Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Årsaker til vold mot Nav-ansatte


«Aktiv passiv» – (Les): Instrukser for hvordan en Navansatt tølper skal forholde seg etter å ha agert passiv-aggessiv… :
Håndtere vanskelige situasjoner i møte med bruker
Nav Publisert 25.06.2015 | Sist endret 20.09.2016. Medarbeidere
Informasjon om hvordan du kan forberede deg på og håndtere volds- eller trusselhendelser.
Aktiv passiv
I møte med aggressive personer er det viktig å være «aktiv passiv».
Det betyr: (…)
Ikke gjør brå bevegelser. Hvis du reiser deg brått eller går mot en voldelig person, risikerer du å bli slått ned.
http://bit.ly/2ptZRGZ
Andre poster som er tilknyttet denne:
Hetsen av de offentlig ansatte
http://bit.ly/2btqDg
Millionprosjekt til forsvar for de Navansatte – Søplete saksbehandlermentalitet manifisterer seg utilsiktet i et unikt foreviget øyeblikk!
http://bit.ly/2aSxHgx

 

Før Nav ble opprettet var det lite alvorlige hendelser på Arbeidsformidling, Trygde- og sosialkontor, hvilket vi som er eldre fint kan klare å erindre på egen hånd uten hjelp av kildemateriale.
Jeg tar allikevel med det følgende, som innledning til de ulovlige operasjoner Nav har implementert helt etter eget forgodtbefinnende – fullstendig konsekvensfritt!:
VG Meninger 23.12.2014 – Vold og manglende kompetanse. Mette Kosstad, sosionom. Nina Bakke, sosionom.
I de tredve årene som vi har jobbet som sosionomer i førstelinjetjenesten, kan vi telle på en hånd hendelser med alvorlige trusler og voldsbruk.
Fra den tiden det fantes sosialkontor har vi visst at jo åpnere og mer tilgjengelige tjenester, jo mindre vold og misfornøyde klienter (…)
De statlig ansatte i NAV blir målt og kontrollert på resultatet av arbeidet de gjør.
Dette sier imidlertid ikke noe om kvaliteten på tjenestene, eller noe om virkeligheten bak tallene (…)
Det er en målsetting i Lov om sosiale tjenester i Nav, om å styrke og opprettholde kvalitet på det sosialfaglige arbeidet, og at tjenestene skal være forsvarlige (Rundskriv nr. 35 til Lov om sosiale tjenester i Nav).
Dette burde være et gjennomgående tema for alle ledere på alle nivåer i NAV og en sak for politikere (…)
Sikkerheten i arbeidssituasjonen i NAV må i større grad finnes i sosialfaglig kompetanse og stor grad av tilgjengelighet, enn i låste dører og vakter.
http://bit.ly/1AEpPZ2

 

I art. fremgår også: «Noen hevder at nå er problematikken verre og rusmidlene farligere.»
Ja. Det er helt sikkert forklaringen på flere hundre prosent økning av vold og trusler. Undermåls!
«NAV må finne balansen mellom det byråkratiske og det sosialfaglige. Sikkerheten i arbeidssituasjonen i NAV må i større grad finnes i sosialfaglig kompetanse og stor grad av tilgjengelighet, enn i låste dører og vakter«.
Og det tok dem angivelig 13 år å begripe!?
 Jeg håper at flere kronikker vil følge, og at nestemann ikke lider av politisk korrekthet.
«Målsettingen» så slapt henvist til, har langt mer dyptgripende implikasjoner hva angår kvalitet, tjenesteytelser og personlig ansvar! Les:
Navansatt innrømmer lov- etikk og regelbrudd offentlig, uten å ta ansvar!
http://bit.ly/2fzKoEa
Og jeg krever at vi Navrammede aldri mer vil blir servert feige unnamanøvre som å gjøre «Psykiatri» og narkomane til syndebukker!
Det utgjør så langt i fra det hele og store bildet!
Slett ikke alle borgere som mottar sosiale tjenester fra Nav er rusmisbrukere og har psykiske lidelser – og det forstår «våre godkjente meningsbærere» meget vel!
Men de skuggeredde kujoner som avisene slipper til, bedriver alltid denne form for bespottelig ansvarspulverisering og skjuler konsekvent graverende faktiske forhold bak de utslitte narkomane som en gjengs strategi, i håp om at egne rystende unnlatelser av å stå rakrygget opp for og tale den jevne rettmessig forbannede og krenkede borgers sak vil kunne passere ubemerket!

 

Regjeringens ansvarsfraskrivelse, ignoranse og fravær av inngripen overfor borgernes høylytte protester mot vilkårlighet og overgrep – (forvist som vi er til blogger, FB-grupper og snevre kommentarfelt) – som etter hvert ledet til at Navkontorene måtte skaffe seg sikkerhetsvakter, medførte at klovnene i etaten ble sikret ubegrenset tilgang på å boltre seg i det ene spinngale amatørmessige innfall etter hverandre, og som – utført av omtrent hvilket som helst annet personell enn hos Nav – ville ha medført både bøter, alvorlig påtale og fengselsstraffer i svært mange tilfeller.
«BRUKERUNDERSØKELSER» «SERVICEKLAGER»
http://bit.ly/2997JoV
Hvem er det dere tror at dere narrer? Det kommer til å smelle langt flere ganger!
«I en kartlegging etter drapet kom det fram at så mange som 60 prosent eller 3.800 Nav-ansatte hadde opplevd direkte trusler mot seg selv, og 230 ansatte hadde blitt utsatt for vold fra brukerne»
Siste.no 17.08.2014 – Tiltalte vil prøve å forklare seg
http://bit.ly/2aWpq12
Bergens Tidende 28.01.2015 – Vold og trusler mot Nav-ansatte doblet på to år
http://bit.ly/1Dj64FL
I art. «Vi har én av de farligste jobbene» – anvendes også den forkastelige taktikken om rus & psykiatri:
«Det handler gjerne om penger, brukerne skal ha dem med en gang og ofte er rusmidler og psykiatri med i bildet. Da kan rasjonaliteten bli dårlig. Skadestatistisk sett er det ingen hemmelighet at vi har én av de mest utsatte arbeidsplassene i Norge.»
Jaha! Og hvordan står så denne informasjonen seg mot det faktum at når Nav til stadighet blir bevilget spalteplass, så maser de ustanselig om at «brukerene» gjennomgående er storfornøyde ifølge deres brukerundersøkelser?!

 

 

For å bedre sikkerheten til Navansatte, sløste de vekk en hel million på tiltak som overhodet ikke hadde vært nødvendige hvis svinebingen i utgangspunktet hadde utført sitt gebet med faglig forsvarlighet!:
Fredrikstad Blad 27.05.2014 -Bruker én million på sikkerhet
http://bit.ly/2aWrvu6

 

PASSIVE Aggressive

 

Lovbryterene selv, var også de som etter hvert ble beskyttet mot trusler og vold i forskrift!
Fontene 18.02.2015 – Trusler og vold får forskrift
Arbeidsmiljøloven skal få en forskrift om vold og trusler. FO har fått gjennomslag.
http://bit.ly/2aWPdDw

 

ABEHALDRA

De massive skader og ringvirkningene som deres ugjerninger forvolder derimot – både hva gjelder den Navrammede og dennes familie, blir strategisk fortiet av en samlet Presse og avstedkommer fremdeles ingen reelle konsekvenser for døgeniktene!
Når den helt store katastrofen velter inn over en vanlig borger, skalkes alle luker, pressen tier og Navfallet manipulerer tragedien rundt til å dreie seg om dem selv – hva for traumer DE SELV satt igjen med etter «hendelsen»!:
Kvinne tente på seg selv på Nav St.Hanshaugen
For sin ugudelige perverse egotripp stilt overfor abnorme realiteter, skulle Hildrum vært sparket på dagen!:
http://bit.ly/1zCGVXn
Katastrofen skjedde kun tre uker etter at jeg hadde sendt Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson følgende brev, lagt inn i bloggpost med overskriften:
Vanlig kost for Navansatte?
Hvem er menneskene som står bak denne voldsomme økningen av trusler, og ikke minst – hva er det som driver dem til det, blir betimelige spørsmål.
Jeg tør påstå at denne horrible realitet som aldri har vært belyst eller debattert i «meningsbærende medier», bunner i en fatal misoppfatning om at ved å tie ihjel alle lov- etikk og regelbrudd som Navansatte begår, så vil de være bedre beskyttet!
Det er en generaltabbe som vil komme til å koste flere av dem liv/og eller helse i tiden fremover.
Noen rederlige og faglig dyktige ansatte vil kunne bli lidende for uegnede kollegers opptreden, og i verste fall bli tilfeldige ofre for en potensiell gjerningsmann som mener at nok er nok.
http://bit.ly/1o4hvbH

 

accused

 

 

Og – Hvem truer hvem?
Ifb. med ovnevnte ønsker jeg å minne om en ca. et år gammel artikkel, der jeg i sin tid kommenterte:
Selv «førstekonsulenter» i Nav har så fundamentalt lite mellom ørene, at de tom. mener at de kan begå slike trusler åpenlyst og komme unna med det.
Og det tror jeg horribelt nok at han kan.
For når man bevitner at denne aktørens egen påstand om at en trussel «ikke er en trussel», så hensynstas dette tvert av skadevolderene som sitter i øverste ledelse – hvilket tydelig fremgår av art.
Hvem andre sikter jeg til enn nettopp Hildrum!
Med denne Nazitro tjener i sving høyt og lavt kan man bare begynne å forestille seg hvor massiv gjørmepølen av overgrep utført i det stille av den harde kjerne i Nav egentlig er, alt mens politikere med perverse tilbøyeligheter følger med fra sidelinjen i strategisk taushet! :

 

Adressa 05.06.2015 – Truet Fatima Almanea på Facebook: Nav-ansatt måtte i møte med ledelsen
http://bit.ly/1Il9ICA
Samtidig har denne personen de samme rettighetene som alle andre til å ytre seg, sier Hildrum (…)
Hvordan vi tar dette videre vil vi beslutte etter å ha gått igjennom hele saken (…) Hun forteller at det, ut fra det hun vet, ikke er grunn til å suspendere mannen.
Vi vet også at han har unnskyldt seg i sosiale medier, og at han har fjernet fra sin profil at han er ansatt i NAV, sier Hildrum (!?)
Fra Nettavisen: NAV-ansatt kalt inn til møte etter Fatima-trussel på Facebook
http://bit.ly/1JvhJrR

 

Og – alt mens jeg er i gang, vil jeg samtidig fremheve Hildrums absolutte lavmål og uskikkethet i sitt gebet også i andre saker/tragedier:
Til Hilde Haugsgjerd – Aftenposten sletter all kritikk av din kronikk i kommentarfeltet!
Haugsgjerd velger altså vanvittig nok å gå til den ytterlighet å være talerør for en stor, uangripelig og mektig etat, i spekulativt forsøk på å lege de godt lønnede og vel ivaretatte Navansattes «prøvelser».
Og tidspunktet er naturlig nok lagt inn i denne søte førjulstid hvor mange av oss forvaltningsrammede borgere sliter mer enn vanlig for å få det til å gå rundt økonomisk.
Damen synes å være høyt hevet over trivialiteter som å sjekke sine fakta, hun som allerede i år 2002 hadde en årsinntekt på kr. 887.000, hvilket fremgår av artikkelen
Ytringsfrihet som levebrød.
Stian Bromark 27.07.2003
http://bit.ly/1yRrr1h
Her fremgår hvilken side av bordet en helt klart må sitte på for å bli fengslet på rappen på bakgrunn av trusler!:
Fredrikstad Blad 04.06.2015 – Drapstruet Nav-ansatte i Fredrikstad
http://bit.ly/1G2vOsE

 


Herunder vil jeg fremheve den søplete ukulturen som alltid har eksistert på toppen av pyramiden, Navdirektør Joakim Lystads oppkomme av høyst etterprøvbare løgner der han totalt uten skrupler projiserer Etatens massive etterprøvbare maktmisbruk over på borgerene, samt en oppsiktsvekkende utilsiktet innrømmelse av institusjonens spektakulære avvik 16.08.2014:
Både VG og NAV kan bli bedre
«Tirsdag 6. august ble det på lederplass fremsatt påstander om NAV og NAVs ansatte som ikke kan stå uimotsagt. Det ble hevdet at ved etableringen av NAV i 2006 «oppsto det en ukultur på saksbehandlernivå», «en nidkjær forfølgelse av åpenbart urimelige avgjørelser» og en «uskreven doktrine som dikterte at om man bare kunne finne den minste lille feil begått av klienten, skulle denne trumfe enhver feil begått av etaten…». Påstandene mangler rot i virkeligheten. Og de er urettferdige mot våre dyktige, engasjerte saksbehandlere som hver dag hjelper tusenvis av mennesker.»
http://bit.ly/1qfjive
Når man leser hele lederen i VG som er linket til nederst på siden (jeg klarer ikke linke til dokumentet) står det i nederste avsnitt:
«Utover de skadelidende klientene i de aktuelle sakene, er det liten tvil om at de Nav – ansatte som har daglig, personlig kontakt med klientellet, er de som har vært mest skadelidende i denne omdømmeskandalen.
Det er en tung belastning å skulle fronte tidvis hårreisende avgjørelser med store konsekvenser for livskvaliteten til de det gjelder.
Vi har stor forståelse for den frustrasjonen og fortvilelsen de til tider har følt over egen sikkerhet og arbeidsmiljø.» (sitat slutt)
Innrømmelsen av avvikene – dog utilsiktet, grunnet sjelsevner på neandertalnivå – var så uventet at jeg måtte gni meg i øynene!
Les også materialet fra HIOA: Truede organisasjonsidentiteter i NAV?
Hvordan påvirker kritikk mot en organisasjon de ansattes syn på organisasjonen?
«Tidligere studier har lagt vekt på at ansatte i liten grad anerkjenner slik kritikk, og at de istedenfor mobiliserer ulike forsvarsmekanismer med mål for øyet å bevare en positiv forståelse av organisasjonen.»
http://bit.ly/2aVEcPN

 

Og hva sosionomene i innledende art. angår, så holder det slett ikke vann kun å vise til Navs egne Rundskriv –  de forvorpne narsissistiske småkongers halvkriminelle manifest vedr. deres ulne raut om «sosialfaglig kompetanse»!
Situasjonen er for alvorlig og krever en langt større flombelysning.
Nav har for lengst blitt tatt med buksene nede av Professor Knut Fossestøl uten at han hadde myndighet til å få gjort noe mer med skandaløse forhold som i alle andre foretak hadde medført strenge reaksjoner – så som avskjed og bøter (Utdrag):
For det første forholder de som treffer avgjørelser lokalt seg sjelden til lovtekster, forarbeider og rettspraksis.
I stedet forholder de seg til rundskriv, instrukser, edb-systemer eller særskilte veiledningshefter som overordnede har utarbeidet.
Dette dreier seg i stor grad om hvordan lovgivningens skjønnsmessige paragrafer erstattes av forvaltningens hjemmelagde regler.
http://bit.ly/vZ5qgK

 

Her utdyper jeg sosionomenes henvisning til LOST fra narrenes høyborg:
4.17.2.5 Kapasitet og kompetanse
(…) Det er en forutsetning at veiledning, utover saksorienterte opplysninger, gis av faglig kvalifisert personale.
Bestemmelsen pålegger likevel ikke bestemte kvalifikasjonskrav eller utdanningsbakgrunn for dem som skal gi råd og veiledning.
Sosialfaglig skjønn og behovet i det enkelte tilfellet skal likevel danne ytre rammer for den råd og veiledning som gis.
Den som arbeider med informasjon, råd og veiledning utføre tjenesten på en slik måte at tjenestemottaker får den hjelp og støtte som vedkommende har behov for (…)
Innenfor NAV-kontorets ansvarsområde alle tjenestemottakere sikres tilgang til kvalifisert råd og veiledning tilpasset sakens kompleksitet og den enkeltes individuelle behov (…)
Kommunen har ansvar for å gi nødvendig opplæring til ansatte som yter tjenesten (…)
http://bit.ly/1IJAOAT
Til dette, vil jeg fremheve:

 

HELSEDIREKTORATET

HELSEDIREKTORATET VEILEDER I SAKSBEHANDLIG OG DOKUMENTASJON
Side 12 KAPITTEL 1 – Lover, forskrifter og forvaltningsrettslige prinsipper
I dette kapitlet redegjøres for enkelte begrep og forvaltningsrettslige prinsipper i saksbehandlingen. Det gis også en kortfattet gjennomgang av de mest sentrale lover og forskrifter som kommer til anvendelse i saksutredningen.
Forholdet mellom lov, forskrift, merknader til forskrift, rundskriv, faglige veiledere og faglige retningslinjer.
En lovtekst har høyere rang enn forskrift.
En forskrift er alltid gitt med hjemmel i lov.
En forskrift inneholder utfyllende bestemmelser om et rettsforhold som er regulert i en lovtekst.
Innholdet i lov og forskrift er bindende (…)
Et rundskriv vil inneholde en fortolkning og presisering av hvordan en overordnet forvaltningsmyndighet og politiske myndigheter ønsker at bestemmelser i lov eller forskrift skal forstås og praktiseres.
Et rundskriv vil kunne gi føringer ved bruken av ordene ”skal ”,” kan” eller ”bør”.
Skal” er en plikt til å følge føringer som er lagt i et rundskriv.
Kan” innebærer at forvaltningen kan velge hvordan de vil utøve sitt skjønn innenfor rettslige rammer, mens ”bør” er en tilrådning som ikke er bindende.
http://bit.ly/1G5OYLv

 

Her er hva som i realiteten har tatt – og tar plass: Fontene 06.12.2013: Sosionomer inn på Navs ønskeliste
Fløiten mener det er et tydelig signal når Nav på sine hjemmesider lister opp kompetansebehov uten å nevne sosialfaglig kompetanse.
Da Fontene oversendte spørsmål om dette til Navs pressekontakt, var sosionom ikke nevnt i opplistingen av yrkesgrupper Nav har behov for.
Det var derimot jurister, audiografer og fysioterapeuter.
I løpet av de få timene som gikk før tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud ringte tilbake, hadde sosionom dukket opp på listen.
Det er en ren inkurie at det ikke har stått på våre nettsider før. Det gjør det nå, sier tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud (…)
(Deretter tar den begredelige såpekokeren loven i egen hånd som så mange ganger før, og villeder folket optimalt uten at journalisten går ham på klingen):
Det finnes ikke noen standardkrav til hvilke profesjoner som skal være representert på et Nav-kontor, det er opp til hvert enkelt kontor. Slik må det være, mener Gudbjørgsrud.
– Vi stiller ulike krav, men ikke ned på profesjons-/utdanningsnivå (…)
Jeg er mer opptatt av den samlede kompetansen enn hvilken spesifikk utdanning den enkelte ansatte har.
http://bit.ly/1JtAr2D
Poster om Gudbjørgsrud:
http://bit.ly/1M4Np6Q
Tjenestedirektør i Nav – Bjørn Gudbjørgsrud, kjenner seg aldri igjen!
http://bit.ly/1q1ZQbC

 

ABABERVIC

En annen fjott fulgte opp halvannet år senere:
10.03.2015 – Arbeidspress på NAV fører til flere klager
I fjor fikk Fylkesmannen i Østfold 385 klager fra personer som ikke var fornøyd med den økonomiske sosialhjelpen de fikk fra sin hjemkommune (…)
Leder ved NAV Fredrikstad, Arne Hæhre (…) er heller ikke enig i at det bør ansettes flere sosionomer og velferdsvitere:
Jeg har i grunn ingen kommentar til det.
Jeg tror det er flere yrkesgrupper som kan egne seg til å jobbe på NAV-kontor.
Vi skal representere samfunnet, også når det gjelder ansatte.
http://bit.ly/1C3QSAf

 

Udugeligheten valgte altså bevisst å fortie realitetene – lik som Gudbjørgsrud, og unnlot lik som ham fullstendig å orientere om KVALIFIKASJONSPRINSIPPET og dets spesifikke krav, som Nav-kontoret har å etterkomme vedr. ansettelsesprosessen!
INGEN journalister eller politikere har noensinne avkrevd Nav svar vedrørende denne åpenbare forvaltningkriminaliteten, enda alle parter er godt kjent med følgende:

 

Thomas Braut Svendsen

Rekruttering i privat og offentlig sektor – SBDL
SKREVET AV Thomas Braut Svendsen og Ine Hagen PUBLISERT – Personal og Ledelse Nr 7 – 2014
Rekrutteringsprosesser flest har til formål å finne frem til den søkeren som etter en samlet vurdering er best kvalifisert for stillingen (...)
I privat sektor kan dette utgangspunktet rettslig sett fravikes (…)
Annerledes er det i offentlig sektor.
Her følger det av kvalifikasjonsprinsippet at den best kvalifiserte søkeren skal tilsettes.
Kvalifikasjonsprinsippet er ulovfestet, men har også kommet til utrykk i lov, se opplæringslova § 10-5.
Det sentrale hensynet bak prinsippet er å sikre at forvaltningen rekrutterer personer med best mulig kompetanse i forhold til de oppgavene det offentlige skal utføre (…)
Kvalifikasjonsprinsippet legger altså føringer for hele rekrutteringsprosessen i det offentlige (…)
http://bit.ly/1MOPeXn
Juristkontakt.no – Tema: Ansettelser i offentlig sektor:
Vi i advokatkontoret i Juristforbundet har i den senere tid mottatt stadig flere henvendelser fra medlemmer som opplever at de blir forbigått i ansettelsesprosesser, skriver advokatfullmektigene Mette-Sofie Kjølsrød og Roar T. Wægger i Juristforbundet.
En av utfordringene vi ser i denne forbindelse er at en del arbeidsgivere anser medlemmene som overkvalifiserte, og finner tilpassede forklaringer til hvorfor de ikke anses kvalifisert (…)
Kvalifikasjonsprinsippet
Ved ansettelser i statlig og kommunal sektor er arbeidsgiver forpliktet til å ansette den best kvalifiserte søkeren til den stilling som skal besettes, det såkalte kvalifikasjonsprinsippet.
Kvalifikasjonsprinsippet er ulovfestet med noen få unntak, se blant annet opplæringsloven, men er slått fast både i rettspraksis, forvaltningspraksis, ombudmannspraksis og i juridisk teori.
Rettskildemessig har kvalifikasjonsprinsippet formell lovs rang, og fravik må således være forankret i lov eller i forskrift gitt med hjemmel i lov.
Sivilombudsmannen har ofte definert prinsippet slik:
“Siktemålet i en tilsettingssak er i alminnelighet å finne frem til den søkeren som etter en helhetsvurdering må anses som best kvalifisert for stillingen. Ved kvalifikasjonsvurderingen må det tas utgangspunkt i de kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningsteksten. For øvrig vil sentrale momenter være utdanning, praksis og personlig skikkethet.” (…)
http://www.juristkontakt.no/Tema/Ansettelser-i-offentlig-sektor/

 

 

Kompetanse i NAV-kontoret Overordnede prinsipper og føringer. Vedlegg: «Kompetansetiltak for å møte utfordringene og nå målene»
Versjon 2.0 Datert 20.12.2007 og revidert etter drøfting med Arbeids- og velferdsforvaltningens hovedorganisasjoner: S. 14 – 5. Aktørers roller og ansvar for kompetanseutvikling i NAV-kontorene:
Det følger av det alminnelige arbeidsgiveransvaret at arbeidsgiver skal sørge for at de oppgavene som ligger til eget ansvarsområde blir ivaretatt på tilfredsstillende måte.
I dette, ligger ansvaret å sørge for at nødvendig kompetanse er til stede.
Dette betyr at staten har ansvaret for å sikre at egne tilsatte og de medarbeidere i kommunen som får tildelt ansvar på vegne av staten, har nødvendig kompetanse.
Tilsvarende gjelder for kommunen.
Dette forholdet er også behandlet i veilederen til lokal samarbeidsavtale pkt 12 (…)
http://bit.ly/1pHavCX

 

Dokumentet – Fra ord til handling, som var Arbeids- og administrasjonsministerens redegjørelse om modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor – utgitt 31.01.2002, slo fast:
«Det er den enkeltes behov som skal være i sentrum, ikke systemet. Brukerne skal føle trygghet for at de får den hjelp de trenger, når de trenger det (…) Forbrukerne er også  enkeltmennesker og dermed ulike, og den legger vekt på at landet vårt har ulike områder og at behovene er ulike. Tilbudet vil derfor tilpasses den enkeltes behov, ikke standardiseres gjennom et mylder av sentrale forskrifter som i stor grad har hatt likhet som mål, og ansvarsfraskrivelse som resultat (…) Det skal skje ved å sette nettopp forbrukeren i sentrum. Enkeltmenneskene må være det daglige fokus for arbeidet, og det må være grunnlaget vi måler resultatene opp mot. Alt annet – organisering, forvaltningsrutiner, økonomistyring og rapportering – er bare støttefunksjoner»!
http://bit.ly/heLrU1

 

Hele 14 å etter, er realitetene disse:
I stedet for de flotte ord og glansbilder, møter man på saksbehandlere og ledelse som er uprofesjonelle, utspekulerte, manipulerende og sadistiske.
Vakter må settes inn ved kontorene for å stagge de opprørte «massene»!
Lovbrudd og hersketeknikker florerer i stor stil i etaten overfor borgerne Nav er ment å bistå, i mangel på kvalitet, påkrevd kompetanse og fraværet av selv minstekravet til sentrale begrep om etikk og moral.
Etaten har mange ganger slett ikke annen ballast å skilte med enn nedbrytende fjas og tull – høytidelig presentert av maktens sørgelige posører som «legitimt», frembringer lidelse og avmakt, ruinerer medmenneskelighet og ekthet og frembringer vantro og sinne.
Konstruering av latterlige vilkår og påbud som allmennheten påtvinges å rette seg etter med totalt fravær av forankring i vett og forstand, trumfes stadig igjennom av uegnede middelmådigheter som med alle tenkelige midler forsøker å få disse til å gjelde som gangbar mynt.

 

ababababamle

Dagfinn Høybråten satset for en tid siden stort på bortforklaringer og evnet ikke å holde tunga rett i munnen, men Pressen ordnet etter hvert kameratslig opp i fadesen ved kjemisk å rense hele dette første innlegget vekk fra samtlige søkemonitorer:
Jeg hadde nå spikret referansen med dato uansett:
Utdrag fra posten: Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner
Dagsavisen 23.02.2009 – Høybråten: Fra Stortingets side skal vi uansett være meget forsiktig med å gå inn med sterke føringer om hvordan NAV organiserer seg.
Ledelse av NAV som organisasjon gjennomføres helt sikkert mer effektivt fra arbeids – og velferdsetatens sentrale ledelse enn fra Stortinget!
Men 16.12.2009 kringkastet media følgende kuvending fra Høybråten:
Nav-reformen skulle gi brukerne bedre service, etaten skulle brukerorienteres.
Man må nå kunne fastslå at dette ikke har skjedd!
Reformen har i altfor stor grad vært overlatt til etatsledelsen.
Det har vært for liten politisk styring med reformen sier han, og presiserer at hans kritikk er rettet mot Regjeringen og statsrådens ansvar for å følge opp Stortingets intensjoner (…)
http://bit.ly/1p6ij4U

 

16.12.2009 – Politiker: (Høybråten): Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
«Reformens «far» legger skylden på regjeringen og Nav-ledelsen.
Sier de har gjennomført en annen reform en storinget ba om.
Høybråten mener det er et brudd med Stortingets intensjoner når Nav-brukerne ikke har fått et bedre tilbud (…)
Det ansvarlige departementet har ikke tatt tydelige styringsgrep over NAV.
Dette har ført til at NAV har gjennomført en reform som er i strid med et enstemmig storting sier han.»
http://www.tv2.no/a/3064823
– Og derfor stilte jeg naturlig nok spørsmålet:
Nav har ignorert Stortingets krav – Hvordan er dette muliggjort?
http://bit.ly/1gbHFbU

 

Advokat Anders Andersen (sitat fra posten «Den alvorlig syke trygderettsavdokatens møte med NAV – Kommentar»):
Mine erfaringer som advokat har vært at mange opplever kontakten med NAV som svært belastende, og påpeker at selv når Nav åpenbart har gjort klare feil, blir dette unnskyldt med at det er beklagelig at brukeren oppfatter det slik.
Selv i grove tilfeller er det ikke registrert tilbakemeldinger fra Nav om at det noensinne er blitt plassert ansvar for det som i kriminologisk terminologi beskrives som «strukturell vold» (…)
Det har utviklet seg en kultur om egen ufeilbarlighet i etaten og en oppfatning av at brukernes misnøye skyldes at de ikke skjønner hvor flinke, kompetente og ufeilbarlige saksbehandlerne er, sier Andersen og utdyper:
Nav har en skrikende mangel på kompetanse.
Dette preger saksbehandlernes opptreden når de kommer til kort ved kontakt med brukerne og utløser irrasjonelle reaksjoner.
Det er umulig å få til noen bedring før det blir pålagt den enkelte ansvar for de feil som blir begått og før det blir satt i gang kompetansehevende tiltak både når det gjelder faglig kunnskap men ikke minst skolering i ydmykhet, respekt og alminnelig god forvaltningskikk
http://bit.ly/19vB78G

 

Men den enkelte saksbehandler er jo for lengst pålagt å ta ansvar for egne «feil» som de begår.
Hvorfor understreket da spesielt Advokaten ikke det? Fordi at da ville FO blitt overarbeidet?
Nav nekter i stor utstrekning å ansette sosionomer ved bekymringsløst å bryte med Kvalifikasjonsprinsippet, og en av grunnene til det kan være:
Den enkelte ansatte MERK: SOSIONOM ER altså pålagt å stå ansvarlig for egne «feil» – der konsekvensen skal være tap av stillingen, hvilket tydelig fremgår av Yrkesetisk grunnlagsdokument som er sitert i følgende post:
Man skylder på «Systemet» – Forvaltningskriminaliteten i Nav (utdrag):
Som sentrale prinsipper kan nevnes sosionomenes moralske varslingsansvar dersom de gjøres kjent med forhold som skaper problemer for enkeltmennesker eller grupper, ivaretakelse av brukernes rettigheter og sosionomenes individuelle ansvar for å holde et høyt faglig nivå samt at den enkelte yrkesutøver er ansvarlig for egne handlinger (…)
Individuelt ansvar
Sosionomer (…) er forpliktet til å holde et høyt faglig nivå. Dette gjelder faglig kunnskap, etisk refleksjon og kvaliteten i det konkrete, daglige arbeidet.
Den enkelte yrkesutøver er ansvarlig for egne handlinger.
Selv om en handling er pålagt av overordnet myndighet, er det den enkelte yrkesutøver som handler, gjør de etiske vurderingene og som står inne for konsekvensene av disse (…)
Side 7 – 3.2 Lojalitet (…)
Den primære lojaliteten skal være overfor den mest utsatte parten (…)
5.4.7 Ved grove brudd på FOs etiske verdier, kan rådet foreslå skarpere reaksjoner overfor yrkesutøveren, for eksempel suspensjon eller eksklusjon fra FO.
http://bit.ly/1CnEFWg
 

HALOOOOOOO

De ellers lovpålagte pliktene Navansatte har å forholde seg til og konsekvensene de må erfare når de så ofte velger å bryte med dem tvert, er listet opp litt langt nede i posten:
Hetsen av de offentlig ansatte
http://bit.ly/2btqDgo

 

Saken er: Den enkelte Navansatte skal personlig stilles til ansvar for egen praksis!
Det er både tarvelig og holdningsløst og forsøke å dekke over de ansattes bevisste ignorering av lov, etikk og regelverk når de indirekte og konsekvensfritt massakrerer hjelpetrengende borgere via fornuftsstridige vedtak med å skylde på «Systemet»!
Det gir overhodet ingen mening.
Hvem er «Systemet»?
Det er MENNESKER som virker i den store diffuse sfæren som det så overlagt manipulerende henvises til, og det er disse som begår graverende straffbare handlinger – ustraffet!
Og når politikere og andre makttopper skylder på «Systemet» skyter de seg selv samtidig kraftig i foten, for det er jo de som står direkte ansvarlige for «Systemet» – som i realiteten utgjør Narrenes Høyborg som de har valgt å kalle Nav – der flere undermålere og psykopater boltrer seg uhemmet og ustraffet – hver eneste dag!
Nav begraver varslere!
Ved å henvise til «Systemet» de få gangene det kringkastes at enkeltpersoner har lidd overlast, så innrømmer de i realiteten at de har skapt et monster – feil – en etat der monstre har sitt virke!
http://bit.ly/1pD9z3j
Og slik er status fremdeles, selv om Gudbjørgsrud for en tid siden ble løst fra sin stilling!:
09.05.2013 – Varslere blir sett på som illojale
Bjørn Gudbjørgsrud, tjenestedirektør i NAV:
NAV er ikke interessert i å delta i NRK. nos sak om varslere, og ønsker heller ikke å svare for hvordan NAV imøtekommer kritikk fra varslere (…)
http://bit.ly/19bMqBI

 

Nå er det på høy tid at sluggerene i Pressen erstattes med nytt blod – journalister og redaktører som ikke er korrupte og som står opp for de Navrammedes sak! :
Aftenposten 16.07.2008 – I kjølvannet av Valla og Haga
Borgernes beste.
Journalistene opptrer mer og mer som tjenere på pressens egne premisser (…) (Nav`s egne premisser vil nå jeg påstå)
Pressefolk forkynner titt og ofte at de er svært så moralske i sin yrkesadferd, og at de gjennom sitt arbeid tjener borgernes beste (…)
Men ifølge den tidligere universitetslæreren, dikteren og filosofen Bengt Nerman er det ikke selvstendige uavhengige individer som styrer skuta.
I redaksjonene sitter den mektige stilen i veggene som en slags Gud Fader, normene overføres fra de eldre medarbeiderne til de yngre, journalistene får sprøytet inn holdningene og stilen i blodet som et dop.
De skriver for at de andre i redaksjonen skal synes godt om dem, og oppfører seg i så måte som flokkdyr (…)
http://bit.ly/2baLKRu

 

Pressens yndlingsbeskjeftigelse er blant annet når de kan støtte Nav og deres Fagforening ved ukritisk å smøre ut over forsidene hvor fæle «brukere er» og alt hva de ansatte som angivelig kun følger instrukser (men det er jo straffbart å adlyde ulovlige sådan) – må utstå fra disse. De er jo ikke mennesker en gang disse «brukerne».. Les:
Millionprosjekt til forsvar for de Navansatte – Søplete saksbehandlermentalitet manifisterer seg utilsiktet i et unikt foreviget øyeblikk!
http://bit.ly/2aSxHgx
Klageinstanser som Fylkes- og Sivilombudsmann er ofte ubrukelige – de dømmer som regel strategisk i Nav`s favør, så derfor blir det svært viktig å være seg bevisst det følgende:
Byrådet har en plikt til å gå inn i enkeltsaker, da det er enkeltsakers behandling som kan avdekke systematisk systemsvikt. Derfor skal varsling om grove tjenestefeil fra forvaltningen rettes hit. Les:
Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.
http://bit.ly/1uGbR45

 

 

Statens Helsetilsyn plikter å ta grep når Fylkesmannen svikter – og ikke la dem komme unna med det de gjorde mot meg:
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
Under, viser jeg en e-post fra Helsetilsynet som seniorrådgiver Beate Fisknes sendte meg som svar på en av mine uttallige henvendelser dit – men deretter følger selvsagt utdrag fra min konkrete varsling i denne sammenheng.
Dere vil bevitne at Fisknes velger å totalignorere – for det første den opp i dagen groteske forbrytelse i offentlig tjeneste som til og med er understøttet via lydopptak og som jeg serverer henne på et sølvfat, deretter later hun som om hun ikke har registrert min utheving om at Fylkesmannen har henlagt min varsling – derav min henvendelse til Helsetilsynet, så holder hun tett med den plikt foretaket hun representerer har til å ta grep i alvorlige varslinger som dette, og til slutt vinker hun meg av gårde med et absurd «Lykke til»!:
http://bit.ly/28THamH
(Fra overnevnt post): «Top-Dog» – den sentrale aktør som skulle ha kommet oss til unnsetning, later strategisk som om han intet har hørt, forstått eller sett, og fornærmer borgernes intelligens monumentalt samt massakrerer egen integritet ved å henvise til «systemet» – et luftslott som slett ikke eksisterer, siden det er de enkelte saksbehandlere og deres ledere ved hvert kontor som ustraffet tar loven i egne hender, lager seg sine egne regler og terroriserer de bistandstrengenede over en lav sko:

JAnA

Nettavisen 08.03.2016: Statens helsetilsyn: – Nav bryter loven – ULOVLIGHETER I NAV
Ny rapport fra Statens helsetilsyn sier det er avdekket avdekket lovbrudd hos Nav i åtte av ti kommuner og bydeler de seks siste årene (…) Det tegnes et bilde av Nav-kontorer som ikke leverer forsvarlige tjenester.
Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn (bildet over, og surrealistisk nok er han avbildet utenfor nettopp Nav St-Hanshaugen!):
Dette er en dyp bekymring, og det er grunn til å sette spørsmålstegn ved måten det arbeides på. Vi ser altså her samme feil gjennom mer enn fem år (…)
Tilsynene avdekker blant annet at de ansatte på Nav-kontorene ikke vet hva brukerne trenger og ikke klarer å fange opp hjelpebehov (- meg midt i ryggen)!
– På alle områdene finner vi det samme: manglende styring og kunnskap hos medarbeiderne.
Dette handler ikke om at den enkelte medarbeider ikke gjør en god nok jobb, men det er en gjennomgående svikt i hele systemet (sitat slutt)
– Så fra den kanten, forstår man raskt at hjelpen aldri vil komme!

 

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om arbeid, velferd og inkludering
Innst. S. nr. 148 (2006-2007) Kildedok: St.meld. nr. 9 (2006-2007) Dato: 14.03.2007 Utgiver: Arbeids- og sosialkomiteen
Den enkelte som på grunn av helsemessige eller andre årsaker står uten ordinær arbeidsinntekt skal ha en sikker, trygg og forutsigbar inntektssikring fra det offentlige (…)
1.2 (…) Komiteen understreker at den som av ulike grunner ikke kan være yrkesaktiv, skal ha den samme selvfølgelige retten til et verdig liv, gjennom ytelser i de universelle ordningene, på et nivå som det er mulig å leve av (…)
http://bit.ly/gks5jM
NOU 2004: 18 – Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene – 3 Gjeldende rett – Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven
(…) Kommunene plikter å sørge for et forsvarlig tjenestetilbud – generelt og i forhold til den enkelte – uavhengig av kommuneøkonomien (…)
http://bit.ly/1BQWHO3

 

UIB På høyden 19.05.2010 – Fattigdomsbekjempelse er kosmetikk
«Politikere sjonglerer med tall for å fremstå som vellykkede fattigdomsbekjempere mener fattigdomsekspert Thomas Pogge.
De fleste politikere prøver egenlig ikke å utslette fattigdom eller skjev fordeling, de bare later som om de gjør det (…)
De later som de anstrenger seg hard for å nå målet (…)
Det er ikke snakk om uskyldige tiltak som har slått feil.
Problemet er at de fleste folkevalgte egentlig ikke arbeider for å redusere fattigdom i utgangspunktet.
De streber etter å se ut som om de er interesserte i å redusere fattigdom»
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=46375
Utdrag fra “Kunnskap og makt”:
“En ting er å lage et opplegg for bekjempelse av fattigdom som myndighetene ikke vil/ikke klarer å gjennomføre på grunn av lojalitet til, eller motstand fra, aktører som har interesser i at det ikke blir gjennomført.
Da kan vi med Rule og Weiss si at det ikke er kunnskap ”vi” mangler for å løse problemet, men vilje og/eller makt”
Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065 Rapport 12, februar 2000, ISBN 82-92028-12-9
http://bit.ly/1iD58EZ

 

Jan Fridtjof Bernt – en professor jeg så blåøyd hadde sett opp til i flere år fordi jeg trodde at han vitterlig ristet forvaltningen i grunnvollene fra tid til annen, viste seg til slutt kun å være Maktens nyttige idiot, der han forsvarte de Navansatte til tennene i diskusjonen vi hadde.
Slik gikk den: Om «skikkelige mennesker i forvaltningen» (her svarer jeg ham (utdrag))
Trass din viten, presterer du llikevel å begå meningsløs retorikk:
Fokuset på maktmisbruket som flere Navansatte holder i hevd forsøkes dempet ved at du manipulerer realitetene, der aktørenes sabotering av eget eksplisitte ansvar for å ivareta borgerenes beste unnskyldes med noe så diffust som at de er underlagt «et uetisk system» og at «budsjett må holdes» – men NEI, det er slett ikke denne påståtte evneveike tanketomme kollektive psykosen som råder!
For de etiske retningslinjene for virksomheten er hugget i stein.
De ansatte PLIKTER å gjøre seg kjent med dem, det er et lederansvar å påse at de er lest, forstått og overholdt, og der fremgår at brudd på disse vil medføre alvorlige konsekvenser – så som tap av tjenesten.
Herunder vil jeg sterkt påminne om aktørenes lydighetsplikt som du så varmt favner i en oppsiktsvekkende villedende retning: (…)
https://sommer17.wordpress.com/2015/04/03/om-skikkelige-mennesker-i-forvaltningen/
Professor Jan Fridthjof Bernts ignoranse
Utdrag fra Fattignorge i posten: Hvordan står det til på våre sosialkontor?
(…) Fra FO og sosialtjenesten rettes det kritikk til foreningen fordi vi har gått ganske kraftig ut mot enkelte sosialarbeidere som vi mener har begått saksbehandlingsfeil eller tjenesteforsømmelser.
Vi har også gått til noen politianmeldelser, men disse er henlagt som ikke straffbare (…)
Vi har forsøkt å få en dialog med sosialtjenesten og den enkelte sosialarbeider, uten at det har lykkes. Vi inviterte også til en uformell aften både med medlemmer av FO og Delta, uten at det kom noen på disse møtene (…)
Vi er av den oppfatning at det faktisk er slik at den som fatter et vedtak må være ansvarlig for det og kunne stå for det.
Det er ikke systemet som er den faktiske saksbehandler (…)
Vi vurderer heller å trappe opp markeringen av at det er den enkelte saksbehandler som må være ansvarlig for egne handlinger.
Vi kommer aldri til å slå oss til ro med at det skal være slik at ansvaret for vedtak som får stor betydning for den enkelte vanskeligstilte skal pulveriseres (…)
http://bit.ly/9L4i42
Men DET var akkurat det de gjorde. Ikke et ord til om søkelys på Forvaltningskriminaliteten før de endelig snudde kappen etter vinden og medvirket i dette århundrets mest søplete stunt: «Fortell det til Nav»!
 Herunder må leses:
Mottar vi den hjelp som de frivillige organisasjonene lover oss?
http://bit.ly/cIcyqD
Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”:
http://bit.ly/c598mk

 

Justis- og politidepartementet:NOU 2009: 15
7 Rettssikkerhet
Begrepet er i stor utstrekning et honnørbegrep.
Det er derfor vanskelig å gi en presis og allment akseptert definisjon av begrepet. Begrepet er som antydet likevel ikke uten innhold. Enkelte elementer i rettssikkerhetsbegrepet vil det derfor være allmenn enighet om.
Kjernen i begrepet «rettssikkerhet» er knyttet til krav om at enkeltindividet skal være beskyttet mot overgrep og vilkårlighet fra myndighetenes side, samtidig som vedkommende skal ha mulighet til å forutberegne sin rettsstilling og forsvare sine rettslige interesser.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2009-15/id569379/?ch=3

 

BATTT

Ja. Rettssikkerhet er altså et «Honnørbegrep» – og det har svært mange av oss tidlig dannet oss «et begrep om»- Derfor blir det slike tilstander:
04.07.2011 – Mann stormet NAV-kontor med balltre
«Han skal ha truet en kvinnelig saksbehandler med å smadre alle NAV-ansatte dersom han ikke mottok dagpenger.
Deretter møtte ham opp hos NAV Nordstrand med et balltre.»
http://bit.ly/RvczzB

 

kill

 

11.04.2011 – Truet med å knuse NAV-kontor med balltre
«En mann tiltalt for å ha truet med å knuse NAV-kontoret i Halden med balltre ble frikjent i Halden tingrett.»
http://bit.ly/OzZwbW
Fædrelandsvennen 16.04.2015 – Kan ikke straffes for gjentatte trusler mot Nav-ansatte
62-åringen truet med å sprenge Nav Vennesla.
Nå er han funnet utilregnelig og frikjent for til sammen fem trusler.
NRK Østlandssendingen 17.02.2014 – Jeg kjøpte ikke pistol for å drepe noen
OSLO TINGRETT (NRK): 61-åringen som er tiltalt etter skytingen på NAV på Tøyen i 2012 nekter straffskyld for trusler, skyting og frihetsberøvelse.
«Hva tenkte du da du skjøt i taket? spør aktor
De hadde ingen grunnlag for å krangle med meg, sier tiltalte.
Du ville stoppe kranglingen?
Ja (…)
Under utspørringen av tiltalte spør aktor om tiltalte tenkte på om den NAV-ansatte kunne oppfattet ham som truende.
Han skulle vært hyggelig. Han truet meg, ikke jeg ham, svarer tiltalte.»
http://bit.ly/1o48Jue

 

ABestad

29.11.2013 – Navdirektør Joakim Lystad og Dagbladets journalist
Navdirektørens absolutte fokus – forsvarstalen for sine ansatte, avsluttes med de sedvanlige forsøk på sensur og knebling ved at han atter en gang retter en advarende pekefinger til media om at terskelen for hatske utfall mot hans ansatte er senket med alle borgermeninger som får utfolde seg fritt i kommentarfelt på nettet!:
Vi mener mediene må være varsomme og noen ganger stenge kommentarfelt»
http://bit.ly/1b5f6Xd
Sosialdemokraten (Rødberg Larsen) 15.06.2009: NAV kan ødelegge folks liv – og gjør det gjerne
(…) NAV beklager ingenting.
De mener åpenbart at de har handlet helt riktig når de sørget for at en 100 % ufør mann ble jagd fra en selvhjulpen tilværelse og ut i en tilstand som uteligger.
Jeg tør vedde ganske mye på at denne historien hverken fører til konsekvenser for de ansvarlige i NAV eller til noen endring av praksis hos NAV. Dessverre.
For NAV er ikke til for folket, må vite. Det er omvendt: Folket er til for NAV.
Og kryper du ikke inn på knærne og kysser føttene til de ansatte, har de et effektivt pressmiddel mot deg:
Først anmeldelse, og deretter stenge din eneste inntektskilde.
Så kan du ha det så godt…
http://bit.ly/12suFf5

 

Nettavisen for ti år siden i 2006: Fattige får 2540 kr for lite
Det er opp til kommunene å bestemme hvor mye sosialstøtte de vil gi, men myndighetene har gitt en nasjonal, veiledende norm for en minstesats på 4.270 kroner per måned. (Utgifter til strøm og husvære er trukket fra beløpet).
Samtidig har Sifo regnet ut at en nøktern livsstil koster minimum 6.810 kroner per måned for en enslig mann mellom 20-50 år i Norge uten bil.
Kvinnene er litt billigere i drift, de kan klare seg med 6.650 kroner (…)
SV-er måtte gi opp sosialstøtte-forsøk
I et intervju med TV 2 Nettavisen torsdag fortalte stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) at hun selv hadde prøvd å leve på sosialstøtte, og at det ikke var mulig å leve for 4270 kroner etter at husleie og strøm er betalt.
http://pub.nettavisen.no/684760.html

SIFO REFERANSEBUDSJETT 2016 – deres kalkulator fastslår at jeg som enslig kvinne, skal sitte igjen med kr. 8610,- per måned etter at husleie og strøm er betalt!:

http://bit.ly/2bk8gbG

 

ANDERSENN

13.07.06: “Topp-politiker sultet på sosialhjelp”  Veldig usunn mat
(…) Andersen erfarte også at det er så å si umulig for personer med dårlig råd å leve sunt.
 Jeg måtte knipe inn på sunn mat, som ofte er dyrere enn usunn mat.
Det er jo ikke anbefalelsesverdig å leve på grøt og medisterkaker.
Fem frukt eller grønnsaker om dagen, som helsemyndighetene anbefaler, fikk jeg heller ikke råd til, sier hun (…)
http://bit.ly/dmy6yx
I dag, hele ti år senere, har jeg som diabetiker med en hel rekke andre sykdommer, av sosialtjenesten nå i flere måneder blitt tvunget til å leve på kun kr. 4771,- i måneden! (og 20 dager sammenhengende i juli/august på kr. 3000,-) – enda flere leger har attestert at selv flat mal sosialhjelp som i 2016 utgjør kr. 6589,- vil være «livstruende» for meg.
Les alt om det her:  Hetsen av de offentlig ansatte
http://bit.ly/2btqDgo
Andersen som har et massivt støtteapparat rundt seg, klarte altså ikke belastningen det var å leve en måned på sosialhjelp  – EN RINGE MÅNED, frisk som hun var i utgangspunktet – i alle fall så frisk at hun i alle år har klart å stå i full jobb – Hun så seg nødt til å avbryte forsøket midt i måneden!
  • Men forsøk å få gjennomslag for en klage på denne åpenbart alvorlige forvaltningskriminaliteten hos «klageinstansene» … Det er umulig!

 

De ignorerte bl.a tvert følgende lydopptak som jeg sendte dem (utdrag fra det ene (bredere belyst i kommentarfeltet under videoen på Youtube):
(Sekssjonsleder, innklaget og politianmeldt) Randi Trøeng innrømmer at hun er godt kjent med min helsesituasjon ca. 28:37:
«Du HAR helseproblemer, du ER diabetiker»!
Min respons: Men jeg står jo som diabetiker og med helseproblemer som du vitterlig innrømmer nå, UTEN mat og penger – det er de FAKTISKE forhold i dag, og da er det ingen retorikk som skal ligge til bakgrunn for det, da er det å sørge for et FORSVARLIG livsopphold for en diabetiker! Og det er ikke 70 kroner dagen i en uke med alt det jeg har gjennomgått …
Trøeng avbryter uten skam, og uten å gå i dialog som alltid:
«Det er det vi gir deg nå»!

 

 

Trøeng sto på dette tidspunkt rett overfor meg med ca. 15 cm. klarering inne på det lille kontoret med et tilfres hånflir rundt kjeften, og håpet mest sannsynlig inderlig på at hennes ufattelige provokasjoner skulle medføre at jeg dyttet henne inn i veggen eller slo til henne – fly forbannet som hun utvilsomt registrerte at jeg var, slik at de en gang for alle kunne stadfeste at jeg var en ustabil «bruker».
Således ville de automatisk bli kreditert i alle sine avvik – både gamle og nye, uten kritisk granskning fra samtlige klageinstanser i fremtiden.
Den tilfredsstillelsen ga jeg henne ikke!
Det er liten tvil om at hun stilte seg opp strategisk for å oppnå overnevnte formål, når følgende konstateringer var kringkastet fra eget kontor: (…)
Osloby.no – Advarte i juni mot dårlig sikkerhet på Oslos Nav.kontorer
Nav St.Hanshaugen 09.07.2013: Det skjer noe nesten hver uke, sier vekter Soraya Lahouri – Dessverre er denne saken ubehagelig aktuell, sier Sigurd Røeggen, som er leder for de kommunale tjenestene ved Nav-kontoret (…)
Vi er utrolig sårbare for folk som plutselig kan gå amok inne i lokalene, sier Røeggen.
Det har vært en økning i skarpe hendelser på Nav-kontorene det siste året. Dette skal vi ta tak i, og vi må bedre sikkerheten, sier fylkesdirektør i Nav Oslo, Hege Farnes Hildrum (…)
http://bit.ly/1FXIYYS
Trusselbrevet fra «en av de sårbare» – Sosialsjef Sigurd Røeggen:
http://bit.ly/1mPFVX4
Nekt av livsnødvendige medisiner fra en av de andre «sårbare» aktører – Line Tunsve:
Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker
http://bit.ly/18UVVpn
Aldri har vel et innlegg på Navgruppa fått så mange «Likes» noensinne, som når jeg publiserte det følgende 14. mai 2016 – det rundet 118!:
Roganytt.no 13.05.2016 – Provosert mann (25) banket saksbehandler på Nav-kontor
25-åringen fikk mildere straff fordi saksbehandleren hos Nav provoserte ham.
Stavanger tingrett kom til at saksbehandleren hadde kommet med utsagn som var egnet til å provosere 25-åringen.
I den forbindelse ble det blant annet vist til forklaringen til en kollega av saksbehandleren som satt bak skranken sammen med ham.
Han sa at kollegaen hadde vært provoserende og at han tenkte at «nå smeller det».
Og akkurat det gjorde det.
http://bit.ly/1V2bcK5
Nei tenke seg …
http://bit.ly/1zmzKUG

 

Les også:
Politi på Nav St.Hanshaugen 11 april 2017
http://bit.ly/2oFnTkq
Nekt av nødhjelp og tilkalling av Politi – skadevolderenes historikk med å effektuere forsettlige lovbrudd.
http://bit.ly/2p4pilp
Sosialsjefen villeder Politiet – ingen nødhjelp utbetales! Straffeloven:
http://bit.ly/2ofqo94
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
http://bit.ly/28THamH
Venninnene i Departementene
http://bit.ly/29cAWnD
Nav – Kommuner bryter loven bevisst, og lovbruddene er satt i system uten at konsekvenser rammer
Det største svik
http://bit.ly/28OCJdm
Fylkesmannens lovbrudd
http://bit.ly/1XZJJLF
Helsetilsynets lovbrudd
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den august 16, 2016 av i Nav, Nyheter, Nyheter&Debatt, Politikk, Politikk, Regjeringen, Samfunn med stikkord , , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2016
M T O T F L S
« jul   sep »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: