Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?


Advokatbladet 13. juni 2013 – Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?
Interpellasjon fra representanten Ingjerd Schou til justis- og beredskapsministeren:
«Begrepet «menneskerettigheter» er en fellesbetegnelse for et regelverk som skal beskytte mot offentlige maktovergrep, og er et vern om rettigheter som statene ikke kan frata borgerne.
Lovverket må forplikte statene, og rettighetene skal være praktiske og effektive, ikke illusoriske og teoretiske (…)
Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?
Hvordan vurderer statsråden Norges mulighet til å videreutvikle, samordne og tilpasse enkeltindividets klagemuligheter ved påståtte brudd på menneskerettighetene?» (…)

 

Også der det blir påstått at brudd skjer og det blir dokumentert, får det få eller ingen konsekvenser for den offentlige tjenestemann eller -kvinne, meldes og rapporteres det av flere.
Det oppleves som farlig og ødeleggende for en selv å gå til kamp mot det vi kaller systemet.
Bedre blir det heller ikke ved at den eller de som opplever brudd på sine menneskerettigheter, er i en svært sårbar situasjon.
Menneskerettigheter er først og fremst noe ledere på alle nivåer må sikre på alle forvaltningsnivåer.
Men det er også slik at det er storting og regjering som har det øverste ansvaret (…)
Brudd på disse rettighetene, herunder enkeltsaker, innebærer brudd på Grunnloven § 110 c og det som går på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 1 (…)
Det finnes altså ingen klageinstans hvor brudd på menneskerettighetene meldes til, og selv for ressurssterke mennesker er det nærmest umulig å finne ut hvordan en klage kan adresseres.
Jeg vet at statsråden ikke kan svare her på en enkeltsak (…)

 

 

 

 

Statsråd Grete Faremo (den gang Justisminister i Jens Stoltenbergs andre Regjering): Det er naturligvis meningen at forvaltningen ikke skal gjøre feil, og at det ikke skal skje brudd på menneskerettighetene.
Det er likevel slik at den som mener at ens menneskerettigheter er krenket, også har andre muligheter enn å bruke klageretten.
Det finnes flere uavhengige instanser som er ment å ivareta enkeltpersoners rettigheter i møte med forvaltningen.
Viktig i denne sammenheng er naturligvis Stortingets egen ombudsmann.
Sivilombudsmannen behandler klager fra personer som er utsatt for feil eller urett fra forvaltningens side.
I sivilombudsmannsloven § 3 heter det at en av hans oppgaver er å bidra til at forvaltningen «respekterer og sikrer menneskerettighetene» (…)

 

 

 

Ingjerd Schou (H) [10:35:23]: Jeg har forståelse for at statsråden ikke ønsker å gå inn i enkeltsaker, men allikevel er det enkeltsakene og det enkelte menneskes møte med vårt samfunn og med våre organer det dreier seg om.
Det er i de enkelte møtene hvor vår politikk og menneskerettighetene, med muligheten til å finne fram, vi faktisk er oppe til eksamen.
Så på sett og vis skulle jeg nok ønske at statsråden i større grad erkjente at det er der det skal virke, at det er der det eventuelt også feiler (…)
 (Jeg tilegger – STOPP NÅ LITT! Gjør Schou seg dum her der hun utviser «forståelse for at statsråden ikke ønsker å gå inn i enkeltsaker» – er dette et skuespill der alle involverte aktører har en felles stilltiende overenskomst om på dette vis å skjule de lovpålagte plikter de har med å bistå borgere? De SKAL jo gå inn i nettopp enkeltsaker!
Les begrunnelse for min antakelse fra bildet av Robert Erikssson litt lenger nede i denne posten (linken under er til Schous Biografi):
http://bit.ly/2bMJpLd

 

Hans Frode Kielland Asmyhr (Frp): Jeg vil også benytte anledningen til å takke interpellanten for å ta opp en viktig problemstilling når det gjelder menneskerettighetenes stilling i Norge.
Jeg tror det er viktig at det settes et økt fokus på dette, for det menneskerettighetene handler om, er ofte den lille manns og enkeltborgerens stilling i forhold til de store systemer og i forhold til det offentlige, som har fått et betydelig omfang i Norge.
Som vi vet, er Norge høyt på banen internasjonalt når det gjelder menneskerettigheter, og vi ønsker å være en type stormakt i verden når det gjelder menneskerettigheter.
Da er spørsmålet om det er nok fokus på menneskerettighetenes stilling i Norge.
Jeg tror at svaret på det er nei (…)

 

I de årene jeg har hatt gleden av å være stortingsrepresentant, og ikke minst som medlem av Stortingets justiskomité, har jeg fått et utall henvendelser fra enkeltborgere som føler at deres rettigheter er sterkt krenket (…)
Det er vanskelig å nå frem i systemet. Selv undertegnede, som er jurist, føler også at det kan være en utfordring når jeg skal ha mine møter med de offentlige systemer.
Her er det jo spørsmål om menneskerettigheter, men det er også en grensegang mot brudd på forvaltningsmessige regler.
Det er ikke bare en type klare brudd på regelverk som EMK og menneskerettighetsloven.
Brudd på veiledningsplikten i det offentlige skjer nok oftere enn det vi som lovgivere aner.
Som det er sagt tidligere i debatten, dette rammer i stor grad de ressurssvake i samfunnet, men er også krevende for ressurssterke (…)

 

 
Trine Skei Grande (V): Så har vi en rekke klageordninger, vi har Sivilombudsmannen, og vi har en rettsstat som fungerer godt på veldig mange områder.
Men det er tøft når du får disse systemene mot deg (…)
Vi trenger å få tilbake en nasjonal institusjon for menneskerettigheter, så fort som bare mulig.
Da håper vi på støtte for det forslaget som vi har lagt inn, som jeg tror behandles i utenrikskomiteen, og som gir oss muligheten til å utøve et press, slik at Norge faktisk vil ha en tyngde utad og en måte å behandle sine borgere på som gjør at vi får løftet menneskerettighetene både nasjonalt og internasjonalt.

 

 
Ingjerd Schou (H): Når statsråden sier at hun er opptatt av at det offentlige gir god veiledning, er jeg hjertens enig i hennes syn på det, men sett fra min enkeltsak – og det er mange av dem – har altså følgende valgt ikke å ta ansvar:
(…) sosialtjenesten (…)
Statsråd Grete Faremo: Vi har på ulikt vis i dag fått illustrert hvordan et moderne velferdssamfunn som vårt både er sammensatt og til tider komplisert å forholde seg til, og at det derfor er nødvendig å ta med alle gode forslag til vurdering også når man vurderer muligheten for et ytterligere styrket menneskerettighetsvern.
Både når det gjelder klageadgangen, og når det gjelder regelutforming, og hvordan de forskjellige ombudsordningene virker, er dette tilfellet.
Som interpellanten pekte på, får Sivilombudsmannen et nytt mandat, som er viktig også på dette området.
Jeg må imidlertid fastslå at i praksis oppfyller Norge kravene for den såkalte A-statusen.
Vi har riktignok ikke full score, men jobber målrettet for å rette opp i dette nå. Det er en status som vi vet tildeles fra den internasjonale komiteen for nasjonale institusjoner for menneskerettigheter.
http://bit.ly/2bcIC57
Men akkurat hva mente Faremo med det?
Hun stod da vitterlig og løy?
Var det ingen i salen som hadde vett på å konfrontere henne med løgnen?
Var samtlige oppmøtte helt blanke i følgende sentrale bakgrunnsviten?:

 

ABABABABASJO

12.03.2013 – Menneskerettssenter skal ikkje lenger vera nasjonal institusjon
Norsk senter for menneskerettar skal seinast frå og med 30. juni 2014 ikkje lenger vera nasjonal institusjon. Det vedtok Universitetsstyret i dag.
I fjor haust degraderte FN Noregs nasjonale institusjon på dette feltet frå A- til B-status, fordi den var knytt til Universitetet i Oslo og ikkje ein sjølvstendig og uavhengig institusjon.
Direktør Nils A. Butenschøn ved Norsk senter for menneskerettar hengde bjølla på katten i Morgenbladet den 29. november i fjor: – Degraderinga er eit resultat av ei haldning hos norske styresmakter, som seier at menneskerettsforsvar i Noreg er godt nok sikra som det er, var hans konklusjon (…)
http://bit.ly/1DZqsLp
Les herunder posten:
Paris-prinsippene – Om å ikke holde orden i eget hus.
http://bit.ly/1BAtVRq
Vedrørende Schous: «Jeg vet at statsråden ikke kan svare her på en enkeltsak» så synes det ikke riktig.
Dog er jeg ikke sikker på om det kanskje faktisk var rett – at tilgangen for anledning til å svare på spørsmål til en enkeltsak kun kan ta plass i Stortingets spørretime?
For Statsråden kan utvilsomt svare på enkeltsaker hvis personen saken gjelder er navngitt!
To eksempler:

 

arob

Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren
Dokument nr. 15:1777 (2010-2011)
Besvart: 26.08.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm
Spørsmål – Robert Eriksson (FrP): En Nav-bruker opplyser at Nav-Bjerke har forfalsket hennes CV og ført opp utdanning hun ikke har, eller en gang skjønner hva innebærer!
I CVen er det ikke ført opp utdanning hun faktisk har og som hun har gjennomgått med støtte fra Nav.
Hun opplever også at det blir formidlet ærekrenkende og feilaktig informasjon om hennes opptreden og kunnskaper fra en saksbehandler som aldri har truffet henne.
Skal Nav-brukere være nødt til å finne seg i denne typen feilinformasjon og trakassering? (…)
Svar. Hanne Inger Bjurstrøm:
«Representanten Robert Eriksson stiller spørsmål som vedrører en enkeltsak fra NAV Bjerke. Jeg oppfatter at saken i hovedsak omhandler Arbeids- og velferdsetatens håndtering og service overfor brukeren.
Da brukeren ikke er identifisert, kan jeg ikke kommentere saken spesielt».
http://bit.ly/Hhv9mz
Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren – Dokument nr. 15:1830 (2010-2011) Innlevert: 25.08.2011 – Besvart av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm:
«Representanten Vigdis Giltun stiller spørsmål som vedrører en klage til NAV Pensjon.
Da brukeren ikke er identifisert, kan jeg ikke kommentere saken spesielt.»
http://bit.ly/1qeVZnt
Sykepleier og Politiker Laila Marie Reiertsen (FrP) konstaterte allerede for flere år tilbake (tapet) i et to timers møte med meg etter å ha satt seg grundig inn i min sak og hørt på opptakene – at Nav bedriver personforfølgelse overfor meg, at de fremsetter trusler, besørger rovdrift, og at ageringen utøves bevisst!
Hun lovte meg at hun ville presentere saken – som hun uttalte at var den verste hun hadde bevitnet for en journalistvenn av henne i VG: Denne «bør ut»!
Men hun sviktet meg stort! Les mer om det på bloggens hovedside:
http://bit.ly/1EsU4CL

 

 

 

 

Legg merke til at interpellasjonen innledningsvis aldri tar for seg konkret de massive krenkelser Norges befolkning blir møtt med hva gjelder Nav og Sosialtjenesten!
Hele 7 år tidligere, ble fremlagt flere krav som makthaverene sendte rett i papirkurven:
Opprop om virkninger av langvarig sosialhjelp – OPPROP FRA WORKSHOP OM LANGTIDS SOSIALKLIENTER OG HELSE. Arrangert av Aksjon Sofasliter´n og Batteriet – Kirkens Bymisjon i Oslo
Vi fremmer følgende krav:
• Livsoppholdssatsene er så lave at de dekker ikke kostnadene til livsopphold. Satsene må reguleres i samsvar med SIFO’s satser.
• Det må settes en begrensning på hvor lenge en person skal kunne motta livsopphold fra sosialtjenesten.
Etter 6 måneder må andre tiltak med lønn eller stønad inntre. Dette må NAV-reformen ta høyde for.
• Det må forskes mer på årsakssammenhengene mellom det å være langtidsmottaker av sosialhjelp og helseproblemer. Det må forskes mer på hvorvidt sosialklientenes helseplager forverres
• I den videre prosessen med NAV-reformen må det etableres arbeidsgrupper med brukermedvirkning som har fokus på hvordan NAV-reformen kan bidra til at sosialklienters helseproblemer tas på alvor.
Oslo, den 23.06.06
http://www.fami.no/Nyheter/opprop_230606.pdf

 

 

 

Vel – Karin Andersen (SV) – frisk og rask og med et enormt støtteapparat rundt seg, meldte seg jo frivillig til å leve på sosialhjelp en ringe måned i 2006 som følge av oppropet? –  men måtte avbryte forsøket fordi det ikke var menneskelig mulig å gjennomføre.
Deretter har det vært fullstendig stille igjen om denne åpenbare sosialkriminaliteten – villet og ønsket fra høyeste hold. Verken dette partiet eller andre ønsket å følge opp «stuntet» som sikkert gav SV mye oppmerksomhet der og da:

 

ABMAR

«SV-er måtte gi opp sosialstøtte-forsøk»
http://bit.ly/b8Ftk6
13.07.06: “Topp-politiker sultet på sosialhjelp” 
Andersen erfarte også at det er så å si umulig for personer med dårlig råd å leve sunt.
– Jeg måtte knipe inn på sunn mat, som ofte er dyrere enn usunn mat.
Det er jo ikke anbefalelsesverdig å leve på grøt og medisterkaker.
Fem frukt eller grønnsaker om dagen, som helsemyndighetene anbefaler, fikk jeg heller ikke råd til, sier hun (…)
http://bit.ly/dmy6yx

 

For sammenlikning – I dag har jeg levd i over 7 år på og under minste sosialhjelps norm og skal som følge av dette dø mange år før tiden.
Saksbehandlers ord er vanvittig nok «lov», det ser ut til at hun har en god intern forståelse med øvre myndigheter – og verken jeg eller mine fastleger har blitt hørt i våre klager på denne åpenbart lovstridige utpiningen.
Deres udiskutable term «livstruende» er brukt i flere erklæringer til Line Tunsve, Randi Trøeng og sosialsjef Sigurd Røeggen ved Nav St.Hanshugen Sosial gjennom hele tre år (de første fire årene sognet jeg til et annet kontor) om deres behandling av meg, med eksplisitt krav om å øke minste flate grunnsats siden jeg er diabetiker og må spise kost som er dyrere enn det friske mennesker kan spise – fullstendig uten gehør.
De har konsekvent raljert, løyet, tilbakeholdt og omskrevet legenes kontante advarsel og heller sendt meg trusselbrev pga mine bloggutgivelser med vitnesbyrd om deres graverende ugjerninger og et grensesprengende absurd:
«Sosialtjenesten er kjent med at det går an å kjøpe vanlig mat i butikker»!
  • dette, med klar forfalsket henvisning til at det angivelig skal være JEG som har påstått at jeg er i behov av dyrere kost – og ikke legene, med deres samstemte «livstruende»!
Og klageinstansene omfavner varmt alle falsum som sendes dem derfra, enda jeg har besørget å sende mine klager direkte dit siden jeg vet at sosialtjenesten alltid underslår relevante opplysninger.

 

 

Andersen som hadde et massivt støtteapparat rundt seg, klarte altså ikke belastningen det var å leve en måned på sosialhjelp  – EN RINGE MÅNED, frisk som hun var i utgangspunktet – i alle fall så frisk at hun i alle år har klart å stå i full jobb – Hun så seg nødt til å avbryte forsøket midt i måneden!
  • Men forsøk å få gjennomslag for en klage på denne åpenbart alvorlige forvaltningskriminaliteten hos «klageinstansene» … Det er umulig!
De ignorerte bl.a tvert følgende lydopptak som jeg sendte dem (utdrag fra det ene (bredere belyst i kommentarfeltet under selve videoen på Youtube):
(Seksjonsleder, innklaget og politianmeldt) Randi Trøeng innrømmer at hun er godt kjent med min helsesituasjon ca. 28:37: «Du HAR helseproblemer, du ER diabetiker»!
Min respons: Men jeg står jo som diabetiker og med helseproblemer som du vitterlig innrømmer nå, UTEN mat og penger – det er de FAKTISKE forhold i dag, og da er det ingen retorikk som skal ligge til bakgrunn for det, da er det å sørge for et FORSVARLIG livsopphold for en diabetiker! Og det er ikke 70 kroner dagen i en uke med alt det jeg har gjennomgått …
Trøeng avbryter uten skam, og uten å gå i dialog som alltid:
«Det er det vi gir deg nå»!
(Trøeng besvarte selv i juli 2016 mitt krav om å få bytte over til et Settekontor ca. 6 uker etter det ble  fremsatt- og gav meg avslag!)
http://bit.ly/1FXIYYS

 

 

 

Hennes makker Line Tunsve har tidligere hardnakket nektet å utbetale meg penger til selv livsviktig diabetesmedisin (lydopptak – «Sosialkontor og mordforsøk»)
MERK: Spol til en time inne i opptaket, for det er ventetiden jeg har hatt på udugelighetenes vakttelefon – hvilket er helt «normalt»!
1:08:30 får jeg i tale – «Den bortkomne»:
http://bit.ly/1n9P6qW
Opptaket nedtegnet:
Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker
http://bit.ly/18UVVpn

 

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERTZ

BEGYNNELSEN MED LYDOPPTAK:
Nav 2008 – Tor Saglies juridiske rådgiver Haakon Hertzberg gir meg falske løfter om en god løsning i varslingssaken!
Det viser seg å være løgn, og Nav sender meg rett over på sosialen få uker etter.
Hertzberg – Du skal bare vite at denne saken prioriteres veldig høyt herfra!
«Vi stoler på det du skriver»!
Du vil få den oppfølgingen du trenger – hva man skal gjøre FOR Å SIKRE AT DU IKKE BLIR SYKERE AV Å VÆRE PÅ TILTAK HOS OSS!
http://bit.ly/1CHBLLt
Fylkesmannens lovbrudd
http://bit.ly/1XZJJLF
Helsetilsynets lovbrudd

 

 

Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial – lydopptak av at saksbehandler nekter meg øk. bistand til livsviktige diabetesmedisiner – uten konsekvenser)
Bildet av Helsetilsynets direktør Jan Fredrik Andresen er til alt overmål tatt rett utenfor overgrepsforetaket Nav St.Hanshaugen!
http://bit.ly/28THamH
Den sentrale aktør som skulle ha kommet oss til unnsetning, later strategisk som om han intet har hørt, forstått eller sett, og fornærmer borgernes intelligens monumentalt samt massakrerer egen integritet ved å henvise til «systemet» – et luftslott som slett ikke eksisterer, siden det er de enkelte saksbehandlere og deres ledere ved hvert kontor som ustraffet tar loven i egne hender, lager seg sine egne regler og terroriserer de bistandstrengenede over en lav sko:
Nettavisen 08.03.2016: Statens helsetilsyn: – Nav bryter loven – ULOVLIGHETER I NAV
Ny rapport fra Statens helsetilsyn sier det er avdekket avdekket lovbrudd hos Nav i åtte av ti kommuner og bydeler de seks siste årene (…) Det tegnes et bilde av Nav-kontorer som ikke leverer forsvarlige tjenester.
Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn: Tilsynene avdekker blant annet at de ansatte på Nav-kontorene ikke vet hva brukerne trenger og ikke klarer å fange opp hjelpebehov (- meg midt i ryggen)!
Dette handler ikke om at den enkelte medarbeider ikke gjør en god nok jobb, men det er en gjennomgående svikt i hele systemet (sitat slutt)Så fra den kanten, forstår man raskt at hjelpen aldri vil komme!
http://bit.ly/291viVC

 

 

Årsaker til vold mot Nav-ansatte
http://bit.ly/2b9WAaf
Hetsen av de offentlig ansatte
http://bit.ly/2btqDgo
Millionprosjekt til forsvar for de Navansatte – Søplete saksbehandlermentalitet manifisterer seg utilsiktet i et unikt foreviget øyeblikk!
http://bit.ly/2aSxHgx

 

 

En annen såkalt «hjelpeinstans» som det heller ikke nytter å henvende seg til når man mener at ens menneskerettigheter er krenket!:
Helse-, sosial og eldreombudet i Oslo utøver vilkårlighet og forskjellsbehandling (Utdrag):
Flotte ord og føringer som ble kastet av svin til godtroende borgere.
Her bevises imidlertid hva som i realiteten tok plass når jeg henvendte meg til Ombudet for hjelp og bistand med å overleve massive represalier og gjengjeldelser fra både ledelse og ansatte ved sosialtjenesten i Bydel St.Hanshaugen, som gikk ut på at de gikk sammen om å indirekte ta mitt liv ved gjentatte ganger å nekte meg livsnødvendig bistand i form av tilstrekkelig livsopphold under full viten om at jeg har diabetes.
33 dager sto jeg helt uten mat og penger dette året (2014) under deres absolutte viten, og i ca. tre måneder samlet mottok jeg kun 70 kroner dagen!:
«VI VELGER Å IKKE GÅ INN I DENNE SAKEN»!
bit.ly/1NOb5KH

 

 

Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler (utdrag):
Jeg har ikke helse til å vente lenger!
Eller er det slik at dere bare har valgt den søplete strategien å tie meg ihjel og anta at jeg kommer til å gjøre Ombudets jobb ved å rette feilen Stavrum har gjort ved å melde dette til overgrepsforetaket?
Er det slik dere opererer? Jeg forventer et svar ØYEBLIKKELIG!
Jeanine Horntvedt
Men tausheten var total!
Stavrum hadde rett og slett satt seg ned for å slikke poten, og hele banden ved kontoret stilte seg ved hennes side i og utøve en samkjørt raljering uten sidestykke overfor meg en liten tid senere, med oppstart torsdag 10 april 2014 like før de alle skulle på påskeferie!
Da lot de en funksjonshemmet seniorinnbygger med diabetes og andre sykdommer stå helt alene på tredje dagen uten mat og penger med et avslag fra sosialtjenesten om nødhjelp fra søknadsdato 8. april og ut hele måneden – uten at de løftet en finger!
http://bit.ly/1iiNiqA

 

YOUTUBE

Ane Stavrum, Helse , sosial og eldreombudet legger på røret
1:40 inne i lydopptaket av følgende samtale kan man høre at Stavrum orienterer meg om at Tunsve hadde opplyst henne om at de nå hadde skrevet et saksfremlegg som ville sendes meg innen kort tid.
MERK: Sosialsjefens trusselbrev til meg var altså datert denne dagen – 25.04.2014!  
Videre sa hun, at sosialtjenesten holdt på å behandle min klagesak fra 09.02.2014 som de hadde sagt at var så omfattende at de ikke hadde klart å gjøre den ferdig enda!
2:54 spurte jeg Stavrum om hun hadde understreket i samtalen med min saksbehandler ved sosialtjenesten, Line Tunsve at jeg er diabetiker og har levd 6 år på minste sosialhjelps norm, men hun snakket det bort.
Men når jeg ikke vil slippe dette sentrale tema og gikk henne på klingen ved å gjenta i samme normale toneleie: Ja men GJORDE du det? – så tok Stavrum helt av!:
«Vet du hva – du klarer fint å skriver klager selv, og jeg finner meg ikke i at du bruker denne tonen til meg»!  
Dette skal altså forestille «bistanden» Ombudet gir»!:
http://bit.ly/2bvjZ72

 

 

 

LYDOPPTAK Ane Stavrum raljerer med min innstendige bønn om bistand 24.04.2014
Hør spesielt fra 4:25 minutter inne i opptaket, og jeg siterer Stavrum fra 5:41:
«Fylkesmannen er etter min erfaring ganske strenge – det er ikke så veldig mye mer å hente – SELV IKKE FOR DIABETIKERE! Stavrum: 6:17: For å si det så, vi har hatt andre saker med diabetikere hvor det liksom er på 70 kroner og det har ikke vært en eneste krone ekstra å få fra Fylkesmannen i så måte!»
http://bit.ly/1F6tpiA

 

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGGEN

MERK –  DAGEN ETTER DENNE SAMTALEN, mottar jeg:
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen
ALARM: Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014 (Utdrag):
Arbeidsmiljøloven § 4 – 3 pkt 3 og 4, innebærer en beskyttelse mot trakassering av ansatte.
Dette innebærer også trakassering fra klienter.
http://bit.ly/1mPFVX4
Sosialsjefens trusler opprettholdes

 

 

Vedr. Schou (i postens innledning) der hun sier følgende:
«Det oppleves som farlig og ødeleggende for en selv å gå til kamp mot det vi kaller systemet.»
  • så har jeg tidligere skrevet et par poster om det:
Man skylder på «Systemet» – Forvaltningskriminaliteten i Nav (utdrag):
At Navansatte er uskyldige sjeler som kun følger et byråkratskapt regelverk og er underlagt «Systemet», er en myte som er opprettet av lyssky aktører og videreført av nettroll.
http://bit.ly/1BqC0qB
Den enkelte Navansatte skal personlig stilles til ansvar for egen praksis!
Det er både tarvelig og holdningsløst og forsøke å dekke over de ansattes bevisste ignorering av lov, etikk og regelverk når de indirekte og konsekvensfritt massakrerer hjelpetrengende borgere via fornuftsstridige vedtak med å skylde på «Systemet»!
Det gir overhodet ingen mening.
Hvem er «Systemet»?
Det er MENNESKER som virker i den store diffuse sfæren som det så overlagt manipulerende henvises til, og det er disse som begår graverende straffbare handlinger – ustraffet! (…)
http://bit.ly/1pD9z3j

 

 

Jan Arild Ellingsen (FrP) i Aftenposten 21.06.2016:
«(Det) er altfor mange feiginger på Stortinget. Det er for mange som er for opptatt av å unngå å bli oppfattet som kritisk til kollegaer, til eget parti – og systemet. Det blir det ikke debatt av»!
http://bit.ly/2bvMnGm
Justis- og politidepartementet: NOU 2009: 15
7.1  Rettssikkerhet
Begrepet er i stor utstrekning et honnørbegrep..
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2009-15/id569379/?ch=3

 

 

 

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om arbeid, velferd og inkludering
Innst. S. nr. 148 (2006-2007) Kildedok: St.meld. nr. 9 (2006-2007) Dato: 14.03.2007 Utgiver: Arbeids- og sosialkomiteen
Den enkelte som på grunn av helsemessige eller andre årsaker står uten ordinær arbeidsinntekt skal ha en sikker, trygg og forutsigbar inntektssikring fra det offentlige (…)
1.2 (…) Komiteen understreker at den som av ulike grunner ikke kan være yrkesaktiv, skal ha den samme selvfølgelige retten til et verdig liv, gjennom ytelser i de universelle ordningene, på et nivå som det er mulig å leve av (…)
http://bit.ly/gks5jM
NOU 2004: 18 – Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene – 3 Gjeldende rett – Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven
(…) Kommunene plikter å sørge for et forsvarlig tjenestetilbud – generelt og i forhold til den enkelte – uavhengig av kommuneøkonomien (…)
http://bit.ly/1BQWHO3

 

 

Anne-Mette Bakke er med i banden «den harde kjerne» i Nav som målrettet går inn for å knuse varslere
http://bit.ly/1UEOF5J
Venninnene i departementene
http://bit.ly/29cAWnD
Professor Jan Fridthjof Bernts ignoranse
Om «skikkelige mennesker i forvaltningen» (jeg svarer professor Bernt)
http://bit.ly/1EPAFzf
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/1bdbsCq
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2016
M T O T F L S
« jul   sep »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: