Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Line Tunsve ved sosialtjenesten iverksatte den endelige dødsdommen for meg i juni 2016:


En enkelt henvendelse fra en ung mann, omfavnes umiddelbart av landets journalister:
«Mange synes jeg har vært tøff som har turt å blottlegge meg i avisen»
Nettavisen 29.08.2016 – Nav-garanti får utleiere til å nøle. Nå tar Marius Nilsen-Moe en pause fra boligjakten
http://bit.ly/2bMNJ1f
For sammenlikning:  Nedtegnede vitnesbyrd avgitt over en periode på hele 9 år med flere titalls henvendelser til Pressen om belysning og fokus der jeg jevnlig har dokumentert uttallige avvik begått av samarbeidende aktører ved to sosialkontor underveis med journaler og lydopptak, er fremdeles fortiet av en samlet Pressestand!
Ingen forringelse av Moes uakseptable erfaringer og reelle påkjenninger må vite – men en totalslakt av en samlet korrupt berme som i taushet over nesten et helt decennium i stillhet og strategisk overenskomst har misligholdt Vær-Varsom-plakatens oppdrag på det mest uanstendige ved kontinuerlig og i taushet å ha bivånet en eldre funksjonshemmet kvinnes kamp på liv og død om å få tilstått livsnødvendige lovpålagte ytelser over en sensasjonelt periode – 7 år, med veldokumenterte oreinteringer om to sosialkontor som samlet – og like lenge, har stått mannsterke og fagforeningsbeskyttede om å ta mitt liv.
Et enkelt lite oppslag i avisen ville ha snudd situasjonen umiddelbart!
Men eldre, ubemidlede borgeres kamp mot en eneveldig og helseskadelig sosialtjeneste, er totalt uakseptable forhold som Pressen strategisk aldri begunstiger spalteplass!
(Les oppsummering av sak på hovedside blogg):
http://bit.ly/1EsU4CL

 

 

Siste forbrytelser i korte trekk: Husleien steg med hele 4050 kroner fra 01.06.2016, hvilket satte meg som er ufør minstepensjonist i en totalt uholdbar situasjon her jeg bor i barndomshjemmet som jeg leier.
Samtidig ble min lille hund på 11 år alvorlig syk og gikk fra fra 0-100 med høye skrik fra toppen av lungene sine, så jeg måtte løpe til Veterinær og ta flere kostbare undersøkelser på ham.
Jeg så meg nødt til å kontakte sosialtjenesten i Bydel St.Hanshaugen igjen, for å få hjelp til å overleve. Da hadde jeg ikke mottatt bistand derfra på et helt år, siden jeg fikk uføretrygd 1. mai 2015, men med den store leieøkningen ble jeg i behov av minst en ekstra tusenlapp hver måned som kun ville bidra til å løfte meg opp på minste flate grunnsats for sosialhjelps norm som både jeg og fire fastleger gjennom de 7 foregående år hadde krevd at måtte heves betraktelig iht. alder og helsesituasjon slik som lov- og regelverk eksplisitt fordrer – fullstendig uten gehør.
Flere ganger innklaget og politianmeldt Line Tunsve var enda ikke fjernet som min saksbehandler etter uttallige påtrykk fra meg opp gjennom årene, og den forvaltningskriminelle yrkesforbryteren sammen med sin (ditto) makkerseksjonssjef Randi Trøeng (de har undertegnet flere lovstridige vedtak sammen), bestemte seg denne gang for å gjøre ende på meg raskt, to dager etter at de hadde mottatt skriftlig beskjed fra meg om at jeg hadde fått kraftige brystsmerter (igjen) og var blitt  hentet av Ambulanse med blålys og kjørt til sykehus med konklusjonen «hjertearytmi»!
Tunsve bestemte at jeg vitterlig skulle bli tilstått den skarve tusenlappen som løftet meg opp til minste grunnsats siden jeg nå hadde blitt liggende 1018 kr. under denne, men «bamhjertigheten» kom med et abnormt urealistisk vilkår kun to dager etter min orientering om sykehusinnleggelsen:

 

 

Jeg måtte straks hute meg ut av barndomshjemmet her jeg har bodd de siste tre år etter at jeg fant min mor død i hjemmet og finne meg rimeligere husvære slik at hun skulle slippe å utbetale meg den skarve tusenlappen hver mnd, løpe rundt på visninger og føre boliglogg som jeg måtte sende henne hver uke.
Videre, avslo hun atter både min søknad om øk. støtte til Veterinærregninger, samt begjæringen om utkastelse fra boligen som jeg søkte bistand for på grunn av at jeg hadde kommet etter med leien fordi jeg hadde måttet ut med hasteutgifter Veterinær.
Således er det umulig å oppfatte avslagene annerledes enn at for henne, var det et fett om jeg hadde tak over hodet eller ble satt på gaten.
1:  Før Tunsve satte sitt totalt urealistiske vilkår, satt hun inne med absolutt viten om at jeg var juridisk bundet til en husleiekontrakt, hvis klausul var at jeg ikke hadde anledning til å si opp leiligheten før fra juni 2017 med ytterligere tre måneders oppsigelse derfra for å unngå et erstatningskrav på langt over 100.0000 kroner – MERK: det var jo hun selv som hadde godkjent og innbetalt forhøyet depositum kr. 12150 for tre måneder som følge av at leien steg dramatisk (4050,- pr. mnd) når kontrakt for tre nye år ble undertegnet f.om. 1 mai 2016!
2: Tunse satt også inne med tydelig tale fra lege i erklæring der han understreket at min helse ikke vil klare flere flytteprosesser!
3: Hun hadde kunnskap om at jeg har flere inkassoer som har kommet til etter at jeg på grunnlag av falsk forklaring fra Navs samarbeidspartner OPT ble fratatt min Yrkesrettede Attføring i 2008 og sendt rett over på sosialen, og at samtlige utleiere kommer til å foreta en kredittsjekk og ikke velge meg pga mislighold (jeg hadde ingen betalingsanmerkninger forut)!
4: Hun visste at jeg nylig hadde vært innlagt for hjertearytmi og at min hund var syk.
5: 17.07.2016 sendte jeg derfor Tunsve en omfattende overklaging på alle hennes avslag på mine søknader – hennes utelukkende sadistiske grep med gjennomgående utelatelse av påkrevd bistand for å påføre meg en maksimal stressbelastning som meget vel kunne ha ledet til at jeg avgikk ved døden, der jeg bl.a  linket til etatens eget rundskriv som attesterer at stans av nødvendige ytelser ikke er lov når en ikke har andre inntektsmuligheter – hvilket hun meget vel visste i kraft av sitt gebet, fullstendig uten at det trengte gjennom illviljen eller resulterte i omgjøring!:

 

4.20.2.8 Konsekvensen av at et vilkår brytes [Endret 6/13]
Redusert stønad
Hvis tjenestemottaker ikke har andre reelle inntektsmuligheter, har vedkommende rett til stønad og vilkårsbrudd vil ikke kunne føre til stans i stønaden.
http://bit.ly/2bfs0P1
Sosialsjef Sigurd Røeggen som har et lovpålagt ansvar for at sosialtjenesten driver forsvarlig – herunder krav om Internkontroll – har uten unntak mottatt kopi av alle mine klager gjennom alle disse årene uten å løfte en finger, men heller sendt meg trusselbrev om å stanse sjikanen av hans ansatte (han siktet med dette til deres etterprøvbare avvik som jeg har publisert på blogg med lyd og bilde etter at samtlige «klageinstanser» har sviktet (utdrag) :
For å sikre at hensynet til arbeidstakerenes fysiske og psykiske helse og velferd blir ivaretatt, skal arbeidsgiveren sørge for å iverksette de nødvendige tiltak.
Arbeidsmiljøloven § 4 – 3 pkt 3 og 4, innebærer en beskyttelse mot trakassering av ansatte.
Dette innebærer også trakassering fra klienter.
http://bit.ly/1mPFVX4
«Sosialsjefens trusler opprettholdes» er et innlegg som må leses i tilknytning til overgrepene begått:
https://sommer17.wordpress.com/2016/06/30/sosialsjefens-trusler-opprettholdes/

 

 

 

 

LES OGSÅ POSTEN: «Ledelsen ved Nav St.Hanshaugen er vår tids nazister» der det fremgår at Tunsve – etter å ha satt meg kr. 1050 under minste sosialhjelps norm i tre måneder og videre utdelte kun halvparten av dette beløpet i ytterligere tre måneder etter klage fra Advokat som hun overhodet ikke kommenterte eller begrunnet – og ikke minst under hennes viten om at jeg samtidig hadde hatt store veterinærutgifter til min lille elskede hun på 11 år som ble akutt syk der hun avslo min søknad om bistand på noen som helst måte,  våget å kreste ut av seg at min Advokat måtte opprette «en hjelpeverge som kunne forvalte min inntekt slik at jeg fikk pengene til å strekke til ut måneden» !!!
Min respons til svineriet, utløste en skriftlig advarsel fra sjefen i bingen:
https://sommer17.wordpress.com/2016/09/05/ledelsen-ved-nav-st-hanshaugen-er-var-tids-nazister/

 

 

 
INTERNKONTROLL UTDRAG: Hvordan holde orden i eget hus
Internkontroll i sosial- og helsetjenesten Utgitt: 12/2004 i samarbeid med Statens helsetilsyn
1.3 INTERNKONTROLL SOM EN DEL AV ET KVALITETSSYSTEM
Internkontroll skal bidra til faglig forsvarlige sosial- og helsetjenester, og er et verktøy som skal sikre at daglige arbeidsoppgaver blir utført, styrt og forbedret i henhold til lovens krav
Dette er særlig viktig på områder der svikt kan få alvorlige følger (…)
Grunnleggende elementer som må være på plass for at virksomheten skal ha tilstrekkelig internkontroll
Dette framgår av forskriften § 4 bokstav a) til h), der det heter at den/de ansvarlige for virksomheten skal: (…) f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav,
g) (…) rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen (…)
S. 29: (…) Dersom svikt kan få uønskede konsekvenser for pasienter eller brukere, bør mulige forebyggende tiltak identifiseres, prioriteres og iverksettes. Tiltak mot svikt som har alvorlige konsekvenser eller som opptrer hyppig bør prioriteres først (…)
§ 6. Ikrafttredelse – Forskriften trer i kraft 1. januar 2003
http://bit.ly/1J0g6le
http://bit.ly/1cNkgj7

 

Følgende personer mottok kopi av min klage/varsling den 17 juli:
Sosialleder Sigurd Røeggen, Ellen Oldereid, Sven Bue Berger, Ordfører Marianne Borgen, Erna Solberg, Eldrerådet, Carl I. Hagen – Medlem av Helse- og sosialkomiteen, Wennesland, Vegard Grøslie – Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg – Leder av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite, Iversen, Irma (Høyre) Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg – Nestleder av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite – Medlem av St. Hanshaugen råd for mennesker med funksjonsnedsettelse, Lindsjørn, Trygve – Leder av St. Hanshaugen eldreråd, Skalle, Stian Fredrik – Medlem av St. Hanshaugen eldreråd – Varamedlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite, Bragli, Eva – Nestleder av St. Hanshaugen eldreråd – Medlem av Tilsynsutvalg for institusjonene, Stang, Fabian (Høyre) – Leder av Helse- og sosialkomiteen, Sivilombudsmannen i Oslo, Helsetilsynet V/Direktøren, Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie
– Det var altså ikke menneskelig mulig for meg for å etterkomme «saksbehandlers» rassgale påfunn, men mine innsigelser falt selvsagt for døve ører.
Fordi jeg ikke hadde etterkommet Tunsve`s urealistiske befalinger, stanset hun rett og slett ytelsen på supplerende kr. 1018,- som hun på papiret vitterlig hadde tilstått meg – men til alt overmål aldri iverksatt, slik at jeg i både juni juli og august kun har hatt kr. 4771,- å leve for per måned når jeg har sørget for hunden og husleien!
Hun forfalsket t.o.m sin totale unnlatelse av å utbetale meg noe som helst av tilstått ytelse til å på papiret få det til å se ut som om hun hadde stanset denne fra midten av juli – FULLSTENDIG UTEN AT NOEN AV PENGENE HADDE VÆRT MEG I HENDE!
Og – INGEN hensynstaken var fremdeles innbefattet av flere legers klare tale over 7 år om at det vil være en dødsdom – «livstruende» for meg, hvis ikke sosialtjenesten valgte å heve den veiledende grunnsatsen som normalt ligger på kr. 6589,- slik de plikter ved hensynstaken av alder og sykdom, og nå har jeg altså attpåtil ligget kr. 1018,- UNDER flat minstenorm i hele 3 måneder.
Dvs: 19 eller 20 dager i skiftet juli/august fikk jeg kun utposjonert ca. kr. 3070,-!

 

18.08.2016 så jeg meg igjen nødt til å søke nødhjelp – og understreket også nå som sist at de måtte inneholde fulle livsoppholdsatser – hvilket selvsagt ikke ble etterkommet noen av gangene! (utdrag sitat):
I dag betalte jeg augusthusleie kr. 2400 (renter var lagt til) (TIL ADVOKAT – EN KJEMPESKRIVEFEIL, BELØPET SKULLE VÆRE KR: 13400,- (HUNDRE KR. I RENTER) MEN DET FREMGIKK JO UANSETT AV FULLE KONTOUTSKRIFTER JEG LA VED OG LEVERTE PÅ KONTORET FREDAG NESTE DAG) – og i morgen betaler jeg telefonregning pålydende kr. 2695,30. (lånt enda 330 kr. igjen i dag for det)
Det medfører at jeg ligger i minus med 330 kroner for akkurat dette, etter å ha fått pensjon i dag, kr. 15773,- (grunnstønad telefon bakt inn i dette er ca. 670,-)
Jeg har derfor ingen penger å leve for fra i dag til den 10 september når bostøtten kommer, og du har til alt overmål ulovlig tilbakeholdt 1018,- kr fra meg hver måned slik at jeg har ligget under aller minste grunnsats med dette beløpet både i juni, juli og august.
Som kjent for dere er Advokat nå inne i bildet, og har overklaget ditt kriminelle Stoppvedtak der jeg krever at pengene du har holdt tilbake skal utbetales meg øyeblikkelig og iverksettes igjen, og vi har frist til 24 august 2016 og påklage alle dine andre lovstridige avslag på flere av mine søknader.
Flere legeerklæringer som attesterer at deres behandling av meg kan være livstruende ligger tungt inne i bildet, hvilke du også har ignorert (…)
«Redusert livsopphold» var alt du ønsket å kreste ut av deg (i det foregående vedtaket)
Under den tiden var jeg også nødt til å betale flere presserende regninger så som Obos og flere andre kreditorer, som vil fremgå av kontoutskriften jeg kommer på kontoret og leverer i morgen.
Nødhjelp med fulle livsoppholdsatser må settes inn på min konto i morgen fredag, siden det blir helg. Jeg har INGEN penger!
Med hilsen Jeanine Horntvedt

 

 

Penger kom, men der var selvsagt ikke utmålt  tilstrekkelige ytelser. Noen få hundrelapper var lagt til for meg å leve for over et tidsrom på hele 22 dager, etter at jeg nylig hadde måttet leve på litt under det samme beløp omtrent like lenge.
Kr 3635,- ble utbetalt meg totalt, der Tunsve i vedtaket har anført helt ubekymret:
«Nødhjelp kr. 350 for perioden 18/8 til 21/8» – og deretter «Redusert basisbeløp» med kr. 3285,- for perioden 22/8 – 9/9 – 16″!
De reduserte satsene er kun nedtegnet på papiret etter hennes dagsform og forgodtbefinnende, og igjen var intet opplyst om de faktiske forhold som dreier seg om liv eller død.
«Avgjørelsen» er overhodet ikke forankret i sunt vett og forstand –  forsvarlige begrunnelser er totalt fraværende – og det MÅ de jo være, for slik raljering som dette med godt innarbeidet totalfravær av brukermedvirkning og hensynstagen av borgerens anførsler kan aldri forsvares!

 

Det var dog et menneske jeg glemte å sende min overklaging til den 17 juli, og det var Bydelsoverlege Ingunn Haakerud (bildet over), så hun mottok denne over mail fra meg den 19. juli 2016 der jeg avsluttet (sendt som kopi til to av hennes vikarer fordi hun var på ferie):
Merk dere også stort at Sosialtjenestens «Vedtak» er datert 15.07.2016, men var ikke meg i hende før hele fire dager senere, altså i dag 19.07 – og jeg mottar post på lørdager!
Tunsve har i tillegg med dette «saksbehandlet» mine klager tre dager før fristen jeg var gitt for å svare på hennes tidligere avslag som hun hadde datert 27.06.2016 – hvilke jeg som dere vil se – innsendte per mail til henne dagen før – 17/7 slik jeg skulle, innenfor fristen på tre uker som jeg hadde for å avgi tilsvar.
Jeg ser frem i mot en rask tilbakemelding fra dere med rettledning om hva som kan gjøres i denne forferdelige situasjonen, her jeg har – som vil fremgå, bevisført med flere lydopptak at Tunsve m.fl. ved dette kontoret både har utøvd og enda utøver massive avvik overfor meg på bakgrunn av min pågående varsling om deres mangeårige totale fravær av forsvarlig yrkesutøvelse og det er ingen vei ut.
Jeg har ikke lenger krefter til å klage på sosialtjenestens evigvarende maktmisbruk.
Dette både må og skal stanses – NÅ – for jeg vil miste livet (med vennlig hilsen Jeanine Horntvedt)
– Fra den kanten, har det vært fullstendig tyst!
MERK DERE AT i brevet jeg mottok som svar på min klage fra Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester – referert til lenger nede i denne posten, påstås det at min mail til dem med klage var sendt dem den 19 juli – men det er særdeles etterprøvbart elektronisk at klagen til dem gikk den 17!
Selv ikke en slik sentral opplysning klarer saksbehandler Kari Bansal å få riktig, selv om overskriften jeg hadde satt var korrekt gjengitt, og bekrefter at dokumentet vitterlig er av 17/7 der jeg fortsetter: «JEG VIL MISTE LIVET, HVIS IKKE NOEN AV DERE REAGERER NÅ».

 

Sitat fra innledningen av klagen som ikke er utgitt på blogg:
Oslo 17.07.2016 – Klage på tre (avslag) «Vedtak»:
1. VEDTAK Vår ref. (saksnr.): 2016/056738 Dokumentnr: 2016/335218 Nødhjelp og ekstra livsopphold
2. VEDTAK Vår ref (saksnr): 2016/053152 Dokumentnr: 2016/334980 Nødhjelp, ekstra livsopphold, strøm, settekontor
(MERK: MIN OPPRINNELIGE SØKNAD OM SETTEKONTOR VAR AV DATO 03.06.2016)
3. VEDTAK Vår ref. (saksnr.): 2016/057173 Dokumentnr: 2016/337492 Søknad om lån i forbindelse med utgifter til veterinærutgifter
MERK: NESTEN FULLE GJENGIVELSER AV ALLE PUNKT PÅ MINE SØKNADER (som alle ble avslått) VIST TIL UNDER ER GJENGITT I EN *** BLOGGPOST, SLIK AT SOSIALSJEFEN, MOTTAKERENE PÅ LISTEN OG EVT. KLAGEINSTANS SOM (alle unntatt førstevnte) IKKE HAR BEGREP OM HVOR STORE LØGNENE DU NEDTEGNER I PROTOKOLL ER, FÅR ET FULLSTENDIG INNSYN I SAMTLIGE SAKSFAKTA DU VELGER Å BÅDE UNDERSLÅ OG OMSKRIVE I ALLE DINE MENINGSLØSE OG LOVSTRIDIGE AVSLAG – HER DU GJENNOMGÅENDE TIL ELLERS HVERT PUNKT JEG HAR FREMMET MED SOLID UNDERBYGGELSE VÅGER Å PÅSTÅ:
«Du har ikke opplyst noe på din søknad og tilleggsopplysninger som tilsier at sosialtjenesten skal kunne ta en annen vurdering«!»
Dette våger du å «bedyre» enda jeg nå som alltid før har strevd med å linke til relevante lovtekster jeg har funnet frem til som alle underbygger mine innsigelser bortenfor en hver tvil – men som du velger å skjule i dine illegitime påstander.
*** POSTEN DER MINE SØKNADER GJENGIS (ordrett) MÅ DERFOR LESES – DET ER TVINGENDE NØDVENDIG SIDEN SAKSBEHANDLERS MANGE LOV- ETIKK OG REGELBRUDD ER ALT FOR STORE TIL AT HELE BILDET KAN VISES HER:
Sosialsjefens trusler opprettholdes
http://bit.ly/2956sQ6

 

 

(Og jeg ber alle parter merke seg at rett etter utgivelse av denne, så ble jeg møtt med grov sjikane fra to Navansatte offentlig (hver for seg) med en ukes mellomrom, både på Facebook og Origo (linker nederst.) (…)
Der står på side 2: «Forespørsel om settekontor vil bli besvart administrativt» MEN JEG HAR JO IKKE MOTTATT ET SVAR PÅ DETTE PER DAGS DATO!!
Uansett så sendte jeg aldri en «forespørsel» vedr. byttet, det var et åpenbart gyldig KRAV!
I søknaden krevde jeg altså et SETTEKONTOR også under tiden saksbehandlingen tok hvis det lot seg gjøre (men på permanent basis selvsagt), og linket til relevante bestemmelser rundt ordningen uten at du har giddet bry deg med å kommentere kravet overhodet.
Jeg krever altså at byttet iverksettes umiddelbart hvis mulig for behandling av denne klagen siden ingen av dere som behandler mine søknader er uhildede, hvilket tydelig fremgår av uttallige videobevis, varslinger og tidligere politianmeldelse samt de løgner og unnlatelser du også nå i dine avslag har fremmet! (Sitat utdrag fra min klage av 17/7-16 slutt)
I min søknad av 03.06.2016 som jeg i klagen av 17/7 viste til at Tunsve hadde kommentert, fremhevet jeg attpåtil  prosedyrene rundt det å kunne bytte til et settekontor, for å forsikre meg om at Tunsve og Trøeng skulle være vel inneforstått med gangen i dette.

 

 

(Sitat fra søknad 3/6): *** MERK: I tillegg krever jeg et settekontor på bakgrunn av uløselige konflikter og inhabilitet ved dette kontoret når denne søknaden er behandlet, eller at settekontoret selv behandler denne hvis mulig – det skal DERE ta rede på! (Sagene vil være rett kontor for dette, som fremgår):
Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren Dokument nr. 15:1092 (2010-2011) Innlevert: 21.03.2011
Tidligere Arbeidsminister Bjurstrøm: Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om at i særlige tilfeller der forholdet mellom bruker og det lokale Nav-kontoret oppleves som fastlåst, vil Nav Fylke normalt vurdere om det er hensiktsmessig at bruker får bytte til et annet Nav-kontor i fylket (…)
Etter min vurdering er dette en hensiktsmessig måte å håndtere slike saker på.
http://bit.ly/foQ2xP
Les også mer om lovverket rundt denne problemstillingen, langt nede i posten
«Nav og deres ignorering av den materielle kompetanse, samt raljering vedr. inhabilitet»
https://sommer17.wordpress.com/2017/01/05/nav-og-deres-ignorering-av-den-materielle-kompetanse-samt-raljering-vedr-inhabilitet/

 

IVAR JOHANSEN

Politiker Ivar Johansen sendte meg følgende relaterte dokumentasjon over mail 07.01.2015, som svar på min orientering om personforfølgelsen bedrevet overfor meg av flere ansatte og sjefen ved dette kontoret over flere år:
Det følger av kommuneloven § 20 nr. 2 at byrådet/kommunerådet skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter, og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.»
http://bit.ly/1ZiBtmV
Når det gjelder settebydel i sak hvor leder av bydelsforvaltningen er inhabil er dette avklart i dette rundskrivet.
Som du vil se er det der besluttet at settebydel for bydel St. Hanshaugen er bydel Sagene:
Ansvarsfordelig mellom bydelene i saker om personrettede tiltak 10.12.2014 (sitat fra Johansen slutt)
http://bit.ly/1zS8gku
(Alle mine søknader som ble avslått er sitert i posten):  Sosialsjefens trusler opprettholdes
http://bit.ly/2956sQ6

YOUTUBE

INNKLAGEDE OG POLITIANMELDTE SEKSJONSLEDER RANDI TRØENG, VAR SELVSAGT DEN PERSON SOM TIL SLUTT  BESVARTE MITT KRAV OM SETTEKONTOR ETTER PURRINGER – OG DET FØRST ETTER 6 UKER: BLANKT AVSLAG UTEN BEGRUNNELSE! SLÅ DEN!
18.07.2016 –  godt og vel 6 UKER ETTER at jeg atter i den store klagen/varslingen av 17.07.2016 hadde sendt kontoret skriftlig purring av min opprinnelige søknad av 03.06.2016 om å få bytte til et settekontor på bakgrunn av «FASTLÅST SITUASJON»  kommer svaret – og det fra fra skadevolderen. Direkte sitat (utdrag):
Det vises til din mail datert 3. juni, mottatt hvor du i punkt 6 skriver: «Jeg krever et settekontor» (…)
Du skriver at flere ansatte (Trøeng mener seg sinnsvakt nok unntatt fra disse, og omtaler seg selv i 3. person!)  – samt seksjonssjef, bedriver personforfølgelse av deg og har gjort det over flere år (…)
Etter vurdering av din henvendelse ser ikke NAV , St. Hanshaugen, sosialtjenesten, at det foreligger inhabilitet eller andre forhold (politianmeldelsen er også underslått) – som gjør at din sosialsak skal overføres til et settekontor.
Din sosialsak beholdes dermed ved vårt kontor.
Underskrift: Randi Trøeng (hennes stillingsbenevnelse «seksjonssjef» er her behendig utelatt)

 

 

 

 

Kort innføring i Trøengs karakter og konsekvente behandling av meg via lydopptak:
Randi Trøeng innrømmer at hun er godt kjent med min helsesituasjon ca. 28:37 min. inne i lydopptaket:
«Du HAR helseproblemer, du ER diabetiker»!
Min respons: Men jeg står jo som diabetiker og med helseproblemer som du vitterlig innrømmer nå, UTEN mat og penger – det er de FAKTISKE forhold i dag, og da er det ingen retorikk som skal ligge til bakgrunn for det, da er det å sørge for et FORSVARLIG livsopphold for en diabetiker! Og det er ikke 70 kroner dagen i en uke med alt det jeg har gjennomgått …
Trøeng avbryter uten skam, og uten å gå i dialog som alltid:
«Det er det vi gir deg nå»!
http://bit.ly/1FXIYYS

KLAGE PÅ STOPPVEDTAK FRA HORNTVEDT (enda ikke besvart i skrivende stund)
Oslo 12.08.2016
To line.tunsve@bsh.oslo.kommune.no, sigurd.roeggen@bsh.oslo.kommune.no, fmoapostmottak@fylkesmannen.no
Tillegg til Advokats (…) overklaging som klageinstansene også skal hensynsta.
De vedvarende represalier jeg erfarer for i flere år ha vitnet om forholdene både på dette kontoret og Nordstrand er satt i system.
Dette er en sak på liv og død, som dreier seg for meg om å opprettholde livet så langt det går – jeg har barn og venter barnebarn som skal ha en bestemor.
Tunsve har gjentatte ganger gjennom hele tre år  – via mine mange klager og søknad om kraftig forhøyet livsopphold og (tapede) telefonsamtaler vi har hatt – kjent som hun også er med  tidligere materiale om uholdar helsesituasjon fra min «mappe» som går ytterligere fire år tilbake fra Nav Nordstrand der jeg bodde før jeg flyttet hit, forsettlig bidratt til å forkorte livet mitt og ødelegge helsen min hver eneste dag som går grunnet utilstrekkelig økonomisk bistand, ved å aldri ha anvendt sitt lovpålagte skjønn og hevet den minste flate grunnsatsnormen slik hun er lovpålagt og oppfordret til av flere leger – men tvunget meg til å leve på denne (med kjennskap til) i over 7 år – tre av de siste er under henne – og pågående.
Hun har og nektet meg øk. hjelp til livsviktig diabetesmedisin (lydopptaket).:
Sosialkontor og mordforsøk
https://youtu.be/NvNwvw3e7nw
Det hele dreier seg om gjentatte graverende forbrytelser i offentlig tjeneste som har bidratt til å ta mange år fra mitt liv og som har ledet til en dobling av de medisiner jeg må ta for Diabetes og hypertensjon essensiell.
Forholdene dreier seg ikke om annet enn det faktum at jeg er i ferd med å miste livet mange år for tidlig etter å ha blitt holdt nede og under minste flate sosialhjelps norm i over 7 år med 14 fysiske diagnoser i bunn
MERK: Sakens faktiske forhold som Tunsve hele veien har tiet ihjel, er at hun sendte meg vilkårene om at jeg måtte ut og søke bolig og føre Boliglogg kun et par dager etter at jeg hadde søkt om forhøyet livsopphold der jeg i papirsøknaden presiserte jeg at jeg nylig hadde fått kraftige brystsmerter igjen, og blitt hentet av Ambulanse med blålys og kjørt til sykehuset med hjertearytmi!

 

 

Hovednr. 35 – Sosialtjenesteloven. Utarbeidet 22.06.2012 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Fagstab tjenester, Seksjon sosiale tjenester. Sist endret 04.01.2016
4.20.2.2 Hvordan skal det settes vilkår? [Endret 6/13]
Vilkårsetting ved tildeling av økonomisk stønad er utøvelse av offentlig myndighet på et område som er av grunnleggende og vesentlig betydning for den enkelte.
Å stille vilkår for en stønad tjenestemottaker har rett til, stiller strenge krav til saksbehandlingen.
4.20.2.8 Konsekvensen av at et vilkår brytes [Endret 6/13] 
***** I denne vurderingen skal det tas hensyn til årsaken tjenestemottaker oppgir for ikke å ha oppfylt vilkåret, om årsaken skyldes tjenestemottakers evne eller vilje, og hvilken betydning konsekvensen får for tjenestemottaker (…)
  • Redusert stønad ***** Hvis tjenestemottaker ikke har andre reelle inntektsmuligheter, har vedkommende rett til stønad og vilkårsbrudd vil ikke kunne føre til stans i stønaden.

    Stønaden kan imidlertid reduseres til et forsvarlig minstenivå. Hva som er et forsvarlig minstenivå må vurderes konkret og individuelt, og i sammenheng med varigheten av reduksjonen.

    http://bit.ly/2bfs0P1
Altså: ***** «VILKÅRSBRUDD VIL IKKE KUNNE FØRE TIL STANS I STØNADEN NÅR JEG IKKE HAR ANDRE REELLE INNTEKTSMULIGHETER!

 

Tunsve er godt kjent med dette – Fagkonsulent for oppfølging som hun er, samt det faktum at jeg når jeg søkte ekstra livsopphold fordi husleien ble lagt på med 4050 kroner hadde hatt hjerteflimmer og blitt kjørt til sykehus!
«Bare» leieøkningen alene, måtte hun ha påregnet at gav meg et stort sjokk!
Det foreligger således ikke et snev av tvil om, at vilkårene som Tunsve valgte å sende meg kun to dager etter informasjonen om hjerteflimmer ville kunne avstedkomme fatale konsekvenser for meg, forårsake betydelig smerte og en ytterligere optimal stressbelasting – hun vet at dette er mitt barndomshjem (Jeg går på sterk dose blodtrykksmedisiner) – og å fatte en slik «beslutning» når de faktiske forhold på det tidspunkt var så ille for meg, skulle en ikke tro at var menneskelig mulig – langt mindre etter det lov- etikk og regelverk som Tunsve er pålagt å rette seg etter i kraft av sitt gebet!
VIDERE: ***** «I DENNE VURDERINGEN SKAL DET TAS HENSYN TIL ÅRSAKEN TJENESTEMOTTAKER OPPGIR FOR IKKE Å HA OPPFYLT VILKÅRET, OM ÅRSAKEN SKYLDES TJENESTEMOTTAKERS EVNE ELLER VILJE, OG HVILKEN BETYDNING KONSEKVENSEN FÅR FOR TJENESTEMOTTAKER»! :
– Tunsve sitter også inne med legeerklæringen som bekrefter at jeg ikke har helse å flytte mer – hvis ikke til permanent bolig, og jeg har flyttet hele 7 ganger og ikke 6 som der står (jeg har alle bostedsbevisene her!
I tillegg er Tunsve kjent med at jeg har uttallige inkassoer og ikke vil være kredittverdig når utleiere skal foreta kredittsjekk av meg!
MED OVERNEVNTE FAKTAGRUNNLAG ETABLERT – OG ETTER AT TUNSVE HAR BLITT GJORT KJENT MED OG LEST MINE KLAGER AV 17/7 DER JEG PÅKLAGER FLERE AV HENNES MENINGSLØSE AVSLAG SOM ER SATT HELT UTEN AT FAKTAGRUNNLAG OM MIN HELHETLIGE SITUASJON LIGGER I BUNN, PRESTERER HUN VITTERLIG TIL ALT OVERMÅL Å STANSE DET TILSTÅTTE TILSKUDDET TIL LIVSOPPHOLD – SOM HUN SÅ SNEDIG HADDE VALGT Å MASKERE SOM «SUPPLERENDE HUSLEIE» !!!
Således kan det etterprøves bortenfor en hver tvil at Tunsve sine formidable avvik fra forsvarlig myndighetsutøvelse er utført med vitende, vilje og et absolutt forsett, som ledd i sosialtjenestens konsekvente bestrebelse på å tilintetgjøre meg.

 

 

 

NAV Rundskriv Hovednr. 35 – Sosialtjenesteloven
Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, (og) bidra til sosial og økonomisk trygghet (…) Tjenestene er i stor grad behovsbaserte rettigheter. Innvilgelse eller avslag skal alltid foretas etter en konkret og individuell vurdering (…)
NAV-kontoret skal bidra til å forebygge sosiale problemer og hindre at personer havner i vanskelige livssituasjoner (…)
20. juni 2012 Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør (…)
Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1.1.1 Om bestemmelsen. Bestemmelsen er retningsgivende og skal gi veiledning for tolkingen av enkeltbestemmelsene i loven.
  • Innholdet av en bestemmelse skal alltid forstås i overensstemmelse med lovens formål. Ved valg mellom ulike tolkingsalternativer skal den løsningen som best fremmer lovens formål velges.
  • Loven gir i stor grad rom for bruk av faglig skjønn for å finne frem til fleksible løsninger tilpasset behovene til den enkelte som trenger hjelp. Tjenestene skal bidra til å oppnå formålene i loven, og skal så langt som mulig utformes i samarbeid med mottakeren
  • http://bit.ly/2buuZ4g
Rundskriv for sosiale tjenester i Nav 27.08.2014
2009-2014 Veileder til Lov om sosiale tjenester i Nav § 17 Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? S. 14 2.3 Hvordan skal det fattes vedtak?
Alle søknader om tjenesten skal vurderes individuelt og konkret ut fra søkerens behov på søknadstidspunktet, og avgjørelsen skal fattes i et enkeltvedtak. Vedtaket skal vise om tjenesten er innvilget eller avslått, hva som eventuelt er innvilget og begrunnelsen for avgjørelsen (…)
Begrunnelsen er viktig for å sikre at det er tatt en riktig avgjørelse som er forståelig for brukeren, og for å gjøre det mulig å overprøve saken.
Begrunnelsen skal vise at det er samsvar mellom tjenesten og behovet, og mellom tidspunktet for iverksettelsen av tjenesten og hjelpebehovets karakter. Vedtaket og begrunnelsen vil også være med å danne grunnlag for å kunne vurdere om det er gitt en forsvarlig tjeneste.
Begrunnelsen skal vise til regelen vedtaket bygger på, som her vil være STL § 17, og nevne faktiske forhold ved brukerens situasjon som har hatt betydning for avgjørelsen (…)
http://bit.ly/VXMxKP
Tunsve har underslått ALT!
Linken er i dag uvirksom fordi dette er lagret materiale, men lovverket eksisterer jo selv om linken ikke virker.

 

 

Resten skriver jeg i 3. person, (og mine SØKNADER er vist i følgende post):
Sosialsjefens trusler opprettholdes
http://bit.ly/2956sQ6
Sosialtjenesten har ikke anledning til å se bort fra de månedlige kostnader Horntvedt har for sin 11 år gamle hund som hun anskaffet flere år før sosialtjenesten var inne i bildet, iht. den lovpålagte helhetsvurdering som saksbehandler plikter å foreta rundt de faktiske forhold – helsemessig, økonomisk og sosialt.
Det følger av lovverket at skjønnsutøvelsen skal bunne i faktiske forhold.
I søknaden Horntvedt sendte inn 03.06.2016 en tid før Stoppvedtaket ble fattet, redegjorte hun blant annet omfattende for utgifter hun har til hunden hvorav en stor utgift til Veterinær i juli måned fordi denne ble akutt syk (søknader av 08 og 27 juni). Flere sitat og linker til sentralt lovverk var tatt med – deriblant Dyrevelferdsloven og Mattilsynet, hvilket sosialtjenesten ikke hensynstok.
Dette er forhold som skal tas videre i annen klage som vil følge av alle avslag som sosialtjenesten har gitt på overnevnte, men blir svært relevant å fremheve også her, fordi Horntvedt selvsagt har vært pliktet til å besørge nødvendig for og stell til hunden også under den tre-måneders perioden som nå har gått der sosialtjenesten ulovlig har holdt henne kr. 1018,- under minste lovpålagte sosialhjelps norm som i utgangspunktet ligger på kr. 6589,– hver måned.
Hun oppgir at hunden har ømfintlig mage og dårlige tenner og må ha spesialfor som totalt utgjør ca. kr. 800,- per måned hvilket er synliggjort i kontoutskriftene hun har levert sosialtjenesten.
Horntvedt begrunnet nødvendigheten av å ha sin hund, i søknaden av 03.06.2016 med det følgende (utdrag sitat):
«Ikke minst har jeg en elsket hund på 11 år som trenger mat, veterinær, tannstell og pleie. Dette skal hensynstas, siden mitt «fritidsbehov» nesten kun blir dekket gjennom lufteturer med hunden, og min psykiske helse blir ivaretatt av å ha hund som gir meg en meningsfylt hverdag siden jeg er så syk at jeg sjelden orker å gå ut. Jeg har så store smerter at jeg kun hadde sittet inne hvis han ikke krevde turer ut. Dette VET dere!»

 

§ 5-2 Stønad i særlige tilfeller.
Sosialtjenesten kan i særlige tilfeller, selv om vilkårene i § 5-1 ikke er til stede, yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å (…) tilpasse seg en vanskelig livssituasjon.
Sosialtjenesten kan for eksempel med hjemmel i § 5-2 yte stønad til deltakelse på ulike (…) fritidsaktiviteter.
Ved vurderinger etter denne bestemmelsen kan sosialtjenesten legge mindre vekt på de økonomiske forholdene, og mer på andre hensyn, enn ved en vurdering etter § 5-1.
Eksempelvis kan hensynet til (…) søkerens fysiske og psykiske helse, muligheten for å få en meningsfylt hverdag og lignende tillegges avgjørende vekt (sitat slutt)
(Disse mine søknader, er vist i følgende post):
Sosialsjefens trusler opprettholdes
http://bit.ly/2956sQ6

 

Horntvedt er som kjent for sosialtjenesten eldre (54), hun lider av alvorlig sykdom, og har således i hele tre måneder kun sittet igjen med kr. 4771,- (pr. mnd) når utgiftene til hunden er tatt med.
Sett i forbindelse med flere leger som i erklæringer har attestert at minste livsoppholds norm for Horntvedt kan være livstruende og sterkt oppfordret sosialtjenesten til å øke denne – uten gehør – samt hennes forholdvis nylige innleggelse på sykehuset med hjertearytmi, så er saksbehandlers stans av tilstått ytelse som til og med har satt henne en drøy tusenlapp under den lovpålagte malen, en potensiell dødsdom.
Det må derfor stå som åpenbart at Horntvedt ikke har helse til å lide under saksbehandlers forsettlige misbruk av myndighet om så en eneste dag til.
Det er lovstridig og uforsvarlig, og månedsbeløpene som er stanset og aldri utbetalt Horntvedt for de siste tre måneder skal etterbetales omgående, og settes i kraft igjen.
Overklagingen på det uforsvarlige lave tilskuddet til livsopphold (kamuflert som supplerende husleie) pålydende kr. 1018,- per måned, vil fattes separat, da dette må økes.
Horntvedt har kommet betraktelig på etterskudd med flere nødvendigheter i disse tre månedene, og har heller ikke hatt noen penger å legge til side etter å ha levd hele 7 år på minste sosialhjelps norm.
Skattefri måned i juni, var henne ikke til hjelp for å komme på pluss-siden heller, grunnet de store veterinærregningene hun søkte sosialtjenesten om å få dekket, med påfølgende avslag.
Det er ingen forsikringsselskap som forsikrer hunder over 7 år (noen har unntak opp til 10 år) mens Horntvedts hund er 11.

 

Horntvedts totale og faktiske livssituasjon som saksbehandler både har underslått og unnlatt å drøfte er på ingen måte holdbar, og behandlingen hun nå i lang tid har erfart med flere urimelige og urealistiske krav som ikke er forankret i sunt vett og forstand, er klart lovstridig.:
Justis- og beredskapsdepartementet
Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) 6.15 Hensettelse i hjelpeløs tilstand mv.
Straffeloven 1902 § 242 første ledd rammer den som hensetter en annen i hjelpeløs tilstand.
Med «hjelpeløs tilstand» menes at situasjonen volder fare for liv, kropp eller helse, se til illustrasjon Rt. 1948 side 246, Rt. 1954 side 674 og Rt. 1969 side 941.
Skyldkravet er forsett, jf. straffeloven 1902 § 40. Medvirkning er særskilt nevnt og dermed straffbar. Den øvre strafferamme er fengsel inntil 3 år (…)
Straffeloven 1902 § 242 annet ledd rammer den som forlater noen i hjelpeløs tilstand eller lar noen forbli i hjelpeløs tilstand når han plikter å dra omsorg for vedkommende (…)
Annet ledd rammer unnlatelse av å oppfylle en handleplikt.
Unnlatelsen må være «rettsstridig», slik at det kreves en eller annen form for pliktforhold mellom personene.
Plikten til å «dra omsorg» kan følge av lov, avtale, offentlig stilling eller være begrunnet i alminnelige rettsgrunnsetninger.
Skyldkravet er forsett.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-22-2008-2009-/id540219/?ch=6

 

Jeg underbygger nødvendigheten av at overnevnte paragraf fremheves, med Advokat Thomas Thorstensens presisering av den i artikkel av 24.09.2006, i hans overklaging på sosialkontoret MERK:som han forøvrig vant frem med.
Thorstensen opplyste meg om at klagen ble tatt til følge over mail for ca. et år siden eller så, siden jeg sendte ham forespørsel om å bistå meg pga at jeg hadde lest artikkelen, men han svarte at han ikke hadde kapasitet.:
Anmeldte sosialkontoret (RB.no) av Alexander Gjermundshaug
«Odd Erik Anderssen fikk ikke penger til mat da han møtte opp blakk og utsultet på sosialkontoret i Lørenskog. Nå har han anmeldt forholdet (…)
Jeg har kronisk sukkersyke og er avhengig av mat på grunn av blodsukkeret, forteller Anderssen (…)
Advokat Thomas Thorstensen (anmeldte) de ansvarlige ved sosialtjenesten i Lørenskog for å ha unnlat å yte Odd Erik Anderssen nødvendig hjelp da han fredag var i en nødssituasjon.
**** Thorstensen mener sosialtjenesten har brutt sine plikter etter Sosialtjenesteloven § 5-1, og dermed også brutt Straffelovens § 242 ved å ikke hjelpe et menneske i nød (…)  Jeg er sjokkert over at et sosialkontor ikke tar mennesker mer på alvor (…) (og) at sosialkontoret ikke ringte for å opplyse at søknaden var innvilget på mandag, slik at Anderssen kunne fått pengene tidligere.
– Det er bare provoserende, sier Thorstensen.
http://www.rb.no/lokale_nyheter/article2310329.ece

 

 

– (og jeg fremhever sterkt at Tunsve gjentatte ganger – og ikke minst her med sitt Stoppvedtak forsettlig har besørget livstruende situasjon (fra to legers erklæringer: «livstruende») for meg gjennom (hele tre år) med ytterligere å – nå på tredje måneden, holde meg UNDER lovpålagte minste sosialhjelps norm – ****** hvilket har pågått i et langt større tidsrom enn det Anderssen «måtte tåle» og fikk gjennomslag  for!)
Sosialtjenestens Stoppvedtak er et klart brudd på § 4 – Krav til forsvarlighet.
Sosialtjenesten har ikke ivaretatt Horntvedts (54) interesser, og ignorert flere legeerklæringer som hun har inngitt over en periode på hele 7 år der alle sterkt oppfordrer til at hun må få tilstått økte livsoppholdssatser på bakgrunn av alvorlige sykdommer så som diabetes og høyt blodtrykk.
To av legene (Dr. Nørager og Dr. Claussen) har fremhevet at unnlatelse av å oppfylle denne plikten kan være livstruende for henne, og nåværende fastlege presiserer at sosialtjenestens unnlatelser er lovstridig – helt uten at dette har avstedkommet nødvendig og tilstrekkelig bistand.
Sosialtjenesten har i denne lange perioden aldri forholdt seg til verken legeerklæringene eller relevant lovverk herunder, men har konsekvent holdt henne nede på flat grunnsats enda saksbehandler ikke adgang til å omgå lovverket eller tolke legeerklæringer etter eget ulovlige forgodtbefinnende.
Les i denne forbindelse hva de er forpliktet å forholde seg til etter lovverket:
Nav og deres ignorering av den materielle kompetanse, samt raljering vedr. inhabilitet
https://sommer17.wordpress.com/2017/01/05/nav-og-deres-ignorering-av-den-materielle-kompetanse-samt-raljering-vedr-inhabilitet/
Lovverket understøtter videre at alder og helse skal hensynstas, i pliktmessig heving av grunnsatsen på dette grunnlag:

 

 

4.18.1.3 Stønad til livsopphold er en skjønnsmessig ytelse
Økonomisk stønad er en skjønnsmessig ytelse. NAV-kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn ved utmåling av stønad. Dette innebærer at det skal foretas en konkret og individuell vurdering av hvilke utgifter som er nødvendige for å sikre tjenestemottaker et forsvarlig livsopphold.
Stønaden skal utmåles med bakgrunn i den enkeltes faktiske behov, og NAV-kontoret skal utrede hjelpebehovet i samarbeid med vedkommende.
Det skal foretas en skjønnsmessig vurdering i hver enkelt sak, det vil si for hver enkelt tjenestemottaker og eventuelt for hver gang tjenestemottaker søker (…)
Så lenge forskjeller er saklig begrunnet i ulike individuelle behov, er det i samsvar med loven (…)
4.18.2.8 Nærmere om helse, alder og ulike livssituasjoner
I beregningen av økonomisk stønad skal det tas hensyn til utgifter som er vanlige for personer i tilsvarende alder og livssituasjoner.
Hvis tjenestemottaker er ung og i starten av voksenlivet vil behovene være andre enn for mottakere som er godt voksne (…)
For eldre tjenestemottakere uten mulighet til fremtidig inntektsøkning, vil det være rimelig å ta hensyn til at den økonomiske situasjonen er varig og at levestandarden for aldersgruppen er høyere enn for unge voksne.
Tjenestemottakers helsesituasjon kan ha betydning for stønadsbehovet.
Personer med fysiske eller psykiske plager kan ha behov for dekning av utgifter som følger av plagene og som personer uten slike plager ikke har.
Dette kan for eksempel gjelde særlige utgifter til diett (…)
NAV-kontoret må følge de krav til saksbehandling som følger av denne loven, forvaltningsloven og uskrevne normer om god forvaltningsskikk (…)
http://bit.ly/1bcYhko

 

 

De 1018 kronene som saksbehandler Line Tunsve fastsatte som supplerende bistand f.om. juni 2016 etter søknad fra Horntvedt fordi hennes husleie økte med 4050 kroner fra juni måned, bidro kun til å løfte henne opp til minstesats sosialhjelp som i dag utgjør kr. 6589,-.
Tunsve kamuflerte i tillegg det tilståtte supplerende livsoppholdet ved å karakterisere det som «supplerende husleie», hviket Horntvedt protesterte på i sin søknad av 21.06.2016 om Nødhjelp på bakgrunn av at Stoppvedtaket ble fattet, samt i en senere mail av 12.07.2016 som også ble fremhevet i Horntvedts klage av 17.07.2016 på tre av Sosialtjenestens andre vedtak med flere avslag
(utdrag sitat fra de respektive):
1) «Sosialtjenestens hjelp med en drøy tusenlapp i måneden for at jeg skal rekke opp til minste sosialhjelps norm etter kraftig husleieøkning, velger du (Tunsve) altså å maskere som «supplerende husleie».
Ved å sette en slik merkelapp på ytelsen, er det nærliggende å tro at du mest sannsynlig tror deg å gå klar av ditt oppsiktsvekkende lovbrudd.
For saken er uansett den – at jeg ved denne stans av denne ytelsen vil bli liggende en drøy tusenlapp UNDER minste flate grunnsatsnorm for sosialhjelp hvilket sosialtjenesten ikke har lov til å gå under, hvilket jeg også kraftig understøttet med henvisning til Lovverket» (sitat slutt)
2) «Deres tilbakeholdelse av supplerende livsopphold skarve kr. 1081,- per måned som De presterte å utdele meg trass min og leges vektige påklaging for høyere sats som De (slik regelen vanvittig nok er) ignorerte – og hvor Deres rettsstridige avgjørelse avstedkom en utilstrekkelig sum som kun løftet meg opp til MINSTE sosialhjelps norm, er et klart lovbrudd.» (sitat slutt)

 

 

§ 4. Krav til forsvarlighet
Tjenester som ytes etter denne loven skal være forsvarlige.
2.4.1 Om bestemmelsen
Kommunen er ansvarlig for at alle tjenester som utformes og ytes etter loven er forsvarlige, og det gjelder uavhengig av om tjenesten saksbehandles av en kommunalt eller en statlig ansatt.
Kommunen må gjennom sin internkontroll sikre at NAV-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester.
Uforsvarlige tjenester er alltid ulovlige, uavhengig av ytre rammebetingelser som stor arbeidsmengde, manglende kompetanse og tidspress.
Forsvarlighetskravet er en rettslig standard. Det betyr at forsvarlighetskravet er en bindende rettsregel (…)
Å tilby tjenester som ikke er forsvarlige, eller bygge vurderinger og konklusjoner på en uforsvarlig saksbehandling, vil være brudd på loven (…)
NAV-kontoret må sørge for at alle som henvender seg får sine interesser ivaretatt (…)


4.18.1.5 Stønadsnivået

(…) Et stønadsnivå som ikke sikrer mottakeren et forsvarlig livsopphold og som ikke bidrar til å fremme lovens formål i den enkeltes situasjon, vil være i strid med loven (…)
4.18.2.33 Vurdering av tjenestemottakers utgifter
(…) NAV-kontoret skal utrede hjelpebehovet i samarbeid med tjenestemottaker.
Den enkeltes behov må alltid vurderes konkret i forhold til de utgifter vedkommende opplyser å ha (…)
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav#krav-til-forsvarlighet
Med hilsen Jeanine Horntvedt
(Sitat fra min klage på Sosialtjenestens tre vedtak slutt)

 

Jeg vil forøvrig sterkt fremheve at Oslo kommune har det øverste ansvaret for at ansatte ved Sosialtjenesten oppfyller sine lovpålagte plikter:
§ 287. Forsømmelse av hjelpeplikt
Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som unnlater
a) etter evne å hjelpe en person som er i åpenbar fare for å miste livet eller bli påført betydelig skade på kropp eller helse
§ 288. Hensettelse i hjelpeløs tilstand mv.
Med fengsel inntil 3 år straffes den som hensetter en annen i hjelpeløs tilstand med fare for liv, kropp eller helse.
På samme måte straffes den som unnlater å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand som vedkommende har en plikt til å dra omsorg for.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-10#KAPITTEL_2-10

 

Men Byrådet nekter konsekvent å oppfylle sine lovpålagte plikter de også! (Flere lydopptak):
Nav – Fylkesadministrasjonens utilgjengelighet og Byrådets uvilje:
http://bit.ly/1zpafCk
Nav – uprofesjonalitet og manipulering. Lydopptaket med bl.a Byrådet i elefantens decennium!
Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.
Politiker: Jeg ser allikevel stadig oftere at byråder viker unna, og nekter å forholde seg til enkeltsaker der det trolig dokumenteres systematisk systemsvikt.
Dette kan måtte innebære at Byrådet må gå inn i enkeltsaker, da det er enkeltsakers behandling som kan avdekke systematisk systemsvikt.
Sentraladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere.
http://bit.ly/1rSWt5a

 

Videre utdrag fra avslutning av min klage/varsling av 17/7, som jeg rettet til samtlige mottakere:
TIL DE ØVRIGE MOTTAKERE AV DENNE VARSLINGEN – KLAGEN INNBEFATTET:
Jeg krever at de ansvarlige beslutningstakere i Bydelen og utenfor nå endelig setter foten ned overfor et mangeårig, spektakulært og samkjørt maktmisbruk fra «hjelpeinstans» – Sosialtjenesten St.Hanshaugen overfor en eldre (54 år), bistandstrengende funksjonshemmet borger som er i ferd med å miste livet mange år for tidlig, da jeg har vært og blir utsatt for graverende avvik fra forsvarlige tjenesteytelser og multiple brudd på Lov- etikk og regelverk som først ble gjort kjent for dere per e-post 09.02.2014 (…) uten at noen reagerte – og som dere ser, har forholdene deretter jevnlig eskalert til det fullstendig utenkelige!
Jeg forventer at mottakerene vil kunne finne frem til mailen omtalt selv på deres PC, for jeg vet ikke hvordan man attacher mail.
Allerede der, hadde jeg spesifisert mine månedlige utgifter, og at jeg kun hadde ca. 2500 igjen til kun mat, når alle utgifter var betalt.
Det ble verken hensynstatt av Sosialtjenesten, Fylkesmannen, Sivilombudet eller noen andre mottakere på listen av 9/2 – hvilket verifiseres her:
(Klagene av 9/2 står nedtegnet her MERK: deler av dem, og ikke spesifikasjonen av mine utgifter som ble sendt til mottakerene): Nav St.Hanshaugen sosial — Lydopptakene
http://t.co/3poMZUDgVE
Fylkesmannen og kameraderiet – Del 1
http://bit.ly/18Gonvx
Fylkesmannen og kameraderiet – Del 2
http://bit.ly/1GebaUZ
Fylkesmannens lovbrudd
http://bit.ly/1XZJJLF
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
http://bit.ly/28THamH
Line Tunsve, Randi Trøeng og Sosialsjef Sigurd Røeggen har – trass min solide underbygging, flere tilalls ganger over godt og vel tre år, overtrådt alt som er mulig å overtrede, hva gjelder både etikk, lov- og regelverk, og «vedtakene» jeg her påklager, er intet annet enn «gjengs prosedyre» hos denne sosialtjenesten, der brorparten dreier seg om standardisert trykk som de pøser ut (selvsagt etterprøvbart med slappe henvisninger til kun § 18 og 19 hva som enn blir søkt om!)
Det er ikke «Systemet» som skal skyldes på her, det er aktørene Line Tunsve, Randi Trøeng og deres sjef Sigurd Røeggen som jeg uttallige ganger har innklaget og en gang politianmeldt uten at det hjalp, for mangeårige, samkjørte og kontinuerlige brudd på forsvarlig yrkesutøvelse og massive represalier overfor min varsling – altså ulovlig forvaltningsførsel.
Så også nå.

 

Straffeloven 1902 § 242 første ledd rammer den som hensetter en annen i hjelpeløs tilstand.
Med «hjelpeløs tilstand» menes at situasjonen volder fare for liv, kropp eller helse, se til illustrasjon Rt. 1948 side 246, Rt. 1954 side 674 og Rt. 1969 side 941 (VIST BREDERE UTDRAG FRA TIDLIGERE I DENNE POSTEN, og også referert for mottakerene/skadvolderene i sosialtjenesten)
http://bit.ly/1OAdSIt
Sosialsjefen har hatt det overordnede ansvaret for at Tunsve & Trøeng har fått operere fritt og uhindret i flere år med ulovligheter trass alle lydopptak han kontinuerlig har mottatt fra meg over mail med linker til Youtube, der han har kunnet høre at forbrytelsene i offentlig tjeneste som de har begått blir bevist bortenfor en hver tvil. Jeg sendte ham også alle bloggposter med direkte avskrift fra lydopptakene.
I min søknad av 03.06.2016 linket jeg atter til disse, der man altså bevitner spektakulær raljering fra både Tunsve og Trøeng.
Men heller ikke denne gangen har sosialsjefen reagert på utenkelighetene – lik som den gang de ble begått og han ble varslet om opptakene som jeg da hadde lagt ut på Youtube som jo er et trygt medium etter at han nektet å spille av CD med disse på kontorets data, fordi han var «redd for å få virus på sin maskin!».

 

SIGURDRØ
I denne forbindelse fremhever jeg Sosialsjefens påstand til meg i tapet telefonsamtale av 08.04.2014 (to uker før han sendte meg trusselbrevet) når jeg konfronterte ham med de ugjerninger han bare lot passere på løpende bånd, der han svarte meg ordrett:
«Det er DU som påstår at det har skjedd lovbrudd, og da må DU bevise det, for å komme med slike påstander!»
Les resten av avskrift fra opptaket her: Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Sosialsjef Sigurd Røeggen
http://bit.ly/1mHN9x7
Sosialsjefen har aldri reagerert på de graverende avvikene som han plikter iht. Internkontrollen han står ansvarlig for å besørge, og iht. Lovens bokstav.
For det var jo HAN som sendte meg trusselbrevet med den spektakulært absurde påstanden om at det var JEG som trakasserte hans ansatte!:
ALARM: Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014
http://bit.ly/1mPFVX4
Deretter skjulte han sine unnlatelser i sin «redegjørelse» til Fylkesmannen «redd for å få virus på maskinen»- men det var også som forventet, så jeg sendte instansen de sentrale fakta i saken over mail direkte med linker til lydopptak på nettopp – Youtube, uten at Fylkesmannen nevnte disse med et pennestrøk i sin utelukkende omfavnelse av sosialtjenestens omfattende bedrageri! (Les overnevnte bloggposter).

 

Jeg sender ikke mine søknader og klager til en fiskebutikk – skobutikk – blomsterforretning etc. etc – jeg sender dem til den Etat hvis ansatte og ledelse er lovpålagt å utøve sitt gebet med tung faglig kompetanse og forsvarlig sunt skjønn overfor syke, ubemidlede og funksjonshemmede, og herunder fremhever jeg sterkt Nav Rundskriv Hovednr. 35 – Sosialtjenesteloven 4.17.2.5 Kapasitet og kompetanse:
http://bit.ly/29mDISJ
Slik saken står i dag, med alle bevis som fremgår av det materiale jeg både har fremlagt og linket til, må jeg slutte at Sosialtjenesten i Bydel St.Hanshaugen innehar et ulovlig samrøre med enkelte ansatte ved klageinstansene – og dette krever jeg at ryddes opp i umiddelbart!
**** Her er link til hovedsiden av bloggen, der jeg blant annet informerer om ytterligere maktmisbruk begått av det andre kontoret som Sosialsjefen tilkjennega at heller ikke var tilfredse med min blogging om deres avvik i trusselbrevet han sendte meg:
https://sommer17.wordpress.com/2009/08/17/om-meg-bakgrunn-og-historie/
**** Sosialtjenesten ved to Navkontor har altså stått fagorganiserte om mannsterke sammen om å knuse meg gjennom flere år ved å senke «skjønnet» til ikke-eksisterende, og således utpine og utmatte meg gjennom lovstridige vedtak.
Jeg krever at dette blir tatt tak i, at jeg endelig blir flyttet til Sagene settekontor og tilstått den bistand jeg er i behov av og har rett på, og at gjerningspersonene blir straffet for deres mange systematiske Forbrytelser i offentlig tjeneste som de har begått overfor meg gjennom godt og vel tre år.
(Sitat fra min klage av 17/7 slutt)

 

 

Tilsvaret jeg mottok fra Oslo kommune – Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester. Vår ref (saksnr): 201200199 – 18, Saksbeh: Kari Bansal, Dato 24.08.2016. Arkivkode 399:
PURRING PÅ HASTESAK, UTKASTELSE, – KLAGER PÅ VEDTAKENE OG GRAVERENDE TJENESTEUNNLATELSER
Byrådsavdelingen mottok den 19.07.2016 en mail fra deg med klage på vedtak og service du har fått ved NAV St.Hanshaugen. (DETTE ER ALTSÅ FEIL – JEG SENDTE DEM VARSLINGEN DATO 17/7!)
Byrådsavdelingen går ikke inn i enkeltsaker og er heller ikke en del av vanlig klageprosess.
Klager skal rettes direkte til NAV-kontoret som er ansvarlig for saksbehandling og videresending til korrekt klageinstans.
(«Klager på service skal rettes til bydel for oppfølging» (???) Hun kunne like gjerne ha bedt meg om å kontakte «Moder Jord» – det hadde vært like opplysende – Jeg vet selvsagt at jeg bor i Bydel St.Hanshaugen men så… HVA DA?!)
Bydelen har mottatt samme mail som byrådsavdelingen og er derfor kjent med din klage på vedtak og service vil behandle denne videre.
(HVILKEN INSTANS ER DET SOM UTGJØR «SERVICE» -HVA HETER DE ANSATTE  I «SERVICE» – HVILKEN FAGLIG KOMPETANSE HAR «SERVICE»?!)
Om du ønsker bistand til kontakt med ditt NAV kontor vedrørende klage på vedtak og serviceklage kan du taa kontakt med pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus. De holder til i Lille Grensen 7 og kan nåes på følgende telefonnummer: 23 13 90 20.
Med hilsen
Endre Sandvik Kommunaldirektør
Knut Egil Asprusten Sosialtjenestesjef

 

Vel – Nå har jeg ringt Kari Bansal for å avkreve henne svar (30.08.2016 – tapet)
Svaret på samtlige av mine spørsmål, kokte ned til – etter å ha gått en hard drakamp frem og tilbake – at det er inhabile, politianmeldte og innklagede Sosialleder Sigurd Røeggen (bildet) som står ansvarlig for å behandle mine klager!
Det er han som ER «Service»! – ta meg f*en!
Og Bansal har tidligere vært sjef for Nav Ullensaker (Art. 27.11.2008):
http://www.aftenposten.no/norge/–Beklager-272164b.html
(En større kuriositet herunder):
21.07.2011 – På Nav-kontoret i Ullensaker fant Fylkesmann også et informasjonsskriv som lå ute i lokalet. Skrivet var utenom det vanlige.
«Hvis inntekten din er høy nok til at du kan leve av den i forhold til Ullensaker kommunes vedtatte normer for sosialhjelp, og du velger å betale regninger, eller bruker pengene til andre formål slik at du ikke har penger igjen til mat, kan du ikke regne med å få nødhjelp».
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/kan-ha-fatt-for-lite-i-sosialhjelp-1.7720322
– Og leder for Nav-kontoret i Bjerke bydel 2013:
http://www.velferd.no/mye-aa-lese-i-siste-nummer-av-velferd.5356312-227399.html
 – Samt enhetsleder i NAV Bjerke 2015:
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/nektet-sykepenger-av-arbeidsgiver-1.12200827

 

ASPRUSTEN KNUT EGIL

Om Knut Egil Asprusten Sosialtjenestesjef (bildet) – (Linkedin-profil):
Assistant Director General – Seksjonssjef Sosiale tjenester i Oslo kommune
Department for Primary Health & Social Affairs -Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester
januar 2015 – Nåværende (1 år 8 måneder) Olav Vs gt – ved Rådhuset
Den politiske ledelse i Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester (EHS) i Oslo kommune er byråd Inga Marte Thorkildsen. Kommunaldirektør Endre Sandvik er øverste administrative leder (Director General).
Jeg er seksjonssjef (Assistant Director General) for sosialseksjonen, også definert som sosialtjenestesjef i Oslo kommune. Jeg er medlem av både byrådens- og kommunaldirektørens ledergruppe.
Byrådsavdelingen (EHS) er politisk og faglig sekretariat for byrådene, og styringsorgan for underliggende virksomheter.
De 15 bydelene i Oslo (varierer i størrelse fra 30 000 til 50 000 innbyggere) og 4 bydelsovergripende etater er underlagt EHS, hvilket innebærer at omkring 60% av Oslo kommunes budsjett styres av EHS, samt over halvparten av kommunens rundt 50 000 ansatte.
Som sosialtjenestesjef i Oslo kommune, har jeg et faglig oppfølgingsansvar for bydelenes sosiale tjenester (herunder 15 NAV-kontorer) (…)
(Tidligere adm.dir KAREA):
Medarbeiderne beskrev KAREAs organisasjonskultur under min ledelse med følgende stikkord (…) :
Trygghetskultur, åpenhet, samarbeid, helhetstenking, brukerfokus, tro på at det meste er mulig, humor, hjelpe de svakeste, raus stil, vennlige, høy faglighet og målrettet.
http://bit.ly/2clZ4pH
DA VET VI ENDELIG DET!
Asprustens kontaktinformasjon:
postmottak@byr.oslo.kommune.no
Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester
http://bit.ly/29mAKOT

 

borgen marianne

Den eneste andre mottaker som valgte å kontakte meg:
From: Thomas Bigset (Thomas.Bigset@oslobystyre.no)
Sent: Wednesday, July 20, 2016 2:30:09 PM To: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Hei, Til din orientering er ordføreren informert om ditt brev til NAV (brevet av 17/7-16), som ordføreren er kopimottaker av.
Ordføreren kan ikke gå inn i enkeltsaker, men viser til Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial og eldreombudet i Oslo.
De kan kontaktes på telefon 23 13 90 20, eller telefon post@ombudet.no Du finner mer informasjon om ombudet ved å følge denne lenken:
Med vennlig hilsen Thomas Bigset Spesialkonsulent Ordførerens kontor
Men hvorfor påstår Bigset at ordføreren (Marianne Borgen (bildet) ikke kan gå inn i enkeltsaker?
Jeg viser  til: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 9.5: Ordførerer. Fylkesordfører. Varaordfører:
Kommunestyret og fylkestinget kan gi ordfører og fylkesordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107
Hvorfor holder Bigset dette skjult for meg?

 

Videre, fremhever jeg et utdrag fra 26.03.2014 da jeg var under full mailutveksling med Maria Badea som på det tidspunkt satt som leder i HSK – Helse- og Sosialkomitèen bydel St.Hanshaugen og hadde lovet å bistå meg med min stygge sak med sosialkontoret (som Bydelsdirektør Ellen Odereid mest sannsynlig satte foten ned for):
Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene. Del 2
Marianne Borgen (SV) sitter i Oslo Bystyre, og er medlem av Helse- og sosialkomiteen (…)
Onsdag 28.03.2012 la hun ut dette på sin FB-status (utdrag):
«Idag har jeg sammen med flertallet i Bystyret bedt om at Aud Kvalbein bidrar til at funksjonshemmede i Oslo får et fleksibelt tilbud, les brevet! «
Til Byråd Aud Kvalbein «Vi vil med dette brevet rette en innstendig oppfordring til byråd Aud Kvalbein om umiddelbart å ta de nødvendige grep overfor bydel Nordre Aker for å sikre at Stine Machlar får bevilget flere brukerstyrt personlig assistanse (BPA)-timer, slik at hun ikke må avbryte studiet hun er i gang med (…)
Jeg stiller Borgen følgende spørsmål i samme statusoppdateringsrekke:
Så politikerene KAN altså gå inn i enkeltsaker – hvis de virkelig vil!
Borgen: Enkeltsaker viser oss ofte hvordan hvirkeligheten fungerer…derfor er kjennskap til enektlsaker viktig. men Bystyret kan ikke fatte vedtak om enkeltsaker…på personnivå….men vi kan peke på systemfeil…som i neste omgang kan være svært viktig for enkeltpersoner.
Jeg: Javel. Har du da noe svar på hvorfor min groteske og særdeles veldokumenterte sak mot Nav – hvis sannhetsgehalt er understøttet via lydopptak – aldri har blitt verdiget et pennestrøk enda denne ble sendt en god rekke makttopper?
Intet svar… (sitat slutt)
http://bit.ly/1ExN3nG
Del 1:
http://bit.ly/1gF3cWm
Del 3:
http://bit.ly/29iFlWf

 

BGJENGEN

Mottar vi den hjelp som de frivillige organisasjonene lover oss?
«Velferdsalliansen har tidligere understreket at det er politikerne i Arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget som må stoppe denne sosialkriminaliteten, og vedta at alle i Norge som er avhengige av offentlig pengestøtte skal ha et livsopphold som tilsvarer SIFO-nivået (…)
http://bit.ly/cIcyqD

 

Følgende poster bør leses:
Lydopptak av samtaler med sosialtjenesten Bydel St.Hanshaugen, avslører samkjørt, konsekvent maktmisbruk
http://bit.ly/1EG4AVl
Nav St.Hanshaugen sosial — Lydopptakene
http://t.co/3poMZUDgVE
Nav – Rett til å bytte saksbehandler og Navkontor
http://bit.ly/185OCul

 

SOSIALLLL

Dagsavisen 07.03.2016 – Inga Marte Thorkildsen anklages for arroganse
Synne Bernhardt i Helsetjenesteaksjonen ville møte Inga Marte Thorkildsen (SV) for å diskutere alvorlige mangler i eldreomsorgen. Svaret var at byråden «har ikke anledning til å møte enkeltpersoner».
For å bli enda mer tilgjengelig for folk flest, vurderer byråden nå å innføre åpen dag én gang i måneden.
– Jeg har planer om å lage en åpen dør inn til kontoret mitt der folk med jevne mellomrom kan få komme i kontakt, forteller Thorkildsen.
http://bit.ly/2c8Qp8v
Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester
http://bit.ly/29mAKOT
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-st-hanshaugen/

 

Les gjerne:
Lov- etikk og regelverk som Nav Sosial bryter med flere ganger daglig:
http://bit.ly/2brKL1i
Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?
(Utdrag): Saksbehandlers ord er vanvittig nok «lov», det ser ut til at hun har en god intern forståelse med øvre myndigheter – og verken jeg eller mine fastleger har blitt hørt i våre klager på denne åpenbart lovstridige utpiningen.
Deres udiskutable term «livstruende» er brukt i flere erklæringer til Line Tunsve, Randi Trøeng og sosialsjef Sigurd Røeggen ved Nav St.Hanshugen Sosial gjennom hele tre år (de første fire årene sognet jeg til et annet kontor) om deres behandling av meg, med eksplisitt krav om å øke minste flate grunnsats siden jeg er diabetiker og må spise kost som er dyrere enn det friske mennesker kan spise – fullstendig uten gehør.

 

CROSS

De har konsekvent raljert, løyet, tilbakeholdt og omskrevet legenes kontante advarsel og heller sendt meg trusselbrev pga mine bloggutgivelser med vitnesbyrd om deres graverende ugjerninger og et grensesprengende absurd:
«Sosialtjenesten er kjent med at det går an å kjøpe vanlig mat i butikker»!
  • dette, med klar forfalsket henvisning til at det angivelig skal være JEG som har påstått at jeg er i behov av dyrere kost – og ikke legene, med deres samstemte «livstruende»!
Og klageinstansene omfavner varmt alle falsum som sendes dem derfra, enda jeg har besørget å sende mine klager direkte dit siden jeg vet at sosialtjenesten alltid underslår relevante opplysninger.
http://bit.ly/2bRjbup
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
http://bit.ly/28THamH
Helse-, sosial og eldreombudet i Oslo utøver vilkårlighet og forskjellsbehandling
Statsarkivet i Oslo Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen v/ Steinar Nøstan Postboks 6999 St. Olavs plass 0130 Oslo
Deres ref. Vår ref. 201500919-8 2015/15400 MARLIE Dato 09.11.2015
Bydel St. Hanshaugen har kommet med flere tilbakemeldinger på rapporten.
Statsarkivet merker seg tilbakemeldingene, men anser ikke at disse kan forandre på de varslede påleggene.
Den endelige tilsynsrapporten sendes vedlagt.
Hovedfunn
Arkivholdet i Bydel St. Hanshaugen avviker i stor grad fra kravene i lov og forskrifter om arkivdanning, sikring og tilgjengeliggjøring av arkivene.
Bydel St. Hanshaugen mangler en tydelig plassering av arkivansvaret og en oppdatert arkivplan.
Dette svekker muligheten for styring og kontroll med arkiv og dokumentasjon i bydelen (…)
Bydelen mangler konkrete planer for vedlikehold, periodisering og langtidsbevaring av den elektroniske journalen.
Utover dette har Bydel St. Hanshaugen betydelige utfordringer med hensyn til dokumentfangst.
Med bakgrunn i dette, reiser Statsarkivet i Oslo spørsmål ved om bydelen oppfyller journalføringsplikten i arkivforskriften § 2-6.
Manglende ansvarsplassering, oversikter og rutiner innebærer risiko for at dokumentasjon går tapt og at retten til innsyn ikke sikres (…)
http://bit.ly/1NpHGMZ

 

ARNTZEn

Arntzen de Besche – Rapport til Arbeidsdepartementet
Evaluering av varslingsreglene. En gjennomgang og analyse av rettspraksis og Sivilombudsmannens praksis.
1. juni 2013. side. 23. 4. PRAKSIS OM HVA SOM ANSES SOM VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD
4.1 Innledning – Hva som skal anses somkritikkverdige forhold er ikke nærmere presisert i loven, men er omtalt flere steder i forarbeidene til arbeidsmiljøloven § 2-4.
Departementet uttaler i Ot. prp. nr. 84 (2005-2006) s 50 følgende: Begrepet kritikkverdige forhold gjelder for det første opplysninger om kriminelle (dvs. straffesanksjonerte) forhold og mislighold av andre lovbestemte påbud eller forbud.
Det samme gjelder brudd med virksomhetens etiske retningslinjer (…)
Som et utgangspunkt vil påstander om brudd på lover og skriftlige etiske retningslinjer være kjerneområdet for hva som anses som kritikkverdige forhold.
Brudd på slike regler vil dermed kunne gi grunnlag for varsling både internt i virksomheten og eksternt, for eksempel til tilsynsmyndigheter og media (…)
S. 24 – (…) Med kritikkverdige forhold menes for det første forhold som er straffbare eller i strid med lov og forskrifter (…)
http://bit.ly/1vzGY26

 

 

ETHICSSSSS

Evaluering av varslerbestemmelsene – Fafo-rapport 2014:05 Utdrag S. 89 – 90: 10.1 Hvilke saker bør eller skal varsles?
I forarbeidene til lovbestemmelsene står det at kritikkverdige forhold enten er lovbrudd eller brudd på etiske regler.
Dette presiseres slik «[m]ed kritikkverdige forhold menes ikke bare kriminelle (dvs. straffesanksjonerte) forhold, men også mislighold av andre lovbestemte påbud eller forbud.» (Ot.prp. nr. 84 (2005–2006):37).
Brudd på etiske regler henviser til enten slike som er gitt av virksomheten, eller normer som har allmenn oppslutning i samfunnet (ibid.) (…)
Det er videre grunn til å anta at arbeidstakere som jobber tett på brukere, og da særlig sårbare brukere, vil være spesielt oppmerksom på kritikkverdige forhold som kan ramme disse (…)
Når en arbeidstaker blir vitne til noe hun eller han vurderer som kritikkverdig, vil det for det første være viktig å avklare om dette er kritikkverdig kun ut fra en subjektiv vurdering, eller om det er grunn til å anta at dette vurderes som kritikkverdig også av andre (…)
Videre vil en ikke-planlagt engangsforeteelse, gjerne framstå som mindre kritikkverdig enn et planlagt forhold – eller en handling som gjennomføres eller gjentas regelmessig (…)
Sist, men ikke minst vil et forhold som rammer sårbare grupper, framstå som mer kritikkverdig enn forhold som ikke gjør det (…)
http://bit.ly/2bBrzga

 

Anne-Mette Bakke er med i banden «den harde kjerne» i Nav som målrettet går inn for å knuse varslere
http://bit.ly/1UEOF5J
Fylkesmannens lovbrudd
http://bit.ly/1XZJJLF
Helsetilsynets lovbrudd
http://bit.ly/1V0ftsZ
Professor Jan Fridthjof Bernts ignoranse
Om «skikkelige mennesker i forvaltningen» (jeg svarer professor Bernt)
http://bit.ly/1EPAFzf
Innlegg fra Navgruppa på Facebook – Del 2:
http://bit.ly/2avaarG

 

Årsaker til vold mot Nav-ansatte
Hetsen av de offentlig ansatte
http://bit.ly/2btqDg
Millionprosjekt til forsvar for de Navansatte – Søplete saksbehandlermentalitet manifisterer seg utilsiktet i et unikt foreviget øyeblikk!
http://bit.ly/2aSxHgx
Om Seniorrådgiver Beate Fisknes som gikk fra Nav til Helsetilsynet, og underslo tapet varsling om graverende forhold i Sosialtjenesten:
http://bit.ly/2b22BHP
Paris-prinsippene – Om å ikke holde orden i eget hus.
http://bit.ly/1BAtVRq

 

Navkonsulent sjikanerer meg åpenlyst på Facebook
https://t.co/qg95s0deT2
Navkonsulenten som sjikanerte meg på Facebook ber om unnskylding
https://t.co/AlHJsVGFxb
To Navansatte sjikanerer meg offentlig i løpet av en uke
http://bit.ly/29kVlHd
Angrepene vist på Origo bergen360.no:
http://bit.ly/29cLgZv
Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om arbeid, velferd og inkludering
Innst. S. nr. 148 (2006-2007) Kildedok: St.meld. nr. 9 (2006-2007) Dato: 14.03.2007 Utgiver: Arbeids- og sosialkomiteen
Den enkelte som på grunn av helsemessige eller andre årsaker står uten ordinær arbeidsinntekt skal ha en sikker, trygg og forutsigbar inntektssikring fra det offentlige (…)
1.2 (…) Komiteen understreker at den som av ulike grunner ikke kan være yrkesaktiv, skal ha den samme selvfølgelige retten til et verdig liv, gjennom ytelser i de universelle ordningene, på et nivå som det er mulig å leve av (…)
http://bit.ly/gks5jM
NOU 2004: 18 – Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene – 3 Gjeldende rett – Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven
(…) Kommunene plikter å sørge for et forsvarlig tjenestetilbud – generelt og i forhold til den enkelte – uavhengig av kommuneøkonomien (…)
http://bit.ly/1BQWHO3

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERTZ

BEGYNNELSEN MED LYDOPPTAK:
Nav 2008 – Tor Saglies juridiske rådgiver Haakon Hertzberg gir meg falske løfter om en god løsning i varslingssaken!
Det viser seg å være løgn, og Nav sender meg rett over på sosialen få uker etter.
Hertzberg – Du skal bare vite at denne saken prioriteres veldig høyt herfra!
«Vi stoler på det du skriver»!
Du vil få den oppfølgingen du trenger – hva man skal gjøre FOR Å SIKRE AT DU IKKE BLIR SYKERE AV Å VÆRE PÅ TILTAK HOS OSS!
http://bit.ly/1CHBLLt
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2016
M T O T F L S
« jul   sep »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: