Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav begår fremdeles strukturell vold mot bistandstrengende borgere


( Lagt til 15.09.2016): Magasinet Velferd 15.09.2016 -Ny forskningsrapport: Nav gir avslag på sviktende grunnlag
Nav avslår søknader uten at sakene er skikkelig utredet. Å fatte avslag på mangelfullt grunnlag er etablert praksis i deler av Nav, viser forskningsrapport.
http://bit.ly/2ccg6FN

 

ABLEE

Jeg har ikke tall på hvor mange ganger opp gjennom årene jeg har bedt Magasinet Velferd om å belyse min sak som utvilsomt er av allmennyttig interesse –  med null respons tilbake!
29.01.2015 skrev jeg blogginnlegget – Nav knebler pressen etter bokutgivelsen «NAV – fra innsiden»? – og siterte forfatterens udiskutabelt etterprøvbare påstander som ikke ble utgitt en eneste time for tidlig. Jeg fremhever blant annet denne boka igjen i dag fordi ingen påkrevde endringer har tatt plass, og fordi Nav ikke kan fortsette sin fullstendig uakseptable fremferd som bidrar til å ta menneskeliv:
Sitat – Nylig stod det en reportasje i Dagbladet, der noen NAV-ansatte sier at de blir presset av sine ledere til å lyve for brukerne.
Dette aktualiserer en del av det boken handler om.
Boken tar blant annet for seg hvordan mange saksbehandlere ofte behandler brukerne på en måte som gjør allerede syke brukere, enda sykere.
Det finnes nok av saksbehandlere som forskjellsbehandler brukerne, ler av brukerne, provoserer brukerne bevisst, mistenkeliggjør brukerne og som presser mange brukere ut i tiltak som de blir sykere av å være i.
Mange saksbehandlere i NAV er slik, fordi de ofte ansettes av ledere som selv er slik, og fordi fagmiljøet på mange lokalkontorer ofte verdsetter saksbehandlere som er slik.
NAV irettesetter ofte ikke saksbehandlere som behandler brukerne dårlig og heller ikke ledere som behandler de ansatte dårlig. NAV trenger ikke det, fordi de har makt til det.
Når NAV så får kritikk for sin måte å behandle ansatte og brukere på, så fordømmer de ofte dem som kritiserer, og deretter tier de saken i hjel.
Slik har NAV fått drive på i årevis, til manges store fortvilelse.
Slik håndterer NAV også kritikken fra boken «NAV – fra innsiden» av David Friman.
http://bit.ly/1LmQ4Z0

 

Heidi Follet med sin prisvinnende kronikk «Dumskapens System» husker vi jo alle, og jeg skrev et par innlegg om hennes avsløringer og fremhevet noen gode kommentarer dertil:
«NAV som system og organisasjon fremstår som noe en tenåring kunne kommet opp med om han hadde en maurtue å leke seg med, hvor formålet synes å være å få tiden til å gå mens man klekker ut nye metoder for å terge maurene (…)

NAV er selve skrekkeksempelet på hvor galt det kan gå når en organisasjon blir utvannet lenge nok for deretter å kjøre igang en omfattende reform med bunnfallet i ledende stillinger.»
http://bit.ly/2c8PnK7
Les også Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende:
http://bit.ly/10HWWes

 

Utdrag Advokat Anders Andersen i Dagbladet 11.05.2014 – Mener Nav er arrogante og har en skrikende mangel på kompetanse
Mine erfaringer som advokat har vært at mange opplever kontakten med NAV som svært belastende, og påpeker at selv når Nav åpenbart har gjort klare feil, blir dette unnskyldt med at det er beklagelig at brukeren oppfatter det slik.
Selv i grove tilfeller er det ikke registrert tilbakemeldinger fra Nav om at det noensinne er blitt plassert ansvar for det som i kriminologisk terminologi beskrives som «strukturell vold» (…)
Nav har en skrikende mangel på kompetanse.
Dette preger saksbehandlernes opptreden når de kommer til kort ved kontakt med brukerne og utløser irrasjonelle reaksjoner.
Det er umulig å få til noen bedring før det blir pålagt den enkelte ansvar for de feil som blir begått og før det blir satt i gang kompetansehevende tiltak både når det gjelder faglig kunnskap men ikke minst skolering i ydmykhet, respekt og alminnelig god forvaltningskikk (…) sitat slutt.
http://bit.ly/1qFcGw2

 

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEALIAOLS

21.01.2015 – Natalia Olsen og varslingen om fryktkulturen i Nav
Mitt NAV – Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker.
http://bit.ly/1lsXbma
Demokraten – Behandlet som «dritt»:
Da (Tommy Tindlund)  bokstavelig talt gikk i bakken opplevde han en ukultur og systemsvikt han mener gjennomsyrer Nav (…)
Jeg opplever at det ikke er bare politiske bestemmelser og selve Nav-systemet som kollapser, men kanskje først og fremst den ukultur som har fått utviklet seg blant de ansatte (…)
http://bit.ly/1IzOBwY

 

ACOWARDD

Forskning.no 02.2015 – Fra forskningsmiljøene. En artikkel fra Høgskolen i Lillehammer (utdrag):
«Vi ønsker ikke å henge ut Nav-kontor, men det er avdekket problemer som må tas på alvor, sier Solheim»
http://bit.ly/1JUxqJG
Jeanine Horntvedt: Hva da «ønsker ikke å henge ut»!? – Kontorene som ikke føler for å utbetale anstendig livsopphold til hjelpetrengende borgere skulle da i all anstendighets navn bli offentiggjort med både navn og bilde av verstingene!
Styrkeforholdet mellom borger og Nav er mildest talt rått parti, og avvikene etaten utøver med vitende, vilje og forsett, kan ikke annet enn fordre full publisering.
De herjer i stor utstrekning med mennesker som har alvorlige sykdommer men som mange ganger ikke på langt nær tilståes den økonomiske støtte de lovfestet har krav på, og derav vil dø mange år før tiden på grunn av den absurde forvaltningskriminalitet som begås!
Da er det slett ikke snakk om å «henge ut» de ansvarlige for lydløse og effektive mordforsøk – det er kun en ansvarsfraskrivelse feiginger benytter seg av , og som ikke gjør deres «avsløringer» troverdige.
En servil, meningsløs og bent fram uanstendig «journalistikk» som via denne unnfallenhet gir uberettiget kreditt til yrkesforbrytere og bidrar til at deres ugjerninger aldri vil oppnå den flombelysning som kreves for at kujoner og deres inhabile ledere blir tvunget til å ta seg kraftig sammen og/eller bli løst fra sitt embete slik at anstendig personell kan slippe til!

 

hagennn

NRK.no 10.04.2015 – Det var et feilgrep å etablere Nav
Professor Terje P. Hagen, som ledet en ekspertgruppe som har evaluert Nav, mener man må innrømme at reformen var et feilgrep.
http://bit.ly/1CDv1t0

 

Så er det svært viktig å være seg bevisst det følgende:
NOU 2004: 18 – Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene – 3 Gjeldende rett – Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven
3.1 Innledning – Sosialtjenesteloven og Kommunehelsetjenesteloven pålegger kommunene å sørge for at innbyggernes behov for nødvendige sosial- og helsetjenester dekkes på en forsvarlig måte (…)
Lovene favner vidt og har berøringspunkter med mange andre sektorer (…)
Det er imidlertid ikke tvil om at det er kommunen som sådan som er ansvarlig for at de to lovenes krav oppfylles.
Kommunene plikter å sørge for et forsvarlig tjenestetilbud – generelt og i forhold til den enkelte – uavhengig av kommuneøkonomien (…)
http://bit.ly/1BQWHO3

 

Byrådet har en plikt til å gå inn i enkeltsaker, da det er enkeltsakers behandling som kan avdekke systematisk systemsvikt. Derfor skal varsling om graverende maktmisbruk og lovbrudd fra forvaltningen rettes hit:
http://bit.ly/1uGbR45
Helsetilsynet kan omgjøre fylkesmannens avgjørelse
I de tilfeller der Helsetilsynet blir klar over at en avgjørelse som er truffet av fylkesmannen høyst sannsynlig er feil, kan det på eget initiativ prøve saken og omgjøre avgjørelsen (…)
Slik overprøving kan også skje etter initiativ fra andre, for eksempel fra deg som klager.
http://bit.ly/1YffONZ

 

MERK: Herunder må man vite, at overnevnte instanser har som grunnleggende målsetting å lyve deg huden full:
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
http://bit.ly/28THamH
Langt nede i posten: «Line Tunsve ved sosialtjenesten iverksatte den endelige dødsdommen for meg i juni 2016″, viser jeg blant annet til det fullstendig surrealistiske tilsvaret jeg mottok fra Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester etter å ha sendt dem blant mange andre beslutningstakere min omfattende varsling om ulovlig forvaltningsførsel ved Nav St.Hanshaugen – og måtte dåneferdig konkludere:
Vel – Nå har jeg ringt Kari Bansal for å avkreve henne svar (30.08.2016 – tapet)
Svaret på samtlige av mine spørsmål, kokte ned til – etter å ha gått en hard drakamp frem og tilbake – at det er inhabile, politianmeldte og innklagede Sosialleder Sigurd Røeggen som står ansvarlig for å behandle mine klager!

Det er han som ER «Service»! – ta meg f*en!

http://bit.ly/2bBsNFo

 

Når jeg søkte bistand hos Helse- sosial og eldreombudet som også hadde mottatt bred orientering om graverende maktmisbruk fra samme instans, ble jeg møtt med et bastant:
«Du klarer fint å skrive klager selv! Vi ønsker ikke å gå inn i denne saken!»
Les posten som linker til videoopptakene jeg har gjort av denne utenkelige behandlingen i posten:
Helse-, sosial og eldreombudet i Oslo utøver vilkårlighet og forskjellsbehandling
http://bit.ly/1NOb5KH
Et lite sitat fra overnevnte:  Ane Stavrum raljerer med min innstendige bønn om bistand 24.04.2014
Hør spesielt fra 4:25 minutter inne i opptaket, og jeg siterer Stavrum fra 5:41:
«Fylkesmannen er etter min erfaring ganske strenge – det er ikke så veldig mye mer å hente – SELV IKKE FOR DIABETIKERE! Stavrum: 6:17: For å si det så, vi har hatt andre saker med diabetikere hvor det liksom er på 70 kroner og det har ikke vært en eneste krone ekstra å få fra Fylkesmannen i så måte!»
http://bit.ly/1F6tpiA
Dagen etter at denne samtalen tok plass, mottok jeg trusselbrevet fra Sosialsjef Sigurd Røeggen:
http://bit.ly/1mPFVX4
Fylkesmannens lovbrudd
http://bit.ly/1XZJJLF

 

 

Mange tusen takk til NorAlliansen, for å ha anbefalt og linket til min blogg!:

Jeanines Blogg. Vi anbefaler at denne bloggen, som stadig oppdateres, blir lest ofte. Den gir et godt innblikk i byråkratenes saksbehandling.
http://bit.ly/2clNxSl

 

HUMAN RIGHTS

Marius Reikerås er Styreleder, og har flere svært opplysende foretak å vise til (eks):
Human Rights Norway
http://www.humanrightsnorway.com/category/general/page/4/

menace

Dagbladet 23.09.2015 – Staten er en mektig motpart når menneskerettigheter krenkes
Grunnlovens menneskerettigheter må følges opp med tiltak som gjør det mulig å hevde sine rettigheter.
Menneskerettighetene er universelle og gjelder for alle. Ved at de er grunnlovsfestet, er dette viktige prinsipp aksentuert.
Når lommebok og tilgang til gode advokatressurser likevel blir utslagsgivende – et faktum Staten vet å dra nytte av – er det noe ved dagens menneskerettsregime som er fundamentalt galt.
Da er det kanskje heller ikke til å undres over at det ikke fra Stortinget er gjort noen forsøk på å bøte på skjevhetene.
Ikke så å forstå at man er ukjent med problemstillingen (…)
http://bit.ly/2cb1NQs

 

Magasinet Velferd 13.09.2016: Antall anker til Trygderetten på Nav-vedtak nær fordoblet på seks år: Mange orker ikke kjempe mot Nav
Da Terje Hansen i Haugesund klagde på Navs vedtak, opplevde han en stor forskjell på den interne klagerunden i Nav og ankebehandlingen i Trygderetten.
– Klageprosessen i Nav virket bare som en formalitet. Jeg nådde ikke fram før jeg kom til Trygderetten, sier han (…)
Men han er bekymret for at sakene som kommer opp i Trygderetten, bare er toppen av et isfjell.
At det er mange som urettmessig får avslag fra Nav, men som ikke orker å forfølge saken.
– Jeg er redd det er mange som ikke har psyke, økonomi eller støtte rundt seg til å kjempe slik jeg har gjort.
Noe av det som skremmer meg mest, er at det ikke er noen som behøver å ta ansvar for feil i Nav, selv om de gjør feil som kan føre til at folk må gå fra hus og hjem.
http://bit.ly/2cHjTZn

 

ENDA IKKE GJORT NOE MED!:
HELSETILSYNET – Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2010 med sosiale tjenester i Nav Kommuner bryter loven ved henvendelser om økonomisk stønad
Rapport fra Helsetilsynet 4/2011 – Februar 2011 Side 10 – 3.1 Lovbrudd i 45 av 50 kommuner.
I 24 av 50 kommuner er det rapportert lovbrudd knyttet til manglende styring ved hjelp av prosedyrer, rutiner og tiltak som skal sikre at praksis er i tråd med lov- og forskriftskrav.
Kommunene har ikke sikret at ansatte som skal arbeide med sosial stønad har den nødvendige kompetansen til å utføre oppgavene.
I omtrent halvparten av de undersøkte kommunene mangler opplæring og opplæringsplaner på områdene lovforståelse, ferdigheter, fagkunnskap eller generell kunnskap om saksbehandling.
Meldinger om feil eller uheldige forhold etterspørres i liten grad av overordnede, og meget sjelden av kommunens øverste ledelse (…)
I de tilfellene hvor meldinger om feil eller uheldige forhold faktisk formidles til kommuneledelsen, blir meldingene ofte ikke fulgt opp, og følgelig heller ikke brukt i kommunens forbedringsarbeid!
http://bit.ly/1ySVWqh

 

Les mer i posten:
Nav – Kommuner bryter loven bevisst, og lovbruddene er satt i system uten at konsekvenser rammer (Oversikt)
Mine svar til kronikken på NRK Ytring: Du gjør meg sjuk, NAV!!!
Prinsippet om likebehandling -forbud mot usaklig forskjellsbehandling, ugildhet m.m.
http://bit.ly/1hffihc

 

NRK 20.02.2012 – NAV Østfold granskes
Advokat Geir Myhrvold:,Jeg har sendt et tyvetall henvendelser til Sivilombudsmannen (…)
Han har i mange år hatt mange klientoppdrag innenfor NAV sitt saksfelt, og sier han stadig opplever at etaten ikke svarer på forespørsler, eller ikke ferdigstiller klager.
Jeg må ofte purre på sakene til både NAV Forvaltning Østfold, som er saksbehandlingsenheten i fylket, NAV Østfold som er administrasjonsenheten i fylket, NAV Arbeids og velferdsdirektoratet som er overordnet forvaltningsenhet på landsbasis, og også direkte til Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.
Ingen av de nevnte instanser har gitt respons tilbake i de sakene dette dreier seg om, hevder han.
Det er en håpløs situasjon at offentlig forvaltning kan opptre på en slik måte, sier han videre (…)
Det virker heller ikke som om NAV legger noe prestisje i å opptre korrekt og i samsvar med forvaltningsloven og egne retningslinjer om svartider og kundebehandling.
http://bit.ly/28M7AJn

 

Sosialtjenestens lovløshet – flere borgere er hardt rammet!
Liv Serine Helgesen er også et menneske som gjennom flere år har blitt rammet hardt av Sosialtjenestens lovløshet og blitt både rist og rost i diverse debattfora (som alle er lagt ned) på grunn av hennes fortvilte nødrop – lik som jeg, og her gjengir jeg noen få utdrag fra hennes vitnesbyrd: (…)
http://bit.ly/2bkPldv
Flere Navrammede velger å offentliggjøre lydopptak med etaten (Del 1):
http://t.co/wcgxHJ1FIT
Flere Navrammede velger å offentliggjøre lydopptak med etaten – Del 2
http://bit.ly/1wP2Tq5
Aftenposten og sensur. Om Nav og trakassering. Debatten fra Marita Synnestvedts kronikk: «Føler meg trakassert”
http://bit.ly/MXCtLo
Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?
Interpellasjon fra representanten Ingjerd Schou til justis- og beredskapsministeren:
Også der det blir påstått at brudd skjer og det blir dokumentert, får det få eller ingen konsekvenser for den offentlige tjenestemann eller -kvinne, meldes og rapporteres det av flere.
Det oppleves som farlig og ødeleggende for en selv å gå til kamp mot det vi kaller systemet.
Bedre blir det heller ikke ved at den eller de som opplever brudd på sine menneskerettigheter, er i en svært sårbar situasjon.
http://bit.ly/2bRjbup

 

Årsaker til vold mot Nav-ansatte
For å bedre sikkerheten til Navansatte, sløste de vekk en hel million på tiltak som overhodet ikke hadde vært nødvendige hvis svinebingen i utgangspunktet hadde utført sitt gebet med faglig forsvarlighet!
Hetsen av de offentlig ansatte
http://bit.ly/2btqDg
Millionprosjekt til forsvar for de Navansatte – Søplete saksbehandlermentalitet manifisterer seg utilsiktet i et unikt foreviget øyeblikk!
http://bit.ly/2aSxHgx
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den september 13, 2016 av i Nav, Nyheter, Nyheter&Debatt, Politikk, Politikk, Politikk, Samfunn, samfunn, sosialhjelp, sosialkriminalitet, Statens Helsetilsyn med stikkord , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

september 2016
M T O T F L S
« aug   nov »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 059 andre følgere

%d bloggere like this: