Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Navansatt innrømmer lov- etikk og regelbrudd offentlig, uten å ta ansvar!


Les også posten der jeg bl.a massakrerte Kjersti Monland – Ytelsesdirektør i Nav sitt svar til «Kjære dagpengemottaker» og viste til et knippe andre «meritter» fra «Småbrukerkjerringa som gikk fra helt ukjent, til landets 18. mektigste kvinne»!
Tomfyllet Kjersti Monland – Ytelsesdirektør i Nav
http://bit.ly/2fJKYKF
Innlegget om en annen aktør som få måneder tidligere begikk samme kardinalsynd som den anonyme skadevolderen diskutert i denne posten:
«Politiske føringer» meg midt i ryggen! Kujoners sutteklut!
http://bit.ly/2hCwBw2

 

ETHICSSSS

Aftenposten 28.11.2016: Kjære dagpengemottager: Jeg skulle gjerne hjulpet deg, men jeg har ikke tid
http://bit.ly/2g2Cxeg
«Vitnesbyrdet» fra den anonyme Navansatte er etter min mening intet annet enn en avsløring av høy grad av inkompetanse og sterkt bekymringsverdige holdninger.
Her avsløres en absolutt lydighet overfor abnormiteter og åpenlyse forbrytelser i offentlig tjeneste, som utro og integritetsløse tjenere utfører med vitende, vilje og et absolutt forsett – slik dette lavmåls nivået fordrer.
For avslutningen bringer intet løfte om endring, bot og bedring og en høyst påkrevd gjennomgang av egen oppsiktsvekkende tafatte og unnfallende atferd – tvert i mot.
Vedkommende går på ingen måte i seg selv og tar ansvar for egne lovstridige operasjoner, men konkluderer vanvittig nok med:
«Jeg håper derfor at noen i NAV leser dette, slik at jeg får bedre tid til å hjelpe deg neste gang. NAV sier at «Vi gir mennesker muligheter», men slik det er nå, gir vi bare mennesker et nytt brev.» (sitat slutt)

 

Jeg vil illustrere hvor ugudelig infam jeg synes innfallsvinkelen med den formidable ansvarsfraskrivelsen er, med følgende sitat fra et tidligere innlegg:
Den enkelte Navansatte skal personlig stilles til ansvar for egen praksis!
Det er både tarvelig og holdningsløst og forsøke å dekke over de ansattes bevisste ignorering av lov, etikk og regelverk når de indirekte og konsekvensfritt massakrerer hjelpetrengende borgere via fornuftsstridige vedtak med å skylde på «Systemet»!
Det gir overhodet ingen mening.
Hvem er «Systemet»?
Det er MENNESKER som virker i den store diffuse sfæren som det så overlagt manipulerende henvises til, og det er disse som begår graverende straffbare handlinger – ustraffet! (…)
http://bit.ly/1pD9z3j
Sånn er det med den saken!
Les også siste post: Tomfyllet Kjersti Monland – Ytelsesdirektør i Nav (NAV-leder svarer på kritikken fra NAV-ansatt.)
Men nei det gjorde hun slett ikke! (…)
http://bit.ly/2fJKYKF
For ytterligere å fremheve poenget, viser jeg til posten – Om «skikkelige mennesker i forvaltningen»! Utdrag fra diskusjonen som pågikk mellom Professor Fridthjof Bernt og meg  på hans FB-side 01.04.2014:
Bernt – du påstår: «De aller fleste er skikkelige mennesker som vil gjøre en god jobb, men det er en yrkesrisiko for de som har en slik jobb at man får «tunellsyn» og blir ensidig opptatt av at ting skal «fungere», uten for mye forstyrrrelser og forsinkelser.» (sitat slutt)
Men i din påstand ligger en formidabel diskrepans, som meget etterprøvbart faller hardt på egen urimelighet:
Mennesker som er tilsatt i et gebet hvis stillingsinstruks eksplisitt fordrer god ivaretakelse av innbyggerenes rettigheter, har slett ikke adgang på å utvikle et «tunellsyn»!
De skal aldri eksersere – altså innøve og implementere et forkastelig handlingsmønster som de foredler til perfeksjon på bakgrunn av denne form for anstøtelig egoisme som avstedkommer oppdragsgivers bifall – for hvilken bedragersk svinebinge utgjør vel ikke da institusjonen i så måte?
Den enkelte borger – hvis rettigheter, ve og vel instansen er pålagt å ivareta, skal aldri degraderes til å utgjøre en «forstyrrelse».
Forvaltningstilsatte som bevisst velger å overse det lov- etikk og regelverk som hører inn under deres stillingsinstruks både må og skal sparkes på dagen – hvilket direktivene også klart understøtter, for da kan de slett ikke karakteriseres som «skikkelige mennesker».
Tvert i mot!
Og implisitt har de selvsagt heller aldri vært i nærheten av å besitte den genuine og ulastelige integritet som benevnelsen fordrer, for et «skikkelig menneske» vil alltid være tro mot seg selv og aldri fravike sine grunnbegreper om moral og etikk!
Disse figurer er tvert i mot forræderske av natur, og tar slett ikke to øre for å operere helt uten samvittighet ryggrad og moral under absolutt viten om at belastningene de påfører den svakere stilte part ved å utøve sitt gebet vilkårlig og etter dagsform og humør kan være ødeleggende for borgeren, og mange ganger fatalt.
Problemet er at de fagforeningsbeskyttede individer som begår utstrakte og kalkulerende avvik overfor menigmann aldri må svare for de forbrytelser som de med vitende, vilje og absolutt forsett begår i tjenesten.
Og DET må endres og settes full flombelysning på – i går!
http://bit.ly/1EPAFzf

 

De Navansatte har alle et INDIVIDUELT ansvar for å skjøtte deres gebet profesjonelt med forsvarlighet og ivareta borgerenes beste, hvilket bl.a fremgår av Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere 2010 (utdrag):
Den enkelte yrkesutøver er ansvarlig for egne handlinger.
Selv om en handling er pålagt av overordnet myndighet, er det den enkelte yrkesutøver som handler, gjør de etiske vurderingene og som står inne for konsekvensene av disse (…)
I situasjoner hvor krav om effektivitet eller stramme budsjetter vil ramme den enkelte bruker/klients rettigheter eller behov, rangerer lojalitet ovenfor klient/bruker over lojalitet mot kolleger og arbeidsgiver (…)
Les hele det relevante utdraget fra dokumentet her:
Man skylder på «Systemet» – Forvaltningskriminaliteten i Nav
http://bit.ly/1CnEFWg

 

Ifbm. overnevnte informasjon, vil jeg spesielt fremheve fra posten – Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»! følgende sitat fra:
Etiske retningslinjer for statstjenesten – Revidert 26. april 2012.
2.1 Lydighetsplikt
Statsansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for virksomheten, samt å etterkomme pålegg fra overordnete.
Lydighetsplikten medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk (…)
Verken administrativt eller politisk overordnete skal instruere eller oppfordre underordnete til å gi feilaktige eller villedende opplysninger. Det er en rett, og i noen tilfelle følger det også av lojalitetsplikten, at den underordnete skal gjøre den overordnete oppmerksom på dette.
I noen tilfelle kan det være riktig for statsansatte å gå utenfor virksomheten med sin kunnskap eller mistanke om uriktige eller villedende opplysninger som har blitt gitt. Se for øvrig pkt. 2.2 om rapportering og 3.4 om varsling (…)
http://bit.ly/1DqZEse
År 2014!: Til Mimmi Kvisvik – Hvorfor kommer du på banen først nå!
«FO-leder Mimmi Kvisvik påpeker at også brukere i rustjenester og rusbehandling, barnevernet og Nav trenger den type rettssikkerhet hvor den enkelte ansatte står faglig ansvarlig for sin praksis.»
http://bit.ly/1nzynKk

 

Og for riktig å gni det inn (fra posten – Ytringsfrihet – Sivilombudsmannens uttalelse om varslere, blir underslått):
Lojalitetsplikten er forankret i arbeidsavtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og innebærer at en ansatt lojalt slutter opp om arbeidsgiverens interesser så langt det er nødvendig for arbeidsforholdet.
Arbeidsgivers styringsrett gir imidlertid ingen generell adgang til å regulere eller sanksjonere ansattes ytringer.
Den ansattes lojalitetsplikt beskytter bare mot ytringer som på illojal måte skader arbeidsgivers legitime og saklige interesser.
Arbeidsgivere kan derfor ikke slå ned på ytringer som oppfattes som uønskete, uheldige eller ubehagelige (…)
http://bit.ly/1nWE4DU

 

Nav – Lov L17.06.2005 nr. 62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).
§ 2-4. Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten
(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.
(2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig.
Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling.
Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.
(3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen.
§ 2-5 Vern mot gjengjeldelse ved varsling
(1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med § 2-4 er forbudt.
Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet (…)
(3) Den som er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med første eller andre ledd, kan kreve oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld.
Oppreisningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til partenes forhold og omstendighetene for øvrig.
Erstatning for økonomisk tap kan kreves etter alminnelige regler.
https://www.nav.no/rettskildene/lov/L20050617-62_P2-4#L20050617-62_P2-4

 

Fafo-notat 2007:18 Sissel Trygstad og Marit Skivenes: Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold
Side 23-25: Det å avdekke et alvorlig kritikkverdig forhold kan også utfordre aktører med makt.
Det å melde ifra og varsle kan derfor være risikofylt, både fordi mektige personer innad i organisasjonen vil kunne miste legitimitet og sette inn mottiltak mot den aktuelle arbeidstakeren som reagerer, og fordi noen i enkelte tilfeller vil kunne ha selvinteresse av at det kritikkverdige forholdet ikke endres (…)
Til tross for at intern varsling er å regne som «den riktige måten» å ta opp kritikkverdige forhold på, åpnes det opp for unntak.

For det første legges det vekt på at dersom arbeidstakeren har grunn til å tro at intern varsling vil være uhensiktsmessig, kan man varsle eksternt.
Dette vil være i de tilfeller der det er snakk om kriminelle eller andre alvorlige forhold.

For det andre vil intern varsling regnes som uhensiktsmessig dersom arbeidstaker har grunn til å tro at dette kan medføre gjengjeldelser:
«Arbeidstaker kan ha grunn til å tro dette for eksempel ut fra trusler eller andre uttalelser fra kolleger eller ledelse, hvis andre ansatte har blitt utsatt for gjengjeldelse eller ut fra det generelle ytringsklimaet i virksomheten»

For det tredje vil intern varsling betraktes som uhensiktsmessig dersom det er nødvendig å handle raskt, for eksempel på grunn av fare for bevisforspillelse eller fare for liv eller helse.
http://www.fafo.no/~fafo/media/com_netsukii/10038.pdf
Arbeidsmiljøsenteret – Varsle eller tie. Tekst: Grethe Ettung (2008)
Det er de tause arbeidstakerne, de som ikke sier ifra om kritikkverdige for­hold på arbeidsplassen, som er problemet, sier Fafo-forsker Sissel Trygstad (…)
Gjengjeldelse mot varslere er et signal på alvorlig svikt i kommunikasjonsbetingelsene på arbeidsplassen, påpeker Trygstad.
http://www.arbeidsmiljo.no/varsle-eller-tie/

 

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) Tredje Del. Forseelser. 33te Kapitel. Forseelser i den offentlige Tjeneste.
§ 324. Undlader en offentlig Tjenestemand forsætlig at udføre nogen Tjenestepligt, eller overtræder han paa anden Maade forsætlig sine Tjenestepligter, eller viser han, trods Advarsel, Forsømmelighed eller Skjødesløshed ved Udførelse af disse, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab.
Enhver som omfattes av lov om statens tjenestemenn, skal også gå inn under denne paragraf.
§ 325. Med Bøder straffes den Embeds- eller Bestillingsmand, der
1. viser grov Uforstand i Tjenesten, eller
2. foretager nogen Handling, der paa Grund af hans Stilling er ham forbudt, eller
3. under Udførelse af offentlig Tjeneste gjør sig skyldig i utilbørlig Optræden mod nogen, eller
4. i Anledning af Tjenesten gjør sig skyldig i utilbørlig Optræden mod foresatte eller underordnede, eller
5. udenfor Tjenesten udviser et Forhold, som gjør ham uværdig til eller virker nedbrydende paa den for Stillingen fornødne Tillid eller Agtelse,
I Gjentagelsestilfælde eller under særdeles skjærpende Omstændigheder kan Straf af Tjenestens Tab anvendes.
http://bit.ly/2grXuCw

 

LOV 1983-03-04 nr 03: Lov om statens tjenestemenn m.m. Tjenestemannsloven
§15. Avskjed.
En embets- eller tjenestemann kan avskjediges når vedkommende:
a. har vist grov uforstand i tjenesten eller grovt har krenket sine tjenesteplikter eller trass i skriftlig advarsel eller irettesettelse gjentatt har krenket sine tjenesteplikter,
b. ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen (…)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1983-03-04-3

 

ROPEEEEEEE

Så jeg spør: Hva skjer når menigmann varsler om utstrakt forvaltningskriminalitet begått av fagforeningsbeskyttede Nav-ansatte? – Ingenting! Har vi hørt noe mer om hva konsekvensene ble for denne livsfarlige tølperen? Nei! Og det ble mest sannsynlig ingen!:
«Kanskje vi strammer til omkring halsen, du lille fjolle», skriver den NAV-ansatte mannen.
http://bit.ly/1JvhJrR
Les mer i posten der jeg omtaler to Nav-ansatte som sjikanerte meg både på Facebook og i debattforumet på Origo:
To Navansatte sjikanerer meg offentlig i løpet av en uke
http://bit.ly/29kVlHd
Overgrepene tok plass rett etter at jeg hadde utgitt bloggposten:
Sosialsjefens trusler opprettholdes
http://bit.ly/2956sQ6

 

Her vises forøvrig mine to svar til kronikken:
I Advokatbladet 13. juni 2013, belyses spørsmålet til Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?
Og i Interpellasjon fra representanten Ingjerd Schou til justis- og beredskapsministeren, fastslår Schou:
«Det oppleves som farlig og ødeleggende for en selv å gå til kamp mot det vi kaller systemet.»
Posten som fulgte:
Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?
http://bit.ly/2bRjbup
Schou har delvis rett, men det er ingenting som (skal) refereres til som «Systemet»!
Begrunnelser finnes i hopetall her:

 

Man skylder på «Systemet» – Forvaltningskriminaliteten i Nav (utdrag):
At Navansatte er uskyldige sjeler som kun følger et byråkratskapt regelverk og er underlagt «Systemet», er en myte som er opprettet av lyssky aktører og videreført av nettroll.
http://bit.ly/1BqC0qB
Den enkelte Navansatte skal personlig stilles til ansvar for egen praksis!
Hvem er «Systemet»?
http://bit.ly/1pD9z3j

 

Til og med Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial) – selv om dette vil være rett instans å henvende seg til!:
http://bit.ly/28THamH
I Nav – stikk i strid med eksplisitt lovverk, er Kvalifikasjonsprinsippet et ikke-tema hva angår ansettelsesprosessene i etaten:
http://t.co/xf5WAqxdDo
Og skadevolderene som blir håndplukket til sitt gebet, later som ingenting og agerer uvitende når de konfronteres med basale oppgaver herunder:
Nav og avviksrapportering 2015: Hæ? Hva, hvem og hvordan?
http://bit.ly/1JmOFyM
Politikerene blir konfrontert uavlatelig, ved at flere borgere – meg inkludert, sender dem vitnesbyrd om de Navansattes ugjerninger og herjinger, men reponderer på den feigeste måten som mulig er: Med taushet!

 

Mitt 2. svar:
Det blir betimelig å henvise til diskusjonen jeg hadde med professor Fridthjof Bernt for noen år tilbake der jeg målbandt ham fullstendig.
Professoren jeg hadde sett slik opp til i lang tid, klarte aldeles ikke å motbevise mine fullt ut etterprøvbare påstander om at farlige maktpersoner i Nav konsekvent misbruker sin stilling til å krenke bistandstrengende og hjelpeløse borgere på det mest uanstendige med vitende, vilje og et absolutt forsett.
Om «skikkelige mennesker i forvaltningen» (jeg svarer professor Bernt – utdrag)
Dette er krystallklare retningslinjer og direktiv Bernt, og du – mer enn mange av oss, burde utvilsomt sitte inne med svært god kunnskap om de hyklerske mekanismer som tåkelegger, forsvarer og beskytter uskikkede ansattes søplete agering og avvikspraktisering
Trass din viten, presterer du llikevel å begå meningsløs retorikk:
Fokuset på maktmisbruket som flere Navansatte holder i hevd forsøkes dempet ved at du manipulerer realitetene, der aktørenes sabotering av eget eksplisitte ansvar for å ivareta borgerenes beste unnskyldes med noe så diffust som at de er underlagt «et uetisk system» og at «budsjett må holdes» – men NEI, det er slett ikke denne påståtte evneveike tanketomme kollektive psykosen som råder!
For de etiske retningslinjene for virksomheten er hugget i stein.
De ansatte PLIKTER å gjøre seg kjent med dem, det er et lederansvar å påse at de er lest, forstått og overholdt, og der fremgår at brudd på disse vil medføre alvorlige konsekvenser – så som tap av tjenesten.
Herunder vil jeg sterkt påminne om aktørenes lydighetsplikt som du så varmt favner i en oppsiktsvekkende villedende retning:(…)
http://bit.ly/1EPAFzf
Professoren og jeg har også vært i debatt rundt liknende problemstillinger tidligere:
Professor Jan Fridthjof Bernts ignoranse
http://bit.ly/1Bfinmx

 

Det er flott at den Nav-ansatte stod frem i dag og bekreftet det vi Navrammede har erfart gjennom et helt decennium – at Navbermen herjer med oss med vitende vilje og absolutt forsett for å tekkes umoralske destruktive ledere og deres udiskutabelt ulovlige måtall-setting, dog hadde det vært mer ønskelig at vedkommende stod frem åpenlyst, lik som flere varslere tidligere.
Det vil på sikt frata de æreløse tarvelige småkongene i Nav «makten» til å la represalier regne over varslerens hode:
Heidi Follett og hennes prisvinnende «Dumskapens system»:
http://bit.ly/2cEKzeM
Den Navansatte Natalia Olsen og hennes varsling om fryktkulturen i Nav:
http://bit.ly/1GvrhC0
Marit Helle: Mitt NAV – Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker:
http://bit.ly/1lsXbma
Den (dessverre) anonyme «David Friman»:
Nav begår fremdeles strukturell vold mot bistandstrengende borgere
http://bit.ly/2cCJuED

 

BULLYYYYYYYYYYY

ABC-Nyheter 22.10.2016 – Trygderettsadvokat: – Flere bør forfølge Nav-vedtak
Nav fatter rundt 4 millioner vedtak om økonomiske ytelser årlig. ABC Nyheter har bedt Nav om en oversikt over hvor mange av disse sakene som gjøres om (…)
Rosenberg mener Nav gjemmer seg bak at de fatter fire millioner vedtak, slik at andelen klager seg lavere ut.
Fire millioner er en bortforklaring, de aller fleste vedtakene er enkle vedtak som forlengelse av dagpenger, sykepenger, alderspensjon. Når det gjelder vedtakene som krever rettslige faktisk vurderinger er bildet noe helt annet, sier Rosenberg. 
Han mener flere bør forfølge vedtakene fra Nav rettslig. 
Det er for mye fokus på å begrense tilgangen til trygdeytelser fremfor korrekt saksbehandling.
http://bit.ly/2gv3rME
Dagbladet 01.12.2016 – Debatt: Velferdsstaten. Krafttak mot fattigdom
EKSISTENSMINIMUM: Den fattigdommen som vi i dag skaper, masseproduserer ulykkelige mennesker, kriminelle og psykisk syke, skriver kronikkforfatterne
Fattigdomsgrensen er på 60 prosent av medianinntekten, eller ca. 260000 kroner i året. Den nye velferdstrygden bør være på omtrent det. Vi antar det vil ta omtrent tre prosent av BNP. Vi utrydder fattigdommen i Norge, innenfor rammen av handlingsregelen.
http://bit.ly/2fXFKyp

 

GUL TRØYE NAV
FriFagbevegelse 27.01.2012 – NAVs målstyring skaper frustrasjon
NTL NAVs Jørund Gustavsen og Hans-Martin Solberg fortalte på LOs  NAV-konferanse hvilke absurde utslag målstyringa i etaten kan ha. (…)
Det har blitt en organisasjonskultur preget av måltall, konkurranseutsetting og gule ledertrøyer til de som leverer best på måltallene (…)
http://bit.ly/2hMwThX
Magasinet Velferd 10.04.2012 – Nav-ansatte bekymret over interne konkurranser
NTL Nav har i januar sendt brev til Nav-direktør Joakim Lystad der de uttrykker sterk bekymring for de målstyringsverktøyene som brukes i etaten.
Gjennom målekort, intern konkurranse, ledertrøyer og annen premiering ønsker ledelsen å øke produktiviteten på Nav-kontorene og i forvaltnings- og spesialenhetene (…)
Men gode resultater på målekortet betyr ikke nødvendigvis at kvaliteten er god.
At du har hatt mange oppfølgingssamtaler, laget mange handlingsplaner eller fått folk ut i tiltak, sier ikke noe om den faglige kvaliteten på arbeidet du har gjort.
Vi hører at mange steder utfører man oppgaver som ser pent ut på målekortet.
Oppgaver som allerede er talt negativt på målekortet, nedprioriteres fordi det da ikke gir gevinst å behandle saken.
http://bit.ly/2hIiAh6

ABACARRAP

16.01.2015 – Juksekultur i Nav:
Etter at et hovedverneombud slo alarm om en juksekultur blant NAV-ansatte, ble det bestilt en rapport om saken. Den konkluderer med at NAV-ansatte jukset med de såkalte målekortene, som skal måle aktiviteten ved NAV-kontorene.
Rapporten ble klar februar 2013, men har ikke blitt offentliggjort før nå, skriver avisen (…)
Ifølge Dagbladet ble målstyringen ledsaget av en sterk konkurransekultur, der man blant annet brukte ledertrøyer og klatretrøyer etter modell fra Tour de France: Det NAV-kontoret som var best fikk gul ledertrøye, kontoret med størst forbedring fikk den prikkete klatretrøyen.
I 2012 slo imidlertid et av hovedverneombudene alarm, og mente at NAV-kontorer bevisst jukset med målekortene for å framstå som mer effektive enn det de i virkeligheten var.
http://www.dagensperspektiv.no/2015/juksekultur-i-nav
Informasjonen er slett ikke ny. Forvaltningskriminaliteten har pågått i langt over et decennium! Les i denne forbindelse avsløringene som en anonym Navansatt – «Justice1»  utgav på Aftenposten Debatt allerede i år 2007 (lagret materiale)!
Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører (utdrag):
Det ligger i kortene at sosiale kasus og arbeidssøkere med nedsatt førlighet ikke var så interessante når det først og fremst skulle tilbys betalingstjenester til arbeidsgivere.
Internt i Aetat ble dette truet fram gjennom hjernevasking og total offentlig munnkurv. Ledere som stilte spørsmål ved disse prioriteringene fikk beskjed om å finne seg noe annet å gjøre.
Slik mistet Aetat sine beste ledere, de med ryggrad og bevisste etiske holdninger.
Fagforeningen ble brakt til taushet gjennom utstrakt grad av «knusing» av opposisjon og indirekte korrupsjon ved å hjelpe de «snille» tillitsvalgte til stadig høyere lønn og privilegier, blant annet gjennom lokale lønnsforhandlinger og «frikjøp» av de tillitsvalgtes tid (…)
(…) Det ble tvert imot forlangt at alle kontorer skulle formidle x antall personer til arbeid hver 14.dag.
Det ble avholdt høytidelige konferanser hver 14.dag der det magiske antall ble presentert, og der det kontoret i fylket med flest «formidlinger» fikk tilsendt marsipankake med hilsen fra fylkesarbeidssjefen.
På denne tiden ble andre virksomhetsmål nesten ikke fulgt opp verken kvantitativt eller kvalitativt (…)
På et tidspunkt var aetat sine formelle statistikker oppe i ca 2 millioner formidlinger i året.
Det betyr jo at vi måtte ha formidlet hele arbeidsstyrken til nytt arbeid i løpet av ett år, dersom tallet skulle ha noen reell samfunnsmessig og politisk betydning, og ikke bare være det det var, nettopp ett tall, verken mer eller mindre, ett fullstendig meningsløst tall.
Men dette tallet var magisk, det var en dødssynd ikke å nå «tallet».
De som ikke nådde «tallet» kunne forsvinne og finne seg et nytt arbeid”.
http://bit.ly/rZ3Whq

 

Så det er på høy tid at det lille knippet av Navrammede som gjennom flere år har vært i stand til å dokumentere graverende ulovligheter, represalier og gjengjeldelser fra Navansatte og deres overordnede med lydopptak endelig slipper til hos «den meningsbærende presse» som like lenge har bivånet våre lidelser i taushet og uavlatelig brutt med Vær Varsom-plakatens 1.5.:
«Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner (…)»
Liv Serine Helgesen er også et menneske som gjennom flere år har blitt rammet hardt av Sosialtjenestens lovløshet og blitt både rist og rost i diverse debattfora (som alle er lagt ned) på bakgrunn av hennes fortvilte nødrop – lik som jeg.
Her vises utdrag fra flere oppsiktsvekkende vitnesbyrd, der Lov- etikk og regelverk er plassert så hatten passer.
Avskyelige og forsettlige ugjerninger fra en korrupt sosialtjeneste, og oppsiktsvekkende unnlatelser fra en feig, unnvikende og systemtro Presse av å ivareta Borgerenes beste som ikke kan passere i stillhet!:
http://bit.ly/2bkPldv
http://bit.ly/2bl8H7W
http://bit.ly/2bSpHOz
Jeg krever igjen – som så mange ganger tidligere, at vi alle – på begge sider av bordet nå endelig blir løftet frem med våre vitnesbyrd over tid slik at de massive forbrytelsene som uavlatelig ruller og går i offentlig tjeneste uten at konsekvenser rammer blir satt et vedvarende fokus på, og avtvinger politikerene til å handle til beste for borgerene slik de er lovpålagt men aldri velger å forholde seg til – fordi de lever et behagelig og privilegert liv og fordi de KAN!
Det feige spillet for galleriet som så lenge åpenlyst har blitt holdt i hevd med pjatt og tåkelegging fra sentrale og inkompetente aktører må nå endelig opphøre!:
Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!
http://bit.ly/10qDmWq
Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.
http://bit.ly/1uGbR45

 

rm

Marius Reikerås 18. oktober 2015 – Det blir verre for norske maktmisbrukere å gjemme seg
Akkurat snakket med EU parlamentariker, Tomáš Zdechovský (bildet), og det var svært oppløftende nyheter han hadde å komme med.
Han har gjort en imponerende jobb med å adressere menneskerettsbrudd som foregår i Norge, til sine kolleger i EU parlamentet (…)
Nå har han fått formell støtte fra det øvrige parlamentet som har samlet seg bak ham.
Han vil dermed være en formell talsperson inn i selve parlamentet, når han rapporter om de menneskerettsbrudd som forekommer i Norge.
http://bit.ly/2cb1AwD
Vil ha lyd- og video-opptak i norske rettssaler
NRK Rogaland 24.08.2016 – Statsadvokat Tormod Haugnes mener det norske rettssystemet ligger 20 år på etterskudd.
http://bit.ly/2blnglC
Tidligere – Opptak i retten
Fornyet gjennomgang av Domstoladministrasjonens forslag om opptak av parts- og vitneforklaringer i retten avgitt 28.01.2015
Domstol.no
http://bit.ly/2b7FOvv

 

Advokatbladet 2013/10: Lydopptak i retten: – Gjør det selv, da vel!
Kristian Foss i Gille advokater har skapt debatt om lydopptak i retten. Dommerne skylder på pengemangel.
Det handler ikke om kroner og øre; det handler om vilje, mener Foss (…)
Stortinget bestemte i 2005 at lyd- eller videoopptak av forklaringer skal gjøres også i Norge.
Sivilombudsmannen har kritisert manglende gjennomføring av vedtaket.
FN har kritisert land som ikke gjør lydopptak i retten.
Men norske domstoler stritter imot (…)
Sorenskriver Kirsti Ramberg i Trondenes trekker også frem at det er ønskelig å gjøre opptak for å dokumentere bevinsføringen i tingretten i tilfelle saken ankes.
– Vi mener det hadde vært en stor fordel med lyd- og bildeopptak fra rettsforhandlinger.
Dette hadde styrket rettssikkerheten og spart vitner (i alle fall noen) for flere runder i retten, sier sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy i Bergen (…)
http://bit.ly/1wzr2S6
Fast og langvarig praksis i Nav
http://bit.ly/NOzeYX

 

I dag som «i går» og i all fremtid, hvis ingen anstendige nøkkelpersoner nå tar nødvendige grep!:
Nav – Kommuner bryter loven bevisst, og lovbruddene er satt i system uten at konsekvenser rammer
Lovbrudd i 45 av 50 kommuner.
I 24 av 50 kommuner er det rapportert lovbrudd knyttet til manglende styring ved hjelp av prosedyrer, rutiner og tiltak som skal sikre at praksis er i tråd med lov- og forskriftskrav.
Kommunene har ikke sikret at ansatte som skal arbeide med sosial stønad har den nødvendige kompetansen til å utføre oppgavene.
I omtrent halvparten av de undersøkte kommunene mangler opplæring og opplæringsplaner på områdene lovforståelse, ferdigheter, fagkunnskap eller generell kunnskap om saksbehandling.
Meldinger om feil eller uheldige forhold etterspørres i liten grad av overordnede, og meget sjelden av kommunens øverste ledelse.
De fleste kommuner mangler rutiner for dette.
I de tilfellene hvor meldinger om feil eller uheldige forhold faktisk formidles til kommuneledelsen, blir meldingene ofte ikke fulgt opp, og følgelig heller ikke brukt i kommunens forbedringsarbeid!
http://bit.ly/1ySVWqh
Lov- etikk og regelverk som Nav Sosial bryter med flere ganger daglig:
http://bit.ly/2brKL1i

 

NOU 2004: 18 – Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene
3 Gjeldende rett – Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven 3.1 Innledning
Sosialtjenesteloven og Kommunehelsetjenesteloven pålegger kommunene å sørge for at innbyggernes behov for nødvendige sosial- og helsetjenester dekkes på en forsvarlig måte (…)
Lovene favner vidt og har berøringspunkter med mange andre sektorer (…) Det er imidlertid ikke tvil om at det er kommunen som sådan som er ansvarlig for at de to lovenes krav oppfylles.
Kommunene plikter å sørge for et forsvarlig tjenestetilbud – generelt og i forhold til den enkelte -, uavhengig av kommuneøkonomien (…)
http://bit.ly/1BQWHO3
Dokument 8:93 S (2014–2015) Til Stortinget
Nav har i dag en praksis som gjør at små feil, som åpenbart ikke er trygdejuks, kan gi brukere av Nav store økonomiske tap og skape svært mye unødvendig arbeid for Nav, klageinstanser og trygderetten.
Dette forslaget har som mål å få en politisk presisering av at Nav i disse tilfellene skal ha rammer for å bruke skjønn som er til det beste for brukere av etaten.
Målet er også at Nav frafaller krav av denne typen saker for de som er omfattet av det tidligere regelverket for uførepensjon før innføringen av ny uføretrygd i 2015, samt å hindre vedtak som synes åpenbart urimelige (…)
http://bit.ly/1Dk50Tm
Sivilombudsmannen og borgerenes klagerett, samt Navs omdefinering av enkeltvedtak
http://bit.ly/1yNZSsj

 

Årsaker til vold mot Nav-ansatte
For å bedre sikkerheten til Navansatte, sløste de vekk en hel million på tiltak som overhodet ikke hadde vært nødvendige hvis svinebingen i utgangspunktet hadde utført sitt gebet med faglig forsvarlighet!
Lovbryterene selv, var også de som etter hvert ble beskyttet mot trusler og vold i forskrift!
De massive skader og ringvirkningene som deres ugjerninger forvolder derimot – både hva gjelder den Navrammede og dennes familie, blir strategisk fortiet av en samlet Presse og avstedkommer fremdeles ingen reelle konsekvenser for døgeniktene!
Hetsen av de offentlig ansatte
http://bit.ly/2btqDg
Millionprosjekt til forsvar for de Navansatte – Søplete saksbehandlermentalitet manifisterer seg utilsiktet i et unikt foreviget øyeblikk!
http://bit.ly/2aSxHgx
En liten hilsen til landets korrupte presse:
For litt mer enn tredve sølvpenger…
http://bit.ly/1NKzaFC

Listen over alle bloggposter

http://bit.ly/1bdbsCq
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

november 2016
M T O T F L S
« sep   des »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: