats som de i alle år ulovlig har gitt meg og Advokat kritisert inngående, endrer seg ikke ved at jeg slår hodet!
Tunsve hadde altså helt frem til da konsekvent nektet meg nødrett helt siden jeg søkte dette 28.11.2016 – hvilket satte meg i udiskutabel livsfare, men ønsket altså endelig å kreste ut av seg ca. 100 kroner dagen til meg i ti dager «Fordi jeg hadde slått hodet»! Slå den!
Stort bedre enn dette kan ikke Tunsves konsekvente og potensielt dødelige vilkårlighet illustreres! En slik operasjon, viser en markant uegnethet i et slikt ansvarsfullt gebet! (sitat slutt)
I går – 28.03.2017 mottok jeg «endelig konklusjon» fra Fylkesmannen uten at saksbehandlers navn var festet til papiret, hvor «anonym» gav Tunsve & Trøeng fullt ut medhold i deres groteske avlivningsforsøk med stumt trampeklapp!
Les herunder postene: Fylkesmannen –  Slett hva du har skrevet om oss på nettet, ellers vil du aldri få oppgitt navnet på saksbehandleren din!
https://sommer17.wordpress.com/2017/03/31/fylkesmannen-slett-hva-du-har-skrevet-om-oss-pa-nettet-ellers-vil-du-aldri-fa-oppgitt-navnet-pa-saksbehandleren-din/

TILHØRENDE POST:

Fylkesmannen forsøker gjøre privat avtale med meg om at jeg må slette det jeg har skrevet om dem på nettet.
https://sommer17.wordpress.com/2017/04/01/fylkesmannen-forsoker-gjore-privat-avtale-med-meg-om-at-jeg-ma-slette-det-jeg-har-skrevet-om-dem-pa-nettet/
Politiet har enda ikke respondert.

ABAFAG

Utdrag fra HELSETILSYNETS TILSYNSMELDING 2004 – Sosionom Krishna Chudasama
Sosialombud mellom tjenester og bruker (…)
Refleksjon
Tildeling av økonomisk stønad er i stor grad overlatt til fagpersoner som bestemmer og utøver forvaltningens skjønn.
Fylkesmannen har begrenset mulighet til å føre tilsyn med det som skjer i møte mellom brukere og fagperson.
Det er en stor utfordring og risiko for ubalanse når bare en etat/tjenesteyters forståelse skal være gjeldende for de anbefalinger og vurderinger som gjøres både i første vedtak og i en klagesak.
Denne risikoen forsterkes når klagen i praksis behandles av samme saksbehandler og drøftes med Fylkesmannen før den endelig sendes til Fylkesmannen.
Fylkesmannen har også en uheldig dobbeltrolle; som rådgiver overfor sosialtjenesten og som klageinstans».
https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/tilsynsmelding/tilsynsmelding2004.pdf

 

 

Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen (utdrag):
Når denne kameratgjengen ved to kontor samstemt uttrykker at de finner det belastende å bli «uthengt og sjikanert» – er dette intet annet enn kalkulerende rå manipulering, som understøtter bortenfor en hver tvil at her foregår et systematisk og målrettet maktmisbruk bak lukkede dører, der hevngjerrig personell innehar vide blankofullmakter til å utøve represalier overfor en enslig, eldre, funksjonshemmet og forsvarsløs borger uten definisjonsmakt som har tillatt seg å varsle om fullstendig uakseptable forhold (…)
For jeg dokumenterer ned til hvert komma i nedtegnelser av lydopptakene sannheten og grelle realiteter vedrørende forbryterenes ugjerninger i offentlig virke som man samtidig kan høre på Youtube at er fullstendig rystende, hvori bevisføringen og sannhetsgehalten selvsagt er uangripelig og særdeles etterprøvbar der det fremgår at de opererer i fagorganisert samlet flokk, og over ÅR tar i bruk alle utenkelige midler for å  tilintetgjøre meg som varsler.
Jeg står alene.
Derfor skyter «mafiabossen» seg selv i foten.
Han har unnlatt å behandle mine klager og sett bort fra min varsling.
Deretter går han og hele resten av den fagorganiserte kujontroppen etter meg med konsekvente represalier og gjengjeldelser og påberoper seg beskyttelse!
http://bit.ly/1mPFVX4

 

 

Ytringsfrihet – Store norske leksikon (relevant utdrag):
Både uvesentlige og betydningsfulle ytringer er rettslig beskyttet, men av de nevnte grunner er det ytringer som kan ha en viss offentlig interesse som nyter sterkest vern.
Den rettslige beskyttelse av ytringsfriheten har først og fremst vært en garanti for at ikke stater, formelt eller reelt, skal begrense eller gripe inn i individers ytringsfrihet.
Slik har ytringsfriheten vært en negativ rettighet – en individuell rett til fravær av statlig inngripen.
At det faktisk er mulig å praktisere ytringsfrihet i samfunnet, er sentralt; det vil si at det finnes kanaler der man kan ytre seg (som aviser og debattfora på internett) og at man har et klima der folk kan delta fritt.
I Norge er ytringsfriheten beskyttet i Grunnloven paragraf 100 og i flere av de internasjonale eller regionale menneskerettstraktater vi er tilsluttet. Av disse har den europeiske menneskerettskonvensjons (EMK) artikkel 10 størst praktisk innflytelse.
Både etter Grunnloven og EMK må inngrep i ytringsfriheten ha hjemmel i lov.
De må også være nødvendige for å ivareta andre presserende samfunnsbehov, og proporsjonale; det vil si ikke gå mer ut over sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse enn det som trengs for å ivareta andre, presserende samfunnsbehov.
https://snl.no/ytringsfrihet

 

 

Sosialsjefens trusler opprettholdes
Når jeg står et stykke inne i resepsjonen på Nav og venter sammen med Sosialsjef Sigurd Røeggen på at min innklagede saksbehandler Line Tunsve skal «finne en penn» til å underskrive på at de garanterer for et forhøyet depositum her i barndomshjemmet jeg bor – men som de få dager etter skriftlig meddeler meg at de ønsker å kaste meg ut fra, stiller han seg opp på skrå rett ved siden av meg og forsøker å stirre meg i senk med en utpreget bister mine.
Det er første gang på alle disse årene at vi møtes ansikt til ansikt.
Ingen av oss utveksler et ord.
Jeg møter blikket hans uten å vike, og Røeggen stirrer uavbrutt tilbake på meg i det hele minuttet Tunsve er vekk.
Forakt er det eneste jeg føler overfor hans patetiske hersketeknikk, men jeg får også en synkende følelse i magen siden han på dette nonverbale viset meddeler meg at det er «ingen vei ut»!
Hva mener jeg? – Les: (…)
http://bit.ly/2956sQ6

 

 

 

Respons på Navgruppa jeg administrerer i dag 29.03.2017 fra saksbehandler i privat firma Per Askilsrud :
Det er ikke bare sosialtjenesten og fylkesmann det er samrøre, det er samrøre også mellom, sosialtjenesten, fylkesmann og politi også. Derfor hjelper det ofte lite med en anmeldelse. Trist men sant, tror jeg. Byråkrater forsvarer så og si alltid byråkrater. Samme ulla hele gjengen.
Jeg har fått svar av enkelte i politiet, at de ikke har kapasitet til ta slike saker, eller at saken er henlagt på grunn av ukjent gjerningsmann/ kvinne. Det er det man kaller og pulverisere ansvar. Man har ikke noen god rettsikkerhet i Norge. Og de tar sjelden legeattester på alvor.. Og kjøre sivil sak, er en belastning for de fleste. Og meget kostbart, selv om man får innvilget fri rettshjelp. Og i slike saker får man som regel dårlige advokater, som er mer interessert i pengene, en og hjelpe.
Saken din som du skriver om er straffbar så langt jeg kan se.
Du kan søke billighets erstatning, gjennom en oppnevnt fag instans på Stortinget. De kan gi slik erstatning i juridiske saker som synes uløselig. så vidt jeg vet. Og umyndiggjøre noen i Norge, er så og si umulig. Det skal det virkelige sterke grunner til. Jeg sende en mann fra til en topp psykiater en gang, som Nav forlangte. Svaret de fikk var, etter en undersøkelse, finner vi vedkommende meget intelligent, sannsynlig langt over dere som jobber i NAV.. Det er farlig og kunne mer en disse godt betalte byråkratene, kanskje det er der ditt problem ligger. ( ANTAGELSE ) (sitat slutt)

 

 

Bakgrunn sak:
Systematiske gjengjeldelser ved varsling fra ledelsen ved Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste.
http://bit.ly/2guzlfW
Seksjonssjef Randi Trøeng (Nav sosial) utøver fremdeles forsettlig psykisk vold og setter liv og helse i fare
http://bit.ly/2hgspje
Sosialtjenesten St.Hanshaugen: «Dra til helvete, din brysomme varsler – denne gangen skal vi tilintetgjøre deg!»
http://bit.ly/2i7BFGP

 

 

Ledelsen ved Nav St.Hanshaugen er vår tids nazister (utdrag (vedr. tidligere avvik)):
Samtidig, i en annen konvolutt, lå der avslag på min overklaging av de uforsvarlig lave satsene, der jeg stod fullstendig uten mat og penger hele 10 dager før pensjonen kom fordi det reduserte livsoppholdet som Tunsve – fullstendig uten begrunnelse hadde utdelt meg, ikke gikk an å leve på.
Etter i hele tre måneder å ha holdt meg 1018,- kroner UNDER MINSTE GRUNNSATS FOR SOSIALHJELP ulovlig hver mnd, samt avspist meg med først kr. 3100 i ca. 20 dager i skiftet juli/august og så ca. kr. 3600 i 21 dager en tid etter –  som jo ligger langt under det reuserte beløpet igjen, presterer Tunsve atter å nedtegne løgner samt ufattelige provokasjoner i protokoll.
Legeerklæringene dras inn kun i kontekst for å ramme meg, men med strategisk ufarliggjøring av budskapet.
Avslaget er ugudelig infamt, og jeg skal ikke male ut hvilke bilder som i dag gikk gjennom mitt hode etter gjennomlesning (hva jeg hadde gjort med Tunsve hadde jeg hatt henne foran meg akkurat da) fordi det kan få enkelte lesere til å spy! Utdrag sitat (…)
SOM OM IKKE DET VAR NOK, SÅ KOMMER DEN UFATTELIG SADISTISKE OG GRENSESPRENGENDE URIMELIGE PUNCHLINEN:
Av den grunn anbefaler vi deg å ta kontakt med din advokat for å se på muligheter til å opprette en hjelpeverge som kan forvalte din inntekt slik at du har midler til mat gjennom hele måneden (sitat slutt)
http://bit.ly/2c9RWfo
Alle legeerklæringer jeg har levert tospannet har blitt ignorert, raljert med og omdefinert på det mest avskyelige, med vitende, vilje og et absolutt forsett. Tunsve & Trøeng avslo i tillegg å hjelpe meg med ekstra økonomisk støtte grunnet store veterinærutgifter for min lille hund som plutselig startet å hyle fra toppen av lungene sine i samme periode, så der var ingen penger fysisk tilgjengelig, mine hender var bundet og det var ingen vei ut!:

 

 

Sosionomene: «Vi anbefaler at du skaffer deg en hjelpeverge»!
http://bit.ly/2nM5qSZ
Bakgrunnen for jævlenes «konklusjon»:
Line Tunsve ved sosialtjenesten iverksatte den endelige dødsdommen for meg i juni 2016:
http://bit.ly/2bBsNFo
Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker
Det sier seg selv at når jeg som diabetiker ikke har muligheter for å overholde et strikt kostholds- og medisinregime hver eneste bidige dag på bakgrunn av sosialtjenestens illvilje og bevisste tjenesteforsømmelse, så kan dette bli fatalt, og min fastlege har spesifisert overfor dem:
«Livstruende»!
Tunsve responderer – verken mer eller mindre 1:21:01: «Du får penger den 16!»
Jeg: Men hva gjør jeg NÅ? Jeg trenger medisin i dag også – det holder ikke til mandag, og den kommer fra utlandet og er dyr!
Tunsve – fremdeles uten snev av basal fornuft 1:21:22: «Du vil motta penger den 16!»
Jeg: HVA SA DU?
Tunsve: «Du vil motta penger den 16, sier jeg!»
http://bit.ly/18UVVpn

 

 

Fylkesmannens tidligere «bragder» – Villeder meg om taushetsplikt, rett etter viten om at jeg hadde funnet min mor død:
Klagen til Fylkesmannen 2012 der rådgiver bedyrer at sosialtjenestens brudd på taushetsplikt ikke faller under deres mandat å behandle!
http://bit.ly/1F5bzc2
04-07.2013 – Fylkesmannen: Vi har ikke mandat til å behandle brudd på taushetsplikt!
http://t.co/CjLZAnGTwz
LYDOPPTAKET (Filmet i dag 29.03.2017 med synlig dato) Opptaket har stått tilgjengelig og synlig på Youtube i flere år, men jeg er klok av skade etter min varsling til Sivilombudsmannen om Line Tunsves tidligere indirekte mordforsøk ved å nekte meg penger til diabetesmedisin som nesten like lenge var publisert (linket til tidligere i denne posten). Den ble fjernet permanent av «noen» – rett etter at jeg leverte varslingen. Naturligvis bagatellisert og avslått den også.:
Hjerterå manipulering fra Rådgiver Rigmor Hartvedt etter dødsfall:
http://bit.ly/1zEAvmi

Venninnene i Departementene
Men nå er det jo en gang slik at det er Bydelsdirektør (Ellen Oldereid (bildet)) i Bydel St.Hanshaugen som sitter med beslutningsmyndighet over hvilke saker som slipper gjennom nåløyet for å kunne fremlegges i råd, utvalg og komiteer, og det vil være rimelig å konkludere med at hun ikke var spesielt glad for at Badea forsøkte å fremme min sak, siden Oldereid var en av de aktører som jeg politianmeldte for ikke å ha tatt min varsling på alvor.
Både Oldereid, Røeggen og Berger (alle politianmeldt) benyttet seg rett og slett av den enkleste hersketeknikk i verden overfor meg: Total taushet og ignoranse:
http://bit.ly/29cAWnD
Bydelsdirektør Ellen Oldereids avgang i Bydel St.Hanshaugen er forbigått i stillhet. Grunnen?:
Slik går det når man bl.a politianmelder Bydelsdirektør Ellen Oldereid ved St.Hanshaugen for unnfallenhet og fravær av inngripen overfor forvaltningskriminaliteten som utøves av sosialtjenesten her.
Da stanses all rett til å få sin sak belyst i råd, utvalg og komiteer!:
http://bit.ly/2ciz0ZA
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial) (utdrag):
Dere vil bevitne at Fisknes velger å totalignorere – for det første den opp i dagen groteske forbrytelse i offentlig tjeneste som til og med er understøttet via lydopptak og som jeg serverer henne på et sølvfat, deretter later hun som om hun ikke har registrert min utheving om at Fylkesmannen har henlagt min varsling (derav min henvendelse til Helsetilsynet) som brekkstang for sin raljering, så holder hun tett med den plikt foretaket hun representerer har til å ta grep i alvorlige varslinger som dette!
Fullstendig uten skrupler anbefaler Fisknes meg å gå og søke bistand med å klage (hvilket jeg åpenbart allerede har gjort) hos nettopp de skadevoldere hun har blitt informert om at har overtrådt sine tjenesteplikter med en alvorlighetsgrad som fordrer avskjed fra embetet akutt, før hun endelig vifter meg av gårde med et grensesprengende absurd:
«Lykke til»!:
http://bit.ly/28THamH
Om Seniorrådgiver Beate Fisknes som gikk fra Nav til Helsetilsynet, og underslo tapet varsling om graverende forhold i Sosialtjenesten
http://bit.ly/2b22BHP
Om «skikkelige mennesker i forvaltningen» (jeg svarer professor Bernt)
http://bit.ly/1EPAFzf
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/1bdbsCq
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2017
M T O T F L S
« jan   apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 055 andre følgere

%d bloggere like this: