Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Ledelsen ved Nav St.Hanshaugen er vår tids nazister


Ledelsen ved Nav St.Hanshaugen er vår tids nazister.
De innehar ubegrensede blankofullmakter til å ustraffet ta beslutninger om hvem som skal leve, hvem som skal dø, og hvilke de føler for å drive i døden.
I dag mottok jeg en advarsel i brevs form fra innklagede og politianmeldte Randi Trøeng og ditto Sosialsjef Sigurd Røeggen ved Nav St.Hanshaugen.
Trøeng har «saksbehandlet», og Røeggen har sammen med henne undertegnet brevet.
Sjefsnazien kommer utelukkende på banen og «tar grep» når det gjelder egne ansatte, og aldri når det varsles om at borgerens liv og helse står i akutt fare via tydelige lydopptak og eksplisitt beskjed – «livstruende» og «lovstridig» – fra flere legespesialister.
Brevet sitert i sin helhet:
ADVARSEL
Vår ref. (saksnr.): (Feltet står tomt, således tror de seg gå fri, slik at jeg ikke kan påklage fordi det ikke er et «Vedtak»!):
Dato 02.09.2016 – Dokumentnr: 2016/556436
Det vises til telefonsamtale med en av kontorets ansatte 22.08.16 hvor du etterspurte behandling av søknad. Den ansatte informerte deg om vedtaket og ytelser som var utbetalt.
På slutten av samtalen sa du at du skulle ha kommet ned og slått din saksbehandler med et balltre.
Den ansatte spurte deg om dette var en trussel.
Du svarte at det ikke var en trussel, men en ren opplysning.
Deretter avsluttet du samtalen.
Vårt kontor anser ditt utsagn som uakseptabelt og gir deg herved en advarsel (sitat slutt)
Beviset gir seg selv – Å adressere meg hele 11 dager etter mine utsagn, er en rimelig laid-back reaksjon som derav kun dreier seg om enda et påskudd for å «vise muskler» – noe svinebingen er gode på, der de sitter fagforeningsbeskyttet og eneveldige og troner i dritten.
Les også:
Fylkesmannen –  Slett hva du har skrevet om oss på nettet, ellers vil du aldri få oppgitt navnet på saksbehandleren din!
http://bit.ly/2nnEIfw
Tilhørende kommentar fra et medlem på Navgruppa jeg administrerer 31.03.2017:
«Vedtak uten underskrift er ugyldige. Man har rett til å vite hvem saksbehandler er. Føler saksbehandler seg truet er det en politisak, ikke en personalsak.»
https://www.facebook.com/groups/myndighetsmisbrukfranav/

 

Kort innføring i Trøengs karakter og konsekvente behandling av meg via lydopptak 22.08.2014:
Randi Trøeng innrømmer at hun er godt kjent med min helsesituasjon ca. 28:37 min. inne i lydopptaket:
«Du HAR helseproblemer, du ER diabetiker»!
Min respons: Men jeg står jo som diabetiker og med helseproblemer som du vitterlig innrømmer nå, UTEN mat og penger – det er de FAKTISKE forhold i dag, og da er det ingen retorikk som skal ligge til bakgrunn for det, da er det å sørge for et FORSVARLIG livsopphold for en diabetiker! Og det er ikke 70 kroner dagen i en uke med alt det jeg har gjennomgått
Trøeng avbryter uten skam, og uten å gå i dialog som alltid:
«Det er det vi gir deg nå»!
http://bit.ly/1FXIYYS

 

 

Trøeng sto på dette tidspunkt rett overfor meg med ca. 15 cm. klarering inne på det lille kontoret med et tilfres hånflir rundt kjeften, og håpet mest sannsynlig inderlig på at hennes ufattelige provokasjoner skulle medføre at jeg dyttet henne inn i veggen eller slo til henne – fly forbannet som hun utvilsomt registrerte at jeg var, slik at de en gang for alle kunne stadfeste at jeg var en ustabil «bruker».
Således ville de automatisk bli kreditert i alle sine avvik – både gamle og nye, uten kritisk granskning av samtlige klageinstanser i fremtiden.
Den tilfredsstillelsen ga jeg henne ikke!
Det er liten tvil om at hun stilte seg opp strategisk for å oppnå overnevnte formål, når følgende konstateringer var fastsått fra eget kontor:
Osloby.no – Advarte i juni mot dårlig sikkerhet på Oslos Nav.kontorer
Nav St.Hanshaugen 09.07.2013: Det skjer noe nesten hver uke, sier vekter Soraya Lahouri
– Dessverre er denne saken ubehagelig aktuell, sier Sigurd Røeggen, som er leder for de kommunale tjenestene ved Nav-kontoret (…)
Vi er utrolig sårbare for folk som plutselig kan gå amok inne i lokalene, sier Røeggen. Det har vært en økning i skarpe hendelser på Nav-kontorene det siste året. Dette skal vi ta tak i, og vi må bedre sikkerheten, sier fylkesdirektør i Nav Oslo, Hege Farnes Hildrum (…)
http://bit.ly/1oj1bTN
Hildrum – Skandaleetatens nyttige idiot som alltid forsvarer egne ansatte selv om potensielt livstruende situasjoner kan oppstå! Et eget avsnitt om dette, står vist i posten:
To Navansatte sjikanerer meg offentlig i løpet av en uke
http://bit.ly/29kVlHd

 

Dette er hva jeg vitterlig sa (tapet fra min side, og ordrett):
«Skulle jo kommet ned med et balltre og slått henne tvert ihjæl, vet du – det her likner ingen ting – det likner INGEN TING»! (sitat slutt)
Resten er korrekt gjengitt.
Så er det jo dette med å få alle saksfakta korrekt – en vrien ting – ikke?!
For INGEN gjengivelse er (som regelen alltid er både her og i andre saker) nedtegnet rundt årsakene til mitt verbale utbrudd – det ville jo ha ødelagt hele inntrykket.
Så jeg skal være behjelpelig med å nedtegne det her, direkte fra lydopptaket der jeg har etterspurt  hvorfor jeg har mottatt nødhjelp 70 kroner dagen i tre dager samt resterende periode på totalt 21 dager – altså nesten en hel mnd. med «reduserte livsoppholdssatser» – litt over kr. 3000,- totalt uten begrunnelse (damen har ikke noe å gjøre med beslutningene, og Line Tunsve – min rassgale saksbehandler og «Fagansvarlig for oppfølging» – som alltid opererer i team med Trøeng og ansvarlig for Vedtaket er selvsagt ikke å få i tale)

 

 

Jeg fremhever – etter å ha blitt opplyst om de uakseptable satsene utdelt:
Legene mine, har jo skrevet flere ganger at det å holde meg på minste flate sosialhjelpsnorm som jo er 6500,- i måneden – dette her er jo langt under det – vil være livstruende og at deres operasjoner er lovstridige. Så hvordan kan dette fortsette!?
(Jeg minner om at jeg på dette tidspunkt har blitt holdt nede på og under aller minste grunnsats for sosialhjelp i over 7 år med 14 fysiske diagnoser – noen av dem alvorlige, men samtlige vektige legeerklæringer om at dette er fullstendig uakseptabelt, lovstridig og direkte livstruende for meg, har kun blitt ignorert og makulert.)
Damen leser opp fra vedtaket som jeg enda ikke har mottatt i posten:
Råd og Veiledning – Sosialtjenesten påpeker at du har et ansvar for å sørge for at livsoppholdsmidlene varer fram til ny utbetaling av ny uføre- og bostøtte. Utgifter til telefon og internett skal dekkes av livsoppholdsbeløpet.
Jeg: Det har jeg jo begrunnet – hvorfor jeg ikke kunne legge av til telefon, fordi Tunsve har tatt tusen kroner fra meg HVER måned og satt meg på tusen kroner UNDER minste sosialhjelps norm de siste tre månedene, og da kan hun ikke skrive det!
Les full bakgrunn for overnevnte utsagn i posten:
Line Tunsve ved sosialtjenesten iverksatte den endelige dødsdommen for meg i juni 2016:
http://bit.ly/2bBsNFo
Men damen leser ubekymret videre:
Sosialtjenesten anbefaler deg på det sterkeste å endre bruken som medfører så høye utgifter! (sitat slutt)
Det var da jeg gikk i svart!

 

Samtidig, i en annen konvolutt, lå der avslag på min overklaging av de uforsvarlig lave satsene, der jeg stod fullstendig uten mat og penger hele 10 dager før pensjonen kom fordi det reduserte livsoppholdet som Tunsve – fullstendig uten begrunnelse hadde utdelt meg, ikke gikk an å leve på.
Etter i hele tre måneder å ha holdt meg 1018,- kroner UNDER MINSTE GRUNNSATS FOR SOSIALHJELP ulovlig hver mnd, samt avspist meg med først kr. 3100 i ca. 20 dager i skiftet juli/august og så ca. kr. 3600 i 21 dager en tid etter –  som jo ligger langt under det reuserte beløpet igjen, presterer Tunsve atter å nedtegne løgner samt ufattelige provokasjoner i protokoll.
Legeerklæringene dras inn kun i kontekst for å ramme meg, men med strategisk ufarliggjøring av budskapet.
Avslaget er ugudelig infamt, og jeg skal ikke male ut hvilke bilder som i dag gikk gjennom mitt hode etter gjennomlesning (hva jeg hadde gjort med Tunsve hadde jeg hatt henne foran meg akkurat da) fordi det kan få enkelte lesere til å spy! Utdrag sitat:
Vudering etter § 19: Du har ikke opplyst noe i din søknad som tilsier at sosialtjenesten skal kunne ta en annen vurdering. Sosialtjenesten finner det imidlertid bekymringsfullt at du står uten mat når du henviser til flere legeerklæringer som opplyser hvor viktig det er for deg å ha et stabilt kosthold med hensyn til din helsesituasjon.
(SOM OM IKKE DET VAR NOK, SÅ KOMMER DEN UFATTELIG SADISTISKE OG GRENSESPRENGENDE URIMELIGE PUNCHLINEN):
Av den grunn anbefaler vi deg å ta kontakt med din advokat for å se på muligheter til å opprette en hjelpeverge som kan forvalte din inntekt slik at du har midler til mat gjennom hele måneden (sitat slutt)

 

 

 

HER ER IMIDLERTID DET KORREKTE SITATET (viktigste utdrag) FRA DEN ENE LEGEERKLÆRINGEN (flere leger har understreket det samme) AV 13.06.2014:
«Dibetes kan raskt utvikle seg livstruende dersom den ikke behandles, enten ved manglende medisinering eller feil kosthold grunnet pengemangel (…) Det presiseres at manglende medisinering av diabetikere kan være livstruende, og det oppfordres derfor kraftig til at det finnes en løsning på hennes pengemangel, som vil være helsemessig forsvarlig»!
http://bit.ly/2c9RWfo
Følgende poster må også leses herunder for virkelig å oppfatte det groteske helhetsbildet, les spesielt legeerklæringene ifbm. Tunsves groteske anbefaling om «hjelpeverge» etter hennes rabiate herjinger!:
Line Tunsve ved sosialtjenesten iverksatte den endelige dødsdommen for meg i juni 2016:
http://bit.ly/2bBsNFo
Sosialsjefens trusler opprettholdes
https://sommer17.wordpress.com/2016/06/30/sosialsjefens-trusler-opprettholdes/
Nav og deres ignorering av den materielle kompetanse, samt raljering vedr. inhabilitet
23.11.2009 – Side 11: «Det er også slik at habilitetsreglene får anvendelse på den enkelte tjenestemann, og ikke kun på organet som helhet».
HER VIL JEG STERKT FREMHEVE HVA DEN ENE INNKLAGEDE OG TIDLIGERE POLITIANMELDTE SKADEVOLDEREN – SEKSJONSSJEF RANDI TRØENG TILLOT SEG DEN 18.07.2016 – GODT OG VEL 6 UKER ETTER AT JEG ATTER HADDE SENDT KONTORET SKRIFTLIG KRAV OM Å FÅ BYTTE TIL ET SETTEKONTOR: (…)
Det vises til din mail datert 3. juni, mottatt hvor du i punkt 6 skriver: «Jeg krever et settekontor» (…)
Du skriver at flere ansatte (Trøeng mener seg sinnsvakt nok unntatt fra disse, og omtaler seg selv i 3. person!) – samt seksjonssjef, bedriver personforfølgelse av deg og har gjort det over flere år (…)
Etter vurdering av din henvendelse ser ikke NAV , St. Hanshaugen, sosialtjenesten, at det foreligger inhabilitet eller andre forhold (politianmeldelsen er også underslått) – som gjør at din sosialsak skal overføres til et settekontor.
Din sosialsak beholdes dermed ved vårt kontor.
Underskrift: Randi Trøeng (hennes stillingsbenevnelse «seksjonssjef»er her behendig utelatt)
Hvorfor skulle ikke dette kontoret ønske å bli kvitt meg, når Sosialsjefen flere år tilbake skriftlig hadde uttrykt at både han, hans stab, og den forrige sosialtjenesten jeg hørte under angivelig fant det svært belastende å bli «uthengt og sjikanert på min «blogg» og uthengt og sjikanert i det offentlige rom»? :
http://bit.ly/2hVU2SH
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen
http://bit.ly/1mPFVX4

 

 

 

 

Sosialsjefens trusler opprettholdes (Utdrag):
Jeg har igjen lagt ved erklæring fra min tidligere fastlege av 03.06.2014 som jeg innleverte hos dere like etter, der han understreker at Diabetes som jeg har, raskt kan utvikle seg livstruende ved pengemangel, og enda en erklæring fra ny fastlegespesialist som totalslakter deres behandling av meg de tre siste av totalt syv år, som jeg har hørt under dette kontoret der dere ALDRI har hensynstatt denne kritisk viktige beskjeden!
Legen understreker igjen at Diabetes kan utvikle seg livstruende, og at det er fullstendig uakseptabelt at jeg har levd hele 7 år på minste sosialhjelps norm UTEN EKSTRA TILSKUDD TIL KOST og at «dette strider mot regelverket!»
Dere har alle for lengst blitt gjort oppmerksomme på at jeg legger ut alle beviser for deres pågående og ustanselige forbrytelser i offentlig tjeneste mot meg på blogg.
Sosialsjefen sendte et trusselbrev til meg 25.04.2014 som fulgte mine fortvilte søknader om nødvendig bistand, der han i stedet lot meg forstå at han slår ring rundt sine ansatte og beskytter dere mot (berettigede) klager fra meg som jeg offentliggjør enda jeg er i min fulle rett, når «hjelpeapparatet» svikter så fundamentalt og altomfattende!: (…)
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
HEIDI FOLLETT – Utdrag fra hennes prisvinnende kronikk – Dumskapens system24.04.2013:
«Jeg har sett at du har lekt med tanken om å denge meg i hodet på en vilkårlig kollega. Men vi vet at du holder deg i skinnet. Fordi din samarbeidsevne skal vurderes.»
http://bit.ly/2cEKzeM

 

Paralleller til nazismen synes useriøst sier dere kanskje, men her er svært mange likheter i metodebruk må vite.
For resultatet av Sosialtjenestens nådeløse gjengjeldelser og standhaftige rovdrift på meg gir det samme sikre utkomme som for mange av krigens ofre:
En alt for tidlig død med store og unødige lidelser underveis, siden sykdommene progredierer grunnet massiv feilernæring.
For å riktig sette det på spissen så alle virkelig oppfatter hvor spektakulære avvikene fra forsvarlig tjenesteutøvelse virkelig er, drar jeg en parallell til det følgende som viser at tilsvarende gjengjeldelser som Sosialtjenesten anvender overfor meg, ville falle under krigsforbrytelser og blitt straffet som sådan, var vi i krig:
§ 106. Krigsforbrytelse gjennom anvendelse av forbudte stridsmetoder
For krigsforbrytelse straffes den som i forbindelse med en væpnet konflikt
b)
benytter utsulting av sivile som stridsmetode ved å frata, unndra eller nekte dem tilgang til mat eller gjenstander som er uunnværlige for at de skal overleve eller i strid med folkeretten forhindrer hjelpeforsyninger
http://bit.ly/1UPjmUa
Et vedvarende press opprettholdes via sinnsvake urimeligheter med et totalt fravær av tillitvekkende dialog og forsvarlige tjenesteytelser, og bidrar til en radig opptrapping av allerede stor dose blodtrykksmedisiner for hypertensjon essensiell siden Sosialtjenestens artilleri er uuttømmelig og en må klage og dokumentere deres avvik hele veien uten å nå frem fordi klageinstansene er korrupte:

 

 

Fylkesmannens lovbrudd
http://bit.ly/1XZJJLF
Helsetilsynets lovbrudd
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
http://bit.ly/28THamH
Fylkesmannen og kameraderiet – Del 1
http://bit.ly/18Gonvx
Fylkesmannen og kameraderiet – Del 2
http://bit.ly/1GebaUZ
Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!
http://bit.ly/2gU0GE
Del 2 – Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!
Systematiske gjengjeldelser ved varsling fra ledelsen ved Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste.
http://bit.ly/2guzlfW
Seksjonssjef Randi Trøeng (Nav sosial) utøver fremdeles forsettlig psykisk vold og setter liv og helse i fare
http://bit.ly/2hgspje

 

ALARM: Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014 (Utdrag):
Bakgrunnen for at det står oppgitt «Oppfølging 1″ som bakgrunn for saksbehandler på deg er pga din historikk som bruker av Nav Nordstrand.
Her har flere ansatte følt seg uthengt og sjikanert på din «blogg» og uthengt og sjikanert i det offentlige rom og du har allerede utlevert navn på ansatte ved Nav St.Hanshaugen (…)
For å sikre at hensynet til arbeidstakerenes fysiske og psykiske helse og velferd blir ivaretatt, skal arbeidsgiveren sørge for å iverksette de nødvendige tiltak.
Arbeidsmiljøloven § 4 – 3 pkt 3 og 4, innebærer en beskyttelse mot trakassering av ansatte.
Dette innebærer også trakassering fra klienter.
http://bit.ly/1mPFVX4

REIERTSEN

2013 – Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 5 (utdrag):
Politikeren: Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i! (…) Her er det altså personforfølgelse, rett og slett!!
Jeg følger opp: Ja du skjønner det?
Reiertsen: Ja jeg skjønner det, jeg skjønner det! Det er helt uvirkelig, og jeg aksepterer ikke sånt, jeg – rett og slett! (…) Det er heilt GRUSOMT å lese – jeg synes det er helt forferdeleg! (…)
Hun bekrefter igjen at det er personforfølgelse og at det er “en rovdrift på et menneske”!
Reiertsen: «Når de skal ta knekken på et menneske, så klarer de det godt»!
Jeg sier: «For så DUM går det ikke an å være, så mange FEIL»
Reiertsen bryter inn mens jeg snakker: «Nei, nei nei» Det er bevisst, det er bevisst»!
«Det er snakk om å holde folk langt nede altså! TRÅKKE på de»! «ALT som du kommer opp i – du blir jo helt ødelagt»!
Jeg sier at de måler krefter med et menneske som overhodet ikke har noen definisjonsmakt!
Reiertsen svarer at hun skjønner det, og at det ikke har noe for seg at de senker seg så lavt ned!:
«Det er ikke nødvendig å skape sånne ting, for dette er noe som er SKAPT»! «Man skal ikke tråkke på et menneske som ligger nede fra før».
Hun får se kopien fra ambulansepersonellet som ble tilkalt etter at jeg hadde besvimt, kastet opp og hatt store brystsmerter i juni 2012 da sosialtjenesten igjen lot meg leve på 70 kroner dagen en hel måned.
(Det to timer lange møtet er tapet)
http://t.co/YAGNqwUHh4

 

Sist men ikke minst – hva mener Røeggen & Trøeng med at de herved gir meg en «Advarsel»!?
Trusselen bli hengende i luften uten at der står anført hva som vil skje hvis jeg ikke «etterkommer Advarselen»!
Jeg har krav på forutsigbarhet, som borger i behov av tjenester fra det offentlige.
Her er hva de yrkeskriminelle sadistene har utelatt, i et utdrag fra posten: Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler
http://bit.ly/1iiNiqA

 

11.12.2014 – Opptatt av å ivareta trusseldømt
Selv om opplevelsene med drapstrusler er alvorlig nok til at mannen fikk 60 dagers fengsel, er Stokken opptatt av at 53-åringen skal ivaretas.
Brukere kan utestenges fra kontoret i perioder, men det betyr ikke at man ikke får hjelp.
– Da prøver vi å hjelpe over telefon.
http://bit.ly/1vUWatd

 

ABECICK

Kastet på dør av Nav:
Nav-lederen på Rognan, Ben Stenvold (…) avkrefter at det er mange saker der folk blir vist ut av kontoret på Rognan.
Men det hender og da er det som regel tre måneders utestengelse (…)
Nav-lederen på Rognan understreker at en utestengelse gjelder fysisk oppmøte på Nav.
Brukeren kan fortsatt nå oss på telefon og e-post og vedkommende mister ingen rettigheter, sier han.
http://bit.ly/1fBaPy8

 

ABEGAGA

Nav Gjøvik: Vi har utestengt seks brukere som følge av trusler, sjikane og utskjelling hittil i år. Fire av forholdene er anmeldt til politiet (…)
Hun ønsker ikke å utdype hva anmeldelsene går ut på, men nøyer seg med å konstatere at det gjelder uakseptabel oppførsel som truer sikkerheten ved Nav-kontoret (…)
Brukerne mottar fortsatt tjenester fra Nav, men all kontakt med deres veiledere må skje via telefon eller på godt sikrede møter utenfor huset, forteller Schnell-Larsen (Leder ved Nav-kontoret på Gjøvik)
http://bit.ly/RTxQaw

 

Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV 5.41.2.9 Beslutning om utestenging fra NAV-kontor
Beslutning om å nekte en tjenestemottaker adgang til NAV-kontoret er ikke et enkeltvedtak etter denne loven.
Utestenging skal i utgangspunktet kun benyttes som et sikkerhetstiltak for å ivareta andre tjenestemottakere som oppsøker NAV-kontoret og de ansatte.
Beslutningen må følge kravene til saksbehandling etter forvaltningsloven.
Tjenestemottaker skal ha varsel om mulig utestenging og anledning til å uttale seg før endelig beslutning tas.
Tjenestemottaker som er utestengt fra NAV-kontoret, skal ikke utestenges fra tjenester.
NAV-kontoret må legge til rette for at tjenestene er tilgjengelige på andre måter, for eksempel gjennom telefonkontakt, brev eller møter utenfor kontoret.
Se også § 1 lovens formål, § 17 opplysning, råd og veiledning, § 44 taushetsplikt, § 48 fylkesmannens kompetanse i klagesaker, forvaltningsloven med tilhørende forskrifter, spesielt § 11 veiledningsplikt, § 17 forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt, § 25 begrunnelsens innhold og forvaltningslovforskriften kapittel 2
http://bit.ly/1pg4tNB

 

Fylkesmannen i Hordaland: Dei som søkjer om sosialhjelp har krav på å få snakke med Nav. Publisert 11.09.2015
Kan Nav i det heile tatt stenge nokon ute?
Nokre av Nav sine brukarar har det ein kallar utfordrande åtferd.
Også desse har i utgangspunktet rett til å få leggje fram saka si munnleg på Nav-kontoret.
Likevel kan det i sjeldne tilfelle oppstå situasjonar der Nav-kontoret finn at dei må stenge ein person ute.
Slik utestenging skal Nav i utgangspunktet berre nytte som eit tryggingstiltak for å ivareta dei tilsette og andre tenestemottakarare.
Avgjerder om utestenging er ikkje eit enkeltvedtak som kan klagast på, men Nav må likevel følgje saksbehandlingsreglane i forvaltningslova.
Vedkomande skal ha varsel om mogleg utestenging og få høve til å uttale seg før endeleg avgjerd.
Ein som er utestengd frå Nav-kontoret, skal ikkje utestengast frå Nav sine ytingar eller tenester.
Nav-kontoret må leggje til rette for at tenestene er tilgjengelege på andre måtar, til dømes gjennom telefonkontakt, brev eller møter utanfor kontoret.
Sjølv om ei avgjerd om utestenging ikkje kan klagast på etter reglane i forvaltningslova, så kan den det gjeld be om at Fylkesmannen opprettar tilsynssak.
Fylkesmannen vil i eit slikt tilfelle vurdere om vi skal føre tilsyn med det aktuelle tilfellet. Dersom vi opprettar tilsynssak, vil vi til vanleg først ta kontakt med Nav-kontoret og be dei gjere grei for kva som har skjedd. Fylkesmannen i Hordaland har til no ikkje hatt nokon slike tilsynssaker.
http://bit.ly/2hPb4BU

 

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELENE
Lene Frykman i «Hvem skal dømme Nav» Torsdag 16 mai 2013:
I den senere tid har jeg fått inn flere saker hvor NAV Klageinstans enkelt og greit definerer bort folks rettigheter, for eksempel ved å kalle et vedtak for en «beslutning».
«En beslutning kan ikke påklages», skriver de og slenger på tre paragrafer som for å understreke at de har rett.
Dette til tross for at det er snakk om helt ordinære enkeltvedtak hvor forvaltningslovens saksbehandlings- og klageregler gjelder fullt ut.
Klageinstansen, som skal ivareta brukernes rettssikkerhet og kontrollere at de vedtak som er fattet er korrekte, bryter loven og fratar brukerne grunnleggende rettigheter.
Mest bekymringsfullt er det at dette er satt i system.
http://bit.ly/22GrklU
Inhabilitet i forvaltningen generelt og kommunalforvaltningen spesielt.
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet. Kandidatnummer: 591. Leveringsfrist: 25.november 2009.
23.11.2009 – Side 11: Det står også presisert i § 6, første ledd, at inhabilitetsreglene gjelder den offentlige tjenestemann.
Hovedregelen i § 6 foretar en todeling. Det skilles mellom automatisk og relativ, også kalt generell, inhabilitet.
Det er ikke satt noe vilkår om at inhabilitetsreglene bare får anvendelse i saker som for eksempel angår enkeltvedtak, slik som saken er i enkelte tilfeller som beskrevet i forvaltningsloven § 3, første ledd.
Det foreligger ingen slike kriterier angående forvaltningsloven § 6.
Det er også slik at habilitetsreglene får anvendelse på den enkelte tjenestemann, og ikke kun på organet som helhet (…)
http://bit.ly/2iJk9sN

 

Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?
Interpellasjon fra representanten Ingjerd Schou til justis- og beredskapsministeren:
Også der det blir påstått at brudd skjer og det blir dokumentert, får det få eller ingen konsekvenser for den offentlige tjenestemann eller -kvinne, meldes og rapporteres det av flere.
Det oppleves som farlig og ødeleggende for en selv å gå til kamp mot det vi kaller systemet.
Bedre blir det heller ikke ved at den eller de som opplever brudd på sine menneskerettigheter, er i en svært sårbar situasjon.
http://bit.ly/2bRjbup

 

Årsaker til vold mot Nav-ansatte
For å bedre sikkerheten til Navansatte, sløste de vekk en hel million på tiltak som overhodet ikke hadde vært nødvendige hvis svinebingen i utgangspunktet hadde utført sitt gebet med faglig forsvarlighet!
Lovbryterene selv, var også de som etter hvert ble beskyttet mot trusler og vold i forskrift!
De massive skader og ringvirkningene som deres ugjerninger forvolder derimot – både hva gjelder den Navrammede og dennes familie, blir strategisk fortiet av en samlet Presse og avstedkommer fremdeles ingen reelle konsekvenser for døgeniktene!
Hetsen av de offentlig ansatte
http://bit.ly/2btqDg
Millionprosjekt til forsvar for de Navansatte – Søplete saksbehandlermentalitet manifisterer seg utilsiktet i et unikt foreviget øyeblikk!
http://bit.ly/2aSxHgx

Listen over alle bloggposter:

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Én kommentar på “Ledelsen ved Nav St.Hanshaugen er vår tids nazister

  1. Bente Støa
    september 6, 2016

    Jeg kalte de på Nav for Rinnans etterfølgere.

    5. september 2016 kl. 20.31 skrev «Jeanines Blogg. Når offentlig sektor

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

september 2016
M T O T F L S
« aug   nov »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: