Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

En avdød om Politikernes umoral


Om Kjell:
Cand.Philol med historie hovedfag, bachelorgrader i religionsvitenskap, medievitenskap og idehistorie, grunnfag i statsvitenskap, praktisk-pedagogisk eksamen. Har også eksamener innenfor moderne politisk teori, etikk, religions-filosofiske emner, kulturvitenskap, antikkens litteratur, britisk og amerikansk kultur og litteratur, sosialantropologi, økonomisk historie og internasjonal politikk. Hadde i sin tid studieopphold ved universitetet i Jerevan og utførte arkivstudier ved Hoover – arkivene ved Stanford i forbindelse med studiene.
Død april 2015.
Utdrag fra Kjell Aars Unds bidrag i Verdidebatt 21.10.2014 Tema:
Vær så snill, respekter oss, kjære Robert Eriksson, skrevet av Anita Hovd.
Fremskrittspartiet presenterte sin «Fyrst Potemkins Kulisse» for velgerne, innvandringsmotstand og islamskepsis, men disse teamene forsvant «som dugg for solen» så snart de satt i regjering, istedet fikk man liberalisme.
Og svaret du og andre får når dere spør disse politikere er at det skal lønne seg og arbeide, noe som er vel og bra om jobbene finnes og om arbeidsgivere vil ansette dere, de fleste «oppegående» mennesker vet imidlertid at de ikke vil det, også de politikerne som kynisk bruker det argumentet.
Og for all del, det er over 300 000 på trygd, ikke alle disse kan arbeide men man kan vel anta, at skal de som er i stand til det i arbeid så vil det kreve 100 000 til 150 000 nye arbeidsplasser, disse finnes ikke og vil heller ikke finnes her i landet i overskuelig fremtid.
Slik sett er du og andre i din situasjon ofre for frihandlel og markedsliberalisme, de jobbene som yrkeshemmede ofte ble satt til tidligere er for lengst flagget ut til Østen, der de jobber for en bolle ris om dagen.
Jeg vil også oppfordre deg og andre til å lese litt, sette dere inn i den rådende politiske ideologien, dere kan jo begynne med denne lille epistelen på Wikipedia :
http://nn.wikipedia.org/wiki/Sosialdarwinisme
I denne ideologiske retningen ligger det faktisk en paralell til Hitler og nazismen, for også nazistene forholdt seg til sosialdarwenismen.
Men skriver man dette blir det så klart ramaskrik fra liberalister.

 

 

Imidlertid la meg persisere, liberalistiske sosialdarwenister har aldri prediket mord på mennesker de anser som «overflødige», noe nazistene gjorde, men kynsismen er nøyaktig den samme, libertalistene lar på sin side mennesker forgå i fattigdom og elendighet uten å ville løfte en finger, med andre ord i begge tilfeller bringes samfunnet tilbake til naturtilstanden (…)
Det som jeg (…) reagerer på i disse debattene er politikernes hykleri når de snakker om å integrere majoriteten av denne gruppen i arbeidslivet.
For det første finnes ikke jobbene, for det andre finnes ikke viljen til det hos arbeidsgivere og fagbevegelse, hos de førsnevnte hersker rasjonaliseringshysteriet, som det har gjort de siste tyve årene, hos de andre egoismen i form av at de trygdede da kan fortrenge «vanlige arbeidstagere», og de svake er ikke dem man ofrer noe for når det kommer til stykket, selv ikke i norsk fagbevegelse.
Like fullt fortsetter tytet om at de skal ut i arbeidslivet, at arbeidslinja skal følges, fra et tverrpolitisk miljø. Altså ingen sier sannheten, man forholder seg til hykleriet, for sannheten er så klart umoral, ja den manifesterte menneskeforakt, for i arbeidslivet av i dag råder unektelig den sterkestes rett, således er den postmoderne mentalitet, således er det samfunnet våre politikere har bidratt til å skape.
Slik sett vil samfunnet derfor objektivt sett stå tilbake med skammen om sannheten offisiellt erkjennes, derfor fortsetter svadaen om arbeidslinja.
Men det som er verre er at denne svadaen, dette hykleriet som bunner i manglende vilje til erkjennelse av rellt eksisterende menneskeforrakt som operativ norm i samfunnet, altså sosialdarwenisme, gjøres til et argument for å kutte økonomiske overføringer til en samfunnets svakeste grupper, for argumentet går jo på at det skal bidra til at de kommer ut i arbeidslivet.
Men jeg spør igjen, hvilken arbeidsgiver vil ansette denne kategorien i vesentlig utstrekning, og vi snakker da om opp til 100 000 jobber !
Her ligger umoralen ! (…)
Hvor er (…) alle arbeidsplassene som skulle muligjøre arbeidslinja ? Og hvor er de villige arbeidsgiverne ? Og hvor er den lovgivningen som skulle pålegge arbeidslivet å ta inn yrkeshemmede ?
De finnes knapt, og det sier litt om politikernes kynisme når de anvender ren løgn, og det sier ikke minst noe om deres manglende repekt for de gruppene som rammes av dette skitne spillet.
Den eneste måten dette operativt lar seg løse på er at stortinget i lovs form pålegger alle arbeidsgivere (med noen unntak) at de i sine bedrifter skal ha ansatt 5-10% yrkeshemmede. Men så klart vil dette skape protester fra arbeidsgivere og ikke minst fagbevegelsen som da vil hevde at dette er utidig inngripen og legger begrensinger på et fritt arbeidsmarked.
Altså svadaen om et inkluderende arbeidsliv er fullt og helt et tverrpolitisk fenomen. Verktøyet for å løse problemet betyr politisk innblanding i form av pålegg til arbeidslivets parter, dette viker det politiske establishment så klart unna, da er det bedre å forholde seg til svada uten å gjøre noe.
Men det blir verre når de anvender den samme svadaen til å ytterligere økonomisk marginalisere de gruppene som rammes, da blir det ren og naken kynisme.
Et annet aspekt er at det importeres arbediskraft, blant annet fra Øst-Europa, arbeidsgiverne er ikke interessert i noe arbeidslinje, ei heller politikerne som ikke griper inn, ikke vil regulere.
Med andre ord, snakket om arbeidslinje og å få trygdede i arbeid er til sist kun kynisk svada fra politisk hold, som støttes opp av pliktskyldig etterplapring fra fagbevegelsen og NHO.

 

 

Med andre ord, disse trygdede er der de er grunnet samfunnsutviklingen, og det blir derfor kynisk å moralisere over dem, mene at de skulle ta arbeid når jobbene ikke finnes for dem, slik er dirkete umoralsk, vi snakker om en moralsk brist hos våre politikere, intet mindre (…)
 Jeg lar med provosere av en politisk og akademisk elites forsøk på å ville skjule den rådende sosialdarwenistiske etikken som de faco preger vår tids tenkemåte.
Og la meg presisere, samtlige av våre partier deltar i denne tildekkingen, dens fremste mantra er arbeidslinja, som man ved enkelt matematikk om misforholdet mellom ledige jobber og folk på trygd ser kun er svada og illusjon (…)
Når jeg husker tilbake på omgivelsene i denne bydelen fra sent sekstitall og tidlig syttitall så var de aller fleste av områdets beboere i arbeid, jo visst mange hadde skavanker, men disse var da i hva vi kan kalle » høvelig arbeid» av ymse slag. Kun et forsvinnende lite antall mennesker var for syke til å arbeide og levde av trygd.
Det andre lille mindretallet som ikke var i arbeid var hva vi på den tiden kalte «sulliker», altså «fuktige typer», men blandt disse så var det også en betydelig del som var i arbeid i deler av året, avhengig av konjunkturene i fiskeforedlings industrien. Med andre ord, de som ikke jobbet var de meget og rellt syke og de alkoholiserte.
I dag er situasjonen en annen, og grunnen til den enorme økningen i uføre og andre trygdede ligger unektelig i endringer i arbeidsmarket, økonomien og samfunnsmentaliteten.
Vår tid er preget av den globale økonomien, det stadige jaget etter effektivisering, «kutting inn til beinet», kampen om jobbene i et arbeidsmarked som kan tilby stadig færre stillinger, altså en sosialdarwensitisk tilstand der kun de sterkeste over tid holder ut.
Og i tillegg, i tidligere tider så ofte arbeidsgivere det som en samfunnsplikt å ansette folk som i dag unektelig ville ha blitt trygdet, i dag føler arbeidsgivere ingen forpliktelse overfor samfunnet på dette området, samfunnet og arbeidslivet har blitt brutalisert, samtidig som det panisk klamerer seg til tidligere tiders etikk om arbeidslinja som de fleste» oppegående» vet kun er en illusjon skapt for å dekke over en brutalisert virkelighet.
Joda sådan er utviklingen, vi lever ikke lenger i noe solidarisk samfunn, men det er noe vi liker å smykke oss med, men det er en sannhet uten substans.
Tilstandens årsak er ikke at de trygdede er late, giddalause etc, årsaken ligger i endrede produksjonsforhold, endret økonomisk tenkning, endret metalitet og etikk.
Så hvis arbeidsminister Eriksson skal ha disse trygdede ut i arbeid så må han før hoste opp jobbene før han kutter i inntekten deres (sitat slutt)
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread11532906/

 

 

Hva er vel en beklagelse verd når denne form for inngripen raserer livet for de som rammes hvert eneste sekund av døgnet!:
Regjeringen Solberg 21. september 2016 kl. 10:15
Eriksson beklager til uføre
Eks-statsråd Robert Eriksson beklager at han og regjeringen kuttet i barnetillegget til uføre samtidig som de gjorde store lettelser i formuesskatten. – Jeg vil beklage til alle landets uføretrygdede.
http://bit.ly/2cBCvYA
Dagsavisen 14.02.2015 – Debatt på Stortinget om tap av trygd – av Tor Sandberg
BLIR HØRT: Uførereformen, som har ført til at mange uføre er blitt fattigere, blir nå gjenstand for en historisk debatt i Stortinget
På slutten av forrige stortingsperiode ble det vedtatt en endring av Stortingets forretningsorden.
Den innebærer at de ulike komiteene på eget initiativ kan reise en sak til debatt i Stortinget.
Nå blir denne retten benyttet for aller første gang, og det av arbeids- og sosialkomiteen.
Vi har fått usedvanlig mange henvendelser fra uføre som forteller at de har kommet dårligere ut økonomisk.
Det var aldri meningen med uførereformen, så nå vil vi til bunns i dette, sier andre nestleder i komiteen, Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet (…)
http://bit.ly/1AjnRJm
Vi er like dårlig stilt i dag – om ikke verre!

 

 

Ledelsen ved Nav St.Hanshaugen er vår tids nazister
http://bit.ly/2c9RWfo
Line Tunsve ved sosialtjenesten iverksatte den endelige dødsdommen for meg i juni 2016:
http://bit.ly/2bBsNFo
Lov- etikk og regelverk som Nav Sosial bryter med flere ganger daglig:
http://bit.ly/2brKL1i
Gapestokken Del 1: Bente Stein Mathisen, medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité
(…) For Mathisen biter ikke hånden som mater henne, og det er slett ikke oss Navrammede borgere som besørger hennes velbefinnende!
Derfor kan hun sitte der og harselere ved å lire av seg fiktive «løsninger» som selvsagt ikke tjener noen adekvate formål! (…)
http://bit.ly/1b2aQyF
Gapestokken Del 2: Olav Gunnar Ballo (SV – AP) Om psykisk syke og Navs kriminelle krav
(…) Det er ikke det minste overraskende å bevitne at Ballo enda er pådriver for å komme opp med uanstendig argumentasjon som er ment å ramme landets maktesløse og bistandstrengende borgere i full solidaritet med brodne kar i Nav, som vist i det overnevnte har tatt seg uforskammet til rette og gått langt ut over sine fullmakter ved å massakrere alt som kan minne om sunn fornuft og faglig forsvarlighet.
Men jeg blir like fullt forbannet over at mennesker i maktposisjoner svikter sitt gebet så stort!
http://bit.ly/1Ezzi6q
Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!
http://bit.ly/10qDmWq
Å rotte seg sammen for å knuse andre
http://bit.ly/1rsye9k
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Én kommentar på “En avdød om Politikernes umoral

  1. Britt Holsted
    oktober 12, 2016

    For ikke å snakke om at hvis man imidlertid skulle klare og arbeide litt på si, så blir det trekt fra bostøtten neste år. Så hvis jeg tjener 10.000 i år så må jeg spare dem for å kunne betale husleie neste år. På hvilken måte er dette bedre for oss uføretrygdede.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den september 28, 2016 av i Nav, Nyheter, Nyheter&Debatt, Politikk, Politikk, Politikk, Samfunn, ukultur med stikkord , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

september 2016
M T O T F L S
« aug   nov »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: