Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Sosialsjefens trusler opprettholdes


Når jeg står et stykke inne i resepsjonen på Nav og venter sammen med Sosialsjef Sigurd Røeggen på at min innklagede saksbehandler Line Tunsve skal «finne en penn» til å underskrive på at de garanterer for et forhøyet depositum her i barndomshjemmet jeg bor – men som de få dager etter skriftlig meddeler meg at de ønsker å kaste meg ut fra, stiller han seg opp på skrå rett ved siden av meg og forsøker å stirre meg i senk med en utpreget bister mine.
Det er første gang på alle disse årene at vi møtes ansikt til ansikt.
Ingen av oss utveksler et ord.
Jeg møter blikket hans uten å vike, og Røeggen stirrer uavbrutt tilbake på meg i det hele minuttet Tunsve er vekk.
Forakt er det eneste jeg føler overfor hans patetiske hersketeknikk, men jeg får også en synkende følelse i magen siden han på dette nonverbale viset meddeler meg at det er «ingen vei ut»!
Hva mener jeg? – Les – ALARM: Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014 (Utdrag):
Bakgrunnen for at det står oppgitt «Oppfølging 1″ som bakgrunn for saksbehandler på deg er pga din historikk som bruker av Nav Nordstrand.
Her har flere ansatte følt seg uthengt og sjikanert på din «blogg» og uthengt og sjikanert i det offentlige rom og du har allerede utlevert navn på ansatte ved Nav St.Hanshaugen (…)
For å sikre at hensynet til arbeidstakerenes fysiske og psykiske helse og velferd blir ivaretatt, skal arbeidsgiveren sørge for å iverksette de nødvendige tiltak.
Arbeidsmiljøloven § 4 – 3 pkt 3 og 4, innebærer en beskyttelse mot trakassering av ansatte.
Dette innebærer også trakassering fra klienter.
http://bit.ly/1mPFVX4

 

Utdrag fra posten «Ondskapen i byråkratiske organisasjoner»:
Sandvik og Risdal (2007) identifiserer en lang rekke hersketeknikker som kan gjøres bruk av for å kontrollere en situasjon:
Usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon, fordømmelse, vold, trusler om vold, objektgjøring, påføring av skyld og skam, autoritetsbruk, avbrytelser, bagatellisering, båssetting, ekskludering, ironisering, bruk av fremmedord, faguttrykk og feil navn, umyndiggjøring, usakliggjøring.
Blikkontakt og kroppsspråk kan også brukes for å sette den andre ut av spill.
http://bit.ly/edArzz

abone_brekke

Ordførerkandidat Tone J. Brekke (FrP): “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
(…) De siste 4 årene har vi som lokalpolitikere og ombudsmenn blitt kontaktet av mange brukere som har kommentarer på hvordan tjenestene blir levert (…)
Våre erfaringer som ombudsmenn for innbyggerne har vist oss klart og tydelig at brukerne av tjenester er redde for å klage – man er redd for at situasjonen for deres sak skal bli enda verre.
At saksbehandlerne skal ”hevne” seg.
Dette har vi sett i (…)  sosialsaker (…)
 http://bit.ly/X4BEko

 

 

03.06.2016 søkte jeg innklaget saksbehandler Line Tunsve ved Nav St.Hanshaugen sosial Oslo om forhøyet supplerende sosialhjelp ut over den skarve tusenlappen de har tilstått meg per måned uten at brukermedvirkning har vært et tema (som alltid) – slik at jeg som er minstepensjonist kommer meg opp på minste flate grunnleggende norm som utgjør kr. 6589,- per mnd, etter at min husleie fra juni måned 2016 steg med kr. 4050-, fra kr. 9250 til kr. 13300,-!
Søknaden gikk med kopi til sosialsjef Sigurd Røeggen.
Utdrag: DETTE ER EN SØKNAD
1. Jeg søker nødhjelp med – og nå må De lese og anvende det forsvarlige sosialfaglige skjønn som De aldri ellers har hatt vilje til – LIVSOPPHOLDSSATSER fra i dag og frem til den 20 juni 2016, da jeg får utbetalt pensjonen.
2. Jeg søker supplerende økonomisk bistand slik at jeg klarer å betale junihusleien for 2016, da jeg som vist kun sitter med kr. 4945,- på min konto i dag jeg søker. Jeg har ingen penger overhodet å leve for frem til 20 juni 16 utenom disse og må ta av dette beløpet til både mitt livsoppphold og til hundemat (jeg har en hund på 11 år) frem til hjelpen kommer (…)
4. KRAV: De supplerende kr. 1081,- som dere har tilstått meg f.o.m juni måned skal utbetales meg øyeblikkelig, for dere har IKKE anledning til å kreve noen som helst dokumentasjon av meg med base i vilkår når jeg ikke har mottatt bistand i noen form fra sosialtjenesten på et helt år etter at jeg fikk uføretrygd (01.05.2015)
(MERK: PER I DAG JEG SKRIVER DETTE – 30.06.2016, HAR SOSIALTJENESTEN IKKE UTBETALT MEG DET SUPPLERENDE BELØPET FOR JUNI!)
Uansett har jeg ikke klart å betale leien nå (deres vilkår er fremvisning av betalt husleie) på bakgrunn av den store leieøkningen, fordi der fulgte med graverende utilstrekkelig supplering av livsopphold fra sosialtjenesten.
I begrunnelsen som følger, beviser jeg at dere aldri har hatt anledning til å sette vilkår for meg uansett!
5. Tilleggskrav er derfor at dere supplerer meg oppå de skarve 1081 kronene dere utdeler meg nå, med ytterligere kr. 3000,- per måned fra og med denne måned – totalt kr. 4081,-.

 

JEG SKAL IKKE LEVE PÅ MINSTENORM LENGER – DET ER IKKE HELSEMESSIG FORSVARLIG!
Jeg har igjen lagt ved erklæring fra min tidligere fastlege av 03.06.2014 som jeg innleverte hos dere like etter, der han understreker at Diabetes som jeg har, raskt kan utvikle seg livstruende ved pengemangel, og enda en erklæring fra ny fastlegespesialist som totalslakter deres behandling av meg de tre siste av totalt syv år, som jeg har hørt under dette kontoret der dere ALDRI har hensynstatt denne kritisk viktige beskjeden!
Legen understreker igjen at Diabetes kan utvikle seg livstruende, og at det er fullstendig uakseptabelt at jeg har levd hele 7 år på minste sosialhjelps norm UTEN EKSTRA TILSKUDD TIL KOST og at dette strider mot regelverket (som jeg presiserer under)!
Dere har alle for lengst blitt gjort oppmerksomme på at jeg legger ut alle beviser for deres pågående og ustanselige forbrytelser i offentlig tjeneste mot meg på blogg.
Sosialsjefen sendte et trusselbrev til meg 25.04.2014 som fulgte mine fortvilte søknader om nødvendig bistand, der han i stedet lot meg forstå at han slår ring rundt sine ansatte og beskytter dere mot (berettigede) klager fra meg som jeg offentliggjør enda jeg er i min fulle rett, når «hjelpeapparatet» svikter så fundamentalt og altomfattende!:

 

(Så henviser jeg til Sosialsjefens trusselbrev slik jeg siterer det lenger opp i denne posten) og fortsetter:
Jeg kvitterer med – Justis- og politidepartementet: Ot.prp. nr. 55 (1997-98) Om lov om endringer i rettergangslovene m m (kildevern og offentlighet i rettspleien)
3. «Vi har i dag ingen bestemmelse som direkte rammer det å gjøre hemmelig opptak av en samtale man selv deltar i (dere er uansett alle, kjent med at jeg tar lydopptak)
Det er heller ikke i seg selv straffbart å offentliggjøre et slikt opptak (…)
4 (…) Etter departementets mening bør det ikke vedtas noen ny straffebestemmelse rettet mot hemmelig opptak eller offentliggjøring av hemmelig opptak av samtaler en selv deltar i.
http://bit.ly/rbOSef
Jeg krever et settekontor

 

Begrunnelse for søknaden: (…)
Selv med bostøtten klarer jeg ikke å betale leien som nå fra juni måned er på kr. 13300,- (bekreftelse på dette er allerede innlevert sosialtjenesten) – fordi jeg skal leve med tilstrekkelig og sunt kosthold også frem til 20. juni da pensjonen utbetales og som vist er det ingen penger igjen å avsette til dette per i dag, så derfor er jeg nødt til å bruke ytterligere penger av innestående beløp på konto til dere får utbetalt meg nødhjelpen med livsoppholdssatser som jeg krever at skal være likt fulle livsopppholdssatser, på bakgrunn av nødvendig hensynstaken av min diabetessykdom som både min fastlege og jeg KREVER at dere nå endelig oppfyller!
Husleien økte som kjent for dere med kr. 4000 kroner fra 01.06.2016, og dere har etter eget hode kun tildelt meg en supplerende tusenlapp som akkurat løfter meg opp på minstenorm på bakgrunn av denne enorme omstillingen – hvilket langt fra er tilstrekkelig, deres viten og endog egen stemplede journalbekreftelse av 13.03.2015 på at jeg har levd på og under flat minstenorm i hele 7 år og at dette kan være livstruende.
Ingen diskusjon ble tatt i forkant slik Lov om sosiale tjenester fordrer når betydelig livsendring tar plass, utenom beskjeden jeg fikk fra både deg og Røeggen nå i mai da vi møttes for å signere høyere depositum (beskrevet utfyllende lenger ned her), så brukermedvirkningen som dere etter loven er forpliktet til å ivareta, har vært ikke-eksisterende som alltid – avgjørelsen om beløpet var tatt over hodet på meg som regelen er!

 

Dere sitter for lengst inne med erklæringen fra min tidligere fastlege om at jeg har Diabetes, og at sykdommen ved unnlatelse av å oppfylle krav til tilstrekkelig og sunt kosthold vil være livstruende, allikevel har dere – uten unntak – ignorert denne alvorlige advarsel til fulle konsekvent.
Derfor sitter jeg i dag igjen med så lite penger, fordi jeg har valgt å prioritere å ta vare på den lille rest av liv jeg har igjen etter at dette konotoret nok en gang har satt tungt skyts inn for å eliminere meg.
VEDR. SOSIALTJENESTENS PLIKT TIL Å BESØRGE ET TILSTREKKELIG LIVSOPPHOLD SOM INNBEFATTER MENINGSFYLT HVERDAG OG FRITIDSAKTIVITETER:
Ikke minst har jeg en elsket hund på 11 år som trenger mat, veterinær, tannstell og pleie. Dette skal hensynstas, siden mitt «fritidsbehov» nesten kun blir dekket gjennom lufteturer med hunden, og min psykiske helse blir ivaretatt av å ha hund som gir meg en meningsfylt hverdag siden jeg er så syk at jeg sjelden orker å gå ut. Jeg har så store smerter at jeg kun hadde sittet inne hvis han ikke krevde turer ut. Dette VET dere!
I dag må jeg kjøpe mer hundemat (…)
Jeg begrunner med følgende lovverk hva angår livskvalitet og psykisk helse – på bakgrunn av at jeg har hund som oppfyller dette:

 

Regjeringen.no Sosialtjenesteloven kapittel 5 Rundskriv | Dato: 10.08.2001
5.1.5 Utmåling av stønad til livsopphold 5.1.5.1 Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold
§ 5-2 åpner for å yte stønad til utgifter som ikke anses som nødvendige for livsoppholdet.
Under punkt 5.1.4.2 om spesielle utgifter er nevnt utgifter som sosialtjenesten, etter omstendighetene, kan ha plikt til å yte stønad til som en del av søkerens livsopphold.
Dersom utgiftene ikke anses å være nødvendige for søkerens livsopphold, enten fordi selve utgiftsposten faller utenfor søkers livsopphold eller fordi den konkrete utgiften går ut over nødvendig livsopphold, må sosialtjenesten vurdere om det kan ytes stønad med hjemmel i § 5-2.
Den enkeltes behov må vurderes konkret i forhold til den totale livssituasjonen og behovet det søkes om støtte til å dekke.

 

§ 5-2 Stønad i særlige tilfeller.
Sosialtjenesten kan i særlige tilfeller, selv om vilkårene i § 5-1 ikke er til stede, yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å (…) tilpasse seg en vanskelig livssituasjon.
Sosialtjenesten kan for eksempel med hjemmel i § 5-2 yte stønad til deltakelse på ulike (…) fritidsaktiviteter.
Ved vurderinger etter denne bestemmelsen kan sosialtjenesten legge mindre vekt på de økonomiske forholdene, og mer på andre hensyn, enn ved en vurdering etter § 5-1.
Eksempelvis kan hensynet til (…) søkerens fysiske og psykiske helse, muligheten for å få en meningsfylt hverdag og lignende tillegges avgjørende vekt.
Videre kan det med hjemmel i § 5-2 også ytes stønad til dekning av gjeld.
*** Selv om sosialtjenesten normalt ikke har plikt til å yte stønad til dekning av gjeld, kan det i enkelte konkrete tilfeller være åpenbart urimelig ikke å gi slik støtte (veterinærregningen på ca. 4800 kr).
Ved vurdering av denne typen søknader må det legges vekt på hvilke muligheter søkeren har, og hva som må antas å bli konsekvensene av å gi eller ikke gi hjelp.
*** Eksemplene ovenfor er ikke uttømmende (sitat slutt)
http://bit.ly/1TVTRA8

 

HERUNDER MINNER JEG OM DE STORE VETERINÆRREGNINGENE PÅ NØDVENDIG TANNPLEIE FOR MIN HUND i 2014 – CA: KR. 4800,- I 2014 VAR EN AV DEM; SOM GJORDE AT JEG SÅ MEG NØDT TIL Å SØKE NØDHJELP MED FORHØYEDE SATSER PGA DE SYKDOMMER JEG HAR, MEN SOM SOSIALTJENESTEN NEKTET MEG.
I STEDET ANVENDTE DERE KRISEN TIL Å DELE OPP MITT LIVVSOPPHOLD OG SETTE VILKÅR OM AT JEG MÅTTE FREMVISE KVITTERINGER FORUT FOR NESTE UTBETALINGER SAMTIDIG SOM DERE LOT MEG LEVE HELE 33 DAGER UTEN MAT OG PENGER GJENNOM DETTE ÅRET OG TIL SAMMEN TRE MÅNEDER PÅ 70 KRONER DAGEN UTOVER DET IGJEN!
FOR I DERES INNSTILLING TIL FYLKESMANNEN, VALGTE DERE MANIPULATIVE JÆVLER Å RALJERE VILT MED MIN LEGES PRESISERING AV AT UNNLATELSE AV TILSTREKKELIG STØNAD TIL DiABETESKOST VIL VÆRE LIVSTRUENDE, MED FØLGENDE:
«VI FINNER DET STERKT BEKYMRINGSVERDIG AT DU PRIORITERER REGNINGER I STEDET FOR DIN HELSE» – NÅR DET HER VAR SNAKK OM YTTERST NØDVENDIG IVARETAKELSE AV MIN HUND SOM HADDE STORE LIDELSER!
HERUNDER BEGIKK DERE ALTSÅ GRAVERENDE FORBRYTELSER I OFFENTLIG TJENESTE – FOR HVA VAR VEL JEG MENT Å ELLERS KUNNE GJØRE – DET DEBATTERTE DERE IKKE!!!:

 

Advokatfirmaet Wulff
Det er forbudt å (…) hensette dyr i hjelpeløs tilstand!
http://advokatwulff.no/tag/lov-om-hunder/
MATTILSYNET Tilsynsveileder hund – utarbeidet for TA av Prosjekt dyrevelferd, august 2014
S. 5: Dyreholder skal aktivt forebygge og beskytte dyret mot farer for unødvendige påkjenninger
Eksempler på dette for hund kan være:
Manglende oppfølging av sykdom og skade, manglende vaksinasjon, manglende eller dårlig tann- og pelsstell (…) manglende foring eller feilernæring.
S. 6: Dyreholder skal sørge for at dyret blir ivaretatt av kompetent person til enhver tid. Økonomisk evne er også en del av kompetansen. Dyreholder skal ha økonomisk evne til å gi dyret nok og godt fôr, nødvendig veterinær behandling, feriepass m.m.
S. 11: Hunden skal ha daglig tilsyn. Det betyr at dyreholder daglig skal fysisk sjekke at hunden ikke er syk, har sår eller skader.
Ved behov skal hunden ha veterinærbehandling, i tvilstilfeller skal veterinær kontaktes.
http://bit.ly/1X564Gv

 

Videre, begrunner jeg min søknad om nytt livsopphold (NØDHJELP MED LIVSOPPHOLDSSATSER) med følgende orientering fra Advokat Thomas Thorstensen (ikke min nåværende Advokat) som han sendte meg for en tid tilbake.
MERK: Jeg velger å anvende denne her, siden jeg nå søker ekstra fullt livsopphold oppå forrige minstepensjonsutbetaling som jeg – av erfaring – vet at dere kommer til å raljere stort med og vrenge rundt til å dreie seg om helt andre ting enn NÅVÆRENDE FAKTISKE SITUASJON der dere – uten medvirkning og samtale med meg, kun utposjonerer opp til minstesats!:
Advokaten vant begge disse sakene mot sosialtjenesten! (saken under er ikke lagt ut på nettet): (…)
Samboer fikk utbetalt dagpenger den 21 .September med kr. 2.163,-.
Sosialtjenesten fant det da rimelig å anta at søker og samboeren hadde brukt deler av midlene de hadde mottatt i denne perioden til innkjøp av nedvendige matvarer.
Særlig når det ikke var opplyst om noen uforutsett hendelse eller utgift som hadde vanskeliggjort matinnkjøp. Sosialtjenesten fant derfor ikke grunnlag for a innvilge nødhjelp.
I klagen anfører klager at «rett til nødhjelp utløses ved a konstantere at man ikke har penger.»
Sosialtjenesten uttaler at dette teoretisk sett kan være riktig, men det a være uten penger er ikke alltid ensbetydende med a være uten mat i huset.

 

(***MERK: HER KOMMER POENGET SOM ER RELEVANT HVA ANGÅR FLERE AV SOSIALTJENESTENS UNNLATELSER OGSÅ OVERFOR MEG, VED Å SYSTEMATISK OG KONTINUERLIG BESØRGE UTILSTREKKELIGE SAMT TOTALT FRAVÆRENDE YTELSER):
Klager var tidligere i måneden ytt matpenger med kr. 735,- til livsopphold.
Videre er ikke årsaken til hjelpebehovet relevant, det avgjørende er om det foreligger er reelt behov for akutt hjelp.
*** Det er derfor ikke av avgjørende betydning hvorvidt klager fikk tildelt matpenger tidligere i måneden.
Lovens forarbeider Ot.prp. nr. 29 1990-91 s. 79 viser at retten til nødhjelp utløses «uavhengig av arsaken til hjelpebehovet.»
Det nedlegges pastand om at vedtaket av 26.09.2007 skal omgjøres til gunst for klager, slik at han får etterbetalt nødhjelp for perioden 24.09.07 – 01.10.07.
(Sitatene fra Advokat Thorstensen slutt).

 

Hovednr. 35 – Sosialtjenesteloven 4.18.2.34 Utgifter som er eller kan være nødvendige for å sikre et forsvarlig livsopphold
Kjerneområdet i livsoppholdsbegrepet omfatter de helt grunnleggende behov, som mat, klær, bolig og oppvarming, og tar også hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov.
NAV-kontoret har alltid plikt til å vurdere den enkeltes behov for slike nødvendige utgifter.
Andre utgifter kan være del av livsoppholdet, avhengig av den konkrete situasjon. Dette kan dreie seg om flere utgifter enn de som står nevnt i det følgende.
Det kan være åpenbart urimelig å ikke dekke utgifter utover kjerneområdet i livsoppholdet hvis utgiftene er nødvendige for å sikre et forsvarlig livsopphold for den enkelte.
Økonomisk stønad utmåles og utbetales som regel som én kontantytelse og det er i utgangspunktet opp til den enkelte å disponere midlene.

 

4.18.2.35 Mat og drikke
Personer som av medisinske grunner er avhengig av spesielle dietter, kan ha krav på trygdeytelser til dekning av ekstrakostnadene dette innebærer.
I enkelte tilfeller kan vedkommende likevel ha behov for ekstra ytelser til mat.
http://bit.ly/1UAfRTr

 

Sosialtjenesten har i flere år skjult denne biten for meg, og raljert med meg om at jeg må søke Grunnstønad for Diabetes med «begrunnelsen» om at det ikke er deres oppgave å utdele ekstra stønad til forsvarlig kosthold selv om jeg har Diabetes!
Legeerklæringer som pålegger dere dette, har dere jamnt over gitt blanke faen i!
Gang på gang har jeg slitt med å søke denne grunnstønaden, og fått stadige avslag.
Først for en drøy måned siden fant jeg selv ut at Grunnstønad ikke gis for diabetessykdom – en viten dere PLIKTER å sitte inne med selv, og min nye fastlege understreker dette for dere i vedlagt erklæring!
Infame, tarvelige manipulative jævler – opplysningsplikten har alltid interessert dere midt i ryggen! Dere holder alltid kjeft om sentrale aspekter som kan lette min hverdag, og anvender kun selektive utdrag fra den omfattende viten som dere besitter i kraft av deres gebet for å mele egen kake og slå meg til jorden!:
Rundskriv til ftrl kap 6: Grunnstønad og hjelpestønad (R06 -00 -F13). på s.32 – 35
4.4.3 Hvilke diagnoser/situasjoner gir ikke grunnstønad
4.4.3.2 Diabetes
Også for diabetes foreligger det fast og langvarig praksis som utelukker innvilgelse av grunnstønad, siden utgiftene ikke når opp til minstesatsen.
http://bit.ly/296KRtK
KILDE: Øyvind Arntzen – Juridisk rådgiver i Tromsø kommune
http://bit.ly/29bS3oa

 

VEDRØRENDE MØTET MED DEM OG SOSIALSJEFEN I BEGYNNELSEN AV MAI 16 DER JEG SKREV UNDER PÅ AT DERE UTBETALTE DET FORHØYEDE DEPOSITUMET:
Her viser jeg utdrag fra den påfølgende tapede telefonsamtalen jeg hadde med Randi Trøeng – den andre part som alltid undertegner vedtakene sammen med Dem:
Jeg fremhever for henne det bekreftende svaret som sosialsjefen og De gav meg (tapet) når jeg spurte dere om jeg var ment å leve på minste sosialhjelps norm resten av livet med den økte leien, deres viten om min dårlige helsetilstand i bunn (som Trøeng har like god kjennskap til) og at jeg allerede har levd i hele 7 år på minstenorm – og dere svarte ja, at det ikke var mer å hente i noen form av ekstra ytelser til meg!

 

ABACCCCCCCCC

Trøeng presterer å svare: «Når de da har svart deg det på den timeavtalen, så må du forholde deg til det ja»!
Dette er et svar som fraviker eksplisitt fra lov- etikk og regelverk, og er avvik fra forsvarlig tjenesteytelse!
Jeg oppgir deretter at sykdomssituasjon alder og funksjonshemminger jo skal hensynstas og om det ikke er lovverk som begunstiger rettigheter hvorpå hun presterer å svare meg:
«Alder i seg sjøl, gir jo ingen endring»!
Jeg: «Hvorfor står det der da i lovproposisjonen om å hensynsta alder når man skal oppjustere skjønnet?
Trøeng får kalde føtter når hun forstår at jeg har kunnskap om temaet og snur glatt på en femøring:
«Man KAN, eeeeehm … men når dem har gitt deg et svar så må du forholde det til det»! (sitat fra den tapede telefonsamtalen slutt)

 

Vel, det skal jeg altså ikke!
Dette kontoret skal ikke komme unna heretter med å ikke praktisere lov- etikk og regelverk i LOST overfor meg, og legge skjønnet til «ikke-eksisterende» slik både dere og sosialtjenesten Nordstrand har operert de siste 7 årene sett bort fra mai 15 til mai 16 som jeg kun levde av pensjonen før min husleie gikk opp med kr. 4000,- og jeg fra og med juni måned 2016 måtte ha supplerende sosialhjelp som dere valgte å kun sette opp til minstenorm med en drøy tusenlapp.
Heretter skal jeg motta forsvarlige ytelser, som jeg krever at dere skal øke totalt med fire tusen kroner i måneden fra minstenivået som Departementet har fastsatt som veiledende norm, men som dere både kan og SKAL øke ved viten om og hensynstaken av ALDER, HELSESITUASJON, BOLIGFORHOLD (ALENEBOENDE) OG MED DYR (HUND) samt HJELPEBEHOVETS VARIGHET (LIVSVARIG) – iht. det Lov- etikk og regelverk som jeg har vist til både her og via flere titalls klager, men som dere kun overser og aldri hensynstar!
Her er Lov om sosiale tjenester i Nav sitt eget rundskriv som Trøeng angivelig ikke kjente til før jeg gikk henne på klingen, som vektlegger blant annet ALDER (som jeg fremhever stort under slik at det blir lett å få øye på) Selv er jeg som kjent for dere, 54 år:

 

Regjeringen – Rundskriv I-34/2001 – Rundskrivet er ersattet av Arbeids- og velferdsdirektoratets Rundskriv Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV 5.1.1.3 Stønadsnivå
Loven selv gir ingen veiledning om det konkrete stønadsnivået. I utgangspunktet står kommunene fritt til å fastsette nivået på sine sosialhjelpsytelser.
Den enkeltes behov må alltid vurderes konkret. ** Stønadsnivået vil variere med (…) husholdningens størrelse, bosted, boligforhold, ALDER – ALDER – ALDER, hjelpebehovets varighet (LIVSLANGT) mv.
Både statlige og kommunale retningslinjer er likevel kun veiledende, og et hjelpemiddel for det konkrete skjønnet ved vurderingen av hva den enkelte trenger for å få dekket sine nødvendige behov.
http://bit.ly/1TVTRA8
Helsetilsynet Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2010 med sosiale tjenester i Nav. Kommuner bryter loven ved henvendelser om økonomisk stønad.
Rapport fra Helsetilsynet 4/2011
Les spesielt side 6, 10, 12, 13 og 14 – samt oppsummeringen til slutt så dere vet hva dere har å forholde dere til.
Denne viten sitter dere selvsagt inne med allerede – det er deres gebet, allikevel har dere valgt å aldri forholde dere til Lov- etikk og regelverk, så jeg presenterer det her for at evt. klageinstanser blir nødt til å notere seg at dere er godt inneforstått med de krav som er rådende for egen profesjon!:
http://bit.ly/1XdCuzs

 

Dere har – både med dette årets utilstrekkelige utposjonering av supplering opp til kun minstesats uten at brukermedvirkningen har bitt ivaretatt samt med boligkravet og gjentatte ganger under de tre å
rene jeg har hørt til dette kontoret hensatt meg i hjelpeløs tilstand trass eksplisitt viten om at mitt liv og helse står i umiddelbar fare, og således unnlatt å oppfylle deres handleplikter.
Dere har begått store unnlatelser overfor klageinstansene, og regelrett løyet om de faktiske forhold og omskrevet disse bevisst i tillegg.
Unnlatelsene er bevist forsettlige via flere lydopptak som dere er gjort kjent med.
Sosialsjefen har medvirket hele veien ved å ignorere alle mine klager på deres bevisste og overlagte tjenesteunnlatelser enda jeg har sendt ham samtlige lydopptak. Jeg viser til:
Justis- og beredskapsdepartementet
Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) 6.15 Hensettelse i hjelpeløs tilstand mv.

 

Straffeloven 1902 § 242 første ledd rammer den som hensetter en annen i hjelpeløs tilstand.
Med «hjelpeløs tilstand» menes at situasjonen volder fare for liv, kropp eller helse, se til illustrasjon Rt. 1948 side 246, Rt. 1954 side 674 og Rt. 1969 side 941.
Skyldkravet er forsett, jf. straffeloven 1902 § 40. Medvirkning er særskilt nevnt og dermed straffbar. Den øvre strafferamme er fengsel inntil 3 år (…)
Straffeloven 1902 § 242 annet ledd rammer den som forlater noen i hjelpeløs tilstand eller lar noen forbli i hjelpeløs tilstand når han plikter å dra omsorg for vedkommende (…)
Annet ledd rammer unnlatelse av å oppfylle en handleplikt.
Unnlatelsen må være «rettsstridig», slik at det kreves en eller annen form for pliktforhold mellom personene.
Plikten til å «dra omsorg» kan følge av lov, avtale, offentlig stilling eller være begrunnet i alminnelige rettsgrunnsetninger.
Skyldkravet er forsett.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-22-2008-2009-/id540219/?ch=6

 

Til slutt henviser jeg til flere lydopptak som dere og sosialsjefen er gjort kjent med, der både De og Trøeng rajerer med meg på det mest avskyelige, og besørger at ingen tilstrekkelig bistand blir gitt i potensielt livstruende helsesituasjon her dere fullstendig ignorerer legeerklæringer.
Les på forsiden av min blogg, der jeg nå har sammenfattet flere av de mest graverende avvikene, og spesifisert hvor i lydopptakene man kan høre at både De og Trøeng utøver bevisste og graverende forbrytelser i offentlig tjeneste – dere lar med vitende og vilje meg som diabetiker dø – som dere vet at vil være en fullt ut mulig konsekvens av deres unnlatelser!:
http://bit.ly/1EsU4CL

 

LAUGHHHHHH

Et utdrag fra et av lydopptakene med Trøeng:
Trøeng innrømmer at hun er godt kjent med min helsesituasjon ca. 28:37:
«Du HAR helseproblemer, du ER diabetiker»!
Min respons: Men jeg står jo som diabetiker og med helseproblemer som du vitterlig innrømmer nå, UTEN mat og penger – det er de FAKTISKE forhold i dag, og da er det ingen retorikk som skal ligge til bakgrunn for det, da er det å sørge for et FORSVARLIG livsopphold for en diabetiker! Og det er ikke 70 kroner dagen i en uke med alt det jeg har gjennomgått …
Trøeng avbryter uten skam, og uten å gå i dialog som alltid:
«Det er det vi gir deg nå»!
http://bit.ly/1FXIYYS

 

Sosialkontor og mordforsøk fredag 13.03.2015 (utdrag):
Innen 1:20:30 min. inne i samtalen har jeg flere ganger repetert at jeg har vært vant til at pengene kommer inn den 15, og fortsetter nå:
Hva skal jeg gjøre nå jeg står uten penger, mat og medisiner? Det er tre dager til jeg får penger faktisk, og det ANTE ikke jeg så mye jeg har hatt å gjøre med å klage på deres mange fornuftsstridige vedtak – du har ikke fulgt opp brukermedvirkningen på et punkt, disse årene med meg!
Tunsve responderer – verken mer eller mindre 1:21:01:
«Du får penger den 16!» (HØR HELE OPPTAKET, SIDEN RALJERINGEN ER KONSEKVENT!)
https://youtu.be/NvNwvw3e7nw
(Linker til både dette og til opptakene forøvrig står i posten der disse er nedtegnet):
Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker
http://bit.ly/18UVVpn

 

Line Tunsve og hennes angivelige oppfatning av Lov om brukermedvirkning 27.02.2014
(MERK – HER FREMHEVER JEG OGSÅ HENNES NEKT AV FORSVARLIG LIVSOPHOLD ETTER AT JEG BETALTE VETERINÆRREGNING):
Jeg sier at hun og Trøeng har gjort grove saksbehandlingsfeil og ikke realitetsbehandlet søknaden min om hjelp til den store veterinærregningen på 5000 kroner:
Dere har bare «opplyst» om at «du må tegne forsikring på hunden din» – men det er en gammel hund, og som jeg skrev så koster det ca. 1600 kroner i måneden å ha denne forsikringen, og det har ikke jeg økonomi til, det VET du jo!
Så søknaden er ikke REALITETSBEHANDLET! (…)
Jeg står uten mat og penger, jeg er syk! Jeg har 14 fysiske diagnoser – det VET jo du! Det er jo FARLIG!
Jeg skriver i søknaden at ambulansen kom sist jeg ble nektet nødhjelp!
Og sist jeg søkte om livsoppholdssatser for nødhjelp (februar 2014), så lot dere meg stå helt uten penger i fem dager! Dere blåste i å behandle den! Sånn kan dere ikke behandle folk!

 

Tunsve lager pause og venter meg ut, og jeg fortsetter med å gjenta at jeg er syk og har en rekke sykdommer
T: Jeg tenker at dette har du snakket med – med sosialsjefen om, og vi forholder oss til det han sier, og så ønsker vi hverandre bare en god ettermiddag!
Opptaket nedtegnet: Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Fagkonsulent for oppfølging, Line Tunsve
http://bit.ly/1TjYYKo
Hør fra 1:32 i opptaket, her det fremgår at Tunsve mener at jeg med mine sykdommer skal være tvunget til leve på 500 kroner i hele ti dager.
Deretter leser jeg opp for Tunsve direkte fra Lov om sosiale tjenester og siterer bl.a at hjelpebehovet skal utredes i samarbeid med søkeren og at Kommunen har PLIKT å rådføre seg med denne – hvilket man hører at interesserer henne midt i ryggen!
Jeg minner henne på at lovteksten er nedtegnet i mine søknader med henvisninger (hvis hun tilfeldigvis skulle sitte der helt blank – noe jeg vet at hun ikke er, med såpass lang fartstid som hun har)
Ca. 3:20 tar jeg henne på ulovlig oppdeling av livsopphold.
Hør 8:50 og 09:50 minutter inne i opptak! 10:15 spør jeg hvordan hun har tenkt å iverksette brukermedvirkningen.
Hun svarer meg at hun skal lese mail av 09 og 12.02. og ta en vurdering ut fra mailene!:
«Jeg tenker jeg må lese ferdig mailene, og så diskuterer jeg med mine ledere, og så ta vi evt. kontakt hvis det er noe mer vi lurer på ut fra den dokumentasjonen som er sendt!»
http://bit.ly/1bmftEF

 

Jeg ber om rask og forsvarlig behandling av denne søknaden, og krever øyeblikkelig stans av deres gjengjeldelser overfor meg (jfr. trusselbrevet fra sosialsjefen omtalt tidligere i denne søknaden og lydopptakene linket til)!
Jeg er en borger som har krav på de sosiale ytelser som er vedtatt i lovs form, herunder med den hensynstaken som følger alvorlig sykdom.
Disse har jeg på langt nær ikke motatt, i tilstrekkelig og forsvarlig utstrekning.
Tjenestene ved kontoret er verken forsvarlige, eller i samsvar med lovens krav.
Bydelen har ikke sikret at behandling av søknader om økonomisk stønad fra person med alvorlig sykdom blir behandlet i henhold til lov­ og forskriftskrav.
Det har så godt som aldri blitt foretatt forsvarlig kartlegging og vurdering ved behandling av mine søknader om økonomisk stønad.
I søknadene har jeg i svært stort utstrekning linket til det relevante lov- etikk og regelverk som understøtter mine rettmessige krav (lik som her) – uten at dette er hensynstatt verken av saksbehandlere ved sosialtjenesten selv eller leder der, med påfølgende «dobbel» ignoranse av Fylkesmannen.
Således kan ikke instansene påberope seg uvitenhet.

 

I forbindelse med saksutredningen har kommunen en plikt til å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes.
I en individuell og relevant utredning av saken må kommunen kartlegge og beskrive både den omsorgstrengendes og omsorgsyter situasjon.
Dette er nødvendig for å sikre at det gis tjenester i den form, innhold og omfang som er nødvendig.
Dette må framkomme skriftlig i begrunnelsen i vedtaket.
Herunder må det bl.a. framkomme hvorfor tjenestemottaker oppfyller vilkårene for tjenester, og hvorfor kommunen mener at de tjenestene som tilbys vil dekke hjelpebehovet på en forsvarlig måte, m.v., jf forvaltningsloven §§ 17, 24 og 25 jf. sosialtjenesteloven §§ 4-3 og 8-4.
Kommunen utreder den omsorgstrengendes behov gjennom IPLOS kartlegging og andre kartleggingsverktøy.
Disse sikrer ikke i tilstrekkelig grad at omsorgsyters situasjon blir utredet. Kommunen må derfor ta stilling til hvilke virkemidler den vil benytte for at kravene til at alle relevante momenter i forhold til omsorgsyters situasjon blir kartlagt og vurdert, og at dette framkommer gjennom relevante saksdokumenter i tråd med gjeldende regler, jf internkontrollforskriften § 4 bokstav c og g.

 

*** MERK: I tillegg krever jeg et settekontor på bakgrunn av uløselige konflikter og inhabilitet ved dette kontoret når denne søknaden er behandlet, eller at settekontoret selv behandler denne hvis mulig – det skal DERE ta rede på! (Sagene vil være rett kontor for dette, som fremgår):
Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren
Dokument nr. 15:1092 (2010-2011)
Innlevert: 21.03.2011
Tidligere Arbeidsminister Bjurstrøm: Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om at i særlige tilfeller der forholdet mellom bruker og det lokale Nav-kontoret oppleves som fastlåst, vil Nav Fylke normalt vurdere om det er hensiktsmessig at bruker får bytte til et annet Nav-kontor i fylket (…) Etter min vurdering er dette en hensiktsmessig måte å håndtere slike saker på.
http://bit.ly/foQ2xP
Politiker Ivar Johansen sendte meg følgende relaterte dokumentasjon over mail 07.01.2015, som svar på min orientering om personforfølgelsen bedrevet overfor meg av flere ansatte og sjefen ved dette kontoret over flere år:
Det følger av kommuneloven § 20 nr. 2 at byrådet/kommunerådet skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter, og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.»
http://bit.ly/1ZiBtmV
Når det gjelder settebydel i sak hvor leder av bydelsforvaltningen er inhabil er dette avklart i dette rundskrivet.
Som du vil se er det der besluttet at settebydel for bydel St. Hanshaugen er bydel Sagene:
Ansvarsfordelig mellom bydelene i saker om personrettede tiltak 10.12.2014 (sitat fra Johansen slutt)
TILTAK
http://bit.ly/1zS8gku
Med hilsen
Jeanine Horntvedt

 

FEM DAGER SENERE:
TIl saksbehandler Line Tunsve Oslo 08.06.2016 AKUTT HASTESØKNAD – ALVORLIG KRISE
Penger må innbetales på konto til Vetscan torsdag 09.06.2016 – altså i morgen tidlig senest, for at min hund skal slippe å lide mer:
Jeg søker bidrag/lån til MR for min hund Theodor – sum kr. 11500,-.
Min elskede lille og ellers helt friske papillonhund Theodor på såvidt 11 år, har plutselig begynt å skrike ille nå i tre dager hver gang han reiser seg opp etter å ha hvilt/sovet uten at noe har foranlediget dette.
Deretter sitter han lange tider av gangen og peser og skjelver over hele kroppen.
Jeg er helt fra meg.
Vi var på Nordberg Dyreklinikk i går, og veterinær konstaterte at han var frisk, sterk og i kjerneform bortsett fra voldsom reaksjon når trykket på nedre del rygg og ut til ben.
Hun gav ham Metacam smertestillende som ikke har hjulpet i det hele tatt!
Han oppfører seg ikke som normalt hjemme, men går og gjemmer seg under lav sofa og inne i klesskap hvilket han aldri har gjort tidligere, ikke en gang når han hadde sterk tannverk.
Theodor spiser og drikker normalt KUN når jeg er ute med ham nå, men rører ingen av delene her hjemme. Urin og avføring er normal.
Veterinæren sa at det mest sannsynlig ikke er prolaps, for da hadde han nektet å gå, men han går fint og uten hyl når vi først er ute.
VetScan AS er den profesjonelle instans i Oslo som utfører påkrevd billeddiagnostikk siden Veterinæren har sagt hun ikke kan gjøre mer før bilder er tatt:
MRI – Magnetic resonance imaging
http://www.vetscan.no/medical-services/
Vennligst merk dere min søknad av 03.06.2016, der jeg bl.a presiserer: (og så setter jeg atter inn sitatene fra Advokatfirmaet Wulff, Mattilsynet og direktivene fra Regjeringen.no Sosialtjenesteloven kapittel 5 Rundskriv | Dato: 10.08.2001 som jeg fremhevet i min første henvendelse.)
Theodor betyr alt for meg, jeg kan altså ikke sitte og se på at han lider, jeg er i en svært vanskelig livs- og helsesituasjon selv som kjent for dere – fordi det er dere som velger å vedlikeholde denne, og jeg har absolutt ingen andre muligheter til å fremskaffe denne summen.
I 2014 avslo dere å betale kr. 4800 for nødvendig tannstenfjerning og trekk av tenner på Theodor fordi han led!
Deres Goddag mann – Økseskaft «begrunnelse var følgende;
«VI ANBEFALER DEG Å TEGNE FORSIKRING PÅ DYR»! – enda dere var klare over at jeg var mottaker av minste sosialhjelps norm på den gang 6. året!
Jeg klaget, og fremhevet det innlysende, at forsikringsselskapene ikke forsikret «gammel hund» og at jeg ikke hadde råd å betale fra kr 1250,- per måned som slik forsikring kostet siden dere konsekvent og gjennom flere ÅR hadde holdt meg nede på flat grunnsats minstenorm med totalt fravær av både lovpålagt skjønn og brukermedvirkning.
Uansett var deres uttalelse helt ute på viddene, og ikke i samsvar med forsvarlig saksbehandling!
Jeg krever en realistisk og faglig forsvarlig behandling denne gangen, med begrunnelse som er forankret i vett, forstand og ikke minst i Lov- etikk og regelverk! – HER SKAL ETIKKDELEN I DERES STILLINGSINSTRUKS VÆRE STERKT INNE I BILDET!
Jeg ber om å bli kontaktet på telefon umiddelbart, og hvis jeg er ute med Theodor, at De sender meg en Mail, der De opplyser om hvilket tidspunkt jeg kan ringe tilbake og/eller om dere kan hjelpe med beløpet tidlig i morgen torsdag.
Da vil i så fall behandlingsstedet sende dere all informasjon dere trenger, samt kontonummeret.
DETTE HASTER!
Tusen takk.
Med hilsen
Jeanine Horntvedt

 

 

Til saksbehandler Line Tunsve Oslo 07.06.2016
Avs: Jeanine Horntvedt
DOKUMENTER SOM FØLGER MIN ELEKTRONISK INNSENDTE SØKNAD AV 03.06.2016 OG SOM I TILLEGG LEVERES UNDERTEGNET UTSKRIFT AV VED KONTORET I DAG
I søknaden skrev jeg at jeg ville levere dokumentene førstkommende mandag – altså i går, men min kjære lille hund Theodor har plutselig blitt alvorlig syk og jeg har ikke kunnet gå fra ham før jeg nå i dag vil bli kjørt ned med papirene, og han har fått en hastetime hos Veterinær i kveld kl. 19:00.
Dokumenter som innleveres og stemples hos dere i dag som vist til i søknaden, er følgende:
1. DNB Kontoutskrift – 1. side
2. DNB Siste transaksjoner 1. side som viser at jeg per i går kun har kr. 3.704, 36 igjen på konto (MERK: LES SØKNADEN JFR. PROBLEMSTILLINGEN – PENGER IGJEN PÅ KONTO)
På begge ark har jeg spesifisert for hånd hva pengene har gått til.
3. Legeerklæringen på 1. side fra Spesialist (…) av 02.06.2016 der han atter fremhever at Diabetes kan utvikle seg livstruende hvis sykdommen ikke behandles tilfredsstillende med rett kosthold, der han totalslakter Sosialtjenestens maktmisbruk og avvik fra forsvarlig tjenesteytelser gjennom de siste 7 år,  konstaterer at dette overhodet ikke er akseptabelt, og at deres agering strider mot lovens regelverk vedr. sosialhjelp!

 

Denne har dere å hensynsta heretter, som har gitt fullstendig faen i andre legeerklæringer sendt dere med likelydende budskap – og derfor legger jeg IGJEN ved erklæring dere for lengst har mottatt (dagen etter satt dato, faktisk!):
4. LEGEERKLÆRING ANG BEHOV FOR MEDISINERING OG SPESIELL KOST av 03.06.2014 fra min tidligere fastlege Dr. (…) på 1. side
5. Uttalelse med helsemessig anbefaling om startlån av 24.09.2013 (fra samme lege) på 1. side, der han sterkt anbefaler at jeg må få lån til kjøp av bolig for å beholde barndomshjemmet fordi min helse ikke klarer flere flytteprosesser (Men da mottok jeg kun sosialhjelp, og dere sa at derfor kunne jeg ikke få lån)
– Legens uttalelse angår i aller høyeste grad også Sosialkontorets raljering med meg vedr. krav om å løpe rundt på visninger for å flytte til ny bolig, og denne ligger også i «Mappa mi» fra før!
6 og 7. Avslag fra Boligkontoret på min søknad om Startlån og Tilskudd til Etablering 2. sider (Jeg fikk altså uføretrygd fra 1. mai 2015 og mottok fra da av ikke lenger sosialhjelp)
8. LEGEERKLÆRING FOR TT-KORT med utførlig beskrivelse av mine store funksjonshindringer som dere også har i «Mappa mi» på 1. side, fra Dr. (…) som ble avslått flere ganger (jeg overklaget), og som Randi Trøeng raljerte stort med i påfølgende telefonsamtale med meg vedr. dette kontorets plutselige stans av mine reisepenger!

 

Dere avslo denne legens vektige og godt dokumenterte søknad om fortsatt tilskudd til Reisepenger når jeg byttet til dette kontoret fra Nav Nordstrand i påvente av at min søknad om TT-kort skulle bli behandlet uten at dere sendte meg forhåndsvarsel om dette slik forvaltningsloven tilsier, med «begrunnelsen»: «DET ER KORT VEI MELLOM DIN BOLIG OG VÅRT KONTOR«!
Randi Trøeng påstod i tillegg at Nav St.Hanshaugen sosial ikke praktiserer forvaltningsloven!
Mine påstander dokumenteres fra 2:50 – 3:23, og deretter fra 5:15 – 5:29 minutter inne i følgende opptak:
«RANDI TRØENG NAV ST HANSHAUGEN SOSIAL LYD OG BILDER»
http://bit.ly/1XPKkOp
9. Legeerklæring fra Dr. (…) på 1. side, som attester min uførhet som livslang 23.01.2012 der han oppsummerer noen få av alle sykdommer jeg har (dere har også denne fra tidligere) – hvilken også attesterer at flere flyttinger for meg er fullstendig uholdbart, hvis det da ikke blir til en sikret og permanent bolig gjennom et lån.
10. Strømregningen jeg har søkt om øk. hjelp til, pålydende kr. 465,29,-
11. Strømregningen pålydende kr. 555,28,- som det på kontoutskriften bekreftes at jeg betalte for fire dager siden, og som skal tas høyde for av de utgifter jeg har måttet ut med.
Med hilsen
Jeanine Horntvedt

 

ATTENTIONNN

Oslo 27.06.2016 Til Tunsve eller vikaren hvis hun er borte:

VIKTIG: Vent med å ferdigstille vedtak til Jeanine Horntvedt

Jeg skriver dette natt til i dag, så dere rekker å se det før dere fatter vedtak på bakgrunn av det jeg søkte om for noen uker siden.

Ny informasjon om økonomisk situasjon har kommet til, som jeg vil innlevere i morgen tirsdag.

Med hilsen

Jeanine Horntvedt

Mailen resulterte som forventet i, at Tunsve som behendig hadde unngått å ta kontakt med meg på 24 dager, gikk til resolutt aksjon og p*sset ut av seg to «vedtak» – noe som for dette kontoret konsekvent betyr «standardmaler» – samme dag –  hvilke jeg ikke skal hefte meg ved å gjengi, for majoriteten av de Navrammede kjenner jo til plankekjøringen som der presenteres.
INGEN av mine anførsler var tatt med – så nær som en liten notis rundt min søknad om ekstra livsopphold i det ene, som faenskapen avslår med følgende grensesprengende sinnsvake beskjed – totalt uforankret i vett og forstand, innbefattet graverende bedrageri:
VEDTAK Vår ref. (saksnr.): 2016/056738 Dokumentnr: 2016/335218 Nødhjelp og ekstra livsopphold
«Du har tidligere søkt om å få ekstra livsopphold. Vedtaket – (ja, hun skriver «VEDTAKET i stedet for «søknaden») – ble avslått og det ble stadfestet av Fylkesmann i Oslo. Du har ikke opplyst noe på din søknad og tilleggsopplysninger som tilsier at sosialtjenesten skal kunne ta en annen vurdering«! (Så krever hun igjen at jeg skal finne meg en rimeligere bolig) – (sitat slutt – punktum finale!)

 

Tunsve stanser slett ikke her, men tar maktmisbruket til nye høyder og jævles resolutt med min fortvilte søknad om økonomisk bistand for min syke bestevenn på 11 år, trass i at jeg i søknaden av 8/6 sterkt hadde fremhevet kontorets tidligere monumentale avvik fra forsvarlig yrkesutøvelse, og presisert:
I 2014 avslo dere å betale kr. 4800 for nødvendig tannstenfjerning og trekk av tenner på Theodor fordi han led!
Deres Goddag mann – Økseskaft «begrunnelse var følgende;
«VI ANBEFALER DEG Å TEGNE FORSIKRING PÅ DYR»! – enda dere var klare over at jeg var mottaker av minste sosialhjelps norm på den gang 6. året!
Jeg klaget, og fremhevet det innlysende, at forsikringsselskapene ikke forsikret «gammel hund» og at jeg ikke hadde råd å betale fra kr 1250,- per måned som slik forsikring kostet siden dere konsekvent og gjennom flere ÅR hadde holdt meg nede på flat grunnsats minstenorm med totalt fravær av både lovpålagt skjønn og brukermedvirkning.
Uansett var deres uttalelse helt ute på viddene, og ikke i samsvar med forsvarlig saksbehandling!
Jeg krever en realistisk og faglig forsvarlig behandling denne gangen, med begrunnelse som er forankret i vett, forstand og ikke minst i Lov- etikk og regelverk! – HER SKAL ETIKKDELEN I DERES STILLINGSINSTRUKS VÆRE STERKT INNE I BILDET! (sitat slutt)

 

VEDTAK Vår ref. (saksnr.): 2016/057173  Dokumentnr: 2016/337492 Søknad om lån i forbindelse med utgifter til veterinærutgifter (jeg sverger – både dette og resten er korrekt sitert)!
LÅN: Du mottar supplerende økonomisk hjelp til husleie (de skarve kr. 1081,- som jeg viser til i innledningen av denne posten.)
Ytelsen for juni er ikke utbetalt da du ikke har vist at du har betalt din husleie.
Du har tidligere lagt med dokumentasjon på at du har fått avslått Startlån i dag du har opparbeidet deg gjeld fra før og ikke betjent denne.
(Les i denne forbindelse hovedsiden av denne bloggen der står oppummert hele samrøret fra da Nav uettmessig stanset mine ytelser i 2008 og sendte meg rett over på sosialen, hvilket denne saksbehandleren og hennes kumpaner er svært godt kjent med. I 2008 hadde jeg allerede hund, og da var han tre år.)
Ut fra sosialtjenesten sin vurdering har du ikke midler til å dekke inn et lån til sosialtjenesten (jeg søkte også om å få det som bistand – hvilket ikke blir debattert)
Vi vurderer at du har tilstrekkelig med midler til å ivareta nødvendig økonomisk livsopphold etter § 18 i lov om sosiale tjenester i NAV. Du har derfor ikke rett til økonomisk sosialhjelp etter denne bestemmelsen.
Vurdering etter § 19Du har ikke opplyst noe på din søknad og tilleggsopplysninger som tilsier at sosialtjenesten skal kunne ta en annen vurdering

 

SÅ FLESKER HUN TIL- ETTER ALLE MINE ANSTRENGELSER MED Å UNDERBYGGE SAKEN, FULLSTENDIG UTEN Å HENSYNSTA  NOEN AV MINE VEKTIGE ANFØRSLER MED LOVVERKET TIL GRUNN OG MED NØYAKTIG SAMME RALJERING SOM JEG I DENNE SØKNADEN HADDE TATT HENNE FOR TIDLIGERE! :

Råd og veiledning

«Du er tidligere blitt rådet til å tegne forsikring for din hund. Sosialtjenesten er ikke kjent med at dette er gjort, men anbefaler på nytt at du gjør dette (sitat slutt)»

Overnevnte pågående og konsekvente unnlatelser av å handle i tråd med forsvarlig praksis skal selvsagt påklages.
Den innhabile Sosialsjefen og hans tilbakstående bødler skal avsettes!
Direktøren for Statens Helsetilsyn – Jan Fredrik Andresen er en av de første som vil motta varslingen, her han så uskyldsblått har stått frem og proklamert i art. jeg fremhever i posten linket til under her:
Ny rapport fra Statens helsetilsyn sier det er avdekket avdekket lovbrudd hos Nav i åtte av ti kommuner og bydeler de seks siste årene.
Det tegnes et bilde av Nav-kontorer som ikke leverer forsvarlige tjenester.
Dette er en dyp bekymring, og det er grunn til å sette spørsmålstegn ved måten det arbeides på. Vi ser altså her samme feil gjennom mer enn fem år (…)
Tilsynene avdekker blant annet at de ansatte på Nav-kontorene ikke vet hva brukerne trenger og ikke klarer å fange opp hjelpebehov (!!!) (sitat slutt)

 

(Annet utdrag fra samme post): Jeg forteller henne (Line Tunsve) 1:22:55 at dette klippet vil gå rett til Helsetilsynet, hvorpå hun responderer med en trygghet i stemmen som kun de som sitter inne med internviten om et dyptgripende kameraderi sosialtjenesten og klageinstansene imellom innehar:
«Da kan Helsetilsynet ta kontakt med meg, det går helt fint»!
Les videre her:
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
http://bit.ly/28THamH
Så jammen skal vi i dialog ja!
Og denne gangen skal jeg ikke gå ut som den tapende part.
Forutsetningen for det, vil jo være at vårt embetsverk er gjennom korrupt.
Innlegget er også postet i «Rikspolitikk» på Origo – «Aktuelle spørsmål på Stortingets, regjeringens og rikspolitikernes dagsorden»:
http://bit.ly/29tlXlg

 

Les også:
Venninnene i Departementene
Nav- fylkesdirektør for Oslo Torild Lien Utvik var en av aktørene som jeg politianmeldte sammen med direktør Saglie for ignorering av varsling om graverende misligheter innenfor NAV og deres samarbeidspartner OPT i år 2007.
Hun reagerte overhodet ikke på mailene jeg sendte henne der jeg varslet om ekstreme avvik fra stillingsinstruks og ba henne gripe inn i det misbruk av myndighet jeg erfarte (…)

 

Navkonsulent sjikanerer meg åpenlyst på Facebook
https://t.co/qg95s0deT2
Navkonsulenten som sjikanerte meg på Facebook ber om unnskylding
https://t.co/AlHJsVGFxb
Det største svik
http://bit.ly/28OCJdm

 

Anne-Mette Bakke er med i banden «den harde kjerne» i Nav som målrettet går inn for å knuse varslere
http://bit.ly/1UEOF5J
Fylkesmannens lovbrudd
http://bit.ly/1XZJJLF
Helsetilsynets lovbrudd

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus – Ansatte (trykk på navnet, og mailadressen kommer opp):
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Om-oss/Ansatte/
Organisasjon og ledelse MANDAG 08.10.2012
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i sitt fylke, og skal bidra til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp.
Fylkesmannen utfører oppgaver som følger av lov, forskrifter og pålegg fra overordnede statlige myndigheter, og har en sentral rolle som bindeledd og koordinator mellom stat, fylkeskommune og kommuner.
Klikk på lenke til organisasjonskartet for mer informasjon om de ulike stabene og avdelingene.
Ledergruppen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus:
Valgerd Svarstad Haugland
 

 

 

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland
Forværelse: 22 00 35 09
Rannveig Bjerkmo
 

 

 

Assisterende fylkesmann Ranveig Bjerkmo
Forværelse: 22 00 35 09
Petra Turet Olsen
 

 

 

Helseavdelingen
Fungerende fylkeslege Petra Turet Olsen
Telefon: 22 00 37 21
fmoapto@fylkesmannen.no
Merethe Helstad
 

 

 

Juridisk avdeling
Avdelingsdirektør Merethe Helstad
Telefon: 22 00 35 87
fmoamhl@fylkesmannen.no
Om Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland- Hva som skjer når man klager til Fylkesmannen på sosialtjenestens multiple lovbrudd:

ABABABABABABABABABABABABLAND

 

 
04-07.2013 – Rådgiver Rigmor Hartvedt hos Fylkesmannen – Vi har ikke mandat til å behandle brudd på taushetsplikt!
http://t.co/CjLZAnGTwz
Klagen til Fylkesmannen der rådgiver forsikrer meg om at sosialtjenestens brudd på taushetsplikt ikke kan behandles:
http://t.co/yfvAx54KxQ
04.07.2013Til Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland vedrørende sosialtjenesten Bydel Nordstrand
http://t.co/sAgin8CMYz

 

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juni 2016
M T O T F L S
« mai   jul »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: