Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!


Unnlatt nødhjelp på 10 dagen for eldre diabetiker avstedkommer følgende absurde reaksjon fra Ombudets teamleder for sosialgruppa: Tolås – «Vi vurderer at du har håndtert saken din bra, du har sendt klage og du har gjort det du skal, så atte det hjelper ikke oss å ta en telefon nå, eeeehhhh for å endre – for å få snudd sosialtjenesten! DE vurderer at DU ikke skal ha hjelp! – Og vi kan ikke instruere dem! – Så jeg beklager å måtte si det, men vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!
Bakgrunnen for min henvendelse står å lese her; Referat fra lydopptak av første telefonsamtale med innledende sammendrag:
Seksjonssjef Randi Trøeng (Nav sosial) utøver fremdeles forsettlig psykisk vold og setter liv og helse i fare (7 og 8/12-16)
Utdrag:
Trøengs befaling til dere om å skjule dokumenter i saken (dokumentfalsk) – det dreier seg altså om min søknad av 28.11.2016 for å kunne avslå denne og påberope seg at denne gjaldt DOKUMENTENE jeg i tillegg leverte inn 02.12.2016 som Trøeng konsekvent velger å omformulere som «SØKNADEN» der jeg allerede hadde besvart hva Tunsve i etterkant lot som om hun ikke hadde sett – og etterlyste, er spektakulær ulovlig saksførsel fra begge parter! (…)
http://bit.ly/2hgspje
Det andre lydopptaket med Trøeng er referert her:
Systematiske gjengjeldelser ved varsling fra ledelsen ved Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste.
http://bit.ly/2guzlfW
DEL 2 AV DENNE POSTEN:
Del 2 – Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!
http://bit.ly/2hrjxtT

 

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo:
«Ta kontakt med oss, vi kan hjelpe deg. Oppgaven vår er å ivareta dine interesser som (…) bruker.»
Slik jobber vi
Vi benytter ulike arbeidsmetoder avhengig av den enkelte sak, for eksempel:
en avklarende telefon til tjenestestedet
møte med bruker og tjeneste
skriftlig forespørsel
skriftlig klage på mangelfull innfrielse av rettigheter
skriftlig klage på dårlig behandling
bistand i klager til Fylkesmannen
http://bit.ly/2gtPIEC

 

Fredag 09.12.2016 – Christine Tolås som er Teamleder for Sosialgruppa ved etaten med det lange navnet: «Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus – Sosial- og eldreombudet i Oslo» som skyver til side min opprinnelige saksbehandler «Rutgersen» der nede og selv tar affære, ringer meg opp igjen (Første samtale vil snart utgis i egen bloggpost)
CT: Hei, du kontakta oss i forbindelse med at du har problemer med Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste, og at du ikke får nødhjelp.
  • Ja.
Og du fortalte at du har påklaget avgjørelsen?
  • Ja.
Og du har snakket med sakbehandler og da svarte jeg at da har du gjort det DU kan gjøre, og da er det ikke noe VI kan hjælpe deg med!
  • Jeg: Nei- Jeg har ikke snakket med saksbehandler – hun er borte, men jeg…
(Tolås avbryter): Men du har snakket med RANDI TRØENG som er avdelingsleder!
  • Ja. Og hun sa til meg – og dette er jo det springende punktet – at hun overhodet ikke har LEST min SØKNAD av 28.11 – hun forholder seg bare til DOKUMENTASJONEN som kom inn 2/12, men SØKNADEN min, hvor jeg skriver det som Line Tunsve – min saksbehandler som er borte helt til 13 desember etterlyste flere dager i etterkant, det ble skrevet i den søknaden!
– Og hun ringte meg også opp igjen i går (Trøeng) etter at jeg hadde forsøkt å få i tale de to saksbehandlerene som var der og som vikarierer for Tunsve – i deres telefontid uten at noen av dem fant for godt å ta telefonen, så jeg la igjen mitt navn og telefonnummer hos vakttelefonen slik at de kunne ringe meg opp.
Men det er TRØENG som ringer meg opp i stedet, og spør meget bryskt: «HVA ER DET DU VIL NÅ»!?
  • Trøeng er SEKSJONSSJEF der, ikke en vanlig saksbehandler!

 

Tolås: Men hvertfall –  som jeg sa til deg – VI mener at det ække hensiktsmessig at VI hjælper deg i denne saken her, og så sa jeg åkei, jeg skal ta det opp med leder internt her hvorvidt vi skal hjælpe deg og det du sa vi skulle hjelpe deg det var disse saksbehandlingsfeilene – så det blir jo da at Trøeng behandler søknaden din uten å ha lest søknaden, og registrerer søknaden den andre (2/12) når du egentlig har levert den den 28 (28/11) og at Tunsve sendte denne forvaltningsmeldingen (***MERK 2/12) men etterspørsel av dokumentasjon som du (allerede) hadde gitt den 28!
(***MERK: Jeg hadde utilsiktet skrevet gal informasjon til Ombudet her i min varsling. Forvaltningsmeldingen fra Tunsve var i realiteten av 6/12 og ikke 2/12 slik jeg feilaktig oppgav – hvilket Ombudet som den profesjonelle part burde ha fanget opp, siden jeg hadde limt hele denne inn i min varsling til dem med avsenderdato og alt)!
Tolås fortsetter: Jeg er for så vidt enig i at disse tingene – at man bør registrere en søknad på riktig tidspunkt og sånn, og dette er argumenter som du kan vedlegge klagen din, i stedet for at vi går inn i den – vi mener at det er ikke hensiktsmessig at vi går inn i den!

 

Jeg forklarer tålmodig for Tolås igjen, at jeg minst 12 ganger på disse to dagene Trøeng hadde ringt meg, innprentet henne at min nødhjelps-SØKNAD var av 28.11 – alt mens hun konsekvent responderte at hun hadde valgt å avslå denne likevel: – «Så hun HØRER jo ikke på MEG – JEG kommer jo ingen vei.»
– Men som jeg sa til deg i tidigere samtale (to dager siden) så har jeg lest flere av deres kunngjøringer hvor det står at Sosialtjenesten snur i mange tilfeller når Sosialombudet går inn i saken. Det vet du jo selv.
Tolås innrømmer: I NOEN SAKER SÅ KAN VI FÅ TIL DET JA!.
Jeg: Men hvorfor prioriterer dere ikke – jeg er diabetiker, eldre (54) med mange andre fysiske sykdomstilstander – dette er jo LIVSFARLIG! Jeg har stått uten mat og midler på 11 – ELLEVTE dagen nå!
Tolås: Vi vurderer at du har håndtert saken din bra, du har sendt klage og du har gjort det du skal, så atte det hjelper ikke oss å ta en telefon nå, eeeehhhh for å endre – for å få snudd sosialtjenesten!
DE vurderer at DU ikke skal ha hjelp! – Og vi kan ikke instruere dem!
– Så jeg beklager å måtte si det, men vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!

 

Jeg: Jeg har notert meg saker dere har lagt ut før, der mennesker ikke får nødhjelp og da har dere gått inn – (en sak) det var på 6 – SJETTE dagen, og da ringte dere sosialkontoret og sa at dette var uforsvarlig og ba om fortgang.
Jeg er gammel, 54 år, har diabetes og står uten penger på 11 – ELLEVTE dagen!
Hvordan fraviker dette – at ikke jeg kan få den samme hjelpen fra dere som flere andre har fått?
Tolås manipulerer drevent enda hun meget godt forstår hvor jeg vil:
«Ja det er vanskelig å sammenlikne – det er ingen saker som er like, ikke sant?»
Jeg: Ja men det gjelder mennesker som er SYKE og ikke får nødhjelp – og det har dere gått inn i før!
Tolås: Ja vi går ikke inn i ALLE saker til folk som har diabetes!
Jeg: Men hvorfor er akkurat JEG så utelukket – først (unnlatt bistand fra) Ane Stavrum – og nå deg, og hvorfor svarer du for min EGENTLIGE saksbehandler (ved Ombudet) – Rutgersen, hvorfor tar DU som sosial-LEDER hos dere kontakt med meg?
Hvorfor er det ved alle etater LEDERE som kontakter meg i stedet for vanlige saksbehandlere, DET lurer jeg fint på!
Tolås bortforklarer uten saklig svar på det jeg spør om:
Men det var JEG som tok kontakt med deg, og jeg som lovet at jeg skulle ringe deg tilbake.
(MERK): «I utgangspunktet er det Hege (Rutgersen) som er saksbehandler i saken din!»

 

Tolås fortsetter med å si at hun ringte meg opp fordi «Hege var opptatt – (lik som for to dager siden) – og du sa at det hastet så veldig – og siden jeg var så «langt inne i saken» – !!!??? – og hadde lovt deg å ringe deg tilbake, så ringer jeg deg tilbake nå!
Jeg (ganske så tørt): Jeg vil gjerne snakke med min saksbehandler!
Jeg vil ikke snakke med kun ledere som har et samrøre seg i mellom og har bestemt at Horntvedt ikke skal få hjelp – Slik er det over hele linja!
Tolås: Det er ikke det vi sier!
Nei men det er det som er intensjonen deres, det ligger opp i dagen, det er lovstridig og direkte straffbart!
Tolås: Beklager at du er «skuffet over oss» men jeg har ikke mer å tilføye!
Jeg legger på røret.
Under, fremhever jeg flere eksempler på den profesjonelle og lovpålagte bistand som Ombudet så villig yter til andre borgere her til lands og som jeg forsøkte å formidle til teamleder Tolås – uten gehør.
Dette er med på å gi et enda sterkere hold til min påstand om at de ønsker å eliminere den plagsomme varsleren (meg) med alle tenkelige svinske manøvre – i samspill med skadevolderene ved sosialtjenesten og øvrige klageinstanser:

 

 

ÅRSMELDING FRA HELSE- OG SOSIALOMBUDET 2009
Bilde av Kjersti Halvorsen står øverst til venstre på side 5, der hun innleder med følgende:
En del av brukerne har vi bistått fordi de har hatt sammensatte problemer hvor også kommunale ytelser er en del av deres hjelpebehov.
Ombudet vil fortsette å bistå brukere hvor forvaltningslovens saksbehandlingsregler ikke blir fulgt
Oslo, februar 2010.
(På s. 23 og 24 vises eksempler): Fylkesmannen er av den oppfatning at kr 70 er for lite å leve for i en såpass lang periode (over en måned i 2009), og mener klager er berettiget til livsopphold utregnet etter ordinær sats og regner derav ikke klager som å befinne seg i en slik situasjon der han har behov for nødhjelp (2008/0346) Helse- og sosialombudet er enig med fylkesmannen i at en periode for nødhjelp ikke bør strekke seg ut over en måned. Ombudet er imidlertid av den oppfatning at også en periode på en måned tangerer grensen for det forsvarlige. (Om vilkår står også her)
(S. 26: NÅR OMFATTES GJELD AV LIVSOPPHOLDSBEGREPET?)
http://www.ivarjohansen.no/dmdocuments/helseogsosial2009.pdf

 

 

VIKTIG Les herunder postene: Anne-Mette Bakke er med i banden «den harde kjerne» i Nav som målrettet går inn for å knuse varslere
http://bit.ly/1UEOF5J
Samt: Sosialsjefens trusselbrev – spesifisering:
http://bit.ly/2suYLMu

 

 

 

Årsmelding Helse- og sosialombudet i Oslo 2002. Side 55 – 59
2002/2697

En bruker henvendte seg til ombudets kontor fordi han ikke hadde mottatt penger i henhold til vedtaket.
Ombudet uttalte: Vi har følgende bemerkninger:
For det første kan ikke klienten vente i 5 dager før vedkommende får nødhjelp, dersom han eller hun ikke har andre midler
2002/2981
En mann ringte ombudet fordi han ikke fikk svar på sine henvendelser til sosialkontoret, verken på skriftlige eller muntlige henvendelser.
Mannen var helt uten penger til mat (…)
Etter at ombudet kontaktet kontoret, ble mannen oppringt av sosialkontoret, og fikk den bistanden han var i behov for.
Ombudet registrerer at sosialkontoret i denne saken ikke sørget for fortgang i saken til tross for deres kjennskap til mannens (…) økonomiske situasjon.
Ikke før etter PÅTRYKK (min utheving) fra ombudet, fikk mannen løst sin sak.

 

Ved søknad om nødhjelp og midlertidig ytelser er det uholdbart med lang ventetid.
Brukerens rettssikkerhet settes i fare.
Når brukeren oppsøker sosialkontoret og søker nødhjelp, har de som regel ingen andre handlingsalternativ, og dermed blir de helt avhengige av bistand (…)
8.6 – Personellets oppførsel
Mangel på respekt overfor klienten og en avvisende holdning både fra kontoret og den enkelte saksbehandler regnes som oppførselsklager.
Det samme gjelder når sosialkontoret bagatelliserer og omdefinerer det problemet klienten presenterer.
I de fleste oppførselsklagene blir det klientens ord mot kontoret eller saksbehandlerens ord.

 

CLUEEE

Dette er et vanskelig vurderingsgrunnlag for ombudet.
Det et viktig prinsipp at det er klientens opplevelse av situasjonen som er utgangspunktet for de råd ombudet gir eller henvendelsen som foretas.
2002/0987
En kvinne sendte kopi av sin klage på et av kommunens sosialsenter til ombudet.
Fra råd og veiledningssamtalen siteres:
Møtet med de to rådgiverene vil jeg karakterisere som høyst ubehagelig, de to snakket i munnen på hverandre, avbrøt meg til stadighet og var overhodet ikke villige til å lytte.
De kjeftet på meg (…) og skrek til meg inne på kontoret (…)
Samtalen med dem var ikke så konstruktiv som jeg hadde håpet, i stedet følte jeg meg både truet, krenket og ydmyket (…)
Etter en skriftlig henvendelse fra ombudet til kontoret, fikk kvinnen en ny vurdering av sin situasjon i et møte med sosialsjefen (…)
http://bit.ly/2hGY4d6

 

Om Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo
Vi arbeider for at du som pasient, pårørende og bruker av helse- og sosialtjenesten skal få ivaretatt dine rettigheter, for å bidra til økt kvalitet på tjenestene og at ansatte som virker i kommunens tjeneste ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter.
Dette kan vi hjelpe deg med:
  • dialog med tjenestestedet
  • bistand i klager
http://bit.ly/1TyQClm
Servicemål: Vi skal
arbeide for at det i Oslo kommune ikke blir gjort urett mot helse- og sosialtjenestenes brukere, og at ansatte som virker i kommunens tjeneste ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter.
Vi er også Pasient- og brukerombud i Oslo, og skal arbeide for å ivareta (…) brukerens behov, interesser og rettsikkerhet overfor (…) den kommunale helse- og sosialtjenesten.
http://bit.ly/2gtI3Gr

 

Saksbehandler (Ref.nr: 2852406650) Oslo kommune, Pasient- og brukerombudet
Stillingsbeskrivelse:
Ønsker du å bidra til at innbyggerne i Oslo får de helse- og sosialtjenester de har krav på?
Vil du jobbe med varierte problemestillinger i møte med mennesker som står i vanskelige livssituasjoner?
Ønsker du å bidra til en forskjell for den enkelte (…) ?
http://bit.ly/2hgqWf3

 

 

Her følger orienteringen rundt Ombudets tidligere meritter når det kommer til meg – avvisning, bagatellisering, trusler og krenkelser overfor mine mange varslinger om et mangeårig organisert maktmisbruk fra sosialtjenesten. Ingen hjelp blir gitt, og jeg mottar til slutt et brev om at de ikke ønsker meg ved kontoret
Både dagen før – og samme dag som jeg mottok trusselbrevet fra Sosialsjef Sigurd Røeggen ved Nav St.Hanshaugen sosial den 25.04.2014, var jeg i telefonsamtaler med Helse- sosial og eldreombudet der jeg ble møtt med ufattelig uprofesjonalitet, illvillighet og hets.
Lydopptak: Ane Stavrum, Helse, sosial og eldreombudet (som i dag har rykket opp til kontorsjefstilling) legger på røret
1:40 inne i lydopptaket av følgende samtale kan man høre at Stavrum (bildet) orienterer meg om at Tunsve hadde opplyst henne om at de nå hadde skrevet et saksfremlegg som ville sendes meg innen kort tid.
MERK: Sosialsjefens trusselbrev til meg var datert denne dagen – 25.04.2014!

 

OMBUDDD

Videre sa hun, at sosialtjenesten holdt på å behandle min klagesak fra 09.02.2014 som de hadde sagt at var så omfattende at de ikke hadde klart å gjøre den ferdig enda!
2:54 spurte jeg Stavrum om hun hadde understreket i samtalen med min saksbehandler ved sosialtjenesten, Line Tunsve at jeg er diabetiker og har levd 6 år på minste sosialhjelps norm, men hun snakket det bort.
Men når jeg ikke vil slippe dette sentrale tema og gikk henne på klingen ved å gjenta i samme normale toneleie: Ja men GJORDE du det? – så tok Stavrum helt av!:
«Vet du hva – du klarer fint å skriver klager selv, og jeg finner meg ikke i at du bruker denne tonen til meg»!
Opptaket m.fl. nedtegnet:
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler
http://bit.ly/1iiNiqA

 

FUNN

Lydopptak: Ane Stavrum raljerer med min innstendige bønn om bistand
Telefonsamtale med Stavrum ved Ombudet. 24.04.2014, der jeg som diabetiker allerede hadde stått uten mat og penger i to dager og sosialkontoret nektet meg nødhjelp. Hør spesielt fra 5:40 minutter inne i opptaket, der hun – som er ment å bistå meg overfor en slik graverende tjenestefeil, slenger ut påstand om at Fylkesmannen selv sterkt bifaller at selv diabetikere skal tåle å bli satt på 70 kroner dagen i nødhjelp over en lengre periode – og at – «det er ikke en KRONE mer å hente»!
Her bevises bortenfor en hver tvil at kameraderiet eksisterer i alle ledd «hjelpeinstansene» i mellom!:
http://bit.ly/1yKkSyx
Dagen etter at denne samtalen tar plass og Stavrum har lovet meg å kontakte sosialtjenesten med påtrykk vedr. min uholdbare helse- og økonomiske situasjon, sender sosialsjefen på kontoret jeg har klaget inn, meg et trusselbrev! Og jeg fikk avslag på min innstandige bønn om forhøyet sats som var 70 kroner dagen:
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014 
http://bit.ly/1mPFVX4

 

OMBUDD

Anna Ryymin (bildet) nekter all bistand i potensielt livstruende situasjon (Lydopptaket): 
http://bit.ly/1GE83Ih
Opptaket nedtegnet: Ombudet – Anna Ryymin (utdrag):
Ryymin: Hvis du står – hvis du står uten mat og midler, så skal DU kontakte DIN sosialtjeneste som er Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste (…) og legge inn en NY søknad om nødhjelp!
Jeg: En NY søknad om nødhjelp mens de holder på å behandle en overklaging? Er DET hensiktsmessig!?
Ryymin påstår: Det vet jeg ikke, men JEG kan IKKE ringe til sosialtjenesten og påvirke de – verken til å gjøre saksbehandlingen raskere, eller til å gi deg nødhjelp!
Det beklager jeg, men det har ikke Ombudet ANLEDNING til – eller myndighet til å gjøre!
Jeg kutter bare samtalen her, og på båndet kan man høre at jeg holder på å besvime.
http://bit.ly/2hxZcnl

 

Les hele bakgrunnen i posten med dokumentarserien jeg laget: Helse-, sosial og eldreombudet i Oslo utøver vilkårlighet og forskjellsbehandling
http://bit.ly/1NOb5KH
Helse,- sosial- og eldreombudet
Retten til nødhjelp utløses uavhengig av årsaken til hjelpebehovet.
Dette innebærer at søknader om nødhjelp ikke kan avslås med henvisning til at den oppståtte situasjonen kunne vært forhindret eller at man normalt har midler til å sørge for sitt livsopphold.
Når det søkes om nødhjelp må sosialtjenesten vurdere den faktiske situasjonen på søknadstidspunktet.
Det avgjørende er om søkeren har tilstrekkelig mat eller midler til å gjøre nødvendige innkjøp frem til vedkommende igjen kan sørge for sitt livsopphold (…)
http://bit.ly/1GYMzX6

 

 ABABEGOOOOOOOOOOOOOOO
 
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
Under, viser jeg en e-post fra Helsetilsynet som seniorrådgiver Beate Fisknes sendte meg som svar på en av mine uttallige henvendelser dit – men deretter følger selvsagt utdrag fra min konkrete varsling i denne sammenheng.
Dere vil bevitne at Fisknes velger å totalignorere – for det første den opp i dagen groteske forbrytelse i offentlig tjeneste som til og med er understøttet via lydopptak og som jeg serverer henne på et sølvfat, deretter later hun som om hun ikke har registrert min utheving om at Fylkesmannen har henlagt min varsling – derav min henvendelse til Helsetilsynet, så holder hun tett med den plikt foretaket hun representerer har til å ta grep i alvorlige varslinger som dette, og til slutt vinker hun meg av gårde med et absurd «Lykke til»!:
http://bit.ly/28THamH
Fagansvarlig for oppfølging – Line Tunsve, nekter diabetiker hjelp til kjøp av livsnødvendige medisiner!
Les avskrift fra lydopptaket i posten:
Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker
bit.ly/18UVVpn
Jeg forteller henne (Line Tunsve) 1:22:55 at dette klippet vil gå rett til Helsetilsynet, hvorpå hun responderer med en trygghet i stemmen som kun de som sitter inne med internviten om et dyptgripende kameraderi sosialtjenesten og klageinstansene imellom innehar:
«Da kan Helsetilsynet ta kontakt med meg, det går helt fint»!)
LYDOPPTAKET: Sosialkontor og mordforsøk:
http://bit.ly/1n9P6qW
  • Og DET gjorde det!

 

Fylkesmannen i Hordaland: Dei som søkjer om sosialhjelp har krav på å få snakke med Nav. Publisert 11.09.2015
Fylkesmannen har nokre gonger høyrt at sosialhjelpssøkjarar ikkje har fått snakke om saka si med ein saksbehandlar på Nav.
Det skal mykje til før Nav kan nekte!
Forvaltningslova har ein eigen paragraf om at dei som har ei sak hjå offentlege instansar til vanleg skal få snakke med ein tilsett ved det forvaltningsorganet som behandlar saka.
Forvaltningsorganet kan likevel nekte ein slik samtale dersom forsvarleg utføring av tenesta ikkje tillét at samtalen vert gjennomført, eller når vedkomande ikkje har sakleg grunn for ein slik samtale, sjå forvaltningslova paragraf 11 d (…)
Nav-kontoret har plikt til å hjelpe dei som treng hjelp til å søkje om tenester. Dette omfattar å identifisere hjelpebehov og å peike på omstende som kan ha særleg innverknad for resultatet i det konkrete tilfelle. Nav-kontoret har dessutan plikt til å skrive ned munnlege søknader.
Også dei som klarar seg godt skriftleg har til vanleg krav på å få snakke med ein tilsett på Nav-kontoret om saka si. Dersom dei føler behov for ein slik samtale.
http://bit.ly/2hPb4BU

 

HELSETILSYNET Høringssvar til ukast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 31.08.2011:
Det vises til høringsbrev fra Arbeidsdepartementet datert 12.april 2011 og tilhørende høringsnotat med utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (lov om sosiale tjenester i Nav). Høringsfristen er 31. august 2011.
Statens helsetilsyn ser positivt på forslaget til forskrift. Forskriften presiserer viktige bestemmelser i lov om sosiale tjenester i Nav (…)
Tydelig regelverk bidrar til å styrke rettssikkerheten til søkere/brukere av sosiale tjenester i Nav, noe Statens helsetilsyn er svært opptatt av.
For Statens helsetilsyn og underliggende tilsyns- og klagemyndigheter er det svært viktig at regelverket er tydelig. Anvendelse av regelverket står meget sentralt i tilsyns- og klagesaksarbeid.
http://bit.ly/RCSNnC
VIRKELIG!: Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
http://bit.ly/28THamH

 

HEILLLLLLLL

Ledelsen ved Nav St.Hanshaugen er vår tids nazister (Utdrag):
Samtidig, i en annen konvolutt, lå der avslag på min overklaging av de uforsvarlig lave satsene, der jeg stod fullstendig uten mat og penger hele 10 dager før pensjonen kom fordi det reduserte livsoppholdet som Tunsve – fullstendig uten begrunnelse hadde utdelt meg, ikke gikk an å leve på.
Etter i hele tre måneder å ha holdt meg 1018,- kroner UNDER MINSTE GRUNNSATS FOR SOSIALHJELP ulovlig hver mnd, samt avspist meg med først kr. 3100 i ca. 20 dager i skiftet juli/august og så ca. kr. 3600 i 21 dager en tid etter –  som jo ligger langt under det reduserte beløpet igjen, presterer Tunsve atter å nedtegne løgner samt ufattelige provokasjoner i protokoll.
Legeerklæringene dras inn kun i kontekst for å ramme meg, men med strategisk ufarliggjøring av budskapet.
Avslaget er ugudelig infamt, og jeg skal ikke male ut hvilke bilder som i dag gikk gjennom mitt hode etter gjennomlesning, fordi det kan få enkelte lesere til å spy! Utdrag sitat:
Vudering etter § 19: Du har ikke opplyst noe i din søknad som tilsier at sosialtjenesten skal kunne ta en annen vurdering. Sosialtjenesten finner det imidlertid bekymringsfullt at du står uten mat når du henviser til flere legeerklæringer som opplyser hvor viktig det er for deg å ha et stabilt kosthold med hensyn til din helsesituasjon.
Av den grunn anbefaler vi deg å ta kontakt med din advokat for å se på muligheter til å opprette en hjelpeverge som kan forvalte din inntekt slik at du har midler til mat gjennom hele måneden (sitat slutt)
http://bit.ly/2c9RWfo

 

Følgende poster må også leses for virkelig å oppfatte det groteske helhetsbildet, les spesielt legeerklæringene ifbm. Tunsves groteske anbefaling om «hjelpeverge» etter hennes rabiate herjinger!:
Line Tunsve ved sosialtjenesten iverksatte den endelige dødsdommen for meg i juni 2016:
http://bit.ly/2bBsNFo
Sosialsjefens trusler opprettholdes (Utdrag):
Jeg har igjen lagt ved erklæring fra min tidligere fastlege av 03.06.2014 som jeg innleverte hos dere like etter, der han understreker at Diabetes som jeg har, raskt kan utvikle seg livstruende ved pengemangel, og enda en erklæring fra ny fastlegespesialist som totalslakter deres behandling av meg de tre siste av totalt syv år, som jeg har hørt under dette kontoret der dere ALDRI har hensynstatt denne kritisk viktige beskjeden!
Legen understreker igjen at Diabetes kan utvikle seg livstruende, og at det er fullstendig uakseptabelt at jeg har levd hele 7 år på minste sosialhjelps norm UTEN EKSTRA TILSKUDD TIL KOST og at «dette strider mot regelverket!»
Dere har alle for lengst blitt gjort oppmerksomme på at jeg legger ut alle beviser for deres pågående og ustanselige forbrytelser i offentlig tjeneste mot meg på blogg.
Sosialsjefen sendte et trusselbrev til meg 25.04.2014 som fulgte mine fortvilte søknader om nødvendig bistand, der han i stedet lot meg forstå at han slår ring rundt sine ansatte og beskytter dere mot (berettigede) klager fra meg som jeg offentliggjør enda jeg er i min fulle rett, når «hjelpeapparatet» svikter så fundamentalt og altomfattende!: (…)
Julen 2016 – Sosialtjenesten St.Hanshaugen: «Dra til helvete, din brysomme varsler – denne gangen skal vi tilintetgjøre deg!»
http://bit.ly/2i7BFGP

 

 

krikkert

Lailand.net 30.12.2010: 30. desember 2010 – Oppsiktsvekkende uttalelser fra NAV-ansatte på nett (sitat):
I den grad NAV ikke har noen kultur for å respektere og etterleve disse sentrale bestemmelsene til vern for borgerne mot statsmakten, burde denne avsløringen fra en NAV-ansatt kvalifisere som intet mindre enn førstesidestoff i mediene, slik jeg ser det (…)
Saksbehandler i NAV. Christer Alexander Jenson – “Krikkert” (hans logo over) 24/11 2010 at 21:01
(…) Rutinen i NAV er at dersom man ikke får noe man trenger, så truer man brukeren med avslag for å få det.
Folketrygdloven §§ 21-3 og 21-7 er en mer effektiv trussel enn noe annet.
Dette til tross for at forvaltningsloven § 17 plasserer ansvaret på NAV – det er vi som er ansvarlige for at saken er så godt opplyst som mulig før vi fatter vedtak.
Forvaltningsloven §§ 11, 16, og 17 fastsetter vide rettigheter for at man skal samarbeide med brukeren om brukerens sak.
Bruker skal varsles før saken tas opp til revisjon, han skal tilsendes kopier av nye dokumenter i saken med forespørsel om han ønsker å uttale seg, og han skal som hovedregel gis anledning til å snakke med en saksbehandler om sin sak.
Man har ingen kultur for å følge disse reglene.
Nyutdannede som begynner i NAV blir ikke lært opp i dem (…)
http://bit.ly/UqodLv
Arvid 24/11 2010 at 15:03 (UTC 2) “Krikkert” sier i en kommentar på egen blogg:
“NAV kan innhente opplysninger ettersom det passer oss, og det er vi som konstaterer om vilkårene er til stede eller ikke. Beslutningen om å innhente opplysninger kan påklages, men vilkårene er så løst definert at det er vanskelig å effektivt argumentere sin sak i en klage. Og selv om opplysningene skulle være ulovlig innhentet har vi ingen lovmessig sperre mot å bruke dem hvis vi først har dem.”
Jeg har tidligere nevnt noe om EGENRÅDIGHET i forvaltningen…
http://bit.ly/ZxadFL
Nav begår fremdeles strukturell vold mot bistandstrengende borgere.
Mange tusen takk til NorAlliansen, for å ha anbefalt og linket til min blogg!:
«Jeanines Blogg. Vi anbefaler at denne bloggen, som stadig oppdateres, blir lest ofte. Den gir et godt innblikk i byråkratenes saksbehandling.»
http://bit.ly/2cCJuED

 

Instruks for Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus Sosial- og eldreombudet i Oslo
Vedtatt av Oslo bystyre 23.09.15
§ 4. Ansvar for ordningen.
Bystyret fastsetter instruks for Ombudets virksomhet.
§5. Rett til å henvende seg til Ombudet
 Ombudets bistand skal tilpasses den enkeltes livssituasjon og helsetilstand.

 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/1397539/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Etater%20og%20foretak/Pasient-%20og%20brukerombudet%20i%20Oslo%20og%20Akershus%20og%20Sosial-%20og%20eldreombudet%20i%20Oslo/Instruks%20for%20Pasient-%20og%20brukerombudet%20i%20Oslo%20og%20Akershus%20og%20Sosial-%20og%20eldreombudet%20i%20Oslo.pdf

 

http://bit.ly/1KPCQY5
Aftenposten 23.10.2015: Dette er Oslos bystyre for 2015 – 2019
http://bit.ly/2hgkQeP
Bilder av bystyrerepresentantene:
https://get.google.com/albumarchive/108839068314633547529/album/AF1QipOfBMuh3GDrTWIvhs5RE8gdfRW0x-EBj9vONZkv
Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester – Inga Marte Thorkildsen:
http://bit.ly/29mAKOT
KLAGE OVER VEDTAK – NØDHJELP
http://bit.ly/2chEsyJ
KLAGEMAL PÅ VEDTAK NAV SOSIALTJENESTEN
http://bit.ly/2gF9RuK
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/1bdbsCq
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den desember 13, 2016 av i Politikk med stikkord , , , , , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

desember 2016
M T O T F L S
« nov   jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: