Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

«Politiske føringer» meg midt i ryggen! Kujoners sutteklut!


Les gjerne om den gangen Fontene klubbet meg ned og kneblet meg permanent fra deres FB-side sammen med en rekke andre medier (litt lenger ned i posten)
Fontene 16.06.2016 – Nav-ansatte bruker tid på klager istedenfor brukeroppfølging.
Bildet: TENK SJØL: – Vi sosialarbeidere må ikke la oss presse til å la måltall styre hva som er fokuset vårt. Reflekter kritisk over egen praksis, sier Kathrine Haugland Martinsen (og avslutter):
(Hun) oppfordrer sosionomene og de andre ansatte i Nav om å gi innspill til FO med konkrete eksempler på hva alle de politiske føringene og påleggene gir av praktiske konsekvenser i arbeidshverdagen.
Øvrig utdrag: Som fagperson blir man hele tiden presset til å prioritere oppgaver som man nødvendigvis ikke vurderer vil hjelpe den en er satt til å hjelpe.
De ansattes tid spises opp av at man føler seg tvunget til å gjøre mer av det en blir målt på, istedenfor det som fører til kvalitativt bedre tjenester.
Vedtak i seg selv blir målet, ikke hva vedtaket kan gjøre for brukeren (…)
Muligheten til å drive godt sosialfaglig arbeid på Nav, avhenger av kontorets størrelse, om det har en eller to ledere, og ledelsens kompetanse. (!!!)
Det antyder en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet som kom i april (2016 – sitat slutt)
http://bit.ly/1UX6R6s
Nei! Som «fagperson» inkriminerer du deg selv uopprettelig som den integritetsløse og manipulerende lovbryter du egentlig er – verken mer eller mindre!:

 

Utdrag fra posten – Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
Krav som er satt til å ivareta brukernes rettssikkerhet må ivaretas på en betryggende måte i forbindelse med organisering og gjennomføring av en samordning av Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten (…)
Etiske regler for ansatte i Oslo kommune – utfyllende kommentarer
Byrådssak 1189/07 av 20.12.2007
11. Lederne har den største påvirkningskraft i virksomheten og setter standarden for om det er god eller dårlig praksis og om det er gode eller dårlige kommunikasjonsformer.
Lederne skal gå foran med et godt eksempel og være seg bevisst at deres atferd danner grunnlag for den etiske norm som vil gjelde.
Ledere har ikke anledning til å bruke sanksjoner mot ansatte som tar avstand fra og bekjemper uetisk forvaltnings- og forretningspraksis.
Kommunen ledere skal legge til rette for en kultur i virksomhetene som sikrer at informasjon – også kritiske ytringer – når frem til riktig nivå.
Kommunens ledere har ansvar for at samarbeidsklimaet er slik at de ansatte ikke er redd for å si fra om kritikkverdige forhold av frykt for represalier.
Det vises til retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold i Oslo kommune.
Ledere skal etablere en prosess som sikrer at de etiske regler er lest og forstått av alle ansatte (…)

 

12 – Personlig ansvar. Hver enkelt ansatt har et personlig ansvar for å følge kommunens etiske regler.
Ingen kan pålegges å utføre ulovlige eller uetiske handlinger, og ingen har lydighetsplikt overfor slike pålegg.
Brudd på etiske regler kan sanksjoneres i henhold til personalreglementet §§ 9, 10 og 11.
Det kan dreie seg om tjenestepåtale (alternativt tjenestelig tilrettevisning), oppsigelse, suspensjon og avskjed (…)
Det følger av straffeloven 1902 §123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling.
Skyldkravet er forsett.
Overtredelse straffes med bot eller tap av tjenesten eller med fengsel inntil ett år.
Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, eller han forsettlig har voldt betydelig skade eller rettskrenkelse, er straffen fengsel inntil fem år.
Etter straffeloven 1902 § 124 straffes en offentlig tjenestemann som rettsstridig benytter sin offentlige stilling til å få eller som forsøker å få noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe.
http://bit.ly/18sqlP4
http://bit.ly/KUJHkA

 

De velger seg ut de «rette» bedragerene hver eneste gang!
Mitt sterkt redigerte tilsvar i avisen – for å unngå sletting atter en gang.
Men det blir nok mest sannsynlig slettet likevel:
Sterkt provoserende og oppsiktsvekkende villedende fra Kathrine Haugland Martinsen, som sitter i Fellesorganisasjonens ledelse og er leder for Profesjonsrådet for sosionomer.
«Politiske føringer» meg midt i ryggen! Kujoners sutteklut!
Martinsen skulle – i likhet med figuren i art. tidligere omtalt i følgende post:
«Navansatt innrømmer lov- etikk og regelbrudd offentlig, uten å ta ansvar!»
http://bit.ly/2fzKoEa
– ha vært politianmeldt, der hun tilsynelatende tanketomt omfavner Rapporten i stedet for å belyse LOVENS fremme hva gjelder udugeligheters virke og skadevoldning slik hun som sosialarbeider plikter å gjøre som eneste anstendige valg når hun får slippe til i riksdekkende media!

 

Svært viktig å merke seg herunder, er de samlede betraktninger fra en professor og Dr. Polit. i posten
Sosialarbeideres holdninger: ”Vi vet hvordan du har det og det er greit for oss” (utdrag):
«Lennart Lundqvist (1998) har lansert begrepet «civilkurage» for å understreke at offentlig ansatte ikke skal ha sin lojalitet mot sjefen, men mot det fellesskapet de er ansatt av.
De har et ansvar for å si fra om uverdige forhold og slik være lojale mot fellesskapet (…)
Et påtrengende spørsmål er om de som arbeider i den kommunale sosialomsorgen er like opprørte. Hvis svaret er nei, – kan det fortolkes som manglende respekt for de personer vi på denne måten unnlater å stå fram for, enda vi vet om deres situasjon.»
http://bit.ly/gEMhQM

 

Jeg finner det høyst alarmerende at aviser og «fagblader» samstemt og kalkulerende bevilger urederlige agitatorer spalteplass rundt samme avsporing fra livsviktige realiteter gang på gang på gang.
Realitetene er at de fagforeningsbeskyttede individer i Nav som begår utstrakte, hjerterå og hensynsløse avvik overfor menigmann aldri må svare for de forbrytelser som de med vitende, vilje og absolutt forsett begår i tjenesten.
Og DET må endres og settes full flombelysning på – i går i stedet for å fortsette skuespillet med avsporing, ansvarsfraskrivelse, tåkelegging og meningsløst pjatt!
De Navansatte har alle et INDIVIDUELT ansvar for å skjøtte deres gebet profesjonelt med forsvarlighet og ivareta borgerenes beste, hvilket bl.a fremgår av Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere 2010 (utdrag):
Den enkelte yrkesutøver er ansvarlig for egne handlinger.
Selv om en handling er pålagt av overordnet myndighet, er det den enkelte yrkesutøver som handler, gjør de etiske vurderingene og som står inne for konsekvensene av disse (…)
I situasjoner hvor krav om effektivitet eller stramme budsjetter vil ramme den enkelte bruker/klients rettigheter eller behov, rangerer lojalitet ovenfor klient/bruker over lojalitet mot kolleger og arbeidsgiver (…)
Les hele det relevante utdraget fra dokumentet her:
Man skylder på «Systemet» – Forvaltningskriminaliteten i Nav
http://bit.ly/1CnEFWg

 

Martinsen tilbakeholder en haug av nyttig informasjon, bl.a denne om «Hvem kan klage til yrkesetisk råd»
5.3.1 Alle som i møte med barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere mener å ha opplevd etisk kritikkverdig praksis fra yrkesutøvernes side, kan fremme klage overfor yrkesetisk råd.
Dette gjelder også om yrkesutøveren ikke er medlem av FO (…)
5.3.3 Klage kan også fremmes av bruker/klient eller yrkesutøver overfor samfunnsinstitusjoner, for eksempel tjenestesteder (…)
5.4.7 Ved grove brudd på FOs etiske verdier, kan rådet foreslå skarpere reaksjoner overfor yrkesutøveren, for eksempel suspensjon eller eksklusjon fra FO (…)
Les resten i siste overnevnte post jeg har linket til.
Skam!!!
«Politiske føringer» – Pføyyy!:

 

laww

LOV 1909-03-23 nr 00: Instruks for Regjeringen.
§ 3. Som departementchefer paaligger det statsraaderne, enhver for sit departements vedkommende, at paase og være ansvarlig for, at enhver til departementet indkommen sak tilbørlig behandles og fremmes til avgjørelse; at Statens og enhver borgers tarv nøie varetages; at offentlige regnskaper i ret tid avlægges, revideres og decideres; at departementernes embeds- og tjenestemænd tilholdes nøie at overholde sine plikter såvel med hensyn til tjenesten som like overfor almenheten.
http://bit.ly/ff70r7

 

Les gjerne i denne forbindelse om den gangen Fontene klubbet meg ned og kneblet meg for godt sammen med en rekke andre medier da en Navansatt ble drept, og legg sammen to og to:
Utdrag fra posten – Jeg er Norges Folkefiende nr. 1!
Fontenebladet – tilhørende LO Media sensurerte meg også, da jeg satte inn to kommentarer om saken på deres FB-side.
I går oppdaget jeg at de i tillegg hadde fjernet responsen jeg fikk fra en dame som spurte om hun kunne sitere meg – hvilket jeg samtykket til, og erfarte at de i tillegg til slettingen har sperret meg fra å kunne kommentere på veggen deres permanent!
Dagsavisen sperret meg også samme dag fra å logge inn og kommentere der mer overhodet – og det helt uten å gi meg en advarsel først, som jo er deres sedvanlige policy overfor meg!
De favoriserer enkelte bidragsytere som kanskje har «det rette nettverket» og som går i bresjen for å sable ned og klage inn de debattanter som setter velberettiget søkelys på det som makthaverene ikke ønsker fokus på (…)
http://bit.ly/2iJCQMa

 

 

I går – 29.12.2016 satte jeg inn det overnevnte på Navgruppa som jeg administrerer, og her vises påfølgende svar fra en av medlemmene – Liv-Serine Helgesen som selv har hatt og har sine kamper mot overmakten. Sitat:
Fontene publiserte en eller annen gang i dette århundret min reportasje om besøk ved sosialkontoret Stovner.
Der gikk ansatte med alarm (sannsynligvis til ære for meg, reporteren, slik at jeg skulle skildre hvor farlig livet var for de ansatte, til skrekk og advarsel for potensielle ‘kunder’.)
Har fortrengt tittelen på reportasjen min. Og når den ble publisert –  kanskje en gang mellom 2005-2007?
Fontene, interesseblad for sosionomer og andre ved sosialtjenesten og barnevernet, nektet å betale full pris for reportasjen.
Fontene fortsatte sosionomenes vanlige tyranni, vi møttes sågar i Forliksrådet, og med hjelp av advokat fra BAHR (…)! (for Helgesen)
Takket være Bymisjonen, stevnet jeg Fontene, men advokaten klarte å hale i land et slags forlik. Der har du en gjeng!!» (sitat slutt)

 

Og en gang for alle: Der har aldri eksistert et «SYSTEM» i seg selv!
Det er både tarvelig og holdningsløst og forsøke å dekke over de Navansattes bevisste ignorering av lov, etikk og regelverk når de indirekte og konsekvensfritt massakrerer hjelpetrengende borgere via fornuftsstridige vedtak med å skylde på «Systemet»!
Det gir overhodet ingen mening.
Hvem er «Systemet»?
Det er MENNESKER som virker i den store diffuse sfæren som det så overlagt manipulerende henvises til, og det er disse som begår graverende straffbare handlinger – ustraffet!
Vi må i stedet begynne å stille til ansvar de æreløse infame menneskeplagere som uhørt nok har sitt virke i ETATEN – et vell av utro tjenere hegner om sitt ødeleggende virke.
De bryter med Lov- etikk, regelverk rundskriv og menneskerettigheter over en lav sko i det uendelige og slipper unna med det fordi de er Fagforeningsbeskyttede og ikke kan fjernes annet enn ved naturlig avgang.
Advokater flest tar ikke sosialsaker og vi Navrammede innvilges så og si ALDRI Fri rettshjelp for å komme forvaltningskriminaliteten til livs og motta våre lovpålagte tilstrekkelige ytelser.
Det er ikke politikerene som har lagt føringer dit hen at borgere i behov av sosial stønad skal ignoreres, herjes med, utsultes og langsomt pines i hjel (hvilket er den reelle konsekvens av Martinsens uttalte heslige «plikttro») – på bekostning av Etatens «Målstyring».
Målstyringen er et frastøtende idiotskapt hykleri som medløperene til de (u)ansvarlige brodne kar i Nav ynder å kringkaste konsekvent for å trekke søkelyset vekk fra den anstendige måten Nav er pålagt å møte bistandstrengende mennesker på.
Eksplisitt Lovverk m.m. samt Norges Grunnlov er eneste lovlige farbare vei å forholde seg til når en i kraft av sitt gebet har forpliktet seg til å bistå mennesker som av ulike årsaker befinner seg i nød på – det må stå som udiskutabelt!
Men bedragerske aktører som Martinsen og hennes like, opererer samvittighetsløst med en ganske annen agenda for øyet:
Å villede «massene» slik at etatsbermen kan fortsette med å pleie sine åpenlyse og livsfarlige avvik i fred og ro – disse ansvarspulveriserende tarvelige skadevoldere og ryttere av eget regelverk som så beleilig definerer seg som underlagt «Målstyringen i Systemet»!

 

MENNESKERR

De har alle – hver især, ansvaret for å ivareta borgerenes beste og gi oss et anstendig livsopphold fullstendig uavhengig av kommuneøkonomien, basert på et yrkesfaglig sunt skjønn som bunner i forsvarlighet – innbefattet hensynstaken av ulike forhold så som sykdom, alder osv. Jeg viser herunder til:
NOU 2004: 18 – Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene
3 Gjeldende rett – Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven 3.1 Innledning
Sosialtjenesteloven og Kommunehelsetjenesteloven pålegger kommunene å sørge for at innbyggernes behov for nødvendige sosial- og helsetjenester dekkes på en forsvarlig måte (…)
Lovene favner vidt og har berøringspunkter med mange andre sektorer (…) Det er imidlertid ikke tvil om at det er kommunen som sådan som er ansvarlig for at de to lovenes krav oppfylles.
Kommunene plikter å sørge for et forsvarlig tjenestetilbud – generelt og i forhold til den enkelte -, uavhengig av kommuneøkonomien (sitat slutt)
http://bit.ly/2i2wveI

 

Vedtakene skal alltid være fundert i sosialfaglige profesjonsvurderinger som gavner borgeren optimalt.
Hva mer er: De er rettslig bundet til å utøve sitt gebet i samsvar med god forvaltningsskikk:
Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) Tredje Del. Forseelser. 33te Kapitel. Forseelser i den offentlige Tjeneste. § 324.
Undlader en offentlig Tjenestemand forsætlig at udføre nogen Tjenestepligt, eller overtræder han paa anden Maade forsætlig sine Tjenestepligter (…) straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab (…)
§ 325. Med Bøder straffes den Embeds- eller Bestillingsmand, der
1. viser grov Uforstand i Tjenesten, eller
2. foretager nogen Handling, der paa Grund af hans Stilling er ham forbudt.
3. under Udførelse af offentlig Tjeneste gjør sig skyldig i utilbørlig Optræden mod nogen (…)
I Gjentagelsestilfælde eller under særdeles skjærpende Omstændigheder kan Straf af Tjenestens Tab anvendes.
http://bit.ly/2grXuCw

 

hussssss

Hvordan holde orden i eget hus – Internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Utgitt: 12/2004 i samarbeid med Statens helsetilsyn
1.3 INTERNKONTROLL SOM EN DEL AV ET KVALITETSSYSTEM
Internkontroll skal bidra til faglig forsvarlige sosial- og helsetjenester, og er et verktøy som skal sikre at daglige arbeidsoppgaver blir utført, styrt og forbedret i henhold til lovens krav
Forskriften § 4 bokstav a) til h) (…) den/de ansvarlige for virksomheten skal:
f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav,
g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen.
http://bit.ly/1J0g6le

 

Nav Rundskriv Hovednr. 35 – Sosialtjenesteloven – Utarbeidet 22.06.2012 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Fagstab tjenester, Seksjon sosiale tjenester. Sist endret 04.01.2016
§ 4. Krav til forsvarlighet. Tjenester som ytes etter denne loven skal være forsvarlige.
2.4.1 Om bestemmelsen. Kommunen er ansvarlig for at alle tjenester som utformes og ytes etter loven er forsvarlige, og det gjelder uavhengig av om tjenesten saksbehandles av en kommunalt eller en statlig ansatt.
Kommunen må gjennom sin internkontroll sikre at NAV-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester.
Uforsvarlige tjenester er alltid ulovlige, uavhengig av ytre rammebetingelser som stor arbeidsmengde, manglende kompetanse og tidspress.
Forsvarlighetskravet er en rettslig standard. Det betyr at forsvarlighetskravet er en bindende rettsregel (…)
Formålsbestemmelsen, samfunnsutviklingen og gjeldende normer for godt sosialfaglig arbeid vil være styrende for om tjenesten er forsvarlig (…)
Å tilby tjenester som ikke er forsvarlige, eller bygge vurderinger og konklusjoner på en uforsvarlig saksbehandling, vil være brudd på loven (…)

 

 

 

 • Forsvarlighet forutsetter at tjenestene er tilgjengelige for alle som har et hjelpebehov, herunder at tjenesten ytes i tide.
  NAV-kontoret må sørge for at alle som henvender seg får sine interesser ivaretatt (…)
  NAV-kontoret må sørge for at søknader behandles uten ugrunnet opphold, og ivareta hjelpebehovet mens søknaden er til behandling (…)
§ 5. Internkontroll. Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at virksomhet og tjenester etter kapittel 4 er i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller denne plikten (…)
Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 19. november 2010 med hjemmel i lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 5.
§ 1. Formål : Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige sosiale tjenester (…)
§ 2. Virkeområde: Forskriften gjelder de kommunale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen (…)
§ 4. Innholdet i internkontrollen: Internkontroll innebærer at kommunen, som ansvarlig for virksomheten, skal: (…)
e) gjøre bruk av erfaringer fra tjenestemottakere og pårørende (…)
f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav,
g) (…) rette opp og forebygge overtredelse av sosiallovgivningen (…)
Sosialfaglig skjønn og behovet i det enkelte tilfellet skal (…) danne ytre rammer for den råd og veiledning som gis (…)
Det kreves at den enkelte ansatt som utfører tjenesten har evne til innlevelse i andres problemer, skape en god dialog med tjenestemottaker, bidra til å avklare hjelpebehovet og kunne samarbeide godt med andre involverte hjelpeinstanser (…)
Innenfor NAV-kontorets ansvarsområde alle tjenestemottakere sikres tilgang til kvalifisert råd og veiledning tilpasset sakens kompleksitet og den enkeltes individuelle behov (…)
http://bit.ly/2iHs75z

 

HELSEDIREKTORATET VEILEDER I SAKSBEHANDLIG OG DOKUMENTASJON
Side 12 KAPITTEL 1 – Lover, forskrifter og forvaltningsrettslige prinsipper
I dette kapitlet redegjøres for enkelte begrep og forvaltningsrettslige prinsipper i saksbehandlingen.
Det gis også en kortfattet gjennomgang av de mest sentrale lover og forskrifter som kommer til anvendelse i saksutredningen.
Forholdet mellom lov, forskrift, merknader til forskrift, rundskriv, faglige veiledere og faglige retningslinjer.
En lovtekst har høyere rang enn forskrift.
En forskrift er alltid gitt med hjemmel i lov.
En forskrift inneholder utfyllende bestemmelser om et rettsforhold som er regulert i en lovtekst.
Innholdet i lov og forskrift er bindende (…)
Et rundskriv vil inneholde en fortolkning og presisering av hvordan en overordnet forvaltningsmyndighet og politiske myndigheter ønsker at bestemmelser i lov eller forskrift skal forstås og praktiseres.
Et rundskriv vil kunne gi føringer ved bruken av ordene ”skal ”,” kan” eller ”bør”.
”Skal” er en plikt til å følge føringer som er lagt i et rundskriv.
”Kan” innebærer at forvaltningen kan velge hvordan de vil utøve sitt skjønn innenfor rettslige rammer, mens ”bør” er en tilrådning som ikke er bindende.
http://bit.ly/1G5OYLv
Fylkesmannen i Hordaland side 13:
Enkeltvedtak – krav etter forvaltningsloven
«Bør» = skal!

http://bit.ly/29deOJa
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMHO/Barnehage%20og%20oppl%C3%A6ring/Barnehage/Presentasjonar%20fr%C3%A5%20samlingar/Samling%203.-4.%20des%202014/Enkeltvedtak%20%E2%80%93%20krav%20etter%20forvaltningsloven%20-%20presentasjon.pdf
Orienterer Helsetilsynet om NFUs bekymringer
Fylkesmannen i Hordaland omgjør knapt klagesaker. SV-leder Audun Lysbakken stilte spørsmål om saken til helse- og omsorgsminister Bent Høie som svarer at han vil orientere Helsetilsynet om NFUs bekymringer over rettstilstanden i Hordaland.
http://www.nfunorge.org/Nyheter/Orienterer-Helsetilsynet-om-NFUs-bekymringer/

 

throw

 

NRK Telemark 27.01.2015 – Flere klager på NAV
Fylkesmannen mottok 50 prosent flere klagesaker på sosiale tjenester hos NAV i fjor.
Men færre fikk medhold i klagene.
Det ble nesten 40 flere klager på sosiale tjenester hos NAV i fjor.
I 2013 fikk 31 prosent av klagerne medhold.
Året etter var det bare 21 prosent som fikk medhold i klagene sine.
Både Fylkesmannen og NAV mener det er viktig at folk klager, men frykter at klagene er et uttrykk for at det er blitt tyngre for mange å håndtere de daglige utfordringene (…)
https://www.nrk.no/telemark/flere-klager-pa-nav-1.12173125
Årsaksforholdene bak Fylkesmannens klagesabotering
http://bit.ly/1JzOx00

 

LOV 1983-03-04 nr 03: Lov om statens tjenestemenn m.m. Tjenestemannsloven
§15. Avskjed.
En embets- eller tjenestemann kan avskjediges når vedkommende:
a. har vist grov uforstand i tjenesten eller grovt har krenket sine tjenesteplikter (…)
b. ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen (…)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1983-03-04-3
MÅ lyttes til!: «Hva er åndstyrt samfunn i praksis?» – Bertram Dybwad Brochmann (1881-1956) Jeg siterer ham innledningsvis der han adresserer den ondskap som like fullt eksisterer i dag, ved hjelp av Pressens formidable unnfallenhet av å sette et vedvarende fokus på de åpenlyse forbrytelser i offentlig tjeneste som Nav uavlatelig effektuerer over en lav sko, og deres pågående fremme av agitatorers søplete agenda.:

 

Utdrag: … Det var noen Journalister i Amerika som efterlot seg 90 millioner pund – og ble adlet før sin død –  og som dirigerte hele den engelske sensasjonspresse, enn som flere aviser her hjemme i Norge dessverre kopierer!
Det var som de fråtset i det som jeg kaller «mental urenslighet»! (…)
Lave sensasjon av småforbrytelser.
Og så passe godt på at man dekket over de offentlige forbrytelser!
At man tålte alt det organiserte onde –  mens man raste mot det individuelle (småsynd)!

 

20.02.2012 – NAV Østfold granskes. Advokat Geir Myhrvold: Jeg har sendt et tyvetall henvendelser til Sivilombudsmannen (…)
Han har i mange år hatt mange klientoppdrag innenfor NAV sitt saksfelt, og sier han stadig opplever at etaten ikke svarer på forespørsler, eller ikke ferdigstiller klager (…)
Det er en håpløs situasjon at offentlig forvaltning kan opptre på en slik måte, sier han videre.
Brukerne av NAV må kunne forvente at etaten løser sakene innenfor rimelig tid, og at de er kontaktbare og forsøker å rydde opp når de får tilbakemelding om opplagte uregelmessigheter.
Det virker heller ikke som om NAV legger noe prestisje i å opptre korrekt og i samsvar med forvaltningsloven og egne retningslinjer om svartider og kundebehandling.
http://bit.ly/2iqn4ZC

 

Jeg vil avrunde med å stille spørsmålet –  Hvor på veien var det Professor Knut Fossestøl mistet ballene sine? Mannen jeg så slik opp til! (Vedr. Martinsens varme omfavnelse av svadarapporten fra Arbeidsforskningsinstituttet innledningsvis som hun viste til):
http://bit.ly/2iA1dfO
Der var det ikke mye igjen av hans totalslakt av Sosialtjenestens formidable herjinger som han adresserte eksplisitt få år tidligere (sitat):
For det første forholder de som treffer avgjørelser lokalt seg sjelden til lovtekster, forarbeider og rettspraksis.
I stedet forholder de seg til rundskriv, instrukser, edb-systemer eller særskilte veiledningshefter som overordnede har utarbeidet.
Dette skaper en rettsanvendelse som er mer primitiv og enklere enn den som vi finner i rettssaker.
Dette dreier seg i stor grad om hvordan lovgivningens skjønnsmessige paragrafer erstattes av forvaltningens hjemmelagde regler (…)
Skepsisen til de bevilgende myndigheter vilje til å følge opp politiske vedtak med økonomiske ressurser, til profesjonelle beslutningstakeres ønske om å beskytte sin faglige autonomi og til lavt utdannede yrkesutøvernes tendens til å la personlige verdier og hensyn spille en avgjørende rolle utgjør alle viktige begrunnelser for dette rettighetsfokuset (…) 
Det faglige skjønnet standardiseres på ulike måter, og erstattes av et mer eller mindre vilkårlig administrativt skjønn (sitat slutt)
Et lengre utdrag er vist i posten:
Noen av innleggene som Dagsavisen slettet. Del 7 – Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere
http://bit.ly/vZ5qgK
Men nå er det nå en gang slik at … «For litt mer enn tredve sølvpenger»…:
http://bit.ly/1NKzaFC

 

Ditto for Professor Jan Fridthjof Bernt:
Om «skikkelige mennesker i forvaltningen»!
http://bit.ly/1EPAFzf
Professor Jan Fridthjof Bernts ignoranse
http://bit.ly/1Bfinmx
Årsaksforholdene bak Fylkesmannens klagesabotering (Professorens bortforklaring av Ombudets monumentale svik overfor meg)
http://bit.ly/1JzOx00

 

Sosialtjenestens lovløshet – flere borgere er hardt rammet!
Liv Serine Helgesen er også et menneske som gjennom flere år har blitt rammet hardt av Sosialtjenestens lovløshet og blitt både rist og rost i diverse debattfora (som alle er lagt ned) på grunn av hennes fortvilte nødrop – lik som jeg, og her gjengir jeg noen få utdrag fra hennes vitnesbyrd: (…)
http://bit.ly/2bkPldv
Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?
Interpellasjon fra representanten Ingjerd Schou til justis- og beredskapsministeren:
Også der det blir påstått at brudd skjer og det blir dokumentert, får det få eller ingen konsekvenser for den offentlige tjenestemann eller -kvinne, meldes og rapporteres det av flere.
Det oppleves som farlig og ødeleggende for en selv å gå til kamp mot det vi kaller systemet.
Bedre blir det heller ikke ved at den eller de som opplever brudd på sine menneskerettigheter, er i en svært sårbar situasjon.
http://bit.ly/2bRjbup
Utdrag fra den prisvinnende kronikken til varsleren Heidi Follett –  Dumskapens system:
«Logring og smisking er en del av blodomløpet. Eliteklikkens lever i sin egen bisarre verden og rekrutterer hverandre til stadig nye stillinger. Det stilles ingen spørsmål ved den overbetalte toppledelsens evne til å forvalte sitt samfunnsansvar.»
http://bit.ly/2cEKzeM

 

Utdrag fra posten «Det største svik»:
Sigvald Oppebøen Hansen (A): Tilsyna har dei siste åra gjeve god dokumentasjon på brot på lovfesta rettar. Arbeidarpartiet meiner det no er på tide å sette i verk konkrete tiltak, og ikkje bruke unødvendig tid og ressursar på å innhente allereie dokumenterte behov (…)
I dag har fylkesmannen høve til å gje pålegg om å endre manglar som blir avdekte, men ettersom pålegg ikkje kan følgjast opp med sanksjonar, har ikkje fylkesmannen høve til å forlange endring.
Etter kommunelova § 60 d kan fylkesmannen gje kommunane «pålegg om å rette forhold som er i strid» med dei føresegnene fylkesmannen fører tilsyn med.Men det er berre dersom det føreligg eit rettsleg avvik at fylkesmannen kan påleggje retting av forholda.
Dersom det blir avdekt forhold av mindre alvorleg karakter, kan fylkesmannen kome med ein merknad.
Da er det opp til kommunen om dei vil rette seg etter denne merknaden (sitat slutt)
http://bit.ly/28OCJdm

 

I denne forbindelse vil jeg fremheve følgende materiale, et avtalt skuespill som aldri vil tas av plakaten i et utdrag fra posten:
Nav – Kommuner bryter loven bevisst, og lovbruddene er satt i system uten at konsekvenser rammer
Lovbrudd i 45 av 50 kommuner.
I 24 av 50 kommuner er det rapportert lovbrudd knyttet til manglende styring ved hjelp av prosedyrer, rutiner og tiltak som skal sikre at praksis er i tråd med lov- og forskriftskrav.
Kommunene har ikke sikret at ansatte som skal arbeide med sosial stønad har den nødvendige kompetansen til å utføre oppgavene.
I omtrent halvparten av de undersøkte kommunene mangler opplæring og opplæringsplaner på områdene lovforståelse, ferdigheter, fagkunnskap eller generell kunnskap om saksbehandling.
Meldinger om feil eller uheldige forhold etterspørres i liten grad av overordnede, og meget sjelden av kommunens øverste ledelse.
De fleste kommuner mangler rutiner for dette.
I de tilfellene hvor meldinger om feil eller uheldige forhold faktisk formidles til kommuneledelsen, blir meldingene ofte ikke fulgt opp, og følgelig heller ikke brukt i kommunens forbedringsarbeid! (…)
http://bit.ly/1ySVWqh

 

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBORG

Verd å huske på  i samme slengen, er FrP sosialpolitiker Erlend Wiborgs famøse innspill av 27.03.2015 i Dagens Næringsliv:
«Viktig å ta dem som snylter»
http://bit.ly/1bBxkaI
Mitt svar: ‘Hvem skal «tas» Wiborg?!
Dreier det seg ensidig om mennesker som bedrar Nav, eller også om Navansatte som bedrar borgerene?!
Både du og jeg og mange andre sitter selvsagt inne med fasiten på overnevnte spørsmål, fordi jeg og mange med meg har kjempet en beinhard kamp over flere år med å nå frem med vår varsling via debattsider, FB, Twitter blogg og andre fora vedrørende de utstrakte forbrytelser i offentlig tjeneste som denne etaten systematisk begår mot retts- og forsvarsløse mennesker – når de virkningsløse «klageinstansene» kun viser seg å være det mest kyniske spill for galleriet! (…)
Jeg krever derfor at følgende problemstilling skal rettes like stort søkelys mot:
Hva vil sanksjonene være når Nav selv bedyrer at jeg ikke skal bli sykere av å være i tiltak hos deres samarbeidspartner (OPT) der jeg har orientert etatens øverste ledelse om at «tilrettelegger» bedriver trakassering – og at hun (og heretter også) hennes sjef fortsetter å ramme meg med gjengjeldelser overfor varslingen når Nav ignorerer denne og beordrer meg tilbake til OPT i lys av ubehandlet klage under tvang fordi at de ellers vil ta fra meg attføringen på dagen – og jeg pga denne samlede belastningen utvikler forhøyet blodtrykk og må trappe opp medisineringen – og løftet fra Nav om bistand kun er en nattsvart løgn – de sender meg rett over på sosialen – der jeg har mottatt minstesatser livsopphold og mange ganger langt under det i straks 7 år med alvorlige sykdommer som Nav kjente til allerede i år 2007!?

 

BEGYNNELSEN MED TILHØRENDE LYDOPPTAK kan leses i denne posten:
Nav 2008 – Tor Saglies juridiske rådgiver Haakon Hertzberg gir meg falske løfter om en god løsning i varslingssaken!
Det viser seg å være løgn, og Nav sender meg rett over på sosialen få uker etter.
Hertzberg – Du skal bare vite at denne saken prioriteres veldig høyt herfra!
«Vi stoler på det du skriver»!
Du vil få den oppfølgingen du trenger – hva man skal gjøre FOR Å SIKRE AT DU IKKE BLIR SYKERE AV Å VÆRE PÅ TILTAK HOS OSS!
http://bit.ly/1CHBLLt

 

Vær god å svare meg på det, Wiborg – og så skal du og dine like endelig gå Nav fundamentalt bedre etter i sømmene generelt, med en grundig kartlegging av etatens samkjørte menneskeplaging satt i system!
De særdeles etterprøvbare vitnesbyrdene er for lengst servert dere på sølvfat, og her er hva jeg erfarer i dag – evigvarende og kontinuerlige sanksjoner for å ha gått ut offentlig på min blogg og navngitt skadevolderene i alle ledd:
Les posten:
Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker
http://bit.ly/18UVVpn

 

– og ikke minst herunder:
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen (utdrag):
Flere ansatte (har) følt seg uthengt og sjikanert på din «blogg» og uthengt og sjikanert i det offentlige rom og du har allerede utlevert navn på ansatte ved Nav St.Hanshaugen (…)
For å sikre at hensynet til arbeidstakerenes fysiske og psykiske helse og velferd blir ivaretatt, skal arbeidsgiveren sørge for å iverksette de nødvendige tiltak.
Arbeidsmiljøloven § 4 – 3 pkt 3 og 4, innebærer en beskyttelse mot trakassering av ansatte.
Dette innebærer også trakassering fra klienter.
http://bit.ly/1mPFVX4
Svar fra Politikeren uteble – som forventet.

 

02.01.2013 – Vil gjøre Nav mer brukervennlig
Nestleder i Venstre Terje Breivik ønsker også mer bruk av skjønn.
Breivik viser til en doktorgradsavhandling av forsker og sosionom Anita Røysum fra oktober i fjor. Den konkluderer med at Nav-reformen har ført til mer byråkrati og regelstyring og mindre tid til brukerne.
– Normalen er i ferd med å bli at det er brukeren som må tilpasse seg systemet, ikke omvendt. Slik kan vi ikke ha det. Folks behov må alltid komme først, sier Venstres nestleder.
http://bit.ly/2iMmdQH
Men det var slett ikke Breivik som oppfant kruttet, her han hele 11 år etter tar æren for klare føringer som ble forfattet i år 2002!:
Fra ord til handling – Redegjørelse om modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor
Historisk arkiv Publisert under: Regjeringen Bondevik II Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Redegjørelse for Stortinget 24.01.02
 • I denne redegjørelsen varsles de grunnleggende grepene vi vil ta.
 • Hovedgrepet er å utløse handling i alle de enkeltsektorer, etater, kommuner og tjenesteproduserende enheter som i sum utgjør den offentlige sektor.
 • Det er i disse enhetene jobben skal gjøres, og det er bare ved å legge til rette slik at hver av dem vil og kan gjøre en bedre jobb, at vi kan få resultater og ikke bare skrift i sand (…)
Enkeltmenneskene må være det daglige fokus for arbeidet, og det må være grunnlaget vi måler resultatene opp mot. Alt annet – organisering, forvaltningsrutiner, økonomistyring og rapportering – er bare støttefunksjoner! (…)
http://bit.ly/h9w23k
FRA ORD TIL HANDLING (PDF-DOKUMENT):
http://bit.ly/hDWiMZ

 

ajul

 

 • Arbeids- og administrasjonsministerens redegjørelse om modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor Dato: 31.01.2002President: Inge Lønning
 • Det er nå satt i gang en historisk modernisering som skal sette brukeren først og gi den enkelte likeverdige tjenester av god kvalitet.
 • Det gjelder alle velferdstjenester det offentlige har ansvaret for.
 • Det er den enkeltes behov som skal være i sentrum, ikke systemet (…)
 • Brukerne skal føle trygghet for at de får den hjelp de trenger, når de trenger det.
 • Dette handler om respekt og verdighet for den enkelte (…)
 • Tilbudet vil derfor tilpasses den enkeltes behov, ikke standardiseres gjennom et mylder av sentrale forskrifter som i stor grad har hatt likhet som mål, og ansvarsfraskrivelse som resultat… (…)
 • Redegjørelsen, Fra ord til handling, gir signaler og klare budskap om en langt mer forbrukerorientert politikk.
 • Det skal skje ved å sette nettopp forbrukeren i sentrum.
  Tjenestene skal tilpasses den enkelte (…)
http://bit.ly/heLrU1

 

Min kommentar til Breivik som avisen har slettet, vist i følgende post:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
I ferd med…
I FERD MED…
I. F.E.R.D M.E.D …
Er han etterbliven?!
Jeg har ikke TALL på alle de artikler som har kommet både fra denne og andre kanter – med ukes- og månedsvisse repriser de siste årene.
Er det Groundhog Day?!
http://bit.ly/2iAoEGm
Etiske regler – Utfyllende kommentarer. Byrådssak 1189/07 av 20.12.2007 Personlig ansvar
Møte med kommunens brukere: Kommunens ansatte skal ivareta prinsippene for god forvaltningsskikk og sørge at kommunens makt og myndighet overfor innbyggerne ikke misbrukes.
Det stilles særlige krav til hensynsfullhet overfor brukere som står i avhengighetsforhold til kommunen.
Kommunen skal ta hensyn til særskilte behov hos brukeren i kommunikasjon, ved utforming av vedtak og levering av tjenester (…)
3. Lovlige vilkår – usaklige/ utenforliggende hensyn -forbud mot vilkårlighet i forvaltningen
Myndighetsutøvelse og tjenesteytelser skal utføres innenfor lovmessige rammer.
Det er ikke tillatt å ta usaklige eller utenforliggende hensyn – for eksempel la seg lede av personlige sympatier/antipatier (…)
Prinsippet om likebehandling -forbud mot usaklig forskjellsbehandling
Ingen skal urettmessig begunstiges eller favoriseres, og ingen skal urettmessig stilles i ugunstig posisjon.
Dette betyr at det skal tilstrebes at like tilfeller skal behandles likt, samtidig som det alltid skal foretas en konkret vurdering etter beste skjønn i hvert enkelt tilfelle (…) !!!

 

5 – Habilitet
Habilitetsreglene innebærer blant annet at man skal fratre behandlingen av en sak når man selv:
står i sterkt motsetningsforhold til en part i saken (…)
eller det foreligger andre forhold som er egnet til å svekke tilliten til den ansattes upartiskhet.
http://bit.ly/KUJHkA
Blandede artikler om Nav (bl.a om retten til å bytte Nav-kontor):
Bytte av saksbehandler er mulig, og skal skje ved inhabilitet etter gjeldede regelverk.
http://bit.ly/1B9cpQS

 

firedd

Inhabilitet i forvaltningen generelt og kommunalforvaltningen spesielt.
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet. Kandidatnummer: 591. Leveringsfrist: 25.november 2009.
23.11.2009 – Side 11: Det står også presisert i § 6, første ledd, at inhabilitetsreglene gjelder den offentlige tjenestemann.
Hovedregelen i § 6 foretar en todeling. Det skilles mellom automatisk og relativ, også kalt generell, inhabilitet.
Det er ikke satt noe vilkår om at inhabilitetsreglene bare får anvendelse i saker som for eksempel angår enkeltvedtak, slik som saken er i enkelte tilfeller som beskrevet i forvaltningsloven § 3, første ledd.
Det foreligger ingen slike kriterier angående forvaltningsloven § 6.
Det er også slik at habilitetsreglene får anvendelse på den enkelte tjenestemann, og ikke kun på organet som helhet (…)
http://bit.ly/2iJk9sN

 

Årsaker til vold mot Nav-ansatte
Hetsen av de offentlig ansatte
http://bit.ly/2btqDg
Millionprosjekt til forsvar for de Navansatte – Søplete saksbehandlermentalitet manifisterer seg utilsiktet i et unikt foreviget øyeblikk!
http://bit.ly/2aSxHgx
Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»!
http://bit.ly/1zhPOa5
Om Seniorrådgiver Beate Fisknes som gikk fra Nav til Helsetilsynet, og underslo tapet varsling om graverende forhold i Sosialtjenesten:
http://bit.ly/2b22BHP
Lov- etikk og regelverk som Nav Sosial bryter med flere ganger daglig:
http://bit.ly/2brKL1i
Er det på tide å skifte ut enkelte ansatte i Arbeidstilsynet?
Arbeidstilsynet til kamp mot vold; En sterk økning i voldssaker og trusler i arbeidslivet har ført til at Arbeidstilsynet nå tar grep.
Hvilke «grep»?
– Vil det være snakk om lignende «grep» som de akkurat har «tatt» med «Rapporten fra Arbeidstilsynets tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV» der tilsynet viser en tafatthet og formidabel dumskap overfor NAvs uttalte terrorvelde som omtrent vil være uten sidestykke i Norsk historie?
http://bit.ly/2j2b0yZ
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den desember 31, 2016 av i Nav, Nyheter, Nyheter&Debatt, Politikk, Politikk, Samfunn, sosialhjelp, sosialkriminalitet med stikkord , , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

desember 2016
M T O T F L S
« nov   jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: