Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Om Seniorrådgiver Beate Fisknes som gikk fra Nav til Helsetilsynet, og underslo tapet varsling om graverende forhold i Sosialtjenesten


Fylkesmannen i Troms – Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Program for nettverkssamling økonomisk rådgivning 28 oktober (årstallet er utelatt)
Seniorrådgiver Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet foreleser om § 17 i Sosialtjenesteloven kl 11:30 – 12:15
http://spotidoc.com/doc/4625550/program-28.-oktober
HELSETILSYNET – Avgir høringsuttalelse – «Et NAV med muligheter» – sluttrapport fra ekspertgruppa
Fra:
Statens helsetilsyn
Til:
Arbeids- og sosialdepartementet
Dato:
7. september 2015
Vår ref:
2015/1274 1 BEF (BEATE FISKNES)
Innledning
Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) er overordnet faglig klage- og tilsynsorgan for fylkesmennenes klagebehandling og tilsyn med sosiale tjenester i NAV.
Vi kommenterer utvalgets vurderinger og forslag til tiltak med bakgrunn i vår kunnskap om rettighetene i sosialtjenesteloven, brukere med behov for sosiale tjenester, områder hvor det vurderes å være fare for svikt og svikt som beskrives i fylkesmennenes rapporter fra tilsyn med NAV.
2. Oppfølgingsarbeidet i NAV
Redusere styringsmekanismer og prosedyre- og dokumentasjonskrav
Helsetilsynet er enig med utvalget i at:
  • kvalitet i oppfølging primært handler om brukermøtene og ikke dokumentene
  • både styring og rapportering i større grad må legge vekt på resultater for brukerne og mindre på telling av gjennomførte aktiviteter (…)

 

Det er imidlertid viktig å stille krav til systematisk styring og til dokumentasjon for
  • å sikre at det blir gjort forsvarlige vurderinger og begrunnelser
  • å bidra til kontinuitet i oppfølgingen av en bruker uavhengig av saksbehandler
  • å sikre likebehandling og hindre myndighetsmisbruk
  • å styrke rettssikkerheten ved at avgjørelser kan etterprøves
Som tilsynsmyndighet ser vi ofte at svikt i tjenestene følger av at krav til saksgang, vurderinger, begrunnelser, dokumentasjon og styring gjennom internkontroll ikke blir fulgt.
Hvis ulike krav til styring og dokumentasjon skal reduseres, er det viktig å beholde de kravene som har betydning for kvalitet i tjenestene (blablabla, blablablah blablablah)

 

En del fylkesmenn melder at kommuner syns det er utfordrende å holde kontroll og fokus på sosiale tjenester i NAV fordi de statlige tiltakene og tjenestene og styringslinjene er dominerende.
Det er viktig at staten bidrar til gode rammer for, og ivaretakelse av, sosiale tjenester.
Stat og kommune har i partnerskapet et felles ansvar for brukernes rettssikkerhet.  
Fylkesmannen har mye kunnskap om svikt og fare for svikt i sosialtjenesten fra tilsyn og klagesaksbehandling som må videreformidles gjennom opplæring og råd til NAV-ansatte og ledelse uavhengig av organisering og ansvar.

 

Kunnskapen er også viktig i forbedringsarbeidet som forutsettes i internkontrollforskriften § 4.
Kompetanse, utvikling, forskning og læringssløyfer
Det er av avgjørende betydning for at kravet om forsvarlige sosiale tjenester kan oppfylles, at ansatte i NAV har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter for å utføre oppgavene forsvarlig. Det er kommunen som har opplæringsansvaret etter sosialtjenesteloven § 6, og internkontrollforskriften § 4.
Med hilsen
Jo Kittelsen etter fullmakt
assisterende direktør
Beate Fisknes
seniorrådgiver
Saksbehandler: Beate Fisknes, tlf. 21 52 99 93
Les i denne forbindelse:

 

Most people don't know that the nursery rhyme used to be: 'The Butcher, the Baker, the Candlestick Maker, and also that Biker Guy from the village people.'

Nav – Ukvalifiserte søkere favoriseres, og ansettes strategisk foran fagpersonell.
Kvalifikasjonsprinsippet er et ikke-tema hva angår ansettelsesprosessene i etaten.
http://bit.ly/1HsWLD5
Nav og avviksrapportering 2015: Hæ? Hva, hvem og hvordan?
http://bit.ly/1JmOFyM
Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.
http://bit.ly/1WiQq8Z

 

 

Beate Fisknes – som gikk fra å være Seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet – til stillingen som Seniorrådgiver i Statens Helsetilsyn, var den person som fullstendig uten skrupler anbefalte meg å gå og søke bistand med å klage (hvilket jeg åpenbart allerede har gjort) hos nettopp de skadevoldere i Nav som jeg hadde informert om at hadde overtrådt sine tjenesteplikter med en alvorlighetsgrad som fordret avskjed fra embetet akutt, før hun endelig viftet meg og min varsling av gårde med et grensesprengende absurd:
«Lykke til»!
Dette, selv om hun var pålagt å ta denne type varsling på alvor ved å ha myndighet til overprøve Fylkesmannens avgjørelse – som allerede hadde massakrert min svært alvorlige varsling om graverende avvik begått av uegnet personell ved Nav St.Hanshaugen Sosial – understøttet med lydopptak:!
Les og lytt:
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
http://bit.ly/28THamH

 

Nav – Veileder til sosialtjenesteloven § 17 – Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning?
Side 3 og 4: Alle tjenester etter loven skal være forsvarlige, og det stiller krav til tilgjengelighet til tjenesten, saksbehandling og tjenestens innhold og omfang.
Brukere som har behov for tjenesten opplysning, råd og veiledning må få informasjon om den, saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak må følges, NAV-kontoret må ha kapasitet og kompetanse til å gi tjenesten til de som har rett til den, og brukeren må få en tjeneste som er tilpasset hjelpebehovet.
Forsvarlighetskravet står i STL § 4, og er nærmere omtalt i merknadene til bestemmelsen i rundskrivet til loven.
Tjenesten omfatter alt fra enklere veiledning for å kunne håndtere hverdagen til faglig kvalifiserte råd og familieoppfølging.
Innholdet i opplysning, råd og veiledningstjenesten må vurderes ut fra behovene til den enkelte bruker, og være i samsvar med gjeldende sosialfaglige normer.

 

ABATE

Side 5: I STL § 41 om anvendelsen av forvaltningsloven, står det i andre ledd at «avgjørelser om tildeling av sosiale tjenester skal regnes som enkeltvedtak». Dette gjelder uten unntak (…)
Det at en avgjørelse er å anse som et enkeltvedtak, har betydning for hele søknadsprosessen; fra informasjon, søknad og utredning, til avgjørelsens innhold og form og muligheten til å klage.
Det stilles krav til hvordan NAV-kontoret skal opptre, og til hvilke muligheter enkeltpersoner har til å ivareta sine interesser.
Dette bygger på viktige rettssikkerhetsprinsipper som skal hindre maktmisbruk og vilkårlighet og sikre rettigheter og etterprøvbarhet.
Personer som har behov for sosiale tjenester befinner seg i en vanskelig og sårbar situasjon. Det er derfor særlig viktig at det offentlige styrker rettssikkerheten for denne gruppen.
Side 6 – 1.2 Ansvaret for tjenesten og fatting av vedtak
Tjenestene som er regulert i sosialtjenesteloven skal inngå i NAV-kontoret. Dette følger også av NAV-loven § 13 (…)
Opplysning, råd og veiledning skal inngå i NAV-kontoret, og tjenesten skal være forsvarlig.
For å kunne yte en forsvarlig tjeneste, må kontoret ha kontroll på, og styre, tjenesten. Det innebærer å sikre en forsvarlig saksbehandling fra en henvendelse mottas til et vedtak fattes.
NAV-kontoret må sørge for at alle som kan ha behov for tjenesten får informasjon om den, bistå de som trenger det med å søke, og fatte vedtak på bakgrunn av en konkret og individuell vurdering av behovet til den enkelte (…)
Kommunens ansvar for tjenestene innebærer at kommunen er ansvarlig for at NAV-ansatte som jobber med oppgaver og tjenester etter sosialtjenesteloven har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å utføre sine arbeidsoppgaver. Dette gjelder uavhengig av om den ansatte er statlig eller kommunalt ansatt.
Kommunen er ansvarlig for å gi nødvendig opplæring til den enkelte ut fra individuelle og aktuelle behov.
En NAV-veileder som gir opplysning, råd og veiledning må ha tilstrekkelig kompetanse til å gi en forsvarlig tjeneste til den enkelte bruker utfra individuelle behov.
NAV-veiledere må også ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne identifisere hjelpebehov og tilby tjenesten til de som trenger den.

COMPLAINTTTTTT

Side 7: Veiledning overfor person som har en konkret sak med forvaltningen.
NAV-kontoret skal etter eget tiltak vurdere en brukers behov for veiledning.
Hvis brukeren i forbindelse med en sak har behov for det, eller vedkommende selv spør om det, skal kontoret gi veiledning om gjeldende lover, forskrifter, praksis og regler for saksbehandlingen.
Plikten etter fvl. § 11 rommer veiledning om selve søknadsprosessen.
NAV-kontoret skal sørge for at alle som henvender seg får sine interesser ivaretatt og sikre at saken er så godt opplyst som mulig før det fattes en avgjørelse.
Søknader skal vurderes individuelt og vedtak skal begrunnes.
Søknadsprosessen står omtalt i merknadene til STL § 41 i rundskrivet til loven, punkt 5.41.2.1 – 5.41.2.4.
Veiledningen etter forvaltningsloven vil ofte bestå av å gi informasjon og enklere råd, men kan også være mer omfattende og kreve mer tid.
Eksempler på dette kan være at det tar tid å få oversikt over brukerens situasjon og behov, brukeren trenger omfattende informasjon for å forstå hvilken hjelp NAV-kontoret kan gi (…)
1.3.2. Tjenesten i STL § 17 har et annet innhold enn veiledningsplikten i fvl. § 11. Side 8:
Opplysning, råd og veiledning etter STL § 17 omfatter en mer individuell og ofte mer omfattende råd og veiledning enn etter fvl. § 11 (…)
Veiledning etter fvl. § 11 vil som oftest skje ‘her og nå’, mens tjenesten i STL § 17 er planlagt og avtalt, har et formål og et innhold tilpasset dette formålet, er del av et oppfølgingsløp og skjer i samarbeid med brukeren (…)
Generell veiledning etter fvl. § 11 kan gis i publikumsmottaket, (og) på telefon (…)
Forskjellen mellom opplysning, råd og veiledningstjenesten i STL § 17 og oppfølgingsvedtaket i NAV-loven § 14 a står omtalt i punkt 3.2.1
NOO
Side 9 – Del 2: Søknadsprosessen
Saksbehandlingsreglene som fremgår av sosialtjenesteloven og forvaltningsloven skal sikre en god søknadsprosess fra søkeren henvender seg og til et vedtak blir fattet.
Saksbehandlingsreglene i sosialtjenesteloven står i lovens kapittel 5.
Nærmere om søknadsprosessen, samtykke og enkeltvedtak står omtalt i merknadene til STL § 41 i rundskrivet til loven (…)
Brukermedvirkning er en grunnleggende forutsetning for tjenesten opplysning, råd og veiledning.
Brukeren skal medvirke og ha innflytelse i hele søknadsprosessen, fra henvendelse, søknad og kartlegging av behov til vedtak og utforming og tilrettelegging av tjenesten.
Brukermedvirkning er omtalt i merknadene til STL § 42 i rundskrivet til loven.
STANS
Side 12: 2.2 – Hjelp i en nødssituasjon:
Søknad om nødhjelp skal alltid vurderes ut fra behovet ‘her og nå’, og ikke ut fra hva søkeren burde eller kunne gjort for å unngå situasjonen.
Side 18: NAV-kontoret skal vurdere og undersøke alle forhold som fremkommer i klagen.
Det betyr at kontoret må gjøre en ny vurdering av om brukeren skal innvilges tjenesten.
Hvis kontoret kommer til at brukeren har rett i sin klage, for eksempel fordi det foreligger nye opplysninger, skal det fattes nytt vedtak.
Vurderer kontoret at brukeren har delvis rett og opprettholder deler av det som påklages, eller klagen ikke tas til følge, skal saken oversendes fylkesmannen.
Hvis klagen skal oversendes klageinstansen, skal dette gjøres så fort saken er forberedt.
Eksempler på flere fattede vedtak følger fra side 22.
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/Nyttig+a+vite/_attachment/374607

IMG_7211

Om «skikkelige mennesker i forvaltningen»! (Jeg svarer professor Jan Fridthjof Bernt):
http://bit.ly/1EPAFzf
Listen over alle bloggposter
http://bit.ly/1bdbsCq
https://sommer17.wordpress.com/
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2016
M T O T F L S
« jul   sep »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: