Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Varslere med og uten ryggrad


whistlllllll

En riktig god jul til deg og dine, Natalia Olsen, og min dypeste medfølelse over hva du har erfart, stått opp for, risikert og gjennomgått som varsler. Det var hjerteskjærende å se programmet «Motvind» som dokumenterte hele gangen i saken, og å bevitne det spektakulært urettferdige tap du led i «Retten». Sett en «U» foran, så er landets – i mange tilfeller korrupte rettsapparat riktig adressert!

Natalia Olsen 07.07.2016: Varsleren – et liv på vent
Så lenge det var snakk om varsling internt og så lenge jeg befant meg i det miljøet som preges av sterk fryktkultur, var det lite støtte å få på jobb.
Kolleger våget ikke en gang å bli observert sammen med meg (…)
Vær flere om å varsle, dokumenter alt og ikke oppbevar dokumentasjon på jobb. Gjør hemmelige opptak av samtaler. Som hovedregel kan slike opptak benyttes som bevis. Det er ikke straffbart å ta opp møter eller samtaler man selv deltar i (…)
Jeg håper at min sak vil inspirere flere til å slutte å være tause vitner til uregelmessigheter.
De tause er medansvarlige.
http://www.settnordfra.no/2016/07/varsleren-et-liv-pa-vent/
Olsen – Dessverre finnes det en lavtstående motvekt til din styrke og integritet –  en feig, servil og forkrøpen holdning blant Navansatte som avisene villig vekk begunstiger spalteplass og smører utover, som ikke bidrar til annet enn å rykke den livsviktige brennaktuelle debatten med  etterprøvbare vitnesbyrd innbefattet hva angår etatens mange graverende, ustraffede forbrytelser som i de senere år er brakt til torgs både fra deg, meg og en god rekke andre varslere (spesifisert i følgende post) tilbake til steinalderen for aldri, aldri å effektuere en høyst påkrevd fremdrift!
Denne figuren ønsket til alt overmål å være anonym:
Navansatt innrømmer lov- etikk og regelbrudd offentlig, uten å ta ansvar!
http://bit.ly/2fzKoEa

 

I overnevnte post massakrerte jeg altså kronikken i Aftenposten av 28.11.2016:
«Kjære dagpengemottager: Jeg skulle gjerne hjulpet deg, men jeg har ikke tid.»
For Velferdsstaten – Linn Herning kommenterte også den selvsamme utgivelse 28. november kl. 21:52 på sin FB-side:
«Jeg er dypt bekymret for utviklingen i Nav. Nav er velferdsstatens hjerte. Les denne og forstå litt mer om hvorfor nav fungerer dårlig. Hvis du vil vite enda mer, ta en titt i kommentarfeltet og les min Morgenbladet-kommentar om Nav»:
06.10.2016 – Kommentar: NAV – en lidelseshistorie
http://www.velferdsstaten.no/Forsiden/?article_id=138826

 

Jeg responderte: Herning – Både din innledning om produksjon og måloppnåelse, samt ditt avsluttende avsnitt i «Nav – en lidelseshistorie» har etter min erfaring et fullstendig galt fokus (sitat):
For underliggende i de evinnelige omstillings-, digitaliserings-, sentraliserings-, og standardiseringsprosessene i Nav ligger et sentralt premiss: Produksjonen skal opp!
Ansvaret for dette legges på den enkelte ansatte. Det er de som må bære den økte belastningen.
Det vanvittige omorganiseringstempoet skaper kontinuerlig forvirring og gir ingen rom for de ansattes syn på sakene. Da er det ikke så rart de eneste som har mer avmakt overfor Nav-systemet enn dets brukere, er dets ansatte og deres tillitsvalgte.
I høst skal Stortinget behandle nok en stortingsmelding om Nav. Politikkens uutholdelige letthet i behandlingen av offentlig sektor vil trolig skinne igjennom nok en gang (sitat slutt)

 

newpub

Mitt syn på den åpenlyse forvaltningskriminaliteten som ikke må unnskyldes eller fortsette å tåkelegges fra noe hold står å lese her:
Navansatt innrømmer lov- etikk og regelbrudd offentlig, uten å ta ansvar!
http://bit.ly/2fzKoEa
Les gjerne også svaret mitt til Tordlys – «Pia Aimee» sitt innlegg: «Når NAV ber deg si opp jobben – muntlig – slik at du selv får ta skylden etterpå» i går, og jeg tar det med Herning, siden jeg oppfatter det slik at du legger skylden på politikerene for Navs frenetiske måltalloppnåelse:
http://aimee.no/?p=1002

 

Min respons: Et bra innlegg Tordly, men konklusjonen du drar ut fra det følgende er jeg ikke enig i (sitat):
NAV lener seg gjerne på den uttalelsen som går i NAV sin favør. NAV fatter vedtak, er rådgivere, også når det gjelder klagesaker mot seg selv.
Det er politikernes ansvar, men de ansatte ved NAV får skylda. De jobber i et system de ikke greier å håndtere, og det gjør mange av dem avstumpa og inkompetente (sitat slutt)
Det har de ikke anledning til å bli. Det er voksne mennesker vi snakker om som evner å begripe rekkevidden av egne ugjerninger.
Nav skal heller ikke adresseres som «systemet» da det er mennesker som virker i svinebingen, og hver og en har et eksplisitt ansvar for å ivareta borgerenes beste og aldri adlyde ulovlige pålegg fra overordnede.
Loven er klinkende klar på det området, som angår en etat der aktørene er gitt anledning til å begå maktutøvelse overfor borgere.
Så det er Regjeringens fordømte plikt å orientere Stortinget om de graverende lov- etikk og pliktbrudd Nav stadig vekk effektuerer og som de har fått tilsendt håndfaste bevis på gjennom flere år fra uttallige Navrammede, slik at de kan fremme et lovforslag som stanser etatbermens ustraffede adgang på å operere ut fra dagsform og humør.
Regjeringen skal i så måte oversende en stortingsmelding som gir Stortinget anledning til å komme med kommentarer før det konkrete lovforslaget utarbeides.
Dette fremmes som en proposisjon.
Den samme proposisjonen kan inneholde både forslag til lovvedtak og andre vedtak.
Alle stortingsrepresentanter kan fremme lovforslag. På samme måte som med proposisjoner kan representantenes forslag til lovvedtak og stortingsvedtak fremmes i samme publikasjon.
Les mer om Navs kriminelle meritter her:
Fast og langvarig praksis i Nav
http://bit.ly/NOzeYX
Ditto, inkl. bl.a lovverket:
Navansatt innrømmer lov- etikk og regelbrudd offentlig, uten å ta ansvar
http://bit.ly/2fzKoEa

 

Linn Herning på hennes FB-side 6/12: Direktøren i Fritt Ord, Knut Olav Åmås, er bekymret for ytringsfriheten i arbeidslivet, særlig i offentlig sektor. Det er det gode grunner til. Men når Åmås ender opp med å etterlyse mer mot fra enkeltindividet, viser han sin manglende forståelse.» Dette skrev jeg i Morgenbladet for en stund siden. Nå kan hele kommentaren leses her: (sitat slutt)
http://bit.ly/2hPti1Q
Jeg supplerte: Min adressering til Åmås fra flere år tilbake gikk slik (utdrag):
Varslere i fare. Bruker pressen oss som offerlam på vilkårlige premisser?
Aftenposten og Åmås oppfordrer varslere til å stå frem, men knebler deretter de individer som (allerede hardt rammet)- helt alene, fortvilte, og uten støtte fra et helt batteri av kolleger, rådgivere og advokater, våger å fortelle sine historier (…)
http://bit.ly/2g72j5p

 

Nordlys 16.01.2015 – NAV-ansatt varsler saksøker staten
Natalia Olsen varslet om det hun opplevde som fryktkultur, maktmisbruk og trakassering i NAV i Troms (…)
Jeg kunne ikke tillate meg selv å være en passiv tilskuer når andre i min nærhet blir utsatt for trakassering, sier Natalia Olsen til Nordlys (…)
(Advokat Kari Breirem): Desto alvorligere forhold man varsler om og desto høyere opp i virksomheten det skjer, desto vanskeligere er det for varsleren.
Jeg registrerer at man i mange virksomheter blir skremt til taushet fordi ansatte som varsler blir utsatt for gjengjeldelser.
Hun mener at det er en viss motvilje mot å ta tak i dette fra politisk hold.
– Det en klar vilje når man er opposisjon, men kommer de i posisjon – altså i regjeringskontorene – virker det som man snur.
http://bit.ly/2gLJZgH

 

NRK TV – Motvind 1:7 – Varsleren
https://tv.nrk.no/serie/motvind/mddp10001416/sesong-1/episode-1
NRK Troms 20.09.2016 – Natalia Olsen tapte ankesaken mot NAV:
Staten er frikjent i ankesak etter anklager fra Natalia Olsen om at hun ble utsatt for gjengjeldelser som ansatt i NAV Troms.
Det endte med at hun i september 2012 sendte et skriftlig varsel om arbeidsmiljøproblemer til NAV sentralt, ved Arbeids- og velferdsdirektoratet (…)
Avviksmeldingen: Fylkesdirektørens lederstil gjør «en utrygg på hvor mye en kan si uten å havne i kulden. Ytringsnivået er meget lavt».
– Direktoratet ble oppfordret å intervjue ansatte som var utsatt for dette, men ingen ville snakke med oss.
Alt skulle foregå skriftlig til en kontaktperson i direktoratet.
Mange henvendte seg dit med sine historier.
Samtlige var redd for å bli identifisert i frykt for represalier
http://bit.ly/2gJnUBg

 

Blogginnlegget jeg skrev rett etter at Olsen stod frem: Natalia Olsen og varslingen om fryktkulturen i Nav
http://bit.ly/1GvrhC0

 

DEL! DEL! DEL! Og ikke minst – GI RUNDHÅNDET!:
Nordlys 21.09.2016 – Hun tapte søksmålet mot Nav. Nå starter hun kronerulling for å få dekket utgiftene
http://bit.ly/2hxudVj
Natalia Olsen på sin FB-side 4. desember kl. 19:23 ·
Det er allerede mange som har bidratt og jeg er så takknemlig!
Det er fortsatt et stort beløp som gjenstår. Derfor gjentar jeg appellen.
Jeg mener at det er feil at varslere alene skal bære konsekvenser av å si fra om lovbrudd.
Det vil skremme andre fra å ta opp kritikkverdige forhold og det vil føre til at samfunnet utvikler seg i en veldig veldig feil retning.
Så støtt meg gjerne og som man sier i disse tider: LIK OG DEL!
http://bit.ly/2hxp7rQ

 

Østlendingen – Leder mandag 28.desember 2009
Ukultur og frykt i Nav
Arbeidsministerens ansvar: «Det er et klart lederansvar å gripe tak i og bidra til å rydde opp i interne ukulturer. Nav-reformen vil aldri kunne lykkes uten konstruktiv dialog og samarbeid på alle plan. Direktør Tor Saglie sier han ønsker å identifisere de stedene der ansatte opplever at de ikke våger å si sin mening, men det er ikke nok. Noe av det første den nye arbeidsministeren må gjøre er å sørge for full gjennomgang av hele organisasjons- og ledelsesopplegget i Nav.«
http://bit.ly/2gCqunp

 

16.12.2009: NAV-reformen fungerer ikke
«Reformens «far» legger skylden på regjeringen og Nav-ledelsen.
Sier de har gjennomført en annen reform en storinget ba om.
Høybråten mener det er et brudd med Stortingets intensjoner når Nav-brukerne ikke har fått et bedre tilbud (…)
Det ansvarlige departementet har ikke tatt tydelige styringsgrep over NAV.
Dette har ført til at NAV har gjennomført en reform som er i strid med et enstemmig storting sier han.»
http://www.tv2.no/a/3064823

 

ABABERSEL

Den alvorlig syke trygderettsavdokatens møte med NAV – Kommentar
«Strukturell vold, er det som skjer når publikum blir overkjørt av Systemet»!
I det offentlige så ser det ut som at den enkelte saksbehandler nærmest kan gjøre akkurat det de vil overfor publikum uten at det får noen konsekvenser i det hele tatt!
http://bit.ly/1lrSNTR
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)!
Professor Knut Fossestøl:
For det første forholder de som treffer avgjørelser lokalt seg sjelden til lovtekster, forarbeider og rettspraksis.
I stedet forholder de seg til rundskriv, instrukser, edb-systemer eller særskilte veiledningshefter som overordnede har utarbeidet.
Dette skaper en rettsanvendelse som er mer primitiv og enklere enn den som vi finner i rettssaker.
Dette dreier seg i stor grad om hvordan lovgivningens skjønnsmessige paragrafer erstattes av forvaltningens hjemmelagde regler.
http://bit.ly/vZ5qgK

 

Dagsavisen 23.02.2009 «Utålmodighet om NAV- tiltak» av Dagfinn Høybråten:
(…) Fra Stortingets side skal vi uansett være meget forsiktig med å gå inn med sterke føringer om hvordan NAV organiserer seg.
Ledelse av NAV som organisasjon gjennomføres helt sikkert mer effektivt fra arbeids – og velferdsetatens sentrale ledelse enn fra Stortinget (lagret sitat slutt)!
Kronikken har lenge vært kjemisk renset vekk fra alle søkemonitorer, og det bekrefter jo i aller høyeste grad det bedritne kameraderiet som eksisterer mellom politikerene og pressen!
Deretter snudde mannen på en femøring:
Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner
Politiker bekrefter: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
Nav-reformen skulle gi brukerne bedre service, etaten skulle brukerorienteres.
Man må nå kunne fastslå at dette ikke har skjedd, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten
Reformen har i altfor stor grad vært overlatt til etatsledelsen (…)
http://bit.ly/1p6ij4U
Og jeg spurte: Nav har ignorert Stortingets krav – Hvordan er dette muliggjort?
Sentraladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere.
http://bit.ly/1rSWt5a
I dag som «i går» og i all fremtid, hvis ingen anstendige nøkkelpersoner nå tar nødvendige grep!:
Nav – Kommuner bryter loven bevisst, og lovbruddene er satt i system uten at konsekvenser rammer
Lovbrudd i 45 av 50 kommuner.
I 24 av 50 kommuner er det rapportert lovbrudd knyttet til manglende styring ved hjelp av prosedyrer, rutiner og tiltak som skal sikre at praksis er i tråd med lov- og forskriftskrav.
Kommunene har ikke sikret at ansatte som skal arbeide med sosial stønad har den nødvendige kompetansen til å utføre oppgavene.
I omtrent halvparten av de undersøkte kommunene mangler opplæring og opplæringsplaner på områdene lovforståelse, ferdigheter, fagkunnskap eller generell kunnskap om saksbehandling.
Meldinger om feil eller uheldige forhold etterspørres i liten grad av overordnede, og meget sjelden av kommunens øverste ledelse.
De fleste kommuner mangler rutiner for dette.
I de tilfellene hvor meldinger om feil eller uheldige forhold faktisk formidles til kommuneledelsen, blir meldingene ofte ikke fulgt opp, og følgelig heller ikke brukt i kommunens forbedringsarbeid!
http://bit.ly/1ySVWqh
Lov- etikk og regelverk som Nav Sosial bryter med flere ganger daglig:
http://bit.ly/2brKL1i

 

ABEHOYN
KORRUPT – KORRUPT – KORRUPT:
Dagens medisin 05.04.2011 – Flest klager på Nav
I fjor fikk Sivilombudsmannen i alt 2959 klagesaker og forespørsler.
Omkring halvparten av alle sakene blir avvist.
Av dem som blir behandlet, avsluttes 60 prosent uten kritikk eller henstilling.
Med andre ord; klagen blir avvist.
http://www.dagensmedisin.no/artikler/2011/04/05/flest-klager-pa-nav/

 

aistle

Mitt NAV – Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker.
http://bit.ly/1lsXbma
Nav og avviksrapportering 2015: Hæ? Hva, hvem og hvordan? (utdrag):
«Oppsiktsvekkende» meg midt i ryggen!
Det eneste oppsiktsvekkende her, er at journalisten lar aktørene dø i synden og ikke ettergår denne grovt krenkende farsen i sømmene!
Og jeg spurte tåpen:
Hvem er det dere alle tror at dere narrer?!
Avviksrapport – hva … hvem… hvordan… hæ? … …
De åndsforlatte ynkryggene og posørene skulle hatt seg en på trynet kort og godt, og blitt sparket for bevisst ignoranse og harselas rundt forsvarlig yrkesutøvelse!
http://bit.ly/1JmOFyM
Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?
http://bit.ly/2bRjbup
29.11.2013 – Navdirektør Joakim Lystad og Dagbladets journalist
http://bit.ly/1b5f6Xd

 

maltall

TENK SJØL: – Vi sosialarbeidere må ikke la oss presse til å la måltall styre hva som er fokuset vårt. Reflekter kritisk over egen praksis, sier Kathrine Haugland Martinsen. Foto – Ylva Seiff Berge
Fra Fontene 16.06.2016 – Nav-ansatte bruker tid på klager istedenfor brukeroppfølging
Utdrag: Som fagperson blir man hele tiden presset til å prioritere oppgaver som man nødvendigvis ikke vurderer vil hjelpe den en er satt til å hjelpe.

De ansattes tid spises opp av at man føler seg tvunget til å gjøre mer av det en blir målt på, istedenfor det som fører til kvalitativt bedre tjenester.

Vedtak i seg selv blir målet, ikke hva vedtaket kan gjøre for brukeren (…)

Muligheten til å drive godt sosialfaglig arbeid på Nav, avhenger av kontorets størrelse, om det har en eller to ledere, og ledelsens kompetanse. Det antyder en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet som kom i april.
http://bit.ly/1UX6R6s
Farlig villedende VÅS! Martinsen skulle – i likhet med undermåleren i art. tidligere omtalt i dette innlegget:
«Kjære dagpengemottager: Jeg skulle gjerne hjulpet deg, men jeg har ikke tid.»
– ha vært politianmeldt, der hun tilsynelatende tanketomt omfavner Rapporten i stedet for å belyse LOVENS fremme hva gjelder udugeligheters virke og skadevoldning slik hun som sosialarbeider plikter å gjøre nå når hun endelig får snadra si kringkastet i riksdekkende media!
De velger seg ut de «riktige» bedragerene hver eneste gang!

Listen over alle bloggposter

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den desember 14, 2016 av i Nav, Nyheter, Nyheter&Debatt, Politikk, Politikk, Samfunn med stikkord , , , , , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

desember 2016
M T O T F L S
« nov   jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: